Kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm

91 282 0

Đang tải... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 06/02/2015, 14:51

Khóa luận tốt nghiệp GVHD: Lương Thị Thu Hà MỤC LỤC **** LỜI MỞ ĐẦU: 04 PHẦN 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ KẾ TOÁN CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ GIÁ THÀNH SẢN PHẨM TRONG DOANH NGHIỆP 05 1.1. Khái niệm chi phí sản xuất và các cách phân loại chi phí sản xuất chủ yếu 05 1.1.1. Khái niệm chi phí sản xuất 05 1.1.2. Các cách phân loại chi phí sản xuất chủ yếu 05 1.1.2.1. Phân loại chi phí sản xuất theo tính chất kinh tế (yếu tố chi phí) 05 1.1.2.2. Phân loại chi phí sản xuất theo công dụng kinh tế chi phí 05 1.1.2.3. Phân loại chi phí theo quan hệ với sản lượng sản phẩm sản xuất 06 1.2. Giá thành sản phẩm, phân loại giá thành sản phẩm 06 1.2.1. Khái niệm giá thành sản phẩm 06 1.2.2. Phân loại giá thành sản phẩm 06 1.2.2.1.Theo thời gian và cơ sở số liệu tính giá thành 06 1.2.2.2. Phân loại giá thành theo phạm vi tính toán 06 1.2.2.3. Mối quan hệ giữa chi phí sản xuất và giá thành sản phẩm 06 1.3. Đối tượng tập hợp chi phí sản xuất, đối tượng tính giá thành sản phẩm 07 1.3.1. Đối tượng tập hợp chi phí sản xuất 07 1.3.1.1. Khái niệm đối tượng tập hợp chi phí sản xuất 07 1.3.1.2. Căn cứ để xác định đối tượng tập hợp chi phí sản xuất 07 1.3.1.3. Các đối tượng tập hợp chi phí sản xuất 07 1.3.2. Đối tượng tính giá thành sản phẩm 07 1.3.2.1. Khái niệm tính giá thành sản phẩm 07 1.3.2.2. Căn cứ để xác định đối tượng tính giá thành sản phẩm 07 SVTH: nguyen thi tuong vy Trang:1 Khóa luận tốt nghiệp GVHD: Lương Thị Thu Hà 1.3.2.3. Các loại đối tượng tính giá thành sản phẩm 08 1.4. Nhiệm vụ kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm 08 1.5. Kế toán tập hợp chi phí sản xuất 08 1.5.1. Tài khoản kế toán chủ yếu sử dụng 08 1.5.2. Phương pháp kế toán tập hợp chi phí sản xuất 10 1.6. Các phương pháp đánh giá sản phẩm đang chế tạo dở dang 10 1.6.1. Theo chi phí nguyên liệu, vật liệu trực tiếp ( NL, VL chính trực tiếp) 10 1.6.2. Ước lượng sản phẩm hoàn thành tương đương 11 1.6.3. Định mức chi phí ( chi phí kế hoạch) 11 1.7. Các phương pháp tính giá thành sản phẩm và ứng dụng trong các loại hình doanh nghiệp chủ yếu 11 1.7.1. Phương pháp tính giá thành giản đơn ( phương pháp trực tiếp ) 11 1.7.2. Phương pháp hệ số 12 1.7.3. Phương pháp tỷ lệ 12 1.7.4. Phương pháp loại trừ chi phí 13 1.7.5. Phương pháp tổng cộng chi phí 13 1.7.6. Phương pháp liên hợp 13 1.7.7. Phương pháp tính giá thành sản phẩm theo định mức chi phí 13 PHẦN 2: THỰC TẾ VỀ KẾ TOÁN CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM TẠI CÔNG TY TNHH MỸ HƯNG 14 2.1. ĐẶC ĐIỂM TÌNH HÌNH CHUNG TẠI ĐƠN VỊ THỰC TẬP 14 2.1.1. QUÁ TRÌNH HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN CỦA CÔNG TY 14 2.1.1.1. Lịch sử hình thành và phát triển của công ty 14 2.1.1.1.1. Quá trình hình thành và phát triển của công ty 14 SVTH: nguyen thi tuong vy Trang:2 Khóa luận tốt nghiệp GVHD: Lương Thị Thu Hà 2.1.1.1.2. Một số chỉ tiêu chủ yếu liên quan đến sự phát triển của Công Ty 14 2.1.1.2. Chức năng nhiệm vụ của công ty 15 2.1.2. ĐẶC ĐIỂM TỔ CHỨC QUẢN LÝ KINH DOANH CỦA CÔNG TY 15 2.1.2.1. Đặc điểm tổ chức sản xuất của công ty 15 2.1.2.2. Đặc điểm tổ chức bộ máy quản lý tại công ty 16 