0

Tóm tắt luận văn thạc sĩ: Một số biện pháp nâng cao chất lượng dạy học tự chọn ở tiểu học trên địa bàn huyện thọ xuân thanh hóa

31 1,791 1
  • Tóm tắt luận văn thạc sĩ: Một số biện pháp nâng cao chất lượng dạy học tự chọn ở tiểu học trên địa bàn huyện thọ xuân thanh hóa

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 20/12/2014, 19:13

MỞ ĐẦU I. Lý do chọn đề tài Bậc tiểu học là bậc học nền tảng, đặt cơ sở ban đầu cho việc hình thành nhân cách và phát triển toàn diện con ngời, đặt nền móng vững chắc cho giáo dục phổ thông. Do đó các giáo dục TH cần có sự đổi mới sâu sắc. Cùng với việc đổi mới nội dung, phơng pháp, tăng thời lợng học tập, các nớc trên thế giới còn tăng số lợng các môn học dới hình thức tự chọn. DHTC trở thành xu thế chung của các nớc trong khu vực và trên thế giới. DHTC nhằm mục đích phát triển những đặc tính tự nhiên, tốt đẹp của trẻ, hình thành ở học sinh lòng ham hiểu biết và những đặc tính, kỹ năng cơ bản đầu tiên để tạo nên hứng thú học tập. Trẻ em chỉ phát triển nhận thức khi có nhu cầu và hứng thú thực sự. Chỉ khi đó trẻ mới tập trung mọi sức lực, trí lực để khám phá. Dạy học phải dựa trên những cơ sở tự nhiên vốn có của đứa trẻ để xây dựng và phát triển nhận thức, tạo cơ hội giúp học sinh sớm phát triển năng khiếu cá nhân. Nội dung dạy học phải xuất phát từ trẻ em, bắt nguồn từ hứng thú, sở thích, nguyện vọng của trẻ em vì hứng thú là nguồn gốc của tính tích cực nhận thức và sự phát triển. Ngoài ra với xu thế quốc tế hoá và khu vực hoá, các nớc trên thế giới xích lại gần nhau, nên việc trang bị cho học sinh kiến thức của các lĩnh vực khác nhau thông qua hình thức DHTC là rất cần thiết. Do đó, bên cạnh những môn cốt lõi đ- ợc dạy trong chơng trình tiểu học việc DHTC còn đợc tiến hành đối với một số môn không thuộc chơng trình dạy học bắt buộc Hiện nay một số nơi có điều kiện kinh tế phát triển đã thực hiện hình thức DHTC đạt hiểu quả cao. Tuy nhiên để những vùng gặp nhiều khó khăn cũng có thể tổ chức hình thức dạy học này thành công thì cần có những công trình nghiên cứu thực trạng và đề xuất các giải pháp phù hợp nhằm thực hiện mục tiêu nâng cao chất lợng giáo dục TH nói riêng và giáo dục phổ thông nói chung trong giai đoạn mới. Xuất phát từ yêu cầu cấp thiết đó, chúng tôi chọn đề tài "Một số biện pháp nâng cao chất lợng DHTC ở tiểu học trên địa bàn huyện Thọ Xuân- TH" II. Mục đích nghiên cứu Nhằm nâng cao chất lợng dạy học các môn tự chọn ở trờng TH. III. Khách thể và đối tợng nghiên cứu 1. Khách thể nghiên cứu Vấn đề dạy học tự chọn ở trờng tiểu học. 2. Đối tợng nghiên cứu Một số biện pháp nâng cao chất lợng dạy học các môn tự chọn ở trờng TH. IV. Giả thuyết khoa học - Chất lợng dạy học các môn tự chọn ở