0

đánh giá tác động môi trường đối với dự án xây dựng bệnh viện đa khoa tỉnh đak nông

89 704 2

Đang tải.... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 02/02/2015, 16:58

Báo Cáo ĐTM Dự n Đầu tư Xây dựng Bệnh viện Đa khoa tỉnh Đăk Nông (quy mô 500 giường)    !"!# $% DỰ ÁN: &'()  *&+ % ',&-,. THÁNG 10 NĂM 2004 Trang 1 Báo Cáo ĐTM Dự n Đầu tư Xây dựng Bệnh viện Đa khoa tỉnh Đăk Nông (quy mô 500 giường) /& 01234567189:;<=6>18?<@A1=BC2=DE12<@71F+/G$H23,?371I6JFG//H 18D:K<L3KM6A==012M:;<=23K12L3ANG(6O6;01283PNQ3J=12<@RS526;52341,=2<@JS =26J1,O3PCT<@A==Q618183K12=@JG23A1=2D;CI37SI3UCO<@RSO6;,:V=@J93K@A12 9<@A1=0123456718O3W12312C26;18=6>C2D;C6>1OX12C3;C263E=O6A18Y=@J,O3;N D;1812DW1812SC3RSC3JN=2<@J==QD:;CM3U=9@R9<@ACC234MI6;C93KT3V69@AID;C526V@ C2612371?371G D;18=QD:;C12DW18=23;C2=2D;C?6IDEN23;==Q<@>1CSV3Z3W26A<16;<C2S1893K =012345671816;<Q<@718,31L3W12O3E6183K12Y=@J93K@A129<@A1=0123456718 =23JYQ3[18C3R1N23V<I:;MC6;5@J263EC2*SY263EC2=6>18=2@>M3E18LD:;<Y=@J=63K1 =012,O6R18=2:K<Z37Y?DE18M:;<@A129<@A135263=0123456718,O3VMT3V6C23J= LD:E18C3V9@RC2SY@71M671,=6>C2D;C93KC:I:V93A=C23J=G (DE3;1O3RS=DZ37Y?DE18@A129<@A135263=0123456718\SYM67+  8<D:K18I@WL3KM6A=@A129<@A1=2@6ZS2D:;18O6><M:;<526718TXL3EC23ASI69:;< @A129<@A1C3JN012=Q6181D:;C93K52S9DEC,O3;ND;18C36123J=Y@7SC3RS=QD:;C M3U=CSW1812DL37S?3K<O6J<9:;<C6718=3;CC234MI6;C93KT3V69@AID;C526V@C2612371 ?371G S371=2SV]S3A=3V69@A67<=QD:K18<@A=3M,=2@682XOX12/^+!_CSV3 2B12_2SV5Y;183KY/H!/ !/""$9@R9<@ACL3ANT3;6C3;63;128<3;3;CO6A1867< =QD:K18CSV3(DE3;1,@A129<@A135263=0123456718O3WN26J<2:EN9:;<QS18 37M82<@71D;S671882@A93K2<@J=X671882<@AN-26367<=QD:K18. QD:K183;C2263_G=2DEC2<@A1T3;6C3;63;128<3;3;CO6A1867< =QD:K18C2<=<@J=C26(DE3;1G`3RS=D'37Y?DE18@A129<@A135263=012345 6718*SYM67+ 8<D:K18aG 3;6C3;63;128<3;3;CO6A1867<=QD:K1886E<=3U=L3K%OD:EC2b12 =23K12123[MN2SEC9SEC26C6718=3;C\S3V1LY;T3V69@AM67<=QD:K18,OD3Q3C3;C?DE T3;6,C3;CT<@A1N23;N,C6718CSEO@>1834118DK3,8<3VM=2<@>SC3;C=3;CO6A18=<@7SCDEC CSV3\S3;=Qb122b12=23K1293KO<93K6263E=O6A18CSV3M6A=?DE3;1G Trang 2 Báo Cáo ĐTM Dự n Đầu tư Xây dựng Bệnh viện Đa khoa tỉnh Đăk Nông (quy mô 500 giường) 1.1 MỤC ĐÍCH VÀ NỘI DUNG CỦA BÁO CÁO /G/G/ 6A<?S1893KMSECOBC2T3;6C3;6  Các nội dung tổng quát của báo cáo ĐTM bao gồm: • Mô tả các hoạt động của Dự án có khả năng tác động tới môi trường. • Mô tả hiện trạng môi trường tự nhiên và kinh tế – xã hội tại khu vực xã Đăk Nia, huyện Đăk - Nông, tỉnh Đăk – Nông. • Đánh giá tác động môi trường khi Dự án đang tiến hành xây dựng và đi vào hoạt động. • Đề xuất các biện pháp giảm thiểu tác động tiêu cực đến môi