hoàn thiện kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm trong doanh nghiệp xây lắp

105 543 1

Đang tải... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 13/01/2015, 16:12

Trường Đại học Công đoàn Khoa: Giáo dục thường xuyên MỤC LỤC DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT DANH MỤC SƠ ĐỒ DANH MỤC BẢNG BIỂU LỜI MỞ ĐẦU CHƯƠNG I: NHỮNG LÝ LUẬN CƠ BẢN VỀ KẾ TOÁN CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM TRONG CÁC DOANH NGHIỆP XÂY LẮP 1.1. Đặc điểm hoạt động kinh doanh xây lắp có ảnh hưởng đến kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm 1.2.Chi phí sản xuất và giá thành sản phẩm xây lắp 1.2.1 Chi phí sản xuất 1.2.1.1 Khái niệm chi phí sản xuất 1.2.1.2 Phân loại chi phí sản xuất 1.2.2. Giá thành sản phẩm xây lắp 1.2.2.1 Khái niệm giá thành sản phẩm xây lắp 1.2.2.2 Phân loại tính giá thành sản phẩm xây lắp. 1.2.3.Mối quan hệ giữa chi phí sản xuất và giá thành sản phẩm 1.3. Đối tượng tập hợp chi phí sản xuất và đối tượng tính giá thành sản phẩm 1.3.1.Đối tượng tập hợp chi phí sản xuất 1.3.2.Đối tượng tính giá thành sản phẩm 1.4. Phương pháp tập hợp chi phí sản xuất và phương pháp tính giá thành sản phẩm 1.4.1. Phương pháp kế toán chi phí sản xuất 1.4.2. Phương pháp tính giá thành sản phẩm xây lắp 1.5. Kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm trong doanh nghiệp xây lắp 1.5.1.Kế toán chi phí nguyên vật liệu trực tiếp 1.5.2.Kế toán chi phí nhân công trực tiếp 1.5.3. Kế toán chi phí sử dụng máy thi công 1.5.4. Kế toán chi phí sản xuất chung 1.5.5.Tổng hợp chi phí sản xuất, kiểm kê và tính giá trị sản phẩm dở dang cuối kỳ 1.6. Sổ sách sử dụng để kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm xây lắp 1.6.1 Hình thức nhật ký chung 1.6.2 Hình thức nhật ký chứng từ 1.6.3 Hình thức nhật ký sổ cái 1.6.4 Hình thức chứng từ ghi sổ 1.6.5. Hình thức kế toán trên máy vi tính CHƯƠNG II: THỰC TRẠNG KẾ TOÁN CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM TẠI CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN GIANG Nguyễn Thị Thuận Khóa luận tốt nghiệp Lớp: TĐ - KT10 Trường Đại học Công đoàn Khoa: Giáo dục thường xuyên TRƯỜNG 2.1. Giới thiệu chung về Công ty 2.1.1. Lịch sử hình thành và phát triển của Công ty 2.1.2. Đặc điểm hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty 2.1.3. Cơ cấu tổ chức bộ máy quản lý hoạt động sản xuất kinh doanh tại Công ty 2.1.4. Đặc điểm công tác kế toán tại Công ty 2.1.4.1. Cơ cấu tổ chức bộ máy kế toán 2.1.4.2. Chế độ kế toán Công ty áp dụng 2.2. Thực trạng kế toán chi phí sản xuất tại Công ty 2.2.1. Đặc điểm và phân loại chi phí sản xuất tại Công ty 2.2.2. Đối tượng và phương pháp tập hợp chi phí sản xuất 2.2.3. Kế toán chi phí nguyên vật liệu trực tiếp 2.2.4. Kế toán chi phí nhân công trực tiếp 2.2.5. Kế toán chi phí sử dụng máy thi công 2.2.6. Kế toán chi phí sản xuất chung 2.3. Thực trạng kế toán giá thành sản phẩm tại công ty 2.3.1. Đối tượng và kỳ tính giá thành sản phẩm 2.3.2. Xác định giá trị sản phẩm dở dang cuối kỳ và trình tự tính giá thành