0

đánh giá tác động môi trường của dự án khu liên hợp khoa học - đào tạo của hội khoa học – kinh tế việt nam

96 490 0

Đang tải.... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 15/01/2015, 14:58

MỤC LỤC MỞ ĐẦU 3 1. Xuất xứ của Dự án 3 2. Căn cứ pháp lý và tài liệu kỹ thuật lập báo cáo ĐTM 2.1 Căn cứ pháp lý 3 3. Tổ chức thực hiện ĐTM 5 CHƯƠNG I: MÔ TẢ TÓM TẮT DỰ ÁN 7 1.1 Tên Dự án 7 1.2 Chủ Dự án 8 1.3 Vị trí địa lý của Dự án 8 1.4 Nội dung chủ yếu của Dự án 9 1.4.1 Phần hoạt động của Khu liên hợp và Đào tạo 9 1.4.2 Thực trạng cơ sở vật chất của Hội và các cơ sở trực thuộc Hội 12 4.1.3 Hiện trạng về nghiên cứu khoa học công nghệ và đào tạo của Hội liên hiệp Khoa học Kinh tế Việt Nam. 17 4.1.4 Nhu cầu phát triển công tác đào tạo nguồn nhân lực: 22 4.2 Phần đầu tư xây dựng 28 4.2.1 Các yêu cầu chung về quy hoạch tổng mặt bằng 28 4.2.2 Phương án quy hoạch tổng mặt bằng lựa chọn 29 4.2.3 Quy mô diện tích xây dựng phân khu đào tạo (Trường đại học) 32 4.2.4 Quy mô diện tích xây dựng phân khu khoa học: 38 4.2.5 Phương án kiến trúc công trình – các giải pháp kỹ thuật công trình: 41 CHƯƠNG II: ĐIỀU KIỆN TỰ NHIÊN, HIỆN TRẠNG MÔI TRƯỜNG VÀ KINH TẾ - XÃ HỘI KHU VỰC DỰ ÁN 49 2.1 Điều kiện tự nhiên khu vực Dự án 49 2.1.1 Địa hình. 49 2.1.2 Địa chất, thuỷ văn. 49 2.1.3 Đặc điểm khí hậu. 49 2.2 Hiện trạng môi trường tự nhiên khu vực Dự án 50 2.2.1 Hiện trạng môi trường không khí. 50 2.2.2 Hiện trạng môi trường nước. 52 2.3. Đặc điểm kinh tế - xã hội của xã Đình Bảng , Từ sơn, Bắc Ninh 53 2.3.1. Đặc điểm về kinh tế 53 2.3.2 Đặc điểm văn hoá - xã hội 54 CHƯƠNG 3: ĐÁNH GIÁ CÁC TÁC ĐỘNG MÔI TRƯỜNG 55 3.1 Các nguồn gây tác động chủ yếu của Dự án 55 3.1.1. Nguồn gây tác động có liên quan đến chất thải 55 3.1.2 Nguồn gây tác động không liên quan đến chất thải . 61 3.2 Các tác động môi trường chủ yếu của Dự án 63 3.2.1 Đánh giá tác động trong giai đoạn quy hoạch 64 3.2.2 Đánh giá tác động trong giai đoạn thi công xây dựng 65 3.2.3 Đánh giá tác động khi vận hành Khu Liên hợp Khoa học – Đào tạo 68 CHƯƠNG IV: CÁC BIỆN PHÁP GIẢM THIỂU TÁC ĐỘNG XẤU, PHÒNG NGỪA VÀ ỨNG PHÓ SỰ CỐ 71 4.1 Giảm thiểu tácđộng xấu từ giải pháp quy hoạch kiến trúc cảnh quan 71 4.2 Biện pháp giảm thiểu tác động xấu trong giai đoạn thi công xây dựng 72 4.2.1Đền bù giải phóng mặt bằng 72 4.2.2 Biện pháp giảm thiểu trong quá trình san nền . 72 4.2.3 Biện pháp giảm thiểu ô nhiễm môi trường không khí. 73 4.2.4 Biện pháp giảm thiểu ô nhiễm môi trường nước, 74 4.2.5 Biện pháp kiểm soát ô nhiễm do chất thải rắn trong xây dựng. 74 4.2.6 Biện pháp kiểm soát ô nhiễm do dầu mỡ thải. 74 4.2.8 Biện pháp giảm thiểu các tác động khác. 75 4.3 Giảm thiểu tác động xấu trong giai đoạn vận hành Khu liên hợp. 75 4.3.1 Giảm thiểu ô nhiễm môi trường nước 75 4.3.2 Giảm thiểu ô nhiễm môi trường không khí 80 4.3.3 Trồng cây xanh giảm thiểu ô nhiễm môi trường. 81 4.3.4 Các biện pháp quản lý CTR. 82 4.3.5 Biện pháp cải tạo môi trường xung quanh 82 4.3.6 Các biện pháp phòng chống rủi ro 82 CHƯƠNG V: CAM KẾT THỰC HIỆN BIỆN PHÁP BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG 83 CHƯƠNG VI: CÔNG TRÌNH XỬ LÝ MÔI TRƯỜNG, CHƯƠNG TRÌNH QUẢN LÝ VÀ GIÁM SÁT MÔI TRƯỜNG 84 6.1 Danh mục các công trình xử lý môi trường 84 6.2 Chương trình giám sát môi trường 84 6.2.1. Chương trình quản lý môi trường. 