SKKN Tổ chức đa dạng các hoạt động học tập của bộ môn hóa học 9 nhằm nâng cao tính tíchcực, chủ động, sáng tạo của học sinh

19 1.6K 3
SKKN Tổ chức đa dạng các hoạt động học tập của bộ môn hóa học 9 nhằm nâng cao tính tíchcực, chủ động, sáng tạo của học sinh

Đang tải... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Thông tin tài liệu

. TỔ CHỨC ĐA DẠNG CÁC HOẠT ĐỘNG HỌC TẬP CỦA BỘ MÔN HÓA HỌC 9 NHẰM NÂNG CAO TÍNH TÍCHCỰC, CHỦ ĐỘNG, SÁNG TẠO CỦA HỌC SINH A/ Đặt vấn đề Trong tiến trình đổi. học và đối tượng học sinh, nhằm nâng cao tính tích cực, tự giác, chủ động của học sinh trong học tập. 6. Tổ chức các buổi ngoại khóa, thí nghiệm vui hóa học. Để tạo hứng thú học tập môn Hóa học. phổ thông đối với bộ môn Hóa học lớp 9, tôi mạnh dạn đưa ra một số giải pháp nhằm nâng cao chất lượng bộ môn Hóa học, qua việc tổ chức đa dạng các hoạt động học tập của học sinh mà tôi đã thực hiện

Ngày đăng: 28/03/2015, 10:34

Từ khóa liên quan

Tài liệu cùng người dùng

  • Đang cập nhật ...

Tài liệu liên quan