TH nói chung, trên địa bàn huyện Thọ Xuân- Thanh Hoá nói chung còn nhiều hạn chế. - Có thể nâng cao chất lợng dạy học các môn tự chọn trên địa bàn huyện Thọ Xuân- TH nếu đề xuất đợc các giải pháp giải quyết đồng bộ những vấn đề liên quan đến nội dung, phơng pháp, hình thức DHTC ở bậc TH đồng thời chú ý đến các diều kiện đảm bảo cho DHTC ở bậc TH đạt kết quả cao. V. Nhiệm vụ nghiên cứu 1. Nghiên cứu cơ sở lí luận của vấn đề tổ chức dạy học các môn tự chọn ở tr- ờng tiểu học. 2. Khảo sát thực trạng việc dạy học các môn tự chọn ở trờng TH trên địa bàn huyện Thọ Xuân- Thanh Hoá. 3. Đề xuất một số biện pháp nhằm nâng cao chất lợng dạy học các môn tự chọn ở trờng tiểu học. VI. Phơng pháp nghiên cứu 1. Phơng pháp nghiên cứu lí luận 2. Phơng pháp quan sát, phỏng vấn 3. Phơng pháp điều tra khảo sát 4. Phơng pháp thống kê VII. Đóng góp của luận văn 1. Luận văn góp phần làm sáng tỏ về mặt lí luận của vấn đề dạy học các môn tự chọn ở trờng tiểu học. 2. Xây dựng một số giải pháp nhằm nâng cao chất lợng dạy học các môn tự chọn một cách cụ thể chi tiết trong đó nhấn mạnh đến các giải pháp đổi mới hình thức, phơng pháp tổ chức trên cơ sở thực trạng giáo dục TH thuộc địa bàn huyện nghiên cứu. VIII. Cấu trúc của luận văn Phần 1: Mở đầu Phần 2: Nội dung Chơng 1: Cơ sở lý luận của việc dạy học tự chọn ở bậc tiểu học Chơng 2: Thực trạng dạy học tự chọn ở bậc tiểu học trên địa bàn huyện Thọ Xuân- Thanh Hoá. Chơng 3: Một số biện pháp nâng cao chất lợng dạy học tự chọn ở bậc tiểu học trên địa bàn huyện Thọ Xuân- Thanh Hoá. Phần 3: Kết luận và kiến nghị. Phần 4: Mục lục. Chơng 1 CƠ SỞ LÍ LUẬN CỦA VIỆC DẠY HỌC TỰ CHỌN Ở BẬC TIỂU HỌC 1.1. Lịch sử vấn đề nghiên cứu 1.1.1. Dạy học tự chọn ở tiểu học trong các nghiên cứu ở nớc ngoài Các nớc trên thế giới đã tổ chức đa dạng các nội dung và hình thức dạy học và giáo dục, ngoài việc tăng thời gian học tập còn tăng số lợng các môn học dới hình thức DHTC. Ở các nớc nh Thái Lan, Nhật Bản, CHLB Đức, Hoa Kỳ, bên cạnh những môn cốt lõi đợc dạy trong chơng trình, các trờng đã chú trọng đến việc dạy học chơng trình tự chọn. Các trờng đã đa vào nội dung tự chọn: Tiếng n- ớc ngoài, Tin học, Âm nhạc, Kịch, Thể thao, các kiến thức về kỹ năng sống nhằm cung cấp cho HS những kiến thức, kỹ năng tối thiểu và cần thiết cho cuộc sống sau này. Chơng trình DHTC ở các nớc còn chú trọng đến nội dung mang tính địa phơng. 