0

đánh giá tác động môi trường của dự án cụm công nghiệp bình đông

226 1,437 8

Đang tải.... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 15/01/2015, 15:01

Báo cáo ĐTM cho Dự án CỤM CÔNG NGHIỆP BÌNH ĐÔNG (DIỆN TÍCH 260,5 HA) CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ KHANG THÔNG i MỤC LỤC MỞ ĐẦU 10 1. XUẤT XỨ CỦA DỰ ÁN 10 1.1. Sơ lược về xuất xứ 10 1.2. Cơ quan có thẩm quyền phê duyệt dự án đầu tư 11 2. CĂN CỨ PHÁP LUẬT VÀ KỸ THUẬT 11 2.1. Văn bản pháp luật và kỹ thuật 11 2.2. Các tiêu chuẩn và quy chuẩn áp dụng 14 2.3. Nguồn tài liệu và dữ liệu sử dụng 14 3. PHƯƠNG PHÁP ÁP DỤNG TRONG QUÁ TRÌNH ĐTM 17 4. TỔ CHỨC THỰC HIỆN Error! Bookmark not defined. CHƯƠNG 1. MÔ TẢ SƠ LƯỢC DỰ ÁN 20 1.1. TÊN DỰ ÁN 20 1.2. CHỦ ĐẦU TƯ 20 1.3. VỊ TRÍ ĐỊA LÝ DỰ ÁN 20 1.4. NỘI DUNG CHỦ YẾU CỦA DỰ ÁN 23 1.4.1. Mục đích và phạm vi hoạt động 23 1.4.2. Các lợi ích kinh tế – xã hội 25 1.4.3. Quy hoạch mặt bằng tổng thể 25 1.4.3.1. Quy hoạch sử dụng đất 25 1.4.3.2. Các khu chức năng 27 1.4.4. Quy hoạch hạ tầng kỹ thuật 31 1.4.4.1. Công tác dò phá bom mìn, loại bỏ thực vật phát quang, bóc tách bề mặt và công tác san nền 31 1.4.4.2. Hệ thống giao thông 32 1.4.4.3. Hệ thống thông tin liên lạc 34 1.4.4.4. Hệ thống cấp nước 36 1.4.4.5. Hệ thống cấp điện 38 1.4.4.6. Hệ thống thoát nước mưa 39 1.4.4.7. Hệ thống thu gom và xử lý nước thải 40 1.4.4.8. Hệ thống thu gom và xử lý chất thải rắn, chất thải nguy hại 41 1.4.5. Chi phí đầu tư 41 1.4.6. Tổ chức quản lý dự án 42 1.4.7. Tiến độ thực hiện dự án 44 CHƯƠNG 2. ĐIỀU KIỆN TỰ NHIÊN, MÔI TRƯỜNG VÀ KINH TẾ - XÃ HỘI KHU VỰC DỰ ÁN 48 2.1. ĐIỀU KIỆN TỰ NHIÊN VÀ MÔI TRƯỜNG 48 2.1.1. Điều kiện về địa lý, địa chất 48 2.1.1.1. Điều kiện về địa lý 48 2.1.1.2. Điều kiện địa chất 48 2.1.1.3. Tài nguyên khoáng sản trong lòng đất khu vực dự án 53 mtx.vn Báo cáo ĐTM cho Dự án CỤM CÔNG NGHIỆP BÌNH ĐÔNG (DIỆN TÍCH 260,5 HA) CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ KHANG THÔNG ii 2.1.1.4. Điều kiện địa chất thủy văn 54 2.1.2. Điều kiện về khí tượng - thủy văn 54 2.1.2.1. Điều kiện về khí tượng 54 2.1.2.2. Mạng lưới thủy văn 65 2.1.3. Hiện trạng các thành phần môi trường tự nhiên 69 2.1.3.1. Chất lượng môi trường không khí xung quanh 69 2.1.3.2. Hiện trạng chất lượng nước mặt 72 2.1.3.4. Hiện trạng chất lượng nước ngầm 77 2.1.3.5. Hiện trạng chất lượng đất 79 2.1.3.6. Hiện trạng chất lượng bùn đáy 81 2.1.3.7. Hiện trạng hệ thủy sinh 82 2.2. ĐIỀU KIỆN KINH TẾ - XÃ HỘI XÃ BÌNH ĐÔNG 89 2.2.1. Điều kiện kinh tế 89 2.2.2. Văn hóa, xã hội 90 2.2.3. Tình hình kinh tế xã hội qua quá trình điều tra tại khu vực dự án 91 CHƯƠNG 3. ĐÁNH GIÁ CÁC TÁC ĐỘNG MÔI TRƯỜNG 93 3.1. ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG 93 3.1.1. Nguồn gây tác động 93 3.1.1. Nguồn gây tác động có liên quan đến chất thải 93 3.1.1.2. Nguồn gây tác động không liên quan đến chất thải 94 3.1.2. Đối tượng, quy mô bị tác động 95 3.1.2.1. Đối tượng bị tác động 95 3.1.2.2. Quy mô tác động 95 3.1.3. Đánh giá tác động 106 3.1.3.1. Đánh giá tác động trong giai đoạn đền bù và tái định cư 106 3.1.3.2. Đánh giá tác động trong giai đoạn xây dựng 107 3.1.3.3. Đánh giá tác động trong giai đoạn khai thác và vận hành 121 3.1.4. Dự báo những rủi ro về sự cố môi trường do dự án gây ra 153 3.1.4.1. Giai đoạn thi