Đề tài xác định công thức hóa học để giải các bài tập trong chương trình hóa học lớp 9

16 2.9K 6
Đề tài xác định công thức hóa học để giải các bài tập trong chương trình hóa học lớp 9

Đang tải... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Thông tin tài liệu

Chủ nghĩa Mác – Lê Nin chỉ ra con đường biện chứng của nhận thức theo các giai đoạn nhận thức đều được kiểm tra trong thực tiễn. Vì vậy, trong quá trình học tập lý thuyết phải đi đôi với thực hành làm bài tập để củng cố các kiến thức của học sinh. Bài tập xác định công thức hóa học rất quan trọng trong Hóa học vì nó sẽ giúp các em nắm vững các công thức, hóa trị, nguyên tử khối, tính chất của các chất, ... nên giúp học sinh giải tốt các dạng bài tập này là điều rất cần thiết đối với bộ môn Hóa học ở trung học cơ sở. Đề tài: Xác định cơng thức hóa học để giải tập chương trình Hóa học lớp I PHẦN CHUNG Lý chọn đề tài 1.1 Cơ sở pháp chế - Căn vào mục đích u cầu nhiệm vụ mơn Hóa học Trung học sở Bộ giáo dục đào tạo quy định - Căn vào phân phối chương trình nội dung sách giáo khoa mơn Hóa học lớp - Căn vào kiến thức Toán học, Vật lý học mà học sinh lĩnh hội để làm tập Hóa học - Căn vào yêu cầu Đảng, Nhà nước Xã hội đặt giáo dục đào tạo người lao động có kiến thức thực tiễn nên giải tập Hóa học quan trọng việc học tập mơn Hóa học 1.2 Cơ sở lý luận - Chủ nghĩa Mác – Lê Nin đường biện chứng nhận thức theo giai đoạn nhận thức kiểm tra thực tiễn Vì vậy, trình học tập lý thuyết phải đôi với thực hành làm tập để củng cố kiến thức học sinh - Bài tập xác định cơng thức hóa học quan trọng Hóa học giúp em nắm vững cơng thức, hóa trị, ngun tử khối, tính chất chất, nên giúp học sinh giải tốt dạng tập điều cần thiết mơn Hóa học trung học sở 1.3 Cơ sở thực tiễn Do môn Hóa học trung học sở tiếp xúc từ lớp 8, nội dung đưa đến cho học sinh tương đối nhiều Vì vậy, giảng dạy khơng có nhiều thời gian để làm tập nên giáo viên phải có phương pháp phù hợp để học sinh nhanh chóng nắm bắt cách giải loại tập áp dụng Bài tập lập cơng thức hóa học chất dạng hay gặp chương trình lớp 9, nên cần cho em Đề tài: Xác định công thức hóa học để giải tập chương trình Hóa học lớp làm quen với nhiều dạng có cách giải cho dạng cụ thể, để em làm tốt dạng Nhiệm vụ đề tài Gồm ba nhiệm vụ: - Nhiệm vụ 1: Tìm dạng tập lập cơng thức hóa học kiến thức có liên quan để giải tập - Nhiệm vụ 2: Đưa phương pháp giải chung cho dạng tập đề nhiệm vụ 1, có ví dụ cụ thể - Nhiệm vụ 3: Áp dụng dạng tập vào thực tế giảng dạy mơn Hóa học lớp trung học sở Giới hạn đề tài Nghiên cứu dạng tập xác định cơng thức hóa học chương trình Hóa học lớp kiến thức để giải tập Đối tượng nghiên cứu Học sinh khối – Trường THCS Nguyễn Thái Học – Lục Yên – Yên Bái Thời gian nghiên cứu - Từ tháng / 2006 đến hết tháng 11 / 2006 - Địa điểm : Trường THCS Nguyễn Thái Học – Lục Yên – Yên Bái Phương pháp nghiên cứu Gồm nhiều phương pháp : phương pháp nghiên cứu khoa học lý luận, phương pháp quan sát, hỏi đáp, đàm thoại, kiểm tra đánh giá Tài liệu tham khảo Đề tài: Xác định cơng thức hóa học để giải tập chương trình Hóa học lớp - Sách giáo khoa 8, sách