0

Tóm tắt luận văn thạc sĩ: Hình thành kĩ năng dạy học môn toán cho sinh viên ngành giáo dục tiểu học

23 811 0
  • Tóm tắt luận văn thạc sĩ: Hình thành kĩ năng dạy học môn toán cho sinh viên ngành giáo dục tiểu học

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 20/12/2014, 19:08

Bộ giáo dục và đào tạo Trờng đại học vinh Nguyễn Thị Hồng thắm Hình thành kỹ năng dạy học môn toán Hình thành kỹ năng dạy học môn toán cho sinh viên ngành giáo dục tiểu học cho sinh viên ngành giáo dục tiểu học Chuyên ngành: Giáo dục học (Cấp tiểu học) Mã số: 60 14 01 tóm tắt Luận văn thạc sĩ giáo dục học Vinh - 2007 MỞ ĐẦU 1. LÍ DO CHỌN ĐỀ TÀI Việc hình thành KN sư phạm nói chung và KNDH nói riêng là một trong những mục tiêu cơ bản của quá trình đào tạo GVTH có trình độ đại học theo chương trình mới. Đào tạo GVTH cần kiên trì với mục tiêu lấy việc hình thành KN của nghề dạy học làm đặc trưng nổi bật cho quá trình đào tạo ở trường sư phạm. Tuy nhiên, mặt đào tạo này cho đến nay vẫn chưa đạt kết quả như mong muốn, chưa tương ứng với vốn tri thức mà sinh viên được trang bị và chưa thể hiện được sự khác biệt về chất so với các hệ đào tạo khác thấp hơn. Nguyên nhân cơ bản của thực trạng này là do nội dung, cấu trúc, và quá trình hình thành các KNDH ở trường sư phạm vẫn có những vấn đề chưa tường minh. Bậc tiểu học có những đặc thù riêng, mỗi GV sẽ phải dạy tất cả các môn học. Do vậy, trong quá trình đào tạo ở trường sư phạm, việc hình thành KN đòi hỏi phải chi tiết, đi vào từng môn học cụ thể và có quy trình rèn luyện riêng cho mỗi môn. Có như vậy mới cung cấp cho SV một vốn KN nghề nghiệp cơ bản, tối thiểu cần thiết một cách chắc chắn, đạt được một trong những chuẩn nghề nghiệp của GVTH và tương ứng với trình độ đào tạo để họ có thể hoàn thành tốt ngay từ đầu nhiệm vụ dạy học ở trường tiểu học . Việc hình thành KNDH môn toán cho SV ngành GDTH hiện nay cũng không nằm ngoài quỹ đạo đó. Hầu hết các trường sư phạm vẫn chưa xây dựng được quy trình rèn luyện KNDH môn Toán cho SV, hoạt động rèn luyện KN của SV đang còn mang tính chất tự mò mẫm là chủ yếu. Do vậy trong quá trình thực hiện họ còn gặp nhiều lúng túng và kết quả thu được từ hoạt động này nói chung là chưa cao. Chính vì vậy việc xây dựng một quy trình rèn luyện KNDH môn Toán cho SV ngành GDTH đang là một vệc làm cấp bách để nâng cao chất lượng đào tạo nghề cho SV, nhằm đáp ứng yêu cầu đổi mới phương pháp cũng như nâng cao chất lượng dạy học môn Toán ở cấp Tiểu học hiện nay. Từ những lí do trên chúng tôi quyết định đi đến chọn đề tài nghiên cứu là: “Hình thành kĩ năng dạy học môn Toán cho sinh viên ngành Giáo dục tiểu học”. 