0

Phương pháp dạy học tích cực trong bài thực hành công nghệ

19 2,096 12
  • Phương pháp dạy học tích cực trong bài thực hành công nghệ

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 21/03/2015, 14:17

Chuyên đề: Phơng pháp dạy học tích cực ở một số bài thực hành môn Công nghệ 6 A. T VN 1. Lý do chn ti: Nghị quyết TW2 khoá VIII nêu rõ: Đổi mới mạnh mẽ phơng pháp giáo dục và đào tạo, khắc phục lối truyền thụ một chiều, rèn luyện nếp t duy sáng tạo của ngời học. Từng bớc áp dụng các phơng pháp tiên tiến và phơng tiện hiện đại vào trong quá trình dạy học bảo đảm điều kiện và thời gian tự học, tự nghiên cứu cho học sinh . Chiến lợc phát triển giáo dục 2001 - 2010 đã nêu: Đổi mới và hiện đại hoá phơng pháp giáo dục, chuyển từ việc truyền thụ kiến thức thụ động, thầy giảng trò ghi sang hớng dẫn ngời học chủ động t duy trong quá trình tiếp cận tri thức; dạy cho ngời học phơng pháp tự học, tự thu nhận thông tin một cách có hệ thống và có t duy phân tích tổng hợp; phát triển năng lực của mỗi cá nhân tăng cờng tính chủ động, tính tự chủ của học sinh . Trong những năm gần đây việc đổi mới phơng pháp giảng dạy đã diễn ra một cách thờng xuyên và có hiệu quả nhằm đáp ứng đợc yêu cầu mục tiêu của giáo dục đó là học đi đôi với hành, lý luận gắn liền với thực tiễn, đa lý luận vào thực tiễn lao động, nâng cao khả năng thực hành cho học sinh để học sinh hình thành đợc kĩ năng cơ bản ban đầu. Sách giáo khoa môn Công nghệ mới đã viết theo hớng mở nhằm mục đích để giáo viên chủ động phân chia thời gian, phơng pháp giảng dạy giúp cho học sinh tiếp cận kiến thức tốt hơn. Sách giáo khoa môn Công nghệ mới cũng đa ra rất nhiều tiết thực hành, chiếm tới 2/3 tổng số tiết, nhằm mục đích nâng cao kĩ năng thực hành cho học sinh. Là một giáo viên trực tiếp giảng dạy môn Công nghệ, tôi đã không ngừng học hỏi, đổi mới phơng pháp nhằm đáp ứng đợc yêu cầu giảng dạy và mục tiêu giáo dục. Qua đó đòi hỏi giáo viên dạy bộ môn Công nghệ phải biết lựa chọn từng nội dung, phơng pháp giảng dạy nhằm mục tiêu của giáo dục. GV: Nguyễn Thị Thuận Trờng THCS Cộng Hòa Năm học 2011 - 2012 1 Chuyên đề: Phơng pháp dạy học tích cực ở một số bài thực hành môn Công nghệ 6 Qua nhiu nm ging dy mụn Công nghệ trng THCS c bit l t khi thc hin thay sỏch giỏo khoa v i mi phng phỏp dy hc tụi nhn thy õy l mt vn b ớch v lớ lun cng nh thc tin. Nú cú ý ngha rt ln i vi vic nõng cao cht lng b mụn bi vỡ i tng l hc sinh THCS thỡ v mt th cht cng nh tinh thn, s nhn thc, nng lc t duy ca cỏc em ó phỏt trin mc cao hn cỏc em bc tiu hc v cỏc em lp trờn