84 6.2.2. Chương trình giám sát môi trường. 87 CHƯƠNG VII: DỰ TOÁN KINH PHÍ CHO CÁC CÔNG TRÌNH MÔI TRƯỜNG 89 7.1 Giai đoạn xây dựng 89 7.2 Giai đoạn hoạt động ổn định 89 CHƯƠNG VIII: CHỈ DẪN NGUỒN CUNG CẤP SỐ LIỆU, DỮ LIỆU VÀ PHƯƠNG PHÁP ĐÁNH GIÁ 91 8.1. Nguồn cung cấp số liêụ, dữ liệu 91 8.2. Phương pháp áp dụng trong quá trình ĐTM 91 8.3 Đánh giá mức độ tin cậy của các phương pháp đã sử dụng 92 8.4. Nhận xét về mức độ chi tiết, độ tin cậy của phương pháp đánh giá 92 KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 94 MỞ ĐẦU 1. Xuất xứ của Dự án Hội khoa học kinh tế Việt Nam được thành lập theo quyết định số 76-BT ngày 01/7/1975 của Bộ trưởng phủ Thủ tướng. Trường Đại học kinh doanh và công nghệ Hà Nội (trước đây có tên gọi là trường Đại học dân lập quản lý và kinh doanh Hà Nội) trực thuộc Hội khoa học kinh tế Việt Nam, được thành lập tại quyết định số 405/TTg ngày 15/6/1996 của Thủ tướng Chính phủ. Hội Khoa học Kinh tế Việt Nam là một tổ chức nghề nghiệp các nhà nghiên cứu, giảng dạy và ứng dụng trong lĩnh vực khoa học kinh tế. Với hoạt động hiện nay, các công trình nhà xưởng, trường học, sân thể thao, ký túc xá của Hội còn rất nhỏ bé. Hiện tại của Trường Đại học Kinh doanh và Công nghệ của Hội có gần 10.000 sinh viên. Theo quy hoạch chiến lược của Trường, số sinh viên trong giai đoạn 10- 15 năm tới sẽ đạt tới con số 30.000 cho tất cả các ngành học. Đó là chưa kể các Viện nghiên cứu khoa học, các trung tâm đào tạo và chuyển giao công nghệ. Do đó, việc đầu tư xây dựng Khu liên hợp này là cấp thiết, đáp ứng nhu cầu đào tạo thực tế hiện tại và tương lai. Mục tiêu lập Dự án: - Cụ thể hoá chủ trương xây dựng Khu liên hợp Khoa học - Đào tạo của Hội Khoa học – Kinh tế Việt Nam. - Cụ thể hoá các đồ án quy hoạch về mặt bằng, đất đai, hệ thống cơ sở hạ tầng để đáp ứng mọi hoạt động giảng dạy, học tập nghiên cứu, sản xuất thực nghiệm và ứng dụng công nghệ tiên tiến, cũng như tạo mọi điều kiện tốt nhất về sinh hoạt vật chất và tinh thần cho các nhà khoa học, cán bộ giảng dạy, giảng viên và sinh viên của trường. 2. Căn cứ pháp lý và tài liệu kỹ thuật lập báo cáo ĐTM 2.1 Căn cứ pháp lý - Luật bảo vệ môi trường được Quốc hội Nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 29 tháng 11 năm 2005. - Thông tư số 08/2006/QĐ-BTNMT ngày 08/9/2006 của Bộ Tài nguyên và môi trường về việc Hướng dẫn đánh giá môi trường chiến lược, đánh giá tác động môi trường và cam kết bảo vệ môi trường. - Nghị định số 80/2006/NĐ-CP ngày 09 tháng 8 năm 2006 của Thủ tướng Chính phủ về việc hướng dẫn thi hành một số Điều của Luật Bảo vệ môi trường. - Nghị định số 81/2006/QĐ-BTNMT ngày 9/8/2006 của Chính Phủ về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực BVMT. - Nghị định số 13/2006/QĐ-BTNMT ngày 08/9/2006 của Bộ Tài nguyên và môi trường về việc tổ chức và hoạt động của Hội đồng thẩm định báo cáo đánh giá môi trường chiến lược, Hội đồng thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường. - Ý kiến chỉ đạo ngày 06/5/2004 của Bí thư Tỉnh uỷ và công văn số 805/CN- XDCB-CT của Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Ninh, văn bản đề nghị số 197/XD-DDT ngày 24/5/2004 của giám đốc Sở Xây dựng Bắc Ninh và công văn số 160/CV-UB ngày 5/4/2004 của Chủ tịch UBND huyện Từ Sơn về việc chấp thuận chủ chương và giới thiệu địa điểm cho Khu liên hợp Khoa học- Đào