Quản lý nhà nước về dịch vụ truyền hình trả tiền tại việt nam giai đoạn 2011-2020_Luận văn thạc sĩ

92 973 10
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 07/02/2015, 22:08

LỜI NÓI ĐẦU 1. Tính cấp thiết của đề tài Trong những năm qua, dịch vụ truyền hình trả tiền của Đài truyền hình Việt Nam đã có được nhiều thành tích góp phần vào công cuộc đổi mới đất nước. Số lượng người dân sử dụng dịch vụ truyền hình trả tiền ngày càng nhiều. Chất lượng của dịch vụ cũng được nâng lên rõ rệt. Số lượng và chương trình truyền hình ngày càng phong phú, góp phần đáng kể vào việc nâng cao đời sống thưởng thức văn hóa, tinh thần của nhân dân. Tuy nhiên việc quản lý nhà nước đối với dịch vụ truyền hình còn nhiều bất cập, chất lượng chưa tương xứng, chưa đáp ứng được yêu cầu công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước và hội nhập quốc tế. Công cuộc đổi mới của nước ta ngày càng đòi hỏi phải hoàn thiện hơn, càng mới mẻ hơn, sâu sắc hơn. Công cuộc đổi mới này đòi hỏi dịch vụ truyền hình trả tiền phải đáp ứng được nhu cầu ngày càng cao của nhân dân và có ý nghĩa giáo dục, hướng tới những giá trị tích cực. Nhận thức của các cơ quan quản lý nhà nước về dịch vụ truyền hình trả tiền tuy có nhiều tiến bộ về xác định chủ trương, phương hướng, đường lối, nhưng việc xác định đối tượng, mục tiêu, cách thức quản lý còn chậm, gặp nhiều lúng túng. Những thay đổi trong lĩnh vực kinh tế, xã hội và đặc biệt là sự thay đổi trong cơ chế vận hành của nền kinh tế đã dẫn đến những thay đổi tất yếu trong quản lý nhà nước về dịch vụ truyền hình trả tiền . Việc chuyển đổi từ nền kinh tế kế hoạch hoá tập trung sang nền kinh tế vận hành theo cơ chế thị trường có sự quản lý của nhà nước kéo theo nền hành chính phải có sự thay đổi phù hợp. Hiện nay, cả nước có khoảng 2,5 triệu thuê bao và có khoảng 100 kênh loại hình dịch vụ thông tin, giải trí này. Hiện tại, từ đô thị đến nông thôn, truyền 1 hình trả tiền được nhiều người dân sử dụng. Cùng với đó, các đơn vị là nhà cung cấp dịch vụ truyền hình trả tiền (Đài Truyền hình Việt Nam, các đài phát thanh truyền hình các tỉnh thành, các doanh nghiệp ) đang có xu hướng áp dụng mạnh mẽ thành tựu khoa học công nghệ để nâng cao chất lượng dịch vụ, đáp ứng nhu cầu của người sử dụng. Tuy nhiên, do đây là một loại hình dịch vụ mới nên công tác quản lý, nhất là các cơ chế, chính sách có liên quan chưa thống nhất, đồng bộ, đầy đủ, ảnh hưởng nhiều đến chất lượng dịch vụ cũng như công tác quản lý nhà nước đối với loại hình cung cấp dịch vụ và sử dụng dịch vụ này, đặc biệt là các vi phạm về bản quyền hoặc cung cấp một số chương trình truyền hình chưa được phép hoặc chưa mua bản quyền, việc xem xét, kiểm soát, xét duyệt chương trình Để thực hiện tốt công tác quản lý nhà nước về dịch vụ truyền hình trả tiền, ngày 24/3/2011, Thủ tướng Chính phủ đã ra Quyết định số 20/2011/QĐ-TTg ban hành Quy chế hoạt động truyền hình trả tiền. Theo đó, các đơn vị hoạt động dịch vụ truyền hình trả tiền được tổ chức lại theo quy chế của Chính phủ; khuyến khích truyền hình trả tiền theo công nghệ hiện đại vừa phục vụ nhiệm vụ chính trị của Đảng và Nhà nước, vừa đáp ứng nhu cầu thông tin giải trí ngày càng đa dạng của người dân. Nhằm đáp ứng nhu cầu của nhân dân, trong những năm qua, nhà nước ban hành nhiều chính sách phát