thỡ cao hn cỏc em lp di. Nu c khi dy ỳng mc tớnh tớch cc, s ch ng trong hc tp cng nh cỏc hot ng khỏc khụng nhng lm cho cỏc em thu nhn c mt lng tri thc tt nht cho bn thõn m cũn l c s vng chc cỏc em bc vo bc THPT ni m cỏc em s phi cú nng lc t duy v ý thc t hc cao hn. T trc ti nay ó cú rt nhiu ngi cp n vn phỏt huy tớch tớnh cc ca hc sinh trong hc tp Công nghệ bc THCS. Tuy nhiờn nhng vn m cỏc nh nghiờn cu a ra ch ỏp dng vo mt bc hc c th m ớt i sõu vo mt khi lp c th vi vy trong khuụn kh bi vit ny tụi ch xin lu ý n mt khớa cnh gn lin vi vic ging dy nhiu nm mụn Công nghệ, ú l mt s bin phỏp s dng dựng trc quan trong dy hc Công nghệ vi mc ớch l gúp mt phn nh bộ vo vic nõng cao cht lng ging dy mụn Công nghệ trng THCS ni tụi ang ging dy, ng thi cng l trao i ,hc tp kinh nghim ca cỏc thy giỏo, cỏc ng nghip nhm nõng cao trỡnh chuyờn mụn cng nh phng phỏp dy hc. Nu thy giỏo ch lm chc nng truyn th kin thc thỡ s thc hin phng chõm Thy giỏo l trung tõm hc sinh s th ng tip nhn kin thc, s hc thuc lũng nhng gỡ thy giỏo ging v cho ghi cng nh trong sỏch ó vit. ú chớnh l cỏch ging dy giỏo iu, nhi s bin giỏo viờn thnh ngi thuyt trỡnh, ging gii v hc sinh th ng tip nhn nhng iu ó nghe, ó c. Cú nh giỏo dc ó gi ú l cỏch Nhai kin thc ri mm cho hc sinh. GV: Nguyễn Thị Thuận Trờng THCS Cộng Hòa Năm học 2011 - 2012 2 Chuyên đề: Phơng pháp dạy học tích cực ở một số bài thực hành môn Công nghệ 6 Chỳng ta u bit rng vic dy hc c tin hnh trong mt quỏ trỡnh thng nht gm hai khõu cú tỏc dng tng h nhau: ging dy v hc tp. C vic ging dy v hc tp u l mt quỏ trỡnh nhn thc, tuõn theo nhng quy lut nhn thc. Nhn thc trong dy hc c th hin trong hot ng ca giỏo viờn v hc sinh i vi vic truyn th v tip thu mt ni dung khoa hc c quy nh trong chng trỡnh vi nhng phng phỏp dy hc thớch hp, nhng phng tin hỡnh thc cn thit t c kt qu nht nh ó ra. T lõu cỏc nh s phm ó nhn thc c tm quan trng v ý ngha ca vic phỏt huy tớnh tớch cc ca hc sinh trong hc tp. Nh giỏo dc ngi c l Disterverg ó khng nh ỳng n rng: Ngi giỏo viờn ti truyn t chõn lớ, ngi giỏo viờn gii dy cỏch tỡm ra chõn lớ. iu ny cú ngha rng ngi giỏo viờn khụng ch gii hn cụng vic ca mỡnh vic c cho hc sinh ghi chộp nhng kin thc cú sn, bt cỏc em hc thuc lũng ri kim tra iu ghi nh ca cỏc em thu nhn c bi ging ca giỏo viờn hay trong sỏch giỏo khoa. iu quan trng l giỏo viờn cung cp cho cỏc em nhng kin thc c bn (bao gm kin thc khoa hc, s hiu bit v cỏc quy lut, nguyờn lớ v cỏc phng phỏp nhn thc) lm c s nh hng cho vic t khỏm phỏ cỏc kin thc mi, vn dng vo hc tp v cuc sng. Nhm thc hin tt mc tiờu giỏo dc v chng