kế toán chi phí sản xuất và giá thành sản phẩm tại công ty tnhh công nghệ thực phẩm an phát

76 283 0

Đang tải... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 13/01/2015, 06:58

TRƯỜNG ĐẠI HỌC AN GIANG KHOA KINH TẾ - QUẢN TRỊ KINH DOANH  L L u u a a ä ä n n V V a a ê ê n n T T o o á á t t N N g g h h i i e e ä ä p p K K Ế Ế T T O O Á Á N N C C H H I I P P H H Í Í S S Ả Ả N N X X U U Ấ Ấ T T V V À À T T Í Í N N H H G G I I Á Á T T H H À À N N H H S S Ả Ả N N P P H H Ẩ Ẩ M M T T Ạ Ạ I I C C Ô Ô N N G G T T Y Y T T N N H H H H L L I I Ê Ê N N D D O O A A N N H H C C Ô Ô N N G G N N G G H H Ệ Ệ T T H H Ự Ự C C P P H H Ẩ Ẩ M M A A N N T T H H Á Á I I Giáo viên hướng dẫn: Sinh viên thực hiện: ThS. BÙI THANH QUANG TRƯƠNG NGỌC DIỂM THÚY MSSV: DKT005108. Lớp DH1KT1. 04 - 2004 Lời cám ơn! Từ đáy lòng, em xin bày tỏ lời cám ơn sâu sắc đến: - Các thầy cô Trường Đại học An Giang đã tận tình truyền đạt kiến thức nền tảng cơ sở, kiến thức chuyên sâu về Kinh Tế Doanh Nghiệp và cà kinh nghiệm sống quý báu, thực sự hữu hữu ích cho bản thân em trong thời gian thực tập và cả sau này. - Thầy Bùi Thanh Quang đã hết lòng hỗ trợ, giúp đỡ em từ khi chọn đề tài, cách thức ti ếp cận thực tiễn tại đơn vị thực tập đến khi hoàn chỉnh luận văn này. - Các cô, chú lãnh đạo Công ty An Thái đã tạo cho em cơ hội được thực tập tại Phòng kế toán tài vụ của Công ty và các cô, chú, anh, chị của các bộ phận, đặc biệt là cô Thiều Thị Bích Vân, kế toán trưởng của Công ty và cô Trần Thái Thanh, phụ trách tính giá thành ở phân xưởng sản xuất đã nhiệt tình hướng dẫn, giải thích và cung cấ p các thông tin, số liệu có liên quan đến đề tài nghiên cứu, giúp em hoàn thành luận văn đúng thời gian, nội dung quy định. Xin chúc quý thầy cô, các cô, chú, anh, chị tại Công ty dồi dào sức khỏe, thành công trong công việc, chúc quý Công ty kinh doanh ngày càng đạt hiệu quả cao. Sinh viên Trương Ngọc Diễm Thúy. MỤC LỤC  Trang Phần mở đầu 1 1. Lý do chọn đề tài 1 2. Mục tiêu nghiên cứu 2 3. Nội dung nghiên cứu 3 4. Phương pháp nghiên cứu 3 5. Phạm vi nghiên cứu 3 Phần nội dung 4 Chương 1: Cơ sở lý luận 5 1.1. Những nội dung cơ bản về chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm trong doanh nghiệp sản xuất 5 1.1.1. Chi phí sản xuất 5 1.1.1.1. Khái niệm 5 1.1.1.2. Phân loại 5 1.1.1.2.1. Phân loại chi phí theo chức năng hoạt động 5 1.1.1.2.2. Phân loại chi phí theo mối quan hệ với thời kỳ 7 1.1.1.2.3. Phân loại chi phí theo phạm vi sử dụng và vai trò của chi phí trong quá trình sản xuất 8 1.1.1.2.4. Phân loại chi phí theo các tiêu thức khác 8 1.1.2. Giá thành sản phẩm 9 1.1.2.1. Khái niệm 9 1.1.2.2. Phân loại 9 1.1.3. Mối quan hệ giữa chi phí sản xuất và giá thành sản phẩm 9 1.2. Nội dung kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm 10 1.2.1. Tập hợp chi phí sản xuất 10 1.2.1.1. Đối tượng tập hợp chi phí sản xuất 10 1.2.1.2. Phương pháp tập hợp chi phí sản xuất 10 1.2.2. Tổng hợp chi phí sản xuất 11 1.2.3. Đối tượng tính giá thành và kỳ tính giá thành 12 1.2.4. Đánh giá sản phẩm dở dang cuối kỳ 12 1.2.4.1. Đánh giá sản phẩm dở dang cuối kỳ theo chi phí nguyên vật liệu trực tiếp 12 1.2.4.2. Đánh giá sản phẩm dở dang cuối kỳ theo sản lượng hoàn thành tương đương 12 1.2.4.3. Đánh giá sản phẩ m dở dang cuối kỳ theo giá thành kế hoạch 13 1.2.5. Các phương pháp tính giá thành sản phẩm 13 1.2.5.1. Phương pháp giản đơn 13 1.2.5.2. Phương pháp hệ số 14 1.2.5.3. Phương pháp tỷ lệ 14 