hạch toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm xây lắp tạ công ty Cơ khí và Xây lắp

92 445 0

Đang tải... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 13/01/2015, 14:06

Lời mở đầu Kế toán là một bộ phận cấu thành quan trọng của hệ thống công cụ quản lý tài chính, là công cụ đắc lực trong việc quản lý, điều hành các hoạt động, tính toán kinh tế và kiểm tra kiểm soát việc bảo vệ sử dụng tài sản, vật t, tiền vốn nhằm đảm bảo sự chủ động trong sản xuất kinh doanh và chủ động tài chính của doanh nghiệp. Trong toàn bộ công tác kế toán, kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm là một trong những khâu trọng tâm đợc các doanh nghiệp coi trọng. Bởi vì trên cơ sở tính toán chính xác chi phí sản xuất từ đó tính giá thành sản phẩm, các doanh nghiệp mới có thể xác định đúng đắn kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của mình, qua đó rút ra đợc những phơng hớng, biện pháp, phát huy đợc những thành tích đạt đợc và khắc phục những mặt còn thiếu sót. Xuất phát từ nhận thức đó, Công ty Cơ khí và Xây lắp với sự nhạy bén của mình đã tỏ ra là một doanh nghiệp năng động, công ty đã xác định đợc tầm quan trọng của nghiệp vụ công tác kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm đã đợc Công ty Cơ khí và Xây lắp coi trọng đúng mức. Với đặc thù của Công ty có hai mô hình sản xuất kinh doanh chính là: Xây lắp và Cơ khí, do điều kiện thời gian thực tập không cho phép nên trong phạm vi đề tài này em xin đợc đi sâu về lĩnh vực Xây lắp với đề tài : Hạch toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm Xây lắp Nội dung đề tài, ngoài phần mở đầu và kết luận đề tài gồm 3 phần nh sau: Phần 1 : Lý luận chung về kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm trong các doanh nghiệp xây lắp. Phần 2: Thực trạng kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm Xây Lắp tại Công ty Cơ khí và Xây lắp. Phần 3 : Một số giải pháp hoàn thiện công tác hạch toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm Xây lắp tại Công ty Cơ khí và Xây lắp. 1 Phần I Lý luận chung về kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm trong các doanh nghiệp Xây lắp. I. Nguyên tắc hạch toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm Để bảo đảm đầy đủ, chính xác chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm, cung cấp thông tin kịp thời cho quản trị doanh nghiệp, kế toán cần quán triệt các nguyên tắc sau: 1. Nội dung và bản chất kinh tế của chi phí : Chi phí sản xuất kinh doanh là biểu hiện bằng tiền của toàn bộ các hao phí về lao động sống và lao động vật hoá mà doanh nghiệp đã bỏ qua đã liên quan đến hoạt động sản xuất kinh doanh trong một thời kỳ nhất định ( tháng, quý, năm). Nói cách khác, chi phí sản xuất là biểu hiện bằng tiền của toàn bộ hao phí mà doanh nghiệp phải tiêu dùng trong một kỳ để thực hiện quá trình sản xuất và tiêu thụ sản phẩm. Thực chất chi phí là sự dịch chuyển vốn chuyển dịch giá trị của các yếu tố sản xuất vào các đối tợng tính giá thành ( sản phẩm, lao vụ, dịch vụ) 2. Phân loại chi phí sản xuất hợp lý theo yêu cầu của công tác quản lý và hạch toán. Do chi phí sản xuất kinh doanh có nhiều loại nên cần thiết phải phân loại chi phí nhằm tạo thuận lợi cho công tác quản lý và và hạch toán chi phí. Phân loại chi phí là việc sắp xếp các loại chi phí khác nhau vào từng nhóm theo những đặc trng nhất định. Trên thực tế, có rất nhiều cách phân loại khác nhau, tuy nhiên lựa chọn tiêu thức phân loại nào là phải dựa vào yêu cầu của công tác quản lý và hạch toán. 3. Phân định chi phí với giá thành sản phẩm và nắm rõ mối quan hệ giữa chúng Giá thành sản phẩm là biểu hiện bằng tiền của toàn bộ các khoản hao phí về lao động sống và lao động vật hoá có liên quan đến khối lợng công tác, sản 2 phẩm và lao vụ đã hoàn thành. Về thực chất, chi phí và giá thành là là hai mặt khác nhau của quá trình sản xuất. Chi phí sản xuất phản ánh mặt hao phí sản xuất, còn giá thành sản phẩm phản ánh mặt kết quả sản xuất. Tất cả những khoản chi phí phát sinh ( kỳ này hay kỳ trớc chuyển sang) và các chi phí tính tr- ớc có liên quan đến khối lợng sản phẩm, dịch vụ đã hoàn thành trong kỳ sẽ tạo nên chỉ tiêu giá thành sản phẩm. Nói cách khác, giá thành sản phẩm là biểu hiện bằng tiền toàn bộ các khoản chi phí mà doanh nghiệp đã bỏ ra bất kể ở kỳ nào nhng có liên quan đến khối lợng công việc, sản phẩm đã hoàn thành trong kỳ. Sơ đồ mối quan hệ giữa chi phí sản xuất và giá thành sản phẩm CPSX dở dang đầu kỳ CPSX phát sinh trong kỳ A B C D Tổng giá thành sản phẩm CPSX dở dang cuối kỳ Qua sơ đồ ta thấy : AC = AB + BD CD Tổng Chi phí Chi phí sản xuất Chi phí giá thành = sản xuất + phát sinh trong kỳ - sản xuất sản phẩm dở dang ( đã trừ các khoản thu dở dang hoàn thành đầu kỳ hồi ghi giảm chi phí) cuối kỳ Khi giá trị sản phẩm dở dang( CPSXdd) đầu kỳ và cuối kỳ bằng nhau hoặc các nghành sản xuất không có sản phẩm dở dang, thì tổng giá thánh sản phẩm bằng tổng chi phí phát sinh trong kỳ. 4. Đối tợng và phơng pháp hạch toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm: Để hạch toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm đợc chính xác, đòi hỏi công việc đầu tiên mà nhà quản lý phải làm là xác định đối tợng hạch toán chi phí sản xuất và đối tợng tính giá thành sản phẩm. Xác định đối tợng hạch toán chi phí sản xuất chính là việc xác định giới hạn tập hợp chi phí mà thực chất là xác định vị trí nơi phát sinh chi phí và chịu chi phí. Còn xác định đối tợng tính giá thành chính là việc xác định sản phẩm, bán thành phẩm, công việc, lao vụ có thể và cần thiết phải tính giá thành một đơn vị. Do có sự khác nhau cơ bản giữa đối tợng hạch toán chi phí sản xuất và đối tợng tính giá thành sản phẩm mà có sự phân biệt phơng pháp hạch toán chi phí sản xuất và phơng pháp tính giá thành sản phẩm. Phơng pháp hạch toán chi phí 3 sản xuất là một phơng pháp hay hệ thống các phơng pháp đợc sử dụng để tập hợp và phân loại các chi phí sản xuất trong phạm vi giới hạn của đối tợng hạch toán chi phí. Phơng pháp tính giá thành là một phơng pháp hay một hệ thống phơng pháp đợc sử dụng để tính giá thành sản phẩm và đơn vị sản phẩm, nó mang tính chất thuần tuý kỹ thuật tính toán chi phí cho từng đối tợng tính giá thành. 5. Xác định trình tự hạch toán và tổng hợp chi phí sản xuất thích ứng: Tuỳ thuộc vào đặc điểm sản xuất của từng nghành, nghề, từng doanh nghiệp, vào mối quan hệ giữa các hoạt động sản xuất kinh doanh trong doanh nghiệp, vào trình độ của công tác quản lý và hạch toán đợc thể hiện qua các bớc sau: B ớc 1 : Tập hợp các chi phí cơ bản có liên quan trực tiếp cho từng đối tợng sử dụng. B ớc 2 : Tính toán và phân bổ giá trị dịch vụ của các nghành sản xuất kinh doanh phụng vụ cho từng đối tợng sử dụng trên cơ sở khối lợng dịch vụ phục vụ và giá thành đơn vị dịch vụ. B ớc 3 : Tập hợp và phân bổ chi phí sản xuất chung cho các đối tợng khác có liên quan B ớc 4: Xác định chi phí sản xuất dở dang cuối kỳ. Tuỳ theo phơng pháp hạch toán hàng tồn kho áp dụng trong doanh nghiệp mà nội dung và cách thức hạch toán chi phí sản xuất có những đặc điểm khác nhau. II. Chi phí sản xuất 1. Bản chất và nội dung kinh tế của chi phí Sự phát sinh và phát triển của xã hội loại ngời gắn liền với quá trình sản xuất. Nền sản xuất xã hội của bất kỳ phơng thức sản xuất nào cũng gắn liền với sự vận động và tiêu hao các yếu tố cơ bản tạo nên quá trình sản xuất. Nói cách khác, quá trình sản xuát hàng hoá là quá trình kết hợp ba yếu tố: t liệu lao động, đối tợng lao động và sức lao động. Đồng thời, quá trình sản xuất hàng hoá đồng thời cũng là quá trình tiêu hao của chính bản thân các yếu tố trên. Nh vậy, để tiến hành sản xuất hàng hoá, ngời sản xuất phải bỏ ra chi phí về thù lao lao động, về t liệu sản xuất và đối tợng lao động. Vì thế sự hình thành nên các chi phí sản xuất để tạo ra giá trị sản phẩm là tất yếu khách qua, không phụ thuộc vào ý trí chủ quan của ngời sản xuất. 4 Cần chú ý phân biệt giữa chi phí và chi tiêu. Chi phí là biểu hiện bằng tiền của toàn bộ hao phí về lao động sống và lao động vật hoá cần thiêt của qúa trình sản xuất kinh doanh mà doanh nghiệp phải chi ra trong một kỳ kinh doanh. Nh vậy, chỉ đợc tính là chi phí của kỳ hạch toán những hao phí về tài sản và lao động có liên quan đến khối lợng sản phẩm sản xuất trong kỳ chứ không phải mọi khoản chi ra trong kỳ hạch toán. Ngợc lại, chi tiêu là sự giảm đi đơn thuần các loại vật t tài sản, tiền vốn của doanh nghiệp, bất kể nó đợc dùng vào mục đích gì. Tổng số chi tiêu trong kỳ của doanh nghiệp bao gồm chi tiêu cho quá trình cung cấp ( chi mua sắm vật t hàng hoá ), chi tiêu cho quá trình sản xuất kinh doanh ( chi cho sản xuất, chế tạo sản phẩm, công tác quản lý ) và chi tiêu cho quá trình tiêu thụ ( chi vận chuyển bốc dỡ, quảng cáo ) Chi phí và chi tiêu là hai khái niệm