Đề tài: Quyết định hành chính_Tóm tắt luận văn thạc sĩ ngành Lý luận và lịch sử nhà nước

17 356 0
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 07/02/2015, 22:08

Quyết định hành chính Bùi Thuý Chinh Khoa Luật Luận văn Thạc sĩ ngành: Lý luận và lịch sử nhà nước và pháp luật Mã số: 60 38 01 Người hướng dẫn: GS. TSKH. Phạm Hồng Thái Năm bảo vệ: 2011 Abstract: Tập trung làm rõ khái niệm và đặc điểm cơ bản của quyết định hành chính, vai trò của quyết định hành chính trong quản lý nhà nước, các nguyên tắc phân loại quyết định hành chính, phân tích và lý giải tại sao các quyết định hành chính phải mang tính hợp pháp và hợp lý. Đánh giá thực trạng việc ban hành các quyết định hành chính. Tình hình thực hiện quyết định hành chính của nước ta hiện nay. Đề xuất các giải pháp nâng cao vai trò của các cơ quan nhà nước trong ban hành cũng như thực hiện các quyết định hành chính, hoàn thiện các văn bản pháp luật về quản lý nhà nước nói chung, quản lý hành chính nhà nước nói riêng. Keywords: Luật hành chính; Quyết định hành chính; Hành chính nhà nước Content MỞ ĐẦU 1. Tính cấp thiết của đề tài Luật pháp với tư cách là công cụ, là phương tiện quản lý nhà nước và điều chỉnh mối mối quan hệ xã hội phát sinh theo một cách thống nhất. Với tư cách là một ngành luật – Luật hành chính là một bộ phận cấu thành của nền hành chính Nhà nước đóng vai trò quan trọng như một công cụ quản lý nhằm tạo ra một hệ thống quy phạm pháp luật sắc bén, có hiệu lực để điều chỉnh các mối quan hệ xã hội phù hợp với lợi ích của Nhà nước và của mọi công dân. Nói đến Luật hành chính, chúng ta thấy một thực tế là luật hành chính ở nước ta cũng như nhiều nước trên thế giới không nằm tập trung trong một văn bản riêng mà trong nhiều văn bản quản lý nhà nước. Thực tế này bắt nguồn từ sự đa dạng, phức tạp của vấn đề hành chính nảy sinh trong đời sống xã hội. Nó không mang vấn đề cụ thể như giáo dục hay thuế, đất đai mà liên quan, tác động tới tất cả các mặt đời sống xã hội. Trong bài viết này chúng tôi chỉ đề cập một vấn đề thuộc hệ thống nguồn của Luật hành chính là quyết định hành chính trong quản lý Nhà nước. Bởi các quyết định hành chính đóng một vai trò rất quan trọng trong hoạt động của các cơ quan hành chính Nhà nước. Với tính chất là các mệnh lệnh điều hành, quyết định hành chính (hay còn gọi là quyết định hành chính Nhà nước) trực tiếp phản ánh ý chí của Nhà nước. Thông qua các quyết định được ban hành theo luật định, các cơ quan Nhà nước thực hiện thẩm quyền của mình trong việc điều hành, quản lý xã hội. Với vai trò quan trọng của quyết định hành chính trong hệ thống nguồn của Luật hành chính, trong điều hành giải quyết các vấn đề cụ thể phát sinh trong quản lý của các cơ quan nhà nước, đòi hỏi chúng ta phải đi sâu nghiên cứu vấn đề, từ đó có cái nhìn đầy đủ, toàn diện hơn về quyết hành chính trong quản lý nhà nước. Cùng với quá trình công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước, quá trình cải cách nền hành chính nước ta cũng được tiến hành song song. Trải qua 10 năm thực hiện Chương trình 2 tổng thể cải cách hành chính Nhà nước giai đoạn 2001 – 2010 chúng ta đã đạt được nhiều kết quả đáng khích lệ, bước đầu đã tạo được một diện mạo mới cho nền hành chính Quốc gia, góp phần thực hiện tốt vai trò quản lý xã hội của Nhà nước. Bên cạnh đó, sau 10 năm thực hiện công cuộc cải cách hành chính, nền hành chính của nước nhà cũng đã bộc lộ nhiều khiếm khuyết tồn tại. Trong đó chúng ta phải kể đến vấn đề chất lượng của công tác ban hành và thực hiện quyết định hành chính của cơ quan hành chính nhà nước còn chưa đáp ứng được yêu cầu thực tiễn quản lý, giải quyết các vấn đề của xã hội. Nhiều quyết định hành chính ra đời mà thiếu đi tính hợp pháp, hợp lý. Đây là một vấn đề đòi hỏi cần có sự đi sâu nghiên cứu, làm sáng tỏ các nguyên nhân tồn tại của thực trạng trên. Từ đó, có các giải pháp mang tính đột phá giải quyết triệt để vấn đề còn tồn tại. Từ những lý do trên, đặt ra một yêu cầu cấp thiết cần phải nghiên cứu sâu về vấn đề quyết định hành chính, nâng cao chất lượng, hiệu quả của công tác ban hành và thực hiện quyết định hành chính. Đây là một đòi hỏi mang tính khách quan, tất yếu trong công cuộc cải cách nền hành chính nhà nước nhằm đáp ứng đòi hỏi của thực tiễn quản lý nhà nước trong giai đoạn hiện nay. 2. Mục đích của luận văn Mục tiêu là nghiên cứu vấn đề ban hành quyết định hành chính và thực tiễn của việc áp dụng, thực hiện quyết định hành chính từ đó tìm ra những vấn đề còn tồn tại và đề xuất một số kiến nghị phục vụ cho việc hoàn thiện các quy định của pháp luật về quyết định hành chính nhằm nâng cao chất lượng quyết định hành chính nói riêng, chất lượng quản lý nhà nước nói chung. 