0

Luận văn tốt nghiệp: Thanh toán quốc tế tại ngân hàng Đầu Tư và Phát Triển, chi nhánh Hà Thành

93 942 1
  • Luận văn tốt nghiệp: Thanh toán quốc tế tại ngân hàng Đầu Tư và Phát Triển, chi nhánh Hà Thành

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 06/02/2015, 22:14

Cùng với xu hướng toàn cầu hoá, Việt Nam đang từng bước hội nhập thế giới. Nền kinh tế nói chung và hoạt động xuất nhập khẩu nói riêng đã bắt đầu khởi sắc. Điều này gắn liền với hoạt động thanh toán xuất nhập nhẩu ở lĩnh vực ngân hàng.Trong bối cảnh Việt Nam ra nhập WTO, kinh tế Việt Nam sẽ phải chịu nhiều tác động lớn của kinh tế thế giới, nhiều ngành nghề mới xuất hiện thêm vào đó phương thức kinh doanh xuất nhập khẩu ngày càng phát triển đòi hỏi các phương thức thanh toán ngày càng hoàn thiện và đa dạng hơn. Điều này đòi hỏi hệ thống thanh toán quốc tế chặt chẽ, hiệu quả tạo điều kiện cho các doanh nghiệp xuất nhập khẩu đạt hiệu quả cao trong kinh doanh.Xuất phát từ thực tiễn nói trên, sau một thời gian thực tập tại Ngân hàng Đầu Tư và Phát Triển, chi nhánh Hà Thành em đã chọn đề tài:“ Thanh toán quốc tế tại ngân hàng Đầu Tư và Phát Triển, chi nhánh Hà Thành ” để có điều kiện tìm hiểu rõ hơn về thực tế hoạt động thanh toán xuất nhập khẩu trong doanh nghiệp. LỜI MỞ ĐẦU 1. Tính tất yếu nghiên cứu đề tài: Cùng với xu hướng toàn cầu hoá, Việt Nam đang từng bước hội nhập thế giới. Nền kinh tế nói chung và hoạt động xuất nhập khẩu nói riêng đã bắt đầu khởi sắc. Điều này gắn liền với hoạt động thanh toán xuất nhập nhẩu ở lĩnh vực ngân hàng. Trong bối cảnh Việt Nam ra nhập WTO, kinh tế Việt Nam sẽ phải chịu nhiều tác động lớn của kinh tế thế giới, nhiều ngành nghề mới xuất hiện thêm vào đó phương thức kinh doanh xuất nhập khẩu ngày càng phát triển đòi hỏi các phương thức thanh toán ngày càng hoàn thiện và đa dạng hơn. Điều này đòi hỏi hệ thống thanh toán quốc tế chặt chẽ, hiệu quả tạo điều kiện cho các doanh nghiệp xuất nhập khẩu đạt hiệu quả cao trong kinh doanh. Xuất phát từ thực tiễn nói trên, sau một thời gian thực tập tại Ngân hàng Đầu Tư và Phát Triển, chi nhánh Hà Thành em đã chọn đề tài:“ Thanh toán quốc tế tại ngân hàng Đầu Tư và Phát Triển, chi nhánh Hà Thành ” để có điều kiện tìm hiểu rõ hơn về thực tế hoạt động thanh toán xuất nhập khẩu trong doanh nghiệp. 2. Mục đích nghiên cứu của đề tài: _ Phân tích thực trạng thanh toán quốc tế tại Ngân hàng Đầu Tư và Phát Triển, chi nhánh Hà Thành. _ Hệ thống hoá vấn đề lý luận chung về các phương thức thanh toán quốc tế và vai trò của ngân hàng trong nền kinh tế thị trường. _ Trên cơ sở lý luận thực tiễn, đề tài đưa ra một số giải pháp hoàn thiện và kiến nghị mở rộng hoạt động thanh toán quốc tế tại Ngân hàng Đầu Tư và Phát Triển, chi nhánh Hà Thành. 