giáo viên 8, sách tập Hóa học Nhà xuất Giáo dục - Sách giáo khoa 9, sách giáo viên 9, sách tập Hóa học Nhà xuất Giáo dục - “Phương pháp giảng dạy Hóa học trường THCS” Bộ Giáo dục - đào tạo, Vụ Giáo viên - “Tâm lí học lứa tuổi tâm lí học sư phạm” Bộ Giáo dục - đào tạo, Vụ Giáo viên - “Hình thành kỹ giải Bài tập Hóa học 9” Đại học Sư phạm Hà Nội - “Bồi dưỡng thay sách giáo khoa Hóa 9” Nhà xuất Giáo dục II NỘI DUNG ĐỀ TÀI • Khảo sát chất lượng học sinh vào đầu tháng 9: Tổng số lớp: 9A (29 em), 9A (31 em) Lớp 9A 9A Số lượng 29/29 31/31 Điểm TB 11 = 37,9% 16 = 51,5% Điểm TB 18 = 62,1% 15 = 48,5% Tháng 10 làm đề cương tháng 11 làm đề tài Nội dung thực 1.1 Giải nhiệm vụ 1: Tìm dạng tập lập cơng thức hóa học kiến thức có liên quan để giải tập a) Mơn Hóa học lớp đề cập đến nhiều dạng tập lập công thức hóa học: - Xác định cơng thức hóa học chất dựa vào kết phân tích định lượng Đề tài: Xác định cơng thức hóa học để giải tập chương trình Hóa học lớp - Xác định cơng thức hóa học chất dựa theo phương trình hóa học - Xác định cơng thức hóa học chất tốn biện luận - Xác định cơng thức hóa học chất dựa tính chất vật lí, tính chất hóa học chất b) Những kiến thức cần thiết để giải tập này: - Học sinh phải viết ký hiệu, số nguyên tố, nắm hóa trị nguyên tố, nhóm ngun tử - Nắm tính chất vật lý, tính chất hóa học chất - Nhớ cơng thức biến đổi hóa học, định luật bảo tồn khối lượng, nguyên tử khối nguyên tố - Có kỹ tính tốn Tốn học, biết suy luận, phát 1.2 Giải nhiệm vụ 2: Phương pháp giải chung cho dạng tập cụ thể a) Xác định cơng thức hóa học chất dựa vào kết phân tích định lượng * Phương pháp giải: - Kết phân tích định lượng cho biết % khối lượng nguyên tố hợp chất - Một hợp chất : X x Y y Z z có chứa % khối lượng X a %, % khối lượng Y b%, % khối lượng Z c % , tỉ lệ khối lượng nguyên tố với tỉ lệ % khối lượng nguyên tố nên: x.M x : y.M y : z.M z = a : b : c a b c x : y : z = M :M :M x y z Biết a%, b%, c%, M x , M y , M z ta tính tỉ lệ x : y : z Với chất vô cơ, tỉ lệ tối giản x, y, z thường giá trị số cần tìm * Ví dụ 1: Phân tích hợp chất vơ A, người ta nhân % khối lượng K 45,95%, % khối lượng N Đề tài: Xác định cơng thức hóa học để giải tập chương trình Hóa học lớp 16,45% % khối lượng O 37,6% Xác định công thức hóa học A Giải : Vì %K + %N + %O = 45,96 + 16,45 + 37,6 = 100 Nên A chứa K, N, O Gọi công thức A : K x N y O z ta có : x:y:z= 45,95 16, 45 37, : : 39 14 16 = 1,17 : 1,17 : 2,34 =1:1:2 Vậy A có cơng thức hóa học KNO * Ví dụ 2: Phân tích hợp chất vô A chứa Na, S, O nhận thấy % khối lượng Na, S, O 20,72% ; 28,82% ; 50,46% Tìm cơng thức hóa học A Giải : Gọi cơng thức hóa học A : Na x S y O z Ta có x:y:z= 20, 72 28,82 50, 46 : : 23 32 16 x : y : z = 0,9 : 0,9 : 3,15 x:y:z =2:2:7 Vậy A có cơng thức hóa học Na S O b) Xác định cơng thức hóa học chất dựa theo phương trình hóa học: * Phương pháp giải: - Đặt cơng thức hóa học hợp chất cho - Đặt a số mol chất cho, viết phương trình phản ứng xảy ra, tính số mol chất có liên quan - Lập hệ phương trình Giải hệ tìm nguyên tử khối nguyên tố chưa biết Suy tên nguyên tố tên chất Các công thức cần nhớ : Đề