1.2.5.4. Phương pháp loại trừ giá trị sản phẩm phụ 14 1.2.5.5. Phương pháp tính giá thành theo quy trình sản xuất 14 1.2.5.5.1. Tính giá thành sản phẩm theo phương pháp kết chuyển song song 15 1.2.5.5.2. Tính giá thành sản phẩm theo phương pháp kết chuyển tuần tự từng khoản mục 15 Chương 2: Công ty TNHH Liên Doanh Công Nghệ Thực Phẩm An Thái 17 2.1. Lịch sử hình thành và phát triển 17 2.2. Ngành, nghề kinh doanh 18 2.3. Phạm vi kinh doanh 19 2.4. Thị trường mì ăn liền 21 2.5. Cơ cấu tổ chức 22 2.5.1. Sơ đồ tổ chức 22 2.5.2. Sơ lược chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn các bộ phận 23 2.6.Tình hình kinh doanh những năn gần đây 26 Chương 3: Công tác kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại Công ty TNHH Liên Doanh Công Nghệ Thực Phẩm An Thái . 29 3.1. Các bộ phận liên quan trực tiếp đến việc tính giá thành sản phẩm 29 3.1.1. Bộ phận sản xuất 29 3.1.2. Bộ phận kế toán 33 3.1.2.1. Cơ cấu tổ chức 33 3.1.2.2. Tổ chức bộ máy kế toán 33 3.1.2.3. Công tác kế toán 34 3.2. Kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm 35 3.2.1. Số lượng sản phẩm sản xuất trong tháng 12/2003 35 3.2.2. Kế toán nguyên liệu trực tiếp 35 3.2.2.1. Hệ thống kho nguyên liệu sản xuất và giá trị xuất kho trong tháng 12/2003 36 3.2.2.2. Kế toán chi phí nguyên liệu trực tiếp 38 3.2.3. Kế toán chi phí nhân công trực tiếp 46 3.2.4. Kế toán chi phí sản xuất chung 47 3.2.5. Kết chuyển chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm 49 3.2.5.1. Tài khoản 154 (Chi phí sản xuất dỡ dang) của Công ty 49 3.2.5.2. Kết chuyển chi phí sản xuất vào TK 154 để tính giá thành sản phẩm 49 3.2.5.3. Tính giá thành đơn vị từng loại sản phẩm 52 3.2.6. Phế phẩm 52 3.3. Phân tích một số điểm khác tiêu biểu trong công tác kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại Công ty 53 3.3.1. Kế toán chi phí nguyên liệu trực tiếp 53 3.3.2. Giá trị thu hồi phế phẩm 56 3.3.3. Kế toán nguyên vật liệu nhập kho 57 Chương 4: Một số biện pháp hoàn thiện công tác kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại Công ty 58 4.1. Một số biện pháp hoàn thiện công tác kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm 58 4.1.1. Kế toán chi phí nguyên liệu đầu vào 58 4.1.2. Kế toán chi phí nguyên liệu trực tiếp 59 4.1.3. Ứng dụng công nghệ thông tin phục vụ công tác kế toán doanh nghiệp 60 4.2. Một số biện pháp khác 61 4.3. Một số thông tin tham khảo 62 Phần kết luận 64 I.KẾT LUẬN 64 II.KIẾN NGHỊ 64 Phần phụ đính 65 Phụ lục Tài liệu tham khảo DANH MỤC BIỂU ĐỒ VÀ BIỂU BẢNG  Trang Biểu đồ. Biểu đồ 2.1: Biểu đồ doanh thu - lợi nhuận qua các năm gần đây 28 Bảng. Bảng 2.1: Tình hình tài chính qua các năm gần đây 27 Bảng 3.1: Số lượng sản phẩm sản xuất trong tháng 12/2003 35 Bảng 3.2: Bảng kê số 4 37 Bảng 3.3: Bảng cân đối nguyên liệu Tổ gia vị 40 Bảng 3.4: Bảng cân đối thành phẩm gia vị 41 Bảng 3.5: Bảng cân đối nguyên liệu Tổ nồi hơi 42 Bả ng 3.6: Bảng cân đối nguyên liệu Tổ soup 43 Bảng 3.7: Bảng tổng hợp giá thành nguyên liệu theo dạng sản phẩm 45 Bảng 3.8: Bảng tập hợp chi phí nguyên liệu trực tiếp vào TK 154 46 Bảng 3.9: Bảng tập hợp chi phí nhân công trực tiếp 47 Bảng 3.10: Bảng phân bổ chi phí nhân công trực tiếp 48 Bảng 3.11: Bảng tập hợp chi phí sản xuất chung 48 Bảng 3.12: Bảng phân bổ chi phí sản xuất chung cho từng dạng sản phẩm 49 Bảng 3.13: Bảng tậ p hợp chi phí sản xuất 51 Bảng 3.14: Bảng tính giá thành theo từng loại sản phẩm 53 Bảng 3.15: Bảng tính giá