trường khi Dự án đang tiến hành xây dựng và khi đi vào hoạt động. • Đề xuất chương trình quan trắc môi trường tại khu vực Dự án hoạt động. Để thực hiện các mục tiêu và nội dung nêu trên, những công việc sau đây đã được triển khai thực hiện:  Xác đònh dữ liệu ban đầu • Thu thập tài liệu và khảo sát thực tế hiện trạng, điều kiện tự nhiên, điều kiện kinh tế xã hội tại khu vực Dự án; • Dự án “3RSD'37Y(DE18@A12<@A132630123456718*SY67+  <D:K18)”, do y ban nhân dân tỉnh Đăk Nông làm Chủ quản đầu tư, và Bệnh viện Đa khoa tỉnh Đăk Nông làm chủ đầu tư. • Thu mẫu không khí, nước ngầm và khảo sát hiện trạng môi trường khu vực Dự án; • Xác đònh các nguồn ô nhiễm xung quanh khu vực Dự án.  Phân tích và đánh giá tác động môi trường • Đánh giá hiện trạng môi trường tại khu vục Dự án; • Phân tích và đánh giá các điều kiện kinh tế xã hội tại khu vực Dự án; • Phân tích và đánh giá các nguồn thải và khả năng gây ô nhiễm môi trường trong giai Trang 3 Báo Cáo ĐTM Dự n Đầu tư Xây dựng Bệnh viện Đa khoa tỉnh Đăk Nông (quy mô 500 giường) đoạn xây dựng Dự án và giai đoạn Dự án đi vào hoạt động; • Đánh giá tác động của từng nguồn và tổng hợp các nguồn ô nhiễm đến môi trường.  Đề xuất các biện pháp kỹ thuật và quản lý ô nhiễm • Quản lý nguồn ô nhiễm không khí; • Quản lý nguồn ô nhiễm nước; • Quản lý chất thải rắn. 1.2 TÌNH HÌNH TÀI LIỆU, SỐ LIỆU LÀM CĂN CỨ CHO BÁO CÁO Báo cáo đánh giá tác động môi trường của dự án Dự án “3RSD'37Y(DE18@A12 <@A132630123456718*SY67+ 8<D:K18%” được thiết lập qua các đợt khảo sát, thu mẫu thực đòa. Báo cáo được xây dựng theo Nghò Đònh 175/CP hướng dẫn thực hiện luật bảo vệ Môi trường của Chính Phủ, các văn bản pháp lý hiện hành và các tài liệu kỹ thuật dùng cho nghiên cứu ĐTM bao gồm: /G#G/ 3;C9341T3V1N23;NLY; • Luật Bảo vệ Môi trường Việt Nam được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 27/12/1993 và Chủ tòch nước ký lệnh công bố ngày 10 tháng 01 năm 1994. • Nghò đònh số 175/CP ngày 18/10/1994 của Chính phủ về hướng dẫn thi hành Luật Bảo vệ Môi trường. • Thông tư số 490/1998/TT-BKHCNMT ngày 29 tháng 4 năm 1998 của Bộ Khoa học, Công nghệ và Môi trường hướng dẫn lập và thẩm đònh báo cáo đánh giá tác động môi trường đối với các dự án đầu tư. • Quyết đònh 35/2002/QĐ-BKHCNMT ngày 25/6/2002 của Bộ Khoa Học Công Nghệ và Môi trường về việc áp dụng tiêu chuẩn Việt Nam về Môi trường. • Nghò đònh số 143/2004/NĐ-CP ngày 12/7/2004 của chính phủ hướng dẫn công tác phân cấp thẩm đònh đánh giá tác động môi trường. • Các tiêu chuẩn Nhà nước Việt Nam về môi trường do Bộ trưởng Bộ Khoa học, Công nghệ & Môi trường, một số tiêu chuẩn do Tổng Cục Đo Lường 1995, 1996 và 2001; cụ thể gồm các tiêu chuẩn sau:  TCVN 5937 – 1995: Chất lượng không khí – Tiêu chuẩn chất lượng không khí xung quanh.  