0

SKKN Một số biện pháp nâng cao chất lượng dạy học môn Toán ở lớp 2

16 3,734 15

Đang tải.... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 30/03/2015, 13:59

. Yếu học sinh SL % SL % SL % SL % 28 10 35. 72 8 28 .57 8 28 .57 2 7.14 5 Ch ơng III : Một số biện pháp nâng cao chất lợng dạy môn Toán ở lớp 2. Bớc vào năm học 20 03 -20 04, nhà trờng phân công dạy môn. 31 12 38.7 16 51.6 3 9.7 0 Lần 2 31 21 67.7 8 25 .8 2 6.5 0 Lần 3 31 26 83.9 4 12. 9 1 3 .2 0 III: Kết luận. Xoay quanh vấn đề nâng cao chất lợng giờ dạy môn Toán lớp 2; đề tài đề cập đến một số. việc học của học sinh định ra cách dạy của giáo viên.Đổi mới phơng pháp dạy học ở Tiểu học là cần theo hớng tích cực hoá, hoạt động hoá của học sinh. Mục tiêu dạy học ở tiểu học là dạy học để
- Xem thêm -

Xem thêm: SKKN Một số biện pháp nâng cao chất lượng dạy học môn Toán ở lớp 2, SKKN Một số biện pháp nâng cao chất lượng dạy học môn Toán ở lớp 2,

KHÓA HỌC DÀNH CHO BẠN

Từ khóa liên quan