Tóm tắt luận văn thạc sĩ: Quy trình tổ chúc dạy học phân môn lịch sử theo hình thức câu lạc bộ

28 1.8K 2
Tóm tắt luận văn thạc sĩ: Quy trình tổ chúc dạy học phân môn lịch sử theo hình thức câu lạc bộ

Đang tải... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Thông tin tài liệu

Bộ giáo dục và đào tạo Trờng đại học vinh trần đăng khoa Quy trình tổ chức dạy học Quy trình tổ chức dạy học phân môn lịch sử ở tr phân môn lịch sử ở tr ờng tiểu học ờng tiểu học theo hình thức Câu lạc bộ theo hình thức Câu lạc bộ Chuyên ngành: Giáo dục học (Cấp tiểu học) Mã số: 60 14 01 Tóm tắt luận văn thạc sĩ giáo dục học Vinh - 2007 Mở đầu 1. Lý do chọn đề tài 1.1. Việc đổi mới chơng trình giáo dục phổ thông (từ lớp 1 đến lớp 5 đối với bậc tiểu học và từ lớp 6 đến lớp 9 đối với Trung học cơ sở) đợc xem là bớc khởi đầu cho hoạt động chấn hng nền giáo dục. Chính vì vậy văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ X đã khẳng định Đổi mới t duy giáo dục một cách nhất quán từ mục tiêu, chơng trình, nội dung, phơng pháp đến cơ cấu và hệ thống tổ chức, cơ chế quản lý để tạo đợc chuyển biến cơ bản toàn diện của nền giáo dục nớc nhà, tiếp cận với trình độ giáo dục của khu vực và thế giới. Xây dựng và phát triển hệ thống học tập cho mọi ngời và những hình thức học tập, thực hành linh hoạt, đáp ứng nhu cầu học tập thờng xuyên. Tạo nhiều cơ hội khác nhau cho ngời học, đảm bảo sự công bằng xã hội trong giáo dục [45,206]. 1.2. Tiểu học đợc xem là cấp học nền tảng trong hệ thống giáo dục quốc dân đã và đang vận dụng các thành tựu mới của khoa học công nghệ cũng nh đã sử dụng các phơng pháp dạy học, các hình thức dạy học vào trong qúa trình dạy học đó là các hình thức dạy học, nhằm nâng cao chất lợng giáo dục toàn diện cho thế hệ trẻ đảm bảo cho học sinh có những hiểu biết đơn giản, cần thiết về tự nhiên, xã hội và con ngời, có những kỹ năng cơ bản về nghe, đọc, nói, viết và tính toán. Điều 28 Luật giáo dục đã khẳng định Ph- ơng pháp giáo dục phổ thông phải phát huy tính tích cực, tự giác, chủ động sáng tạo của học sinh; phù hợp với đặc điểm từng lớp học, môn học, bồi d- ỡng phơng pháp tự học, khả năng làm việc theo nhóm; rèn kỹ năng vận dụng kiến thức vào thực tiễn; tác động đến tình cảm, đem lại niềm vui, hứng thú học tập cho học sinh. 1.3. Lịch sử là môn học có vị trí quan trọng trong chơng trình các môn học ở tiểu học. Đây là môn học về các sự kiện, hiện tợng, nhân vật lịch sử tiêu biểu theo dòng thời gian của lịch sử Việt Nam từ buổi đầu dựng nớc cho đến nay. Chính nhờ có môn học Lịch sử mà các em có thể hình dung đợc, nhìn thấy đợc những hình ảnh sống động về những trang sử hào hùng chói lọi của dân tộc Việt Nam, của thế hệ cha anh đi trớc đã tạo dựng nên. Qua đó giáo dục các em tình cảm, tình yêu thiên nhiên, con ngời và tình yêu quê hơng đất nớc. Mở đầu