1.1.2. Dạy học tự chọn ở tiểu học trong các nghiên cứu trong nớc Trong những năn gần đây, vấn đề DHTC đã thu hút sự quan tâm của nhiều tác giả. Các ý kiến đều thống nhất rằng: DHTC để kiến thức của HS nhuần nhuyễn hơn, rèn luyện các kỹ năng, phát huy hứng thú học tập của HS chứ không phải là nhồi nhét kiến thức. Theo tác giả Trịnh Quốc Thái: việc đa hình thức DHTC là một chủ trơng đúng đắn và khoa học. Khi ban hành chơng trình này, Bộ GD- ĐT khẳng định khuyến khích DHTC từ lớp 3 đến lớp 5 ở tiểu học và DHTC ở tiểu học là tự chọn không bắt buộc. Vấn đề đặt ra là DHTC nh thế nào, dạy cái gì và cách thức tổ chức ra sao là mối quan tâm hàng đầu của các nhà quản lý bậc học cũng nh của các địa phơng. 1.2. Một số khái niệm cơ bản 1.2.1. Dạy học và dạy học tự chọn 1.2.1.1. Dạy học 1.2.1.2. Dạy học tự chọn DHTC ở tiểu học là DHTC không bắt buộc. Bắt đầu từ lớp 3, thời lợng tự chọn dùng để dạy học các nội dung tự chọn và hai môn tự chọn: Ngoại ngữ và Tin học. 1.2.2. Chất lợng và chất lợng DHTC 1.2.2.1. Chất lợng 1.2.2.2. Chất lợng DHTC Chất lợng DHTC ở bậc tiểu học là kết quả đạt đợc của quá trình dạy và học hai môn tự chọn và nội dung tự chọn các môn trong chơng trình TH. Cụ thể kết quả về các kỹ năng nh: hoạt động tập thể, kỹ năng sống và phơng pháp tự học. 1.2.3.Biện pháp và biện pháp nâng cao chất lợng DHTC 1.2.3.1. Biện pháp 1.2.3.2. Biện pháp nâng cao chất lợng DHTC Biện pháp nâng cao chất lợng DHTC là cách thức tác động vào các yếu tố ảnh hởng đến chất lợng DHTC nh: nội dung DHTC, phơng pháp DHTC, cách thức tổ chức DHTC và đảm bảo các điều kiện cho DHTC ở bậc TH. 1.3. Nội dung, chơng trình dạy học ở bậc TH 1.4. Đặc điểm tâm sinh lý học sinh TH liên quan đến việc DHTC - Trẻ em chỉ phát triển nhận thức khi nó có nhu cầu và hứng thú thực sự, chỉ khi đó trẻ mọi sức lực, trí lực để hoạt động, khám phá. - Nhận thức của trẻ gắn liền với cảm xúc và hứng thú. - Hứng thú, sở thích của trẻ em không xuất phát từ môi trường mà xuất phát từ hoạt động của nó với môi trường. - Hứng thú, nhu cầu nhận thức và sự quan tâm của trẻ đối với thể giới phát triển ngày càng đa dạng và mở rộng. Như vậy mỗi HS là một cá nhân có nhu cầu và năng lực phát triển, có cách học và tốc độ học không hoàn toàn giống nhau. Trong cùng một lứa tuổi sự phát triển trí tuệ, hứng thú, nhu cầu, năng lực, sở trờng và động cơ học tập cũng khác nhau. 1.5. Sự cần thiết phải tổ chức DHTC ở tiểu học 1.5.1. DHTC ở tiểu học để góp phần thực hiện có chất lợng chơng trình giáo dục phổ thông 1.5.1.1. Chơng trình giáo dục phổ hông có hai loại nội dung: nội dung bắt buộc và nội dung tự chọn 1.5.1.2. DHTC ở tiểu học để góp phần thực hiện có chất lợng chơng trình giáo dục phổ thông 1.5.2. DHTC ở tiểu học để đáp ứng nhu cầu của thực tế phát triển giáo dục tiểu học. 1.5.2.1. Khả năng thực hiện giáo dục toàn diện ở bậc TH đang trở thành hiện thực và nhu cầu DHTC ở TH ngày càng trở nên cấp thiết. 