2 2. MỤC ĐÍCH NGHIÊN CỨU Nhằm góp phần nâng cao chất lượng rèn luyện nghiệp vụ sư phạm cho SV ngành GDTH. 3. KHÁCH THỂ VÀ ĐỐI TƯỢNG NGHIÊN CỨU 3.1 Khách thể nghiên cứu. Hoạt động rèn luyện KNDH của SV ngành GDTH. 3.2 Đối tượng nghiên cứu. Nội dung và quy trình hình thành KNDH môn toán cho SV ngành GDTH. 4. NHIỆM VỤ NGHIÊN CỨU 4.1. Nghiên cứu lí luận: Làm rõ một số vấn đề về KN, KNDH và KNDH môn Toán. 4.2. Nghiên cứu thực trạng: Tìm hiểu thực thạng nhận thức của GVTH về KNDH nói chung và KNDH môn Toán nói riêng, thực trạng KNDH môn Toán của GVTH và thực trạng rèn luyện KNDH môn Toán của SV ngành GDTH. 4.3. Xây dựng quy trình hình thành KNDH môn Toán cho SV ngành GDTH và kiểm tra tính khả thi, tính hiệu quả của quy trình. 5. GIẢ THUYẾT KHOA HỌC Nội dung và quy trình hình thành KNDH môn Toán được xây dựng có thể góp phần nâng cao chất lượng của quá trình hình thành KNDH môn Toán nói riêng cũng như KNDH nói chung cho SV ngành GDTH . 6. PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 6.1. Phương pháp nghiên cứu lí luận, bao gồm những phương pháp: Phương pháp phân tích, tổng hợp lí thuyết; khái quát hoá các quan điểm…vv 6.2. Phương pháp nghiên cứu thực tiễn bao gồm các phương pháp: Điều tra; lấy ý kiến chuyên gia; tổng kết kinh nghiệm giáo dục vv 7. ĐÓNG GÓP CỦA LUẬN VĂN - Hệ thống hoá một số vấn đề về: KN, KNDH và KN dạy học môn Toán ở tiểu học. 3 - Làm rõ thực trạng KNDH môn Toán của GVTH và việc hình thành KNDH môn Toán cho SV ngành GDTH. - Đề xuất, xây dựng quy trình rèn luyện KNDH môn Toán cho SV ngành GDTH. 8. CẤU TRÚC CỦA LUẬN VĂN Ngoài phần mở đầu, kết luận, tài liệu tham khảo, phụ lục. Luận văn gồm có ba chương: Chương 1: Cơ sở lí luận của vấn đề nghiên cứu. Chương 2: Cơ sở thực tiễn của vấn đề nghiên cứu. Chương 3: Quy trình hình thành KNDH môn Toán cho sinh viên ngành GDTH. 4 Chương1 CƠ SỞ LÍ LUẬN CỦA VẤN ĐỀ NGHIÊN CỨU 1.1. Tổng quan về vấn đề nghiên cứu Cần nhấn mạnh rằng vấn đề KNDH không phải là mới. Ngay từ những năm 20 ở Liên Xô và các nước Đông âu đã có nhiều công trình nghiên cứu KNDH cho SV sư phạm và đến những năm 1960 vấn đề nghiên cứu trên đã trở thành hệ thống lí luận và kinh nghiệm vững chắc với những công trình của N.V.Kuzmina, O.A.Abdoullina, N.V.Bondyrev vv. Gần đây ở Việt Nam vấn đề hình thành KNDH cho SV nói chung và SV ngành GDTH nói riêng đã được quan tâm và đề cập tới ở một số môn học (môn Tiếng Việt, Đạo đức, Tự nhiên xã hội). Tuy nhiên, việc hình thành KNDH môn Toán cho SV ngành GDTH thì chưa có tác giả và tài liệu nào đề cập tới. 1.2. Một số khái niệm cơ bản 1.2.1. Kĩ năng Kĩ năng là một vấn đề hết sức phức tạp trong tâm lí học và giáo dục học. Các nhà tâm lí, giáo dục đã có những quan niệm khác nhau về KN. Chúng tôi cho rằng, giữa các khái niệm có khác nhau nhưng không mâu thuẫn, sự khác nhau chủ yếu là mở rộng hay thu hẹp phạm vi của khái niệm mà thôi. Trong