0

Biện pháp nâng cao hiệu quả giao tiếp trong quản lý ở các trường học hiện nay

21 1,079 4

Đang tải.... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 04/02/2015, 21:46

Tiểu luận TLH Quản lý SVTH: Nguyễn Thị Na MỤC LỤC Chương 3. BIỆN PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ GIAO TIẾP QUẢN LÝ 13 3.1. Về phía người quản lý 13 Tài liệu tham khảo 21 GVHD: PGS.Ts. Phùng Đình Mẫn 1 Tiểu luận TLH Quản lý SVTH: Nguyễn Thị Na MỞ ĐẦU 1. Lý do chọn đề tài Trong cuộc sống xã hội nói chung hoạt động luôn luôn được coi là một phương thức cơ bản của sự tồn tại của con người và nói chung cuộc sống của con người được bao gồm một dòng các hoạt động luôn luôn được kế tục lẫn nhau và hoạt động giáo dục cũng nằm trong dòng các họat động chung đó. Giáo dục- đào tạo có thể được hiểu là hoạt động quản lý những tác động giáo dục và đào tạo, theo những mục tiêu xác định. Đó là hoạt động có tính mục đích, được tổ chức một cách khoa học của hiệu trưởng nhằm tổ chức - chỉ đạo một cách khoa học các hoạt động giáo dục và đào tạo trong nhà trường, hướng vào đạt những mục tiêu đã định. Hoạt động quản lý được hình thành thông qua các con đường giao tiếp và hoạt động, bằng cách xây dựng nên cả một hệ thống các nhiệm vụ quản lý giáo dục- đào tạo, tiến hành tổ chức cho chủ thể quản lý được tiếp xúc với đối tượng quản lý để họ có điều kiện thực hiện các hành động giải quyết hệ thống các nhiệm vụ đó một cách hiện thực, cảm tính, thông qua chính những việc làm của mình khi đã chú ý được đầy đủ các yếu tố động cơ, các phương tiện, các điều kiện thiết yếu của hoạt động, giao tiếp quản lý cần phải có. Cùng với hoạt động, giao tiếp và giao tiếp quản lý luôn luôn giữ vai trò quan trọng có tác dụng quy định sự phát triển những phẩm chất tâm lý của nhân cách ở từng chủ thể và còn là một phương thức của sự tồn tại người. Với ý nghĩa và tầm quan trọng của giao tiếp, giao tiếp quản lý trong cuộc sống nói chung, trong lĩnh vực giáo dục nói GVHD: PGS.Ts. Phùng Đình Mẫn 2 Tiểu luận TLH Quản lý SVTH: Nguyễn Thị Na riêng, chúng tôi nhận thấy vấn đề giao tiếp trong quản lý trường học hiện nay rất cần thiết. Do đó chúng tôi chọn nghiên cứu đề tài: “Biện pháp nâng cao hiệu quả giao tiếp trong quản lý ở các trường học hiện nay” 2. Mục đích nghiên cứu Trên cơ sở nghiên cứu lý luận và thực trạng chung của giao tiếp trong quản lý ở các trường học hiện nay, chúng tôi đề xuất các biện pháp nhằm nâng cao hiệu quả giao tiếp trong quản lý ở các trường học, góp phần nâng cao chất lượng giáo dục. 3. Phương pháp nghiên cứu 3.1. Nhóm phương pháp nghiên cứu lý luận: Thu thập tài liệu, phân tích, tổng hợp, hệ thống hóa tài liệu… 3.2. Nhóm phương pháp nghiên cứu thực tiễn 3.2.1. Phương pháp quan sát 3.2.1. Phương pháp hỏi ý kiến chuyên gia GVHD: PGS.Ts. Phùng Đình Mẫn 3 Tiểu luận TLH Quản lý SVTH: Nguyễn Thị Na Chương 1. CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ GIAO TIẾP QUẢN LÝ 1.1. Giao tiếp Giao tiếp có thể được coi như là một phương thức tồn tại của con người, một điều kiện tâm lý cơ bản có tác dụng làm phát triển được các phẩm chất nhân cách, một loại quan hệ giữa chủ thể với các chủ thể khác và là một loại hoạt động đặc biệt. Ngoài ra có thể hiểu giao tiếp chính là quá trình thiết lập và vận hành nên các mối quan hệ hai chiều lẫn nhau về mặt tâm lý giữa các chủ thể trong các hoạt động cùng nhau nhằm truyền bá ý đồ tư tưởng, tình cảm cho nhau, gây ảnh hưởng cảm hoá lẫn nhau và để lại dấu ấn trong nhau. Có thể hiểu một cách khái quát hơn giao tiếp là sự tiếp xúc trao đổi thông tin giữa người và người thông qua ngôn ngữ, cử chỉ điệu bộ. Như vậy trong giao tiếp được thể hiện ở ngôn ngữ nói, ngôn ngữ viết và cử chỉ điệu bộ. Đó chính là phương tiện giao tiếp đặc trưng thông qua đó để biểu đạt, gởi gắm niềm tin Tóm lại, giao tiếp là một khái niệm không thể được định nghĩa một cách duy nhất, đúng nhất hoặc tốt nhất. Về cơ bản có thể hiểu giao tiếp là chuyển giao, truyền dẫn hay trao đổi các ý kiến, các kiến thức, niềm tin hay thái độ của từng người. Một trong những định nghĩa đầy đủ hơn cả về giao tiếp là của Warren Weaver và Claude Shannon trong tác phẩm cổ điển toán học của giao tiếp. Theo hai tác giả này thì "giao tiếp được sử dụng với một nghĩa rộng, bao gồm các tiến trình mà sự suy nghĩ của người này có thể ảnh hưởng tới sự suy nghĩ của người khác. Điều đó không chỉ xảy ra với ngôn ngữ viết cũng như nói mà còn thể hiện trong kịch, múa và trong mọi hành vi của con người". Định nghĩa này nói lên sự tồn tại của GVHD: PGS.Ts. Phùng Đình Mẫn 4 Tiểu luận TLH Quản lý SVTH: Nguyễn Thị Na con người qua các cuộc trao đổi thông tin có ý nghĩa và sự trao đổi đó có ảnh hưởng nhất định tới hành vi ứng xử của họ. 1.2. Giao tiếp sư phạm Giao tiếp sư phạm được hiểu là quá trình thiết lập nên các mối quan hệ hai chiều lẫn nhau về tâm lý giữa người giáo dục với người được giáo dục nhằm truyền đạt và lĩnh hội tri thức khoa học, vốn sống, kỹ năng, kỹ xảo hoạt động. Để từ đó tiến hành xây nên những mối quan hệ sư phạm, thực hiện những tác động nhằm làm phát triển toàn diện, hài hoà những phẩm chất nhân cách cho học sinh. Thông qua việc thực hiện các nhiệm vụ giao tiếp khi nhà sư phạm đã thiết lập được các mối quan hệ cần thiết đối với học sinh, có thể tạo ra được những điều kiện tâm lý thuận lợi để thực thi các tác động giáo dục- đào tạo trong nhà trường. Trong dạy học cũng như khi thực thi các loại hoạt động giáo dục, hoạt động công ích- xã hội và các hoạt động ngoài giờ lên lớp khác, ở giáo viên sẽ biểu hiện ra những phong cách giao tiếp sư phạm muôn màu, muôn vẻ mà cụ thể như: - Phong cách giao tiếp sư phạm mang tính chất dân chủ được thể hiện ở chỗ nhà sư phạm sẽ luôn luôn biết tỏ ra tôn trọng nhân cách học sinh, biết lắng nghe nguyện vọng ý kiến cá nhân, biết gần gũi than mật, biết giải quyết kịp thời các khó khăn được nảy sinh ra trong học tập cho các em - Phong cách giao tiếp sư phạm mang tính chất độc đoán thì trong quá trình sư phạm, chủ thể luôn luôn chỉ biết chú trọng đến nội dung công việc, mà lại rất xem nhẹ những đặc điểm riêng tư trong từng nhân cách cử học sinh GVHD: PGS.Ts. Phùng Đình Mẫn 5 Tiểu luận TLH Quản lý SVTH: Nguyễn Thị Na - Phong cách sư phạm mang tính cách tự do thường được linh hoạt, tính cơ động, sự mềm dẻo khéo léo trong pháp xử thế, do đó phong cách này sẽ rất phù hợp với các điều kiện, hoàn cảnh giao tiếp với đặc điểm cá nhân của học sinh khi tiến hành các tác động giáo dục- đào tạo trong nhà trường. 