quyển Lịch sử nớc ta Hồ Chủ Tịch đã viết: Dân ta phải biết sử ta Cho tờng gốc tích nớc nhà Việt Nam . Nhng thực tế dạy học môn Lịch sử hiện nay ở nhà trờng tiểu học đạt kết quả cha cao và gặp rất nhiều khó khăn trong quá trình dạy học. Đặc biệt là việc vận dụng và sử dụng các hình thức dạy học. Vì những yêu cầu khoa học và thực tiễn nh trên, chúng tôi đã lựa chọn đề tài: Quy trình tổ chức dạy học phân môn lịch sử ở trờng tiểu học theo hình thức Câu lạc bộ . 2. Mục đích nghiên cứu Đề tài này nhằm góp phần nâng cao chất lợng dạy học phân môn Lịch sử ở trờng tiểu học. 3. Khách thể và đối tợng nghiên cứu 3.1. Khách thể nghiên cứu: Quá trình dạy học phân môn lịch sử ở trờng tiểu học. 3.2. Đối tợng nghiên cứu: Quy trình tổ chức dạy học phân môn lịch sử ở trờng tiểu học theo hình thức Câu lạc bộ. 4. Giả thuyết khoa học Nếu xây dựng đợc quy trình tổ chức dạy học phân môn Lịch sử theo hình thức Câu lạc bộ. Phù hợp với đặc điểm nhận thức của học sinh và thực tiễn dạy học ở tiểu học thì sẽ góp phần nâng cao chất lợng dạy học Lịch sử ở trờng tiểu học. 5. Nhiệm vụ nghiên cứu 5.1. Nghiên cứu về cơ sở lí luận của vấn đề nghiên cứu 5.2. Tìm hiểu thực trạng việc tổ chức các tiết dạy học môn Lịch sử của giáo viên ở các trờng tiểu học hiện nay. 5.3. Đề xuất và thực nghiệm quy trình tổ chức dạy học phân môn lịch sử ở trờng tiểu học theo hình thức Câu lạc bộ. 6. Giới hạn và phạm vi nghiên cứu + Đề tài nghiên cứu việc tổ chức các tiết dạy học trên lớp phân môn lịch sử lớp 4 và lớp 5, thuộc các bài học có hệ thống tổng hợp nh: Các bài ôn tập chơng, các bài ôn tập từng phần trong chơng trình lịch sử lớp 4 và lớp 5. + Về địa bàn nghiên cứu. Đề tài chỉ tập trung tìm hiểu nghiên cứu một số trờng tiểu học thuộc tỉnh nghệ An. 7. Phơng pháp nghiên cứu 7.1. Các phơng pháp nghiên cứu lí luận Bao gồm các phơng pháp nghiên cứu nh: Phân tích, tổng hợp, hệ thống hoá, khái quát hoá 7.2. Các phơng pháp nghiên cứu thực tiễn Phơng pháp quan sát, Phơng pháp điều tra, Phơng pháp thống kê toán học 8. Những đóng góp của đề tài - Làm sáng tỏ một số vấn đề lý luận về tổ chức dạy học theo hình thức Câu lạc bộ. - Xây dựng quy trình tổ chức dạy học lịch sử theo hình thức Câu lạc bộ. - Biên soạn một số giáo án mẫu theo quy trình tổ chức dạy học phân môn lịch sử ở trờng tiểu học theo hình thức Câu lạc bộ. 9. Cấu trúc đề tài Ngoài phần mở đầu, kết luận và tài liệu tham khảo, nội dung chính của luận văn gồm có 3 chơng: Chơng 1: Cơ sở lí luận và thực tiễn của vấn đề nghiên cứu. Chơng 2: Quy trình tổ chức dạy học phân môn Lịch sử theo hình thức Câu lạc bộ . Chơng 3: Thực nghiệm s phạm. nội dung Chơng 1 Cơ sở lí luận và thực tiễn của vấn đề nghiên cứu 1.1. Cơ sở lí luận 1.1.1. Lịch sử nghiên cứu vấn đề ở Việt Nam hiện nay, việc sử dụng các hình thức dạy học đã đợc áp dụng rộng rãi trong các nhà trờng