3. Nhiệm vụ của luận văn Luận văn tập trung làm rõ khái niệm và đặc điểm cơ bản của quyết định hành chính, vai trò của quyết định hành chính trong quản lý nhà nước, các nguyên tắc phân loại quyết định hành chính, phân tích và lý giải tại sao các quyết định hành chính phải mang tính hợp pháp và hợp lý. Đánh giá thực trạng việc ban hành các quyết định hành chính. Tình hình thực hiện quyết định hành chính của nước ta hiện nay. Đề xuất các giải pháp nâng cao hơn nữa vai trò của các cơ quan nhà nước trong ban hành cũng như thực hiện các quyết định hành chính, hoàn thiện các văn bản pháp luật về quản lý nhà nước nói chung, quản lý hành chính nhà nước nói riêng. 4. Đối tƣợng và phạm vi nghiên cứu Nghiên cứu vai trò của các cơ quan nhà nước trong việc ban hành và thực hiện quyết định hành chính, đối tượng điều chỉnh của quyết định hành chính. Nghiên cứu những vấn đề lý luận về mối quan hệ giữa các cơ quan có thẩm quyền ban hành quyết định hành chính với các tổ chức, cá nhân chịu sự tác động, điều chỉnh của quyết định hành chính. Nghiên cứu thực trạng pháp luật về công tác ban hành và thực hiện quyết định hành chính của cơ quan hành chính nhà nước Việt Nam trong giai đoạn hiện nay. 5. Phƣơng pháp nghiên cứu Việc nghiên cứu đề tài dựa trên phương pháp duy vật biện chứng, duy vật lịch sử của chủ nghĩa Mác - Lênin, đồng thời đứng trên quan điểm của Đảng và Nhà nước ta về Nhà nước và pháp luật và yêu cầu của việc xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam, của dân, do dân và vì dân. Vận dụng phương pháp phân tích, tổng hợp, so sánh, điều tra xã hội học, tổng kết thực tiễn, tổng hợp tài liệu lưu trữ. 6. Kết cấu của luận văn Luận văn gồm phần mở đầu, ba chương nội dung, kết luận, kiến nghị và danh mục tài liệu tham khảo. Phần nội dung gồm: Chương 1. Cơ sở lý luận về quyết định hành chính 3 Chương 2. Thực trạng công tác xây dựng, ban hành và thực hiện quyết định hành chính nước ta hiện nay Chương 3. Giải pháp nhằm tăng cường hiệu quả của quyết định hành chính của các cơ quan quản lý nhà nước. 4 Chương 1. CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ QUYẾT ĐỊNH HÀNH CHÍNH 1.1. Khái niệm quyết định hành chính 1.1.1. Khái niệm quyết định Theo Từ điển Tiếng Việt (Nhà xuất bản khoa học xã hội - 1997) thì “quyết định là định một cách chắc chắn, với ý nhất định phải thực hiện”. Theo Giáo trình Luật Hành chính (Khoa Luật Trường Đại học Khoa học xã hội và nhân văn, 1994) thì khái niệm quyết định được bắt nguồn từ thuật ngữ La tinh “Actus” (nghĩa là hành động). Theo nghĩa hiểu thông thường quyết định còn là việc lựa chọn một phương án tối ưu nhất trong nhiều phương án để giải quyết một vấn đề. 1.1.2. Khái niệm quyết định hành chính Quyền lực nhà nước được thực hiện chủ yếu thông qua hoạt động của bộ máy nhà nước trên các lĩnh vực lập pháp, hành pháp và tư pháp. Một trong những biểu hiện của việc thực hiện quyền lực nhà nước là ra các quyết định pháp luật. Quyết định pháp luật bao gồm quyết định của cơ quan lập pháp, cơ quan tư pháp và cơ quan hành pháp. Đối với quyết định của cơ quan hành pháp hiện nay có nhiều quan điểm khác nhau chính vì vậy, việc làm rõ khái niệm của loại quyết định này cũng như việc giới hạn nội dung của khái niệm là rất cần thiết. Theo Từ điển giải thích từ ngữ luật học (Nhà xuất bản Công an nhân dân, 1999) thì Quyết định hành chính là “Kết quả của sự thể hiện ý chí quyền lực đơn phương của cơ quan nhà nước có thẩm quyền, những người có chức vụ, các tổ chức và cá nhân nhà nước được Nhà nước trao quyền, thực hiện trên cơ sở luật và để thi hành pháp luật, theo trình tự và hình thức do pháp luật quy định hướng tới việc thực hiện nhiệm vụ quản lý hành chính trong lĩnh vực hoặc vấn đề được phân công phụ trách”. Điều 12 của Hiến pháp 1992 nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam quy định “Nhà nước quản lý xã hội bằng pháp luật”. Những quy định này đã được cụ thể hóa trong Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật. Quyết định hành chính là mệnh lệnh điều hành của các chủ thể quản lý hành chính Nhà nước, được thông qua theo một thể thức, trình tự nhất định nhằm thực hiện một mục đích hay một công việc cụ thể Quyết định hành chính là biện pháp giải quyết công việc của chủ thể quản lý hành chính trước một tình huống đang đặt