1.3. Giao tiếp quản lý Từ sự hiểu biết chung về giao tiếp và giao tiếp sư phạm đã nêu ở trên có thể hiểu được rằng giao tiếp quản lý chính là sự thiết lập nên những mối quan hệ hai chiều lẫn nhau về mặt tâm lý giữa chủ thể quản lý với các chủ thể được quản lý nhằm giải quyết hợp lý được những nhiệm vụ giao tiếp quản lý, làm cơ sở cho việc thực thi có hiệu quả những nhiệm vụ quản lý xác định. Trong thực tế có ba hình thức giao tiếp quản lý cơ bản đó là giáo tiếp giữa người lãnh đạo với những người dưới quyền, giao tiếp giữa người lãnh đạo với nhau, giao tiếp giữa lãnh đạo với những người đồng sự gần gũi với mình. 1.4. Đặc điểm của giao tiếp trong quản lý • Mang tính chính thức, công việc. • Mục đích, nhiệm vụ giao tiếp được xác định từ trước. • Chủ thể giao tiếp có vị thế khác nhau, mang tính chất thứ bậc. • Ngôn ngữ, uy tín, phong cách lãnh đạo đóng vai trò quyết định đến kết quả giao tiếp. 1.5. Vai trò của giao tiếp trong quản lý • Là phương tiện truyền đạt các mệnh lệnh, nhiệm vụ tới cấp dưới. • Là điều kiện quan trọng để thống nhất nhiệm vụ cho nhóm, cá nhân. GVHD: PGS.Ts. Phùng Đình Mẫn 6 Tiểu luận TLH Quản lý SVTH: Nguyễn Thị Na • Là phương tiện gây ảnh hưởng mạnh mẽ đến thái độ, tình cảm của cấp dưới đối với công việc và tổ chức. • Là phương tiện tạo ra những giá trị văn hoá ứng xử, định hướng hoạt động của các thành viên. 1.6. Các yếu tố ảnh hưởng đến giao tiếp trong quản lý 1.6.1. Các yếu tố chủ quan GVHD: PGS.Ts. Phùng Đình Mẫn 7 Tiểu luận TLH Quản lý SVTH: Nguyễn Thị Na 1.6.1. Các yếu tố khách quan GVHD: PGS.Ts. Phùng Đình Mẫn Trình độ Địa điểm Giao tiếp Đặc thù Công việc Văn hóa Phương ngữ Quá trình giao tiếp Yếu tố khách quan Mối quan hệ Quyền hạn 8 Tiểu luận TLH Quản lý SVTH: Nguyễn Thị Na 1.7. Một số nguyên tắc giao tiếp trong quản lý – Nguyên tắc trọn vẹn: • Có đầy đủ tất cả các thông tin mà ta muốn truyền đạt. – Nguyên tắc xúc tích: • Thông tin truyền đạt cần ngắn gọn, rõ ràng, nêu bật được ý quan trọng. – Nguyên tắc thận trọng: • Thông tin cần chú ý cách xưng hô và nhấn mạnh đến những sự kiện vui vẽ tích cực. – Nguyên tắc cụ thể: • Giao tiếp cụ thể là phải rõ ràng, dứt khoát, sinh động. – Nguyên tắc rõ ràng: • Thông tin giao tiếp cần sử dụng từ ngữ ngắn gọn phổ biến, thông dụng để người nhận hiểu được điều ta muốn truyền đạt. – Nguyên tắc lịch sự: • Thông điệp lịch sự giúp củng cố thêm các mối quan hệ, nó xuất phát từ thái độ chân tình. + Nguyên tắc chính xác: • Thông tin cần được kiểm tra kĩ các con số, dữ kiện và từ ngữ ngắn gọn. GVHD: PGS.Ts. Phùng Đình Mẫn 9 Tiểu luận TLH Quản lý SVTH: Nguyễn Thị Na Chương 2. THỰC TRẠNG CỦA GIAO TIẾP VÀ GIAO TIẾP QUẢN LÝ Ở MỘT SỐ TRƯỜNG HỌC HIỆN NAY Sự hình thành và phát triển của xã hội loài người từ trước đến nay là nhờ quá trình giao tiếp với nhau. Như vậy giao tiếp đóng vai trò rất quan trọng trong đời sống, sinh hoạt, công tác và học tập của mỗi chúng ta. Nhờ giao tiếp được diễn ra giúp cho việc thiết lập nên các mối quan