0

Khảo sát mức độ hài lòng của sinh viên về bài giảng có ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động dạy học tại trường cao đẳng nông nghiệp nam bộ

131 1,046 1
  • Khảo sát mức độ hài lòng của sinh viên về bài giảng có ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động dạy học tại trường cao đẳng nông nghiệp nam bộ

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 11/03/2015, 13:54

1 MỤC LỤC Trang DANH MỤC CHỮ VIẾT TẮT 4 DANH M ỤC CÁC HÌNH 5 DANH M ỤC CÁC BẢNG 6 M Ở ĐẦU 7 1.Lí do ch ọn đề tài 7 2.M ục tiêu nghiên cứu của đề tài 9 3. Đối tượng và khách thể nghiên cứu 9 4. Câu h ỏi nghiên cứu và giả thuyết nghiên cứu 9 5.Phương pháp nghiên cứu 10 6. Ph ạm vi nghiên cứu 12 Chương 1. TỔNG QUAN VÀ CƠ SỞ LÍ THUYẾT NGHIÊN CỨU 13 1.1.T ổng quan: 13 1.1.1.Các nghiên c ứu nước ngoài 13 1.1.2.Các nghiên c ứu trong nước 15 1.2. Cơ sở lí thuyết nghiên cứu 18 1.2.1. Bài gi ảng có ứng dụng CNTT – Loại hình dịch vụ giáo dục 19 1.2.1.1. Khái ni ệm về bài giảng có ứng dụng CNTT 19 1.2.1.2.Bài gi ảng có ứng dụng CNTT – một loại hình dịch vụ 23 1.2.1.3. Ch ất lượng của dịch vụ bài giảng có ứng dụng CNTT 28 1.2.2. Lí thuy ết về sự hài lòng 33 1.2.3. Mô hình nghiên c ứu của đề tài 34 Chương 2.THIẾT KẾ NGHIÊN CỨU 38 2.1. Địa bàn nghiên cứu 38 2.2. Thi ết kế nghiên cứu 40 2.3. Thi ết kế công cụ đo lường 41 2 2.4. Đặc điểm mẫu nghiên cứu 44 Chương 3. KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU 47 3.1 Phân tích và đánh giá thang đo 47 3.1.1. Phân tích nhân t ố khám phá EFA 47 3.1.2. Phân tích h ệ số Cronbach’s Alpha 54 3.1.3. Mô hình thang đo điều chỉnh 57 3.2 Th ống kê mô tả kết quả khảo sát 59 3.2.1. Nhân t ố nội dung bài giảng có ứng dụng CNTT 59 3.2.2. Nhân t ố phương pháp dạy học bài giảng có ứng dụng CNTT 60 3.2.3. Nhân t ố kĩ thuật thiết kế bài giảng có ứng dụng CNTT 61 3.2.4. Nhân t ố hình thức thiết kế bài giảng có ứng dụng CNTT 62 3.2.5. Nhân t ố sự hài lòng của sinh viên 63 3.3. Ki ểm định mô hình và các giả thuyết nghiên cứu 64 3.3.1. Phân tích h ệ số tương quan Pearson 64 3.3.2. Phân tích h ồi quy tuyến tính bội 65 3.3.2.1. Đánh giá độ phù hợp của mô hình hồi quy tuyến tính bội 65 3.3.2.2. Ki ểm định sự phù hợp của mô hình 66 3.3.2.3. Dò tìm các vi ph ạm giả định của mô hình 66 3.3.3 Ki ểm định nhóm giả thuyết về quan hệ của các thành phần của bài gi ảng có ứng dụng CNTT đến sự hài lòng của SV 72 3.3.4 Ki ểm định sự phù hợp mô hình nghiên cứu 73 3.3.5. Ki ểm định nhóm giả thuyết về sự khác biệt trong đánh giá chất lượng b ài giảng có ứng dụng CNTT theo đặc điểm cá nhân 74 3.3.6. Ki ểm định nhóm giả thuyết về sự khác biệt ở sự hài lòng của SV theo đặc điểm cá nhân 80 K ẾT LUẬN 85 TÀI LI ỆU THAM KHẢO 88 3 PHỤ LỤC 96 Ph ụ lục 1. Gợi ý phỏng vấn sâu dành cho giảng viên 96 Ph ụ lục 2. Nội dung quan sát giờ giảng của GV 97 Ph ụ lục 3. Thang đo dự thảo chất lượng bài giảng có ứng dụng CNTT 99 Ph ụ lục 4. Bảng câu hỏi thu thập thông tin