triển dịch vụ truyền hình, nhờ đó, hệ thống truyền hình trả tiền đã có sự phát triển nhanh. Hiện nay, mỗi tỉnh, thành phố trong cả nước đều có một mạng truyền hình cáp, 43% hộ gia đình ở thành thị sử dụng truyền hình cáp, 18% hộ gia đình sử dụng thiết bị thu tín hiệu từ vệ tinh. 2 Thứ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông Đỗ Quý Doãn cho biết, truyền hình trả tiền ở Việt Nam, bên cạnh những mặt tích cực, đã bộc lộ nhiều nội dung cần có sự quản lý và điều chỉnh để phát triển bền vững. Đó là tình trạng buông lỏng quản lý, cạnh tranh không lành mạnh, vi phạm bản quyền xảy ra ở nhiều đơn vị, cá nhân…. Do đó, bên cạnh sự phát triển cần phải có sự quản lý chặt chẽ của Nhà nước đề truyền hình trả tiền phát triển vững chắc. Chính sách quản lý truyền hình trả tiền sẽ khuyến khích phát triển loại hình dịch vụ này theo công nghệ hiện đại nhằm hỗ trợ tối đa việc truyền tải các chương trình, kênh chương trình phát thanh, truyền hình trong nước vừa phục vụ nhiệm vụ chính trị thông tin tuyên truyền của Đảng và Nhà nước, vừa góp phần nâng cao dân trí đáp ứng nhu cầu văn hóa tinh thần lành mạnh của người dân, bảo vệ và phát huy truyền thống lịch sử, văn hóa tốt đẹp của dân tộc, góp phần xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa. Bên cạnh đó, cần quản lý chặt chẽ việc cung cấp nội dung các chương trình, kênh chương trình tuyền hình trả tiền theo quy định của pháp luật về báo chí; quản lý hạ tầng kỹ thuật truyền hình trả tiền theo qui định của pháp luật về viễn thông; bảo đảm phát triển thị trường tuyền hình trả tiền có cạnh tranh lành mạnh, vừa đáp ứng nhu cầu thông tin giải trí đa dạng của người dân, vừa phù hợp với điều kiện thực tế của Việt Nam. Với tầm quan trọng của công tác quản lý nhà nước về lĩnh vực truyền hình trả tiền đã có một số văn bản chỉ đạo một số cơ sở của trực thuộc lĩnh vực truyền hình trả tiền phải nâng cao chất lượng các chương trình truyền hình cũng như chất lượng phục vụ. Với yêu cầu cấp thiết này tác giả đã chọn đề tài: “Quản lý 3 nhà nước về dịch vụ truyền hình trả tiền tại Việt Nam giai đoạn 2011-2020” làm luận văn tốt nghiệp thạc sỹ quản lý hành chính công. 2. Mục đích nghiên cứu Đề tài nhằm mục đích hoàn thiện và đổi mới quản lý nhà nước về dịch vụ truyền hình trả tiền tại Việt Nam giai đoạn 2011-2020 nói chung cũng như Quản lý nhà nước về dịch vụ truyền hình trả tiền tại Đài Truyền hình Việt Nam nói riêng. 3. Nhiệm vụ nghiên cứu - Phân tích, tổng hợp và làm sáng tỏ những vấn đề lý luận quản lý nhà nước về dịch vụ truyền hình trả tiền tại Việt Nam nói chung và tại Đài Truyền hình Việt Nam nói riêng, bao gồm các vấn đề cơ bản như: Các khái niệm, bản chất, đặc điểm, nội dung và các yếu tố tác động. - Trên cơ sở lý luận của chương 1, chỉ ra được thực trạng, những mặt mạnh và những vấn đề còn tồn tại của công tác quản lý nhà nước về lĩnh vực truyền hình trả tiền tại Việt Nam nói chung và tại Đài Truyền hình Việt Nam nói riêng. - Trên cơ sở thực trạng luận văn đề ra một số nhóm giải pháp chung từ đó có những kiến nghi cụ thể để nhằm hoàn thiện và đổi mới công tác quản lý nhà nước về dịch vụ truyền hình trả tiền tại Việt Nam. 4. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu 4.1. Đối tượng nghiên cứu: Những nội dung chủ yếu trong công tác quản lý nhà nước về dịch vụ truyền hình trả tiền tại Việt Nam giai đoạn 2011-2020 nói chung và tại Đài Truyền hình Việt Nam nói riêng. 