SKKN Sinh 8 Tổ chức các hoạt động học tập cho học sinh trong dạy học sinh học 8 – THCS

19 1.6K 5
SKKN Sinh 8 Tổ chức các hoạt động học tập cho học sinh trong dạy học sinh học 8 – THCS

Đang tải... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Thông tin tài liệu

. hoạt động dạy học cho học sinh. Trên đây là vài suy nghĩ của tôi về: Tổ chức các hoạt động học tập cho học sinh trong dạy học sinh học 8 – THCS ” đã được áp dụng trong các bài học của môn sinh học. dạy học chương trình sinh học 8 - THCS để học sinh tự lĩnh hội kiến thức. - Đề xuất các biện pháp tổ chức học tập học trong dạy học sinh học 8- THCS - Thiết kế một bài soạn để tổ chức các hoạt động. hoạt động học tập của học sinh trong sinh học 8- THCS. 4. ĐỐI TƯỢNG – PHẠM VI. a. Đối tượng Nghiên cứu các biện pháp tổ chức hoạt động học tập cho học sinh trong sinh học 8 - THCS và

Ngày đăng: 28/03/2015, 15:35

Từ khóa liên quan

Tài liệu cùng người dùng

Tài liệu liên quan