0

Thực trạng và giải pháp chính sách phát triển nguồn nhân lực ngành Kế hoạch và đầu tư

71 454 3
  • Thực trạng và giải pháp chính sách phát triển nguồn nhân lực ngành Kế hoạch và đầu tư

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 02/03/2015, 01:30

Khóa luận tốt nghiệp: Thực trạng và giải pháp chính sách phát triển nguồn nhân lực ngành Kế hoạch và đầu tư nhằm xem xét, đánh giá thực trạng nguồn nhân lực ngành Kế hoạch và đầu tư từ đó đề xuất các giải pháp chính sách phù hợp nhằm phát triển nguồn nhân lực của ngành Kế hoạch và đầu tư đáp ứng được yêu cầu hội nhập kinh tế quốc tế hiện nay. i LỜI CẢM ƠN Lời đầu tiên cho tôi xin gửi lời cảm ơn đến khoa Chính sách công, Học viện Chính sách và Phát triển và Ban đào tạo của Học viện Hành chính Quốc gia đã tạo điều kiện cho tôi đƣợc tham gia chƣơng trình thực tập. Đây là cơ hội tốt để cho tôi có thể thực hành các kỹ năng, kiến thức đã đƣợc học tại Học viện Chính sách và Phát triển. Tôi xin gửi lời cảm ơn chân thành nhất tới toàn bộ các cán bộ, công nhân viên của Ban đào tạo Học viện hành chính Quốc gia, đặc biệt là Trƣởng Ban Đào tạo ThS Bùi Huy Tùng, ngƣời đã trực tiếp hƣớng dẫn tôi trong suốt qúa trình thực tập đã không quản ngại khó khăn, bớt chút thời gian và đã nhiệt tình chỉ bảo và cho tôi nhiều kinh nghiệm quý báu trong suốt thời gian thực tập tại Học viện Hành chính Quốc Gia. Tôi xin gửi lời cảm ơn chân thành tới thầy giáo - giảng viên hƣớng dẫn ThS. Nguyễn Nam Hải trong thời gian qua đã dành thời gian, nhiệt tình chỉ dạy, giúp đỡ và động viên tinh thần để tôi có thể hoàn thành tốt khóa luận tốt nghiệp. Tôi cũng xin gửi lời cảm ơn sâu sắc tới toàn thể gia đình, ngƣời thân, bạn bè, những ngƣời đã luôn bên cạnh cổ vũ tinh thần và ủng hộ tôi trong suốt thời gian qua. Xin trân trọng cảm ơn! Hà Nội, ngày 04 tháng 05 năm 2014 Sinh viên thực hiện Cao Nhật Minh ii LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan rằng đây là khóa luận tốt nghiệp của tôi, đƣợc sự hỗ trợ từ Trƣởng Ban Đào tạo ThS. Bùi Huy Tùng và giảng viên hƣớng dẫn ThS. Nguyễn Nam Hải. Các nội dung trong báo cáo và các kết quả trong khóa luận này là hoàn toàn trung thực. Những số liệu trong các bảng biểu phục vụ cho phân tích, nhận xét đƣợc tôi thu thập từ những nguồn tài liệu khác nhau đƣợc ghi trong phần tài liệu tham khảo. Ngoài ra, báo cáo còn sử dụng một số nhận xét, đánh giá cũng nhƣ số liệu của các tác giả, cơ quan tổ chức, học liệu mở internet đều đƣợc thể hiện trong phần tài liệu tham khảo. Nếu phát hiện có bất kỳ sự gian lận nào tôi xin chịu trách nhiệm trƣớc Khoa Chính sách công. Hà Nội, ngày 04 tháng 05 năm 2014 Sinh viên thực hiện Cao Nhật Minh iii MỤC LỤC LỜI CẢM ƠN i LỜI CAM ĐOAN ii MỤC LỤC iii DANH MỤC HÌNH VÀ CÁC BẢNG BIỂU vi MỞ ĐẦU 1 1. Tính cấp thiết của khóa luận 1 2. Mục đích nghiên cứu của khóa luận 