trỡnh giỏo dc i mi hin nay, ngi giỏo viờn cn phi i mi phng phỏp dy hc cho phự hp vi hng dy hc Ly hc sinh lm trung tõm. ú cng chớnh l vn ca mi ngi giỏo viờn Công nghệ ó v ang quan tõm hin nay, vi hy vng gúp phn nõng cao cht lng ging dy b mụn Công nghệ . Vỡ vy m trong bi vit ny tụi xin trỡnh by: Phng phỏp dy học tích cực ở mt s bi thc hnh mụn Công nghệ 6 s giỳp cho vic dy hc theo phng phỏp mi v vic thc hin chng trỡnh giỏo dc mi s t hiu qu cao hn nh mong mun. 2. Mc ớch ca vic nghiờn cu ti: GV: Nguyễn Thị Thuận Trờng THCS Cộng Hòa Năm học 2011 - 2012 3 Chuyên đề: Phơng pháp dạy học tích cực ở một số bài thực hành môn Công nghệ 6 V lớ lun v thc tin, vic phỏt huy tớnh tớch cc ca hc sinh trong giờ thực hành mụn Công nghệ 6 l iu cn thit v quan trng nõng cao hiu qu giỏo dc. ú chớnh l lớ do ch yu nghiờn cu vn ny. Ni dung gm: a. C s lớ lun ca vic dy-hc thực hành môn Công nghệ 6 b. Thc tin ca vic dy-hc thực hành môn Công nghệ 6 c. Nhng bin phỏp dy-hc thực hành môn Công nghệ 6 cú hiu qu. 4. Phng phỏp nghiờn cu: a- i tng nghiờn cu. - Ni dung chng trỡnh SGK. - Sỏch hng dn giỏo viờn, phõn phi chng trỡnh Công nghệ THCS, v cỏc ti liu cú liờn quan - i tng HS THCS c bit l HS lp 6. - Giỏo viờn dy b mụn v thc trng vic dạy thực hành trng THCS hin nay. b- Nhim v, mc ớch. - Nhỡn rừ thc trng vic dy-hc thực hành môn Công nghệ 6 THCS nhng u im, nhc im. - Rỳt ra nhng yờu cu chung v bi hc kinh nghim khi ging dy thực hành gn vi yờu cu i mi phng phỏp dy hc môn Công nghệ . c- Phng phỏp nghiờn cu. - Phng phỏp phõn tớch, tng hp. điu tra, phỏn oỏn. - Phng phỏp thc nghim. - Phng phỏp kho sỏt ỏnh giỏ. GV: Nguyễn Thị Thuận Trờng THCS Cộng Hòa Năm học 2011 - 2012 4 Chuyên đề: Phơng pháp dạy học tích cực ở một số bài thực hành môn Công nghệ 6 B. GII QUYT VN I. Cơ sở lí luận thực tiễn 1. Cơ sở lí luận So sỏnh kiu dy hc truyn thng v phng phỏp dy hc nhm phỏt huy tớnh tớch cc ca hc sinh,chỳng ta thy rừ nhng iu khỏc bit c bn trong quỏ trỡnh dy v hc. Xin trớch dn mt vi vớ d ca giỏo s Phan Ngc Liờn v tin s V Ngc Anh thy rừ s khỏc bit ú: KIU DY HC TRUYN THNG PPDH PHT HUY TNH TCH CC CA HS 1. Cung cp nhiu s kin, c xem l tiờu chớ cho cht lng giỏo dc. 2. GV l ngun kin thc duy nht, phn ln thi gian trờn lp dnh cho GV thuyt trỡnh, ging gii, HS th ng tip thu kin thc thụng qua nghe v ghi li li ca GV. 3. Hc sinh ch lm vic mt mỡnh trờn lp, nh hoc vi GV khi kim tra. 4. Ngun kin thc thu nhn c ca HS rt hn hp, thng gii hn cỏc bi ging ca GV, SGK 5. Hỡnh thc t chc dy hc ch yu trờn lp 1. Cung cp nhng kin thc c bn c chn la phự hp vi yờu cu, trỡnh