hoàn thiện kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm xây lắp tại công ty cổ phần xây dựng

63 382 0

Đang tải... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 13/01/2015, 15:16

Trờng Đại học Công Nghiệp Hà Nội Khoa Kinh tế 2.2. Thực trạng về công tác hoàn thiện kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm trong doanh nghiệp xây lắp. 2.2.1. Đối tợng tổng hợp chi phí 2.2.1.1. i tng tng hp chi phớ Do cỏc sn phm ca Xớ nghip cú tớnh n chic nờn i tng tng hp chi phớ l tng cụng trỡnh, hng mc cụng trỡnh. Tựy theo quy mụ cụng trỡnh ln, nh hay phng thc bn giao m cỏc CP c tp hp trc tip cho tng cụng trỡnh hoc hng mc cụng trỡnh, k c CP SXC cng tp hp trc tip m khụng cn phi phõn b. 2.2.2 K toỏn tng hp chi phớ sn xut Cụng ty s dng phng phỏp ghi trc tip. Ton b chi phớ phỏt sinh cụng trỡnh, hng mc cụng trỡnh no c tp hp trc tip cho cụng trỡnh, hng mc cụng trỡnh ú theo tng khon mc chi phớ: - Chi phớ nguyờn vt liu trc tip - Chi phớ nhõn cụng trc tip - Chi phớ s dng mỏy thi cụng - Chi phớ sn xut chung Chi phớ sn xut chung cng c tp hp trc tip cho mi cụng trỡnh, hng mc cụng trỡnh m khụng cn phõn b. 2.2.2.1. K toỏn chi phớ nguyờn vt liu trc tip - Chi phớ nguyờn liu vt liu trc tip gm: cỏt, ỏ, xi mng, bờ tụng, st, thộp - K toỏn m s theo dừi chi phớ NVL trc tip theo tng loi NVL cho tng cụng trỡnh riờng bit. K toỏn chi tit - Chng t s dng + Phiu nhp kho. + Phiu xut kho. Nguyễn Thị Hiền Lớp: TC-ĐH KT5 Khoá: K1 Chuyên đề tốt nghiệp 55 Trờng Đại học Công Nghiệp Hà Nội Khoa Kinh tế + Th kho + Biờn bn xỏc nhn khi lng. + Bng tng hp nhp xut tn. Phiu xut kho do th kho lp thnh 3 liờn. Sau khi lp xong i trng , k toỏn i ký v cho xut NVL, sau khi xut kho th kho ghi nhn s lng NVL thc xut v cựng ký nhn tờn vo phiu xut kho Liờn 1: Lu kho Liờn 2: Ngi nhn gi Liờn 3: K toỏn gi ghi vo s k toỏn - S sỏch s dng - S chi phớ sn xut kinh doanh TK 621. - S chi tit Ti khon 152. K toỏn tng hp - Ti khon s dng: TK 621 S trỡnh t s k toỏn tng hp CPNVLTT Gii thớch: Cui thỏng cn c vo phiu nhp, xut kho k toỏn i lp bỏo cỏo nhp xut vt t k toỏn vo Chng t ghi s, vo S cỏi TK621. Cui thỏng np bỏo cỏo cho k toỏn Cụng ty Quy trỡnh mua vt t *Trng hp 1: Khi mua vt t vi giỏ tr ln - Da trờn d toỏn NVL c duyt, i tin hnh mua vt t, th kho ghi s lng nhp vo th kho. Cn c vo Biờn bn xỏc nhn khi lng, húa n GTGT, k toỏn cụng trỡnh vit phiu nhp kho v ghi s. Khi n hn thanh toỏn, i lp giy ngh thanh toỏn gi Giỏm c duyt, k toỏn trng kim tra v vit phiu