SKKN Tổ chức đa dạng các hoạt động học tập của bộ môn hóa học 9 nhằm nâng cao tính tích cực, chủ động, sáng tạo của học sinh

17 1.8K 8
SKKN Tổ chức đa dạng các hoạt động học tập của bộ môn hóa học 9 nhằm nâng cao tính tích cực, chủ động, sáng tạo của học sinh

Đang tải... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Thông tin tài liệu

. TỔ CHỨC ĐA DẠNG CÁC HOẠT ĐỘNG HỌC TẬP CỦA BỘ MÔN HÓA HỌC 9 NHẰM NÂNG CAO TÍNH TÍCH CỰC, CHỦ ĐỘNG, SÁNG TẠO CỦA HỌC SINH A/ Đặt vấn đề Trong tiến trình đổi. bài học và đối tượng học sinh, nhằm nâng cao tính tích cực, tự giác, chủ động của học sinh trong học tập. 6. Tổ chức các buổi ngoại khóa, thí nghiệm vui hóa học. Để tạo hứng thú học tập môn Hóa. với học sinh. Đối với bộ môn Hóa học, giáo viên phải sáng tạo trong những phương pháp giảng dạy để học sinh tích cực học tập. Vì vậy, tổ chức đa dạng các hoạt động học tập trong một tiết học môn

Ngày đăng: 28/03/2015, 09:53

Từ khóa liên quan

Tài liệu cùng người dùng

  • Đang cập nhật ...

Tài liệu liên quan