khác nhau nhng có quan hệ mật thiết với nhau. Chi tiêu là cơ sở phát sinh của chi phí, không có chi tiêu thì không có chi phí. tổng số chi phí phát sinh trong kỳ của doanh nghiệp bao gồm toàn bộ giá trị tài sản hao phí hoạc tiêu dùng cho hết quá trình sản xuất kinh doanh trong kỳ này. Chi phí và chi tiêu không những khác nhau về lợng mà còn khác nhau về thời gian, có những khoản chi tiêu kỳ này nhng tính vào chi phí của kỳ sau( chi nguyên vật liệu về nhập kho nhng cha sử dụng) và có những khoản tính vào chi phí kỳ này nhng thực tế cha chi tiêu( chi phí trích trớc. Sở dĩ có sự khác biệt giũa chi tiêu và chi phí trong các doanh nghiệp là do đặc điểm, tính chất vận động và phơng thức chuyển dịch giá trị của từng loại tài sản vào quá trính sản xuất và yêu cầu kỹ thuật hạch toán chúng. 2. Phân loại chi phí và kinh doanh: Chi phí sản xuất kinh doanh có thể đợc phân loại theo nhiều tiêu thức khác nhau tuỳ thuộc vào mục đích và yêu cầu của công tác quản lý . Tuy nhiên, về mặt hạch toán, chi phí sản xuất thờng đợc phân theo các tiêu thức sau: 2.1. Phân theo yếu tố chi phí: Để phục vụ cho việc tập hợp, quản lý chi phí theo nội dung kinh tế ban đầu đồng nhất của nó mà không xét đến công dụng cụ thể, địa điểm phát sinh, chi phí đợc phát sinh theo yếu tố. Cách phân loại này tạo điều kiện thuận lợi cho việc xây dựng và phân tích định mức, vốn lu động cũng nh việc lập, kiểm tra và phân tích dự đoán chi phí thì toàn bộ chi phí đợc chia làm 7 yếu tố sau: + Yếu tố nguyên liệu, vật liệu: Bao gồm toàn bộ giá trị nguyên liệu, vật liệu chính, phụ, phụ tùng thay thế, công cụ, dụng cụ sử dụng vào sản xuất kinh 5 doanh (loại trừ giá trị dùng không hết nhập lại kho và phế liệu thu hồi cùng với nhiên liệu, động lực) + Yếu tố nhiên liệu động lực sử dụng vào quá trình sản xuất kinh doanh trong kỳ ( trừ số dùng không hết nhập lại kho và phế liệu thu hồi) + Yếu tố tiền lơng và phụ cấp lơng: Phản ánh tổng số tiền lơng và phụ cấp mang tính chất lơng phải trả công nhân viên chức. + Yếu tố BHXH, BHYT, KPCĐ: phản ánh số trích theo tỷ lệ quy định trên tổng số tiền lơng và phụ cấp lơng phải trả công nhân viên tính vào chi phí. + Yếu tố khấu hao TSCĐ: Phản ánh số khấu haoTSCĐ phải trích trong kỳ của tất cả TSCĐ sử dụng cho sản xuất kinh doanh + Yếu tố chi phí dịch vụ mua ngoài : Phản ánh toàn bộ chi phí dịch vụ, mua ngoài mua ngoài dùng vào sản xuất kinh doanh + Yếu tố chi phí khác bằng tiền : Gồm các chi phí khác bằng tiền cha phản ánh ở các yếy tố trên dùng vào hoạt động sản xuất kinh doanh trong kỳ. 2.2. Phân loại theo khoản mục chi phí trong giá thành sản phẩm: Căn cứ vào ý nghĩa của chi phí trong giá thành sản phẩm và để thuận tiện cho việc tính giá thành sản phẩm, chi phí đợc phân theo khoản mục. Cách phân loại này dựa vào công dụng của chi phí và mức phân bổ chi phí cho từng đối tợng thì gía thành toàn bộ sản phẩm bao gồm 5 khoản mục chi phí sau: + Chi phí nguyên, vật liệu trực tiếp: Bao gồm toàn bộ giá trị nguyên vật liệu liên quan trực tiếp đến việc sản xuất, chế tạo sản phẩm hay thực hiện lao vụ dịch vụ . + Chi phí nhân công trực tiếp : Gồm toàn bộ tiền lơng ( tiền công ) và các khoản phụ cấp mang tính chất tiền lơng trả cho công nhân trực tiếp sản xuất và chế tạo sản phẩm hay thực hiện các khoản lao vụ dịch vụ cùng với các khoản trích theo tỷ lệ quy định cho các quỹ KPCĐ, BHXH, BHYT ( phần tính vào chi phí) + Chi phí sản xuất chung : Gồm toàn bộ các chi phí còn lại phát sinh trong phạm vi phân xởng, bộ phận sản xuất sau khi đã loại trừ chi phí nguyên, vật liệu và chi phí sản xuất nhân công nói trên. + Chi phí bán hàng : Gồm toàn bộ các khoản chi phí phát sinhliên quan đến việc tiêu thụ sản phẩm, hàng hoá lao vụ dịch vụ trong kỳ. 6 + Chi phí quản lý doanh nghiệp: Bao gồm toàn bộ các khoản chi phí phát sinh liên quan đến quản trị kinh doanh và quản lý hành chính trong phạm vi toàn doanh nghiệp mà không tách đợc cho bất kỳ hoạt động hay phân xởng nào. 2.3. Phân theo cách thức kết chuyển chi phí Theo cách thức kết chuyển, toàn bộ chi phí sản xuất kinh doanh đợc chia thành chi phí sản phẩm và chi phí thời kỳ. Chi phí sản phẩm là những chi phí gắn liền với các sản phẩm đợc sản xuất ra hoặc đợc mua: còn chi phí thời kỳ là những chi phí là giảm lợi tức trong kỳ nào đó, nó không phải là một phần giá trị của sản phẩm đợc sản xuất hoặc đợc mua nên đợc xem là các phí tổn, cần đợc khấu trừ ra từ lợi nhuận