2.1.2.2.1. Sơ đồ tổ chức bộ máy quản lý tại công ty 16 2.1.2.2.2. Chức năng và nhiệm vụ của từng bộ phận 18 2.1.3. Đặc điểm tổ chức công tác kế toán tại công ty 18 2.1.3.1. Tổ chức bộ máy kế toán tại công ty 18 2.1.3.1.1. Sơ đồ tổ chức bộ máy kế toán 19 2.1.3.1.2. Chức năng và nhiệm vụ của từng phần hành kế toán 19 2.1.3.2. Hình thức kế toán áp dụng tại công ty 19 2.1.3.2.1. Sơ đồ hình thức kế toán mà công ty áp dụng 19 2.1.3.2.2. Trình tự ghi sổ 20 2.2. THỰC TẾ VỀ KẾ TOÁN CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM TẠI CÔNG TY TNHH MỸ HƯNG 20 2.2.1. Chi phí sản xuất và giá thành tại công ty 20 2.2.1.1. Nội dung cấu thành chi phí sản xuất tại công ty 20 2.2.1.2. Phân loại chi phí sản xuất tại công ty 21 2.2.2. THỰC TRẠNG KẾ TOÁN CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ GIÁ THÀNH TẠI CÔNG TY 21 2.2.2.1. Đối tượng hạch toán chi phí tại công ty 22 2.2.2.2. Đối tượng tính giá thành tại công ty 22 2.2.2.3. Phương pháp kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành áp dụng tại công ty 22 2.2.2.3.1. Phương pháp hạch toán chi phí 22 SVTH: nguyen thi tuong vy Trang:3 Khóa luận tốt nghiệp GVHD: Lương Thị Thu Hà 2.2.2.3.2. Tập hợp và phân bổ các loại chi phí sản xuất 22 2.2.2.3.2.1. Chi phí nguyên vật liệu trực tiếp 22 2.2.2.3.2.2. Chi phí nhân công trực tiếp 25 2.2.2.3.2.3. Chi phí sản xuất chung 29 2.2.2.3.3. Kế toán tập hợp chi phí và tính giá thành tại công ty 40 PHẦN 3: ĐÁNH GIÁ VÀ MỘT SỐ Ý KIẾN NHẰM HOÀN THIỆN KẾ TOÁN CHI PHÍ SẢN XUẤT TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM TẠI CÔNG TY 43 3.1. ĐÁNH GIÁ THỰC TRẠNG KẾ TOÁN CHI PHÍ SẢN XUẤT TÍNH GIÁ THÀNH TẠI CÔNG TY 43 3.1.1. Đánh giá chung về công tác kế toán 43 3.1.1.1. Những ưu điểm về tổ chức công tác kế toán, bộ máy kế toán 43 3.1.1.2. Những nhược điểm về tổ chức công tác kế toán, bộ máy kế toán 43 3.1.2. Đánh giá về kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành tại công ty 43 3.1.2.1. Những ưu điểm về kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành tại công ty 43 3.1.2.2. Những nhược điểm về kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành tại công ty cần hoàn thiện 43 3.2. MỘT SỐ Ý KIẾN GÓP PHẦN HOÀN THIỆN KẾ TOÁN CHI PHÍ SẢN XUẤT TÍNH GIÁ THÀNH TẠI CÔNG TY 44 KẾT LUẬN 46 Tài liệu tham khảo 47 SVTH: nguyen thi tuong vy Trang:4 Khóa luận tốt nghiệp GVHD: Lương Thị Thu Hà LỜI MỞ ĐẦU 1. Tầm quan trọng của đề tài: Ngày nay, khi nền kinh tế thế giới đang trên đà phát triển ngày càng cao thì nền kinh tế Việt Nam cũng đang dần phát triển để hội nhập sâu rộng với nền kinh tế khu vực và quốc tế. Hoạt động kinh doanh của các doanh nghiệp ngày càng đa dạng, phong phú và sôi động, đòi hỏi luật pháp và các biện pháp kinh tế của Nhà nước phải đổi mới để đáp ứng yêu cầu của nền kinh tế phát triển. Trong xu hướng đó, kế toán cũng không ngừng phát triển và ngày càng hoàn thiện về mặt nội dung, phương pháp cũng như hình thức tổ chức để đáp ứng nhu cầu quản lý ngày càng cao của nền sản xuất ra sản phẩm dịch vụ cho xã hội. Và lợi nhuận luôn là yếu tố sống còn mà bất cứ doanh nghiệp nào muốn tồn tại và phát triển SVTH: nguyen thi tuong vy Trang:5 Khóa luận tốt nghiệp GVHD: Lương Thị Thu Hà luôn cần phải quan tâm. Do đó nhằm tối thiểu hóa chi phí và tối đa hoá lợi nhuận thì doanh nghiệp luôn cần phải có hệ thống