TCVN 5942 – 1995: Chất lượng nước – Tiêu chuẩn chất lượng nước mặt. Trang 4 Báo Cáo ĐTM Dự n Đầu tư Xây dựng Bệnh viện Đa khoa tỉnh Đăk Nông (quy mô 500 giường)  TCVN 5945 – 1995: Nước thải công nghiệp – Tiêu chuẩn thải.  TCVN 6772:2000 - Tiêu chuẩn nước thải sinh hoạt áp dụng cho các cơ sở dòch vụ, cơ sở công cộng và khu chung cư.  TCVN 5949 – 1995: m học, tiếng ồn khu vực công nghiệp và dân cư, mức ồn tối đa cho phép.  TCVN 6560 –1999: Tiêu chuẩn khí thải cho lò đốt chất thải rắn y tế  TCVN 6706 – 2000: Chất thải nguy hại – Phân loại • Căn cứ nghò đònh số 52/1999/NĐ – CP ngày 8 tháng 7 năm 1999. Số 12/2000/NĐ – CP ngày 5-5-2000. Số 07/2003/NĐ – CP ngày 30-1-2003 của Chính Phủ ban hành sửa đổi, bổ sung một số điều quy chế quản lý đầu tư và xây dựng. • Căn cứ vào thông tư số 04/2003/TT-BKH ngày 17-6-2003 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư, sửa đổi, bổ sung một số điểm về thẩm đònh Dự n, báo cáo đầu tư và tổng mức đầu tư • Căn cứ ý kiến chỉ đạo của thường trực Tỉnh y về đòa điểm, quy mô Trụ Sở làm việc thành lập Bệnh viện Đa khoa Tỉnh. • Căn cứ quyết đònh số 84/QĐ-KHĐT ngày 9-3-2004 của Sở Kế hoạch và Đầu tư Tỉnh Đăk Nông về việc giao vốn chuẩn bò đầu tư năm 2004. • Căn cứ công văn số 220/CV-UB ngày 2-3-2004 của UBND tỉnh V/v giao chủ đầu tư Bệnh viện Đa khoa Tỉnh. • Căn cứ dự án Đầu Tư Xây Dựng Bệnh Viện Đa Khoa Tỉnh Đăk Nông. /G#G# 3;C=3K<L<@AS5YW=2S3A= • Quy chế Bệnh viện kèm theo quyết đònh số 1895/1997/BYT-QĐ ngày 19-9-1997. • Quyết đònh số 2575/1999/BYT-QĐ ngày 27-8-1999 của Bộ Y Tế về việc ban hành quy chế quản lý chất thải y tế. • Quyết đònh số 437/ QĐ- BYT ngày 20-2-2002 của Bộ Y Tế về việc ban hành danh mục thiết bò Y tế Bệnh viện Đa khoa Tỉnh – Huyện khu vực, trạm y tế xã. • Quyết đònh 155/QĐ- TTg ngày 16/07/1999 của Thủ tướng Chính phủ về Quy chế quản lý chất thải nguy hại. • Các số liệu, tài liệu thống kê hoạt động hàng năm của Bệnh viện tỉnh Đăk Lăc, khu vực Đăk Nông và các vùng lân cận. • Phương hướng kế hoạch năm 2004 của Bệnh viện, đònh hướng quy hoạch mạng lưới bệnh viện tuyến huyện, thò trấn, xã… trong toàn tỉnh, chỉ tiêu cơ bản của ngành y tế tỉnh Đăk Nông. Trang 5 Báo Cáo ĐTM Dự n Đầu tư Xây dựng Bệnh viện Đa khoa tỉnh Đăk Nông (quy mô 500 giường) • Tiêu chuẩn thiết kế Bệnh viện Đa khoa TCVN – 4470 – 95, Quy chuẩn và tiêu chuẩn Xây dựng Việt Nam. • Thông tư 09/2004/TT-BXD ngày 17-7-2000 của Bộ Xây Dựng về việc