công xây dựng 153 3.1.4.2. Giai đoạn khai thác và vận hành 154 3.1.5. Đánh giá tác động tổng hợp của dự án 155 3.1.5.1. Đánh giá sự phù hợp của phương án bố trí mặt bằng với công tác bảo vệ môi trường 155 3.1.5.2. Đánh giá tác động tổng hợp của dự án đến các thành phần môi trường 156 3.2. NHẬN XÉT VỀ MỨC ĐỘ CHI TIẾT, ĐỘ TIN CẬY CỦA CÁC ĐÁNH GIÁ 165 CHƯƠNG 4. CÁC BIỆN PHÁP GIẢM THIỂU CÁC TÁC ĐỘNG TIÊU CỰC, PHÒNG NGỪA VÀ ỨNG PHÓ VỚI SỰ CỐ MÔI TRƯỜNG 169 4.1. ĐỐI VỚI CÁC TÁC ĐỘNG XẤU 169 4.1.1. Tuân thủ các phương án qui hoạch 169 mtx.vn Báo cáo ĐTM cho Dự án CỤM CÔNG NGHIỆP BÌNH ĐÔNG (DIỆN TÍCH 260,5 HA) CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ KHANG THÔNG iii 4.1.2. Các biện pháp giảm thiểu tác động xấu trong giai đoạn đền bù và giải phóng mặt bằng 171 4.1.3. Các biện pháp giảm thiểu tác động xấu trong giai đoạn xây dựng hạ tầng cơ sở 175 4.1.3.1. Dò phá bom mìn tồn lưu trong lòng đất 175 4.1.3.2. Thu dọn và xử lý sinh khối thực vật phát quang và bùn bóc tách bề mặt 175 4.1.3.3. Giảm thiểu ô nhiễm không khí 176 4.1.3.4. Giảm thiểu tác động của tiếng ồn 176 4.1.3.5. Giảm thiểu tác động do rung 178 4.1.3.6. Giảm thiểu tác động do chất thải sinh hoạt 178 4.1.3.7. Giảm thiểu tác động do dầu mỡ thải 179 4.1.3.8. Giảm thiểu tác động đến môi trường văn hóa – xã hội khác 179 4.1.4. Các biện pháp giảm thiểu tác động trong giai đoạn khai thác và vận hành 181 4.1.4.1. Giảm thiểu ô nhiễm không khí và tiếng ồn 181 4.1.4.2. Kiểm soát và giảm thiểu ô nhiễm do nước thải 182 4.1.4.3. Giảm thiểu ô nhiễm do chất thải rắn và chất thải nguy hại 195 4.1.4.4. Giảm thiểu các tác động xấu khác 200 4.2. ĐỐI VỚI SỰ CỐ MÔI TRƯỜNG 201 4.2.1. Phòng chống cháy nổ 201 4.2.2. Phòng chống sét 201 4.2.3. Kiểm soát các sự cố liên quan đến các trạm XLNT tập trung 201 4.2.4. An toàn về điện 202 CHƯƠNG 5. CHƯƠNG TRÌNH QUẢN LÝ VÀ GIÁM SÁT MÔI TRƯỜNG 203 5.1. CHƯƠNG TRÌNH QUẢN LÝ MÔI TRƯỜNG 203 5.2. CHƯƠNG TRÌNH GIÁM SÁT MÔI TRƯỜNG 209 5.2.1. Giám sát môi trường trong giai đoạn xây dựng 209 5.2.2. Giám sát môi trường trong giai đoạn khai thác và vận hành 212 5.2.3. Dự toán kinh phí giám sát môi trường 218 CHƯƠNG 6. THAM VẤN Ý KIẾN CỘNG ĐỒNG 220 6.1. Ý KIẾN CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN XÃ BÌNH ĐÔNG 220 6.2. Ý KIẾN CỦA ỦY BAN MẶT TRẬN TỔ QUỐC (UBMTTQ) XÃ BÌNH ĐÔNG 220 6.3. Ý KIẾN PHẢN HỒI VÀ CAM KẾT CỦA CHỦ DỰ ÁN TRƯỚC CÁC Ý KIẾN CỦA UBND XÃ BÌNH ĐÔNG VÀ UMTTQ XÃ BÌNH ĐÔNG 221 KẾT LUẬN, KIẾN NGHỊ VÀ CAM KẾT 223 1. KẾT LUẬN 223 2. KIẾN NGHỊ 224 3. CAM KẾT 224 mtx.vn Báo cáo ĐTM cho Dự án CỤM CÔNG NGHIỆP BÌNH ĐÔNG (DIỆN TÍCH 260,5 HA) CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ KHANG THÔNG iv DANH SÁCH CÁC THUẬT NGỮ/TỪ VIẾT TẮT BKHCNMT : Bộ Khoa học Công nghệ và Môi trường BOD : Nhu cầu oxi sinh học CCN : Cụm công nghiệp COD : Nhu cầu oxi hóa học DO : Oxi hòa tan DONRE : Sở Tài nguyên và Môi trường ĐTM (EIA) : Đánh giá tác động môi trường GDP : Tổng thu nhập quốc dân GIS : Hệ thống thông tin địa lý KCN : Khu công nghiệp KTĐC : Khu tái định cư BTNMT : Bộ Tài nguyên và Môi trường NE : Hướng Đông Bắc OSHA : An toàn lao động và môi trường S : Hướng Nam SE : Hướng Đông nam SS : Chất rắn lơ lững SW : Hướng Tây Nam TCVN : Tiêu chuẩn Việt Nam TSP : Tổng phân tử rắn VOC : Các hợp chất hữu cơ bay