1 3. Đối tượng nghiên cứu và phạm vi nghiên cứu của đề tài: _ Đối tượng nghiên cứu của đề tài: Đề tài tập trung nghiên cứu thực tế và lý luận về phương thức thanh toán quốc tế trong hoạt động kinh doanh xuất nhập khẩu. _ Phạm vi nghiên cứu: Đề tài nghiên cứu thực trạng hoạt động thanh toán quốc tế trong giai đoạn từ năm 2003 đến nay của chi nhánh Hà Thành thuộc Ngân hàng đầu tư và Phát triển Việt Nam. 4. Kết cấu của đề tài: Đề tài có ba phần chính như sau: Chương I: Tổng quan về thanh toán quốc tế. Chương II: Thực trạng về thanh toán quốc tế tại Ngân hàng Đầu Tư và Phát Triển, chi nhánh Hà Thành. Chương III: Giải pháp hoàn thiện thanh toán quốc tế tại Ngân hàng Đầu Tư và Phát Triển, chi nhánh Hà Thành. 2 CHƯƠNG I TỔNG QUAN VỀ THANH TOÁN QUỐC TẾ I_ Khái niệm và vai trò của thanh toán quốc tế: [ 8, trang 57]: 1_ Khái niệm thanh toán quốc tế: Mỗi quốc gia, mỗi con người do hạn chế về điều kiện tự nhiên, khí hậu, địa lý cũng như do trình độ phát triển không thể tự sản xuất ra những thứ mình cần. Thực tế cũng đã chứng minh các quốc gia trên thế giới đều phải phụ thuộc lẫn nhau về rất nhiều loại hàng hóa phục vụ cho sản xuất và tiêu dùng do đó dẫn đến nhu cầu trao đổi sản phẩm hàng hoá nhằm vào những mục tiêu khác nhau. Từ nhu cầu trao đổi ấy nảy sinh nhu cầu chi trả khác nhau giữa các chủ hàng, giữa các quốc gia khác nhau… Tiền tệ ra đời là một bước tiến mới giúp cho trao đổi hàng hoá trong các quốc gia diễn ra thuận lợi và nhanh chóng hơn, giúp cho hoạt động trao đổi thuận tiện, thúc đẩy hoạt động sản xuất hàng hoá phát triển hơn và kéo theo đó là sự phát triển kinh tế của mỗi quốc gia. Các mối liên hệ giữa các nước ngày càng phát triển và dần hình thành một thị trường kinh tế thế giới thống nhất. Những mối liên hệ đó làm phát sinh quyền và nghĩa vụ tiền tệ của nước này với nước khác từ đó có khái niệm về thanh toán quốc tế: Việc thanh toán nghĩa vụ tiền tệ phát sinh có liên quan tới các quan hệ kinh tế, thương mại và các mối quan hệ khác( chính trị, ngoại giao, hợp tác văn hoá, khoa học kỹ thuật…) giữa các tổ chức, công ty và các chủ thể kinh tế khác nhau của mỗi quốc gia gọi là thanh toán quốc tế. Khái niệm khác về thanh toán quốc tế thông qua cầu nối ngân hàng làm trung gian đó là: Thanh toán quốc tế là việc thực hiện các nghĩa vụ chi trả và quyền lợi về tiền tệ phát sinh trên cơ sở các hoạt động kinh tế và phi kinh tế giữa các tổ chức, cá nhân nước này với tổ chức và các cá nhân nước khác hay giữa một quốc gia với tổ chức quốc tế, thông qua quan hệ các ngân hàng của các nước liên quan. 3 2_ Vai trò của ngân hàng đối với hoạt động thanh toán quốc tế: Ngân hàng đóng vai trò là trung gian cầu nối giữa các khách hàng, tiến hành thanh toán theo yêu cầu của khách hàng, bảo vệ quyền lợi cho khách hàng trong giao dịch thanh toán. Ngân hàng cũng thực hiện tư vấn cho khách hàng về các dịch vụ sản phẩm nhằm tạo sự tin tưởng cho khách trong quan hệ giao dịch mua bán, tạo hiệu quả cao hơn trong kinh doanh, tránh những rủi ro có thể xảy ra. Ngân hàng là người cung cấp các sản phẩm, dịch vụ tài chính hỗ trợ cho các hoạt động thanh toán. Ngân hàng cung cấp các phương án lựa