quá trình thực hiện luận văn, chúng tôi dựa trên quan điểm của N.D.Lêvitôp để xây dựng khái niệm về KN. Có thể hiểu: KN là khả năng thực hiện có kết quả một hành động hay một hoạt động nào đó trong những điều kiện nhất định, bằng cách vận dụng và lựa chọn những tri thức, kinh nghiệm đã có. 1.2.2. Quá trình dạy học Quá trình DH (một bài dạy cụ thể) có thể được phân chia thành ba giai đoạn, trong mỗi giai đoạn lại có những bước tiến hành cụ thể như sau: * Giai đoạn 1: Thiết kế các hoạt động học tập cho HS. * Giai đoạn 2: Tổ chức các hoạt động học tập của HS. * Giai đoạn 3: Tổng kết, kiểm tra đánh giá. 5 1.2.3. Kĩ năng dạy học 1.2.3.1. Khái niệm Khi bàn về khái niệm KNDH tác giả Phạm Minh Hùng cho rằng: “KNDH là sự thực hiện có kết quả một số thao tác hay một loạt thao tác phức tạp của một hay nhiều hành động DH bằng cách lựa chọn và vận dụng những tri thức, những cách thức, những quy trình đúng đắn, đảm bảo cho hoạt động DH của người GV đạt kết quả cao”. [14, 10] Trong quá trình nghiên cứu, luận văn của chúng tôi sử dụng khái niệm KNDH theo định nghĩa của tác giả Phạm Minh Hùng. 1.2.3.2. Hệ thống KNDH Chúng tôi phân chia thành bốn nhóm KNDH cơ bản: - Nhóm KN hiểu HS - Nhóm KN thiết kế kế hoạch dạy học . - Nhóm KN tổ chức thực hiện kế hoạch. - Nhóm KN kiểm tra, đánh giá kết quả hoạt động dạy học. 1.2.4. Kĩ năng dạy học môn Toán 1.2.4.1. Khái niệm Trên cơ sở xây dựng khái niệm về KN và KNDH, chúng tôi đi đến xây dựng khái niệm về KNDH môn Toán: KNDH môn Toán là sự thực hiện có kết quả một số thao tác hay một loạt các thao tác phức tạp của một hay nhiều hành động dạy học môn Toán bằng cách lựa chọn và vận dụng những tri thức, những cách thức, những quy trình đúng đắn, đảm bảo cho hoạt động dạy học môn Toán của người GV đạt kết quả cao. 1.2.4.2. Cấu trúc KNDH môn Toán ở TH Việc dạy học môn Toán ở tiểu học, đòi hỏi người giáo viên cần có những KNDH cơ bản sau: - KN xác định mục tiêu, yêu cầu của một bài lên lớp cụ thể trong toàn bộ chương trình môn Toán ở tiểu học . - KN phân tích và lựa chọn nội dung bài học cụ thể trong chương trình môn Toán. 6 - KN lựa chọn và sử dụng các phương pháp, phương tiện, hình thức tổ chức dạy học phù hợp nội dung của bài học, trình độ và điều kiện học tập của HS. - KN thiết kế các hoạt động học tập chủ yếu. - KN tổ chức, giám sát các hoạt động học tập cho HS. - KN dự đoán và xử lí các tình huống sư phạm có thể xẩy ra trong giờ học Toán. - KN tổ chức quá trình kiểm tra đánh giá kết quả học tập môn Toán của HS. 1.3. Khái quát về môn Toán ở tiểu học Tác giả chỉ rõ khái niệm về phương pháp dạy học và nêu rõ PPDH các kiểu bài trong chương trình môn Toán tiểu học (PPDH kiểu bài “hình thành kiến thức mới” và PPDH kiểu bài “thực hành, luyện tập, ôn tập”). Trong