3 3. Đối tƣợng và phạm vi nghiên cứu 3 4. Phƣơng pháp nghiên cứu 3 5. Đóng góp của khóa luận 3 6. Kết cấu của khóa luận 4 Chƣơng 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ CHÍNH SÁCH PHÁT TRIỂN NGUỒN NHÂN LỰC NGÀNH KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƢ 5 1.1 Khái nệm cơ bản về chính sách phát triển nguồn nhân lực 5 1.1.1 Khái niệm nguồn nhân lực và phát triển nguồn nhân lực 5 a. Khái niệm nguồn nhân lực 5 b. Khái niệm phát triển nguồn nhân lực 8 c. Vai trò của phát triển nguồn nhân lực 9 1.1.2. Khái niệm chính sách, chính sách phát triển nguồn nhân lực 10 1.2 Chính sách phát triển nguồn nhân lực trong Ngành Kế hoạch và Đầu tƣ 11 1.3 Những nhân tố tác động đến chính sách phát triển nguồn nhân lực Ngành Kế hoạch và Đầu tƣ 12 1.3.1. Nhân tố bên ngoài 12 1.3.2 Nhân tố trong nƣớc 15 1.4 Nội dung chủ yếu của chính sách phát triển nguồn nhân lực trong Ngành Kế hoạch và Đầu tƣ 18 1.5. Kinh nghiệm của một số quốc gia trong việc phát triển nguồn nhân lực 20 1.5.1. Kinh nghiệm của Trung Quốc 20 1.5.2. Kinh nghiệm của Hàn Quốc 20 1.5.3. Kinh nghiệm của Nhật Bản 21 1.5.4. Kinh nghiệm Singapore 22 iv 1.6 Bài học cho Việt Nam trong việc phát triển nguồn nhân lực 22 Chƣơng 2: THỰC TRẠNG CHÍNH SÁCH PHÁT TRIỂN NGUỒN NHÂN LỰC TRONG NGÀNH KẾ HOẠCH – ĐẦU TƢ 25 2.1 Lịch sử hình thành và phát triển 25 2.1.1 Thời kỳ 1945-1954 và sự ra đời Ủy ban Nghiên cứu kế hoạch kiến thiết – tiền thân của Ngành Kế hoạch và Đầu tƣ 25 2.1.2 Thời kỳ 1955-1960 và sự hình thành Ủy ban Kế hoạch Quốc gia 26 2.1.3 Thời kỳ 1961-1965 và sự ra đời của Ủy ban Kế hoạch Nhà nƣớc 27 2.1.4 Thời kỳ 1965-1975 với việc chuyển nền kinh tế sang thời chiến 28 2.1.5. Thời kỳ 1975-1986 với việc hình thành kế hoạch khôi phục và phát triển kinh tế-xã hội trong cả nƣớc sau chiến tranh 30 2.1.6 Thời kỳ đổi mới kinh tế-xã hội và việc thành lập Bộ Kế hoạch và Đầu tƣ 31 2.2. Đặc điểm cơ bản của Ngành Kế hoạch và Đầu tƣ 37 2.3. Tổ chức Ngành Kế hoạch và Đầu tƣ 38 2.4 Thực trạng phát triển nguồn nhân lực Ngành Kế hoạch và Đầu tƣ 40 2.4.1 Quy mô nguồn nhân lực Ngành Kế hoạch và Đầu tƣ 40 2.4.2 Cơ cấu nguồn nhân lực Ngành Kế hoạch và Đầu tƣ 40 a. Cơ cấu theo độ tuổi giới tính 40 b. Cơ cấu theo vị trí công tác và trình độ đào tạo 41 c. Cơ cấu theo ngạch công chức, viên chức 42 2.4.3 Chất lƣợng nguồn nhân lực Ngành Kế hoạch và Đầu tƣ 42 a. Về Trình độ học vấn 42 b. Về trình độ chuyên môn – kĩ thuật và kĩ năng làm việc 43 c. Về những yếu tố kĩ năng khác 43 2.5 Các chính sách phát triển nguồn nhân lực Ngành Kế hoạch và Đầu tƣ 44 2.6 Thực trạng chính sách phát triển nguồn nhân lực Ngành Kế hoạch và Đầu tƣ 44 2.6.1 Về chính sách đào tạo, bồi dƣỡng nguồn nhân lực 44 2.6.2 Chính sách tiền lƣơng của Ngành Kế hoạch và Đầu tƣ 48 2.7 Đánh giá thực trạng chính sách phát triển nguồn nhân lực Ngành Kế hoạch và