1.5.2.2. Tăng thời lợng dạy học ở tiểu học và hội nhập quốc tế càng thôi thúc DHTC ở tiểu học. Kết luận chơng 1 - DHTC là việc tổ chức dạy học dựa trên nhu cầu, hứng thú, sở thích của HS để tích cực hoá hoạt động học tập, phát huy khả năng, năng lực vốn có của HS, góp phần nâng cao chất lợng dạy học. - Hình thức tổ chức DHTC là một hớng mới nhằm đáp ứng yêu cầu đổi mới GDPT cũng nh phù hợp với xu thế chung của khu vực và trên thế giới, với nhu cầu hiểu biết ngày càng cao của bản thân HS. Chơng 2 THỰC TRẠNG DẠY HỌC TỰ CHỌN Ở BẬC TIỂU HỌC TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN THỌ XUÂN- THANH HOÁ 2.1 Khái quát về tình hình kinh tế- xã hội, giáo dục của huyện TX- TH 2.1.1. Tình hình kinh tế- xã hội 2.1.2. Tình hình phát triển giáo dục 2.2. Thực trạng DHTC ở bậc TH trên địa bàn huyện Thọ Xuân- Thanh Hoá 2.2.1. Khảo sát thực trạng 2.2.2. Phân tích kết quả khảo sát 2.2.2.1. Nhận thức của cán bộ quản lý bậc học, giáo viên TH về ý nghĩa của DHTC ở bậc TH - Phần lớn các cán bộ quản lý, giáo viên TH đã nhận thức đợc ý nghĩa và tầm quan trọng của DHTC. - Các ý kiến cho rằng DHTC: là để kiến thức HS nhuần nhuyễn hơn, rèn luyện các kỹ năng, phát huy hứng thú học tập chiếm 100%, là giúp HS phát triển các kỹ năng: hoạt động tập thể, kỹ năng sống và phơng pháp tự học chiếm 97,8%. DHTC tạo điều kiện phát triển năng khiếu của cá nhân chiếm 91,4%. DHTC là phù hợp với xu thế của thời đại chiếm 86,7%, là để đáp ứng sở thích và nhu cầu đợc giáo dục toàn diện và phát triển hứng thú của HS. Có rất ít ý kiến cho rằng DHTC là "phụ đạo", "bồi dỡng" thêm cho HS, là nhồi nhét kiến thức nên chỉ chiếm 44,6%. 2.2.2.2. Thực trạng về nội dung DHTC ở các trờng TH của huyện Thọ Xuân - TH - Các nội dung DHTC cha đáp ứng tốt mục tiêu và nội dung dạy học, nội dung học tập nhàm chán, lặp lại, không có tính sáng tạo, không khai thác và tạo điều kiện cho HS phát huy đợc hết các năng lực, sở trờng vốn có của mình. - Một số GV chỉ xem đây là một chơng trình phụ, không biết dạy cái gì và dạy nh thế nào Chỉ có 30,6% số GV thực hiện rất tốt và có 43,1% số GV thực hiện tốt khi dạy các chủ đề tự chọn. Nhiều GV cha biết xây dựng và lựa chọn các nội dung DHTC nh: các kiến thức về kỹ năng sống, nội dung dạy học mang tính địa phơng nên chỉ có 25,3% số GV thực hiện rất tốt, 38,5% số GV thực hiện tốt và 36,2% số GV thực hiện cha tốt khi dạy các kiến thức này. - Nhu cầu đợc học hai môn tự chọn là Ngoại ngữ và Tin học là rất lớn, nhng không có điều kiện phát triển, do thiếu GV, cơ sở vật chất. Vì thế chỉ có 32,5% số GV thực hiện rất tốt và có 35% số GV thực hiện tốt khi dạy môn Ngoại ngữ và Tin học. 2.2.2.3. Thực trạng sử dụng phơng pháp trong DHTC ở các trờng TH của huyện Thọ Xuân- Thanh Hoá - Trong quá trình DHTC, có 56,5% số GV sử dụng thờng xuyên và 43,5% số GV không sử dụng thờng xuyên các phơng pháp truyền thống. - Các