0

nghiên cứu một số biện pháp kỹ thuật canh tác nhằm nâng cao năng suất và chất lượng một số dòng, giống sắn tại huyện bảo yên tỉnh lào cai_Luận văn thạc sĩ khoa học nông nghiệp

108 588 2
  • nghiên cứu một số biện pháp kỹ thuật canh tác nhằm nâng cao năng suất và chất lượng một số dòng, giống sắn tại huyện bảo yên tỉnh lào cai_Luận văn thạc sĩ khoa học nông nghiệp

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 10/01/2015, 10:05

Số hóa bởi Trung tâm Học liệu - Đại học Thái Nguyên http://www.lrc-tnu.edu.vn ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN TRƢỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM PHẠM HỒNG MINH NGHIÊN CỨU MỘT SỐ BIỆN PHÁP KỸ THUẬT CANH TÁC NHẰM NÂNG CAO NĂNG SUẤT VÀ CHẤT LƢỢNG MỘT SỐ DÒNG, GIỐNG SẮN TẠI HUYỆN BẢO YÊN TỈNH LÀO CAI CHUYÊN NGÀNH: TRỒNG TRỌT MÃ SỐ: 06 62 01 LUẬN VĂN THẠC SĨ KHOA HỌC NÔNG NGHIỆP THÁI NGUYÊN - NĂM 2010 Số hóa bởi Trung tâm Học liệu - Đại học Thái Nguyên http://www.lrc-tnu.edu.vn ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN TRƢỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM PHẠM HỒNG MINH NGHIÊN CỨU MỘT SỐ BIỆN PHÁP KỸ THUẬT CANH TÁC NHẰM NÂNG CAO NĂNG SUẤT VÀ CHẤT LƢỢNG MỘT SỐ DÒNG, GIỐNG SẮN TẠI HUYỆN BẢO YÊN, TỈNH LÀO CAI CHUYÊN NGÀNH: TRỒNG TRỌT MÃ SỐ: 60 62 01 LUẬN VĂN THẠC SĨ KHOA HỌC NÔNG NGHIỆP Giáo viên hƣớng dẫn: TS Nguyễn Viết Hƣng PGS. TS Nguyễn Thế Hùng THÁI NGUYÊN - NĂM 2010 Số hóa bởi Trung tâm Học liệu - Đại học Thái Nguyên http://www.lrc-tnu.edu.vn LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan số liệu và kết quả nghiên cứu trong luận văn này là trung thực và chƣa từng đƣợc sử dụng để bảo vệ bất cứ một học vị nào. Tôi xin cam đoan rằng mọi sự giúp đỡ cho việc thực hiện luận văn này đã đƣợc cảm ơn và các thông tin trích dẫn trong luận văn đều đã đƣợc chỉ rõ nguồn gốc. Học viên Phạm Hồng Minh Số hóa bởi Trung tâm Học liệu - Đại học Thái Nguyên http://www.lrc-tnu.edu.vn LỜI CẢM ƠN Sau quá trình học tập và nghiên cứu đề tài, tôi đã hoàn thành bản luận văn nghiên cứu khoa học. Tôi xin bày tỏ lòng biết ơn và sự kính trọng tới các thầy giáo, cô giáo trong Khoa Sau Đại học; Khoa Nông Học, Trƣờng Đại học Nông Lâm - Đại học Thái Nguyên; ngƣời dân huyện Bảo Yên, tỉnh Lào Cai đã tạo điều kiện cho tôi tiến hành nghiên cứu và hoàn thành luận văn. Đặc biệt tôi xin chân thành cảm ơn thầy giáo TS. Nguyễn Viết Hƣng và PGS.TS Nguyễn Thế Hùng đã luôn quan tâm giúp đỡ nhiệt tình, trách nhiệm và công tâm trong suốt quá trình tôi tiến hành nghiên cứu đề tài và hoàn thành luận văn. Nhân dịp này, tôi xin trân trọng gửi tới các thầy giáo, cô giáo, bạn bè, đồng nghiệp, gia đình sự biết ơn sâu sắc và xin gửi lời chúc tốt đẹp nhất. Thái Nguyên, tháng 10 năm 2010 Học viên Phạm Hồng Minh Số hóa bởi Trung tâm