sinh viên 102 Ph ụ lục 5. Thống kê mô tả mẫu nghiên cứu 107 Ph ụ lục 6. Kết quả phân tích nhân tố Khám phá (EFA) lần 1 110 Ph ụ lục 7. Kết quả phân tích nhân tố Khám phá (EFA) lần 2 114 Ph ụ lục 8. Kết quả phân tích nhân tố ”Sự hài lòng của sinh viên” 117 Ph ụ lục 9. Kết quả phân tích độ tin cậy của thang đo 118 Ph ụ lục 10. Kết quả phân tích hồi quy tuyến tính bội 122 Ph ụ lục 11. Kết quả kiểm định Independent Samples T-test đánh giá chất lượng b ài giảng theo giới tính 125 Ph ụ lục 12. Kết quả kiểm định Independent Samples T-test đánh giá chất lượng b ài giảng theo khóa học 127 Ph ụ lục 13. Kết quả kiểm định Independent Samples T-test đánh giá chất lượng b ài giảng theo ngành học 128 Ph ụ lục 14. Kết quả kiểm định Independent Samples T-test về sự hài lòng sinh viên theo gi ới tính 129 Ph ụ lục 15. Kết quả kiểm định Independent Samples T-test về sự hài lòng sinh viên theo khóa h ọc 130 Ph ụ lục 16. Kết quả kiểm định Independent Samples T-test về sự hài lòng sinh viên theo ngành h ọc 131 4 DANH MỤC CHỮ VIẾT TẮT BGĐT Bài giảng điện tử BVTV Bảo vệ thực vật CNTT Công nghệ thông tin DVTY Dịch vụ thú y ĐH Đại học NXB Nhà xuất bản SV Sinh viên GV Gi ảng viên TP HCM Thành ph ố Hồ Chí Minh UD Ứng dụng 5 DANH MỤC CÁC HÌNH Tên hình Trang Hình 1.1 Mô hình chất lượng dịch vụ Parasuraman et al 25 Hình 1.2 Mô hình nghiên cứu sự hài lòng của sinh viên đối với bài gi ảng có ứng dụng CNTT 35 Hình 2.1 Qui trình nghiên cứu 40 Hình 3.1 Mô hình hiệu chỉnh nghiên cứu sự hài lòng của sinh viên đối với bài giảngcó ứng dụng CNTT 57 Hình 3.2 Biểu đồ tần số của phần dư chuẩn hóa 68 Hình 3.3 Đồ thị phân tán phần dư và giá trị dự đoán của mô hình hồi quy tuyến tính 69 Hình 3.4 Biểu đồ tần số Q-Q plot khảo sát phân phối phần dư 70 Hình 3.5 Kết quả kiểm định mô hình lý thuyết 73 6 DANH MỤC CÁC BẢNG Tên bảng Trang Bảng 2.1 Cấu trúc bảng hỏi và thang đo 44 Bảng 2.2 Số lượng mẫu khảo sát trên môn học 45 Bảng 3.1 Bảng phân tích nhân tố tương ứng với các biến quan sát 49 Bảng 3.2 Bảng tóm tắt nhân tố tương ứng với các biến quan sát sau khi phân tích nhân tố 51 Bảng 3.3 Bảng phân tích nhân tố sự hài lòng sinh viên 53 Bảng 3.4 Bảng phân tích hệ số Cronbach’s Alpha 54 Bảng 3.5. Ý nghĩa của từng giá trị trung bình đối với thang đo khoảng 59 Bảng 3.6 Thống kê mô tả các biến quan sát nhân tố nội dung bài giảng 59 Bảng 3.7 Thống kê mô tả các biến quan sát nhân tố phương pháp dạy học 60 Bảng 3.8 Thống kê mô tả các biến quan sát nhân tố kĩ thuật thiết kế bài gi ảng có ứng dụng CNTT 62 Bảng 3.9 Thống kê mô tả các biến quan sát nhân tố hình thức thiết kế bài gi ảng có ứng dụng CNTT 63 Bảng 3.10 Thống kê mô tả các biến quan sát nhân tố sự hài lòng của SV 63 Bảng 3.11 Ma trận tương quan Pearson giữa các biến 65 Bảng 3.12 Mô hình tóm tắt phân tích hồi quy bội 66 Bảng 3.13 Phân tích phương sai ANOVA 66 Bảng 3.14 Hệ số hồi quy đa biến 66 Bảng 3.15 Kết quả hồi quy đa biến 70 Bảng 3.16 Phương trình hồi quy bội 