phần này, chúng tôi chỉ rõ mục tiêu và đặc điểm môn Toán ở tiểu học. Trong đó một trong những đặc điểm liên quan được chúng tôi quan tâm và phân tích kĩ là về cấu trúc của các kiểu bài trong chương trình môn Toán ở tiểu học từ lớp 1 đến lớp 5, có hai kiểu bài cơ bản “hình thành kiến thức mới” và kiểu bài “luyện tập, ôn tập, thực hành”. Tuy nhiên cấu trúc của những kiểu bài này ở mỗi khối lớp lại có sự khác nhau nhất định. 1.4. Tiểu kết chương 1 Kĩ năng là một vấn đề hết sức phức tạp trong tâm lí học và giáo dục học. Các nhà tâm lí, giáo dục đã có những quan niệm khác nhau về KN. Chúng tôi cho rằng, giữa các khái niệm có khác nhau nhưng không mâu thuẫn, sự khác nhau chủ yếu là mở rộng hay thu hẹp phạm vi của khái niệm mà thôi. Trong quá trình thực hiện luận văn, chúng tôi dựa trên quan điểm của N.D.Lêvitôp để xây dựng khái niệm về KN: “KN là khả năng thực hiện một hành động hay một họat động nào đó trong những điều kiện nhất định, bằng cách vận dụng những tri thức và kinh nghiệm đã có”. Trong quá trình nghiên cứu, luận văn của chúng tôi sử dụng khái niệm KNDH theo định nghĩa của tác giả Phạm Minh Hùng, vì rằng tác giả cũng đã 7 dựa trên quan niệm của N.D.Lêvitôp để xây dựng định nghĩa: “KNDH là sự thực hiện có kết quả một số thao tác hay một loạt thao tác phức tạp của một hay nhiều hành động DH bằng cách lựa chọn và vận dụng những tri thức, những cách thức, những quy trình đúng đắn, đảm bảo cho hoạt động DH của người GV đạt kết quả cao”. Căn cứ vào các giai đoạn của quá trình dạy học cũng như định nghĩa về KNDH, chúng tôi đã xây dựng hệ thống KNDH bao gồm bốn nhóm KNDH cơ bản: Nhóm KN hiểu HS; nhóm KN thiết kế kế hoạch dạy học; nhóm KN tổ chức thực hiện kế hoạch; nhóm KN tổ chức kiểm tra đánh giá kết quả hoạt động dạy học. Trong mỗi nhóm bao gồm nhiều KNDH bộ phận, trong đó chúng tôi tập trung xây dựng công phu các KNDH bộ phận trong nhóm KN tổ chức thực hiện kế hoạch dạy học. Trên cơ sở hệ thống KNDH, chúng tôi đã xây dựng được hệ thống cấu trúc của KNDH môn Toán bao gồm 7 KN. Đi sâu tìm hiểu về mục tiêu, đặc điểm chương trình và các PPDH môn Toán ở tiểu học. Đặc điểm nội dung chương trình môn Toán ở TH đáng chú ý, trong chương trình từ lớp 1 đến lớp 5 có hai kiểu bài cơ bản: kiểu bài “hình thành kiến thức mới” và kiểu bài “thực hành, luyện tập, ôn tập”, với mỗi kiểu bài có cấu trúc và PPDH khác nhau. Đây chính là một trong những cơ sở để chúng tôi xây dựng quy trình hình thành KNDH môn Toán cho SV trong chương 3. Chỉ rõ quá trình hình thành KNDH môn Toán cho SV bao gồm ba bước cơ bản: Bước 1: Nhận thức đầy đủ về mục đích, cách thức, điều kiện hành động. Bước 2: Quan sát mẫu và làm thử theo mẫu. Bước 3: Luyện tập để tiến hành hành động theo đúng yêu cầu, điều kiện Và quá trình luyện tập diễn ra qua 4 giai đoạn, cụ thể: Giai đoạn 1: Giai đoạn học lí thuyết ở truờng sư phạm. Giai đoạn 2: Giai đoạn thực hành, kiến tập sư phạm. Giai đoạn 3: Giai đoạn tập giảng ở trường sư phạm. Giai đoạn 4: Giai đoạn thực tập sư phạm. 8 Chương 2 CƠ SỞ THỰC TIỄN CỦA VẤN ĐỀ NGHIÊN CỨU 2.1. Khảo sát thực trạng Chỉ rõ mục đích, đối tượng, nội dung và phương pháp điều tra, khảo sát thực trạng. 