chọn phương thức thanh toán quốc tế, tài trợ xuất nhập khẩu, bảo đảm an toàn và quyền lợi cho các bên thông qua hoạt động ngoại thương và mở rộng quan hệ giữa các quốc gia trên thế giới. Không có sự tham gia của ngân hàng các hoạt động thanh toán xuất nhập khẩu sẽ trở lên khó khăn hơn, kém đảm bảo và hiệu quả hơn. Nếu ngân hàng không ra đời các hoạt động trao đổi hàng hoá chỉ dừng lại ở trao đổi thô sơ, thanh toán quốc tế sẽ không được hiểu theo đúng nghĩa đầy đủ của nó, các bên mua bán không có nhiều lựa chọn trong trao đổi, thanh toán và chi trả. Tại Việt Nam, hệ thống ngân hàng đóng vai trò quan trọng trong việc thực hiện chính sách mở cửa, phát triển quan hệ giao thương với các quốc gia khác trên thị trường thế giới. Trong thời kỳ mở cửa nền kinh tế, ngân hàng nổi lên là vai trò trung gian tài chính, mọi hoạt động sản xuất kinh doanh cũng như lĩnh vực xuất nhập khẩu cũng vậy đều cần có hệ thống ngân hàng làm cầu nối. Thanh toán quốc tế chính là chất xúc tác, là cầu nối và là điều kiện bảo đảm an toàn, hiệu quả cho các doanh nghiệp trong hoạt động kinh doanh xuất nhập khẩu. 3_ Vai trò của thanh toán quốc tế trong hoạt động kinh doanh của ngân hàng: Trong hoạt động kinh doanh của ngân hàng, việc phát triển và hoàn thiện hệ thống thanh toán quốc tế đóng vai trò rất quan trọng. Thanh toán 4 quốc tế không chỉ là một nghiệp vụ thanh toán mà còn là một mặt không thể thiếu trong hoạt động thanh toán của ngân hàng. Một ngân hàng có hệ thống thanh toán quốc tế phát triển không chỉ đáp ứng tốt nhu cầu của khách hàng mà còn là cơ sở ra tăng quy mô hoạt động, uy tín của ngân hàng đó trên phạm vi thế giới. Hoạt động thanh toán quốc tế phát triển cũng ra tăng được nguồn ngoại tệ, tạm thời quản lý được nguồn vốn nhàn rỗi ở các doanh nghiệp có quan hệ thanh toán quốc tế trong ngân hàng. Đồng thời cũng giúp cho ngân hàng phát triển được các nghiệp vụ thanh toán kinh doanh ngoại tệ, thu được ngoại tệ lớn và thông qua đó tạo điều kiện phát triển đa dạng hoá các nghiệp vụ thanh toán quốc tế ngày càng đáp ứng tốt hơn nhu cầu của khách hàng, thu hút khách hàng đến với ngân hàng nhiều hơn. Hoạt động thanh toán quốc tế cũng là một trong các hoạt động của ngân hàng, giúp ngân hàng ra tăng doanh thu. Hoạt động thanh toán quốc tế phát triển tốt sẽ nâng cao khả năng cạnh tranh của ngân hàng trên thị trường quốc tế, vượt ra khỏi phạm vi một quốc gia hoà nhập khối ngân hàng thế giới. Nhận thức được sự vai trò của thanh toán quốc tế đối với nền kinh tế đất nước và rộng hơn là hội nhập kinh tế thế giới, Đảng và nhà nước ta ngày càng quan tâm hơn đến vấn đề này tạo điều kiện cho thanh toán quốc tế mở rộng, thuận lợi nhanh chóng cải cách hệ thống ngân hàng, thành lập nhiều hệ thống ngân hàng hơn giúp tháo gỡ vướng mắc thanh toán, tăng doanh thu thanh toán thu ngoại tệ trong nước để kinh tế trong nước ngày càng phát triển ngang tầm kinh tế thế giới. II_ Các phương tiện và phương thức thanh toán quốc tế: 1_ Các phương tiện thanh toán quốc tế thông dụng : Các phương tiện lưu thông tín dụng (hối phiếu, kỳ phiếu, séc…) được dùng làm phương tiện thanh toán quốc tế hình thành trên cơ sở của sự phát 5 triển tín dụng thương mại và tín dụng ngân hàng, có vai trò rất quan trọng trong thanh toán quốc tế. Trong điều kiện chủ nghĩa tư bản hiện đại với sự phát triển và mở rộng của chế độ tín dụng tư bản chủ nghĩa với quy mô phát triển cực kỳ rộng lớn của các nghiệp vụ cho vay, các phương tiện lưu thông tín dụng đã trở thành vật mang hình thái tiền tệ đặc thù. Khác với tiền tệ kim loại, các phương tiện thanh toán quốc tế lưu thông không có giá trị nội tại của nó mà chỉ có dấu hiệu tiền tệ mà thôi. Song nếu tiền giấy là ký hiệu của tiền thật do nhà nước phát hành thì phương tiện lưu thông tín dụng phần lớn là do kết quả của hợp đồng mua bán hàng hoá và các nghiệp vụ của ngân hàng tạo ra. * Hối phiếu: [ 8, trang 74] Khái niệm hối phiếu theo định nghĩa hối phiếu của luật hối phiếu 1882 của nước Anh ( ULB), hối phiếu là một tờ mệnh lệnh trả tiền vô điều kiện do một người ký phát cho người khác, yêu cầu người này khi nhìn thấy phiếu hoặc đến một ngày cụ thể nhất định hoặc đến một ngày có thể xác định trong tương lai phải trả một số tiền nhất định cho một người nào đó hoặc theo lệnh của người này trả cho người khác hoặc trả cho người cầm phiếu. Hối phiếu có ba đặc điểm quan trọng : Thứ nhất là tính trừu tượng của hối phiếu, hối phiếu không cần phải ghi nội dung của quan hệ tín dụng hay nói cách khác không ghi nguyên nhân sinh ra việc lập phiếu mà chỉ ghi rõ số tiền phải trả và nội dung liên quan đến vấn đề trả tiền. Thứ hai là tính bắt buộc trả tiền của hối phiếu, người trả tiền hối phiếu phải trả tiền theo đúng những nội dung ghi trên tờ hối phiếu mà không được viện bất cứ lý do riêng nào để từ chối trả tiền chỉ trừ trường hợp hối phiếu được lập không đúng luật điều chỉnh. Thứ ba là tính lưu thông của hối phiếu, hối phiếu có thể được chuyển nhượng một hay nhiều lần trong thời hạn hiệu lực của nó. *Séc: [ 8, trang 89] 6 Séc là một tờ mệnh lệnh trả tiền vô điều kiện của người chủ tài khoản, ra lệnh cho ngân hàng trích từ tài khoản của mình để trả cho người có tên trong séc, hoặc trả theo lệnh của người ấy hoặc trả cho người cầm séc một số tiền nhất định, bằng tiền mặt hay bằng chuyển khoản. Séc ra đời từ chức năng làm phương tiện thanh toán của tiền tệ và được sử dụng rộng rãi trong các nước có hệ thống ngân hàng phát triển cao. Hiện nay séc là phương tiện chi trả được dùng hầu như phổ biến trong giao lưu thanh toán nội địa của tất cả các nước. Séc cũng được sử dụng rộng rãi trong thanh toán quốc tế về hàng hoá, cung ứng lao vụ, du lịch và về các chi trả phi mậu dịch khác. *Kỳ phiếu: [ 8, trang 96] Ngược lại với hối phiếu, kỳ phiếu do con nợ viết ra hứa cam kết trả tiền cho người hưởng lợi. Kỳ phiếu là một tờ giấy hứa cam kết trả tiền vô điều kiện do người lập phiếu phát ra hứa