ra, là sự phản ứng của chủ thể quản lý hành chính Nhà nước trước một tình huống đòi hỏi phải có sự giải quyết của Nhà nước theo thẩm quyền do luật định. Việc ban hành quyết định hành chính là nhiệm vụ của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền nhằm định ra chính sách, quy định, sửa đổi hoặc bãi bỏ các quy phạm pháp luật hành chính. Như vậy, quyết định hành chính là kết quả của sự thể hiện ý chí quyền lực Nhà nước của các cơ quan hành chính Nhà nước hoặc của những người có chức vụ, người đại diện cho quyền lực hành chính nhất định. 1.2 Đặc điểm của quyết định hành chính Quyết định hành chính là một dạng của quyết định pháp luật nên ngoài những đặc điểm quyết định hành chính còn mang đặc điểm chung của một quyết định pháp luật. Một số đặc điểm chung: - Quyết định hành chính mang tính quyền lực nhà nước. - Quyết định hành chính mang tính pháp lý Ngoài những đặc điểm chung của quyết định pháp luật, quyết định hành chính còn mang những đặc điểm riêng. - Quyết định hành chính mang tính dưới luật. 5 - Quyết định hành chính đa dạng về chủ thể có thẩm quyền ban hành. - Quyết định hành chính có những mục đích và nội dung hết sức phong phú. - Ngoài ra, quyết định hành chính có những tên gọi khác nhau theo quy định của pháp luật như nghị quyết, nghị định, quyết định, chỉ thị, thông tư… 1.3.Vai trò của quyết định hành chính trong quản lý nhà nƣớc 1.3.1 Quyết định hành chính đƣa ra chủ trƣơng lớn trong lĩnh vực quản lý hành chính - Quyết định nhằm đưa ra những chủ trương chính sách, những giải pháp lớn về quản lý hành chính đối với cả nước, cả một vùng hay đối với một đơn vị hành chính nhất định. - Quyết định có giá trị cụ thể hóa, chi tiết hóa các quyết định lập pháp. Trong thực tiễn, rõ ràng nhiều khi cũng có những quy định lập pháp chỉ điều chỉnh mức độ chung, trong khi đó hành pháp cần cụ thể linh hoạt để đáp ứng nhu cầu đa dạng của thực tiễn cuộc sống. Bên cạnh hoạt động lập pháp bao giờ cũng tồn tại hoạt động lập quy để bảo đảm các nhu cầu ổn định, mềm dẻo, linh hoạt trong các quan hệ xã hội. 1.3.2 Quyết định hành chính điều tiết các vấn đề thực tiễn Các văn bản pháp quy đưa ra các quy định còn các văn bản hành chính cá biệt thì biến quyết định thành hiện thực và cũng tạo cơ sở cho pháp luật được thi hành trong thực tế Các văn bản này nhằm mục đích tạo ra một hành lang pháp lý để các chủ thể pháp luật hành chính thực hiện được các quyền cũng như nghĩa vụ của mình trên các lĩnh vực của đời sống xã hội. Nó làm phát sinh, thay đổi hoặc chấm dứt quan hệ pháp luật hành chính cụ thể. 1.3.3 Quyết định hành chính góp phần ổn định trật tự xã hội, tạo cơ hội quản lý tốt và phát triển xã hội Quyết định hành chính mang tính bắt buộc đối với mọi cá nhân, tổ chức cho nên trong những hoàn cảnh nhất định họ phải làm theo nhằm đưa ra các chuẩn mực ứng xử và điều chỉnh các hành vi xử sự theo mong muốn thiết lập trật tự xã hội ổn định. Mặt khác, các biện pháp chế tài của luật hành chính không chỉ mang tính chất trừng trị người vi phạm mà quan trọng hơn nó có tác dụng giáo dục, răn đe người vi phạm không lặp lại vi phạm đó đồng thời ngăn chặn những hành vi mới xảy ra. Chính nhờ đó mà trật tự an toàn xã hội được đảm bảo. Quyết định quản lý Nhà nước tạo cơ hội cho sự phát triển của xã hội theo định hướng chung của Nhà nước. 1.4. Tính hợp pháp và tính hợp lý của quyết định hành chính 1.4.1. Các yêu cầu của tính hợp pháp Tính hợp pháp của quyết định hành chính được thể hiện qua yêu cầu sau: Các quyết định hành chính phải phù hợp với nội dung và mục đích của luật, phù hợp với nguyên tắc cơ bản về tổ chức và hoạt động của Nhà nước, những nguyên tắc cơ bản của pháp luật Việt Nam, phù hợp với điều ước quốc tế mà Nhà nước đã ký kết hoặc ra nhập; được ban hành trong phạm vi thẩm quyền của chủ thể quản lý hành chính Nhà nước; được xuất phát từ những lý do xác thực; Quyết định hành chính phải được ban hành đúng thể thức, kỹ thuật trình bày, trình tự thủ tục do pháp luật quy định. Ngoài ta việc ban hành quyết định phải bảo đảm tuân thủ các yêu cầu bắt buộc và các yêu cầu bảo đảm dân chủ, khách quan, khoa học. 1.4.2. Các yêu cầu của tính hợp lý Yêu cầu hợp lý là yêu cầu rất quan trọng, ảnh hưởng trực tiếp đến hiệu quả của quyết định hành chính. Tuy nhiên, do yêu cầu này liên quan đến kỹ thuật, nghệ thuật quản lý nên chúng ta khó có thể quy định một cách chặt chẽ, rõ ràng trong hệ thống pháp luật. Một quyết định hành chính được coi là hợp lý khi nó đảm bảo các yêu cầu: Quyết định phải