2.2. Phân tích kết quả 2.2.1. Thực trạng nhận thức của GVTH về KNDH Thực trạng nhận thức của GVTH về KNDH được đánh giá trên hai phương diện, nhận thức về các KNDH cần có của người GVTH và nhận thức về KNDH cơ bản và quan trọng nhất. Qua phát phiếu điều tra thu thập ý kiến của 180 GV thuộc huyện Can Lộc, tỉnh Hà Tĩnh. Chúng tôi nhận thấy rằng, cơ bản GVTH đã nhận thức được tương đối đầy đủ về những KNDH cần có của người GV.(Kết quả cụ thể ở Bảng 1 trong luận văn). Chúng tôi nhất trí với 53,9% ý kiến của GV mà chúng tôi đã tiến hành khảo sát. KNDH môn Toán cơ bản và quan trọng nhất là: “KN tổ chức các hoạt động học tập cho HS”. 2.2.2. Thực trạng nhận thức của GVTH về KNDH môn Toán Qua phát phiếu và thu thập kết quả điều tra chúng tôi nhận thấy: Mặc dù nhận thức của GV về các KNDH môn Toán chưa hệ thống và hoàn toàn chính xác nhưng họ cũng đã nhận thức được những KNDH môn Toán cần có của người GVTH. (Kết quả cụ thể ở Bảng 3 trong luận văn) Chúng tôi cũng nhất trí với ý kiến của đa số GV: KNDH cơ bản và quan trọng nhất của môn Toán là KN tổ chức các hoạt động học tập cho HS. 2.2.3. Thực trạng KNDH môn Toán của GVTH Kết quả điều tra thực trạng KNDH môn Toán của GVTH được đánh giá trên hai phương diện, tự đánh giá của bản thân và đánh giá của cán bộ quản lí. 9 So sánh đối chiếu kết quả điều tra và chúng tôi rút ra một số kết luận sau đây: - Giữa sự đánh giá của GVTH và CBQL giáo dục TH không có sự chênh lệch đáng kể, tuy sự đánh giá của CBQL giáo dục TH có thấp hơn so với đánh giá của GVTH. - KN giáo viên còn gặp khó khăn lúng túng nhất trong quá trình dạy học môn Toán theo kết quả chúng tôi điều tra được là: KN dự đoán và xử lí các tình huống sư phạm có thể xẩy ra trong giờ học Toán. 2.2.4. Thực trạng rèn luyện KNDH môn Toán của SV ngành GDTH Để điều tra thực trạng rèn luyện KNDH môn Toán của SV ngành GDTH, chúng tôi đã tiến hành điều tra khảo sát 60 sinh viên cuối khoá (khoá 44) của ngành GDTH, trường Đại học Vinh. * Thực trạng Mặc dù số lượng ý kiến giữa các KNDH không chênh nhau mấy nhưng tập trung đông nhất vẫn là ý kiến cho rằng: “KN tổ chức, giám sát các hoạt động học tập của HS trong giờ học Toán” là KNDH môn Toán cơ bản và quan trọng nhất chiếm 43,3%, trong khi đó các ý kiến còn lại là 28,3%, 20% và ít nhất là 8,3%. Kết quả điều tra ở bảng 8 cho thấy, đa số SV đang còn gặp vướng