kế toán chi phí và tính giá thành sản phẩm một cách khoa học rõ ràng. Hoạt động sản xuất kinh doanh ở doanh nghiệp luôn gắn với môi trường và thị trường nhất định. Do vậy, doanh nghiệp cần phải có kiến thức về thị trường, giá cả và đặc biệt là các chi phí đầu vào và đầu ra nhằm đạt được lợi nhuận tối đa trong kinh doanh. Do đó việc tính đúng, tính đủ, quản lý chi phí sản xuất và tính giá thành là nội dung quan trọng hàng đầu trong các doanh nghiệp sản xuất, để đạt được mục tiêu tiết kiệm, loại trừ được những chi phí bất hợp lý nhưng vẫn không ngừng cho ra những sản phẩm chất lượng cao, đáp ứng nhu cầu khách hàng với giá cả cạnh tranh. Do đó, muốn đứng vững thì vấn đề quản lý chi phí và xác định chính xác giá thành sản phẩm của doanh nghiệp phải được tìm hiểu và giải quyết ngay từ bây giờ. Từ những nhận định trên, cho thấy đề tài Kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại Công ty TNHH MỸ HƯNG là cần thiết, nhằm giúp ta hiểu rõ hơn về cách xác định chi phí sản xuất, từ đó tính được giá thành sản phẩm, sao cho tiết kiệm được chi phí (thấp nhất có thể), từ đó giá thành sản phẩm ở một mức ổn định, nhằm giúp Công ty đạt được hiệu quả kinh doanh như mong muốn. 2. Mục tiêu của đề tài: Mục tiêu quan trọng của doanh nghiệp là lợi nhuận, để đạt được lợi nhuận này càng cao hơn thì vấn đề hạ giá thành sản phẩm và nâng cao chất lượng sản phẩm là một trong những biện pháp hữu hiệu nhất giúp cho doanh nghiệp cạnh tranh đứng vững trên thị trường. Muốn vậy cần phải hạch toán đầy đủ các chi phí phát sinh liên quan đến hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp để tìm biện pháp tiết kiệm chi phí sản xuất, cho nên nghiên cứu công tác kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm là hết sức cần thiết.Thông qua công tác hạch toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm sẽ cung cấp cho nhà quản lý doanh nghiệp thông tin cần thiết về tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp, từ đó có kế hoạch chỉ đạo, đề ra phương hướng, SVTH: nguyen thi tuong vy Trang:6 Khóa luận tốt nghiệp GVHD: Lương Thị Thu Hà nhiệm vụ cho hoạt động sản xuất nhằm mang lại hiệu quả kinh tế cao hơn. Xuất phát từ tầm quan trọng và mục tiêu của đề tài nghiên cứu như trên nên em đã chọn và nghiên cứu khóa luận “ Kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm” làm khóa luận thực tập. Do thời gian hạn chế và hoạt động sản xuất chủ yếu của công ty là gia công theo đơn đặt hàng. Nên việc nghiên cứu khóa luận chỉ khai thác trong phạm vi kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm theo đơn đặt hàng. 3. Phạm vi nghiên cứu: - Phạm vi về không gian: Đề tài được thực hiện tại công ty TNHH MỸ HƯNG - Phạm vi về thời gian: Số liệu nghiên cứu là số liệu tháng 04 năm 2009 do công ty cung cấp. - Đối tượng nghiên cứu: + Các khoản chi phí sản xuất để sản xuất ra sản phẩm tại công ty TNHH MỸ HƯNG (CP NVLTT, CP NCTT, CP SXC).Cách đánh giá sản phẩm dở dang cuối kỳ. + Phương pháp hạch toán các nghiệp vụ kinh tế phát sinh, các tài khoản có liên quan đến việc tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại công ty. + Đề tài chỉ tập trung nghiên cứu những vấn đề kế toán có liên quan đến chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm. 4. Phương pháp nghiên cứu: * Thu thập số liệu: - Tham khảo các tài