lập và quản lý chi phí xây dựng công trình thuộc các Dự án đầu tư. • Tiêu chuẩn phòng chống mối TCXD – 204 của Bộ Xây Dựng. • Quy hoạch mạng lưới bệnh viện Việt Nam đến năm 2005 và 2010 kèm theo quyết đònh số 104/QĐ-BYT ngày 28-3-2002 của Bộ Y Tế. • Tài liệu khảo sát đòa chất công trình khu đất xây dựng Bệnh viện do Công ty khảo sát và xây dựng chi nhánh khu vực miền Trung thực hiện tháng 6/2003. • Tài liệu đo đạc khu đất xây dựng do Sở Tài Nguyên Môi Trường thực hiện tháng 6- 2004. • Các số liệu, tài liệu thống kê về hiện trạng môi trường tự nhiên, điều kiện kinh tế – xã hội tại khu vực Dự án. • Số liệu khảo sát, đo đạc hiện trạng chất lượng môi trường tại khu vực Dự án do Khoa Môi trường – ĐH Bách Khoa TpHCM thực hiện. • Báo cáo ĐTM đã thực hiện tại Việt Nam trong những năm qua, các báo cáo đối với các dự án về bệnh viện. • Bản vẽ và sơ đồ mặt bằng, sơ đồ vò trí đất khu vực Dự án. 1.3 LỰA CHỌN PHƯƠNG PHÁP ĐÁNH GIÁ Phương pháp đánh giá tác động môi trường được sử dụng trong báo cáo này dựa trên "Hướng dẫn thực hiện báo cáo đánh giá tác động môi trường" do Cục Môi trường – Bộ Khoa học Công nghệ và Môi trường (nay là Bộ Tài nguyên & Môi trường) ban hành trên cơ sở phù hợp với điều kiện thực tế của cả nước, của đòa phương tỉnh Đăk Lăc và các dữ liệu điều tra khảo sát được. Bao gồm các phương pháp sau: • Phương pháp thống kê • Phương pháp lấy mẫu ngoài hiện trường và phân tích trong phòng thí nghiệm • Phương pháp liệt kê mô tả và có đánh giá mức tác động: nhằm liệt kê các tác động đến môi trường do hoạt động của Dự án gây ra, bao gồm các tác động từ nước thải, khí thải, chất thải rắn, an toàn lao động, cháy nổ, vệ sinh môi trường, bệnh nghề nghiệp trong Bệnh viện… Trang 6 Báo Cáo ĐTM Dự n Đầu tư Xây dựng Bệnh viện Đa khoa tỉnh Đăk Nông (quy mô 500 giường) • Phương pháp lập bảng kiểm tra (checklist): cho thấy rõ các nguyên nhân, hậu quả của Dự án tác động đến môi trường, đồng thời biết ngay biện pháp bảo vệ môi trường, hạn chế ô nhiễm của từng tác động cụ thể. • Phương pháp đánh giá nhanh trên cơ sở hệ số ô nhiễm do Tổ chức Y tế thế giới (WHO) thiết lập nhằm tính tải lượng các chất ô nhiễm từ các hoạt động của dự án và đề xuất các biện pháp khống chế. • Phương pháp so sánh dùng để đánh giá các tác động trên cơ sở các tiêu chuẩn môi trường Việt Nam. • Phương pháp mô hình hóa dùng để tính phát tán ô nhiễm khí thải, tính chiều cao ống khói cho máy phát điện dự phòng. Trang 7 Báo Cáo ĐTM Dự n Đầu tư Xây dựng Bệnh viện Đa khoa tỉnh Đăk Nông (quy mô 500 giường) () #G/ () Tên dự án: &'() *&+ % #G# cd&() Đòa điểm xây dựng của Dự án đã được Sở xây dựng tỉnh Đăk Nông xác đònh tại văn bản số 62/CCQH ngày 15/12/2003 cùng với bản vẽ sơ đồ. Khu đấy xây dựng nằm cạnh Quốc lộ 28, thôn 1, xã Đăk Nia, huyện Đăk Nông (thuộc phạm vi quy hoạch khu trung tâm Đô thò Gia Nghóa). 