4.2. Phạm vi nghiên cứu: - Phạm vi đối tượng: 4 + Khách thể chính: Nghiên cứ và khảo sát đối với các cơ quan có thẩm quyền quản lý nhà nước về dịch vụ truyền hình trả tiền tại Việt Nam giai đoạn 2011- 2020. ( Bộ Thông tin và truyền thông; cục quản lý phát thanh và truyền hình; các cơ quan có thẩm quyền ) + Khách thể phụ: Đài truyền hình Việt Nam. Khảo sát từ thực tế, từ các chuyên gia, các tổ chức, công dân khác 5. Phương pháp nghiên cứu 5.1. Phương pháp luận khoa học: Chủ nghĩa duy vật biện chứng, chủ nghĩa duy vật lịch sử, tư tưởng Hồ Chí Minh và một số thành tựu của khoa học quản lý, khoa học tâm lý, văn hóa, xã hội, kinh tế, chính trị, pháp luật… 5.2. Phương pháp nghiên cứu lý luận: Phân tích, tổng hợp, qui nạp, diễn dịch, đánh giá… 5.3. Phương pháp nghiên cứu thực tiễn: Khảo sát, phỏng vấn sâu, thực nghiệm … 6. Tình hình nghiên cứu liên quan đến đề tài: - Trong quá trình nghiên cứu lý luận về truyền hình trả tiền, đề cập tới các khía cạnh khác nhau của đề tài đã có nhiều bài báo, báo cáo nghiên cứu khoa học được đăng tải trên các tạp chí, các báo Ngoài ra, vấn đề quản lý nhà nước về truyền hình trả tiền luôn được đề cập tới trong các cuốn sách nghiên cứu nghiệp vụ của các cơ sở đào tạo truyền hình. Tuy nhiên, như đã trình bày ở trên, hầu hết các tác giả mới chỉ dừng lại ở mức độ đề cập giải quyết một số khía cạnh của vấn đề, những hiện tượng đơn lẻ của thực tiễn truyền hình trả tiền hiện nay. Chưa có một công trình 5 nghiên cứu sâu, đầy đủ, có trọng tâm, trọng điểm và toàn diện về vấn đề này với tư cách là một đề tài nghiên cứu khoa học. Chưa có một đề tài nào nghiên cứu một cách trọn vẹn, toàn diện vai trò của quản lý nhà nước đối với truyền hình trả tiền, thông qua hệ thống văn bản pháp lý và đánh giá ác động của quản lý đối với truyền hình trả tiền, mặc dù đây là một vấn đề có ý nghĩa to lớn cả về lý luận và thực tiễn. Với những lý do trên, luận án đi sâu vào khảo sát, nghiên cứu tìm hiểu sự quản lý của nhà nước đối với truyền hình trả tiền thông qua việc ban hành các văn bản quy phạm pháp luật (văn bản pháp lý), bước đầu tìm hiểu quá trình thực thi các văn bản đó trong thực tiễn hoạt động của truyền hình trả tiền, qua đó đưa ra nhận xét ban đều về tính đúng đắn, sáng suốt và giá trị lý luận, giá trị thực tiễn của nội dung hệ thống văn bản quy phạm pháp luật về truyền hình trả tiền. 7. Những đóng góp mới của luận văn - Xây dựng được các luận điểm khoa học mới về quản lý nhà nước đối với dịch vụ truyền hình trả tiền tại Việt Nam giai đoạn 2011-2020. - Chỉ ra được thực trạng - Đề xuất các giải pháp và xây dựng mô hình quản lý nhà nước về dịch vụ truyền hình trả tiền tại Việt Nam một cách hiệu quả. 8. Gỉa thuyết nghiên cứu Nếu nghiên cứu thành công kết quả của đề tài sẽ được ứng dụng trong thực tiễn quản lý nhà nước về dịch vụ truyền hình trả tiền tại Việt Nam giai đoạn 2011-2020. 9. Kết cấu của luận văn Ngoài phần mở đầu và kết luận, luận văn được kết cấu thành 3 chương: 6 Chương 1. Cơ sở lý luận của quản lý nhà nước về dịch vụ truyền hình trả tiền giai đoạn 2011-2020. Chương 2. Thực trạng công tác quản lý nhà nước về dịch vụ truyền hình trả tiền tại Việt Nam giai đoạn 2011-2020. Chương 3. Những giải pháp và kiến nghị nhằm hoàn thiện và đổi mới dịch vụ truyền hình trả tiền tại Việt Nam giai đoạn 2011-2020. 