đảm bảo kết hợp hài hoà lợi ích của nhà nước, tập thể và cá nhân; quyết định phải có tính cụ thể và phù hợp với từng vấn đề với các đối tượng thực hiện, xác định các nhiệm vụ, thời gian, chủ thể, phương tiện thực hiện quyết định; quyết định phải đảm bảo tính hệ thống, toàn 6 diện; ngôn ngữ văn phong hành chính, cách trình bày một quyết định phải rõ ràng, dễ hiểu, ngắn gọn chính xác, không đa nghĩa, phải đảm bảo kỹ thuật lập quy. 1.5. Phân loại quyết định hành chính Để phân loại quyết định hành chính chúng ta phải căn cứ vào tính chất của quyết định hành chính để xác định tiêu chí phân loại. Việc phân loại quyết định hành chính nhằm mục đích đi sâu nghiên cứu và đồng thời để tổ chức ban hành thực hiện quyết định có hiệu quả. 1.5.1. Dựa theo tính chất pháp lý và nội dung của quyết định Đây là cách phân loại cơ bản nhất và có tính thực tiễn. Dựa vào tiêu chí này, quyết định hành chính được chia . 1.5.2. Dựa theo tính chất của mệnh lệnh trong quyết định: Theo tiêu chí này thì các quyết định hành chính phân chia thành các loại như: Quyết định cấm đoán; Quyết định cho phép; Quyết định điều chỉnh sửa đổi. 1.5.3. Dựa theo thẩm quyền ban hành Quyết định hành chính phân chia thành Quyết định hành chính của Chính phủ; Quyết định hành chính của Thủ tướng Chính phủ; Quyết định hành chính của các Bộ và cơ quan ngang bộ; Quyết định hành chính của UBND các cấp; Quyết định hành chính của các cơ quan chuyên môn thuộc UBND; Quyết định hành chính liên tịch. : Quyết định hành chính được chia thành: . 1.5.6. Dựa theo thời hạn có hiệu lực của quyết định: Gồm: Quyết định có hiệu lực lâu dài; Quyết định có hiệu lực trong thời gian nhất định; Quyết định có hiệu lực một lần. 1.5.7. Căn cứ theo thể thức, hình thức thực hiện: Gồm: Quyết định hành chính thể hiện dưới dạng văn bản; Quyết định hành chính thể hiện dưới dạng lời nói: Được sử dụng để điều hành hoạt động nội bộ cơ quan nhà nước hoặc để giải quyết những việc khẩn cấp, gấp rút (thiên tai, lũ lụt); Quyết định hành chính thể hiện dưới dạng ký hiệu, biển báo, tín hiệu. 1.6. Phân biệt quyết định hành chính với các loại quyết định khác 1.6.1. Phân biệt quyết định hành chính với quyết định của cơ quan lập pháp Đây là hai loại quyết định do các chủ thể thuộc hai hệ thống cơ quan quyền lực nhà nước khác nhau ban hành để thực hiện quyền lực nhà nước. Việc phân biệt hai loại quyết định này trước tiên là căn cứ vào chủ thể ra quyết định. Ngoài ra, hai loại quyết định này còn khác nhau về trình tự, thủ tục ban hành. 1.6.2. Phân biệt quyết định hành chính với quyết định của cơ quan tƣ pháp Đây là hai loại quyết định do hai hệ thống cơ quan khác nhau ban hành. Những quyết định của cơ quan tư pháp chủ yếu là những quyết định cá biệt dưới hình thức là những bản án hoặc quyết định của Tòa án, quyết định của Viện kiểm sát. Tuy nhiên để thực hiện chức năng, nhiệm vụ của mình các cơ quan này còn được quyền ra các quyết định hành chính quy phạm song rất hạn chế về chủ thể. Ngoài các quyết định nêu trên, các cơ quan tư pháp còn ra các quyết định hành chính để giải quyết công việc nội bộ hoặc thực hiện một số quyền quản lý hành chính được pháp luật quy định. Trình tự, thủ tục xây dựng ban hành hai loại quyết định này cũng khác nhau. Quyết định của cơ quan tư pháp phải tiến hành các thủ tục theo quy định của Luật Tố tụng. 7 1.6.3. Phân biệt quyết định hành chính với các loại giấy tờ, văn bản và các phƣơng tiện có liên quan khác trong hoạt động hành chính Điểm khác biệt quan trọng với quyết định hành chính là tất cả các loại giấy tờ nói ở đây đều không có chức năng pháp lý là làm thay đổi cơ chế điều chỉnh pháp luật dù dưới bất cứ hình thức nào. Khác với các loại hợp đồng, các quyết định hành chính do các chủ thể hoạt động hành chính có thẩm quyền ban hành một cách đơn phương; còn hợp đồng, như tên gọi của nó, là sự thỏa thuận của các bên, mang tính bình đẳng. 1.7. Văn bản hóa các quyết định hành chính Theo pháp luật hiện hành, thẩm quyền ban hành văn bản hành chính được quy định như sau: Chính phủ được ban hành Nghị quyết và Nghị định. Thủ tướng Chính phủ được ban hành hai hình thức văn bản Quyết định và Chỉ thị. Bộ và các cơ quan trực thuộc Chính phủ: Bộ trưởng, các thành viên khác của Chính phủ và thủ trưởng các cơ quan thuộc Chính phủ ban hành Quyết định, Chỉ thị, Thông tư. Chính quyền địa phương: Các văn bản do các cơ quan chính quyền địa phương ban hành gồm: Nghị quyết của HĐND; Quyết định của UBND tỉnh; Chỉ thị của UBND tỉnh. UBND xã, phường và cấp tương