của thời kỳ mà chúng phát sinh. 2.4. Phân theo quan hệ của chi phí với khối lợng của công việc, sản phẩm hoàn thành: Để thuận lợi cho việc lập kế hoạch và kiểm tra chi phí, đồng thời làm căn cứ để đề ra các quyết định kinh doanh, toàn bộ chi phí sản xuất kinh doanh lại đợc phân theo quan hệ với khối lợng công việc hoàn thành. Theo cách này, chi phí đợc chia thành biến phí và định phí. Biến phí là những chi phí thay đổi về tổng số, về tỷ lệ so với khối lợng công việc hoàn thành, chẳng hạn chi phí về nguyên liệu, nhân công trực tiếp Cần l u ý rằng, các chi phí biến đổi nếu tính trên một đơn vị sản phẩm thì lại tính có cố định. Định phí là những chi phí không đổi về tổng số so với khối lợng công việc hoàn thành, chẳng hạn các chi phí về khấu hao tài sản cố định, chi phí thuê mặt bằng, phơng tiện kinh doanh, Các chi phí này nếu tính cho một đơn vị sản phẩm thì lại biến đổi nếu số lợng sản phẩm thay đổi. 3. Xác định đối tợng và phơng pháp hạch toán chi phí sản xuất: Xác định đối tợng hạch toán chi phí sản xuất là công việc đầu tiên và quan trọng của tổ chức hạch toán quá trình sản xuất. Tổ chức hạch toán quá trình sản xuất bao gồm hai giai đoạn kế tiếp nhau và có quan hệ mật thiết với nhau. Đó là giai đoạn hạch toán chi tiết chi phí sản xuất phát sinh theo từng sản phẩm, nhóm sản phẩm, đơn đặt hàng, giai đoạn công nghệ phân xởng và giai đoạn tính giá thành sản phẩm, chi tiết sản phẩm theo đơn vị tính giá thành quy định. Việc phân chia này xuất phát từ yêu cầu quản lý, kiểm tra và phân tích chi phí, yêu cầu hạch toán kinh doanh nội bộ và theo đặc điểm của tổ chức sản xuất, đặc điểm của quy trình công nghệ của từng doanh nghiệp và yêu cầu tính giá thành sản phẩm theo đơn vị tính giá thành quy địn. Việc phân chia này xuất phát từ yêu cầu quản lý, kiểm tra, phân tích chi phí, yêu cầu hạch toán kinh doanh nội 7 bộ và theo đặc điểm của tổ chức sản xuát, đặc điểm của quy trình công nghệ của từng doanh nghiệp và yêu cầu tính giá thành sản phẩm theo đơn vị tính giá thành quy định. Có thể nói việc phân chia quá trình hạch toán thành hai giai đoạn là do sự khác nhau cơ bản về giới hạn tập hợp chi phí trong hạch toán chi phí sản xuất- tức là đối tợng hạch toán chi phí sản xuất và sản phẩm hoàn thành cần phải tính giá thành cần phải tính giá thành một đơn vị tức là đối tợng tính giá thành. Nh vây, xác định đối tợng hạch toán chi phí sản xuất chính là việc xác định giới hạn tập hợp chi phí mà thực chất là xác định nơi phát sinh chi phí và chịu chi phí. Trên cơ sở đối tợng hạch toán chi phí, kế toán lựa chọn phơng pháp hạch toán ( tập hợp ) chi phí thích hợp. Phơng pháp hạch toán chi phí sản xuất là một phơng pháp hay hệ thống các phơng pháp đợc sử dụng để tập hợp và phân loại các chi phí sản xuất bao gồm các phơng pháp hạch toán chi phí theo sản phẩm, theo đơn đặt hàng, theo giai đoạn công nghệ, theo phân xởng, theo nhóm sản phẩm Nội dung chủ yếu của các ph ơng pháp hạch toán chi phí sản xuất là kế toán mở thẻ (hoặc sổ) chi tiết hạch toán chi phí sản xuất theo từng đối tợng đã xác định , phản ánh các chi phí phát sinh có liên quan đến đối tợng, hàng tháng tổng hợp chi phí theo từng đối tợng. Mỗi phơng pháp hạch toán chỉ thích ứng với một loại đối tợng hạch toán chi phí nên tên gọi của các phơng pháp này là biểu hiện đối tợng mà nó cần tập hợp và phân loại chi phí. III. Giá thành sản phẩm: 1. Bản chất và nội dung kinh tế của giá thành sản phẩm: Giá thành sản phẩm là biểu hiện bằng tiền của toàn bộ các khoản hao phí về lao động sống và lao động vật hoá có liên quan đến khối lợng công tác, sản phẩm, lao vụ, đã hoàn thành. Giá thành sản phẩm là một phạm trù của sản xuất hàng hoá, phản ánh lợng giá trị của những hao phí lao động sống và lao động vật hoá đã thực sự chi ra cho sản xuất và tiêu thụ sản phẩm. Trong giá thành sản phẩm chỉ bao gồm những chi phí tham gia trực tiếp hoặc gián tiếp vào quá trình sản xuất, tiêu thụ phải đợc bồi hoàn để tái sản xuất ở doanh nghiệp mà không bao gồm những chi phí phát sinh trong kỳ kinh doanh của doanh nghiệp. Những chi phí đa vào giá thành sản phẩm phải phản ánh vào giá trị thực của các t liệu sản xuất tiêu dùng cho sản xuất, tiêu thụ và các khoản chi tiêu khác có liên quan tới việc bù đắp giản đơn hao phí lao động sống. 8 Mọi cách tính toán chủ quan không phản ánh đúng các yếu tố giá trị trong giá thành đều có thể dẫn đến việc phá vỡ các quan hệ hàng hoá - tiền tệ, không xác định đợc hiệu quả kinh doanh và không thực hiện đợc tái sản xuất giản đơn và tái sản xuất mở rộng. 2. Phân loại giá thành : Để đáp ứng đợc yêu cầu của quản lý hạch toán và kế hoặch hoá giá thành cũng nh yêu cầu xây dựng giá cả hàng hoá cũng nh giá thành đợc xem xét ở nhiều góc độ, nhiều phạm vi tính toán khác nhau. Vì lý luận cũng nh trên thực tế, ngoài các khái niệm giá thành xã hội và giá thành cá biệt, còn có các khái niệm giá thành công xởng, giá thành toàn bộ, 2.1/Phân theo thời điểm tính và nguồn số liệu để tính giá thành Theo cách phân loại này, chỉ tiêu giá thành đợc chia thành giá thành kế hoạch, giá thành định mức và giá thành thực tế. + Giá thành kế hoạch : Giá thành kế hoạch đợc xác định trớc khi bớc vào kinh doanh trên cơ sở giá thành thực tế kỳ trớc và các định mức, các dự toán chi phí của kỳ kế hoạch + Giá thành định mức: Cũng nh giá thành kế hoạch, giá thành định mức cũng đợc xác định trớc khi bắt đầu sản xuất sản phẩm. Tuy nhiên, khác với giá thành kế hoạch đợc xây dựng dựa trên cơ sở các định mức bình quân tiên tiến và không biến đổi trong xuốt cả kỳ kế hoạch, giá thành định mức đợc xác định trên cơ sở định mức về chi phí hiện hành tại từng thời đểm nhất địnhtrong kỳ kế hoạch ( thờng là ngày đầu tháng ) nên giá thành định mức luôn thay đổi phù hợp với sự thay đổi của các định mức chi phí đạt đợc trong quá trình thực hiện kế hoạch giá thành. + Giá thành thực tế : Giá thành thực tế là chỉ tiêu đợc xác định sau khi kết thúc quá trình sản xuất sản phẩm. Cách phân loại này có tác dụng trong việc quản lý và giám sát chi phí, xác định đợc các nguyên nhân vợt (hụt) định mức chi phí trong kỳ hạch toán. Từ đó, điều chỉnh kế hoạch hoặc định mức chi phí cho phù hợp. 2.2/Phân loại theo phạm vi phát sinh chi phí Theo phạm vi phát sinh chi phí, chỉ tiêu giá thành đợc chia thành giá thành sản xuất và giá thành tiêu thụ. 9 + Giá thành sản xuất ( còn gọi là giá thành công xởng) là chỉ tiêu phản ánh tất cả những chi phí phát sinh liên quan đến việc sản xuất, chế tạo sản phảm trong phạm vi phân xởng sản xuất. + Giá thành tiêu thụ ( giá thành toàn bộ hay giá thành đầy đủ )là chỉ tiêu phản ánh toàn bộ các khoản chi phí phát sinh liên quan đến việc sản xuất, tiêu thụ sản phẩm. Giá thành sản xuất đợc tính theo công thức: Giá thành toàn bộ = Giá thành sản xuất + Chi phí quản lý + Chi phí của sản phẩm của sản phẩm doanh nghiệp bán hàng. Cách phân loại này có tác dụng giúp cho nhà quản lý biết đợc kết quả kinh doanh (lãi, lỗ) của từng mặt hàng, từng loại dịch vụ mà doanh nghiệp kinh doanh. Tuy nhiên, do những hạn chế nhất định khi lựa chọn tiêu thức phân bổ chi phí bán hàng và chi phí quản lý cho từng mặt hàng, từng loại dịch vụ nên cách phân loại này chỉ còn mang ý nghĩa nghiên cứu. 2.3/ Đối tợng và phơng pháp tính giá thành sản phẩm: 2.3.1/Xác định đối tợng tính giá thành sản phẩm Do có sự khác nhau cơ bản về giới hạn tập hợp chi phí trong hạch toán chi phí sản xuất và sản phẩm hoàn thành cần phải tính giá thành một đơn vị, việc hạch toán quá trình sản xuất có thể phân thành hai giai đoạn là xác định đối tợng tập hợp chi phí và giai đoanh xác định đối tợng tính giá thành sản phẩm. Về thực chất, xác định đối tợng tính giá thành chính là việc xác định sản phẩm, bán thành phẩm, công việc lao vụ nhất định đòi hỏi phải tính giá thành một đơn vị. Đối tợng đó có thể là sản phẩm cuối cùng của quá trình sản xuất hay đang trên dây truyền sản xuất tuỳ theo yêu cầu của hạch toán kinh tế nội bộ và tiêu thụ sản phẩm. Để phân biệt đợc đối tợng hạch toán chi phí sản xuất và đối tợng tính giá thành ngay cả khi chúng đồng nhất là một, cần dựa vào đặc điểm của quy trình công nghệ sản xuất giản đơn hay phức tạp), vào loại hình sản xuất ( đơn chiếc, hàng loạt), vào yêu cầu của trình độ quản lý, tổ chức kinh doanh (cao thấp). 2.3.2/Xác định phơng pháp tính giá thành sản phẩm: Do có sự khác nhau cơ bản giữa đối tợng hạch toán chi phí sản xuất và đối tợng tính giá thành mà có sự phân biệt giữa phơng pháp hạch toán chi phí và ph- 10 [...]