trả một số tiền nhất định cho người hưởng lợi hoặc theo lệnh của người này trả cho người khác theo quy định trong kỳ phiếu đó. *Thẻ ngân hàng: Thẻ ngân hàng là phương tiện thanh toán không dùng tiền mặt, ra đời từ phương thức mua bán chịu hàng hoá bán lẻ và phát triển gắn liền với việc áp dụng công nghệ tin học trong lĩnh vực tài chính ngân hàng. Thẻ ngân hàng là công cụ thanh toán do ngân hàng phát hành cấp cho khách hàng sử dụng để thanh toán hàng hóa, dịch vụ hoặc rút tiền mặt trong phạm vi số dư tiền gửi hoặc trong hạn mức tín dụng được cấp. Hiện nay thẻ ngân hàng được sử dụng như một phương tiện thanh toán hiện đại và ngày càng được các ngân hàng quan tâm phát triển ngày một phong phú đa dạng hơn như: Thẻ tín dụng (Credit Card), thẻ thanh toán (Charge Card), thẻ ATM, thẻ ghi nợ (Debit Card),… 7 2_ Các phương thức thanh toán quốc tế chủ yếu: [ 8, trang 202_237 + 9, trang 128_131] Phương thức thanh toán là cách thức thanh toán tiền hàng trong giao dịch thương mại quốc tế giữa người xuất khẩu và người nhập khẩu, hay nói cách khác đây là cách mà người bán dùng để thu tiền về và cũng là cách mà người mua dùng để trả tiền. Trong giao dịch thanh toán quốc tế có nhiều phương thức thanh toán khác nhau để phục vụ yêu cầu của người mua và người bán. Các phương thức thanh toán quốc tế gồm có 5 phương thức đó là: Phương thức chuyển tiến, phương thức nhờ thu, phương thức thanh toán tín dụng chứng từ, phương thức ghi sổ và phương thức giao hàng trả tiền ngay. 2.1. Phương thức chuyển tiển ( Remittance): * Khái niệm: Phương thức chuyển tiền là phương thức thanh toán trong đó một khách hàng được gọi là người chuyển tiền yêu cầu ngân hàng phục vụ mình chuyển một số tiền nhất định cho một người khác được gọi là người hưởng lợi ở một địa điểm nhất định bằng phương tiện chuyển tiền do khách hàng yêu cầu. Ngân hàng chuyển tiền thường thông qua đại lý của mình ở nước người hưởng lợi để thực hiện nghiệp vụ chuyển tiền. * Nhận xét về phương thức chuyển tiền: _ Phương thức chuyển tiền có lợi cho nhà nhập khẩu, thủ tục nhanh gọn, đơn giản, thuận tiện. _ Trong phương thức này ngân hàng chỉ giữ vai trò trung gian thanh toán đơn thuần, không ràng buộc về việc thanh toán, chi phí chuyển tiền thấp. _ Phương thức chuyển tiền có nhược điểm là việc trả tiền cho người bán phụ thuộc vào thiện chí của người mua. Bởi vậy quyền lợi của bên bán không được đảm bảo, ngược lại trường hợp bên bán nhận tiền trước cũng không bíêt việc giao hàng của bên bán có đúng hợp đồng hay không. 