ca HS, nhm vo mc tiờu o to. 2. Ngoi bi ging ca GV trờn lp HS c tip xỳc vi nhiu ngun kin thc khỏc, vn kin thc ó hc, kin thc ca bn bố, SGK, ti liu tham kho, thc t cuc sng. 3. HS ngoi vic t nghiờn cu cũn trao i, tho lun vi cỏc bn trong t, lp, trao i ngoi gi. HS xut ý kin, thc mc, trao i vi GV. 4. Ngun kin thc ca HS thu nhn rt phong phỳ, a dang 5. Dy trờn lp, thc a, ngay tại gia đình, lớp học, cỏc hot ng ngoi khoỏ GV: Nguyễn Thị Thuận Trờng THCS Cộng Hòa Năm học 2011 - 2012 5 Chuyên đề: Phơng pháp dạy học tích cực ở một số bài thực hành môn Công nghệ 6 Nh vy qua so sỏnh hai kiu dy hc trờn thỡ ta thy phng phỏp phỏt huy tớnh tớch cc ca hc sinh s em li hiu qu cao hn .Tuy nhiờn nú ũi hi giỏo viờn v hc sinh phi c Tớch cc hoỏ trong quỏ trỡnh dy- hc, phi ch ng sỏng to. Mun t c iu ú GV cn ỏp dung nhiu phng phỏp dy - hc trong ú cú phng phỏp linh hot. Cn phi tip thu nhng im c bn cú tớnh nguyờn tc ca cỏch dy truyn thng song phi luụn luụn i mi, lm mt cuc cỏch mng trong ngi dy v ngi hc khc phc s bo th, th ng nh: Giỏo viờn ch chun b ging nhng iu hc sinh d nh, hc sinh ch chỳ trng ghi li ging ca giỏo viờn v kin thc trong sỏch trỡnh by li khi kim tra. 2. Cơ sở thực tiễn: Thc tin ca vic dy hc phỏt huy tớnh tớch cc ca hc sinh trong trng THCS hin nay: Trong vi nm gn õy, b mụn Công nghệ trong trng THCS ó c chỳ trng hn trc. Đã đợc cung cp thờm cỏc trang thit b v ti liu tham kho phc v cho vic dy v hc. Tuy nhiờn qua nhiều nm ging dy b mụn ny tụi thy rng vic dy hc mụn Công nghệ hin nay vn cũn gip rt nhiu khú khn, nhng tr ngi nht l vic phỏt huy tớnh tớch cc ca hc sinh trong vic học thực hành, tuy ó c ph bin, hc tp bi dng thng xuyờn theo chu k nhng kt qu t c khụng ỏng l bao. Thc trng ca vn ny cú th gii thớch nhng nguyờn nhõn c bn sau õy: Th nht l vn tn ti mt quan nim c hu cho rng mụn Công nghệ l nhng mụn ph. iu ny c th hin vic quan tõm n cht lng b mụn t cp lónh o cha ỳng mc. Th hai l v c s vt cht phc v ging dy v hc tp tuy ó c u t nhng vn cũn thiu so vi yờu cu giỏo dc hin nay v dựng dy. Tỡnh trng dy chay vn cũn khỏ ph bin. Trong sut quỏ trỡnh hc b mụn Công GV: Nguyễn Thị Thuận Trờng THCS Cộng Hòa Năm học 2011 - 2012 6 Chuyên đề: Phơng pháp dạy học tích cực ở một số bài thực hành môn Công nghệ 6 nghệ 6 c thy v trũ cha cú iu kin tham chng trỡnh hc nu n, hay tp hun v may vỏ thờu, an vỡ khụng cú kinh phớ. iu ú lm cho vn kin thc kin thc ca cỏc em ch bú gn trong sỏch v v bi ging . Nguyờn nhõn th ba l vic phỏt huy tớnh tớch cc hc tp ca hc sinh trong hc tp b mụn Công nghệ cũn nhiu hn ch mt phn l do chớnh nhng c ch, nhng