Đầu tƣ49 2.7.1 Những ƣu điểm 49 2.7.2 Những nhƣợc điểm và tồn tại 50 2.7.3 Nguyên nhân của những hạn chế 50 v a. Chế độ tiền lƣơng theo ngạch bậc 50 b. Chƣa đƣợc bổ sung kịp thời nguồn nhân lực có chuyên môn sâu 51 c. Chất lƣợng của công tác đào tạo, bồi dƣỡng nguồn nhân lực chƣa cao 51 Chƣơng 3: MỘT SỐ KHUYẾN NGHỊ NHẰM HOÀN THIỆN CHÍNH SÁCH PHÁT TRIỂN NGUỒN NHÂN LỰC NGÀNH KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƢ ĐẾN NĂM 202052 3.1. Quan điểm của Đảng và Nhà nƣớc đối với phát triển nguồn nhân lực Ngành Kế hoạch và Đầu tƣ 52 3.1.1. Quan điểm 52 3.1.2 Mục tiêu phát triển chính sách nguồn nhân lực 54 a. Mục tiêu tổng quát 54 b. Mục tiêu cụ thể 55 3.2 Các biện pháp, sách quản lý nhà nƣớc nhằm phát triển chính sách nguồn nhân lực Ngành Kế hoạch và Đầu tƣ ở nƣớc ra trong giai đoạn hiện nay 55 3.2.1 Cần xây dựng hệ thống tiêu chuẩn chức danh cụ thể đối với nguồn nhân lực Ngành Kế hoạch và Đầu tƣ 55 3.2.2 Cần hoàn thiện cơ chế, chính sách tuyển dụng, sử dụng và quản lý nguồn nhân lực Ngành Kế hoạch và Đầu tƣ 56 3.2.3 Tăng cƣờng quản lý chất lƣợng và hiệu quả của công tác đào tạo, phát triển nguồn nhân lực 57 3.2.4 Đẩy mạnh công tác tổ chức cán bộ trong việc quản lý nguồn nhân lực Ngành Kế hoạch và Đầu tƣ 60 3.3 Một số khuyến nghị nhằm hoàn thiện chính sách phát triển nguồn nhân lực Ngành Kế hoạch và Đầu tƣ 61 3.3.1. Đối với nhà nƣớc 61 3.3.2. Đối với Ngành Kế hoạch và Đầu tƣ 61 KẾT LUẬN 63 TÀI LIỆU THAM KHẢO 64 vi DANH MỤC HÌNH VÀ CÁC BẢNG BIỂU Sơ đồ 1.1: Mối quan hệ giữa quy mô dân số từ đủ 15 tuổi trở lên với lực lƣợng lao động và nguồn lao động ở Việt Nam 6 Sơ đồ 2.1. Cơ cấu tổ chức của Ngành Kế hoạch và Đầu tƣ 39 Bảng 2.1. Cơ cấu nguồn nhân lực Ngành Kế hoạch và Đầu tƣ theo giới tính, độ tuổi 40 Bảng 2.2. Cơ cấu nguồn nhân lực Ngành Kế hoạch và Đầu tƣ theo vị trí công tác và trình độ đào tạo 41 Bảng 2.3. Cơ cấu nguồn nhân lực Ngành Kế hoạch và Đầu tƣ theo ngạch công chức, viên chức 42 Bảng 2.4. Kết quả đào tạo, bồi dƣỡng cán bộ, công chức giai đoạn 2001-2010 47 Bảng 2.5. Số lƣợng cán bộ công chức qua đào tạo, bồi dƣỡng giai đoan 2001-2010 47 1 MỞ ĐẦU 1. Tính cấp thiết của khóa luận Ngày nay, xu hƣớng phát triển kinh tế lấy tri thức làm động lực trở nên quan trọng hơn bao giờ hết. Con ngƣời với khả năng nắm giữ kiến thức đã trở thành mũi nhọn tạo ra sức cạnh tranh cho các công ty, các tập đoàn lớn, các cộng đồng và các quốc gia. Vì vậy, các quốc gia triên thế giới đều rất coi trọng phát triển nguồn nhân lực, tăng cƣờng “tài sản hoá” nguồn nhân lực. Sự nghiệp công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nƣớc của nhân dân ta dƣới sự lãnh đạo của Đảng trong những năm qua đã thu đƣợc nhiều thành tựu lớn, từng bƣớc đƣa đất nƣớc thoát khỏi tình trạng khủng hoảng, đạt tốc độ tăng trƣởng kinh tế cao và ổn định, đời sống của nhân dân cũng