phổ thông. Đồng thời cũng có rất nhiều tác giả nghiên cứu và tìm hiểu các hình thức dạy học nh: GS. TS Đặng Vũ Hoạt, GS Hồ Ngọc Đại, GS. Nguyễn Cảnh Toàn, TS Trần Viết Lu cùng với nhóm tác giả thuộc hội khoa học lịch sử Việt Nam đã trình bày cách tổ chức một số tiết dạy lịch sử ở tiểu học theo hình thức trò chơi học, hình thức kể chuyện lịch sử. Nhóm tác giả Nguyễn Trại, Nguyễn Lê Hoài Thu đã tiến hành thiết kế tổ chức các tiết dạy lịch sử theo hình thức tổ chức các hoạt động học tập và gần đây nhất có nhóm tác giả Nguyễn Tuyết Nga, Nguyễn Thị Hờng, Nguyễn Thị Thấn, Đào Thị Hồng đã tiến hành tổ chức các bài học lịch sử thành các hoạt động trò chơi học tập. Tuy nhiên việc nghiên cứu của các tác giả về các hình thức tổ chức dạy học đang còn ở mức độ khái quát chung, cha có công trình nào đi vào nghiên cứu và xây dựng quy trình tổ chức các tiết dạy học cụ thể cho phân môn Lịch sử ở trờng tiểu học. 1.1.2. Một số khái niệm cơ bản 1.1.2.1. Khái niệm hình thức tổ chức dạy học ở tiểu học Từ việc tìm hiểu và phân tích các quan điểm về hình thức tổ chức dạy học, với xu thế phát triển cuả giáo dục về đổi mới phơng pháp dạy học cũng nh hình thức tổ chức dạy học. Chúng tôi hiểu hình thức tổ chức dạy học nh sau: Hình thức tổ chức dạy học là cách thức tổ chức, sắp xếp hoạt động dạy và học của thầy và trò phù hợp với mục tiêu và nội dung bài học, để phát huy cao nhất khả năng hoạt động học của học sinh nhằm thực hiện tốt các nhiệm vụ dạy học. 1.1.2.2. Một số đặc điểm của hình thức tổ chức dạy học 1.1.2.3. Khái niệm về hình thức Câu lạc bộ Theo Từ điển Tiếng Việt, Câu lạc bộ là tổ chức đợc lập ra để nhiều ngời tham gia sinh hoạt văn hoá, vui chơi giải trí [19,120]. Qua quá trình tìm hiểu, chúng tôi đa ra nhận xét: Hình thức tổ chức dạy học Câu lạc bộ là cách thức tổ chức, sắp xếp hoạt động dạy và học của thầy và trò phù hợp với mục tiêu và nội dung bài học, để phát huy cao nhất khả năng Hoạt động học của học sinh nhằm thực hiện tốt các nhiệm vụ dạy học. 1.1.2.4. Một số đặc điểm của hình thức Câu lạc bộ Mục đích, nhiệm vụ của Câu lạc bộ Nội dung, hình thức hoạt động của Câu lạc bộ Tổ chức hoạt động của Câu lạc bộ Bớc 1: Lập kế hoạch Bớc 2: Tổ chức thực hiện kế hoạch Bớc 3: Kết thúc 1.1.2.5. Khái niệm về quy trình và quy trình dạy học Theo Từ điển tiếng Việt, quy trình là Các bớc, trình tự phải theo khi tiến hành công việc nào đó [19]. Nh vậy, quy trình tổ chức dạy học là Các bớc, trình tự đã đợc xây dựng theo kế hoạch dạy học, giúp giáo viên và học sinh trong quá trình thực hiện hoạt động dạy học. Quy trình dạy học phân môn lịch sử theo hình thức Câu lạc bộ cũng đợc xây dựng gồm các bớc, các giai đoạn đợc sắp xếp theo một trình tự nhất định giữa chúng có sự tiếp nối và quan hệ lẫn nhau khi thực hiện quy trình. 1.1.3. Đặc điểm của phân môn Lịch sử và ý nghĩa của hình thức Câu lạc bộ đối với dạy học lịch sử . 