tài: Xác định cơng thức hóa học để giải tập chương trình Hóa học lớp * Ví dụ : Hịa tan hồn tồn 3,6g kim loại hóa trị II dung dịch HCl thu 3,36 lít H (đktc) Xác định tên kim loại dùng Giải : - Đặt A tên kim loại dùng - Gọi a số mol A phản ứng theo phương trình : A + 2HCl → ACl + H a mol a mol + Khối lượng kim loại 3,6g nên : a.A = 3,6 (1) + Thể tích H 3,36 lít nên : a= 3,36 = 0,15 22, (2) Thay (2) vào (1) ta : 3, A = 0,15 = 24 Vậy : Kim loại Mg * Ví dụ : Hịa tan hồn tồn 18,46g muối sunfat kim loại hóa trị I vào nước 500ml dung dịch A Cho toàn dung dịch A tác dụng với dung dịch BaCl dư 30,29g muối sunfat kết tủa a) Tìm cơng thức hóa học muối dùng b) Tính nồng độ mol / l dung dịch A Giải : a) Đặt công thức muối sunfat kim loại hóa trị I : X SO Gọi a số mol X SO dùng → dung dịch A có chứa a mol X SO , ta có phản ứng dung dịch A với BaCl : X SO + BaCl → BaSO + 2XCl a mol a mol Ta có : Khối lượng X SO 18,46 gam nên : a(2X + 96) = 18,46 (1) Số mol muối sunfat (BaSO ) kết tủa a mol : a= 30, 29 = 0,13 233 (2) Thay (2) vào (1) : a(2X + 96) = 18,46 ⇔ 0,13(2X + 96) = 18,46 ⇔ X = 23 Đề tài: Xác định cơng thức hóa học để giải tập chương trình Hóa học lớp Vậy : X Na ⇒ Công thức muối sunfat : Na SO b) Nồng độ mol / l dung dịch A : CM ( Na2 SO4 ) = 0,13 = 0, 26M 0,5 c) Xác định cơng thức hóa học chất toán biện luận * Phương pháp giải: Tương tự phần b) hệ phương trình phải giải phương pháp biện luận * Ví dụ : Hịa tan hồn tồn 3,78g kim loại X 4,704 lít H (đktc) Xác định kim loại X Giải : - Gọi n hóa trị, a số mol kim loại X Ta có phản ứng : 2X + 2nHCl → 2XCl n + 2.1 mol thu dùng nH n mol an mol a mol Theo ta có hệ :  a X = 3, 78(1)   an 4, 704  X = 22, = 0, 21(2)  Từ (2) suy : an = 0,42 (3) Lấy (1) : (3) ⇒ X = ⇒ X = 9n n - Vì kim loại hóa trị 1, 2, nên ta xét bảng sau : n X 18 27 Trong số kim loại biết có Al có hóa trị ứng với NTK 27 phù hợp với kết biện luận Vậy : X kim loại Al (Nhơm) * Ví dụ : Hịa tan hồn tồn 4g hỗn hợp hai kim loại A, B (cùng có hóa trị II có tỉ lệ mol : 1) dung dịch Đề tài: Xác định cơng thức hóa học để giải tập chương trình Hóa học lớp HCl, thu 2,24 lít H (đktc) Hỏi A, B kim số kim loại sau : Mg, Ca, Ba, Zn, Fe, Ni ? Giải : Gọi a số mol kim loại dùng, ta ứng : A + 2HCl → ACl + a mol B + 2HCl → BCl + a mol Theo ta có hệ : loại có phản H2 a mol H2 a mol  a A + a.B = 4(1)  2, 24   a + a = 22, = 0,1(2)  Từ (1) ⇒ a(A + B) = Từ (2) ⇒ a = 0,05 Do : A + B = 0, 05 = 80 Xét bảng sau : A B 24 56 40 40 58 22 65 15 Chỉ có A = 24 ; B = 56 phù hợp Vậy, A Mg ; B Fe (Sắt) d) Xác định cơng thức hóa học chất dựa tính chất vật lý, tính chất hóa học chất * Phương pháp giải: Học sinh phải nắm vững tính chất chất Ví dụ: - Các hợp chất Natri đốt nóng nhiệt độ cao cho lửa màu vàng, Kali cho lửa màu tím, Xêzi cho lửa màu xanh da trời - Khí khơng màu, không mùi, không cháy N CO Dựa tính chất vừa nêu, suy thành phần nguyên tố chất cần tìm cơng thức hóa học thích hợp Đề tài: Xác định cơng thức hóa học để giải tập chương trình Hóa học lớp * Ví dụ : A hợp chất vô đốt nóng cho lửa màu vàng Nung nóng A nhiệt độ cao chất sắt B, nước khí C khơng màu, khơng