71 Bảng 3.17 Tổng hợp kết quả kiểm định giả thuyết H1, H2, H3, H4 72 Bảng 3.18 Bảng tổng kết kết quả kiểm định giả thuyết H5, H6, H7 79 Bảng 3.19 Bảng tổng kết kết quả kiểm định giả thuyết H8, H9, H10 81 7 MỞ ĐẦU 1.Lí do chọn đề tài Thứ nhất, thế kỷ 21 có sự phát triển mạnh mẽ của các cuộc cách mạng công nghệ, đặc biệt là sự phát triển vượt bậc của công nghệ thông tin (Communication technology). Rất nhiều lĩnh vực trong xã hội được “tin học hóa”. Trong giáo dục, công nghệ thông tin đã được đưa vào ứng dụng trong cả công tác quản lí, giảng dạy và học tập. Vai trò, tầm quan trọng và hiệu quả của việc ứng dụng CNTT trong dạy học đã được chứng minh bằng thực tiễn giáo dục trong và ngoài nước những năm qua, đã cho thấy việc ứng dụng CNTT trong giảng dạy và học tập là xu thế tất yếu của giáo dục. Ở Việt Nam, việc ứng dụng CNTT trong hoạt động dạy học đ ã trở thành chủ trương lớn của toàn ngành giáo dục. Chỉ thị 29/2001/CT-BGD&ĐT của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo đã nêu rõ: “Đối với giáo dục và đào tạo, công nghệ thông tin có tác động mạnh mẽ, làm thay đổi phương pháp, phương thức dạy v à học. Công nghệ thông tin là phương tiện để tiến tới một xã hội học tập”[2]; Chỉ thị 55/2008/CT-BGDĐT ban hành ngày 30/9/2008 nhấn mạnh: “Công nghệ thông tin là công cụ đắc lực hỗ trợ đổi mới phương pháp giảng dạy, học tập và hỗ trợ đổi mới quản lí giáo dục, góp phần nhằm nâng cao hiệu quả và chất lượng giáo dục. Phát triển nguồn nhân lực CNTT và ứng dụng CNTT trong giáo dục là một nhiệm vụ quan trọng có nghĩa quyết định sự phát triển CNTT của đất nước” [3]. Toàn ngành giáo dục đã từng bước ứng dụng CNTT vào công tác điều hành quản lí giáo dục, công tác dạy học ở từng cấp học. Trong đó, dạy học có ứng dụng CNTT được sử dụng rộng rãi. Không nằm ngoài xu thế đó, Trường Cao đẳng Nông nghiệp Nam Bộ đã đẩy mạnh đầu tư cơ sở vật chất, tập huấn sử dụng CNTT cho toàn thể cán bộ công chức, viên chức Nhà trường. Hầu hết giáo viên, giảng viên (sau đây 8 viết tắt là GV) đã ứng dụng CNTT vào hoạt động dạy học. Tuy nhiên, thực tế đã có những giờ dạy học, GV còn lạm dụng CNTT, sử dụng không đúng lúc, đúng chỗ, không phối hợp với các phương tiện khác, làm cho giờ dạy học thụ động, ít có kiến tạo tri thức, học sinh học "như xem phim", trong khi CNTT chỉ là phương tiện dạy học. Ngược lại cũng có GV còn coi nhẹ việc sử dụng CNTT vào dạy học, hoặc sử dụng nó chỉ để "thay bảng đen" không phát huy được khả năng của phương tiện dạy học này. Cho nên việc ứng dụng CNTT vào giảng dạy là cần thiết nhưng việc ứng dụng này mang lại hiệu quả như thế nào?; Mức độ hài lòng của sinh viên về việc ứng dụng đó ra sao đang là vấn đề ? Thứ hai, vấn đề lấy ý kiến phản hồi của người học về hoạt động giảng dạy của giảng viên ở Việt Nam còn khá mới mẻ cả về lí luận lẫn thực tiễn. Kết luận tại Hội nghị toàn quốc về chất lượng giáo dục đại học ngày 05 tháng 01 năm 2008, Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Nguyễn