3128<:;<@A129<@A1 • Phía Bắc : giáp khu đất trồng tiêu • Phía Tây : giáp khu đất trồng cà phê • Phía Đông : giáp khu dân cư thôn I, xã Đăk Nia • Phía Nam : giáp khu đất trồng tiêu + cà phê #G &&& 2SV\S3V1O3RS=D: y ban nhân dân tỉnh Đăk Nông 2SVO3RS=D : Bệnh viện Đa khoa tỉnh Đăk Nông #G$e&f Hình thức đầu tư : Đầu tư Z37Y?DE18M:;< Bệnh viện Đakhoa Đăk Nông tại vò trí, đòa điểm đã được Quy hoạch. Việc phân cấp và quản lý sẽ thực hiện theo “Quy chế quản lý đầu tư và xây dựng” ban hành theo Nghò đònh số 52/199/NĐ-CP ngày nghò đònh 12/2000/NĐ-CP, 07/2003/NĐ-CP ngày 30/01/2003 của Chính phủ. 2.5 NGUỒN VỐN ĐẦU TƯ : 6>18MD;CO3RS=Df/"$G^/ G G  3;C18S6R196J1f - Chi phí xây lắp và chi phí kiến thiết cơ bản khác được đầu tư bằng nguồn vốn xây dựng cơ bản, do ngân sách Nhà nước cấp theo kế hoạch. - Chi phí thiết bò dự kiến sẽ sử dụng nguồn vốn ODA và các nguồn vốn hợp pháp khác. Trang 8 Báo Cáo ĐTM Dự n Đầu tư Xây dựng Bệnh viện Đa khoa tỉnh Đăk Nông (quy mô 500 giường) 2.6 SỰ CẦN THIẾT ĐẦU TƯ VÀ MỤC TIÊU CỦA DỰ ÁN Đầu tư xây dựng mới Bệnh viện Đa khoa Tỉnh là rất cần thiết vì: Đảm bảo cho nhu cầu khám, chữa bệnh cho nhân dân, cán bộ, công chức tỉnh Đăk Nông và dân cư đô thò Gia Nghóa, các khách du lòch Quốc tế trong giai đoạn phát triển mới củ Tỉnh. Xây dựng mới Bệnh viện Đa khoa tỉnh với quy mô 500 giường là phù hợp với Quy hoạch phát triển mạng lưới Bệnh viện Việt Nam đến năm 2005 và 2010 đã được Bộ trưởng Bộ Y tế phê duyệt tại Quyết đònh 1047/QĐ – BYT ngày 28/3/2002 và phù hợp với mục tiêu kế hoạch phát triển kinh tế xã hội tỉnh Đăk Nông. 2.7 NỘI DUNG DỰ ÁN #G^G/2D;C13418CSV3@A129<@A135263=0123456718 Theo quyết đònh 1895/1997/BYT-QĐ ngày 19-9-1997 của Bộ trưởng Bộ Y Tế về Quy chế bệnh viện thì Bệnh viện Đa khoa 500 giường Đăk Nông thuộc Bệnh viện Đa khoa hạng II. Bệnh viện Đa khoa hạng II là cơ sở khám bệnh, chữa bệnh của Tỉnh, thành phố trực thuộc Trung Ương hoặc khu vực các huyện trong tỉnh và các Ngành, có đội ngũ cán bộ chuyên khoa cơ bản, có trình độ chuyên môn sâu, và có trang bò thích hợp đủ khả năng hỗ trợ cho bệnh viện hạng III. 2D;C13418,12<@AM9SEf  Cấp cứu – khám bệnh – chữa bệnh  Đào tạo cán bộ y tế  Nghiên cứu khoa học về y học  Chỉ đạo tuyến dưới về chuyên môn, kỹ thuật  Phòng bệnh  Hợp tác quốc tế  Quản lý kinh tế y tế #G^G#6A<?S18Z37Y?DE18@A129<@A135263 Bệnh viện Đa khoa được xây dựng về cơ cấu bao gồm các khối sau:  Khối khám bệnh đa khoa và điều trò ngoại trú.  