sản phẩm CHƯƠNG III: HOÀN THIỆN KẾ TOÁN CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM TẠI CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN GIANG TRƯỜNG 3.1. Đánh giá khái quát tình hình kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại Công ty 3.1.1. Ưu điểm 3.1.2. Tồn tại 3.2. Sự cần thiết phải hoàn thiện kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại công ty 3.3. Giải pháp hoàn thiện kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại Công ty Kết luận Tài liệu tham khảo Nguyễn Thị Thuận Khóa luận tốt nghiệp Lớp: TĐ - KT10 Trng i hc Cụng on Khoa: Giỏo dc thng xuyờn Danh mục từ viết tắt Stt Ký hiu Ni dung 1 TNHH Trách nhim hu hn 2 CPNVLTT Chi phí nguyên vt liu trc tip 3 CPNCTT Chi phí nhân cụng trc tip 4 CPSDMTC Chi phí s dng máy thi công 5 CPSXC Chi phí sn xut chung 6 PPKKTX Phng pháp kê khai thng xuyên 7 PPKKĐK Phng pháp kim kê nh k 8 NKC Nht ký chung 9 GTGT Giá tr gia tng 10 BHXH Bo him xã hi 11 BHYT Bo him y t 12 BHTN Bo him tht nghip 13 KPCĐ Kinh phí công on 14 TSCĐ Tài sản cố định Nguyn Th Thun Khúa lun tt nghip Lp: T - KT10 Trường Đại học Công đoàn Khoa: Giáo dục thường xuyên DANH MỤC SƠ ĐỒ Stt Tên sơ đồ Trang 1 Sơ đồ 1: Trình tự ghi sổ theo hình thức nhật ký chung 2 Sơ đồ 2: Trình tự ghi sổ theo hình thức nhật ký chứng từ 3 Sơ đồ 3: Trình tự ghi sổ theo hình thức nhật ký sổ cái 4 Sơ đồ 4: Trình tự ghi sổ theo hình thức chứng từ ghi sổ 5 Sơ đồ 5: Hình thức kế toán máy 6 Sơ đồ 6: Sơ đồ tổ chức bộ máy quản lý của Công ty 7 Sơ đồ 7: Sơ đồ tổ chức bộ máy kế toán 8 Sơ đồ 8: Sơ đồ hình thức kế toán Nhật ký chung 9 Sơ đồ 9: Trình tự ghi sổ kế toán tổng hợp chi phí NVLTT 10 Sơ đồ 10: Trình tự sổ kế toán tổng hợp nhân công trực tiếp 11 Sơ đồ 11: Trình tự ghi sổ kế toán tổng hợp Chi phí SDMTC 12 Sơ đồ 12: Trình tự ghi sổ kế toán tổng hợp CPSXC Nguyễn Thị Thuận Khóa luận tốt nghiệp Lớp: TĐ - KT10 Trường Đại học Công đoàn Khoa: Giáo dục thường xuyên DANH MỤC BẢNG BIỂU Stt Tên bảng biểu Trang 1 Biểu 1: Hóa đơn giá trị gia tăng 2 Biểu 2: Phiếu chi 3 Biểu 3: Phiếu nhập kho 4 Biểu 4: Hóa đơn giá trị gia tăng 5 Biểu 5: Phiếu chi 6 Biểu 6: Phiếu nhập kho 7 Biểu 7: Phiếu xuất kho 8 Biểu 8: Phiếu xuất kho 9 Biểu 9: Phiếu xuất kho 10 Biểu 10: Bảng kê chi tiết nguyên vật liệu thi công công trình Toà nhà vinafood 11 Biểu 11: Bảng kê chi tiết nguyên vật liệu thi công công trình toà nhà Vinafood 12 Biểu 12: Bảng chấm công (tổ sơn) 13 Biểu 13: Bảng thánh toán tiền lương (tổ sơn) 14 Biểu 14: Bảng phân bổ tiền lương và BHXH 15 Biểu 15: Phiếu xuất kho 16 Biểu 16: Bảng tính và phân bổ khấu hao TSCĐ 17 Biểu 17: Hợp đồng sử dụng điện thi công xây dựng công trình Toà nhà Vinafood 18 Biểu 18: Biển bản thanh lý hợp đồng sử dụng điện thi công xây dựng công trình Toà nhà Vinafood 19 Biểu 19: Hợp đồng sử dụng nước thi công xây dựng công trình Toà nhà Vinafood 20 Biểu 20: Biển bản thanh lý hợp đồng sử dụng nước thi công xây dựng công trình Toà nhà Vinafood 21 Biểu 21: Hóa đơn Giá trị gia tăng 22 Biểu 22: Phiếu chi 23 Biểu 23: Hóa đơn Giá trị gia