đương cũng được phân ra hai loại là quyết định và chỉ thị đồng thời kiểm tra việc thi hành các văn bản đó, nhưng vì là cấp cơ sở của chính quyền nên chủ yếu ra quyết định là chính, còn hình thức chỉ thị rất ít dùng. Chương 2 THỰC TRẠNG CÔNG TÁC XÂY DỰNG, BAN HÀNH VÀ THỰC HIỆN QUYẾT ĐỊNH HÀNH CHÍNH NƢỚC TA HIỆN NAY 2.1. Vai trò của các cơ quan nhà nƣớc trong việc xây dựng, ban hành và thực hiện các quyết định hành chính - Vai trò của các cơ quan quan hành chính trong việc xây dựng, ban hành quyết định hành chính: + Ban hành các văn bản quy phạm pháp luật thuộc thẩm quyền để thi hành Hiến pháp, luật, nghị quyết, pháp lệnh của các cơ quan quyền lực nhà nước, quyết định của Chủ tịch nước và các văn bản quy phạm pháp luật của cơ quan hành chính nhà nước cấp trên và thực hiện chức năng nhiệm vụ của mình. + Rà soát, hệ thống hóa các văn bản quy phạm pháp luật để kịp thời kiến nghị sửa đổi, bổ sung, thay thế, hủy bỏ, bãi bỏ hoặc đình chỉ việc thi hành các văn bản quy phạm pháp luật trái với quy định. + Ban hành các quyết định hành chính cá biệt để điều chỉnh quan hệ xã hội. - Vai trò của các cơ quan quan hành chính trong việc thực hiện quyết định hành chính: + Các cơ quan hành chính nhà nước căn cứ vào thẩm quyền, chức năng nhiệm vụ của mình để thực thi các quyết định hành chính, đưa các quyết định hành chính, trong đó đặc biệt là các quy phạm pháp luật này đi vào thực tế, triển khai thực thi trên khắp cả nước thông qua hệ thống cơ quan hành chính nhà nước từ trung ương tới địa phương. + Quyết định các biện pháp chỉ đạo, kiểm tra và đôn đốc việc thi hành Hiến pháp, pháp luật, các văn bản quy phạm pháp luật của cơ quan cấp trên trong các cơ quan nhà nước, tổ chức kinh tế, tổ chức xã hội, đơn vị vũ trang nhân dân và công dân; tổ chức và lãnh đạo công tác tuyên truyền, giáo dục Hiến pháp và pháp luật; báo cáo với các cơ quan quyền lực nhà nước về việc triển khai và thực thi các văn bản quy phạm pháp luật. + Tổ chức và lãnh đạo công tác thanh tra các cấp, các ngành thuộc thẩm quyền, tổ chức và chỉ đạo giải quyết khiếu nại, tố cáo của nhân dân. + Đình chỉ việc thi hành hoặc bãi bỏ các quyết định hành chính của cơ quan cấp dưới trái với các văn bản quy phạm pháp luật của cơ quan cấp trên. 8 + Căn cứ các quy định của pháp luật về thẩm quyền của mình để bổ nhiệm, miễn nhiệm, cách chức các thành viên của cơ quan hành chính nhà nước cấp dưới. 2.2. Các yếu tố ảnh hƣởng đến chất lƣợng của quyết định hành chính Một quyết định hành chính được ban hành và đem thực hiện chịu ảnh hưởng của nhiều yếu tố. Việc tìm ra các yếu tố ảnh hưởng đến quyết định hành chính để tìm ra cơ sở, nền tảng để ban hành được các quyết định đúng đắn, hiệu quả nhất. 2.2.1. Các yếu tố bên trong Một quyết định hành chính có thực hiện được trên thực tế hay không ảnh hưởng trực tiếp bởi các yếu tố sau: - Năng lực, tác phong của chủ thể ban hành quyết định hành chính. - Động cơ của người ra quyết định. - Đối tượng thực hiện quyết định hành chính 2.2.2. Các yếu tố bên ngoài Trong thực tế thực hiện quyết định có rất nhiều quyết định hành chính phụ thuộc vào các yếu tố bên ngoài, như: vấn đề quyết định; Yếu tố thẩm quyền; Yếu tố nguồn lực; Yếu tố thông tin; Yếu tố chính trị; Yếu tố pháp lý; Luật pháp; văn hoá, phong tục tập quán của địa phương; Cơ sở vật chất để thực hiện quyết định 2.3. Những thuận lợi trong việc ban hành và thực hiện quyết định hành chính Qua nghiên cứu tình hình thực tế cho thấy nhìn chung việc ban hành văn bản quy phạm đã thực hiện đúng theo các quy định của pháp luật về trình tự, thủ tục, nội dung và thẩm quyền ban hành. Các quyết định ban ra đang dần dần đúng theo quy định, tính hiệu lực và hiệu quả của quyết định được nâng cao. Số lượng quyết định ban hành không đúng thẩm quyền, không đúng đối tượng hoặc bị khiếu nại giảm đáng kể. Công tác quản lý, lãnh đạo ngày càng được nâng cao, khoa học hơn. Quyết định hành chính ngày càng đảm bảo được lợi ích của nhà nước, tập thể và cá nhân. Các quyết định có tính cụ thể, phù hợp với từng vấn đề với các đối tượng thực hiện và xác định các nhiệm vụ cụ thể, thời gian cụ thể, phương tiện quyết định. Mặt khác, trình độ của đội ngũ cán bộ công chức làm công tác xây dựng, soạn thảo, thẩm định văn bản được nâng lên đáng kể, đặc biệt là trình độ hiểu biết về pháp luật. - Nội dung của các quyết định đảm bảo hài hoà hai yếu tố hợp pháp, hợp lý. Những nội dung quản lý bên trong của quyết định không chỉ thể hiện ý chí đơn phương của nhà quản lý mà đã bám sát hơn với