mắc, khó khăn ở KN xử lí các tình huống sư phạm có thể xẩy ra trong giờ học Toán (chiếm 65% số ý kiến). * Nguyên nhân của thực trạng SV chưa biết gắn liền tri thức khoa học và sư phạm mà họ được lĩnh hội ở trường Đại học với thực tiễn dạy học môn Toán ở trường TH. Bản thân SV chưa có một phương pháp học tập và rèn luyện các KNDH môn Toán một cách khoa học và hợp lí. Quá trình rèn luyện KNDH môn Toán của SV ở trường Đại học chưa có một quy trình rèn luyện thật cụ thể và chi tiết. Một số SV còn có tư tưởng học Toán tốt là có thể dạy tốt được môn Toán mà không cần rèn luyện nghiệp vụ sư phạm. Quan điểm này là hoàn toàn sai lầm. 10 [...]... mụn Toỏn cho SV ngnh GDTH 2.3 Cỏc trng s phm cn cú h thng quy trỡnh hỡnh thnh KNDH tht c th (cho tt c cỏc mụn hc) SV luyn tp v d dng hỡnh thnh 19 20 21 Luận văn đợc hoàn thành tại Trờng Đại học Vinh Ngời hớng dẫn khoa học: TS NGUYễN bá minh Phản biện 1: Phản biện 2: Luận văn đợc bảo vệ trớc Hội đồng chấm luận văn Thạc sĩ Chuyên ngành: Giáo dục học (Cấp tiểu học) Họp tại Trờng Đại học Vinh... tht c th v chi tit cho SV ngnh GDTH 11 Chng 3 Quy trình hình thành kỹ năng dạy học môn Toán cho sinh viên ngành Giáo dục tiểu học 3.1 Nguyờn tc xõy dng quy trỡnh 3.1.1 Nguyờn tc mc tiờu 3.1.2 Nguyờn tc h thng 3.1.3 Nguyờn tc hiu qu 3.1.4 Nguyờn tc kh thi 3.2 Nhng KNDH mụn Toỏn cn hỡnh thnh cho SV ngnh GDTH Trong gii hn ca ti ny, chỳng tụi khụng xõy dng quy trỡnh hỡnh thnh KNDH cho tt c cỏc KNDH mụn... tại Trờng Đại học Vinh vào hồi giờ ngày tháng năm 2008 Có thể tìm hiểu luận văn tại Th viện Trờng Đại học Vinh 22 công trình khoa học đã công bố liên quan đến đề tài Nguyễn Thị Hồng Thắm (2007), Thực trạng kỹ năng dạy học môn Toán của giáo viên tiểu học ở huyện Can Lộc, Tạp chí Giáo dục, số Đặc biệt, khoa GDTH, trờng Đại học Vinh, tháng 12 23 ... hnh cỏc hot ng hc tp cho HS trong tit hỡnh thnh kin thc mi 13 Trong nhúm KN ny chỳng tụi i vo xõy dng quy trỡnh hỡnh thnh KNDH cho tng nhúm lp c th (lp 1, lp 2,3 v lp 4,5) VD: Quy trỡnh c th cho Lp 1: Bc 1: Hng dn HS tỡm hiu yờu cu ni dung phn tỡnh hung ca phiu hc Bc 2: Giỳp HS huy ng kin thc, vn sng ó cú phỏt hin v gii quyt vn Bc 3: Hỡnh thnh kin thc mi cho HS Bc 4: T chc cho HS din t kin thc va... thng xuyờn mụn Toỏn ca SV ngnh GDTH Kt qu iu tra cho thy: c bn s ý kin u cho rng quy trỡnh c xõy dng mt cỏch khoa hc, hp lớ Nu SV c luyn tp mt cỏch cú h thng, bi bn thỡ cú th hỡnh thnh c nhng KNDH mụn Toỏn núi trờn 18 KT LUN V XUT 1 Kt lun 1.1 Vic hỡnh thnh v rốn luyn KNDH mụn Toỏn cho SV ngnh GDTH l iu ht sc quan trng v cn thit nõng cao cht lng o to ngh cho SV 1.2 Mụn Toỏn tiu hc cú nhng c thự nht... xõy dng quy trỡnh hỡnh thnh mt s KNDH mụn Toỏn cho SV nghnh GDTH C s xõy dng quy trỡnh da trờn bn nguyờn tc c bn sau: Nguyờn tc