hơi W : Hướng Tây ΣN : Tổng Nitơ ΣP : Tổng Phospho mtx.vn Báo cáo ĐTM cho Dự án CỤM CÔNG NGHIỆP BÌNH ĐÔNG (DIỆN TÍCH 260,5 HA) CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ KHANG THÔNG v DANH MỤC CÁC BẢNG Bảng 1.1. Giới hạn tọa độ của dự án 21 Bảng 1.2. Hiện trạng sử dụng đất khu đất xây dựng CCN Bình Đông 21 Bảng 1.3. Hiện trạng sử dụng đất khu đất xây dựng KTĐC Bình Đông 22 Bảng 1.4. Qui hoạch sử dụng đất của CCN Bình Đông 25 Bảng 1.5. Qui hoạch sử dụng đất của KTĐC Bình Đông 26 Bảng 1.6. Tổng hợp khối lượng đất san nền CCN Bình Đông 32 Bảng 1.7. Tổng hợp khối lượng đất san nền KTĐC Bình Đông 32 Bảng 1.8. Tổng hợp khối lượng đất san nền cho đường kết nối vào dự án 32 Bảng 1.9. Tổng hợp phương tiện thông tin liên lạc 34 Bảng 1.10. Tổng hợp hệ thống thông tin liên lạc của KTĐC Bình Đông 35 Bảng 1.11. Tổng hợp nhu cầu dùng nước CCN Bình Đông 36 Bảng 1.12. Tổng hợp chi phí xây dựng CCN Bình Đông 41 Bảng 1.13. Tổng hợp chi phí xây dựng KTĐC Bình Đông 42 Bảng 1.14. Tiến độ thực hiện dự án CCN Bình Đông 44 Bảng 2.1. Nhiệt độ không khí trung bình các tháng trong năm tại tỉnh Tiền Giang 56 Bảng 2.2. Đặc trưng về nhiệt độ các tháng trong năm tại trạm Mỹ Tho 56 Bảng 2.2. Số giờ nắng trung bình các tháng trong năm tại tỉnh Tiền Giang 58 Bảng 2.3. Lượng mưa năm trung bình nhiều năm 59 Bảng 2.4. Các đặc trưng mùa mưa (mm, %) 59 Bảng 2.5. Lượng mưa tháng trung bình nhiều năm (mm) 60 Bảng 2.5. Mưa trung bình nhiều năm trong tỉnh (1977-1987) (mm) 60 Bảng 2.6. Lượng mưa trung bình các tháng trong năm tại tỉnh Tiền Giang 61 Bảng 2.7. Độ ẩm tương đối các tháng trong các năm tại tỉnh Tiền Giang 61 Bảng 2.8. Bốc hơi tháng - Trạm Mỹ Tho (1979 - 1985) 62 Bảng 2.9. Tần suất gió chướng các tháng - Trạm Mỹ Tho (1979-1985) 64 Bảng 2.10. Tần suất gió mùa Tây Nam - Trạm Mỹ Tho (1979-1985) (%) 64 Bảng 2.11. Tần suất bão và ATNĐ ở phía Nam Biển Đông (1961-1980) (%) 64 Bảng 2.5. Tổng hợp các đặc trưng cơ bản các sông chảy trực tiếp vào sông Vàm Cỏ. 66 Bảng 2.6. Độ mặn tại các điểm quan trắc trên sông Vàm Cỏ 68 Bảng 2.7. Mô tả vị trí đo đạc và lấy mẫu 69 Bảng 2.8. Kết quả đo đạc độ ồn tại khu vực dự án 70 Bảng 2.9. Kết quả phân tích chất lượng không khí xung quanh khu vực dự án 71 Bảng 2.11. Vị trí các điểm quan trắc nước sông Vàm Cỏ ngày 25/01/2008 72 Bảng 2.12. Kết quả quan trắc nước sông Vàm Cỏ ngày 25/01/2008 72 Bảng 2.13. Vị trí các điểm quan trắc nước sông Vàm Cỏ ngày 16/06/2008 73 Bảng 2.14. Kết quả quan trắc chất lượng nước Sông Vàm Cỏ ngày 16/06/2008 73 mtx.vn Báo cáo ĐTM cho Dự án CỤM CÔNG NGHIỆP BÌNH ĐÔNG (DIỆN TÍCH 260,5 HA) CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ KHANG THÔNG vi Bảng 2.15. Kết quả quan trắc chất lượng nước Sông Vàm Cỏ ngày 16/06/2008 (tt) 74 Bảng 2.16. Vị trí các điểm lấy mẫu nước mặt và điều kiện lấy mẫu 75 Bảng 2.17. Kết quả đo đạc và phân tích chất lượng nước mặt 76 Bảng 2.18. Kết quả đo đạc và phân tích chất lượng nước mặt (tt) 76 Bảng 2.19. Vị trí các điểm lấy mẫu nước ngầm và điều kiện lấy mẫu 77 Bảng 2.20. Kết quả đo đạc và phân tích chất lượng nước ngầm 78 Bảng 2.21. Kết quả đo đạc và phân tích chất lượng nước ngầm (tt) 78 Bảng 2.22. Vị trí các điểm lấy mẫu đất 79 Bảng 2.23. Kết quả đo đạc và phân tích các mẫu đất 79 Bảng 2.24. Kết quả đo đạc và phân tích các mẫu đất (tt) 80 Bảng 2.25. Vị trí các điểm lấy mẫu bùn đáy 81 Bảng 2.26. Kết quả phân tích các mẫu bùn đáy 82 Bảng 2.27. Vị trí các điểm lấy mẫu thủy sinh 82 Bảng 2.28. Cấu trúc thành phần loài thực vật nổi 83 Bảng 2.29: Cấu trúc số lượng thực vật nổi 84 Bảng 2.30. Chỉ số tương đồng S (đơn vị: %) 84 Bảng 2.31. Các chỉ số đa dạng của thực vật nổi 85 Bảng 2.32. Cấu trúc thành phần loài động vật nổi 85 Bảng 2.33. Cấu trúc số lượng động vật nổi và loài ưu thế 86 Bảng 2.34. Chỉ số tương đồng S của động vật nổi (đơn vị %) 86 Bảng 2.35. Các chỉ số sinh học của động vật nổi 87 Bảng 2.36. Cấu trúc thành phần loài động vật đáy 87 Bảng 2.37. Số lượng và loài ưu thế của động vật đáy 88 Bảng 2.38. Các chỉ số sinh học của động vật đáy (Đơn vị: %) 88 Bảng 2.39. Các chỉ số sinh học của động vật đáy 89 Bảng 3.1. Các tác động và nguồn gây tác động môi trường có liên quan đến chất thải93 Bảng 3.2. Đối tượng và quy mô bị tác động 96 Bảng 3.3. Hệ số phát thải từ quá trình hoạt động của sà lan 108 Bảng 3.3. Tải lượng ô nhiễm khí thải từ quá trình hoạt động của sà lan 108 Bảng 3.4. Hệ số ô nhiễm của các phương tiện vận chuyển sử dụng dầu diesel 108 Bảng 3.5. Dự báo số lượt phương tiện vận chuyển trong khu vực dự án 109 Bảng 3.6. Tải lượng bụi và khí thải từ phương tiện vận chuyển 109 Bảng 3.7. Mức ồn tối đa từ hoạt động của các phương tiện vận chuyển và thi công . 110 Bảng 3.8. Tiêu chuẩn tiếng ồn nơi làm việc của Bộ Y tế 111 Bảng 3.9. Bảng phân loại các mức độ tác động của tiếng ồn 112 Bảng 3.10. Bảng phân loại các mức độ tác động của tiếng ồn 112 Bảng 3.11. Mức rung của máy móc và thiết bị thi công 113 Bảng 3.12. Mức rung gây phá hoại các công trình 114 Bảng 3.13. Tiêu chí đánh giá tác động của rung 114 mtx.vn Báo cáo ĐTM cho Dự án CỤM CÔNG NGHIỆP BÌNH ĐÔNG (DIỆN TÍCH 260,5 HA) CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ KHANG THÔNG vii Bảng 3.14. Sinh khối thực vật của một số loại cây 116 Bảng 3.15. Khối lượng sinh khối thực vật cần loại bỏ 116 Bảng 3.16. Chất thải rắn sinh hoạt 117 Bảng 3.17. Lưu lượng nước thải sinh hoạt và tải lượng ô nhiễm 119 Bảng 3.18. Lượng dầu mỡ thải phát sinh tại công trường 120 Bảng 3.19. Đặc trưng các loại khí thải từ các ngành sản xuất 121 Bảng 3.20. Hệ số ô nhiễm không khí của các ngành công nghiệp 123 Bảng 3.21. Hệ số ô nhiễm khi đốt các loại nhiên liệu khác nhau 124 Bảng 3.22. Hệ số ô nhiễm không khí phát thải từ KCN Sóng Thần 125 Bảng 3.23. Tải lượng khí thải phát sinh từ CCN Bình Đông 125 Bảng 3.24. Kết quả tính toán tải lượng các chất ô nhiễm do hoạt động giao thông 129 Bảng 3.25. Các hợp chất gây mùi chứa lưu huỳnh do phân hủy kỵ khí nước thải 129 Bảng 3.26. H 2 S phát sinh từ các đơn nguyên của hệ thống xử lý nước thải 131 Bảng 3.27. Lượng khí biogas phát thải từ các trạm XLNT tập trung 131 Bảng 3.28. Mật độ vi khuẩn trong không khí tại hệ thống xử lý nước thải 132 Bảng 3.29. Lượng vi khuẩn phát tán từ hệ thống xử lý nước thải 132 Bảng 3.30. Thành phần và tính chất nước thải của một số ngành chế biến thực phẩm 134 Bảng 3.31. Thông số ô nhiễm nước thải sản xuất vật liệu xây dựng 135 Bảng 3.32. Chất lượng nước thải ngành công nghiệp ngành cơ khí 136 Bảng 3.33. Chất lượng nước thải quy định cho các nhà máy thành viên khi thải vào CCN Bình Đông (chất lượng nước thải đầu vào trạm