8 _ Rủi ro có thể xảy ra với người mua trong trường hợp người mua áp dụng thanh toán trả tiền trước cho người bán mà không nhận được hàng như đã ký trong hợp đồng. Do đó khi chọn phương thức thanh toán này yêu cầu các bên giao dịch thanh toán phải có sự tin cậy nhất định, hợp đồng áp dụng phương thức thanh toán này thường có giá trị nhỏ như chuyển vốn đầu tư từ tài khoản này sang tài khoản khác, chi phí bảo hiểm, vận chuyển, bồi thường thiệt hại, thanh toán mậu dịch… 2.2. Phương thức nhờ thu (Collection of payment): *Khái niệm: Phương thức nhờ thu là phương thức thanh toán trong đó người bán sau khi đã hoàn thành nghĩa vụ giao hàng hay cung ứng dịch vụ thì uỷ thác cho ngân hàng của mình thu hộ số tiền của người mua trên cơ sở hối phiếu do mình ký phát ra. *Dựa trên cở sở cách thức yêu cầu thanh toán của bên bán có thể phân biệt hai hình thức nhờ thu: _ Nhờ thu phiếu trơn (sử dụng hối phiếu trơn): Là phương thức thanh toán trong đó người bán uỷ thác cho ngân hàng phục vụ mình thu hộ tiền ở người mua căn cứ vào hối phiếu do mình lập ra, còn chứng từ hàng hóa thì gửi thẳng cho người mua không qua ngân hàng. Nhận xét về phương thức nhờ thu phiếu trơn: +Quy trình thanh toán đơn giản, trách nhiệm của ngân hàng thấp, phi sử dụng dịch vụ thấp +Với phương thức này quyền lợi của người bán không được đảm bảo, sự trả tiền và nhận hàng tách rời không có ràng buộc nhau. Người mua có thể nhận hàng nhưng có thể trì hoãn việc trả tiền. Có thể sử dụng phương thức này khi hai bên trong nội bộ công ty, có quan hệ lâu dài, hoặc liên doanh liên kết, có quan hệ chặt chẽ. Phương thức 9 thanh toán nhờ thu phiếu trơn có thể sử dụng để thanh toán phí như phí bảo hiểm, cước vận chuyển, vận tải hàng hoá dịch vụ trong kinh doanh xuất nhập khẩu không có chứng từ rắc rối đi kèm. _Phương thức nhờ thu kèm chứng từ: Là phương thức thanh toán trong đó người bán sau khi hoàn thành nghĩa cụ giao hàng thì lập ngay một bộ chứng từ kèm theo hối phiếu gửi đến ngân hàng phục vụ mình nhờ ngân hàng thu hộ tiền tờ hối phiếu với điều kiện người mua trả tiền hoặc chấp nhận trả tiền thì ngân hàng mới trao cho người mua bộ chứng từ để đi nhận hàng. Nhận xét về phương thức nhờ thu kèm chứng từ: +So với phương thức nhờ thu phiếu trơn và phương thức chuyển tiền, phương thức nhờ thu kèm chứng từ đảm bảo quyền lợi cho người bán hơn vì ngân hàng ngoài đòi hộ tiền hối phiếu còn giữ hộ bộ chứng từ do đó người bán không sợ mất hàng nếu không đòi được tiền. +Hạn chế của phương thức này là thời gian thanh toán lâu hơn, khi chờ ngân hàng khống chế bộ chứng từ, người bán không thể buộc người mua trả tiền mà chỉ khống chế quyền định đoạt của người mua, không khống chế được việc thanh toán. 2.3. Phương thức giao hàng (chứng từ) trả tiền ngay (COD/COA): * Khái niệm: Theo phương thức này, người nhập khẩu tiến hành ký quỹ tại ngân hàng phục vụ người xuất khẩu một khoản tiền bằng 100% trị giá của hợp đồng mua bán và đề nghị ngân hàng trả ngay tiền cho người xuất khẩu nếu người xuất khẩu xuất trình được cho ngân hàng đủ chứng từ theo yêu cầu hoặc trả tiền ngay sau khi người xuất khẩu giao hàng xong cho kho ngoại quan và lấy được giấy biên nhận kho hàng (Warehouse Receipt) trên đó có chữ ký của đại diện phía nhập khẩu. *Nhận xét phương thức giao hàng (chứng từ) trả tiền ngay: _ Phương thức này có ưu điểm là người xuất khẩu giao hàng xong có 10 [...]