1.1.3.1. Mục tiêu của phân môn lịch sử 1.1.3.2. Nội dung, chơng trình phân môn Lịch sử 1.1.3.3. Vai trò, ý nghĩa của hình thức Câu lạc bộ đối với dạy học lịch sử 1.1.4. Đặc điểm tâm lí của học sinh tiểu học * Về mặt giải phẫu sinh lí: Trẻ em ở lứa tuổi càng nhỏ thì khả năng phát triển của cơ thể càng mạnh, nhng càng lớn lên thì tốc độ phát triển của cơ thể chậm hơn. Đặc biệt là sự phát triển về chiều cao và bộ não của trẻ, sự phát triển đó không đồng đều mối cơ thể trẻ em thì có sự phát triển khác nhau. Vì thế, trong quá trình dạy học giáo viên phải tổ chức dạy học để các em phát toàn diện hơn về cơ thể của mình vừa giáo dục tri thức vừa giáo dục sức khoẻ thể chất cho các em. * Về mặt nhận thức: - ở lứa tuổi tiểu học, tri giác của các em thờng gắn với hành động, với hoạt động thực tiễn của trẻ. - Học sinh tiểu học, chú ý có chủ định của các em đang còn yếu, khả năng điều chỉnh chú ý cha cao. - T duy của học sinh tiểu học đợc phát triển theo từng giai đoạn: Giai đoạn thứ nhất (từ lớp 1 đến lớp 3), giai đoạn thứ hai (lớp 4 và lớp 5). * Về mặt tình cảm: Học sinh tiểu học rất dễ xúc cảm, xúc động và khó kìm hãm xúc cảm của mình. Từ những đặc điểm tâm sinh lí của học sinh đã đợc phân tích ở trên, chúng tôi rút ra kết luận: Việc tổ chức cho học sinh học tập theo hình thức Câu lạc bộ là phù hợp với đặc điểm tâm sinh lí của học sinh tiểu học, giúp các em phát triển toàn diện hơn về bản thân. 1.2. Cơ sở thực tiễn 1.2.1. Thực trạng việc sử dụng các hình thức tổ chức dạy học trong quá trình dạy học phân môn Lịch sử của giáo viên tiểu học Lịch sử là tồn tại khách quan, là những sự việc, sự kiện, hiện tợng có thật, đã diễn ra, không thể Phán đoán để tái hiện lịch sử. Vì vậy, để giúp học sinh biết đợc hiện thực lịch sử, nhất thiết các em học sinh phải đợc thông tin về quá khứ lịch sử với những nét cụ thể của nó. Chúng ta phải có một nội dung dạy học chính xác, khoa học, phải có những hình thức tổ chức dạy học hợp lí để giúp học sinh biết t duy lịch sử. Bảng 1: Các hình thức tổ chức dạy học đợc giáo viên sử dụng trong dạy học phân môn Lịch sử ở tiểu học (Kiểm tra trên tổng số 125 giáo viên) TT Các hình thức tổ chức dạy học Số ý kiến Mức độ sử dụng Số l- ợng Tỉ lệ (%) Thờng xuyên Thỉnh thoảng 1 Dạy học cá nhân 57 45,6 15 42 2 Dạy học nhóm 78 62,4 43 35 3 Dạy học theo lớp 112 89,6 90 22 4 Hình thức tham quan 28 22,4 3 25 5 Hoạt động ngoại khoá 23 18,4 5 18 6 Dạy học ngoài hiện trờng 19 15,2 5 14 7 Hình thức Câu lạc bộ 0 0 0 0 Từ bảng 1, chúng tôi thấy trong quá trình dạy học lịch sử phần lớn giáo viên thờng sử dụng hình thức dạy học theo lớp (89,6 %), thực chất đây là hình thức tổ chức dạy học chung cho cả lớp. 1.2.2. Sự hiểu biết của giáo viên về hình thức Câu lạc bộ trong dạy học phân môn lịch sử ở một số trờng