phơng pháp phát huy tính tích cực, chủ động, sáng tạo, linh hoạt hiện nay đang đợc khuyến khích sử dụng trong quá trình dạy học, đáp ứng nhu cầu đổi mới phơng pháp dạy học. Tuy nhiên, chỉ có 47% số GV sử dụng thờng xuyên và 53% số GV không sử dụng thờng xuyên các phơng pháp dạy học tích cực trong quá trình DHTC. - Số GV thờng xuyên sử dụng kết hợp các phơng pháp chiếm 65,3% và có 34,7% số GV không thờng xuyên sử dụng. [...]... thc nghim chỳng tụi nhn thy cht lng hc tp nhúm lp thc nghim cao hn nhúm lp i chng, c th: - T l hc sinh khỏ, gii nhúm lp thc nghim cao hn nhúm lp i chng, trong ú t l hc sinh t im kộm li thp hn - Kh nng hot ng tp th, k nng sng v phng phỏp t hc sinh nhúm lp thc nghim cao hn nhúm lp i chng - cỏc nhúm lp thc nghim, hng thỳ hc tp ca hc sinh cng cao hn cỏc lp nhúm lp i chng Cỏc em hot ng tớch cc v ch ng... u phự hp vi thc tin ging dy ca cỏc trng tiu hc v vi a phng - tin cy v mt lớ lun v tớnh khoa hc ca cỏc nhúm bin phỏp l cao v khỏ cao ó to s tin cy thc hin cỏc nhúm bin phỏp ng b - Kh nng thc hin cỏc nhúm bin phỏp nhỡn chung l tt v khỏ tt - Hiu qu ca vic thc hin cỏc nhúm bin phỏp l cao 3.4 T chc thc nghim s phm 3.4.1 Mc ớch thc nghim - Kim chng tớnh hiu qu ca h thng phng phỏp DHTC ó xut i vi vic phỏt... phng phỏp ca hc sinh rt cao 3.4.6.3 ỏnh giỏ v hng thỳ hc tp ca HS Mc hng thỳ (%) Khi lp TN C TN C TN C Rt thớch Thớch Bỡnh thng 25,42 4,57 26,75 8,63 26,09 6,60 65,57 18,76 68,52 35,68 67,05 27,22 7,69 60,38 4,20 54,72 5,95 57,55 Khụng thớch 1,32 16,29 0,53 0,97 0,93 8,63 - Kt qu hc tp ca HS lp thc nghim núi chung cao hn hn so vi lp i chng T l HS khỏ, gii cỏc lp thc nghim cao hn lp i chng 3.4.7... cỏc cp, cỏc ngnh, ca a s GV v ph huynh HS nờn cht lng dy hc v giỏo dc ca cỏc trng t chc DHTC ang cú nhng bin chuyn rừ rt Chng 3 MT S BIN PHP NNG CAO CHT LNG DY HC T CHN BC TIU HC TRấN A BN HUYN TH XUN - THANH HO 3.1 Nhng nguyờn tc xut cỏc bin phỏp nõng cao cht lng DHTC 3.1.1 Nguyờn tc mc tiờu 3.1.2 Nguyờn tc hiu qu 3.1.3 Nguyờn tc kh thi 3.2 Cỏc bin phỏp 3.2.1 Nhúm bin phỏp liờn quan n vic xõy dng... lp - Ch o ca trng v phũng GD v b trớ GV cha hp lớ Kt lun chng 2 - a s cỏn b qun lý v i ng GV ó nhn thc c tm quan trng ca hỡnh thc DHTC bc TH - Cht lng DHTC cỏc trng TH ca huyn Th Xuõn, tnh Thanh Hoỏ khụng cao do nhiu nguyờn nhõn: c s vt cht phc v cho DHTC cũn thiu Cỏc phng phỏp dy hc ca GV cha phỏt huy ht hng thỳ, nng lc s trng ca HS, lm hn ch kh nng t hc, t lm vic ca HS Hỡnh thc t chc DHTC cha... 26,11 T/s im 10 24 70 90 46 54 52 14 T l 180 % 2,78 6,67 19,43 25,0 2,78 15,0 14,45 3,89 T l 9,45 44,43 27,78 18,34 % 0,8 6,6 Kt qu hc tp ca HS cỏc lp thc nghim cao hn cỏc lp i chng c th: im trung bỡnh chung ca lp thc nghim (7,4) cú kt qu