7 Chương 1 CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC ĐỐI VỚI DỊCH VỤ TRUYỀN HÌNH TRẢ TIỀN TẠI VIỆT NAM 1.1. Quan niệm quản lý nhà nước về dịch vụ truyền hình trả tiền 1.1.1. Thế nào là truyền hình trả tiền Thuật ngữ truyền hình (Television) có nguồn gốc từ tiếng Latinh và tiếng Hy lạp và có nghĩa là “xem được từ xa”. Truyền hình được hiểu là một loại truyền thông đại chúng, chuyển tải thông tin bằng hình ảnh và âm thanh bằng sóng vô tuyến điện. Truyền hình trả tiền (PayTV) là một ngành kinh doanh các sản phẩm dịch vụ truyền hình mà người dùng phải trả phí để xem được chính các sản phẩm dịch vụ đó. Như vậy khác với truyền hình quảng bá, để sử dụng truyền hình trả tiền người tiêu dùng phải trả phí cho nhà cung cấp dịch vụ. Điểm khác biệt này đem đến cho người xem có được sự lựa chọn chương phong phú, đa dạng và phù hợp hơn thị hiếu người dùng. Truyền hình trả tiền là sự biến đổi sâu sắc truyền hình từ môi trường đại chúng sang môi trường đáp ứng sở thích riêng của người xem. Dịch vụ truyền hình trả tiền là hoạt động cung cấp dịch vụ truyền dẫn, phân phối nội dung thông tin dưới dạng các chương trình truyền hình và các dịch vụ giá trị gia tăng khác trên hạ tầng kỹ thuật cung cấp dịch vụ truyền hình trả tiền đến thuê bao truyền hình trả tiền theo hợp đồng cung cấp dịch vụ hoặc các thỏa thuận có tính ràng buộc tương đương. Trong đó chương trình truyền hình trả tiền là các chương trình trong nước, chương trình nước ngoài được cung cấp 8 đến thuê bao truyền hình trả tiền. Các chương trình truyền hình trả tiền có thể được cung cấp trực tiếp (dịch vụ truyền hình trực tuyến) hoặc theo yêu cầu (dịch vụ truyền hình theo yêu cầu) đến thuê bao truyền hình trả tiền. Đối tượng khách hàng của truyền hình trả tiền: - Khách hàng tiêu dùng cuối cùng: Là các hộ gia đình sử dụng trực tiếp sản phẩm được phân phối bởi nhà cung cấp dịch vụ. - Khách hàng phân phối lại sản phẩm: Khách hàng này mua lại dịch vụ truyền hình trả tiền (Các kênh chương trình) và phân phối lại cho người tiêu dùng cuối cùng. Ví dụ như khách sạn, nhà thầu dịch vụ chung cư, nhà hàng hoặc là nhà cung cấp dịch vụ truyền hình trả tiền thứ cấp khác. - Khách hàng sử dụng các dịch vụ gia tăng trên hạ tầng mạng truyền hình trả tiền. Đối tượng khách hàng này muốn sử dụng hạ tầng truyền hình trả tiền làm phương tiện quảng bá thông tin sản phẩm dịch vụ của mình đến khách hàng của truyền hình trả tiền. Ví dụ là các doanh nghiệp, tổ chức muốn quảng bá tuyên truyền thông tin sản phẩm, sự kiện hay khai thác dịch vụ SMS trên mạng lưới của truyền hình trả tiền đối với người tiêu dùng cuối cùng của mạng lưới. - Hiện tại, trên thế giới nói chung và tại Việt Nam nói riêng đang triển khai và phát triển một số loại hình dịch vụ truyền trả tiền như sau: + Truyền hình cáp vô tuyến MMDS + Truyền hình Cáp hữu tuyến CATV + Truyền hình kỹ thuật số mặt đất + Truyền hình vệ tinh DTH + Truyền hình theo yêu cầu 9 + Dịch vụ truyền hình có độ phân dải cao + Dịch vụ truyền hình trên internet + Dịch vụ truyền hình IPTV + Truyền hình trên điện thoại di động mobile TV Một số từ ngữ được sử dụng trong truyền hình trả tiền để tiện cho công tác quản lý - Dịch vụ truyền