tiểu học Bảng 2: Sự hiểu biết của giáo viên về hình thức Câu lạc bộ TT Mức độ hiểu biết của giáo viên Số ý kiến SL TL (%) 1 Đã đợc tìm hiểu 9 7,5 2 Cha đợc tìm hiểu 87 73,1 3 Mới chỉ đợc nghe qua 23 19,4 Qua trao đổi chúng tôi đợc biết: Phần lớn giáo viên không hiểu đợc bản chất nội dung, cũng nh những yêu cầu s phạm cần thiết khi sử dụng các hình thức tổ chức dạy học. Họ chỉ vận dụng một cách máy móc theo kinh nghiệm của bản thân. Khi chúng tôi đề cập đến hình thức tổ chức Câu lạc bộ thì nhiều giáo viên hiểu một cách mơ hồ, ngạc nhiên về hình thức Câu lạc bộ. Qua kết quả điều tra chúng tôi thấy có tới (73,1 %) giáo viên cha đợc tìm hiểu về hình thức Câu lạc bộ, trong đó số lợng giáo viên đợc biết thì quá ít (7,5%). 1.2.3. Thực trạng việc tổ chức các bài ôn tập lịch sử của giáo viên tiểu học. Qua nghiên cứu chơng trình phân môn lịch sử và tìm hiểu thực tiễn quá trình tổ chức dạy học lịch sử hiện nay của giáo viên tiểu học. Một số giáo viên đã áp dụng các hình thức tổ chức dạy học mới vào quá trình dạy học nhng đạt hiệu quả cha cao do vận dụng máy móc, không sáng tạo và không theo một quy trình nào cả. Đặc biệt là trong các tiết học ôn tập những kiến thức tổng hợp, hệ thống của từng phần, từng giai đoạn lịch sử. Giáo viên chỉ đơn thuần đa ra các câu hỏi có trong sách giáo khoa để học sinh ghi nhớ lại các kiến thức lịch sử chứ cha có những hình thức tổ chức dạy học hợp lí nhằm nâng cao hiệu quả dạy học. 1.2.4. Chất lợng dạy học phân môn lịch sử hiện nay ở nhà trờng tiểu học Bảng 3: Kết quả kiểm tra định kỳ lần 4 phân môn Lịch sử khối 4 và khối 5 năm học 2005 - 2006 (Số liệu lấy từ cán bộ phụ trách chuyên môn các trờng Tiểu học) TT Tên trờng Tổng số học sinh khối 4,5 Từ TB trở lên Khá Giỏi Cha đạt SL TL (%) SL TL (%) SL TL (%) SL TL (%) 1 Tiểu học Đồng văn 3 255 252 98,82 63 24,71 41 16,07 3 1,17 2 Tiểu học Thị Trấn 194 191 98,45 36 18,55 20 10,31 3 1,54 3 Tiểu học Nghĩa Dũng 299 294 98,32 128 42,81 57 19,06 5 1,67 Từ việc phân tích các số liệu thu đợc từ bảng 3, chúng tôi thấy: Kết quả học tập của học sinh cha cao, tỉ lệ học sinh đạt điểm kém rất nhiều ngợc lại các em đạt điểm giỏi rất ít. 1.2.5. Nguyên nhân về thực trạng dạy học lịch sử hiện nay ở tiểu học Việc dạy học lịch sử hiện nay ở các trờng tiểu học, đặc biệt là mấy năm gần đây bộc lộ rất nhiều nhợc điểm cần phải khắc phục. Biểu hiện nổi bật của việc giảm sút chất lợng đó là tình trạng coi thờng, nhớ nhầm, không hiểu lịch sử, không vận dụng bài học Nguyên nhân dẫn đến thực trạng về dạy học lịch sử hiện nay có rất nhiều nhng nguyên nhân chủ yếu đó là sự lạc hậu, bảo thủ vể hình thức tổ chức dạy học lịch sử. Việc đổi mới giáo dục phải đợc tiến hành động bộ trên tất cả mọi lĩnh vực trong đó có hình thức tổ chức dạy học, có nh vậy chất lợng dạy học lịch sử ở các nhà trờng mới đạt kết quả cao. 