Khối điều trò nội trú.  Khối kỹ thuật nghiệp vụ  Khối hành chính quản trò và phục vụ sinh hoạt (bao gồm cả nhà trọ). Ngoài ra còn có các công trình phụ trợ khác và hệ thống nhà cầu nối các công trình, cây xanh, garage xe, cổng hàng rào, thường trực, khu công viên, thể thao. Trang 9 Báo Cáo ĐTM Dự n Đầu tư Xây dựng Bệnh viện Đa khoa tỉnh Đăk Nông (quy mô 500 giường) #G^G *SYM67(DE3;193K16A<?S18C3;CC6718=Qb12 2.7.3.1 Quy mô giường bệnh: 500 giường. Phương án xác đònh quy mô Bệnh viện (Số giường bệnh) Quy mô (số giường bệnh) củaBệnh viện Đa Khoa tỉnh Đăk Nông được xác đònh theo chỉ tiêu giường bệnh Bệnh viện theo Quy hoạch đã được Bộ Y tế phê duyệt tại quyết đònh số 1047/QĐ-BYT) : - Tổng dân số toàn Tỉnh vào năm 2010 là 600.000 người - Chỉ tiêu giường Bệnh viện theo Quy hoạch của Bộ Y tế vào năm 2010 là 17,59 giường BV/10.000 người. - Tổng số giường Bệnh viện toàn Tỉnh cần phải có vào năm 2010: 600.000 người x 17,59 giường BV/10.000 người = 1.055 giường BV. - Số giường Bệnh viện còn thiếu so với Quy hoạch là : 1055 giường BV-563 giường BV = 492 giường BV. Lấy tròn 500 giường BV Bảng 2.1 Cơ cấu giường bệnh   g 6>18C6A18 # / <3<O63E1 # $.# ^ <3<O63E1 # H.# / 1 Khoa Khoa khám bệnh 10 - 10 2 Khoa Hồi sức cấp cứu 10 5 15 3 Khoa Nội tổng hợp 50 40 90 4 Khoa Nội Tim Mạch Lão Học 5 5 10 5 Khoa Truyền nhiễm 20 10 30 6 Khoa Lao 10 10 20 7 Khoa Da liễu 10 5 15 8 Khoa Tâm thần - 10 10 9 Khoa Y học cổ truyền 10 5 15 10 Khoa nhi 30 20 50 11 Khoa Ngoại tổng hợp 50 50 100 12 Khoa Phẫu thuật – Gây mê – Hồi sức 10 5 15 13 Khoa Sản và phụ 40 30 70 14 Khoa Tai – Mũi – Họng 10 - 10 15 Khoa Răng – Hàm – Mặt 10 - 10 16 Khoa Mắt 10 - 10 17 Khoa Vật lý trò liệu phục hồi chức năng 5 5 10 18 Khoa Ung bướu 10 - 10 6A18  # + Trang 10 [...]... Cáo ĐTM Dự n Đầu tư Xây dựng Bệnh viện Đa khoa tỉnh Đăk Nông (quy mô 500 giường) CHƯƠNG IV PHÂN TÍCH TÁC ĐỘNG CỦA HOẠT ĐỘNG DỰ ÁN TỚI CÁC YẾU TỐ TÀI NGUYÊN MÔI TRƯỜNG TỰ NHIÊN VÀ KINH TẾ- XÃ HỘI Nguyên tắc đánh giá tác đông môi trường cho dự án quy hoạch: Việc đánh giá tác động môi trường của dự án Bệnh viện Đa Khoa Tỉnh Đăk Nông được xem xét theo các giai đoạn:  Lựa chọn phương án và giải toả mặt... 22 Khoa thăm dò chức năng 9 Khoa tâm thần 23 Khoa nội soi 10 Khoa y học cổ truyền 24 Khoa giải phẫu bệnh 11 Khoa nhi 25 Khoa chống nhiễm khuẩn 12 Khoa ngọai tổng hợp 26 Khoa dược 13 Khoa phẫu thuật gây 27 Khoa dinh dưỡng mê hồi sức 14 Khoa phụ sản 15 Khoa tai mũi họng Trang 16 Báo Cáo ĐTM Dự n Đầu tư Xây dựng Bệnh viện