chi thanh toỏn cho nh cung cp. *Trng hp 2: Mua vt t l Nguyễn Thị Hiền Lớp: TC-ĐH KT5 Khoá: K1 Chuyên đề tốt nghiệp 56 Phiu xut nhp kho Bỏo cỏo N-X- T vt t Chng t ghi s S Cỏi Trờng Đại học Công Nghiệp Hà Nội Khoa Kinh tế Khi cú nhu cu, i t mua vt t, thng l s dng trc tip vo cụng trỡnh, sau ú i lp giy ngh thanh toỏn kốm theo giy biờn nhn, húa n mua hng gi v k toỏn kim tra, ghi s v gi lên công ty xin thanh toỏn. Quy trỡnh xut vt t Khi cú nhu cu vt t xut cho cụng trỡnh, th kho s xut kho cho t thi cụng v ghi s lng thc xut vo th kho. Cui mi thỏng th kho c gi lờn k toỏn lm cn c ghi phiu xut kho v ghi s sỏch. Công ty hạch toán giá nguyên liệu xuất kho theo phơng pháp bình quân gia quyền. Trị giá thực tế VL tồn ĐK +trị giá thực tế VL nhập trong kỳ Đơn giá bình quân gia quyền = Số lợng VL tồn ĐK + Số lợng VL nhập trong kỳ Căn cứ vào Hoá đơn GTGT, phiếu nhập kho, phiếu xuất kho kế toán hạch toán ghi sổ: Nguyễn Thị Hiền Lớp: TC-ĐH KT5 Khoá: K1 Chuyên đề tốt nghiệp 57 Trờng Đại học Công Nghiệp Hà Nội Khoa Kinh tế hoá đơn gtgt Mẫu số: 01 GTKT- 3LL Liên 2: Giao khách hàng LM/2009B Ngày 02 tháng 8 năm2009 0025439 Đơn vị bán: Công ty TNHH vật liệu xây dựng Thái Hoàng Địa chỉ: Phờng Đông Ngàn - Từ Sơn - Bắc Ninh Số tài khoản: 2603211010617 Điện thoại: 02413832975 MST: 2300311852 Họ và tên ngời mua hàng: Trần Thị Minh Đơn vị mua: Công ty cổ phần xây dựng số 1 Tiên Sơn Địa chỉ: Tơng Giang - Từ Sơn - Bắc Ninh Số tài khoản: 421101010305 Hình thức thanh toán: T/M MST: 2300254841 STT Tên hàng hoá dịch vụ Đơn vị Số lợng Đơn giá Thành tiền A B C 1 2 3=1x2 1 Xi măng Hoàng Thạch Tấn 18 960,000 17,280,000 Cộng tiền hàng 17,280,000 Thuế suất thuế GTGT: 10 %. Tiền thuế 1,728,000 Tổng cộng tiền thanh toán 19,008,000 Số tiền viết bằng số: Mời tám triệu, không trăm linh tám nghìn đồng chẵn Ngời mua hàng Ngời bán hàng Thủ trởng đơn vị Nguyễn Thị Hiền Lớp: TC-ĐH KT5 Khoá: K1 Chuyên đề tốt nghiệp 58 Trờng Đại học Công Nghiệp Hà Nội Khoa Kinh tế Đơn vị: Cty CP XD số I Tiên Sơn Mu s: 02-TT Địa chỉ: Tơng Giang - Từ Sơn - Bắc Ninh (Ban h nh theo Q s 15/2006/Q-BTC ng y 20/3/2006 c a B trng BTC) Phiếu chi Ngày 02 tháng 8 năm 2009 S: 297 N: . . Có: . Ngời nhận tiền: Ngô Thị Huyền Địa chỉ: Cty TNHH vật liệu XD Thái Hoàng Lý do thanh toán: Trả tiền mua xi măng Số tiền: 19,008,000 Số tiền bằng chữ: Mời chín triệu, không trăm linh tám nghìn đồng chẵn Kèm theo 01 chứng từ gốc Giám đốc Kế toán trởng Thủ quỹ Ngời lập phiếu Ngời nhận tiền Đã