hình trả tiền là dịch vụ ứng dụng viễn thông để truyền dẫn, phân phối các kênh chương trình, chương trình truyền hình trả tiền và các dịch vụ giá trị gia tăng trên hạ tầng kỹ thuật cung cấp dịch vụ truyền hình trả tiền đến thuê bao truyền hình trả tiền theo hợp đồng cung cấp dịch vụ hoặc các thỏa thuận có tính ràng buộc tương đương (gọi là Hợp đồng cung cấp dịch vụ truyền hình trả tiền). Dịch vụ truyền hình trả tiền có thể được cung cấp trực tiếp (dịch vụ truyền hình trực tiếp) hoặc theo yêu cầu (dịch vụ truyền hình theo yêu cầu) đến thuê bao truyền hình trả tiền. - Dịch vụ truyền hình trực tuyến là dịch vụ truyền hình trả tiền cung cấp trực tiếp các kênh truyền hình đến thuê bao truyền hình trả tiền không qua thiết bị lưu trữ, làm chậm của đơn vị cung cấp dịch vụ truyền hình trả tiền. - Dịch vụ truyền hình theo yêu cầu là dịch vụ truyền hình trả tiền thực hiện việc lưu trữ các chương trình, kênh chương trình truyền hình trả tiền và cung cấp đến thuê bao truyền hình trả tiền theo yêu cầu của thuê bao truyền hình trả tiền. - Kênh chương trình truyền hình trả tiền là kênh chương trình trong nước, kênh chương trình nước ngoài được cung cấp đến thuê bao truyền hình trả tiền. Kênh chương trình bao gồm các chương trình. 10 [...]... động truyền hình trả tiền của các đơn vị, tổ chức, doanh nghiệp… - Quản lý hợp tác quốc tế về truyền hình trả tiền, quản lý hoạt động truyền hình trả tiền Việt Nam liên quan đến nước ngoài và hoạt động truyền hình trả tiền nước ngoài tại Việt Nam; 35 Chương 2 THỰC TRẠNG VỀ QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC ĐỐI VỚI DỊCH VỤ TRUYỀN HÌNH TRẢ TIỀN TẠI VIỆT NAM 2.1 Thực trạng về dịch vụ truyền hình trả tiền tại Việt Nam -... cung cấp dịch vụ truyền hình trả tiền Hỗ trợ kỹ thuật truyền hình trả tiền cung cấp tín hiệu cho thuê bao truyền hình trả tiền tại điểm kết cuối theo quy định của pháp luật về viễn thông - Thuê bao truyền hình trả tiền (gọi tắt là Thuê bao) là tổ chức, cá nhân sử dụng dịch vụ truyền hình trả tiền của đơn vị cung cấp dịch vụ truyền hình trả tiền theo Hợp đồng cung cấp dịch vụ truyền hình trả tiền - Thiết... quyết khiếu nại, tố cáo, xử lý vi phạm trong hoạt động truyền hình trả tiền 1.2 Nội dung về quản lý nhà nước đối với dịch vụ truyền hình trả tiền 1.2.1 Thể chế về quản lý nhà nước đối với dịch vụ truyền hình trả tiền - Nhằm đáp ứng nhu cầu của nhân dân, trong những năm qua, nhà nước đã ban hành nhiều chính sách phát triển dịch vụ truyền hình, nhờ đó, hệ thống truyền hình trả tiền đã có sự phát triển nhanh... chức năng tổ chức và quản lý của nhà nước về văn hoá, cụ thể đó là quản lý truyền hình nói chung và truyền hình trả tiền nói riêng Có thể quan niệm quản lý nhà nước về truyền hình trả tiền là hoạt động của các chủ thể quản lý được nhà nước trao quyền thực hiện hoạt động quản lý nhà nước nhằm đảm bảo thực hiện tốt vai trò điều tiết vĩ mô đối với truyền hình nói chung và truyền hình trả tiền nói riêng trong... thể và khách thể quản lý, bảo đảm sự cân đối hài hoà về sự phát triển của quá trình xã hội Đây là đặc trưng của hoạt động điều hành nhà nước Từ những luận điểm trên đây, theo chúng tôi, quản lý nhà nước về truyền hình trả tiền được đề cập ở luận văn này là quản lý nhà nước được hiểu theo nghĩa hẹp Quản lý nhà nước về truyền hình trả tiền