ừng bƣớc đƣợc cải thiện, bộ mặt của xã hội đã có những thay đổi đáng kể. Một trong những tiền đề để tạo ra sự thành công đó là Đảng ta đã đánh giá đúng vị trí vai trò của việc phát triển nguồn nhân lực phục vụ sự nghiệp công nghiệp hoá hiện đại hoá đất nƣớc, từng bƣớc xây dựng phát triển kinh tế tri thức đáp ứng nhu cầu hội nhập kinh tế quốc tế và khu vực. Trong bối cảnh nguồn nhân lực con ngƣời càng ngày càng trở trở thành động lực chủ yếu của sự phát triển nhanh và bền vững, cƣơng lĩnh xây dựng đất nƣớc trong thời kỳ quá độ cả chiến lƣợc phát triển kinh tế-xã hội của Đảng ta đã chỉ rõ: con ngƣời là nguồn lực quan trọng nhất, là nguồn lực của mọi nguồn lực, quyết định sự hƣng thịnh của đất nƣớc. Tại Đại hội lần thứ VIII, Đảng ta khẳng định sự cần thiết phải thực hiện hiệu quả chiến lƣợc phát triển con ngƣời. Tiếp tục thực hiện đƣờng lối đúng đắn đó, Đại hội lần thứ X của Đảng khẳng định một trong những nhiệm vụ chủ yếu của chiến lực phát triển kinh tế-xã hội đến năm 2010 là “Phát triển mạnh khoa học và công nghệ, giáo dục và đào tạo, nâng cao chất lƣợng nguồn nhân lực đáp ứng nhu cầu công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nƣớc và phát triển kinh tế tri thức. Quan điểm này đƣợc nhấn mạnh thêm một lần nữa trong “Chiến lƣợc phát triển kinh tế - xã hội 2011 - 2020”: “Phát triển nhanh nguồn nhân lực, nhất là nguồn nhân lực chất lƣợng cao” là một trong ba khâu đột phá nhằm đƣa Việt Nam đến năm 2020 cơ bản trở thành nƣớc công nghiệp theo hƣớng hiện đại. 2 Ngành Kế hoạch và Đầu tƣ là ngành tổng hợp, ngày càng có vai trò quan trọng trong sự nghiệp phát triển kinh tế-xã hội. Trong những năm vừa qua, Ngành Kế hoạch và Đầu tƣ đã đƣợc Đảng và Nhà nƣớc quan tâm, chú trọng đầu tƣ phát triển từng bƣớc nâng cao vai trò, chức năng của ngành, phục vụ có hiệu quả sự phát triển kinh tế-xã hội của đất nƣớc. Đặc biệt trong thời gian qua, cùng với quá trình hội nhập kinh tế quốc tế, toàn cầu hóa, cùng với đó là một loạt các cuộc khủng hoảng kinh tế thế giới, khu vực, Ngành Kế hoạch và Đầu tƣ đã thể hiện rõ vai trò của mình là ngành quan trọng trong việc tham mƣu, tổng hợp cho Chính phủ các chính sách, cơ chế hoạt động, phát triển kinh tế-xã hội của quốc gia. Mặt khác, trong thế giới hiện đại, sự bùng nổ về phát triển khoa học, công nghệ đòi hỏi năng lực của con ngƣời ngày càng cao. Nhân tố con ngƣời trở nên vô cùng quan trọng, là yếu tố quan trọng quyết định đến sự thành bại của tổ chức, đến hiệu quả của mọi sự đầu tƣ phát triển kinh tế-xã hội. Đặc biệt, trong môi trƣờng cạnh tranh của nền kinh tế thị trƣờng, sự phát triển của khoa học công nghệ, sự cạn kiệt tài nguyên và biến đổi khí hậu toàn cầu thì yếu tố con ngƣời lại càng đƣợc khẳng định và coi trọng hơn, nó quyết định đến sự tồn tại của loài ngƣời, quyết định đến năng suất, chất lƣợng và hiệu quả