nhận đủ số tiền (viết bằng chữ): Nguyễn Thị Hiền Lớp: TC-ĐH KT5 Khoá: K1 Chuyên đề tốt nghiệp 59 Trờng Đại học Công Nghiệp Hà Nội Khoa Kinh tế n v : Cty CP XD Tiên SƠn phiếu nhập kho Mu s: 01-VT a ch:Tơng Giang - Từ Sơn Ngy 02 tháng 8 nm 2009 (Ban h nh theo Q s 15/2006/Q-BTC ng y 20/3/2006 c a B trng BTC) N: S: 0165 Có: . Họ tên ngời giao hàng: Trần Thị Minh Theo HĐGTGT.s 0025439 ng y 02 tháng 8 n m 2009 ca Cty TNHH VLXD Thái Hoàng Nhp ti kho: Công ty a im: Tơng Giang - Từ Sơn - Bắc Ninh S TT Tên nhãn hiệu, quy cách, phẩm chất vật t dụng cụ sản phẩm hàng hoá Mã số ĐV T Số lợng Đơn giá Thành tiền Theo chứng từ Thực xuất 1 Xi măng Tấn 18 18 960,000 17,280,000 Cộng 17,280,000 Tổng số tiền (viết bằng chữ): Mời bảy triệu, hai trăm tám mơi nghìn đồng chẵn Số chứng từ gốc kèm theo: 01 HĐ GTGT Ngày 02 tháng 8 năm 2009 Ngời lập phiếu Ngời giao hàng Thủ kho Kế toán trởng hoặc bộ phận có nhu cầu Nguyễn Thị Hiền Lớp: TC-ĐH KT5 Khoá: K1 Chuyên đề tốt nghiệp 60 Trờng Đại học Công Nghiệp Hà Nội Khoa Kinh tế hoá đơn gtgt Mẫu số: 01 GTKT- 3LL Liên 2: Giao khách hàng LM/2009B Ngày 03 tháng 8 năm2009 00451853 Đơn vị bán: Công ty TNHH Huy Hùng Địa chỉ: Phố mới - Đồng Nguyên - Thị xã Từ Sơn - Bắc Ninh Số tài khoản: 102010000541263 Điện thoại: 02413741628 MST: 2300247965 Họ và tên ngời mua hàng: Nguyễn Đức Long Đơn vị mua: Công ty cổ phần xây dựng số 1 Tiên Sơn Địa chỉ: Tơng Giang - Từ Sơn - Bắc Ninh Số tài khoản: 421101010305 Hình thức thanh toán: T/M MST: 2300254841 STT Tên hàng hoá dịch vụ Đơn vị Số lợng Đơn giá Thành tiền A B C 1 2 3=1x2 1 Gạch lát nền Prime hộp 275 58,000 15,950,000 Cộng tiền hàng 15,950,000 Thuế suất thuế GTGT: 10 %. Tiền thuế 1,595,000 Tổng cộng tiền thanh toán 17,545,000 Số tiền viết bằng số: Mời bảy triệu, năm trăm bốn mơi năm nghìn đồng chẵn Ngời mua hàng Ngời bán hàng Thủ trởng đơn vị Nguyễn Thị Hiền Lớp: TC-ĐH KT5 Khoá: K1 Chuyên đề tốt nghiệp 61 Trờng Đại học Công Nghiệp Hà Nội Khoa Kinh tế Đơn vị: Cty CP XD số I Tiên Sơn Mu s: 01-TT Địa chỉ: Tơng Giang - Từ Sơn - Bắc Ninh (Ban h nh theo Q s 15/2006/Q-BTC ng y 20/3/2006 c a B trng BTC) phiếu chi Ngày 03 tháng 8 năm 2009 S: 299 Nợ: Có: . Ngời nhận tiền: Nguyễn Duy Toản Địa chỉ: Cty TNHH Huy Hùng Lý do thanh toán: Trả tiền mua gạch Số tiền: 17,545,000 Số tiền bằng chữ: Mời bảy triệu, năm trăm bốn mơi năm nghìn đồng chẵn Kèm theo 01 chứng từ gốc Giám đốc Kế toán trởng Thủ quỹ Ngời lập phiếu Ngời nhận tiền Đã nhận đủ số tiền (viết bằng