SKKN_Xây dựng các hoạt động học tập nhằm vận dụng những phương pháp dạy học tích cực trong dạy học định lý hình học 10

23 2.6K 28
SKKN_Xây dựng các hoạt động học tập nhằm vận dụng những phương pháp dạy học tích cực trong dạy học định lý hình học 10

Đang tải... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Thông tin tài liệu

. tập nhằm vận dụng những phương pháp dạy học tích cực trong dạy học định lý hình học 10 . 4. Mục đích của đề tài Nghiên cứu các lý thuyết dạy học hiện đại, phương pháp dạy học tích cực và làm. trong hoạt động và học tập diễn ra trong hoạt động . Qua kết quả điều tra thực tiễn, một lần nữa khẳng định việc xây dựng và tổ chức các hoạt động học tập nhằm vận dụng những phương pháp dạy. pháp dạy học tích cực có hiệu quả trong hình học 10 là hết sức cần thiết. II. XÂY DỰNG HOẠT ĐỘNG TRONG DẠY HỌC ĐỊNH LÍ HÌNH HỌC 10 Theo tác giả Nguyễn Bá Kim trong Phương pháp dạy học môn toán”

Ngày đăng: 20/03/2015, 04:58

Từ khóa liên quan

Mục lục

  • Bảng phân phối tần suất

  • Biểu đồ phân phối tần suất của hai lớp

  • Đồ thị phân phối tần suất của hai lớp

  • Các tham số tính toán cụ thể:

  • Bảng tổng hợp các tham số

Tài liệu cùng người dùng

  • Đang cập nhật ...

Tài liệu liên quan