... việc xây dựng hay lắp đặt các sản phẩm xây lắp ( chi phí nguyên, vật liệu trực tiếp; chi phí nhân công trực tiếp; chi phí sử dụng máy thi công; và chi phí sản xuất chung ) Giá thành toàn bộ sản phẩm xây lắp bao gồm giá thành sản xuất sản phẩm xây lắp cộng với các chi phí bán hàng, chi phí quản lý DN phân bổ cho sản phẩm xây lắp 1.1/Tài khoản hạch toán Để hạch toán chi phí sản xuất , kế toán sử dụng các... chỉ tính gía thành thành phẩm hoàn thành bằng cách tổng chi phí nguyên vật liệu chính và các chi phí chế biến khác trong các giai đoạn công nghệ 17 Sơ đồ trình tự hạch toán chi phí sản xuất và tính giá thành theo phơng án phân bớc không tính gía thành bán thành phẩm Chi phí vật liệu chính tính cho thành phẩm Chi phí bớc 1 tính cho thành phẩm Chi phí bớc 2 tính cho thành phẩm Tổng giá thành thành Chi phí. .. trạng kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm cơ khí và xây lắp tại Công ty Cơ khí và Xây lắp I Quá trình hình thành và phát triển Công ty Cơ khí và Xây lắp 1 Quá trình hình thành và nhiệm vụ kinh doanh của Công ty cơ khí và xây lắp Tên giao dịch quốc tế : MECOMIC MECHAIC ENGINEERING CONSTRUCTION & MACHENARY INTALLATION COMPANY Trụ sở : Km1- Quốc lộ 3- Mai lâm -Đông anh - Hà nội Nớc sở tại:... có tính giá thành bán thành phẩm Chi phí nguyên vật liệu chính Giá thành bán thành phẩm bớc1 + Chi phí chế biến bớc1 + Chi phí chế biến bớc 2 + Chi phí chế biến bớc n - Giá trị sản phẩm dở dang bớc 1 - Giá trị sản phẩm dở dang bớc 2 phơng = Giá thành bán thành phẩm bớc1 = Giá thành bán thành phẩm bớc 2 Giá thành bán thành phẩm bớc (n 1) _ Giá trị sản phẩm dở dang B.n = Tổng giá thành thành phẩm. .. bộ phận sản xuất, nhiều giai đoạn công nghệ, đối tợng hạch toán chi phí sản xuất là các bộ phận chi tiết sản phẩm hoặc giai đoạn công nghệ hay bộ phận sản xuất Giá thành sản phẩm đợc xác định bằng cộng chi phí sản xuất của các bộ phận, chi tiết sản phẩm hay tổng chi phí sản xuất của các giai đoạn, bộ phận sản xuất tạo nên sản phẩm: Giá thành sản phẩm = Z1 + Z2 + + Zn Phơng pháp tổng cộng chi phí đợc... bớc tính cho thành phẩm phẩm Chi phí bớc n tính cho thành phẩm IV Hạch toán chi phí sản xuất và tính giá thành trong các Doanh nghiệp xây lắp: 1 Khái niệm và các chỉ tiêu giá thành xây lắp Giá thành sản phẩm xây lắp là biểu hiện bằng tiền toàn bộ hao phí về lao sống và lao động vật hoá phát sinh trong quá trình sản xuất có liên quan tới khối lợng xây lắp đã hoàn thành Theo thời điểm và nguồn số liệu tính. .. tiêu giá thành đợc xác định theo số liệu hao phí thực tế liên quan đến khối lợng xây lắp hoàn thành bao gồm chi phí định mức, vợt định mức và các chi phí khác Bên cạnh đó, theo phạm vi của chỉ tiêu giá thành, giá thành sản phẩm xây lắp đợc lại chia ra giá thành sản xuất và giá thành toàn bộ 18 Giá thành sản phẩm sản xuất của sản phẩm xây lắp chỉ bao gồm những chi phí phát sinh liên quan đến việc xây. .. lệ chi phí giữa chi phí sản xuất thực tế với chi phí sản xuất kế hoạch ( hoặc định mức), kế toán sẽ tính giá thành đơn vị và tổng giá thành sản phẩm từng loại Giá thành thực tế đơn vị sản phẩm = Giá thành kế hoạch( hoặc định mức) từng loại đơn vị sản phẩm từng loại x Tỷ lệ chi phí Tổng giá thành thực tế của tất cả các sản phẩm Tỷ lệ = chi phí Tổng giá thành kế hoạch ( hoặc định mức) của tất cả sản phẩm. .. sản xuất Theo phơng pháp này, trớc hết, kế toán căn cứ vào hệ số quy đổi để quy đổi các loại sản phẩm về sản phẩm gốc, rồi từ đó , dựa vào tổng chi phí liên quan đến giá thành các loại sản phẩm đã tập hợp để tính ra giá thành sản phẩm gốc, rồi từ đó dựa vào tổng chi phí liên quan đến giá thành các loại sản phẩm đã tập hợp để tính ra giá thành sản phẩm gốc và giá thành của từng loại sản phẩm: Tổng giá. .. x xây lắp sản phẩm xây lắp Tổng chi phí nhân công trực tiếp hoàn thành hoàn thành của sản phẩm xây lắp hoàn thành trong kỳ trong kỳ trong kỳ và dở dang cuối kỳ Chi phí BH Chi phí BH hoặc Chi phí BH hoặc Chi phí BH hoặc 26 chi phí QL = chờ kết chuyển cuối kỳ chi phí QL + chi phí QL chi phí QL chờ kết chuyển chờ kết chuyển phân bổ cho sp XL đầu kỳ phát sinh trong kỳ hoàn thành trong kỳ Tổng CP nhân công . bớc 2 tính cho thành phẩm Chi phí bớc tính cho thành phẩm Chi phí bớc n tính cho thành phẩm Tổng giá thành thành phẩm Giá thành sản phẩm sản xuất của sản phẩm xây lắp chỉ bao gồm những chi phí. thiện công tác hạch toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm Xây lắp tại Công ty Cơ khí và Xây lắp. 1 Phần I Lý luận chung về kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm trong. tợng hạch toán chi phí sản xuất và đối tợng tính giá thành sản phẩm mà có sự phân biệt phơng pháp hạch toán chi phí sản xuất và phơng pháp tính giá thành sản phẩm. Phơng pháp hạch toán chi phí