XLNT) và chất lượng nước thải sau xử lý của trạm XLNT tập trung CCN Bình Đông 137 Bảng 3.34. Tải lượng ô nhiễm nước thải trước và sau khi xử lý 138 Bảng 3.35. Đặc trưng về nồng độ ô nhiễm trong nước thải sinh hoạt 139 Bảng 3.36. Chất lượng nước thải trước và sau trạm XLNT tập trung của KTĐC 141 Bảng 3.37. Tải lượng ô nhiễm nước thải trước và sau trạm XLNT tập trung của KTĐC Bình Đông 141 Bảng 3.38. Thành phần chất thải rắn dễ phân hủy và hệ số phát thải chất thải rắn sản xuất của ngành công nghiệp chế biến lương thực, thực phẩm và nông lâm sản 143 Bảng 3.39. Khối lượng và thành phần chất thải rắn của một số ngành công nghiệp tại KCX Linh Trung 1 144 Bảng 3.40. Hệ số phát sinh chất thải công nghiệp của một số ngành công nghiệp tại Đồng Nai năm 2007 - 2008 145 Bảng 3.41. Thống kê lượng chất thải phát sinh từ các nhà máy đang hoạt động trong khu công nghiệp Biên Hòa 1 và Biên Hòa 2 146 Bảng 3.42. Khối lượng và thành phần CTNH của các ngành công nghiệp 150 Bảng 3.43. Hệ số phát sinh chất thải nguy hại của một số ngành công nghiệp tại Đồng Nai, Bình Dương và Tp.HCM (đơn vị: kg/tấn nguyên liệu/năm) 151 mtx.vn Báo cáo ĐTM cho Dự án CỤM CÔNG NGHIỆP BÌNH ĐÔNG (DIỆN TÍCH 260,5 HA) CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ KHANG THÔNG viii Bảng 3.44. Hệ số phát sinh chất thải nguy hại của một số ngành công nghiệp tại Đồng Nai năm 2007 - 2008 151 Bảng 3.45. Các thành phần môi trường bị tác động và các tác động 156 Bảng 3.46. Tiêu chí đánh giá mức độ tác động 161 Bảng 3.47. Ma trận đánh giá tác động nhanh của thành phần vật lý/hóa học 161 Bảng 3.48. Ma trận đánh giá tác động nhanh của thành phần sinh học/sinh thái 162 Bảng 3.49. Ma trận đánh giá tác động nhanh của thành phần văn hóa/xã hội 162 Bảng 3.50. Ma trận đánh giá tác động nhanh của thành phần kinh tế 163 Bảng 3.51. Tổng hợp mức độ tác động đến môi trường và kinh tế – xã hội 163 Bảng 3.52. Đánh giá độ tin cậy các phương pháp ĐTM được áp dụng 165 Bảng 4.1. Kế hoạch hành động nhằm giảm thiểu ô nhiễm do nước thải 183 Bảng 4.2. Tiêu chuẩn nước thải trước xử lý và đầu ra (sau xử lý) của trạm XLNT tập trung CCN Bình Đông 186 Bảng 4.3. Kế hoạch hành động nhằm giảm thiểu ô nhiễm do nước thải sinh hoạt 192 Bảng 4.4 Kế hoạch hành động giảm thiểu ô nhiễm chất thải rắn và chất thải nguy hại 196 Bảng 5.1. Chương trình quản lý môi trường trong các giai đoạn thực hiện dự án 203 Bảng 5.2. Danh mục các công trình xử lý môi trường và thời gian thực hiện 205 Bảng 5.3. Dự toán kinh phí xử lý môi trường 206 Bảng 5.4. Vị trí giám sát môi trường không khí xung quanh trong giai đoạn xây dựng 209 Bảng 5.5. Thông số giám sát và tiêu chuẩn so sánh 210 Bảng 5.6. Vị trí giám sát môi trường nước mặt trên sông Vàm Cỏ 210 Bảng 5.7 Thông số giám sát nước mặt và tiêu chuẩn so sánh 211 Bảng 5.8. Kế hoạch hành động giám sát nước thải 212 Bảng 5.9. Vị trí giám sát và tiêu chuẩn so sánh 212 Bảng 5.10. Kế hoạch hành động giám sát không khí xung quanh 213 Bảng 5.11. Vị trí giám sát môi trường không khí xung quanh 214 Bảng 5.8. Thông số giám sát và tiêu chuẩn so sánh 215 Bảng 5.9. Vị trí giám sát môi trường nước mặt trên sông Vàm Cỏ 216 Bảng 5.10 Thông số giám sát nước mặt và tiêu chuẩn so sánh 216 Bảng 5.11. Vị trí giám sát môi trường nước mặt trên sông Vàm Cỏ 217 Bảng 5.12. Dự