mùi, làm đục nước vơi Biết chất rắn B cho lửa màu vàng đốt nóng Xác định cơng thức hóa học A B, viết phương trình phản ứng xảy Giải: - Khi đốt nóng hợp chất A cho lửa màu vàng, chứng tỏ A hợp chất Natri - Nung nóng hợp chất A nhiệt độ cao chất rắn B, nước khí C khơng màu, khơng mùi, làm đục nước vơi (Khí CO ) Do đó, hợp chất NaHCO Chất rắn B cho lửa màu vàng đốt nóng ⇒ chất rắn B Na O Phương trình hóa học :  t → 2NaHCO Ca(OH) + Na O CO → + H2O CaCO + + 2CO H O 2.3 Giải nhiệm vụ 3: Áp dụng dạng tập lập công thức hóa học vào thực tế giảng dạy mơn Hóa học lớp Khi gặp dạng tập có liên quan đến lập cơng thức hóa học giáo viên đưa cách giải tổng quát, sau em giải mẫu để em nắm bước giải tập, từ áp dụng làm tập tương tự Lưu ý học sinh kiến thức có liên quan để giải tập Sau việc áp dụng cụ thể loại tập vào thực tế giảng dạy: a) Xác định cơng thức hóa học chất dựa vào kết phân tích định lượng Dạng tập tương đối khó, nên giáo viên cần hướng dẫn em bước giải qua vài ví dụ để em nắm bước lấy ví dụ cho em áp dụng giải Yêu cầu học sinh có kĩ tính tốn tốt khả suy luận tiến hành giải dễ dàng Đề tài: Xác định cơng thức hóa học để giải tập chương trình Hóa học lớp Lưu ý : Trước làm phải xác định xem nguyên tố cho thành phần hợp chất cịn có ngun tố khơng ? Bằng cách lấy 100% khối lượng hợp chất trừ tổng % khối lượng nguyên tố theo đầu cho Sau đó, tiến hành tính tốn suy cơng thức hóa học chất b) Xác định cơng thức hóa học dựa theo phương trình hóa học - Học sinh phải nhớ công thức hóa học, đặc biệt cơng thức tính số mol theo khối lượng theo thể tích chất khí đktc có kĩ viết phương trình hóa học - Giáo viên hướng dẫn học sinh tiến hành bước, lấy ví dụ cho em tiến hành Giáo viên hướng dẫn, chỉnh sửa - Đối với học sinh trung bình yếu cho em học hướng dẫn để em làm c) Xác định cơng thức hóa học chất toán biện luận - Giáo viên hướng dẫn tương tự phần b) Nhưng phần biện luận, giáo viên cần lưu ý học sinh chọn trị số thích hợp phù hợp với u cầu tốn d) Xác định cơng thức hóa học chất dựa tính chất vật lí, tính chất hóa học chất Như nói trên, tốn khó nên học sinh phải có kiến thức tính chất vật lý, tính chất hóa học chất, dựa vào yếu tố đầu cho để lựa chọn cơng thức hóa học thích hợp theo u cầu Dạng tốn logic, yêu cầu học sinh phải có óc tư duy, nhanh nhạy làm Giáo viên cần hướng dẫn học sinh giải cách tỉ mỉ, bước Khi em thành thạo đưa tập cho em áp dụng để giải Kết 10 Đề tài: Xác định cơng thức hóa học để giải tập chương trình Hóa học lớp Qua việc áp dụng định hướng vào thực tế giảng dạy, thấy chất lượng học tập học sinh tăng lên rõ rệt Học sinh biết vận dụng phương pháp giải vào cụ thể Kiểm tra tập, gọi em lên bảng làm tập để kiểm tra viết thấy kết mong đợi Tuy nhiên, số học sinh chưa có cố gắng, chưa biết áp dụng áp dụng chậm Đặc biệt ba dạng phần b, c, d nhiều em lúng túng tiến hành giải biện luận, suy luận Ngồi ra, kỹ tính tốn em cịn - điểm yếu cần khắc phục KẾT QUẢ CỤ THỂ Lớp 9A 9A Cộng SLHS Giỏi SL % Khá SL % TB SL % Yếu SL % 29 31 60 Bài học kinh nghiệm giải pháp thực Qua thời gian thực kết thu được, thấy rằng: để thực tốt đề tài nghiên cứu