thành đơn vị theo từng loại sản phẩm 53 Bảng 3.16: Bảng giá trị thu hồi của phế phẩm 54 Bảng 3.17: Bảng trích TK 154 54 DANH MỤC HÌNH ẢNH VÀ SƠ ĐỒ  Trang Hình ảnh. Hình 2.2: Sản phẩm xuất khẩu sang các nước 20 Hình 3.1: Hệ thống dây chuyền tự động – khép kín 29 Sơ đồ. Sơ đồ 2.1: Phạm vi kinh doanh 19 Sơ đồ 2.2: Cơ cấu tổ chức toàn Công ty 22 Sơ đồ 3.1: Cơ cấu tổ chức của phân xưởng sản xuất 30 Sơ đồ 3.2: Quy trình sản xuất mì gói 31 Sơ đồ 3.3: Quy trình sản xuất mì ly 32 Sơ đồ 3.4: Cơ cấ u tổ chức Phòng kế toán 33 Sơ đồ 3.5: Mô hình tổ chức kế toán tập trung 33 Sơ đồ 3.6: Hệ thống kế toán Chứng từ ghi sổ 34 Sơ đồ 3.7: Khái quát chu trình sản xuất sản phẩm 36 Sơ đồ 3.8: Tập hợp chi phí nguyên liệu trực tiếp 38 Sơ đồ 3.9: Tập hợp chí phí nguyên liệu trực tiếp vào TK 154 46 Sơ đồ 3.10: Tập hợp chi phí nhân công trực tiếp 47 Sơ đồ 3.11: Tập hợ p chi phí sản xuất chung 49 Sơ đồ 3.12: Kết chuyển chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm nhập kho 51 Sơ đồ 3.13: Sơ đồ tổng hợp TK 154 52 DANH MỤC PHỤ LỤC  Trang Phụ lục 1: Bảng cân đối hàng hóa Kho nguyên liệu 66 Phụ lục 2: Bảng cân đối hàng hóa Kho bao bì - giấy gói 67 Phụ lục 3: Bảng cân đối hàng hóa Kho bao bì – thùng giấy 68 Kế hoạch sản xuất Hướng dẫn sản xuất Phiếu giao nhận nguyên vật liệu Bảng theo dõi kết quả lao động công nhật GIẢI THÍCH CÁC CHỮ VIẾT TẮT VÀ THUẬT NGỮ  - BHXH, BHYT, KPCĐ : bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, kinh phí công đoàn. - CB-CNV : cán bộ - công nhân viên. - CP hoặc cp hoặc Cp : chi phí. - CPSX hoặc cpsx : chi phí sản xuất. - Cpsxdd : chi phí sản xuất dở dang. - CPNVLTT : chi phí nguyên vật liệu trực tiếp. - CPNCTT : chi phí nhân công trực tiếp. - CPSXC : chi phí sản xuất chung. - CPSXKDDD : chi phí sản xuất kinh doanh dỡ dang. - CCDC : công cụ dụng cụ. - DN : doanh nghiệp. - đkỳ : đầu kỳ. - đvsp : đơn vị sản phẩm. - gđ : giai đo ạn. - ps : phát sinh. - SL : số lượng. - SP hoặc sp : sản phẩm. - SX : sản xuất. - TK : tài khoản. - TT : thành tiền. - Z : giá thành sản phẩm. - Z BTP : giá thành bán thành phẩm. - Z TP : giá thành thành phẩm. - Z đvị : giá thành đơn vị sản phẩm. [...]... quyết định: + Chi phí trực tiếp và chi phí gián tiếp + Chi phí kiểm soát được và chi phí không kiểm soát được + Chi phí chênh lệch + Chi phí cơ hội + Chi phí chìm SVTH: Trương Ngọc Diễm Thúy Trang 8 Kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại Công ty TNHH Liên Doanh CNTP An Thái GVHD: Bùi Thanh Quang 1.1.2 Giá thành sản phẩm: 1.1.2.1 Khái niệm: Giá thành sản phẩm là chi phí sản xuất tính cho... Trương Ngọc Diễm Thúy Trang 9 Kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại Công ty TNHH Liên Doanh CNTP An Thái Cpsxdd đkỳ GVHD: Bùi Thanh Quang Chi phí sản xuất phát sinh trong kỳ Giá thành sản xuất sản phẩm Cp thiệt hại trong sx Cpsxdd cuối kỳ Kế toán chi phí sản xuất chính xác làm cơ sở để tính giá thành sản phẩm hoàn thành Bản chất của giá thành là chi phí – chi phí có mục đích - được... Kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại Công Ty TNHH Liên Doanh Công Nghệ Thực Phẩm An Thái” 2 Mục tiêu nghiên cứu: Khi chọn đề tài này, em muốn tìm hiểu các yếu tố cấu thành nên giá thành sản phẩm và cách kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm của riêng Công ty Từ đó phân tích một số tác động của cách kế toán này và đề ra một số biện pháp tiết kiệm chi phí sản xuất nhằm... tính giá thành sản phẩm, nhưng trên thực tế, tùy theo