Học liệu - Đại học Thái Nguyên http://www.lrc-tnu.edu.vn DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT CIAT : Trung tâm Quốc tế Nông nghiệp Nhiệt đới - CTCRI : Viện Nghiên cứu Cây có củ CATAS : Học Viện Cây trồng Nhiệt đới Nam Trung Quốc CT : Công thức FCRI : Viện Nghiên cứu Cây trồng Thái Lan FAO : Tổ Chức Lƣơng Nông Liên Hiệp Quốc FCRI : Viện Nghiên cứu Cây trồng Thái Lan GSCRI : Viện Nghiên cứu Cây trồng Cận Nhiệt đới Quảng Tây Trung Quốc IITA : Viện Quốc tế Nông nghiệp Nhiệt đới IFPRI : Viện Nghiên cứu Chính sách lƣơng thực thế giới MARIF : Viện Nghiên cứu Cây Lƣơng thực Marlang - Indonexia NLSH : Năng lƣợng sinh học NSCT : Năng suất củ tƣơi NSSVH : Năng suất sinh vật học NSTL : Năng suất thân lá TTDI : Viện Tinh bột Sắn Thái Lan XVP : Giống sắn Xanh Vĩnh Phú Số hóa bởi Trung tâm Học liệu - Đại học Thái Nguyên http://www.lrc-tnu.edu.vn MỤC LỤC MỞ ĐẦU 1 I. ĐẶT VẤN ĐỀ 1 II. MỤC TIÊU NGHIÊN CỨU 2 III. YÊU CẦU NGHIÊN CỨU 2 Chƣơng I: TỔNG QUAN TÀ I LIỆ U 3 1.1. Tình hình sản xuất, tiêu thụ sắn trên thế giới và Việt Nam 3 1.1.1. Tình hình sản xuất và tiêu thụ sắn trên thế giới 3 1.1.2. Tình hình sản xuất và tiêu thụ sắn ở Việt Nam 11 1.1.3. Tình hình sản xuất sắn ở tỉnh Lào Cai 17 1.2. Cơ sở khoa học và thực tiễn của việc nghiên cứu tuyển chọn giống sắn theo vùng sinh thái ở trên thế giới và trong nƣớc 19 1.2.1. Tƣơng tác gen và môi trƣờng 19 1.2.2. Nghiên cứu chọn tạo giống sắn trên thế giới và Việt Nam 21 1.3. Tình hình nghiên cứu về một số biện pháp kỹ thuật thâm canh sắn ở trên thế giới và trong nƣớc 26 1.3.1. Tình hình nghiên cứu đất trồng sắn, dinh dƣỡng và kỹ thuật bón phân cho sắn 26 1.3.2. Tình hình nghiên cứu mật độ, khoảng cách trồng sắn trên thế giới và trong nƣớc 32 Chƣơng II: NỘ I DUNG VÀ PHƢƠNG PHÁ P NGHIÊN CƢ́ U 34 2.1. Đối tƣợng nghiên cứu 34 2.2. Thời gian và địa điểm nghiên cứu 34 2.3. Nội dung nghiên cứu 34 2.4. Phƣơng pháp nghiên cứu 34 2.4.1. Phƣơng pháp bố trí thí nghiệm 34 2.4.2. Các chỉ tiêu và phƣơng pháp theo dõi 37 2.5. Phƣơng pháp tính toán và xử lý số liệu 39 Chƣơng III: KẾ T QUẢ NGHIÊN CỨU 40 3.1. Kết quả nghiên cứu 9 dòng, giống sắn tham gia thí nghiệm tại huyện Bảo Yên tỉnh Lào Cai năm 2009 40 3.1.1. Tỷ lệ mọc mầm và thời gian mọc mầm của các giống sắn 40 Số hóa bởi Trung tâm Học liệu - Đại học Thái Nguyên http://www.lrc-tnu.edu.vn ii 3.1.2. Tốc độ tăng trƣởng chiều cao cây của các giống sắn 41 3.1.3. Tốc độ ra lá của các dòng, giống sắn 42 3.1.4. Tuổi thọ lá của các dòng, giống sắn 44 3.1.5. Sự phân cành, chiều dài các cấp cành của các dòng, giống sắn 46 3.1.6. Năng suất và các yếu tố cấu thành năng suất của 9 dòng, giống sắn 47 3.1.7. Năng suất và chất lƣợng của 9 dòng, giống sắn tham gia thí nghiệm tại huyện Bảo Yên, tỉnh Lào Cai 51 3.1.8 Hiệu quả