1.3. Kết luận chơng 1 Lịch sử là quá trình hình thành phát triển, diệt vong của một sự vật, hiện tợng nào đó. Nh vậy, Xã hội càng phát triển, khoa học công nghệ càng hiện đại bao nhiêu thì chúng ta phải coi trọng lịch sử bấy nhiêu. Muốn đạt đ- ợc điều đó, giáo viên tiểu học phải không ngừng đổi mới toàn diện quá trình dạy học của mình, trong đó có các hình thức tổ chức dạy học. Đặc biệt là các hình tổ chức dạy học lịch sử để giúp học sinh Hiểu về quá khứ, sống với hiện tại và hớng tới tơng lai, góp phần đào tạo thế hệ trẻ đáp ứng đợc nhu cầu của xã hội trong thời đại mới. Vì vậy, trong quá trình dạy học giáo viên phải lựa chọn và sử dụng các hình thức dạy học sao cho phù hợp vừa làm phát triển khả năng sẵn có của mỗi cá nhân vừa nâng cao chất lợng dạy học. [...]... quả cao trong quá trình học tập của học sinh góp phần nâng cao chất lợng dạy học phân môn lịch sử ở trờng tiểu học kết Luận và kiến nghị 1 Kết luận - Quy trình tổ chức dạy học theo hình thức Câu lạc bộ đợc chúng tôi xây dựng một cách khoa học, tuân thủ theo một trật tự logic Quá trình tổ chức cho học sinh học tập theo quy trình đã phát triển năng lực t duy, tạo hứng thú học tập, học sinh tích cực... theo quy trình đã xây dựng Sau đây chúng tôi xin giới thiệu một số tiết học đợc thiết kế theo quy trình tổ chức sinh hoạt Câu lạc bộ Ví dụ 1: Lịch sử lớp 5 Bài 11: Ôn tập Hơn 80 năm chống thực dân Pháp (1858 - 1945) Ví dụ 2: Lịch sử lớp 4: Bài 6 Ôn tập 2.4 Một số yêu cầu cơ bản khi thực hiện quy trình tổ chức dạy học lịch sử ở trờng tiểu học theo hình thức Câu lạc bộ 2.4.1 Đối với giáo viên tiểu học. .. lịch sử lớp 4 và lớp 5 chúng tôi tiến hành lựa chọn 6 bài để dạy thực nghiệm, thể hiện cho 3 hình thức sinh hoạt Câu lạc bộ đó là: (1) Sinh hoạt Câu lạc bộ thông qua hình thức Trò chơi lịch sử (2) Sinh hoạt Câu lạc bộ thông qua hình thức Thảo luận chuyên đề lịch sử (3) Sinh hoạt Câu lạc bộ thông qua hình thức Truyền thông về kể chuyện lịch sử 3.1.5.4 Soạn giáo án thực nghiệm 3.1.5.5 Bồi dỡng giáo viên...Chơng 2 Quy trình tổ chức dạy học phân môn lịch sử ở trờng tiểu học theo hình thức Câu Lạc bộ Hoạt động của Giáo viên Các giai đoạn Hoạt động của Học sinh 2.1 Căn cứ và bài học Xác định mục tiêu nguyên tắc để xây dựng quy trình 2.1.1 Căn cứ để xây dựng quy trình Chuẩn bị đồ dùng học tập 2.1.1.1 Mục tiêu, Chuẩn bị CSVC, ĐDDH đặc điểm của phân môn Lịch sử yêu cầu của giáo viên 1.Chuẩn bị theo 2.1.1.2... kế hoạch tổ chức các tiết dạy lịch sử theo hình thức Câu lạc bộ * Hoạt động của học sinh - Chuẩn bị đồ dùng học tập và các đồ dụng khác có liên quan đến nội dung bài học - Tham khảo trớc nội dung bài học và các tài liệu theo yêu cầu của giáo viên - Sắp xếp vị trí học tập theo yêu cầu của giáo viên Giai đoạn 2: Tổ chức học sinh học tập theo hình thức Câu lạc bộ Bớc 1: ổn định tổ chức: * Hoạt