toán kinh phí giám sát môi trường 218 mtx.vn Báo cáo ĐTM cho Dự án CỤM CÔNG NGHIỆP BÌNH ĐÔNG (DIỆN TÍCH 260,5 HA) CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ KHANG THÔNG ix DANH MỤC CÁC HÌNH Hình 1.5. Sơ đồ mặt cắt ngang của đường kết nối vào dự án 34 Hình 1.9. Sơ đồ tổ chức Công ty Cổ phần Xây dựng Thương mại Dịch vụ Khang Thông 43 Hình 2.1. Nhiệt độ trung bình tại Tiền Giang trong giai đoạn 1995 - 2007 55 Hình 2.2. Lượng bức xạ trung bình các tháng trong năm tại Tiền Giang trong giai đoạn 1995 - 2007 57 Hình 2.3. Thống kê lượng mưa trung bình năm tại Tiền Giang giai đoạn 1995 - 2004 60 Hình 2.6. Trình độ học vấn của các hộ nằm trong dự án 92 Hình 3.1. Mức giảm tiếng ồn của các phương tiện và thiết bị thi công theo khoảng cách tính từ nguồn ồn 111 Hình 3.2. Dự báo lan truyền hàm lượng bụi gia tăng thêm theo khoảng cách 126 Hình 3.3. Dự báo lan truyền hàm lượng SO 2 gia tăng thêm theo khoảng cách 127 Hình 3.4. Dự báo lan truyền hàm lượng NO 2 gia tăng thêm theo khoảng cách 127 Hình 3.5. Dự báo lan truyền hàm lượng CO gia tăng thêm theo khoảng cách 127 Hình 3.6. Tần suất xuất hiện của mật độ vi khẩn trong không khí tại trạm XLNT 133 Hình 3.7. Dự báo lan truyền ô nhiễm do hoạt động xả thải của dự án 142 Hình 3.8. Biểu diễn tác động của các thành phần môi trường 164 Hình 3.9. Biểu diễn tổng hợp tác động đến môi trường và kinh tế – xã hội 164 Hình 4.1. Sơ đồ quản lý nước mưa và nước thải tại CCN 185 Hình 4.2. Sơ đồ qui trình công nghệ trạm XLNT tập trung 189 Hình 4.3. Sơ đồ quản lý nước mưa và nước thải sinh hoạt của KTĐC 193 Hình 4.4. Sơ đồ qui trình công nghệ trạm XLNT cho KTĐC Bình Đông 194 Hình 4.5. Sơ đồ quản lý và xử lý chất thải rắn sinh hoạt 198 Hình 4.6. Sơ đồ quản lý và xử lý chất thải rắn sản xuất không nguy hại 199 mtx.vn Báo cáo ĐTM cho Dự án CỤM CÔNG NGHIỆP BÌNH ĐÔNG (DIỆN TÍCH 260,5 HA) CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ KHANG THÔNG 10 MỞ ĐẦU 1. XUẤT XỨ CỦA DỰ ÁN 1.1. Sơ lược về xuất xứ Tiền Giang là một trong các tỉnh thuộc khu vực đồng bằng sông Cửu Long. Năm 2005, tỉnh Tiền Giang đã được Chính phủ cho phép gia nhập vùng kinh tế trọng điểm phía Nam. Với điều kiện thuận lợi về vị trí địa lý, các tuyến đường giao thông thủy bộ và nguồn nguyên liệu, nhân lực dồi dào, tỉnh có nhiều lợi thế trong việc chuyển đổi cơ cấu kinh tế theo hướng công nghiệp hóa, hiện đại hóa. Hiện nay tỉnh Tiền Giang có hai khu công nghiệp (KCN) là KCN Mỹ Tho được thành lập năm 1997 với tổng diện tích là 79,14 ha và KCN Tân Hương được thành lập năm 2004 với tổng diện tích là 197,33 ha. Hiện nay, chính phủ đang đầu tư nâng cấp tuyến đường Quốc lộ 50 và xây dựng cầu Mỹ Lợi thay thế cho phà Mỹ Lợi. Vì thế, rất thuận lợi cho việc vận chuyển hàng hóa và dịch vụ. Nắm bắt được tình hình đó, chủ đầu tư tiến hành xây dựng cụm công nghiệp (CCN) Bình Đông và khu tái định cư (KTĐC) Bình Đông nhằm cung cấp chổ ở cho những hộ di dời, giải tỏa và cán bộ công nhân viên trong CCN Bình Đông. Dự án CCN Bình Đông có tổng diện tích 260,5 ha là dự án mới sẽ được xây dựng tại thị xã Gò Công, tỉnh Tiền Giang, trong đó, CCN Bình Đông có diện tích 211,83 ha, KTĐC Bình Đông có diện tích 44,20 ha, đường kết nối vào CCN có diện tích 4,5 ha. Dự án này đã được quy hoạch theo công văn số 4394/UBND-CN của UBND tỉnh