Đa khoa tỉnh Đăk Nông (quy mô 500 giường) Trang 17 Báo Cáo ĐTM Dự n Đầu tư Xây dựng. .. Trang 35 Báo Cáo ĐTM Dự n Đầu tư Xây dựng Bệnh viện Đa khoa tỉnh Đăk Nông (quy mô 500 giường) phục vụ cho công tác xây dựng Ngoài ra, các trang thiết bò cho khám chữa bệnh của bệnh viện, … cũng sẽ được vận chuyển về tập kết tại khu vực vào cuối giai đoạn thi công xây dựng và một phần sẽ được trang bò sau khi bệnh viện đi vào hoạt động Các hoạt động này sẽ gây ra các tác động sau: - Gây ô nhiễm không khí... 24.916 x 100/30 = 83.053 m2  Khu nhà trọ cho người nhà bệnh nhân: 5.000 m2  Khu khám chữa bệnh chuyên gia: (dự kiến sẽ xây dựng sau) 5.000 m2 Trang 11 Báo Cáo ĐTM Dự n Đầu tư Xây dựng Bệnh viện Đa khoa tỉnh Đăk Nông (quy mô 500 giường)  Bệnh viện y học dân tộc (sẽ xây dựng sau): 10.000 m2  Khám chữa bệnh theo yêu cầu: 10.000 m2  Khu công viện, cây xanh, thể thao: 10.000 m2 Tổng cộng: 118.035 m2... dựng Bệnh viện Đa khoa tỉnh Đăk Nông (quy mô 500 giường)  Các phòng chức năng: 1 Phòng kế họach tổng hợp 4 2 Phòng y tá điều dưỡng 3 Phòng vật tư – thiết bò y tế Phòng hành chính quản trò Phòng tổ chức cán bộ 6 2.7.8 5 Phòng tài chính kế tóan Nhu cầu nhân lực cho Bệnh viện Nhu cầu nhân lực cho Bệnh viện Đa khoa Đăk Nông được tính theo chỉ tiêu nhân lực đối với Bệnh viện Đa khoa tuyến tỉnh (Nguồn: Dự án. .. một Bệnh viện Đa khoa tuyến Tỉnh hòan chỉnh”, gồm 4 khối như đã kể ở trên, và gồm các khoa, phòng chức năng sau:  Các khoa: 1 Khoa khám bệnh 16 Khoa răng hàm mặt 2 Khoa hồi sức cấp cứu 17 Khoa mắt 3 Khoa nội tổng hợp 18 Khoa vật lý trò liệu – phục 4 Khoa nội tim mạch – Lão học hồi chức năng 19 Khoa huyết học truyền 5 Khoa truyền nhiễm máu 6 Khoa Lao 20 Khoa hóa sinh 7 Khoa da liễu 21 Khoa vi sinh 8 Khoa. .. lớp phủ đệ tứ (Theo tài liệu KSĐC cuả công ty khảo sát xây dựng chi nhánh miền trung tháng 6-2003) (Hình vẽ trình bày trong phụ lục) Trang 21 Báo Cáo ĐTM Dự n Đầu tư Xây dựng Bệnh viện Đa khoa tỉnh Đăk Nông (quy mô 500 giường) Tại khu vực Bệnh Viện đa khoa Đăk Nông, trong phạm vi chiều sâu 20m có cấu trúc đòa chất là phụ đới phong hoá triệt để với thành phần là sét pha chứa Bauxit và sét Eluvi Đất... nhiên do khu vực dự án rất thưa dân nên các tác động này hầu như không đáng kể 4.2 Các nguồn gây ô nhiễm môi trường trong quá trình xây dựng dự án Quá trình thi công xây dựng khu du lòch này bao gồm cả những việc san ủi mặt bằng có thể gây ra một số vần đề tác động đến môi trường như được mô tả dưới đây 4.2.1 Đào đất và san ủi mặt bằng Đào đất và san ủi mặt bằng có thể gây ra các tác động như: - Ô nhiễm... thoát nước – Bộ Xây dựng) 