liệu, đề tài nghiên cứu trước đó, sách báo, từ Internet về kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm. - Thu thập thống kê số liệu từ các báo cáo tài chính, chứng từ, sổ sách kế toán do Công ty cung cấp. * Phân tích số liệu: Phương pháp tổng hợp: tổng hợp các số liệu từ các nghiệp vụ kinh tế phát sinh, các sổ chi tiết về chi phí NVLTT, NCTT, CPSXC để tiến hành tập hợp chi phi SVTH: nguyen thi tuong vy Trang:7 Khóa luận tốt nghiệp GVHD: Lương Thị Thu Hà sản xuất và tính giá thành sản phẩm. Phương pháp phân tích: từ các số liệu, thông tin có được, tiến hành phân tích quy trình sản xuất và các chi phí sản xuất trực tiếp. Phương pháp đánh giá: sau khi phân tích, tiến hành đánh giá các khoản chi phí sản xuất phát sinh biến động qua các năm như thế nào. Từ đó có thể đề ra một số kiến nghị cho Công ty. 5. Nội dung của đề tài: Nội dung đề tài gồm 3 phần: Phần 1: Cơ sở lý luận về kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm trong doanh nghiệp. Phần 2: Thực trạng về kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại công ty TNHH MỸ HƯNG. Phần 3: Đánh giá và một số ý kiến nhằm hoàn thiện kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại công ty TNHH MỸ HƯNG Mặc dù đã cố gắng nhưng với khả năng còn hạn chế, điều kiện thời gian tìm hiểu có hạn, kinh nghiệm thực tiễn còn ít nên chắc chắn chuyên đề sẽ không tránh khỏi những thiếu sót. Em rất mong nhận được sự góp ý bổ sung của giáo viên hướng dẫn, cùng với phòng kế toán nói riêng và ban lãnh đạo công ty nói chung để chuyên đề tốt nghiệp của em được hoàn thiện hơn. Em xin chân thành cảm ơn! Quảng ngãi, tháng 6 năm 2013 Sinh viên thực hiện Nguyễn Thị Phượng SVTH: nguyen thi tuong vy Trang:8 Khóa luận tốt nghiệp GVHD: Lương Thị Thu Hà PHẦN 1 CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ KẾ TOÁN CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ GIÁ THÀNH SẢN PHẨM TRONG DOANH NGHIỆP 1.1. Khái niệm chi phí sản xuất và các cách phân loại chi phí sản xuất chủ yếu: 1.1.1. Khái niệm chi phí sản xuất: Chi phí sản xuất là toàn bộ hao phí về lao động sống, lao động vật hóa (lao động quá khứ) và các hao phí cần thiết khác mà doanh nghiệp đã chỉ ra để tiến hành các hoạt động sản xuất kinh doanh trong một thời kỳ nhất định biểu hiện dưới hình thái tiền tệ. 1.1.2. các cách phân loại chi phí sản xuất chủ yếu: 1.1.2.1. Phân loại chi phí sản xuất theo tính chất kinh tế (Yếu tố chi phí): Theo cách phân loại này kế toán căn cứ vào tính chất kinh tế của chi phí bỏ vào trong quá trình sản xuất; không phân biệt chi phí đó dùng vào mục đích gì để sắp xếp thành từng loại (Yếu tố) chi phí. Phân loại chi phí sản xuất theo tính chất kinh tế có tác dụng quan trọng trong việc quản lý chi phí sản xuất, cho phép hiểu rõ cơ cấu, tỷ trọng của từng yếu tố chi phí trong toàn bộ chi phí; làm cơ sở cho việc đánh giá, kiểm tra tình hình thực hiện dự toán chi phí sản xuất, xây dựng kế hoạch cung ứng vật tư, tiền vốn, xác định nhu cầu vốn kinh doanh, … Theo cách phân loại này, chi phí sản xuất bao gồm: - Chi phí nguyên liệu, vật liệu: Là toàn bộ giá trị các loại nguyên vật liệu chính, vật liệu phụ, phụ tùng thay thế, công cụ dụng cụ,… doanh nghiệp đã sử dụng cho hoạt động sản xuất trong kỳ. - Chi phí nhiên liệu, động lực: Bao gồm giá trị các loại nhiên liệu, chi phí cho động lực dùng trong sản xuất. SVTH: nguyen thi tuong vy Trang:9 Khóa luận tốt nghiệp GVHD: Lương Thị Thu Hà - Tiền lương và các khoản phụ cấp: Là toàn bộ số tiền lương và các khoản phụ cấp lương phải trả cho công nhân viên chức trong doanh nghiệp. -BHXH, BHYT, KPCĐ: Trích theo tỷ lệ quy định trên tổng số tiền lương và phụ cấp lương phải trả cho công nhân viên chức. - Khấu hao TSCĐ: Phản ánh tổng số khấu hao TSCĐ phải trích trong kỳ của tất cả TSCĐ sử dụng cho sản xuất, kinh doanh. - Chi phí dịch vụ mua ngoài: Phản ánh toàn bộ chi phí dịch vụ mua ngoài dùng vào sản xuất, kinh doanh. - Chi phí bằng tiền khác: Phản ánh toàn bộ các chi phí khác bằng tiền chưa phản ảnh vào các yếu tố trên dùng vào hoạt động sản xuất, kinh doanh trong kỳ… 1.1.2.2. Phân loại chi phí sản xuất theo công cụ kinh tế chi phí (Khoản mục chi phí): Căn cứ vào mục đích, công dụng của chi phí sắp xếp vào một khoản mục chi phí, không phân biệt tính chất kinh tế của nó như thế nào. Phân loại chi phí sản xuất theo mục đích và công dụng kinh tế có tác dụng phục vụ cho việc quản lý định mức chi phí; là cơ sở cho kế toán tập hợp chi phí, tính giá thành sản phẩm và lập kế hoạch giá thành cho kỳ sau. Theo cách này chi phí sản xuất bao gồm: - Chi phí nguyên liệu, vật liệu trực tiếp: bao gồm giá trị các loại nguyên vật liệu chính, vật liệu phụ,…dùng trực tiếp cho việc sản xuất, chế tạo ra sản phẩm hay thực hiện công việc lao vụ. Không hạch toán về khoản mục này những chi phí nguyên vật liệu dùng vào mục đích phục vụ cho sản xuất chung hay cho những lĩnh vực ngoài hoạt động sản xuất. - chi phí nhân công trực tiếp: Bao gồm chi phí tiền lương, phụ cấp lương và các khoản trích BHXH, BHYT, KPCĐ trên cơ sở tiền lương của công nhân trực tiếp sản xuất sản phẩm. SVTH: nguyen thi tuong vy Trang:10 [...]... phí sản xuất dở dang đầu kỳ Chi phí sản xuất phát sinh trong kỳ Tổng giá thành sản phẩm trong Chi phí sản xuất dở dang cuối kỳ kỳ Tổng giá thành sản Chi phí sản = xuất phẩm hoàn thành dở dang đầu kỳ Chi phí sản xuất + - Chi phí sản phát sinh trong xuất kỳ dở dang cuối kỳ Tóm lại: Chi phí sản xuất và giá thành sản phẩm là hai mặt khác nhau của quá trình sản xuất, một bên là các yếu tố chi phí “đầu vào”... Phân loại giá thành sản phẩm: 1.2.2.1 Phân loại giá thành sản phẩm theo thời gian và cơ sở số liệu tính giá thành: 1.2.2.2 Phân loại giá thành theo phạm vi tính toán: 1.2.2.3 Mối quan hệ giữa chi phí sản xuất và giá thành sản phẩm: Chi phí sản xuất là toàn bộ chi phí phát sinh trong quá trình sản xuất (một kỳ nhất định) còn giá thành sản phẩm là toàn bộ chi phí kết tinh trong một khối lượng sản phẩm, một... chi phí sản xuất dở dang cuối kỳ theo các phương pháp đánh giá sản phẩm dở dang B3: Tính giá thành chung cho các loại sản phẩm: Tổng giá thành sản Chi phí sản Chi phí sản = xuất dở + xuất Chi phí sản phát - Các khoản xuất dở dang - điều chỉnh phẩm hoàn dang đầu kỳ sinh trong kỳ cuối kỳ giảm giá thành trong thành kỳ B4: Tính giá thành đơn vị sản phẩm chuẩn: Giá thành đơn vị sản phẩm chuẩn Tổng giá thành. .. xưởng sản xuất hoặc sản phẩm, nhóm sản phẩm, chi tiết, bộ phận sản phẩm, … 1.3.2 Đối tượng tính giá thành sản phẩm: 1.3.2.1 Khái niệm đối tượng tính giá thành sản phẩm: Đối tượng tính giá thành sản phẩm là các loại sản phẩm, công việc, lao vụ, do doanh nghiệp sản xuất ra và cần