tăng Nguyễn Thị Thuận Khóa luận tốt nghiệp Lớp: TĐ - KT10 Trường Đại học Công đoàn Khoa: Giáo dục thường xuyên 24 Biểu 24: Phiếu chi 25 Biểu 25: Sổ nhật ký chung 26 Biểu 26: Sổ chi tiết tài khoản 621 27 Biểu 27: Sổ chi tiết tài khoản 622 28 Biểu 28: Sổ chi tiết tài khoản 623 29 Biểu 29: Sổ chi tiết tài khoản 627 30 Biểu 30: Tập hợp chi phí công trình tòa nhà Vinafood 31 Biểu 31: Sổ chi tiết tài khoản 154 LỜI NÓI ĐẦU Trong những năm qua, cùng với sự đổi mới của cơ chế quản lý kinh tế, hệ thống cơ sở hạ tầng ở nước ta cũng có sự phát triển vượt bậc. Đóng góp đáng kể vào sự phát triển nhanh chóng cơ sở hạ tầng của đất nước đó là ngành xây dựng Nguyễn Thị Thuận Khóa luận tốt nghiệp Lớp: TĐ - KT10 Trường Đại học Công đoàn Khoa: Giáo dục thường xuyên cơ bản. Xây dựng cơ bản là ngành sản xuất vật chất tạo ra cơ sở vật chất cho nền kinh tế quốc dân, sử dụng lượng vốn tích lũy rất sớm trong tổng số vốn đầu tư của cả nước, là điều kiện thu hút vốn đầu tư của nước ngoài trong quá trình công nghiệp hóa hiện đại hóa đất nước. Tuy nhiên bên cạnh những mặt mạnh đạt được, ngành xây dựng cơ bản cũng còn những thiếu sót như việc đầu tư còn tràn lan, thiếu tập trung, công trình dở dang nhiều gây ra lãng phí lớn, thêm nữa đặc điểm nổi bật của ngành là vốn đầu tư lớn, thời gian thi công kéo dài, nhiều khâu nên vấn đề đặt ra là làm sao để quản lý vốn có hiệu quả, khắc phục tình trạng lãng phí, thất thoát vốn trong quá trình sản xuất, thi công giảm chi phí, hạ giá thành sản phẩm, tăng khả năng cạnh tranh cho doanh nghiệp. Để giải quyết được vấn đề trên, mỗi doanh nghiệp nói chung cần có các thông tin phục vụ cho quản lý sản xuất kinh doanh, đặc biệt là các thông tin về chi phí sản xuất và giá thành sản phẩm là một trong những công cụ rất hữu hiệu và đắc lực trong sản xuất kinh doanh của mỗi doanh nghiệp xây lắp. Chi phí sản xuất được tập hợp một cách chính xác kết hợp với việc đầy đủ giá thành sản phẩm sẽ làm lành mạnh hoá các quan hệ kinh tế tài chính trong doanh nghiệp, giúp phần tích cực vào việc sử dụng hiệu quả các nguồn đầu tư. Nhận thức được tầm quan trọng của vấn đề này, qua thời gian thực tập tại Công ty TNHH một thành viên Giang Trường, được sự giúp đỡ của Cô giáo Kiều Thu Hiền và phòng kế toán tài chính của Công ty, em đã chọn đề tài "Hoàn thiện kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm trong doanh nghiệp xây lắp" tại Công ty TNHH một thành viên Giang Trường làm khóa luận tốt nghiệp. Ngoài phần mở đầu và kết luận kết cấu của khóa luận được chia làm 3 chương: Chương 1: Những lý luận cơ bản về kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm trong các doanh nghiệp xây lắp. Nguyễn Thị Thuận Khóa luận tốt nghiệp Lớp: TĐ - KT10 Trường Đại học Công đoàn Khoa: Giáo dục thường xuyên Chương 2: Thực trạng kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại Công ty TNHH một thành viên Giang Trường. Chương 3: Hoàn thiện kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại Công ty TNHH một thành viên Giang Trường. Mục đích của đề tài là đi sâu nghiên