chữ): Nguyễn Thị Hiền Lớp: TC-ĐH KT5 Khoá: K1 Chuyên đề tốt nghiệp 62 Trờng Đại học Công Nghiệp Hà Nội Khoa Kinh tế n v : Cty CP XD Tiên SƠn phiếu nhập kho Mu s: 01-VT a ch:Tơng Giang - Từ Sơn Ngy 03 tháng 8 nm 2009 (Ban h nh theo Q s 15/2006/Q- BTC ng y 20/3/2006 c a B trng BTC) N: S: 0166 Có: . Họ tên ngời giao hàng: Nguyễn Đức Long Theo HĐGTGT.s 00451853 ng y 03 tháng 8 n m 2009 ca Cty TNHH Huy Hùng Nhp ti kho: Công ty a im: Tơng Giang - Từ Sơn - Bắc Ninh S TT Tên nhãn hiệu, quy cách, phẩm chất vật t dụng cụ sản phẩm hàng hoá Mã số ĐV T Số lợng Đơn giá Thành tiền Theo chứng từ Thực xuất 1 Gạch lát nên Prime hộp 275 275 58,000 15,950,000 Cộng 15,950,000 Tổng số tiền (viết bằng chữ): Mời năm triệu chín trăm năm mơi nghìn đồng chẵn S chứng từ gốc kèm theo: 01 HĐ GTGT Ngày 03 tháng 8 năm 2009 Ngời lập phiếu Ngời giao hàng Thủ kho Kế toán trởng hoặc bộ phận có nhu cầu Đơn v: Cty CP XD Tiên Sơn Địa chỉ: Tơng Giang - Từ Sơn bảng tổng hợp chứng từ gốc Số: 01 Ngày 05 tháng 8 năm 2009 Ghi có TK 111 Chứng từ Diễn giải Ghi Nợ các tài khoản Số hiệu Ngày tháng TK 152 TK 133 25439 3/8/2009 Mua xi măng 17,280,000 1,728,000 451853 3/8/2009 Mua gạch lát 15,950,000 1,595,000 Cộng 33,230,000 3,323,000 Nguyễn Thị Hiền Lớp: TC-ĐH KT5 Khoá: K1 Chuyên đề tốt nghiệp 63 Trờng Đại học Công Nghiệp Hà Nội Khoa Kinh tế n v: Cty CP XD Tiên Sơn Mu s: S02a - DN a ch: Tơng Giang - Từ Sơn (Ban h nh theo Q s 15/2006/Q-BTC ng y 20/3/2006 c a B trng BTC) Chứng từ ghi sổ Số: 121 Ngày 05 tháng 8 năm 2009 Trích yếu Số hiệu tài khoản Số tiền Ghi chúNợ Có A B C 1 D Mua nguyên vật liệu nhâp kho 152 111 33,230,000 Thuế GTGT đợc khấu trừ 133 111 3,323,000 Cộng 36,553,000 Kèm theo 03 Chứng từ gốc n v: Cty CP XD Tiên Sơ n phiếu xuất kho Mu s: 01-VT a ch: Tơng Giang - Từ Sơn Ngy 04 tháng 8 nm 2009 (Ban h nh theo Q s 15/2006/Q-BTC ng y 20/3/2006 c a B trng BTC) N: S: 0178 Có: . Họ Tên ngời nhận hàng: Đỗ Xuân Thanh Điạ chỉ (bộ phận): Đội trởng Lý do xuất: Xuất cho công trình Nhà hiệu bộ trờng TT GDTX thi xã Từ Sơn Xuất tại kho: Công ty Địa điểm: Tơng Giang - Từ Sơn Số TT Tên nhãn hiệu, quy cách, phẩm chất vật t dụng cụ sản phẩm hàng hoá Mã số ĐVT Số lợng Đơn giá Thành tiền Theo chứng từ Thực xuất A B C D 1 2 3 4 1 Gạch lát nền Prime hộp 275 275 58,000 15,950,000 Cộng 15,950,000 Tổng số tiền (viết bằng chữ): Mời năm triệu chín trăm năm mơi nghìn đồng chẵn Số chứng từ gốc kèm theo Ngày 04 tháng 8 năm 2009 Ngời lập phiếu Ngời nhận hàng Thủ kho Kế toán trởng Giám đốc Nguyễn Thị Hiền Lớp: TC-ĐH KT5 Khoá: K1 Chuyên đề tốt nghiệp 64 [...]