Thiện Nhân đã nhấn mạnh: “Về giảng viên, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã và đang tiếp tục ban hành quy chế giảng viên và chuẩn giảng viên cho từng vị trí công tác. Tất cả giảng viên đại học đều phải có năng lực giảng dạy, nghiên c ứu và phải được đánh giá qua sinh viên và đồng nghiệp về trình độ chuyên môn, k ĩ năng sư phạm, năng lực quản lí giáo dục…[54]. Bắt đầu từ năm 2008, thực hiện công văn số 1276/BGD-ĐT/NG ngày 20/02/2008 của Bộ trưởng Giáo dục Đào tạo về việc “Hướng dẫn tổ chức lấy ý kiến phản hồi từ sinh viên về hoạt động giảng dạy của giảng viên” [4] thì việc phản hồi của sinh viên về hoạt động giảng dạy của giảng viên mới thực hiện ở một số trường đại học và cao đẳng trong cả nước. Mặc dù có những khó khăn ban đầu nhưng việc lấy ý kiến người học về hoạt động giảng dạy của GV là một xu thế tất yếu và là một việc làm bắt buộc đối với một cơ sở đào tạo nhằm đảm bảo và nâng cao ch ất lượng giáo dục. 9 Đứng trước thực tế đó, tác giả chọn và thực hiện đề tài “Khảo sát mức độ hài lòng của sinh viên về bài giảng có ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động dạy học tại Trường Cao đẳng Nông nghiệp Nam Bộ”. Ý nghĩa lý luận của đề tài nghiên cứu Những kết quả nghiên cứu này có thể minh họa thêm cho các lí thuyết về sự hài lòng của khách hàng – người học vào các hoạt động thuộc lĩnh vực giáo dục nói chung và giáo dục đại học cao đẳng nói riêng. Ý nghĩa thực tiễn của đề tài nghiên cứu Đề tài kiểm chứng và làm sáng tỏ các yếu tố ảnh hưởng đến sự hài lòng c ủa sinh viên đối với bài giảng có ứng dụng CNTT, góp phần nâng cao hiệu quả công tác giảng dạy, một thành tố quan trọng nâng cao chất lượng đào t ạo của nhà trường. 2.Mục tiêu nghiên cứu của đề tài Nghiên cứu này sẽ tập trung vào các mục tiêu sau đây: -Xác định các nhân tố tác động đến sự hài lòng của sinh viên đối với bài giảng có ứng dụng CNTT. -Xây dựng mô hình thang đo về các nhân tố tác động đền sự hài lòng đối với bài giảng có ứng dụng CNTT. - Xác định tầm quan trọng của từng nhân tố đối với sự hài lòng của sinh viên. 3. Đối tượng và khách thể nghiên cứu - Đối tượng nghiên cứu: Các nhân tố của bài giảng có ứng dụng CNTT trong hoạt động dạy học đem đến sự hài lòng cho sinh viên. - Khách th ể nghiên cứu: Sinh viên đang học năm 2 và 3, bậc học cao đẳng hai ng ành Bảo vệ thực vật và dịch vụ thú y đang đào tạo tại nhà trường. 4. Câu hỏi nghiên cứu và giả thuyết nghiên cứu Câu hỏi nghiên cứu 10 - Những nhân tố nào của bài giảng có ứng dụng CNTT hoạt động dạy học của giảng viên đem đến sự hài lòng cho sinh viên? - Sinh viên hài lòng nh ư thế nào đối với những nhân tố của bài giảng có ứng dụng CNTT hoạt động dạy học của giảng vi ên? Giả thuyết nghiên cứu - Giả thuyết về quan hệ của các thành phần của bài giảng có ứng d ụng CNTT đến sự hài lòng của sinh viên H1: Những thành phần của bài giảng có ứng dụng CNTT trong hoạt động dạy học của g iảng