thực tiễn, nắm bắt được yêu cầu của xã hội, giải quyết hợp lý các vấn đề của thực tiễn. - Ngôn ngữ văn phong, cách trình bày một quyết định tương đối rõ ràng, dễ hiểu, ngắn gọn chính xác, không đa nghĩa, đảm bảo kỹ thuật lập quy. - Về cơ bản quyết định hành chính được ban hành đúng cấp, đúng thẩm quyền. - Về hình thức của quyết định mặc dù còn sai sót song nhìn chung các quyết định hành chính được ban hành đúng tên gọi, thể thức, tiêu đề, số, ký hiệu văn bản, ngày tháng ban hành văn bản, chữ ký, con dấu. - Về cơ bản bảo việc ban hành quyết định hành chính đảm bảo tuân thủ các yêu cầu bắt buộc và các yêu cầu về dân chủ, khách quan, khoa học. Thủ tục ban hành các quyết định hành chính đã có nhiều chuyển biến tích cực theo hướng giảm các khâu, các bước không cần thiết trong quá trình ra quyết định. Một điểm rất tích cực hiện nay của nhiều cơ quan, địa phương trong việc ban hành quyết định hành chính là đã xây dựng một quy trình ban hành quyết định hành chính thống nhất cho cơ quan mình. Các quy trình này về cơ bản đảm bảo được các yêu cầu của việc ban hành quyết định hành chính. - Công tác xây dựng, thẩm định, rà soát và kiểm tra văn bản trong giai đoạn hiện nay ngày càng được nâng cao hơn. Việc phối hợp giữa cơ quan tư pháp với đơn vị chủ trì soạn thảo văn bản ngày càng chặt chẽ, hiệu quả hơn, việc trao đổi, thảo luận trong xây dựng văn 9 bản quy phạm pháp luật ngày càng đi vào chiều sâu, chỉ ra những điểm bất cập, những điểm chưa phù hợp với pháp luật và đánh giá tính khả thi của dự thảo văn bản. - Công tác kiểm tra văn bản được tập trung được triển khai dần đi vào nề nếp. Ngành tư pháp từ trung ương đến cơ sở đã triển khai thực hiện nhiệm vụ một cách thường xuyên, liên tục, đúng quy trình, hướng mạnh vào những lĩnh vực có bức xúc, tăng cường phối hợp với các cơ quan có liên quan giải quyết những văn bản vi phạm pháp luật. 2.4. Những tồn tại, khó khăn trong việc phát huy hiệu quả các quyết định hành chính Hiện nay, hoạt động xây dựng, ban hành và tổ chức thực hiện quyết định hành chính còn nhiều hạn chế, bất cập đã phần nào đã kéo lùi hiệu quả hoạt động của các cơ quan hành chính nhà nước. - Các văn bản quy phạm pháp luật của cấp dưới thường sao chép lại các quy định của cấp trên nên nhìn chung tính khả thi sau khi ban hành không cao, đến lúc thực hiện thì còn chung chung và chưa thực sự có hiệu quả. Các quyết định của cấp dưới nhiều khi còn chưa làm rõ được nội dung, vấn đề giải quyết, chưa xác định được phương thức giải quyết vấn đề từ đó tạo ra nhiều kẽ hở pháp luật trong quản lý dẫn tới sai phạm phát sinh. - Nhiều quyết định hành chính ban hành còn chưa đúng thẩm quyền, đúng chủ thể, chưa phù hợp với pháp luật, chưa đáp ứng được đòi hỏi của thực tiễn cuộc sống. Thậm chí, một số quyết định hành chính được ban hành trái với thẩm quyền, có dấu hiệu vi phạm pháp luật. - Các quyết hành chính được ban hành chưa thực sự đảm bảo được tính hợp pháp và hợp lý, cụ thể: : Vẫn có được ban hành , . - Một số quyết định vẫn chưa thực sự đảm bảo được yêu cầu đối với nội dung và hình thức một quyết định. Nhiều quyết định còn chưa đảm bảo được tính cụ thể, quyết định chưa có sự phân hóa theo từng vấn đề, từng đối tượng áp dụng hay từng chủ thể ban hành. Có những quyết định được ban hành quy định còn quá chung chung gây khó khăn cho việc thực hiện nhưng cũng có những quyết định lại quy định quá chi tiết, không phù hợp với hoàn cảnh. Quyết định chưa có tính tổng thể. Nội dung của quyết định thường chỉ bó hẹp trong một lĩnh vực, một địa phương hay một hoàn cảnh cụ thể. Việc ban hành quyết định còn chưa gắn mục tiêu trước mắt với mục tiêu lâu dài; chưa tính đến việc tác động của quyết định đến các ngành, lĩnh vực khác. Hiện nay nhiều cơ quan hành chính ban hành quyết định không thuộc phạm vi thẩm quyền vẫn xảy ra khá phổ biến đặc biệt là trong lĩnh vực xử phạt vi phạm hành chính. Tình trạng quyết định của cấp dưới ban hành chưa đúng với quyết định của cấp trên cả nội dung và hình thức vẫn còn. Quyết định ban hành chưa phù hợp với lợi ích của nhà nước và của xã hội vẫn tồn tại. - Mặc dù nội dung thẩm định chủ yếu phát hiện các lỗi về hình thức, kỹ thuật trình bày nhưng nhiều văn bản ban hành vẫn chưa đảm bảo về mặt trình tự, và thể thức, kỹ thuật trình bày theo quy định của pháp luật. Việc ban hành quy trình ban hành quyết định hành chính chưa có tính hệ thống trên toàn lĩnh vực. Đây cũng là nguyên nhân khiến cho pháp luật của nước ta thiếu tính đồng bộ, tình trạng chồng chéo giữa