cứu việc vận dụng lý thuyết về kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm xây lắp vào thực tế công việc tại Công ty. Trên cơ sở đó phân tích những tồn tại nhằm giúp một phần nhỏ vào công tác kế toán của Công ty. CHƯƠNG 1 NHỮNG LÝ LUẬN CƠ BẢN VỀ KẾ TOÁN CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM TRONG DOANH NGHIỆP XÂY LẮP Nguyễn Thị Thuận Khóa luận tốt nghiệp Lớp: TĐ - KT10 Trường Đại học Công đoàn Khoa: Giáo dục thường xuyên 1.1. Đặc điểm hoạt động kinh doanh xây lắp có ảnh hưởng đến kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm. Hoạt động kinh doanh xây lắp gồm hoạt động xây dựng và lắp đặt thiết bị, gọi chung là xây dựng cơ bản. Đây là ngành sản xuất vật chất quan trọng mang tính chất công nghiệp, nhằm tạo ra cơ sở vật chất cho từng ngành và cho toàn bộ nền kinh tế quốc dân đó là các công trình xây dựng như nhà cửa, cầu cống, đường xá , các công trình lắp đặt như máy móc thiết bị, máy tiện, máy cưa Hoạt động kinh doanh xây lắp có các đặc điểm sau: - Sản phẩm xây lắp là các công trình, vật kiến trúc có quy mô lớn, kết cấu phức tạp, mang tính đơn chiếc, thời gian sản xuất dài , do vậy việc tổ chức và hạch toán nhất thiết phải có dự toán thiết kế, dự toán thi công. Các công trình khác nhau thì thường có cấu trúc khác nhau. - Sản phẩm xây lắp cố định tại nơi sản xuất, còn các điều kiện sản xuất phải di chuyển theo địa điểm đặt sản phẩm. - Hoạt động xây lắp thường được tiến hành ngoài trời, phụ thuộc rất nhiều vào thời tiết, khí hậu như mưa, nắng, bão, lũ lụt do đó ảnh hưởng rất lớn đến chất lượng công trình và các chi phí phát sinh ngoài dự kiến, sản phẩm mang tính thời vụ và thường chịu nhiều rủi ro so với sản phẩm công nghiệp khác. - Tổ chức sản xuất trong doanh nghiệp xây lắp hiện nay thường được tổ chức theo phương thức "khoán gọn" các công trình, hạng mục công trình, khối lượng công việc cho các đơn vị trong nội bộ doanh nghiệp (các đội, các xí nghiệp ) Trong giá khoán gọn bao gồm cả chi phí tiền lương, chi phí vật liệu, chi phí công cụ dụng cụ, chi phí thi công và chi phí chung của bộ phận nhận khoán. Những đặc điểm hoạt động kinh doanh xây lắp nói trên ảnh hưởng rất lớn đến tổ chức kế toán trong doanh nghiệp xây lắp, thể hiện chủ yếu ở nội dung, phương pháp trình tự kế toán chi phí sản xuất, phân loại chi phí, cơ cấu giá thành xây lắp, cụ thể là: Nguyễn Thị Thuận Khóa luận tốt nghiệp Lớp: TĐ - KT10 Trường Đại học Công đoàn Khoa: Giáo dục thường xuyên - Hạch toán chi phí nhất thiết phải được phân tích theo từng khoản mục chi phí, từng hạng mục công trình, từng công trình cụ thể, qua đó thường xuyên so sánh, kiểm tra việc thực hiện dự toán chi phí, xem xét nguyên nhân vượt hoặc hụt dự toán để đánh giá và xác định kết quả kinh doanh. - Theo quy định, các khoản mục chi phí trong giá thành sản xuất của sản phẩm xây lắp bao gồm: chi phí nguyên vật liệu trực tiếp, chi phí sử dụng máy thi công, chi phí sản xuất chung. - Đối tượng hạch toán chi phí có thể là công trình, hạng mục công trình hoặc các giai đoạn của hạng