Từ khóa liên quan

Mục lục

 • Giá trị

 • Chi phí vật liệu chính tính cho thành phẩm

 • Chi phí vật liệu chính tính cho thành phẩm

  • Chi phí bước 1 tính cho thành phẩm

  • Chi phí bước 1 tính cho thành phẩm

  • Chi phí bước 2 tính cho thành phẩm

  • Chi phí bước 2 tính cho thành phẩm

   • Chi phí bướctính cho thành phẩm

   • Chi phí bướctính cho thành phẩm

   • Chi phí bước n tính cho thành phẩm

   • Chi phí bước n tính cho thành phẩm

    • Sổ Cái

    • Báo cáo tài chính

     • Thi công máy

     • Gia cố nền

     • Hoàn thiện

     • Nghiệm thu

      • Bàn giao

      • Xây thô, lắp dựng

 • Lời mở đầu

 • Phần I

 • Lý luận chung về kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm trong các doanh nghiệp Xây lắp.

  • I. Nguyên tắc hạch toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm

   • 1. Nội dung và bản chất kinh tế của chi phí :

   • 2. Phân loại chi phí sản xuất hợp lý theo yêu cầu của công tác quản lý và hạch toán.

   • 3. Phân định chi phí với giá thành sản phẩm và nắm rõ mối quan hệ giữa chúng

   • 4. Đối tượng và phương pháp hạch toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm:

   • 5. Xác định trình tự hạch toán và tổng hợp chi phí sản xuất thích ứng:

  • II. Chi phí sản xuất

   • 1. Bản chất và nội dung kinh tế của chi phí

   • 2. Phân loại chi phí và kinh doanh:

    • 2.1. Phân theo yếu tố chi phí:

    • 2.2. Phân loại theo khoản mục chi phí trong giá thành sản phẩm:

    • 2.3. Phân theo cách thức kết chuyển chi phí

    • 2.4. Phân theo quan hệ của chi phí với khối lượng của công việc, sản phẩm hoàn thành:

   • 3. Xác định đối tượng và phương pháp hạch toán chi phí sản xuất:

  • III. Giá thành sản phẩm:

   • 1. Bản chất và nội dung kinh tế của giá thành sản phẩm:

   • 2. Phân loại giá thành :

    • 2.1/Phân theo thời điểm tính và nguồn số liệu để tính giá thành

    • 2.2/Phân loại theo phạm vi phát sinh chi phí

    • 2.3/ Đối tượng và phương pháp tính giá thành sản phẩm:

    • Tổng Giá trị lao vụ Giá trị lao vụ

    • Giá thành chi phí + nhận của bộ phận _ phục vụ cho bộ phận

  • IV. Hạch toán chi phí sản xuất và tính giá thành trong các Doanh nghiệp xây lắp:

   • 1. Khái niệm và các chỉ tiêu giá thành xây lắp

    • 1.1/Tài khoản hạch toán

    • 1.2/Phương pháp hạch toán chi phí nguyên vật liệu trực tiếp

    • 1.3/Phương pháp hạch toán chi phí nhân công trực tiếp

    • 1.4/Phương pháp hạch toán sử dụng máy thi công

    • 1.5/Hạch toán chi phí sản xuất chung

    • 1.6/Tổng hợp chi phí sản xuất, kiểm kê và đánh giá sản phẩm dở dang

    • 1.7/Phương pháp hạch toán chi phí bán hàng và chi phí quản lý doanh nghiệp

    • Tổng chi phí bán hàng( hoặc chi Chi phí nhân công

    • 1.8//Hạch toán thiệt hại trong sản xuất:

    • 1.9/Đặc điểm hạch toán bàn giao công trình xây lắp hoàn thành:

     • Sơ đồ hach toán bàn giao công trình và kết quả Xây lắp

   • 2. Đặc điểm hạch toán theo phương thức khoán gọn trong xây lắp

    • 2.1/Hợp đồng khoán gọn:

    • 2.2/Hạch toán tại đơn vị giao khoán

     • Tổng số

    • 2.3/Hạch toán tại đơn vị nhận khoán

     • Khối lượng

 • Phần II

 • Thực trạng kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm cơ khí và xây lắp tại Công ty Cơ khí và Xây lắp

  • I. Quá trình hình thành và phát triển Công ty Cơ khí và Xây lắp

   • 1. Quá trình hình thành và nhiệm vụ kinh doanh của Công ty cơ khí và xây lắp

    • 1.1.Tình hình hoạt động của công ty

     • DT 2001 19.127.507.304

    • 1.2.Đặc điểm tổ chức bộ máy quản lý

   • 2. Đặc điểm tổ chức kế toán tại công ty cơ khí và xây lấp

   • 3. Đặc điểm qui trình sản xuát và tính giá thành sản phẩm Xây lắp

  • II. Thực trạng hạch toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm xây lắp tại công ty Cơ khí và xây lắp

   • 1. Đối tượng, phương pháp hạch toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm xây lắp

   • 2. Thực tế kế toán chi phí và tính giá thành sản phẩm Xây lắp tại Công ty Cơ khí và xây lắp:

    • 2.1. Hạch toán chi phí nguyên vật liệu trực tiếp

    • 2.2. Hạch toán chi phí nhân công trực tiếp:

     • Ngày 31/12/2003

    • 2.3. Hạch toán chi phí sử dụng máy thi công:

    • 2.4. Hạch toán chi phí sản xuất chung

    • 2.5.Đánh giá sản phầm dở dang cuối kỳ

    • 2.6.Tổng hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại công ty Cơ khí và xây lắp

 • Phần III

 • Một số giải pháp hoàn thiện hạch toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm xây lắp tại công ty Cơ khí và Xây lắp

  • I. Nhận xét chung về hạch toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm xây lắp tại công ty cơ khí và xây lắp:

   • 1. Ưu điểm

   • 2. Tồn tại:

  • II. Một số ý kiến góp phần hoàn thiện kế toán chi phí sản xuát và tính giá thành sản phẩm tại Công ty cơ khí và Xây lắp.

   • 1. Với chi phí vật tư:

   • 2. Về chi phí nhân công :

    • Bảng tổng hợp chi phí công cụ dụng cụ

     • Tên công cụ, dụng cụ

 • Phần IV: Kết luận

  • Tháng 12 năm 2003

  • Công trình : Trụ sở UBND tỉnh Hưng Yên

  • Tháng 12 năm 2003

  • Phiếu Nhập kho

   • Ngày 3 tháng 12 năm 2003

  • Phiếu Xin lĩnh vật tư

   • Ngày 7/12/03

  • Tấn

   • Phiếu xuất kho

    • Ngày 7/12/2003

   • Bảng tổng hợp vật tư

  • Tháng 12 năm 2003

  • Nơi sử dụng

   • A

   • B

   • Sổ Cái TK 621

  • Cộng

   • Bảng tổng hợp lương

    • Tháng 12 năm 2003

  • Công trình : Trụ sở UBND tỉnh Hưng Yên

   • Bảng thanh toán lương

    • Tháng 12 năm 2003

   • Ngoài giờ

  • Người lập

   • Tháng 12 năm 2003

  • Bảng phân bổ tiền lương

   • Tháng 12 năm 2003

   • A

   • B

   • Công ty cơ khí và Xây lắp

  • Sổ chi tiết TK 622

   • Công trình : Trụ sở UBND Tỉnh Hưng Yên

   • Số dư

   • X

  • Ngày 31 tháng 12 năm 2003

   • Bảng tính và phân bổ khấu hao

    • Tháng 12 năm 2003

   • D

    • Công trình : UBND tỉnh Hưng Yên

  • Người lập

   • Bảng tổng hợp lương bộ phận quản lý

  • Tháng 12 năm 2003

   • Tổng cộng

   • Sổ Cái Tk 627

    • (Từ ngày 01/12/2003 đến ngày 31/12/2003)

   • Bảng kê chi phí dở dang thực tế cuối quý 4/2003

    • Công trình: Trụ sở UBND tỉnh Hưng Yên

  • Công trình : Trụ sở UBND tỉnh Hưng Yên

  • Tháng 12 năm 2003

   • Quý 4 năm 2003

   • Quý 4 năm 2003

   • Bảng tổng hợp chi phí

    • Tháng 12 năm 2003

  • Công trình : Trụ sở UBND tỉnh Hưng Yên

   • Bảng Báo cáo giá thành thực tế sản phẩm Xây lắp

    • Tên công trình ( hạng mục công trình): Trụ sở UBND Tỉnh Hưng yên

  • Người lập

 • Mục lục

Tài liệu cùng người dùng

  Đang cập nhật ...

Tài liệu liên quan