... mại quốc tế, vận tải bảo hiểm, thẩm định, đánh giá khách hàng, Marketing ngân hàng, kỹ thuật tư vấn… hỗ trợ hoạt động thanh toán quốc tế 21 CHƯƠNG II THỰC TRẠNG VỀ THANH TOÁN QUỐC TẾ TẠI NGÂN HÀNG ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN VIỆT NAM, CHI NHÁNH HÀ THÀNH I_ Giới thiệu khái quát về hoạt động của ngân hàng đầu tư và phát triển Việt Nam, chi nhánh Hà Thành: 1_ Sự ra đời và phát triển của Ngân hàng Đầu Tư và Phát. .. của ngân hàng bán lẻ kiểu mẫu, hiện đại 2_ Thanh toán xuất nhập khẩu tại Ngân hàng Đầu Tư và Phát Triển, chi nhánh Hà Thành: Trong giao dịch thương mại quốc tế, hiệu quả của hợp đồng ngoại thương phụ thuộc rất lớn vào dịch vụ thanh toán quốc tế Ngân hàng Đầu Tư và Phát Triển, chi nhánh Hà Thành cung cấp rất nhiều dịch vụ tiện lợi giúp cho các hoạt động thương mại quốc tế đạt hiệu quả cao hơn Chi nhánh. .. rộng chi nhánh và các phòng giao dịch do đó ngày 16/09/2003 chi nhánh Hà Thành được thành lập Chi nhánh được đặt tại Quận Hoàn Kiếm, Thành Phố Hà Nội, là nơi tập trung nhiều mối giao thoa kinh doanh buôn bán và cũng là trung tâm thành phố Là đơn vị thứ 76 của ngân hàng đầu tư phát triển Việt Nam, chi nhánh Hà Thành được thành lập trên cơ sở tách ra từ Sở Giao Dịch I của BIDV Chi nhánh là chi nhánh cấp... cùng với sự hỗ trợ rất lớn từ ban lãnh đạo và các phòng ban, phòng Ngân hàng Đầu Tư Phát Triển Việt Nam, chi nhánh Hà Thành đã bám sát và thực hiện đúng các định hướng và chỉ đạo của ban lãnh đạo Ngân Hàng Đầu tư và phát triển Việt Nam, hoàn thành tốt các nhiệm vụ kế hoạch khi thành lập Cụ thể: Chi nhánh đã bước đầu hình thành một mô hình mẫu về một ngân hàng hiện đại hoạt động trong cơ chế thị trường:... 401/CT thành lập Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam ( BIDV), thay thế 22 cho Ngân hàng Đầu Tư và Kiến Thiết cũ Ngân hàng đã bắt đầu thực hiện chức năng kinh doanh và ngày càng khẳng định vị thế của mình trong nền kinh tế, là một trong năm ngân hàng Quốc doanh có vai trò đi đầu trong lĩnh vực đầu tư và phát triển của nước ta Phát triển trên cơ sở chú trọng nghiên cứu nhu cầu thị trường để mở rộng chi. .. Bảng 2.2: Doanh số thanh toán quốc tế chi nhánh Hà Thành giai đoạn (2003_2006) Năm 16/09/03_31/12/03 2004 2005 2006 Doanh số thanh toán quốc Thu phí thanh toán tế( nghìn USD) 96,544.92 232,528.00 248,006.28 617,883.40 quốc tế( triệu đồng) 1.004 6.400 9.600 16.400 Nguồn: Báo cáo hoạt động thanh toán BIDV, chi nhánh Hà Thành Khi thành lập cho tới nay doanh số thanh toán quốc tế của chi nhánh liên tục tăng... chính BIDV hoặc ngân hàng khác phát hành dựa trên hạn mức tín dụng đã được thiết lập _Thanh toán séc du lịch: là dịch vụ BIDV ứng tiền mặt khi khách hàng xuất trình séc du lịch đủ điều kiện II_ Thanh toán quốc tế của Ngân hàng đầu tư và phát triển, chi nhánh Hà Thành: 1_ Tình hình chung thực hiện kế hoạch kinh doanh năm ( 2003_ 2006) 1.1 Kết quả hoạt động kinh doanh của chi nhánh Hà Thành giai đoạn... tâm gia dịch