3.3.2 Công tác vệ sinh môi trường Hiện tại khu vực dự án chỉ có 06 hộ dân sinh sống, khu vực lân cận dân cư thưa thớt nên công tác vệ sinh môi trường hiện tại trong khu vực chưa có gì đáng ngại, có thể nhờ vào khả năng tự làm sạch cuả môi trường Trong tương lai khu vực xung quanh dự án sẽ được quy hoạch thành khu dân cư, mọi công tác vệ sinh môi trường cuả dự án và khu dân cư... khu không khí khu vực dự án rất trong lành Môi trường vi khí hậu khu vực dự án rất tốt Trang 27 Báo Cáo ĐTM Dự n Đầu tư Xây dựng Bệnh viện Đa khoa tỉnh Đăk Nông (quy mô 500 giường) 3.4.2 Chất lượng nước mặt và nước ngầm 3.4.2.1 Chất lượng nước mặt Công tác lấy mẫu chất lượng nước mặt tại khu vực được thực hiện vào ngày 18/08/2004 Kết quả phân tích chất lượng nước mặt tại khu vực dự án được trình bày trong . động môi trường khi Dự án đang tiến hành xây dựng và đi vào hoạt động. • Đề xuất các biện pháp giảm thiểu tác động tiêu cực đến môi trường khi Dự án đang tiến hành xây dựng và khi đi vào hoạt động. •. hiện trạng môi trường khu vực Dự án; • Xác đònh các nguồn ô nhiễm xung quanh khu vực Dự án.  Phân tích và đánh giá tác động môi trường • Đánh giá hiện trạng môi trường tại khu vục Dự án; • Phân. khác. Trang 8 Báo Cáo ĐTM Dự n Đầu tư Xây dựng Bệnh viện Đa khoa tỉnh Đăk Nông (quy mô 500 giường) 2.6 SỰ CẦN THIẾT ĐẦU TƯ VÀ MỤC TIÊU CỦA DỰ ÁN Đầu tư xây dựng mới Bệnh viện Đa khoa Tỉnh là rất cần thiết
- Xem thêm -

Xem thêm: đánh giá tác động môi trường đối với dự án xây dựng bệnh viện đa khoa tỉnh đak nông, đánh giá tác động môi trường đối với dự án xây dựng bệnh viện đa khoa tỉnh đak nông, , 6 SỰ CẦN THIẾT ĐẦU TƯ VÀ MỤC TIÊU CỦA DỰ ÁN, CHƯƠNG III: HIỆN TRẠNG MÔI TRƯỜNG TỰ NHIÊN VÀ KINH TẾ-XÃ HỘI KHU VỰC DỰ ÁN, 2 Điều kiện khí hậu, 4 Hiện trạng chất lượng môi trường tại khu vực, PHÂN TÍCH TÁC ĐỘNG CỦA HOẠT ĐỘNG DỰ ÁN TỚI CÁC YẾU TỐ TÀI NGUYÊN MÔI TRƯỜNG TỰ NHIÊN VÀ KINH TẾ- XÃ HỘI, 1 Các tác động môi trường trong giai đoạn quy hoạch, 3 Các nguồn gây ô nhiễm môi trường khi dự án đi vào hoạt động, Nguồn: Viện Kỹ Thuật Nhiệt Đới, 4 Đánh giá tác động của dự án đến môi trường, CHƯƠNG V: CÁC BIỆN PHÁP GIẢM THIỂU VÀ KIỂM SOÁT Ô NHIỄM MÔI TRƯỜNG, 1 Các biện pháp khống chế ô nhiễm không khí và hạn chế các tác đông có hại, Thường xuyên làm vệ sinh, khử trùng khu chứa bệnh phẩm, chất thải rắn y tế, khu xử lý nước thải., 4 Khống chế ô nhiễm do chất thải rắn, Quy trình thu gom chất thải y tế:, 5 Kiểm soát ô nhiễm nước thải, Bơm bùn chìm: P = 1HP, H = 8-10m., CHƯƠNG TRÌNH GIÁM SÁT CHẤT LƯNG MÔI TRƯỜNG, 4 Các yếu tố khác

Từ khóa liên quan

Mục lục

Xem thêm