các cấp, các ngành vẫn còn xảy ra. Qua kiểm tra thực tế cho thấy việc xây dựng quyết định, chỉ thị của Ủy ban nhân dân các cấp chưa đảm bảo đúng trình tự, thủ tục luật định. Công chức thực hiện công việc một cách hời hợt dẫn tới hậu quả quyết định sai lọt khâu thẩm định và được ban hành. Việc dự thảo văn bản gửi thẩm định không đúng quy định làm ảnh hưởng đến thời gian thẩm định và bị động cho cơ quan thực hiện chức năng thẩm định. Đội ngũ cán bộ làm công tác thẩm định ở địa phương còn nhiều hạn chế về trình độ, năng lực. Nội dung thẩm định phần lớn về thể 10 thức, kỹ thuật trình bày văn bản, chưa đi sâu phân tích nội dung của văn bản. Nhiều văn bản ban hành và có hiệu lực thi hành đã không được kiểm tra, thẩm định trước. - Công tác rà soát và hệ thống hoá văn bản quy phạm pháp luật ở các cấp hàng năm chưa được quan tâm đúng mức. Việc gửi văn bản phục vụ cho công tác kiểm tra chưa kịp thời và chưa đầy đủ theo quy định của pháp luật. - Nhiều quyết định hành chính được xây dựng không có tính khả thi cao, hay là việc ra quyết định quá chậm chạp, gây khó khăn cho hoạt động quản lý. - Một số chủ thể ban hành quyết định còn chưa tính đến đối tượng chịu sự tác động. - Tính hiệu quả trong quá trình thực thi các quyết định hành chính chưa được một số chủ thể ban hành quyết định tính đến, cho nên, một số quyết định khi thực hiện đã vấp phải tình trạng “phản ứng” dữ dội, thậm chí là chống đối từ chính các chủ thể phải thi hành quyết định. - Nhiều quyết định ban hành sai nguyên tắc, sai thẩm quyền gây ảnh hưởng đến chất lượng đời sống của công dân nói chung và của chính đối tượng bị tác động trực tiếp bởi chính quyết định đó. - Nhiều địa phương còn né tránh việc kiểm tra văn bản nên đã không ban hành văn bản quy phạm pháp luật mà thay vào đó là ban hành nhiều văn bản cá biệt có chứa quy phạm pháp luật. - Công tác chuẩn bị nhằm triển khai thực hiện các quyết định của chủ thể ban hành vẫn còn chưa được tính đến trong phương án xây dựng và ban hành quyết định, còn coi các điều kiện để thi hành các quyết định chỉ là thứ yếu như cơ sở vật chất, phương tiện thi hành, cán bộ thực hiện, ngân sách, tài chính chưa bảo đảm được yêu cầu đặt ra. Chưa có kế hoạch tổng thể, dài hơi về việc xây dựng kế hoạch ban hành quyết định, dẫn đến những lúng túng, bị động trong hoạt động triển khai thực hiện. - Vấn đề thực thi còn gặp nhiều khó khăn vì trình độ cán bộ còn thấp, đặc biệt là cán bộ xã, phường, vùng sâu, vùng xa - Việc thi hành quyết định hành chính còn chậm hoặc không được thi hành đặc biệt là các quyết định hành chính cá biệt gây bức xúc cho nhân dân. - Có những quyết định được ban hành nhưng lại không được thực hiện, việc thực hiện còn chưa đầy đủ hoặc thực hiện sai nội dung trong quyết định. - Nhiều cơ quan hành chính nhà nước còn chưa thật sự nghiêm túc nhìn nhận, đánh giá lại kết quả khi thực thi các văn bản quy phạm pháp luật hành chính. Chương 3 MỘT SỐ GIẢI PHÁP NHẰM TĂNG CƢỜNG HIỆU QUẢ TRONG VIỆC BAN HÀNH VÀ THỰC HIỆN QUYẾT ĐỊNH HÀNH CHÍNH TRONG CÁC CƠ QUAN QUẢN LÝ NHÀ NƢỚC 3.1. Nguyên nhân của những tồn tại trong việc ban hành, thực hiện quyết định hành chính Đối với các cơ quan nhà nước có thẩm quyền ban hành các quyết định hành chính: Các quyết định chưa thật sự có chất lượng khiến cho công tác quản lý nhà nước nói chung và công tác soạn thảo, ban hành và thực hiện quyết định hành chính gặp không ít khó khăn. Hiện nay, một đội ngũ cán bộ công chức vẫn có trình độ còn hạn chế, đặc biệt là trình độ hiểu biết pháp luật nên gặp nhiều khó khăn trong việc ban hành, thực hiện quyết định. Hệ thống pháp luật nói chung hiện nay vẫn thiếu đồng bộ, nhất là trong các lĩnh vực như thu phí và lệ phí, đất đai, xử phạt vi phạm hành chính… Việc phân định chức năng, nhiệm vụ, thẩm quyền và trách nhiệm giữa các cơ quan quản lý nhà nước giữa các cấp như trung ương và địa phương, trong từng ngành vẫn chưa rõ, thậm chí, mâu thuẫn, chồng chéo. [...]