mục. Vì vậy phải lập dự toán chi phí và tính giá thành theo từng giai đoạn của hạng mục công trình hoặc theo từng công trình, hạng mục công trình. - Giá thành của công trình xây lắp không bao gồm giá trị của bản thân các thiết bị do chủ đầu tư đưa vào để lắp đặt mà chỉ bao gồm các chi phí của đơn vị xây lắp đã bỏ ra liên quan đến xây lắp công trình. Bởi vậy khi nhận các thiết bị do đơn vị chủ đầu tư bàn giao để lắp đặt, giá các thiết bị được ghi vào bên nợ TK 002 "Vật tư hàng hóa nhận giữ hộ, nhận gia công". - Giá thành công tác xây dựng và lắp đặt bao gồm giá trị kết cấu và giá trị thiết bị kèm theo như thiết bị vệ sinh, thông gió, thiết bị sưởi ấm, điều hòa nhiệt độ, thiết bị truyền dẫn Không giống hoạt động kinh doanh của các ngành công nghiệp khác, công trình xây dựng do ngành xây dựng cơ bản tạo nên là những sản phẩm có thời gian sử dụng và thi công kéo dài, có quy mô lớn và kết cấu phức tạp. Cũng như mọi ngành sản xuất vật chất khác là biến đổi đối tượng lao động thành sản phẩm, song hoạt động kinh doanh và quá trình tạo ra sản phẩm ngành xây dựng có những đặc thù riêng, ảnh hưởng tới công tác hạch toán kế toán của doanh nghiệp xây lắp, đặc biệt là công tác hạch toán chi phí và tính giá thành sản phẩm. Nguyễn Thị Thuận Khóa luận tốt nghiệp Lớp: TĐ - KT10 [...]... phí sản xuất của doanh nghiệp xây lắp bao gồm chi phí sản xuất xây lắp và chi phí sản xuất ngoài xây lắp Các chi phí sản xuất xây lắp cấu thành sản phẩm xây lắp 1.2.1.2 Phân loại chi phí sản xuất 1.2.1.2.1 Phân loại chi phí sản xuất theo yếu tố chi phí Theo cách phân loại này chi phí được chia thành các loại sau: - Yếu tố chi phí nguyên, nhiên liệu, vật liệu: Phản ánh toàn bộ giá trị nguyên vật liệu... sống và lao động vật hóa phát sinh trong quá trình sản xuất có liên quan đến khối lượng xây lắp đã hoàn thành - Giá thành hạng mục công trình hoặc công trình hoàn thành toàn bộ là giá thành sản phẩm cuối cùng của sản xuất xây lắp 1.2.2.2 Phân loại giá thành sản phẩm xây lắp - Trong sản xuất xây lắp cần phân biệt các loại giá thành công tác xây lắp, giá thành dự toán, giá thành kế hoạch và giá thành. .. xây lắp + Giá thành toàn bộ: Là chỉ tiêu giá thành được xác định trong phạm vi toàn doanh nghiệp bao gồm giá thành sản xuất và các chi phí bán hàng, chi phí quản lý doanh nghiệp phân bổ cho từng công trình, hạng mục công trình đã hoàn thành Giá thành toàn bộ = Giá thành sản xuất + Chi phí bán hàng + Chi phí quản lý doanh nghiệp phân bổ cho các khối lượng xây lắp hoàn thành Giá thành sản phẩm hoàn thành. .. những mặt khác nhau - Chi phí sản xuất luôn gắn liền với từng thời kỳ phát sinh chi phí, còn giá thành sản phẩm lại gắn liền với khối lượng sản phẩm sản xuất đó hoàn thành - Chi phí sản xuất không chỉ liên quan đến sản phẩm hoàn thành mà còn liên quan đến cả sản phẩm dở dang và sản phẩm hỏng, còn giá thành sản phẩm không liên quan đến chi phí sản xuất của sản phẩm dở dang cuối kỳ và sản phẩm hỏng nhưng lại... cụ ở đội xây lắp + Chi phí khấu hao tài sản cố định sử dụng tại đội xây lắp, bộ phận sản