động của... thực hiện quy trình đối với quá trình dạy học phân môn lịch sử sẽ đem lại hiệu quả cao, tạo thuận lợi cho hoạt động dạy của giáo viên và hoạt động học của học sinh Đáp ứng nhu cầu đổi mới các hình thức tổ chức dạy học mà giáo viên tiểu học hiện nay đang cần đến Quy trình đợc xây dựng phù hợp với đặc trng nội dung kiến thức của từng bài học lịch sử Đồng thời, các điều kiện để thực hiện quy trình rất... tham gia vào hoạt động học tập Đây đợc xem là những nhân tố quan trọng giúp học sinh làm chủ kiến thức góp phần nâng cao chất lợng dạy học ở các nhà trờng tiểu học - Quy trình tổ chức dạy học lịch sử theo hình thức Câu lạc bộ là một hình thức dạy học có nhiều u điểm, đáp ứng đợc yêu cầu đổi mới giáo dục phổ thông hiện nay và góp phần nâng cao chất lợng dạy học ở các trờng tiểu học - Kết quả thực nghiệm... nhận thức đúng đắn vị trí, vai trò và tầm quan trọng của phân môn lịch sử Thờng xuyên tự học, tự bồi dỡng để nắm vững các kiến thức khoa học về lịch sử, có năng lực, trình độ chuyên môn nhật định Khi sử dụng quy trình phải vận dụng linh hoạt, sáng tạo vào từng bài học, từng tình huống cụ thể Đảm bảo phối hợp nhịp nhàng với các hình thức tổ chức dạy học khác trong quá trình dạy học 2.4.2 Đối với học. .. chuyên môn, trau dồi kiến thức môn học đặc biệt là kiến thức lịch sử Đây là cơ sở để giáo viên dạy tốt phân môn lịch sử - Giáo viên phải biết vận dụng quy trình một cách hợp lí, linh hoạt, không máy móc, tuỳ vào từng đối tợng học sinh, từng bài học cụ thể để có kế hoạch dạy học mang lại hiệu quả cao nhất Đối với các trờng s phạm - Cần tăng thời lợng chơng trình môn học có liên quan đến kiến thức lịch sử. .. của quy trình chúng tôi xây dựng Quy trình đợc sự đồng tình và đánh giá rất cao của các cán bộ quản lí chỉ đạo chuyên môn, ban giám hiệu các trờng tiểu học Điều đó chứng tỏ quy trình chúng tôi xây dựng có vai trò quan trọng và rất cần thiết đối với quá trình dạy học phân môn Lịch sử ở các nhà trờng tiểu học 2 Kiến nghị Đối với công tác quản lí chỉ đạo chuyên môn - Về nội dung chơng trình phân môn lịch . cứu: Quá trình dạy học phân môn lịch sử ở trờng tiểu học. 3 .2. Đối tợng nghiên cứu: Quy trình tổ chức dạy học phân môn lịch sử ở trờng tiểu học theo hình thức Câu lạc bộ. 4. Giả thuyết khoa học Nếu. 0,00 26 ,47 50,00 23 , 52 ĐC 34 14,70 50,00 26 ,47 8, 82 Nghĩa Dũng TN 36 2, 77 27 ,77 47 ,22 22 ,22 ĐC 36 13,89 52, 78 22 ,22 11,11 Đồng Văn 3 TN 34 2, 94 17,64 52, 94 26 ,47 ĐC 34 17,64 52, 94 20 ,58 8, 82 Tổng TN. toán học 8. Những đóng góp của đề tài - Làm sáng tỏ một số vấn đề lý luận về tổ chức dạy học theo hình thức Câu lạc bộ. - Xây dựng quy trình tổ chức dạy học lịch sử theo hình thức Câu lạc bộ. -

Ngày đăng: 20/12/2014, 19:10

Từ khóa liên quan

Mục lục

  • “D©n ta ph¶i biÕt sö ta

Tài liệu cùng người dùng

Tài liệu liên quan