kinh tế của 9 dòng, giống sắn tham gia thí nghiệm 53 3.2. Kết quả nghiên cứu tổ hợp phân bón đối với giống sắn KM94 tại huyện Bảo Yên, tỉnh Lào Cai năm 2009 56 3.2.1. Ảnh hƣởng của tổ hợp phân bón đến tốc độ tăng trƣởng chiều cao cây 56 3.2.2. Ảnh hƣởng của tổ hợp phân bón đến tốc độ ra lá 57 3.2.3. Ảnh hƣởng của tổ hợp phân bón đến tuổi thọ lá 58 3.2.4. Ảnh hƣởng của tổ hợp phân bón đến chỉ tiêu sinh trƣởng và các yếu tố cấu thành năng suất 59 3.2.5 Ảnh hƣởng của tổ hợp phân bón đến năng suất củ tƣơi, năng suất thân lá, năng suất sinh vật học 60 3.2.6. Ảnh hƣởng của tổ hợp phân bón đến hiệu quả kinh tế của giống sắn KM94 62 3.3. Kết quả nghiên cứu mật độ trồng giống sắn KM94 tại huyện Bảo Yên, tỉnh Lào Cai năm 2009 66 3.3.1. Ảnh hƣởng của mật độ trồng đến tốc độ tăng trƣởng chiều cao cây 66 3.3.2. Ảnh hƣởng của mật độ trồng đến tốc độ ra lá 67 3.3.3. Ảnh hƣởng của mật độ trồng đến tuổi thọ lá 68 3.3.4. Ảnh hƣởng của mật độ trồng đến chỉ tiêu sinh trƣởng và các yếu tố cấu thành năng suất 68 3.3.5. Ảnh hƣởng của mật độ trồng đến năng suất sắn 70 3.3.6. Ảnh hƣởng của mật độ trồng đến hiệu quả kinh tế 72 KẾT LUẬN VÀ ĐỀ NGHỊ 75 1. Kết luận 75 2. Đề nghị 76 TÀI LIỆU THAM KHẢO 77 Số hóa bởi Trung tâm Học liệu - Đại học Thái Nguyên http://www.lrc-tnu.edu.vn DANH MỤC CÁC BẢNG Bảng 1.1. Diện tích, năng suất và sản lƣợng sắn của toàn thế giới từ năm 1995 - 2009 3 Bảng 1.2. Diện tích, năng suất, sản lƣợng sắn của những nƣớc trồng sắn chính trên thế giới năm 2009 (sản lƣợng hơn 1 triệu tấn) 4 Bảng 1.3. Diện tích, năng suất, sản lƣợng sắn của 5 nƣớc ở Châu Á giai đoạn 1970 - 2009 7 Bảng 1.4. Tình hình xuất, nhập khẩu sắn toàn cầu giai đoạn 2006 - 2009 9 Bảng 1.5. Diện tích, năng suất và sản lƣợng sắn ở Việt Nam từ năm 2000 đến 2009 11 Bảng 1.6. Diễn biến diện tích, sản lƣợng sắn của các vùng trồng sắn của Việt Nam từ năm 1995-2009 12 Bảng 1.7. Diện tích và năng suất của một số giống sắn đang sử dụng ở Việt Nam hiện nay 15 Bảng 1.8. Diễn biến diện tích, năng suất, sản lƣợng sắn tỉnh Lào Cai từ năm 2005 - 2009 18 Bảng 3.1. Tỷ lệ mọc mầm và thời gian mọc mầm của 9 dòng, giống sắn tham gia thí nghiệm tại huyện Bảo Yên, tỉnh Lào Cai 40 Bảng 3.2. Tốc độ tăng trƣởng chiều cao cây của 9 dòng, giống sắn tham gia thí nghiệm tại huyện Bảo Yên, tỉnh Lào Cai 41 Bảng 3.3. Tốc độ ra lá của 9 dòng, giống sắn tham gia thí nghiệm tại huyện Bảo Yên, tỉnh Lào Cai 43 Bảng 3.4. Tuổi thọ lá của 9 dòng, giống sắn tham gia thí nghiệm tại huyện Bảo Yên, tỉnh Lào Cai 44 Bảng 3.5. Sự phân cành, chiều dài các cấp cành của 9 dòng, giống sắn tham gia thí nghiệm tại huyện Bảo Yên, tỉnh Lào Cai 47 Bảng 3.6. Năng suất và các yếu tố cấu thành năng suất của 9 dòng, giống sắn tham gia thí nghiệm tại huyện Bảo Yên, tỉnh Lào Cai 48 Bảng 3.7. Năng