... từ gốc Ngời lập Kế toán trởng Nguyễn Thị Hiền Lớp: TC-ĐH KT5 Khoá: K1 Giám đốc Chuyên đề tốt nghiệp 74 Trờng Đại học Công Nghiệp Hà Nội Khoa Kinh tế Căn cứ vào số liệu trên các biểu chứng từ ghi sổ kế toán công ty vào sổ chi tiết và sổ cái TK621 - Chi phí nguyên vật liệu trực tiếp Đơn vị: Cty CP xây dựng số I Tiên Sơn Địa chỉ: Tơng Giang - Từ Sơn - Bắc Ninh Sổ chi tiết tài khoản 621 Công trình: Nhà... ghi sổ kế toán công ty vào sổ chi tiết và sổ cái TK 623 - Chi phí sử dụng máy thi công Nguyễn Thị Hiền Lớp: TC-ĐH KT5 Khoá: K1 Chuyên đề tốt nghiệp 90 Trờng Đại học Công Nghiệp Hà Nội Khoa Kinh tế Đơn vị: Cty CP xây dựng số I Tiên Sơn Địa chỉ: Tơng Giang - Từ Sơn - Bắc Ninh Sổ chi tiết tài khoản 623 Công trình: Nhà hiệu bộ Trung tâm GDTX thị xã Từ Sơn Tên tài khoản: Chi phí sử dụng máy thi công Số... Sổ cái (Dùng cho hình thức kế toán chứng từ ghi sổ) Năm 2009 Tên tài khoản: Chi phí nhân công trực tiếp Số hiệu: 622 Chứng từ ghi sổ N/T ghi Số sổ hiệu N/T SH TK đối ứng Số phát sinh 31/8 334 37,029,500 334 134,768,000 Diễn giải Chi phí nhân công thi công công trình Trung 31/8 tâm GDTX Từ Sơn Chi phí nhân công thi công công trình Nhà làm việc Sở tài chính BắcNinh Kết chuyển sang TK 154 Cộng... ngời nhận hàng: Đỗ Xuân Thanh Điạ chỉ (bộ phận): Đội trởng công trình Lý do xuất: Xuất cho máy đầm nền công trình Nhà hiệu bọ TT GDTX Từ Sơn Xuất tại kho: Công ty Địa điểm: Tơng Giang - Từ Sơn Số TT A Tên nhãn hiệu, quy cách, phẩm chất vật t dụng cụ sản phẩm hàng hoá B 1 Diezel Số lợng Mã số C ĐVT D lít Theo chứng từ 1 35 Thực xuất 2 35 Đơn giá 3 Thành tiền 4 10,500 367,500 367,500 Cộng Tổng số tiền (viết... phận): Đội trởng công trình Lý do xuất: Xuất cho công trình Nhà hiệu bộ TT GDTX Từ Sơn Xuất tại kho: Công ty Địa điểm: Tơng Giang - Từ Sơn Tên nhãn hiệu, quy cách, phẩm chất vật t dụng cụ sản phẩm hàng hoá Số TT A B 1 2 3 4 Mattit MT-T Mattit MT-N Sơn Kova K-771 Sơn Kova K-5501 Số lợng Mã số C ĐVT D Theo chứng từ 1 Thực xuất 2 Thùng Thùng Thùng Thùng 37 20 20 8 37 20 20 8 Đơn giá 3 Thành tiền 4 139,000... TK đối ứng Chi phí nhân công thi công Công trình nhà hiệu bộ Trung Tâm GDTX Từ Sơn tháng 8 334 Kết chuyển sang TK 154 154 Cộng số phát sinh Ngời lập sổ Kế toán trởng Nguyễn Thị Hiền Lớp: TC-ĐH KT5 Khoá: K1 Nợ Có 37,029,500 37,029,500 37,029,500 37,029,500 Ngày 31 tháng 8 năm 2009 Giám đốc Chuyên đề tốt nghiệp Ghi