chứng khoán Hà Nội thành lập, chi nhánh Hà Thành được ngân hàng Đầu tư và Phát Triển Việt Nam giao nhiệm vụ làm Ngân hàng chỉ định thanh toán chứng khoán, đây là lĩnh vực kinh doanh mới đầy tiềm năng Nhận thức được vấn đề này chi nhánh đã thành lập phòng giao dịch 19/8 có trụ sở tại Trung tâm Giao Dịch Chứng Khoán Hà Nội Với chức năng là ngân hàng chỉ định thanh toán chứng khoán, kết quả... hàng Đầu Tư và Phát Triển, chi nhánh Hà Thành: Ngân hàng Đầu Tư và Phát Triển Việt Nam có tiền thân là Ngân hàng Kiến thiết Việt Nam Ngày 26/04/1957, Thủ tư ng chính phủ đã ký nghị định 177-TTG thành lập Ngân hàng kiến thiết Việt Nam trực thuộc Bộ Tài chính Ngân hàng thực hiện chức năng thay thế cho Vụ cấp phát vốn kiến thiết cơ bản, nhiệm vụ chủ yếu là thanh toán và quản lý vốn do nhà nước cấp cho kiến... từ ngân hàng Trong thực tế, khi ngân hàng và nhà nhập khẩu có quan hệ lâu dài, chưa tin cậy một số ngân hàng yêu cầu ký quỹ mở thư tín dụng một số tiền nhất định tuỳ thuộc vào giá trị hợp đồng, mức độ thân quen của nhà nhập khẩu và ngân hàng Phương thức thanh toán này, ngân hàng sẽ giúp nhà nhập khẩu kiểm tra bộ chứng từ hàng hoá do đó độ tin cậy được bảo đảm hơn Người nhập khẩu chỉ trả tiền ngân hàng . về thanh toán quốc tế. Chương II: Thực trạng về thanh toán quốc tế tại Ngân hàng Đầu Tư và Phát Triển, chi nhánh Hà Thành. Chương III: Giải pháp hoàn thiện thanh toán quốc tế tại Ngân hàng Đầu. thực trạng thanh toán quốc tế tại Ngân hàng Đầu Tư và Phát Triển, chi nhánh Hà Thành. _ Hệ thống hoá vấn đề lý luận chung về các phương thức thanh toán quốc tế và vai trò của ngân hàng trong. Đầu Tư và Phát Triển, chi nhánh Hà Thành. 2 CHƯƠNG I TỔNG QUAN VỀ THANH TOÁN QUỐC TẾ I_ Khái niệm và vai trò của thanh toán quốc tế: [ 8, trang 57]: 1_ Khái niệm thanh toán quốc tế: Mỗi quốc
- Xem thêm -

Xem thêm: Luận văn tốt nghiệp: Thanh toán quốc tế tại ngân hàng Đầu Tư và Phát Triển, chi nhánh Hà Thành, Luận văn tốt nghiệp: Thanh toán quốc tế tại ngân hàng Đầu Tư và Phát Triển, chi nhánh Hà Thành, Luận văn tốt nghiệp: Thanh toán quốc tế tại ngân hàng Đầu Tư và Phát Triển, chi nhánh Hà Thành, 1_ Các phương tiện thanh toán quốc tế thông dụng :, 2_ Các phương thức thanh toán quốc tế chủ yếu: [ 8, trang 202_237 + 9, trang 128_131], 1_ Các nhân tố khách quan bên ngoài:, 2_ Các nhân tố chủ quan:, 2_ Đặc điểm hoạt động kinh doanh của chi nhánh Hà Thành:, 1_ Tình hình chung thực hiện kế hoạch kinh doanh năm ( 2003_ 2006), 2_ Thanh toán xuất nhập khẩu tại Ngân hàng Đầu Tư và Phát Triển, chi nhánh Hà Thành:, 2_ Một số vướng mắc đối với phương thức thanh toán quốc tế:, 3_ Một số nguyên nhân của thực trạng thanh toán quốc tế tại BIDV, Hà Thành:, 1_ Giải pháp chung hoàn thiện hoạt động thanh toán quốc tế:, 2_ Một số giải pháp cho các phương thức thanh toán xuất nhập khẩu:, 3_ Kiến nghị đối với nhà xuất nhập khẩu:, DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO

Từ khóa liên quan

Mục lục

Xem thêm