suất và chất lƣợng của 9 dòng, giống sắn tham gia thí nghiệm tại huyện Bảo Yên, tỉnh Lào Cai 51 Bảng 3.8. Hiệu quả kinh tế của 9 dòng, giống sắn tham gia thí nghiệm tại huyện Bảo Yên, tỉnh Lào Cai 53 Số hóa bởi Trung tâm Học liệu - Đại học Thái Nguyên http://www.lrc-tnu.edu.vn Bảng 3.9. Ảnh hƣởng của tổ hợp phân bón đến tốc độ tăng trƣởng chiều cao cây của giống sắn KM94 tại huyện Bảo Yên, tỉnh Lào Cai 56 Bảng 3.10. Ảnh hƣởng của tổ hợp phân bón đến tốc độ ra lá của giống sắn KM94 tại huyện Bảo Yên, tỉnh Lào Cai 57 Bảng 3.11. Ảnh hƣởng của tổ hợp phân bón đến tuổi thọ lá sắn giống KM94 ở huyện Bảo Yên, tỉnh Lào Cai 58 Bảng 3.12. Ảnh hƣởng của tổ hợp phân bón đến chỉ tiêu sinh trƣởng và các yếu tố cấu thành năng suất của giống sắn KM94 tại huyện Bảo Yên, tỉnh Lào Cai 59 Bảng 3.13. Ảnh hƣởng của tổ hợp phân bón đến năng suất của giống sắn KM94 tại huyện Bảo Yên, tỉnh Lào Cai năm 2009 61 Bảng 3.14. Ảnh hƣởng của tổ hợp phân bón đến hiệu quả kinh tế của giống sắn KM94 tại huyện Bảo Yên tỉnh Lào Cai 63 Bảng 3.15. Ảnh hƣởng của mật độ trồng đến tốc độ tăng trƣởng chiều cao cây giống sắn KM94 tại huyện Bảo Yên, tỉnh Lào Cai 66 Bảng 3.16. Ảnh hƣởng của mật độ trồng đến tốc độ ra lá của giống sắn KM94 tại huyện Bảo Yên, tỉnh Lào Cai 67 Bảng 3.17. Ảnh hƣởng của mật độ trồng đến tuổi thọ lá của giống sắn KM94 tại huyện Bảo Yên, tỉnh Lào Cai 68 Bảng 3.18. Ảnh hƣởng của mật độ trồng đến chỉ tiêu sinh trƣởng và các yếu tố cấu thành năng suất của giống sắn KM94 tại huyện Bảo Yên, tỉnh Lào Cai 69 Bảng 3.19. Ảnh hƣởng của mật độ trồng đến năng suất của giống sắn KM94 tại huyện Bảo Yên, tỉnh Lào Cai 71 Bảng 3.20. Ảnh hƣởng của mật độ trồng đến hiệu quả kinh tế của giống sắn KM94 tại huyện Bảo Yên, tỉnh Lào Cai 73 Số hóa bởi Trung tâm Học liệu - Đại học Thái Nguyên http://www.lrc-tnu.edu.vn DANH MỤC CÁC HÌNH Hình 1.1. Bản đồ vùng dự án phát triển sắn làm nhiên liệu sinh học tại Việt Nam 16 Hình 2.1. Sơ đồ bố trí thí nghiệm 1 35 Hình 2.2. Sơ đồ bố trí thí nghiệm 2 36 Hình 2.3. Sơ đồ bố trí thí nghiệm 3 37 Hình 3.1. Biểu đồ tuổi thọ lá của 9 dòng, giống sắn tham gia thí nghiệm tại huyện Bảo Yên, tỉnh Lào Cai 45 Hình 3.2. Biểu đồ năng suất của 9 dòng, giống sắn tham gia thí nghiệm tại huyện Bảo Yên, tỉnh Lào Cai 49 Hình 3.3. Biểu đồ năng suất củ khô và năng suất tinh bột của 9 dòng, giống sắn tham gia thí nghiệm tại huyện Bảo Yên, tỉnh Lào Cai 52 Hình 3.4. Biểu đồ hiệu quả kinh tế của 9 dòng, giống sắn tham gia thí nghiệm tại huyện Bảo Yên, tỉnh Lào Cai 54 Hình 3.5. Biểu đồ ảnh hƣởng của tổ hợp phân bón đến năng suất củ tƣơi, năng suất thân lá, năng suất sinh vật học của giống sắn KM 94 tại huyện Bảo Yên, tỉnh Lào Cai 61 Hình 3.6. Biểu đồ ảnh hƣởng của tổ hợp phân bón đến hiệu quả kinh tế của giống sắn KM94 tại huyện Bảo Yên, tỉnh Lào Cai 64 Hình 3.7. Biểu đồ ảnh hƣởng của mật độ trồng đến năng suất của giống sắn KM94 tại huyện Bảo Yên, tỉnh Lào Cai 71 Hình 3.8. Biểu đồ ảnh hƣởng của mật độ trồng đến hiệu quả kinh tế của giống sắn KM94 tại huyện Bảo Yên, tỉnh Lào Cai 73 [...]