cao hn lp i chng (6,6) v t l % ca mi mc im c th nh sau: Yu: Thc nghim (3,34%) < i chng (9,45%) Trung bỡnh: Thc nghim (27,22%) < i chng (44,43%) Khỏ: Thc nghim (43,33%)... ra cỏc quy tc trong giao tip xó hi, ý thc tuõn th phỏp lut v nõng cao ý thc tp th Khi DHTC nu GV t chc cho HS tham quan cỏc danh lam thng cnh, cỏc di tớch lch s ca a phng thỡ HS s cú thờm nhng kin thc b ớch v a phng mỡnh, do ú thc hin tt ni dung DHTC mang tớnh a phng 3.2.4 Nhúm bin phỏp m bo cỏc iu kin cho DHTC bc TH 3.2.4.1 Nõng cao nhn thc v DHTC trong cỏn b qun lý, giỏo viờn - i vi CBQL v GV cn... iu kin hin nay biờn ch GV dnh cho mụn ngoi nh v Tin hc khụng cú, cỏc trng cn phi cú k hoch thuờ GV hp ng dy hai mụn t chn ny nhng phi cú quy ch ng viờn khuyn khớch, tr lng cao thỡ s thu hỳt v tuyn chn c GV cú cht lng chuyờn mụn cao cng nh phng phỏp s phm tt c o to bi bn 3.3 Kho nghim v tớnh cn thit v kh thi ca cỏc bin phỏp 100% s GV u khng nh mc rt cn thit v cn thit, mc rt kh thi v kh thi ca cỏc... im ca cp tiu hc v ca a phng KT LUN V KIN NGH 1 Kt lun - T chc DHTC cỏc trng tiu hc l phự hp vi xu th phỏt trin v s ũi hi ngy cng cao ca GD - Lun vn ó nghiờn cu v lm rừ mt s vn v lớ lun ca hỡnh thc DHTC - T thc trng tỡnh hỡnh t chc DHTC bc TH trờn a bn huyn Th Xuõn- Thanh Hoỏ, cho thy i ng CBQL v ng GV ó nhn thc v ý ngha v tm quan trng ca DHTC nhng nhn thc cha y , ỳng n v DHTC Vic xõy dng ni dung... phỏp v cỏch thc t chc DHTC cỏc nh trng ó chỳ trng, nhng cũn nhiu hn ch - Cỏc gii phỏp c xõy dng theo nguyờn tc: mc tiờu, hiu qu, kh thi v trờn c s thc trng DHTC cỏc trng tiu hc ca huyn Th XuõnThanh Hoỏ - nõng cao cht lng DHTC bc TH, cn tin hnh ng b cỏc nhúm gii phỏp m chỳng tụi ó mnh dn xut: + Nhúm bin phỏp liờn quan n vic xõy dng ni dung DHTC + Nhúm bin phỏp liờn quan n la chn phng phỏp DHTC + Nhúm . của luận văn Phần 1: Mở đầu Phần 2: Nội dung Chơng 1: Cơ sở lý luận của việc dạy học tự chọn ở bậc tiểu học Chơng 2: Thực trạng dạy học tự chọn ở bậc tiểu học trên địa bàn huyện Thọ Xuân- Thanh. đề dạy học tự chọn ở trờng tiểu học. 2. Đối tợng nghiên cứu Một số biện pháp nâng cao chất lợng dạy học các môn tự chọn ở trờng TH. IV. Giả thuyết khoa học - Chất lợng dạy học các môn tự chọn. chúng tôi chọn đề tài " ;Một số biện pháp nâng cao chất lợng DHTC ở tiểu học trên địa bàn huyện Thọ Xuân- TH" II. Mục đích nghiên cứu Nhằm nâng cao chất lợng dạy học các môn tự chọn ở trờng
- Xem thêm -

Xem thêm: Tóm tắt luận văn thạc sĩ: Một số biện pháp nâng cao chất lượng dạy học tự chọn ở tiểu học trên địa bàn huyện thọ xuân thanh hóa, Tóm tắt luận văn thạc sĩ: Một số biện pháp nâng cao chất lượng dạy học tự chọn ở tiểu học trên địa bàn huyện thọ xuân thanh hóa, , VI. Ph­ơng pháp nghiên cứu

Từ khóa liên quan