quy nh t cp trờn. Môn Công nghệ cha bao giờ đợc chọn là môn dự thi các cấp ví dụ : thi tay nghề nh ở một số tỉnh bạn. Ngoi ra cỏch t chc mt s cuc thi c cng cũn nhiu hn ch, ú l ch chỳ trng v mt kim tra lớ thuyt m coi nh thc hnh, ớt chỳ ý n vic phỏt trin nng lc sỏng to. Cui cựng iu quan trng l ý thc trỏch nhim ca mi giỏo viờn trong vic thc hin cỏc phng phỏp dy hc phự hp cho tit dy cng nh cht lng b mụn ngy mt nõng cao. Mi mt GV HS phi hiu rừ s nguy hi ca vic thi gỡ hc ny s lm cho hc vn ca hc sinh b quố qut, thiu ton din II. CC BIN PHP GII QUYT VN : 1. c im chung ca cỏc gi hc thc hnh Cụng ngh 6 - Hu ht cỏc gi hc thc hnh Cụng ngh 6 u ũi hi hc sinh cú dựng hc tp, chun b nguyờn vt liu y v hon thin sn phm khi kt thỳc thc hnh - Trong gi thc hnh cỏc em hc sinh phi t chc thc hnh chung theo cp, theo nhúm: Vớ d: Bi 14 Thc hnh : Cm hoa trang trớ , Bi 20 thc hnh - Trn hn hp nm rau mung, Bi 24 - thc hnh Ta hoa trng trớ mún n t mt s loi rau, c, qu. - Hon thin sp phm phi c kim tra, ỏnh giỏ, nhn xột. GV: Nguyễn Thị Thuận Trờng THCS Cộng Hòa Năm học 2011 - 2012 7 Chuyên đề: Phơng pháp dạy học tích cực ở một số bài thực hành môn Công nghệ 6 2. T chc thc hin: Tụi tin hnh dy thc hnh theo cỏc bc nh sau: Bc 1: ( tit trc tit thc hnh ) - Dn dũ t m hc sinh chun b dng c thc hnh - Phõn chia nhúm thc hnh hc sinh phõn cụng nhau chun b Bc 2: ( Trong gi) - GV kim tra dng c, dựng thc hnh. - Phõn cụng nhúm trng cỏc nhúm, cỏc nhúm trng phi theo dừi thc hnh trong nhúm, qun lớ nhúm. Bc 3: Gv nờu yờu cu gi thc hnh, cỏc chỳ ý khi thc hnh nh: an ton khi s dng dao kộo, v sinh lp hc. Bc 4: GV hng dn thc hnh Bc 5: T chc thc hnh Bc 6: ỏnh giỏ, nhn xột Trong cỏc gi thc hnh u phi cú ú l dựng thc hnh, nhng dựng ny thng khụng cú sn, nh trng khụng th chun b trc do ú GV v hc sinh phi linh hot chun b cho tt thỡ gi thc hnh mi thnh cụng t chc tt cỏc gi thc hnh theo tụi phi gii quyt c my vn sau õy: A. S dng tt dựng dy hc: Mụn Cụng Ngh l mt mụn hc ng dng, gn lin vi k thut, vỡ vy cn cú cỏc dựng dy hc hc sinh nghiờn cu lớ thuyt, lm thớ nghim v thc hnh. dựng dy hc bao gm cỏc thit b dy hc m nh ú giỏo viờn minh ho truyn th kin thc cho hc sinh, l mt trong nhng iu kin quan trng GV: Nguyễn Thị Thuận Trờng THCS Cộng Hòa Năm học 2011 - 2012 8 Chuyên đề: Phơng pháp dạy học tích cực ở một số bài thực hành môn Công nghệ 6 gúp phn nõng cao cht lng dy - hc, l ni dung ngun thụng tin giỳp giỏo viờn t chc iu khin hot ng nhn thc ca hc sinh. dựng dy hc bao gm : (I) (I) Ti liu hc tp : cỏc ti liu hc tp nh sỏch giỏo khoa, sỏch giỏo viờn, v bi tp (II) (II) Cỏc