... với quyết định xử phạt hành chính, quyết định kỷ luật); và các yêu cầu về trình tự, thủ tục 3.2.4 Tăng cƣờng công tác kiểm tra, giám sát, quản lý Nhà nƣớc về ban hành, thực hiện quyết định hành chính Để nâng cao chất lượng quyết định hành chính, hạn chế các quyết định không được thực hiện hoặc bị khiếu nại cần tăng cường hơn nữa công tác kiểm tra, giám sát, quản lý nhà nước về hoạt động ban hành quyết. .. của quyết định hành chính Để nâng cao hiệu lực, hiệu quả của các quyết định hành chính, tăng cường công tác quản lý nhà nước trong thời gian tới chúng ta cải cách theo hướng sau: 3.2.1 Hoàn thiện các quy định pháp luật về quyết định hành chính Hiện nay các quy định về việc ban hành, thực hiện các quyết định hành chính của nước ta còn chưa tập chung thống nhất trong một văn bản, nhất là đối với các quyết. .. cách thủ tục hành chính - Đảm bảo tính kế thừa và phát triển các quy định của pháp luật còn phù hợp - Hoàn thiện các quy định của pháp luật về quyết định hành chính phải hướng tới việc tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc đang đặt ra trong quá trình xây dựng, ban hành và thực hiện quyết định hành chính… - Tiến hành rà soát lại hệ thống quyết định hành chính, từ đó đình chỉ, sửa đổi và bãi bỏ quyết định không... công tác ban hành và tổ chức thực hiện quyết định hành chính, từ đó có cái nhìn chính xác nhất về những kết quả đã đạt được, những tồn tại, đồng thời đưa ra những giải pháp tối ưu nhất nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác ban hành và thực hiện quyết định hành chính Từ những quan điểm trên luận văn đi tới một số kết luận xoay quanh vấn đề quyết định hành chính như sau: Quyết định hành chính là... tác xây dựng, ban hành và thực thi quyết định hành chính Quyết định hành chính chưa được xây dựng và ban hành theo trình tự luật định, đặc biệt là khâu thực hiện “tiền kiểm”, tức là thẩm định dự thảo quyết định chưa được chú trọng, mà mới chỉ mang tính hình thức Công chức thực hiện công vụ một cách hời hợt thì hậu quả là quyết định không đúng sẽ lọt qua cửa thẩm định và được ban hành Chưa có cơ chế... của đối tượng thi hành quyết định và của toàn xã hội) Công tác tổng kết, đánh giá, rà soát và hệ thống hóa các quyết định hành chính chưa được quan tâm thường xuyên và nghiêm túc, nhiều quyết định hành chính còn bị xem nhẹ Một nguyên nhân nữa xuất phát từ người ra quyết định: - Ra quyết định mà không nắm vững yêu cầu thực tế, giải quyết vấn đề một cách chung chung, không đủ cụ thể và hiện thực, không... động của chủ thể hành chính nhà nước được thể hiện dưới dạng một hình thức nhất định để thực hiện chức năng, nhiệm vụ của cơ quan hành chính nhà nước Quyết định hành chính là nhân tố cơ bản thể hiện bản chất của nền hành chính của một Quốc gia, chất lượng của một quyết định hành chính phản ánh chất lượng của đội ngũ cán bộ, công chức làm công tác quản lý Quyết định hành chính khi đưa vào áp dụng trong... nước về hoạt động ban hành quyết định hành chính ở tất cả các cấp, các ngành, cụ thể như sau: Quy định trách nhiệm của thủ trưởng cơ quan nhà nước cấp trên trong việc theo dõi, kiểm tra đôn đốc việc ban hành, thực hiện quyết định hành chính Nếu cơ quan cấp dưới không thực hiện tốt các quy định của pháp luật về quản lý nhà nước nói chung, về ban hành, thực hiện quyết định hành chính nói riêng thì thủ trưởng... trường hợp không đồng ý với quyết định của cấp có thẩm quyền thì Mặt trận và các thành viên có quyền kiến nghị cơ quan, tổ chức cấp trên trực tiếp của cơ quan đã ban hành quyết định xem xét, giải quyết lại Vì vậy, các cơ quan nhà nước cần phải coi trọng và tăng cường sự tham gia của Mặt trận tổ quốc Việt Nam và các thành viên của Mặt trận trong việc ban hành và thực hiện quyết định hành chính 3.2.7 Tăng... ban hành quyết định và người có trách nhiệm trong việc thi hành quyết định Việc truy cứu trách nhiệm cần căn cứ vào mức độ lỗi - Việc thực hiện các biện pháp khôi phục lại tình trạng cũ và bồi thường thiệt hại do việc thực hiện quyết định trái pháp luật gây ra cần được quan tâm hơn nữa 3.2.3 Đảm bảo tính hiệu lực và hiệu quả của quyết định hành chính Trong thực tế, việc sửa đổi một quyết định hành chính . chia thành Quyết định hành chính của Chính phủ; Quyết định hành chính của Thủ tướng Chính phủ; Quyết định hành chính của các Bộ và cơ quan ngang bộ; Quyết định hành chính của UBND các cấp; Quyết. bản của quyết định hành chính, vai trò của quyết định hành chính trong quản lý nhà nước, các nguyên tắc phân loại quyết định hành chính, phân tích và lý giải tại sao các quyết định hành chính. Đặc điểm của quyết định hành chính Quyết định hành chính là một dạng của quyết định pháp luật nên ngoài những đặc điểm quyết định hành chính còn mang đặc điểm chung của một quyết định pháp luật.
- Xem thêm -

Xem thêm: Đề tài: Quyết định hành chính_Tóm tắt luận văn thạc sĩ ngành Lý luận và lịch sử nhà nước, Đề tài: Quyết định hành chính_Tóm tắt luận văn thạc sĩ ngành Lý luận và lịch sử nhà nước, Đề tài: Quyết định hành chính_Tóm tắt luận văn thạc sĩ ngành Lý luận và lịch sử nhà nước