Tiền Giang về việc giao chủ trương đầu tư dự án khu công nghiệp Bình Đông cho Công ty Cổ phần Xây dựng Thương mại Dịch vụ Khang Thông và Quyết định số 300/QĐ-UBND của UBND thị xã Gò Công về việc phê duyệt nhiệm vụ quy hoạch chi tiết KTĐC Bình Đông và đường nối vào CCN Bình Đông. Dự án đi vào hoạt động cùng với các KCN khác trên địa bàn tỉnh Tiền Giang sẽ góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh nói riêng và cả vùng kinh tế trọng điểm phía Nam nói chung, góp phần vào công cuộc công nghiệp hóa và hiện đại hóa đất nước. Dự án CCN Bình Đông đã được UBND tỉnh Tiền Giang chấp thuận về vị trí tại Công văn số 583/UBND-CN của UBND tỉnh Tiền Giang ngày 31/01/2008 về việc thỏa thuận địa điểm đầu tư CCN Bình Đông, đã được UBND tỉnh tiền Giang, UBND thị xã Gò Công phê duyệt nhiệm vụ quy hoạch chi tiết và quy hoạch chi tiết tai Quyết định số 300/QĐ-UBND, Quyết định số 2857/QĐ-UBND và Quyết định số 3861/QĐ-UBND. Dự án cũng đã được cấp Giấy chứng nhận đầu tư số 531021000068 ngày 24/12/2008 do UBND tỉnh Tiền Giang cấp cho dự án Cụm công nghiệp Bình Đông với chủ đầu tư là Công ty Cổ phần XD – TM – DV Khang Thông Thực hiện Luật Bảo vệ Môi trường, Công ty Cổ phần Xây dựng Thương mại Dịch vụ Khang Thông tiến hành lập báo cáo đánh giá tác động môi trường (ĐTM) cho dự án CCN Bình Đông - Diện tích 260,5 ha tại xã Bình Đông, thị xã Gò Công, tỉnh Tiền Giang. Báo cáo ĐTM này chỉ đánh giá cho hoạt động xây dựng và vận hành, khai thác các hạng mục sau: CCN Bình Đông (diện tích 211,83 ha), KTĐC Bình Đông (diện tích 44,20 ha) và đường kết nối vào CCN (diện tích 4,5 ha). Riêng hạng mục cảng mtx.vn [...]... ngành liên quan đến Dự án, có vai trò quan trọng trong việc nhận dạng và phân tích các tác động liên quan đến hoạt động của Dự án x t m CƠNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ KHANG THƠNG 19 Báo cáo ĐTM cho Dự án CỤM CƠNG NGHIỆP BÌNH ĐƠNG (DIỆN TÍCH 260,5 HA) CHƯƠNG 1 MƠ TẢ SƠ LƯỢC DỰ ÁN 1.1 TÊN DỰ ÁN CỤM CƠNG NGHIỆP BÌNH ĐƠNG DIỆN TÍCH 260,5 HA 1.2 CHỦ ĐẦU TƯ CƠNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG THƯƠNG MẠI DỊCH... hệ thống mơi trường o Xác định các thành phần của dự án ảnh hưởng đến mơi trường o Nhận dạng đầy đủ các dòng thải, các vấn đề mơi trường liên quan phục vụ cho cơng tác đánh giá chi tiết + Phương pháp phân tích hệ thống: o Đây là phương pháp được áp dụng khá phổ biến trong mơi trường o Ưu điểm của phương pháp này là đánh giá tồn diện các tác động, rất hữu ích trong việc nhận dạng các tác động và nguồn... để dự báo các tác động đến mơi trường khơng khí, mơi trường nước mặt… - + + + + n v m x t + Phương pháp chun gia: Các chun gia thuộc nhiều lĩnh vực khác nhau (tài ngun, quản lý mơi trường, bản đồ học và GIS, chun gia sinh thái, chun gia về cơng nghệ mơi trường ) sử dụng kiến thức chun gia của mình để nhận dạng, phân tích, đánh giá các tác động cụ thể của Dự án Phương pháp điều tra, khảo sát hiện trường: ... THẢO Chức vụ: Tổng Giám Đốc Quốc tịch: Việt Nam 1.3 VỊ TRÍ ĐỊA LÝ DỰ ÁN Vị trí dự án được thể hiện rõ trên Hình 1.1 và Bảng 1.1 CCN Bình Đơng và KTĐC Bình Đơng sẽ được xây dựng trên địa bàn xã Bình Đơng thuộc thị xã Gò Cơng, tỉnh Tiền Giang Vị trí tiếp giáp của CCN Bình Đơng: + Phía Bắc giáp sơng Vàm Cỏ; + Phía Đơng giáp sơng vàm Cỏ; + Phía Nam giáp khu tái định