phng tin v ti liu trc quan: mụ hỡnh, tranh nh, bn , mu vt, phim, phim ốn chiu, bn trong,bng a ghi õm, bng a ghi hỡnh, a mm vi tớnh. (III) (III) Cỏc phng tin k thut dy hc: Phng tin nghe nhỡn: mỏy chiu a nng, mỏy ốn chiu, mỏy vi tớnh Cỏc phng tin trc quan khỏc : bng ph cho giỏo viờn v hc sinh. Trong ú thit b dy hc ti thiu ca mụn Cụng Ngh 6 gm: Tranh nh : 8 tranh / 27 bi Mu vt : cỏc mu vi cho chng 1, Dng c : dng c thc hnh may ỏo gi, dng c ta hoa cho chng 3 Vt liu tiờu hao : ch, phn may, vi, hoa Theo tụi, nờn s dng dựng dy hc trong cỏc trng hp sau õy: - Khi i tng tht quỏ to hay quỏ nh. Vớ d: phi hp cỏc loi vi, cỏc loi qun ỏo - Khi i tng hay quỏ trỡnh khụng cú trong lp hc Vớ d : nh khi ging v sp xp c hp lớ trong nh thỡ cn phi cú mụ hỡnh. ging v cỏc mún n, cỏc phng phỏp ch bin thỡ cn phi cú tranh minh ho - Khi i tng m ta khụng thy iu kin thng c. Vớ d nh cỏc phng phỏp ch bin thc phm * Nhng tỏc dng ca vic s dng dựng dy hc. GV: Nguyễn Thị Thuận Trờng THCS Cộng Hòa Năm học 2011 - 2012 9 Chuyên đề: Phơng pháp dạy học tích cực ở một số bài thực hành môn Công nghệ 6 Tng cng hot ng nhn thc ca hc sinh: vỡ cỏc dựng dy hc gúp phn nõng cao tớnh trc quan ca quỏ trỡnh dy hc, giỳp hc sinh tip cn vi cỏc s vt hin tng; cỏc dựng dy hc cũn l phng tin cha ng v chuyn ti thụng tin. Giỳp HS t chim lnh kin thc, phỏt trin k nng thc hnh: vớ d nh t si vi, nhỳng vi trong nc cho HS quan sỏt t ú nờu lờn nhng tớnh cht ca cỏc loi vi, Hs t phi hp cỏc mu sc ca vi t ú rỳt ra c ni dung cu vic phi hp cỏc loi trang phc. ng thi cng gúp phn xõy dng k nng thc hnh cho HS. Kớch thớch hng thỳ hc tp ca HS: dựng dy hc cú tỏc dng kớch thớch s hng thỳ hc tp ca hc sinh trong quỏ trỡnh hc tp, to ra ng c hc tp cho HS, rốn luyn thỏi tớch cc hc tp. vớ d nh khi cho HS quan sỏt cỏc mu ỏo gi lm sn, quy trỡnh may ỏo gi HS rt hng thỳ v hỏo hc thc hnh t mỡnh hon thin sn phm, hay khi cho Hs quan sỏt sn phm v quy trỡnh trn hn hp HS rt thớch mong mun thc hnh v trong tit thc hnh cỏc em lm rt tt. Phỏt trin trớ tu,, giỏo dc nhõn cỏch ca HS: Thụng qua cỏc thớ nghim, thc hnh, s dng cỏc mu vt tranh nh giỳp HS nhn thc bn cht v gii thớch mt cỏch khoa hc cỏc hin tng t nhiờn xó hi, rốn luyn kh nng quan sỏt, tớnh cn cự tỏc phong lm vic nghiờm tỳc hon thnh cụng vic mt cỏch khoa hc. Túm li : S dng dựng dy hc tt giỳp giỏo viờn v hc mt ớt thi gian v cụng sc v t chc cụng vic ph trong lp hc, dnh nhiu thi gian cho cỏc hot ng dy v hc, thc hin cú hiu qu bi hc. B. T chc thc hnh ỳng phng phỏp, phõn chia thi gian hp lớ. Môn học Công Nghệ là môn học có tính thực tiễn cao do đó trong các giờ học giáo viên giữ vai trò là ngời hớng dẫn t chức cho học sinh thu nhận kiến thức, hình thành kĩ năng thông qua việc tổ chức lớp học, giờ học theo hớng tích GV: Nguyễn Thị Thuận Trờng THCS Cộng Hòa Năm học 2011 - 2012 10 [...]