của mọi hoạt động. Tuy nhiên, nguồn nhân lực của Ngành Kế hoạch và Đầu tƣ hiện vẫn còn nhiều hạn chế, chƣa đáp ứng đƣợc yêu cầu của quá trình hội nhập kinh tế quốc tế về cả số lƣợng, chất lƣợng và cơ cấu nguồn nhân lực, nhất là khi thế hệ cán bộ đầu ngành đã dần nghỉ hƣu chế độ đã và đang tạo ra sự thiếu hụt lớn về đội ngũ nhân sự có trình độ cao của Ngành. Mặt khác, những ngƣời đang công tác lại đang có xu hƣớng chuyển sang các ngành, nghề khác có thu nhập cao hơn và môi trƣờng làm việc ít áp lực hơn. Chính điều này đã làm ảnh hƣởng lớn đến việc bố trí, sắp xếp lực lƣợng lao động để thực hiện nhiệm vụ của các đơn vị trong Ngành. Xuất phát từ những lý do trên, nâng cao chính sách phát triển nguồn nhân lực Ngành Kế hoạch và Đầu tƣ hiện nay cũng nhƣ trong giai đoạn tiếp theo là hết sức cần thiết. Nhằm đƣa ra giải pháp, làm rõ cũng nhƣ hoàn thiện chính sách phát triển nguồn trong Ngành Kế hoạch và Đầu tƣ, tôi chọn: “Thực trạng và giải pháp chính sách phát triển nguồn nhân ngành Kế hoạch và Đầu tư” làm khóa luận tốt nghiệp cử nhân ngành Chính Sách Công. 3 2. Mục đích nghiên cứu của khóa luận Xem xét, đánh giá thực trạng nguồn nhân lực Ngành Kế hoạch và Đầu tƣ từ đó đề xuất các giải pháp chính sách phù hợp nhằm phát triển nguồn nhân lực của Ngành Kế hoạch và Đầu tƣ đáp ứng đƣợc yêu cầu hội nhập kinh tế quốc tế hiện nay. 3. Đối tƣợng và phạm vi nghiên cứu - Đối tƣợng nghiên cứu: Chính sách nguồn nhân lực đối với nguồn nhân lực của Ngành Kế hoạch và Đầu tƣ. - Phạm vi nghiên cứu: Chính sách tiền lƣơng, chính sách tuyển dụng vào sử dụng công chức viên chức, chính sách đào tạo và bồi dƣỡng cán bộ,… trong Ngành Kế hoạch và Đầu tƣ. + Về không gian: Nguồn nhân lực của Ngành Kế hoạch và Đầu tƣ trên lãnh thổ Việt Nam. + Về thời gian: 2000-2012. 4. Phƣơng pháp nghiên cứu - Phƣơng pháp thống kê: đƣợc sử dụng để sắp xếp, phân loại và xử lý tổng hợp số liệu thu thập, từ đó xây dựng hệ thống bảng biểu để phân tích. - Phƣơng pháp so sánh: đƣợc sử dụng trong quá trình phân tích nguồn nhân lực; cơ cấu nguồn nhân lực của Ngành để từ đó rút ra đánh giá mức độ chuyển biến cơ cấu. - Phƣơng pháp phân tích: đƣợc vận dụng để nghiên cứu sự khác biệt, thay đổi trong nguồn nhân lực trong nội bộ Ngành. - Phƣơng pháp chuyên gia: đƣợc sử dụng để tìm hiểu những ý kiến của các chuyên gia trong lĩnh vực phát triển nguồn nhân lực từ đó rút ra đƣợc bài học kinh nghiệm trong việc phát triển nguồn nhân lực. - Phƣơng pháp đánh giá: dựa trên số liệu thu thập để đƣa ra những nhận xét khách quan, khoa học từ thực tế. 5. Đóng góp của khóa luận - Khóa luận hệ thống hóa các kiến thức cơ bản về chính sách phát triển nguồn nhân lực. - Khóa luận đã nêu ra đƣợc khái quát về thực trạng chính sách phát triển nguồn nhân lực trong ngành Kế hoạch và Đầu tƣ và có một số các kiến nghị. 4 Từ đó, các nhà quản lý