từng trường hợp cụ thể và còn tùy thuộc vào cách kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm của riêng Công ty mà vận dụng kiến thức lý thuyết cho phù hợp và đảm bảo cách kế toán thực tế của Công ty SVTH: Trương Ngọc Diễm Thúy Trang 16 Kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại Công ty TNHH Liên Doanh CNTP An Thái GVHD: Bùi Thanh... ngoài để thành công ty có vốn 100% của Việt Nam và thành lập Công ty TNHH liên doanh công nghệ thực phẩm An Thái, là Công ty TNHH có 2 thành viên có vốn của Nhà nước SVTH: Trương Ngọc Diễm Thúy Trang 17 Kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại Công ty TNHH Liên Doanh CNTP An Thái GVHD: Bùi Thanh Quang - Trong hơn 10 năm hoạt động, Công ty đã sản xuất và tiêu thụ hơn 1 tỷ đơn vị sản phẩm. .. Ngọc Diễm Thúy Trang 11 Kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại Công ty TNHH Liên Doanh CNTP An Thái GVHD: Bùi Thanh Quang 1.2.3 Đối tượng tính giá thành và kỳ tính giá thành: Đối tượng tính giá thành sản phẩm là khối lượng sản phẩm, dịch vụ hoàn thành nhất định mà doanh nghiệp cần tính tổng giá thành và giá thành đơn vị sản phẩm Kỳ tính giá thành là khoảng thời gian cần thiết phải... lượng sản phẩm nhiều nhất với chi phí sản xuất tiết kiệm và lợi nhuận cao 1.1.2.2 Phân loại: Trong doanh nghiệp sản xuất, giá thành sản phẩm được chia thành 3 loại: - Giá thành định mức: giá thành sản phẩm được xây dựng dựa trên tiêu chuẩn định mức của chi phí sản xuất (chi phí nguyên vật liệu trực tiếp, chi phí nhân công trực tiếp, chi phí sản xuất chung) - Giá thành kế hoạch (giá thành dự toán) : giá thành. .. gian và khả năng hạn chế nên trong phạm vi nghiên cứu của đề tài em chỉ tập trung vào hạch toán chi phí và tính giá thành sản phẩm theo dạng gói và dạng ly SVTH: Trương Ngọc Diễm Thúy Trang 3 Kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại Công ty TNHH Liên Doanh CNTP An Thái GVHD: Bùi Thanh Quang PHAÀN NOÄI DUNG SVTH: Trương Ngọc Diễm Thúy Trang 4 Kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản. .. Ba Lan, Slovakia Châu Á Campuchia Singapore Malaysia Châu Úc Úc Châu Phi Nam Phi VIỆT NAM sản phẩm ANTHAIFOOD SVTH: Trương Ngọc Diễm Thúy Trang 19 Kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại Công ty TNHH Liên Doanh CNTP An Thái GVHD: Bùi Thanh Quang Hình 2.2: Sản phẩm xuất khẩu sang các nước SVTH: Trương Ngọc Diễm Thúy Trang 20 Kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại Công. .. kỳ sản xuất kinh doanh, kỳ tính kết quả kinh doanh - Chi phí thời kỳ: Chi phí thời kỳ là những chi phí phát sinh và ảnh hưởng trực tiếp đến lợi nhuận trong một kỳ kế toán Chi phí thời kỳ trong hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp tồn tại khá phổ biến như chi phí hoa hồng bán hàng, chi phí SVTH: Trương Ngọc Diễm Thúy Trang 7 Kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại Công ty TNHH . thiện công tác kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại Công ty 58 4.1. Một số biện pháp hoàn thiện công tác kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm 58 4.1.1. Kế. giá thành bán thành phẩm. - Z TP : giá thành thành phẩm. - Z đvị : giá thành đơn vị sản phẩm. Kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại Công ty TNHH Liên Doanh CNTP An. được giá thành định mức, giá thành kế hoạch sau đó điều chỉnh về giá thành thực tế. 1.2.3. Mối quan hệ giữa chi phí sản xuất và giá thành sản phẩm: Giữa chi phí sản xuất và giá thành sản phẩm