... THCS Cộng Hòa Năm học 2011 - 2012 Chuyên đề: Phơng pháp dạy học tích cực ở một số bài thực hành môn Công nghệ 6 Trong thc t ging dy các bài thực hành Cụng ngh 6 thì tôi thấy rằng vai trò của mỗi một ngời giáo viên là rất quan trọng Muốn có một giờ học thực hành thành công thì ngời giáo viên phải đầu t thời gian, công sức soạn bài , chuẩn bị công phu các bớc lên lớp Trong một giờ thực hành thì Gv luôn... cụ thực hành Các em hc sinh lớp 6 đã biết tổ chức làm việc theo cặp, theo nhóm, qua đó giáo dục tinh thần đoàn kết cho các em * Kt qu c th: GV: Nguyễn Thị Thuận 16 Trờng THCS Cộng Hòa Năm học 2011 - 2012 Chuyên đề: Phơng pháp dạy học tích cực ở một số bài thực hành môn Công nghệ 6 - Năm học 2011 - 2012 tôi đợc phân công dạy môn Công nghệ khối 6 gồm 4 lớp 6A, 6B, 6C, 6D - Lớp 6A,6D tôi dạy thực hành. .. HĐ3: Tổ chức HS thực hành HĐ của GV HĐ của HS - Hs nhận nhiệm vụ thực hành - Gv chia các nhóm, phân công nhóm - Hs nhớ các quy tắc an toàn thực hành trởng - Gv tổ chức cho lơp bắt đầu thực hành, - Hs thực hành dới sự hớng dẫn của giáo viên nêu rõ nhiệm vụ thực hành - Nhắc nhở học sinh các nguyên tắc ăn - Cho 1 số hs trình bày sản phẩm của mình trớc lớp để các hs khác quan sát, toàn thực hành - Theo dõi,...Chuyên đề: Phơng pháp dạy học tích cực ở một số bài thực hành môn Công nghệ 6 cực, tự lực tự giác, làm việc nhiều hơn suy nghĩ nhiều hơn và chịu trách nhiệm nhiều hơn trong mỗi giờ học thụng thng cho hc sinh lm vic theo cp, theo nhúm - Lớp học đợc chia thành từng nhóm nhỏ khoảng từ 4 đến 6 em hoặc từng cặp để trao đổi thảo luận những... trình bày món ăn chúng ta cần chú ý điều gì? 3 Bài mới GV: Nguyễn Thị Thuận 13 Trờng THCS Cộng Hòa Năm học 2011 - 2012 Chuyên đề: Phơng pháp dạy học tích cực ở một số bài thực hành môn Công nghệ 6 Để có một món ăn ngon miệng, ngoài việc lựa chọn thực phẩm, chế biến món ăn, ta cũng cần chú ý đến trình bày trang trí món ăn để tăng thêm vẻ hấp dẫn ngon miệng Bài học hôm nay sẽ giới thiệu cho chúng ta một... Hs quan sát, theo dõi sự hớng dẫn của gv để nắm bắt đợc cách thực hiện thao tác - Hs quan sát, - Hs quan sát, lắng nghe Trờng THCS Cộng Hòa Năm học 2011 - 2012 Chuyên đề: Phơng pháp dạy học tích cực ở một số bài thực hành môn Công nghệ 6 quả ớt - Cách tỉa hoa hình bó lúa từ da chuột - Gv lu ý hs 1 số sai