trong ngành Kế hoạch và Đầu tƣ có thể làm tài liệu, đồng thời đây cũng có thể làm tài liệu tham khảo và học tập cho các sinh viên chuyên nghành Chính Sách Công. 6. Kết cấu của khóa luận Ngoài phần mở đầu, kết luận, tài liệu tham khảo và phụ lục, kết cấu khóa luận sẽ bao gồm 3 chƣơng: Chƣơng 1: Cơ sở lý luận về chính sách phát triển nguồn nhân lực Ngành Kế hoạch và Đầu tƣ Chƣơng 2: Thực trạng chính sách phát triển nguồn nhân lực trong Ngành Kế hoạch và Đầu tƣ. Chƣơng 3: Một số khuyến nghị nhằm hoàn thiện chính sách phát triển nguồn nhân lực Ngành Kế hoạch và Đầu tƣ đến năm 2020. [...]... nguồn nhân lực Ngành Kế hoạch và Đầu tƣ, nhà nƣớc đã ban hành các chính sách phát triển nguồn nhân lực cho Ngành Chính sách phát triển nguồn nhân lực Ngành Kế hoạch và Đầu tƣ chia ra làm các chính sách nhƣ chính sách tuyển dụng, sử dụng nguồn nhân lực; chích sách đào tạo, bồi dƣỡng nguồn nhân lực Ngành Kế hoạch và Đầu tƣ - Chính sách tuyển dụng và sử dụng nguồn nhân lực: Tuyển dụng nguồn nhân lực đƣợc... nhất nguồn lực để phát triển kinh tế xã hội” 1.2 Chính sách phát triển nguồn nhân lực trong Ngành Kế hoạch và Đầu tƣ Chính sách phát triển nguồn nhân lực trong Ngành Kế hoạch và Đầu tƣ là các hành động của nhà nƣớc cũng nhƣ của Ngành Kế hoạch và Đầu tƣ đƣa ra nhằm nâng cao năng lực, chất lƣợng làm việc của đội ngũ công chức, viên chức đang hoạt động trong ngành về thể lực, trí lực, tâm lực; phát huy...Chƣơng 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ CHÍNH SÁCH PHÁT TRIỂN NGUỒN NHÂN LỰC NGÀNH KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƢ 1.1 Khái nệm cơ bản về chính sách phát triển nguồn nhân lực 1.1.1 Khái niệm nguồn nhân lực và phát triển nguồn nhân lực a Khái niệm nguồn nhân lực Theo giáo trình kinh tế lao động, Nguồn nhân lực là nguồn lực về con ngƣời đƣợc nghiên cứu dƣới nhiều khía cạnh Theo nghĩa hẹp... về phát triển nguồn nhân lực và khái niệm chính sách, ta có thể phát biểu về khái niệm chính sách phát triển nguồn nhân lực: Chính sách phát triển nguồn nhân lực là toàn bộ các hành động, do nhà nƣớc đề ra nhằm nâng cao năng lực của cá nhân (hoặc một nhóm ngƣời) đang hoạt động trong khu vực nhà nƣớc về mọi mặt: Thể lực, Trí lực, Tâm lực; đồng thời phân bổ, sử dụng khai thác phát huy hiệu quả nhất nguồn. .. chính sách chung cho kinh tế-xã hội của nhà nƣớc mà Ngành Kế hoạch và Đầu tƣ là đơn vị trực tiếp thực hiện sẽ phù hợp đúng đắn hơn 1.3 Những nhân tố tác động đến chính sách phát triển nguồn nhân lực Ngành Kế hoạch và Đầu tƣ 1.3.1 Nhân tố bên ngoài a Xu hướng toàn cầu hóa, hội nhập kinh tế quốc tế và khu vực Một trong những tác động chủ yếu của toàn cầu hóa là xu hƣớng phát triển nguồn nhân lực Nó xuất phát. .. trực thuộc Bộ 11 - Về chuyên môn: Nhân lực trong Ngành Kế hoạch và Đầu tƣ chiếm tỉ trọng lớn là nhóm ngành kinh tế Với chức năng là