viên có mối tương quan thuận với sự hài lòng của sinh viên. - Giả thuyết về sự khác biệt trong đánh giá chất lượng bài giảng có ứng dụng CNTT theo đặc điểm cá nhân của sinh vi ên: H2: Có sự khác biệt về đánh giá chất lượng bài giảng có ứng dụng CNTT theo Giới tính. H3: Có sự khác biệt về đánh giá chất lượng bài giảng có ứng dụng CNTT theo Khóa học. H4: Có sự khác biệt về đánh giá chất lượng bài giảng có ứng dụng CNTT theo Ngành học. - Giả thuyết về sự khác biệt ở sự hài lòng của sinh viên theo đặc điểm cá nhân của sinh viên: H5: Có sự khác biệt về sự hài lòng của SV theo Giới tính. H6: Có sự khác biệt về sự hài lòng của SV theo Khóa học. H7: Có sự khác biệt về sự hài lòng của SV theo Ngành học. 5.Phương pháp nghiên cứu Dạng thiết kế nghiên cứu [...]... giảng có ứng dụng CNTT trong hoạt động dạy học của giảng viên có mối tương quan thuận với sự hài lòng của sinh viên H.1.3: Hình thức thiết kế bài giảng có ứng dụng CNTT trong hoạt động dạy học của giảng viên có mối tương quan thuận với sự hài lòng của sinh viên Bên cạnh đó cũng xác định các nhóm giả thuyết về sự khác biệt đánh giá chất lượng bài giảng và sự hài lòng của sinh viên theo đặc điểm cá nhân... nhằm nâng cao chất lượng giảng dạy tại học viện cho từng đối tượng như: Nhà trường, Giảng viên và sinh viên Nguyễn Kim Dung (2010) với nghiên cứu về Khảo sát mức độ hài lòng của sinh viên về chất lượng giảng dạy và quản lý của một số trường ĐH Việt Nam [7] Nghiên cứu trình bày kết quả khảo sát mức độ hài lòng của sinh viên về chất lượng giảng dạy và quản lý của một số trường ĐH Việt Nam trong giai... đáp ứng Từ mô hình nghiên cứu ban đầu, nghiên cứu xác định giả thuyết H1 quan hệ của các thành phần của bài giảng có ứng dụng CNTT đến sự hài lòng của sinh viên thành ba giả thuyết thành (H1.1; H1.2; H1.3) cụ thể như sau: H.1.1: Nội dung bài giảng có ứng dụng CNTT trong hoạt động dạy học của giảng viên có mối tương quan thuận với sự hài lòng của sinh viên H.1.2: Phương pháp dạy học bài giảng có ứng dụng. .. tố có giá trị mà sinh viên sử dụng để phản hồi về hoạt động giảng dạy giảng viên gồm có: 1 Sự tăng lên về kiến thức và hiểu biết riêng của sinh viên; 2 Cảm nhận những thay đổi trong động lực hướng tới: (a) môn học đã học, (b) mối liên hệ giữa nghề nghiệp và môn học, (c) tiếp tục học thêm về lĩnh vực đó; 3 Quan sát thái độ của giáo viên trong hoạt động giảng dạy; 4 Xác định các chỉ số về phong cách giảng. .. khảo sát ở hơn 18 đại học trong cả nước, với tổng số là 2529 SV tham gia Kết quả có được từ khảo sát cho thấy mức độ hài lòng của cả SV đang học và SV tốt nghiệp về chất lượng quản lý là thấp hơn mức độ hài lòng về giảng dạy Tác giả Nguyễn Chí Hòa (2010) với bài viết “Thực tiễn đánh giá bài giảng của giảng viên tại Trường Đại học Khoa học xã hội và nhân văn” [11] với phiếu khảo sát 2289/2893 sinh viên. .. kiểu bài; đảm bảo tính tương tác giáo viên- học sinh, học sinhgiáo viên, học sinh- học sinh - Tiêu chuẩn về kết quả, hiệu quả (1 tiêu chí) Việc ứng dụng CNTT&TT giúp giáo viên tổ chức tốt hoạt động dạy học, tạo hứng thú trong học tập của học sinh, góp phần đổi mới phương pháp dạy học Học sinh ghi được bài, đa số học sinh hiểu bài, nắm vững trọng tâm, biết vận dụng kiến thức.