cư Bình Đơng; + Phía Tây giáp sơng Vàm Cỏ... cơng nghiệp và cụm cơng, được ban hành ngày 15/7/2009, có hiệu lực từ ngày 01/09/2009 Thơng tư số 10/2009/TT-BGTVT của Bộ Giao thơng Vận tải ngày 24 tháng 06 năm 2009 về kiểm tra an tồn kỹ thuật và bảo vệ mơi trường phương tiện giao thơng cơ giới đường bộ Thơng tư số 05/2008/TT-BTNMT ngày 08/12/2008 của Bộ Tài ngun và Mơi trường về việc “Hướng dẫn về đánh giá mơi trường chiến lược, đánh giá tác động. .. tượng bị tác động cũng như đề xuất các biện pháp giảm thiểu các tác động càng chính xác, thực tế và khả thi Phương pháp đo đạc, thu mẫu và phân tích mẫu: CƠNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ KHANG THƠNG 18 Báo cáo ĐTM cho Dự án CỤM CƠNG NGHIỆP BÌNH ĐƠNG (DIỆN TÍCH 260,5 HA) + Việc lấy mẫu và phân tích các mẫu của các thành phần mơi trường là khơng thể thiếu trong việc xác định và đánh giá hiện... tích và đánh giá hệ thống o Bao gồm 2 loại chính: - Bảng liệt kê mơ tả: Phương pháp này liệt kê các thành phần mơi trường cần nghiên cứu cùng với các thơng tin về đo đạc, dự đốn, đánh giá; n v x t m CƠNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ KHANG THƠNG 17 Báo cáo ĐTM cho Dự án CỤM CƠNG NGHIỆP BÌNH ĐƠNG (DIỆN TÍCH 260,5 HA) Bảng liệt kê đơn giản: Phương pháp này liệt kê các thành phần mơi trường cần... Tiền Giang cấp cho dự án Cụm cơng nghiệp Bình Đơng với chủ đầu tư là Cơng ty Cổ phần XD – TM – DV Khang Thơng Kết quả thẩm định thiết kế cơ sở các cơng trình hạ tầng kỹ thuật thuộc dự án cụm cơng nghiệp Bình Đơng số 10/SXD-KTGD ngày 04/3/2009 của Sở Xây dựng tỉnh Tiền Giang 2.2 Các tiêu chuẩn và quy chuẩn áp dụng Các tiêu chuẩn và quy chuẩn được áp dụng trong báo cáo ĐTM cho dự án CCN Bình Đơng - Diện... tái định cư Bình Đơng và đường nối vào cụm cơng nghiệp Bình Đơng Quyết định số 300/QĐ-UBND ngày 29/7/2008 của UBND thị xã Gò Cơng về việc phê duyệt nhiệm vụ quy hoạch chi tiết khu tái định cư Bình Đơng và đường kết nối vào Cụm cơng nghiệp Bình Đơng, xã Bình Đơng, thị xã Gò Cơng, tỉnh Tiền Giang Văn bản số 4394/UBND-CN ngày 01/08/2007 của UBND tỉnh Tiền Giang về việc giao chủ đầu tư dự án KCN Bình Đơng... kiểm kê chất thải của Úc (National Pollutant Inventory – NPI) Phương pháp ma trận đánh giá nhanh (RIAM): o Mơ hình RIAM Version Basic được DHI Water & Environment phát triển năm 2000 có sự trợ giúp của phần mềm o Là phương pháp đánh giá tác động tương đối mới, sử dụng hiệu quả và rất thích hợp cho việc đánh giá các tác động tổng hợp, được sử dụng rộng rãi trên thế giới cũng như ở Việt Nam thời gian . trận đánh giá tác động nhanh của thành phần sinh học/sinh thái 162 Bảng 3.49. Ma trận đánh giá tác động nhanh của thành phần văn hóa/xã hội 162 Bảng 3.50. Ma trận đánh giá tác động nhanh của. Bảng 3.45. Các thành phần môi trường bị tác động và các tác động 156 Bảng 3.46. Tiêu chí đánh giá mức độ tác động 161 Bảng 3.47. Ma trận đánh giá tác động nhanh của thành phần vật lý/hóa. thi công xây dựng 153 3.1.4.2. Giai đoạn khai thác và vận hành 154 3.1.5. Đánh giá tác động tổng hợp của dự án 155 3.1.5.1. Đánh giá sự phù hợp của phương án bố trí mặt bằng với công tác
- Xem thêm -

Xem thêm: đánh giá tác động môi trường của dự án cụm công nghiệp bình đông, đánh giá tác động môi trường của dự án cụm công nghiệp bình đông,

Từ khóa liên quan