chú 83 Trờng Đại học Công Nghiệp Hà Nội Khoa Kinh tế Đơn vị: Cty CP xây dựng số I Tiên... Ngày 31 tháng 8 năm 2009 Ngời lập biểu Kế toán trởng Giám đốc Căn cứ vào bảng kê tiền nhân công thi công phải trả, kế toán vào chứng từ ghi sổ n v: Cty CP XD Tiên Sơn a ch: Tơng Giang - Từ Sơn Mu s: S02a - DN (Ban hnh theo Q s 15/2006/Q-BTC ngy 20/3/2006 ca B trng BTC) Chứng từ ghi sổ Số: 142 Ngày 31 tháng 8 năm 2009 Trích yếu A Tính lơng phải trả CN thi công công trình Nhà hiệu bộ TT GDTX Từ Sơn Cộng... Số tiền 1 Ghi chú D 367,500 trung tâm GDTX Từ Sơn Tiền công lái máy Cộng 623 334 250,000 617,500 Kèm theo 03 chứng từ gốc Nguyễn Thị Hiền Lớp: TC-ĐH KT5 Khoá: K1 Chuyên đề tốt nghiệp 87 Trờng Đại học Công Nghiệp Hà Nội Khoa Kinh tế Công ty cổ phần xây dựng Số I Tiên Sơn Bảng tính và phân bổ khấu hao tài sản cố định Tháng 08 năm 2009 Đăng ký tính khấu hao theo phơng pháp đờng thẳng STT Chỉ tiêu thời... 37,029,500 Kèm theo chứng từ gốc Ngời lập biểu Kế toán trởng Nguyễn Thị Hiền Lớp: TC-ĐH KT5 Khoá: K1 Giám đốc Chuyên đề tốt nghiệp 82 Trờng Đại học Công Nghiệp Hà Nội Khoa Kinh tế Đơn vị: Cty CP xây dựng số I Tiên Sơn Địa chỉ: Tơng Giang - Từ Sơn - Bắc Ninh Sổ chi tiết tài khoản 622 Công trình: Nhà hiệu bộ Trung tâm GDTX thị xã Từ Sơn Tên tài khoản: Chi phí nhân công trực tiếp Số hiệu: 622 Ctừ ghi sổ N/T...65 Trờng Đại học Công Nghiệp Hà Nội Khoa Kinh tế phiếu xuất kho Ngy 05 tháng 8 nm 2009 n v :Cty CP XD Tiên Sơn a ch: Tơng Giang - Từ Sơn Mu s: 01-VT (Ban hnh theo Q s 15/2006/Q-BTC ngy 20/3/2006 ca B trng BTC) N: Có: Họ Tên ngời nhận hàng: Nguyễn Đình Lợi Điạ chỉ (bộ phận): Đội trởng CT Lý do xuất: Xuất cho công trình Nhà lm việc Sở Tài Chính Bắc Ninh Xuất tại kho: Công ty Địa điểm: Tơng Giang . Đại học Công Nghiệp Hà Nội Khoa Kinh tế 2.2. Thực trạng về công tác hoàn thiện kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm trong doanh nghiệp xây lắp. 2.2.1. Đối tợng tổng hợp chi phí 2.2.1.1 học Công Nghiệp Hà Nội Khoa Kinh tế Căn cứ vào số liệu trên các biểu chứng từ ghi sổ kế toán công ty vào sổ chi tiết và sổ cái TK621 - Chi phí nguyên vật liệu trực tiếp. Đơn vị: Cty CP xây dựng. trởng công trình Lý do xuất: Xuất cho công trình Nhà hiệu bộ TT GDTX Từ Sơn Xuất tại kho: Công ty Địa điểm: Tơng Giang - Từ Sơn Số TT Tên nhãn hiệu, quy cách, phẩm chất vật t dụng cụ sản phẩm

Từ khóa liên quan

Mục lục

  • 2.2.1. §èi t­îng tæng hîp chi phÝ

Tài liệu cùng người dùng

    Đang cập nhật ...

Tài liệu liên quan