xuất + Chi phí dịch vụ mua ngoài như chi phí điện, nước, điện thoại sử dụng cho sản xuất và quản lý đội xây lắp, bộ phận sản xuất + Các chi phí bằng tiền khác 1.2.2 Giá thành sản phẩm xây lắp 1.2.2.1 Khái niệm giá thành sản phẩm xây lắp - Giá thành sản phẩm xây lắp là biểu hiện bằng tiền của toàn bộ hao phí về lao... = Chi phí sản xuất dở dang đầu kỳ + Chi phí sản xuất phát sinh trong kỳ - Chi phí sản xuất dở dang cuối kỳ 1.2.3 Mối quan hệ giữa chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm Chi phớ sản xuất và giá thành sản phẩm có mối quan hệ mật thiết với nhau, vỡ bản chất đều là biểu hiện bằng tiền của những chi phí mà doanh nghiệp đó bỏ ra cho hoạt động sản xuất kinh doanh Quan hệ giữa chúng biểu hiện: - Chi phí. .. doanh là toàn bộ các hao phí về lao động sống, lao động vật hóa và các chi phí cần thiết khác mà doanh nghiệp đã bỏ ra trong kỳ dùng vào sản xuất, tiêu thụ sản phẩm được biểu hiện bằng tiền - Chi phí sản xuất của doanh nghiệp xây lắp là toàn bộ các chi phí về lao động sống và lao động vật hóa phát sinh trong quá trình sản xuất và cấu thành nên giá thành của sản phẩm xây lắp - Chi phí sản xuất của doanh. .. xuyên phí và phần chi phí sản xuất chung không phân bổ được ghi nhận vào giá vốn hàng tiêu thụ trong kỳ, kế toán ghi: Nợ TK 154: Chi phí sản xuất kinh doanh dở dang Nợ TK 632: Giá vốn hàng bán Có TK 627: Chi phí sản xuất chung 1.5.5 Tổng hợp chi phí sản xuất, kiểm kê và tính giá trị sản phẩm dở dang cuối kỳ * Tổng hợp các chi phí sản xuất: + Căn cứ vào đối tượng hạch toán chi phí, cuối kỳ kế toán kết chuyển... sản xuất, quy trình công nghệ và tính chất của sản phẩm đòi hỏi phải kết hợp hai hay nhiều phương pháp khác nhau để tính giá thành sản phẩm như: doanh nghiệp sản xuất hoá chất, dệt kim, may mặc, đóng giầy,… 1.5 Kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm trong doanh nghiệp xây lắp 1.5.1 Kế toán chi phí nguyên vật liệu trực tiếp * Chứng từ sử dụng để kế toán chi phí nguyên vật liệu trực tiếp... Giá thành khối lượng xây lắp hoàn thành được tính theo công thức: Giá thành thực tế Chi phí khối lượng = XL hoàn thành Chi phí SXKD + SXKD DDĐK Chi phí - PS trong kỳ SXKD DDCK Các chi phí sản xuất phát sinh cho khối lượng xây lắp hoàn thành được tập hợp theo khoản mục: Chi phí NVL trực tiếp, Chi phí nhân công trực tiếp, chi phí sử dụng máy thi công, chi phí sản xuất chung nên giá thành khối lượng xây . pháp tính giá thành sản phẩm xây lắp 1.5. Kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm trong doanh nghiệp xây lắp 1.5.1 .Kế toán chi phí nguyên vật liệu trực tiếp 1.5.2 .Kế toán chi phí. sinh trong quá trình sản xuất và cấu thành nên giá thành của sản phẩm xây lắp. - Chi phí sản xuất của doanh nghiệp xây lắp bao gồm chi phí sản xuất xây lắp và chi phí sản xuất ngoài xây lắp. . CÁC DOANH NGHIỆP XÂY LẮP 1.1. Đặc điểm hoạt động kinh doanh xây lắp có ảnh hưởng đến kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm 1.2 .Chi phí sản xuất và giá thành sản phẩm xây lắp 1.2.1

Từ khóa liên quan

Tài liệu liên quan