mc tiờu; nguyờn tc h thng; nguyờn tc kh thi; nguyờn tc hiu qu Sau quỏ trỡnh phõn chia, chỳng tụi la chn v tin hnh xõy dng quy trỡnh hỡnh thnh KNDH mụn Toỏn cho SV ngnh GDTH hai nhúm KN - Nhúm KN t chc, giỏm sỏt cỏc hot ng hc tp cho HS, trong ú chia lm hai nhúm nh: + Nhúm KNDH... KN s dng cõu hi; KN s dng dựng dy hc mụn Toỏn; KN lm ch giỏo ỏn, lm ch thi gian ca tit hc; KN t chc cỏc hỡnh thc dy hc khỏc nhau cho HS + Nhúm KNDH chuyờn bit: KN t chc, tin hnh cỏc hot ng hc tp cho HS trong tit hỡnh thnh kin thc mi; KN t chc, tin hnh cỏc hot ng hc tp cho HS trong tit thc hnh, luyn tp, ụn tp - Nhúm KN d oỏn v x lớ cỏc tỡnh hung s phm cú th xy ra trong gi hc Toỏn: + KN d oỏn trc cỏc... hi); KN s dng dựng dy hc mụn Toỏn; KN lm ch giỏo ỏn, lm ch thi gian ca tit hc; KN t chc cỏc hỡnh thc hc tp khỏc nhau cho HS trong lp: b Nhúm KNDH chuyờn bit: Gm hai KN * KN t chc, tin hnh cỏc hot ng hc tp cho HS trong tit hỡnh thnh kin thc mi * KN t chc, tin hnh cỏc hot ng hc tp cho HS trong tit thc hnh, luyn tp, ụn tp 3.2.2 KN d oỏn v x lớ cỏc tỡnh hung s phm xy ra trong gi hc Toỏn - KN d oỏn trc... 1.3 Qua iu tra cho thy hu ht GV ó nhn thc c nhng KNDH núi chung v nhng KNDH mụn Toỏn núi riờng Tuy nhiờn s liu iu tra cng cho thy nhiu GV cũn gp khú khn lỳng tỳng mt s KNDH nht nh, c bit l KN x lớ cỏc tỡnh hung s phm xy ra trong gi hc Toỏn 1.4 Da trờn c s nghiờn cu thc tin v vic nhn thc ca GVTH cng nh ca SV ngnh GDTH v KNDH núi chung v KNDH mụn Toỏn núi riờng, a s ý kin u thng nht cho rng KNDH c... tt c cỏc KNDH mụn Toỏn cn cú ca GVTH m ch tp trung xõy dng quy trỡnh cho mt s KNDH c bn, quan trng v nhng KNDH m theo chỳng tụi GVTH cng nh SV ngnh GDTH ang cũn gp nhiu vng mc, khú khn trong quỏ trỡnh dy hc mụn Toỏn C th, chỳng tụi s xõy dng quy trỡnh hỡnh thnh KNDH mụn Toỏn cho hai KN sau: 3.2.1 KN t chc, giỏm sỏt cỏc hot ng hc tp cho HS Trong KNDH ny chỳng tụi phõn chia thnh hai nhúm nh KN sau: a . Bộ giáo dục và đào tạo Trờng đại học vinh Nguyễn Thị Hồng thắm Hình thành kỹ năng dạy học môn toán Hình thành kỹ năng dạy học môn toán cho sinh viên ngành giáo dục tiểu học cho sinh viên ngành. sinh viên ngành giáo dục tiểu học Chuyên ngành: Giáo dục học (Cấp tiểu học) Mã số: 60 14 01 tóm tắt Luận văn thạc sĩ giáo dục học Vinh - 2007 MỞ ĐẦU 1. LÍ DO CHỌN ĐỀ TÀI Việc hình thành KN sư phạm. môn Toán ở cấp Tiểu học hiện nay. Từ những lí do trên chúng tôi quyết định đi đến chọn đề tài nghiên cứu là: Hình thành kĩ năng dạy học môn Toán cho sinh viên ngành Giáo dục tiểu học . 2 2. MỤC
- Xem thêm -

Xem thêm: Tóm tắt luận văn thạc sĩ: Hình thành kĩ năng dạy học môn toán cho sinh viên ngành giáo dục tiểu học, Tóm tắt luận văn thạc sĩ: Hình thành kĩ năng dạy học môn toán cho sinh viên ngành giáo dục tiểu học,

Từ khóa liên quan