cơ quan tham mƣu, tổng hợp về chiến lƣợc, kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội của cả nƣớc; quy hoạch phát triển, cơ chế, chính sách quản lý kinh tế chung và một số lĩnh vực cụ thể, nguồn nhân lực của Ngành Kế hoạch và Đầu tƣ gồm có các nhóm ngành tham gia nhƣ: Kinh tế, kĩ... tuệ và nguồn nhân lực có trong tay Điều này bao gồm cả ý chí xây dựng một thể chế chính trị và đời sống kinh tế - xã hội, văn hóa hƣớng vào phát huy những giá trị chân chính của con ngƣời, trƣớc hết là tự do và nghị lực sáng tạo của nó; kế thừa những thành tựu của văn minh nhân loại 1.4 Nội dung chủ yếu của chính sách phát triển nguồn nhân lực trong Ngành Kế hoạch và Đầu tƣ Từ những đặc điểm của nguồn. .. trí lực, tâm lực; phát huy hiệu quả nguồn lực phục vụ cho phát triển kinh tế-xã hội phù hợp với bối cảnh hội nhập kinh tế quốc tế Đặc điểm nguồn nhân lực Ngành Kế hoạch và Đầu tƣ: - Cơ cấu tổ chức: Nguồn nhân lực Ngành Kế hoạch và Đầu tƣ ở nƣớc ta hiện nay đƣợc tổ chức ở cả ba cấp: Trung ƣơng, cấp tỉnh, cấp huyện Hiện nay, trên phạm vi cả nƣớc, Ngành Kế hoạch và Đầu tƣ đã trở thành hệ thống từ Trung... tƣợng cán bộ làm công tác kế hoạch và đầu tƣ gồm các cán bộ đang làm việc tại: Cơ quan Bộ Kế hoạch và Đầu tƣ, các vụ Kế hoạch ở cácc Bộ, Ngành, Sở kế hoạch và Đầu tƣ, các sở chuyên môn của 63 tỉnh và thành phố trực thuộc Trung ƣơng và Phòng Tài chínhKế hoạch ở 697 quận, huyện, thị xã thành phố thuộc tỉnh trong cả nƣớc và các cán bộ nghiên cứu, giảng dạy về lĩnh vực kế hoạch và đầu tƣ trong các cơ sở đào... chức c Vai trò của phát triển nguồn nhân lực Vai trò của phát triển nguồn nhân lực: có nhiều lý do để nói rằng phát triển là quan trọng và cần đƣợc quan tâm đúng mức Trong đó lý do chính là: - Để đáp ứng yêu cầu công việc của tổ chức hay nói cách khác là để đáp ứng nhu cầu tồn tại và phát triển tổ chức - Để đáp ứng nhu cầu học tập, phát triển của cá nhân Phát triển là những giải pháp có tính chiến . Ngành Kế hoạch và Đầu tƣ 37 2.3. Tổ chức Ngành Kế hoạch và Đầu tƣ 38 2.4 Thực trạng phát triển nguồn nhân lực Ngành Kế hoạch và Đầu tƣ 40 2.4.1 Quy mô nguồn nhân lực Ngành Kế hoạch và Đầu tƣ. giải pháp, làm rõ cũng nhƣ hoàn thiện chính sách phát triển nguồn trong Ngành Kế hoạch và Đầu tƣ, tôi chọn: Thực trạng và giải pháp chính sách phát triển nguồn nhân ngành Kế hoạch và Đầu tư . phát triển nguồn nhân lực Ngành Kế hoạch và Đầu tƣ 44 2.6 Thực trạng chính sách phát triển nguồn nhân lực Ngành Kế hoạch và Đầu tƣ 44 2.6.1 Về chính sách đào tạo, bồi dƣỡng nguồn nhân lực 44
- Xem thêm -

Xem thêm: Thực trạng và giải pháp chính sách phát triển nguồn nhân lực ngành Kế hoạch và đầu tư, Thực trạng và giải pháp chính sách phát triển nguồn nhân lực ngành Kế hoạch và đầu tư, Thực trạng và giải pháp chính sách phát triển nguồn nhân lực ngành Kế hoạch và đầu tư

Từ khóa liên quan