... ở huyện Bảo Yên tỉnh Lào Ca i, việc nghiên cứu về giống và các biện pháp kỹ thuật thâm canh nhằm nâng cao năng suất, chất lƣợng của các dòng, giống sắn là vấn đề rất cần thiết Với những lý do trên chúng tôi tiến hành thực hiện đề tài: "Nghiên cứu một số biện pháp kỹ thuật canh tác nhằm nâng cao năng suất và chất lượng một số dòng, giống sắn tại huyện Bảo Yên tỉnh Lào Cai” II MỤC TIÊU NGHIÊN CỨU - Nghiên. .. Nghiên cứu đặc điểm sinh trƣởng, phát triển, năng suất và chất lƣợng của các giống sắn tham gia nghiên cứu Nhằm lựa chọn đƣợc dòng, giống sắn mới có năng suất, chất lƣợng cao phù hợp với điều kiện sinh thái vùng nghiên cứu và một số vùng sản xuất sắn ở tỉnh miền núi miền Bắc Việt Nam - Nghiên cứu xác định một số biện pháp kỹ thuật thâm canh chủ yếu đối với cây sắn để nâng cao năng suất, chất lƣợng và tăng... suất và năng suất của giống sắn KM 94 Các nghiên cứu nhằm xác định đƣợc giống sắn tốt và một số biện pháp kỹ thuật nhƣ: tổ hợp phân bón, khoảng cách mật độ thích hợp, phù hợp tình hình sản xuất sắn tại địa phƣơng nhằm góp phần đẩy mạnh sản xuất sắn ở huyện Bảo Yên, tỉnh Lào Cai theo hƣớng phát triển bền vững, đẩy mạnh sự nghiệp xây dựng nông thôn mới ở miền núi Số hóa bởi Trung tâm Học liệu - Đại học. .. tính trạng nông học Trong đó, năng suất củ tƣơi, chỉ số thu hoạch có hệ số di truyền cao; tỷ lệ chất khô, tỷ lệ tinh bột có hệ số di truyền thấp và ít biến động bởi điều kiện môi trƣờng[16] 1.3 Tình hình nghiên cứu về một số biện pháp kỹ thuật thâm canh sắn ở trên thế giới và trong nƣớc 1.3.1 Tình hình nghiên cứu đất trồng sắn, dinh dưỡng và kỹ thuật bón phân cho sắn * Tình hình nghiên cứu trên thế... huyện Bảo Yên năm 2009 so với năm 2005 tổng sản lƣợng tăng 7.020 tấn do diện tích tăng 760 ha, tuy nhiên năng suất không tăng và biến động từ 100 -120,5 tấn/ha Bởi vậy, việc nghiên cứu xác định giống sắn tốt và 1 số biện pháp kỹ thuật nhằm làm tăng năng suất sắn ở huyện Bảo Yên là rất cần thiết Số hóa bởi Trung tâm Học liệu - Đại học Thái Nguyên http://www.lrc-tnu.edu.vn 19 1.2 Cơ sở khoa học và thực... trồng sắn III YÊU CẦU NGHIÊN CỨU - So sánh các đặc điểm sinh trƣởng, phát triển của các dòng, giống sắn mới - Nghiên cứu các yếu tố cấu thành năng suất và năng suất của các dòng, giống tham gia nghiên cứu + Nghiên cứu ảnh hƣởng của mật độ trồng và tổ hợp phân bón đến sinh trƣởng và phát triển của giống sắn mới KM94 + Nghiên cứu ảnh hƣởng của mật độ trồng, tổ hợp phân bón đến các yếu tố cấu thành năng suất. .. trồng các giống sắn