[56] Nhìn chung, theo ý kiến của. .. kế bài giảng có UD CNTT Sự hài lòng của sinh viên Phương pháp dạy học bài giảng UD CNTT Hình 1.2 Mô hình thang đo dự thảo nghiên cứu sự hài lòng của sinh viên đối với bài giảngcó ứng dụng CNTT Giải thích các khái niệm thuộc mô hình  Bài giảng có ứng dụng CNTT là một hình thức tổ chức bài lên lớp nhằm thực thi giáo án Khi đó toàn bộ kế hoạch hoạt động dạy học đều được chương trình hoá, do giáo viên. .. lòng của sinh viên đối với bài giảng có ứng dụng CNTT 1.2.1 Bài giảng có ứng dụng CNTT – Loại hình dịch vụ giáo dục 1.2.1.1 Khái niệm về bài giảng có ứng dụng CNTT Phần này, đề tài trình bày lần lượt các khái niệm về CNTT, CNTT và truyền thông, giáo án, bài giảng và bài giảng có ứng dụng CNTT CNTT (Information Technology, viết tắt là IT) là ngành khoa học ứng dụng công nghệ quản lý và xử lý thông tin. .. đáp ứng nhu cầu học tập của người học – Khách hàng Dựa theo quan điểm vừa nêu thì bài giảng ứng dụng CNTT là một bộ phận trong hoạt động giảng dạy của GV cũng là loại hình dịch vụ, cho nên đề tài trình bày lần lượt các khái niệm về Bài giảng có ứng dụng CNTT – loại hình dịch vụ và sự hài lòng của khách hàng - sinh viên đối với bài giảng có ứng dụng CNTT.Từ đó xác định mô hình nghiên cứu về sự hài lòng. .. ngành học, khóa học Cụ thể như sau: - Giả thuyết về sự khác biệt trong đánh giá chất lượng bài giảng có ứng dụng CNTT theo đặc điểm cá nhân của sinh viên: H2: Có sự khác biệt về đánh giá chất lượng bài giảng có ứng dụng CNTT theo Giới tính H3: Có sự khác biệt về đánh giá chất lượng bài giảng có ứng dụng CNTT theo Khóa học H4: Có sự khác biệt về đánh giá chất lượng bài giảng có ứng dụng CNTT theo Ngành học . hiện đề tài Khảo sát mức độ hài lòng của sinh viên về bài giảng có ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động dạy học tại Trường Cao đẳng Nông nghiệp Nam Bộ . Ý nghĩa lý luận của đề tài nghiên. nào của bài giảng có ứng dụng CNTT hoạt động dạy học của giảng viên đem đến sự hài lòng cho sinh viên? - Sinh viên hài lòng nh ư thế nào đối với những nhân tố của bài giảng có ứng dụng CNTT hoạt. giảng có ứng dụng CNTT trong hoạt động dạy học của g iảng viên có mối tương quan thuận với sự hài lòng của sinh viên. - Giả thuyết về sự khác biệt trong đánh giá chất lượng bài giảng có ứng dụng
- Xem thêm -

Xem thêm: Khảo sát mức độ hài lòng của sinh viên về bài giảng có ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động dạy học tại trường cao đẳng nông nghiệp nam bộ, Khảo sát mức độ hài lòng của sinh viên về bài giảng có ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động dạy học tại trường cao đẳng nông nghiệp nam bộ,

Từ khóa liên quan