phải xác định giá thành 1.3.2.2 Căn cứ để xác định đối tượng tính giá thành sản phẩm: Tùy đặc điểm sản xuất, đặc điểm sản phẩm. .. sản xuất Tổng giá thành thực CPSX dở = CPSX phát Chi phí sản dang đầu kỳ +sinh trong - Các khoản xuất dở dang - điều chỉnh tế của của nhóm kỳ của nhóm nhóm sản sản phẩm sản phẩm cuối kỳ của giảm giá nhóm sản phẩm thành của phẩm nhóm sản phẩm - Tính tổng giá thành kế hoạch của nhóm sản phẩm theo từng khoản mục chi phí sản xuất: Tổng giá thành kế hoạch Số lượng sản phẩm Giá thành kế hoạch của nhóm sản phẩm. .. hoàn thành trong năm x đơn vị sản phẩm - Tính tỉ lệ giá thành nhóm sản phẩm theo từng khoản mục chi phí sản xuất: Tỷ lệ tính giá Tổng giá thành thực tế của nhóm sản phẩm SVTH: nguyen thi tuong vy Trang:26 Khóa luận tốt nghiệp thành của nhóm GVHD: Lương Thị Thu Hà = sản phẩm Tổng giá thành kế hoạch của nhóm sản phẩm - Tính giá thành thực tế đơn vị sản phẩm: Giá thành thực tế Giá thành kế đơn vị sản phẩm. .. đánh giá tình hình thực hiện các định mức chi phí và dự toán chi phí; tình hình sử dụng tài sản, vật tư, lao động tiền vốn; tình hình thực hiện kế hoạch giá thành sản phẩm để có quyết định quản lý thích hợp .Xuất phát từ yêu cầu quản lý chi phí giá thành và vai trò kế toán thì kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm có những nhiệm vụ sau: - Kiểm tra giám đốc tình hình thực hiện kế hoạch sản xuất. .. - Chi phí sản xuất chung: + Tài khoản sử dụng: TK 627 “ chi phí sản xuất chung” + Công dụng: tài khoản này phản ánh những chi phí phục vụ sản xuất và quản lý sản xuất phát sinh trong phạm vi phân xưởng, bộ phận sản xuất + Nội dung kết cấu: TK 627” Chi phí sản xuất chung” Các chi phí sản xuất chung phát sinh - Các khoản ghi giảm chi phí sản xuất trong kỳ chung - Kết chuyển chi phí sản xuất chung vào... Định mức chi phí (chi phí kế hoạch): Chi phí sản xuất dở Số lượng sản dang cuối kỳ =  tỷ lệ phẩm dở x chi phí định hoàn x mức của mỗi dang cuối kỳ thành sản phẩm 1.7 Các phương pháp tính giá thành sản phẩm và ứng dụng trong các loại hình doanh nghiệp chủ yếu: 1.7.1 Phương pháp tính giá thành giản đơn (phương pháp trực tiếp): Tổng giá thành Chi phí Chi phí Chi phí Các khoản điều chỉnh thực tế sản phẩm. .. Nhiệm vụ kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm: Chi phí sản xuất và giá thành sản phẩm là những chỉ tiêu kinh tế quan trọng, phản ánh chất lượng hoạt động sản xuất kinh doanh và quản lý kinh tế tài chính trong doanh nghiệp nên luôn được các nhà quản lý quan tâm Kế toán cung cấp cho nhà quản lý nắm được tất cả các chi phí phát sinh và giá thành sản phẩm thực tế của từng loại sản phẩm, lao . VỀ KẾ TOÁN CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ GIÁ THÀNH SẢN PHẨM TRONG DOANH NGHIỆP 1.1. Khái niệm chi phí sản xuất và các cách phân loại chi phí sản xuất chủ yếu: 1.1.1. Khái niệm chi phí sản xuất: Chi phí. kỳ Tổng giá thành sản phẩm hoàn thành = Chi phí sản xuất dở dang đầu kỳ + Chi phí sản xuất phát sinh trong kỳ - Chi phí sản xuất dở dang cuối kỳ Tóm lại: Chi phí sản xuất và giá thành sản phẩm. chức công tác kế toán, bộ máy kế toán 43 3.1.2. Đánh giá về kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành tại công ty 43 3.1.2.1. Những ưu điểm về kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành tại công

Từ khóa liên quan

Tài liệu liên quan