mới năng suất cao và áp dụng kỹ thuật canh tác sắn thích hợp, bền vững Diện tích canh tác giống sắn mới toàn quốc hiện đạt trên 500.000 ha, chủ yếu là KM94, KM140, KM98-5, KM98-1, SM937-26, KM98-7 Sắn lát và tinh bột sắn có lợi thế cạnh tranh cao và thị trƣờng sắn là triển vọng Sự kết hợp giữa phát triển sản xuất và chế biến sắn làm tinh bột, thức ăn gia súc và làm cồn sinh học đã... gen của 20 giống sắn và đã chọn đƣợc giống sắn XVP là giống địa phƣơng tốt nhất ở các tỉnh phía Bắc Trung tâm Nghiên cứu Thực nghiệm Nông nghiệp Hƣng Lộc (thuộc Viện Khoa học Kỹ thuật Nông nghiệp Miền Nam) đã đánh giá nguồn gen của 33 giống sắn địa phƣơng và cũng xác định đƣợc ba giống sắn tốt là HL23, HL24, HL20, đồng thời 3 giống này mỗi năm đƣợc sản xuất nhân ra trồng trên 70.000 ha ở các tỉnh phía... sắn mới có năng suất tinh bột cao và kỹ thuật canh tác sắn theo hƣớng sử dụng đất nghèo dinh dƣỡng, đất khó khăn và phù hợp với các vùng sinh thái là việc làm có hiệu quả, vì nó góp phần chuyển một phần diện tích đất trồng sắn sang canh tác những cây trồng khác mà vẫn không làm giảm sản lƣợng sắn Tuy vậy, năng suất sắn tại nhiều địa phƣơng ở Việt Nam cũng nhƣ ở huyện Bảo Yên, tỉnh Lào Cai vẫn còn thấp... Tổng số 5.580 8.524 112,83 114,69 62.960 97.760 Huyện M Khƣơng Huyện Si Ma Cai Huyện Bắc Hà Huyện Sapa Nguồn: Niên giám thống kê tỉnh Lào Cai năm 2009 [18] Qua bảng 1.8 ta thấy: Tổng sản lƣợng sắn ở tỉnh Lào Cai năm 2009 tăng so năm 2005 là 34.840 tấn là do diện tích tăng 2.944 ha, năng suất thì không tăng Diện tích trồng sắn của tỉnh tập trung chủ yếu là ở huyện Bảo Thắng, Bảo Yên và Văn Bàn Ở huyện Bảo . " ;Nghiên cứu một số biện pháp kỹ thuật canh tác nhằm nâng cao năng suất và chất lượng một số dòng, giống sắn tại huyện Bảo Yên tỉnh Lào Cai . II. MỤC TIÊU NGHIÊN CỨU - Nghiên cứu đặc. NGHIÊN CỨU MỘT SỐ BIỆN PHÁP KỸ THUẬT CANH TÁC NHẰM NÂNG CAO NĂNG SUẤT VÀ CHẤT LƢỢNG MỘT SỐ DÒNG, GIỐNG SẮN TẠI HUYỆN BẢO YÊN, TỈNH LÀO CAI CHUYÊN NGÀNH: TRỒNG TRỌT MÃ SỐ: 60 62 01 . lƣợc phát triển sắn bền vững ở huyện Bảo Yên tỉnh Lào Cai, việc nghiên cứu về giống và các biện pháp kỹ thuật thâm canh nhằm nâng cao năng suất, chất lƣợng của các dòng, giống sắn là vấn đề rất
- Xem thêm -

Xem thêm: nghiên cứu một số biện pháp kỹ thuật canh tác nhằm nâng cao năng suất và chất lượng một số dòng, giống sắn tại huyện bảo yên tỉnh lào cai_Luận văn thạc sĩ khoa học nông nghiệp, nghiên cứu một số biện pháp kỹ thuật canh tác nhằm nâng cao năng suất và chất lượng một số dòng, giống sắn tại huyện bảo yên tỉnh lào cai_Luận văn thạc sĩ khoa học nông nghiệp, nghiên cứu một số biện pháp kỹ thuật canh tác nhằm nâng cao năng suất và chất lượng một số dòng, giống sắn tại huyện bảo yên tỉnh lào cai_Luận văn thạc sĩ khoa học nông nghiệp

Từ khóa liên quan