là một trong những nội dung quản lý nhà nước về văn hoá, xuất phát... ở Việt Nam - Quan niệm chính về quản lý nhà nước đối với dịch vụ truyền hình trả tiền: - Xây dựng, chỉ đạo thực hiện chiến lược, quy hoạch, kế hoạch phát triển sự nghiệp truyền hình trả tiền - Ban hành và tổ chức thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật về báo chí; xây dựng chế độ, chính sách về truyền hình trả tiền - Tổ chức thông tin cho truyền hình trả tiền, quản lý nội dung của truyền hình trả tiền. .. nghiệp vụ, đạo đức nghề nghiệp cho đội ngũ cán bộ công chức truyền hình trả tiền - Tổ chức, quản lý hoạt động khoa học, công nghệ trong lĩnh vực truyền hình trả tiền - Cấp, thu hồi giấy phép hoạt động truyền hình trả tiền của các đơn vị, tổ chức, doanh nghiệp… - Quản lý hợp tác quốc tế về truyền hình trả tiền, quản lý hoạt động truyền hình trả tiền Việt Nam liên quan đến nước ngoài và hoạt động truyền hình. .. năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy của Đài Truyền hình Việt Nam, trong đó bổ sung thêm những quy định mới Đài Truyền hình Việt Nam là Đài quốc gia, là cơ quan thuộc Chính phủ có chức năng quản lý thống nhất kỹ thuật truyền hình trong cả nước ( ) Đài Truyền hình Việt Nam chịu sự quản lý nhà nước của Bộ Văn hoá - Thông tin về các loại hình truyền hình trong đó có truyền hình trả tiền Chính phủ... chi tài chính đối với hoạt động của Đài Truyền hình Việt Nam 1.2.3 Tài chính công về dịch vụ truyền hình trả tiền Để thực hiện các mục tiêu quản lý tài chính đã đề ra, Nhà nước phải sử dụng công cụ quản lý tài chính, tác động lên các cơ quan, tổ chức đang kinh doanh dịch vụ truyền hình trả tiền Đồng thời các cơ quan, tổ chức đang kinh doanh dịch vụ truyền hình trả tiền cũng có những công cụ riêng của... ngoài - Dịch vụ giá trị gia tăng trên truyền hình trả tiền (gọi tắt là dịch vụ giá trị gia tăng) là các dịch vụ làm tăng thêm tiện ích về thông tin được gửi kèm theo hoặc xen kẽ các kênh chương trình truyền hình trả tiền và được hiển thị trên thiết bị nghe nhìn của thuê bao truyền hình trả tiền - Hạ tầng kỹ thuật cung cấp dịch vụ truyền hình trả tiền (gọi tắt là Hạ tầng kỹ thuật truyền hình trả tiền) . mới dịch vụ truyền hình trả tiền tại Việt Nam giai đoạn 2011-2020. 7 Chương 1 CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC ĐỐI VỚI DỊCH VỤ TRUYỀN HÌNH TRẢ TIỀN TẠI VIỆT NAM 1.1. Quan niệm quản lý nhà. trong hoạt động truyền hình trả tiền. 1.2. Nội dung về quản lý nhà nước đối với dịch vụ truyền hình trả tiền 1.2.1. Thể chế về quản lý nhà nước đối với dịch vụ truyền hình trả tiền - Nhằm đáp. về truyền hình trả tiền được đề cập ở luận văn này là quản lý nhà nước được hiểu theo nghĩa hẹp. Quản lý nhà nước về truyền hình trả tiền là một trong những nội dung quản lý nhà nước về văn
- Xem thêm -

Xem thêm: Quản lý nhà nước về dịch vụ truyền hình trả tiền tại việt nam giai đoạn 2011-2020_Luận văn thạc sĩ, Quản lý nhà nước về dịch vụ truyền hình trả tiền tại việt nam giai đoạn 2011-2020_Luận văn thạc sĩ, Quản lý nhà nước về dịch vụ truyền hình trả tiền tại việt nam giai đoạn 2011-2020_Luận văn thạc sĩ, BH 2.1 - Kết quả phát triển thuê bao PayTV tại Việt Nam, BH 2.2 - Kết quả hoạt động kinh doanh của TTKTTH cáp Việt Nam, BH 2.3 – Phát triển thuê bao của TTKTTH cáp Việt Nam năm 2012

Từ khóa liên quan