Từ khóa liên quan

Mục lục

 • KHOA KINH TẾ - QUẢN TRỊ KINH DOANH

  • Luận Văn Tốt Nghiệp

 • mucluc.pdf

  • MỤC LỤC

   • Trang

   • Phần mở đầu 1

   • Phần nội dung 4

    • Chương 1: Cơ sở lý luận 5

    • Chương 2: Cơng ty TNHH Liên Doanh Cơng Nghệ Thực Phẩm An Thá

    • Chương 4: Một số biện pháp hồn thiện cơng tác

   • Phần kết luận 64

   • Phần phụ đính 65

 • mluc-bang.pdf

  • DANH MỤC BIỂU ĐỒ VÀ BIỂU BẢNG

 • mluc-sodo.pdf

  • DANH MỤC HÌNH ẢNH VÀ SƠ ĐỒ

 • mluc-phuluc.pdf

  • DANH MỤC PHỤ LỤC

 • viet-tat.pdf

  • GIẢI THÍCH CÁC CHỮ VIẾT TẮT VÀ THUẬT NGỮ

 • 2.pdf

  • CƠNG NGHỆ THỰC PHẨM AN THÁI

   • CHỈ TIÊU

 • 3.1.pdf

  • Chương 3

   • CƠNG TÁC KẾ TỐN CHI PHÍ SẢN XUẤT

    • VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM

   • Sơ đồ 3.2: Qui trình sản xuất mì gói

   • Sơ đồ 3.3: Qui trình sản xuất mì ly

  • Sơ đồ 3.4: Cơ cấu tổ chức Phòng kế tốn

 • 3.2.pdf

  • Loại sản phẩm

  • Đơn vị sản phẩm

  • BCĐ ngun liệu

  • Số tiền

  • Diễn giải

  • Cộng

  • Bảng 3.10: Bảng phân bổ chi phí nhân cơng trực tiếp.

   • Đơn vị tính: đồng

    • Số tiền

    • Diễn giải

    • Cộng

  • Đơn vị tính: đồng

   • Nợ TK 154

    • Số tiền (đồng)

     • Tổng cộng

      • Đơn vị tính: đồng

     • CPNCTT

     • Diễn giải

     • Trong TK 154

     • Số tiền

      • Tổ gia vị

    • Xuất Cán Vị

     • Phí

 • 4.pdf

  • Chương 4

   • MỘT SỐ BIỆN PHÁP HỒN THIỆN CƠNG TÁC KẾ TỐN CHI PHÍ SẢN XUẤ

  • PHẦN KẾT LUẬN

   • PHẦN PHỤ ĐÍNH

 • phanketluan.pdf

  • PHẦN KẾT LUẬN

   • PHẦN PHỤ ĐÍNH

Tài liệu cùng người dùng

  Đang cập nhật ...

Tài liệu liên quan