cần phải cố gắng từ hai phía: thầy trị - Phía thầy : Đọc nghiên cứu nhiều tài liệu để đưa nhiều cách giải tập hay Đầu tư thêm thời gian để hướng dẫn uốn nắn cho em Cần kiểm tra thường xuyên để nắm kết học tập học sinh, từ điều chỉnh, bổ xung cách giảng dạy cho phù hợp Tổ chức cho em hoạt động học tập theo nhóm để em giúp đỡ tiến - Phía trị : Phải tích cực, ham mê học tập Phát huy tính chủ động, sáng tạo học tập Tập trung ý để nắm lớp, giành nhiều thời gian học làm tập nhà Cần 11 Đề tài: Xác định cơng thức hóa học để giải tập chương trình Hóa học lớp có đủ sách tập số sách tham khảo để mở rộng kiến thức Kết luận Để làm tốt đề tài để học sinh nắm loại tập có cách giải thành thạo thầy trị phải đầu tư cho việc dạy học Thầy giáo nên tham khảo tài liệu, mở rộng thêm kiến thức cho em để em thêm u thích mơn học Tạo điều kiện cho em phát huy khả mơn học, làm thành thạo loại tập để làm sở cho việc học tiếp thu kiến thức Kiến nghị đề xuất * Đối với nhà trường quan cấp trên: Cần xây dựng phịng thí nghiệm để học sinh có khả năng, điều kiện để thực hành, giúp em thêm u thích mơn học Cần đặt thêm tạp chí khoa học để giáo viên học sinh đọc tham khảo thành tựu khoa học phương pháp dạy học tốt Mua thêm sách nâng cao, chuyên đề, cho môn học, tạo điều kiện cho em học sinh khá, giỏi tham khảo, phát huy lực Tạo nguồn học sinh giỏi cho nhà trường * Đối với phụ huynh học sinh: Quan tâm đến việc học tập em Thường xuyên kiểm tra sách vở, dụng cụ học tập, mua sắm tài liệu nâng cao, bố trí thời gian, động viên, khuyến khích em học tập, PHẦN THEO DÕI, ĐIỀU CHỈNH VÀ BỔ XUNG SKKN 12 Đề tài: Xác định cơng thức hóa học để giải tập chương trình Hóa học lớp Theo dõi thực Điều chỉnh SKKN 13 Bổ xung SKKN Đề tài: Xác định cơng thức hóa học để giải tập chương trình Hóa học lớp 14 Đề tài: Xác định cơng thức hóa học để giải tập chương trình Hóa học lớp Minh Xuân, ngày 10 tháng 12 năm 2006 Nhóm thực Lê Phương Thúy Nguyễn Thị Gấm MỤC LỤC Trang I Phần chung Lý chọn đề tài Nhiệm vụ đề tài Giới hạn đề tài Đối tượng nghiên cứu Thời gian nghiên cứu Phương pháp nghiên cứu Tài liệu tham khảo II Nội dung 2 2 2 15 Đề tài: Xác định công thức hóa học để giải tập chương trình Hóa học lớp Nội dung thực 1.1 Giải nhiệm vụ 1.2 Giải nhiệm vụ 1.3 Giải nhiệm vụ Kết Bài học kinh nghiệm giải pháp thực Kết luận Kiến nghị đề xuất 3 10 11 11 12 Phần theo dõi, điều chỉnh bổ xung SKKN 12 16 ... trình Hóa học lớp Theo dõi thực Điều chỉnh SKKN 13 Bổ xung SKKN Đề tài: Xác định công thức hóa học để giải tập chương trình Hóa học lớp 14 Đề tài: Xác định cơng thức hóa học để giải tập chương trình. .. cơng thức hóa học: - Xác định cơng thức hóa học chất dựa vào kết phân tích định lượng Đề tài: Xác định cơng thức hóa học để giải tập chương trình Hóa học lớp - Xác định cơng thức hóa học chất... tạo học tập Tập trung ý để nắm lớp, giành nhiều thời gian học làm tập nhà Cần 11 Đề tài: Xác định cơng thức hóa học để giải tập chương trình Hóa học lớp có đủ sách tập số sách tham khảo để mở

Ngày đăng: 21/09/2014, 08:52

Từ khóa liên quan

Tài liệu cùng người dùng

  • Đang cập nhật ...

Tài liệu liên quan