hệ với mọi người, giúp chúng ta nhận biết mình phải làm gì ? làm như thế nào? Làm bằng phương tiện gì? Trong điều kiện ra sao? Cũng như phải tiếp xúc với ai? ở đâu? nhằm để làm gì? Và bằng cách nào để có thể tiến hành giải quyết được các nhiệm vụ giao tiếp một cách tối ưu. Trong thực tế cuộc sống hằng ngày, trong công tác, trong giảng dạy và học tập cũng còn tuỳ thuộc vào điều kiện hoàn cảnh cụ thể về tâm trạng vui, buồn trong quan hệ giao tiếp mà thể hiện giao tiếp nhẹ nhàng, lịch sự, văn minh và có văn hoá hoặc ngược lại. Mục đích giao tiếp của giáo viên là cung cấp kiến thức cho học sinh do đó giáo viên phải thông qua cơ quan phát âm của mình cũng như các cơ quan khác để truyền tải những gì mình định nói, giáo viên phải sử dụng ngôn ngữ, tiếng nói, chữ viết cũng như các hình thức nghe nhìn hoặc các học cụ khác để truyền tải các kiến thức, ý tưởng Bên cạnh đó, với tư cách là người nhận học sinh sẽ nghe, suy diễn, đánh giá, tiếp thu và có thể ghi chép vào vở những điều giáo viên viết trên bảng, cũng có những động tác thể hiện sự kinh ngạc hay lúng túng hoặc thậm chí là không tán thành từ phía học sinh. Ví dụ, nếu nhận được những phản hồi cho rằng bài giảng quá buồn tẻ GVHD: PGS.Ts. Phùng Đình Mẫn 10 [...]... CAO HIỆU QUẢ GIAO TIẾP QUẢN LÝ 3.1 Về phía người quản lý Để việc giao tiếp giữa người quản lý và người được quản lý diễn ra một cách tốt đẹp và thu được hiệu quả như mong muốn Đòi hỏi người quản lý phải lưu ý thực hiện một số biện pháp sau: - Khi tiếp xúc với cấp dưới phải tạo ra được sự thiện cảm ở chổ phải thể hiện là người có tấm lòng vị tha, trong sáng và ngay thẳng không thiên vị Trong giao tiếp. .. và học Ngoài các hoạt động dạy học, giáo dục, các hoạt động phục vụ cộng đồng; quản lý giáo viên, nhân viên và học sinh; quản lý sử dụng đất đai, trường sở, trang thiết bị và tài chính theo quy định của pháp luật; quản lý huy động, phối hợp các lực lượng trong cộng đồng thực hiện các hoạt động giáo dục Để thực hiện có hiệu quả mục tiêu này, người cán bộ quản lý cần phải thực hiện tốt vai trò giao tiếp. .. và giao tiếp trong quản lý của mình và nội dung của những quan hệ giao tiếp này hoàn toàn được quy định bởi tính đạo đức, tính pháp lý và hành chính Và phẩm chất nhân cách của người cán bộ quản lý sẽ được coi là những tiền đề tâm lý quan trọng, góp phần quy định nội dung cũng như hình thức biểu hiện của giao tiếp, giao tiếp quản lý trong các nhà trường GVHD: PGS.Ts Phùng Đình Mẫn 11 Tiểu luận TLH Quản. .. cán bộ quản lý có cơ hội tham quan học tập, giao lưu với nhau trong công tác quản lý từ đó có thể vận dụng một cách khéo léo, sáng tạo và đúng đắn từng tình huống cụ thể của các hoạt động- giao tiếp quản lý vào đơn vị mình đang thực hiện GVHD: PGS.Ts Phùng Đình Mẫn 20 Tiểu luận TLH Quản lý SVTH: Nguyễn Thị Na Tài liệu tham khảo 1.Tâm lý học Quản lý- Nhà xuất bản giáo dục- 1998 2.Tâm lý học xã hội trong. .. đang đòi hỏi một cách cấp bách việc đổi mới nhanh chóng, mạnh mẽ, sâu sắc và toàn diện phong cách quản lý trường học Sự đổi mới phong cách quản lý luôn luôn được diễn ra trong mối quan hệ biện chứng với sự đổi mới hoạt động tư duy quản lý Như