hỏng thờng gặp trong quá trình thực hành: + Dao sắc rất dễ đứt cánh hoa, do đó cần thận trọng -... các phơng pháp dạy học, không nên áp dụng cứng nhắc một phơng pháp nào Trong một bài cũng cần có nhiều phơng pháp khác nhau Tuy nhiên ngời Gv cũng chỉ đóng vai trò làm ngời hớng dẫn các em mọi hoạt động, để các em chủ động sáng tạo trong các tình huống thực hành thì giờ thực hành sẽ thành công Vy vi cng v l ngi ch o, hng dn, ngi giỏo viờn phi luụn tỏc ng ý thc hc tp ca cỏc em, phi khi dy trong cỏc... Cộng Hòa Năm học 2011 - 2012 Chuyên đề: Phơng pháp dạy học tích cực ở một số bài thực hành môn Công nghệ 6 */ GV thu phiếu và nhận xét cho điểm - ý thức thực hành : (2điểm) - Thao tỏc thc hnh (3im ) - Kt qu (5im ) 5 Hớng dẫn về nhà: - Nhắc hs đọc trớc phần 2 Tỉa hoa từ cây hành và cà rốt - Giờ sau chuẩn bị theo nhóm: a Nguyên liệu - Các loại rau, củ, quả: hành lá 2 cây, ớt 2 quả, tỏi, da chuột 2 quả,... trong nhúm: 1/;2/; 3/ 4/ ;5/; 6 / . Phn nhn xột v ỏnh giỏ ca giỏo viờn: Nhn xột í thc thỏi GV: Nguyễn Thị Thuận (2im ) ỏnh giỏ Thao tỏc thc Kt qu hnh (3im ) 12 (5im ) Tng im Trờng THCS Cộng Hòa Năm học 2011 - 2012 Chuyên đề: Phơng pháp dạy học tích cực ở một số bài thực hành môn Công nghệ 6 - im cỏc mc: í thc - thỏi , thao tỏc thc hnh, kt qu thớ nghim c giỏo viờn ỏnh giỏ ti lp bng cỏch ghi vo trong. .. nên quá ôm đồm, đo đó phải xác định đợc nhiệm vụ trọng tâm, các bài lên lớp không nên lặp lại theo một tiến trình quen thuộc nh vậy sẽ gò bó ảnh hởng đến sự sáng tạo của giáo viên và hứng thú của học sinh GV: Nguyễn Thị Thuận 11 Trờng THCS Cộng Hòa Năm học 2011 - 2012 Chuyên đề: Phơng pháp dạy học tích cực ở một số bài thực hành môn Công nghệ 6 C ỏnh giỏ ỳng, nhn xột kp thi õy l ni dung ỏnh giỏ ht sc . Năm học 2011 - 2012 3 Chuyên đề: Phơng pháp dạy học tích cực ở một số bài thực hành môn Công nghệ 6 V lớ lun v thc tin, vic phỏt huy tớnh tớch cc ca hc sinh trong giờ thực hành mụn Công nghệ. Trờng THCS Cộng Hòa Năm học 2011 - 2012 16 Chuyên đề: Phơng pháp dạy học tích cực ở một số bài thực hành môn Công nghệ 6 - Năm học 2011 - 2012 tôi đợc phân công dạy môn Công nghệ khối 6 gồm 4 lớp. Thuận Trờng THCS Cộng Hòa Năm học 2011 - 2012 17 Chuyên đề: Phơng pháp dạy học tích cực ở một số bài thực hành môn Công nghệ 6 Trong thc t ging dy các bài thực hành Cụng ngh 6 thì tôi thấy rằng
- Xem thêm -

Xem thêm: Phương pháp dạy học tích cực trong bài thực hành công nghệ, Phương pháp dạy học tích cực trong bài thực hành công nghệ, Phương pháp dạy học tích cực trong bài thực hành công nghệ

Từ khóa liên quan