vậy cùng với hoạt động quản lý, giao tiếp luôn luôn giữ vai trò quan trọng, có tác dụng quy định sự phát triển những phẩm chất tâm lý của nhân cách ở từng chủ thể... cách áp đặt Do đó, công tác quản lý nói chung, quản lý nhà trường nói riêng là hết sức quan trọng đó là những công việc của nhà trường mà người cán bộ quản lý thực hiện những chức năng quản lý để thực hiện các nhiệm vụ công tác của mình và đó chính là những hoạt động có ý thức, có kế hoạch và hướng đích của chủ thể quản lý tác động tới hoạt động của nhà trường nhằm thực hiện các chức năng, nhiệm vụ mà... vào công việc chung, tức là phải xử lý nhiều mối quan hệ giữa người với người Cần chú ý tới cách xử thế giữa người cán bộ quản lý và người bị quản lý trong quá trình quản lý nhằm giúp xây dựng được những quan hệ tốt đẹp với nhau trên cơ sở đó mà bảo đảm thực hiện công việc chung đạt kết quả cao Đòi hỏi người quản lý phải có thái độ khách quan, công bằng đối với mọi cán bộ, nhân viên dưới quyền, không... người Giao tiếp luôn luôn được coi là một điều kiện tâm lý thiết yếu, có khả năng tạo ra được những tiền đề tâm lý thuận lợi cho việc hình thành và phát triển một cách vững chắc những phẩm chất của tâm lý, ý thức, nhân cách ở chủ thể Bên cạnh đó, hoạt động và giao tiếp quản lý cũng luôn luôn được coi là những yếu tố khách quan, có tác dụng quy định nội dung tâm lý của các phẩm chất nhân cách của người quản. .. trong hội đồng sư phạm nhà trường Khi giao tiếp còn tỏ ra thiếu tôn trọng hoặc khi tiến hành phê bình cấp dưới không đúng nơi, đúng chổ, thiếu tế nhị, gây tâm lý căng thẳng dể dẫn đến mặc cảm và gây hiểu lầm lẫn nhau, hiện tượng mất dân chủ, bằng mặt không bằng lòng vẫn còn xảy ra trong các trường học GVHD: PGS.Ts Phùng Đình Mẫn 12 Tiểu luận TLH Quản lý SVTH: Nguyễn Thị Na Chương 3 BIỆN PHÁP NÂNG CAO. .. tạo ra bầu không khí làm việc tích cực trong nhà trường Để có được bầu không khí sư phạm lành mạnh, người Hiệu trưởng còn phải xây dựng được các mối quan hệ giữa các tổ chức trong nhà trường, giữa các tổ chức với các cá nhân một cách lành mạnh GVHD: PGS.Ts Phùng Đình Mẫn 18 Tiểu luận TLH Quản lý SVTH: Nguyễn Thị Na KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 1 Kết luận Thực tiễn quản lý giáo dục nước ta, yêu cầu của Nghị . hiệu quả giao tiếp trong quản lý ở các trường học hiện nay 2. Mục đích nghiên cứu Trên cơ sở nghiên cứu lý luận và thực trạng chung của giao tiếp trong quản lý ở các trường học hiện nay, chúng. HIỆU QUẢ GIAO TIẾP QUẢN LÝ 3.1. Về phía người quản lý Để việc giao tiếp giữa người quản lý và người được quản lý diễn ra một cách tốt đẹp và thu được hiệu quả như mong muốn. Đòi hỏi người quản. đề xuất các biện pháp nhằm nâng cao hiệu quả giao tiếp trong quản lý ở các trường học, góp phần nâng cao chất lượng giáo dục. 3. Phương pháp nghiên cứu 3.1. Nhóm phương pháp nghiên cứu lý luận:
- Xem thêm -

Xem thêm: Biện pháp nâng cao hiệu quả giao tiếp trong quản lý ở các trường học hiện nay, Biện pháp nâng cao hiệu quả giao tiếp trong quản lý ở các trường học hiện nay, , Chương 3. BIỆN PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ GIAO TIẾP QUẢN LÝ

Từ khóa liên quan