tạo của Hội Khoa học Kinh tế Việt Nam tại huyện Từ Sơn tỉnh Bắc Ninh - Chứng chỉ quy hoạch số 125/CCQH ngày 29/9/2006 của giám đốc Sở Xây dựng giao cho khu liên hợp Khoa học đào tạo khu đất rộng 20ha tại khu vực gần Đền Đô (Lý Bát Đế) thuộc xã Đình Bảng, huyện Từ Sơn, tỉnh Bắc Ninh - Quyết định số 214/QĐ-SXD ngày 02/10/2006 của Giám đốc Sở Xây dựng về việc phê duyệt qui hoạch tổng mặt bằng của Khu liên hợp Khoa học- Đào tạo tại khu vực gần Đền Đô (Lý Bát Đế) thuộc xã Đình Bảng, huyện Từ Sơn, tỉnh Bắc Ninh. 2.2 Tiêu chuẩn Việt nam - Các tiêu chuẩn môi trường Việt Nam ban hành theo Quyết định số 22/2006/QĐ - BTNMT ngày 18/12/2006 của Bộ trưởng Bộ TN & MT và các tiêu chuẩn Việt Nam khác có liên quan. - Các tiêu chuẩn vệ sinh lao động ban hành theo Quyết định số 3733/2002/QĐ- BYT ngày 10/10/2002 của Bộ trưởng Bộ Ytế ( Bao gồm 21 tiêu chuẩn vệ sinh lao động, 5 nguyên tắc và 7 thông số vệ sinh lao động) và các tiêu chuẩn môi trường lao động khác có liên quan. - Các tiêu chuẩn, qui phạm thiết kế và xây dựng công trình, xây dựng trường học. 2.3 Các tài liệu kỹ thuật - Giải trình kinh tế kỹ thuật Dự án “Đầu tư xây dựng Khu liên hợp Khoa học - Đào tạo” của BQL Dự án Hội Khoa học Kinh tế Việt Nam. - Hồ sơ thiết kế Dự án Khu liên hợp Khoa học – Đào tạo. - Các số liệu đo đạc, khảo sát quan trắc hiện trạng chất lượng môi trường đất, nước và không khí nơi thực hiện Dự án do Trạm Quan trắc và phân tích môi trường Bắc Ninh thực hiện tháng 6 năm 2007. 3. Tổ chức thực hiện ĐTM Đơn vị tư vấn về môi trường của Dự án là Trạm Quan trắc và phân tích môi trường - Sở Tài nguyên và Môi trường Bắc Ninh Ban quản lý Dự án đã phối hợp với đơn vị tư vấn tiến hành các bước cần thiết để lập Báo cáo ĐTM. Trình tự thực hiện gồm các bước sau: 1. Nghiên cứu kỹ giải trình kinh tế kỹ thuật Dự án “Đầu tư xây dựng Khu liên hợp Khoa học - Đào tạo” của BQL Dự án Hội Khoa học Kinh tế Việt Nam. 2. Tổ chức thu thập số liệu về điều kiện địa lý tự nhiên, kinh tế xã hội của xã Đình Bảng, huyện Từ sơn, Bắc Ninh. 3. Tổ chức điều tra hiện trạng môi trường khu vực Dự án, hiện trạng môi trường khu vực lân cận, chú ý khả năng gây ô nhiễm đến môi trường. 4. Tổ chức điều tra, lấy mẫu đo đạc, chất lượng môi trường không khí, môi trường đất và môi trường nước trong khu vực Dự án sẽ tiến hành và các vùng lân cận. 5. Trên cơ sở các số liệu điều tra, phân tích hiện trạng môi trường, tổng hợp số liệu lập báo cáo đánh giá tác động môi trường của Dự án. Giới thiệu về Trạm Quan trắc và phân tích môi trường - Sở Tài nguyên và môi trường Bắc Ninh - Địa chỉ liên hệ : Số 11 Đường Hai Bà Trưng - Phường Suối Hoa - Thành Phố Bắc Ninh - Tỉnh Bắc Ninh. - Trạm trưởng : Nguyễn Đại Đồng. - Điện thoại/Fax : 0241.874.125/811.257 Các thành viên trực tiếp tham gia xây dựng Báo cáo là các cán bộ của Trạm Quan trắc và Phân tích môi trường Bắc Ninh. Danh sách cán bộ tham gia lập Báo cáo ĐTM TT Họ và tên Chức vị, cơ quan, chuyên môn 1 Nguyễn Đại Đồng Cử nhân Trạm trưởng - Trạm Quan trắc và Phân tích môi trường 2 Dương Chung Kỹ sư Cán bộ 3 Nguyễn Thị Diễm Hương Cử nhân Cán bộ 4 Phan Khắc Huê Kỹ sư Cán bộ 5 Trần Thanh Nam Kỹ sư Cán bộ 6 Đặng Trường Giang Kỹ sư Cán bộ BÁO CÁO ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG MÔI TRƯỜNG Dự án Đầu tư xây dựng Khu liên hợp Khoa học - Đào tạo tại Từ Sơn - Bắc Ninh Cơ quan tư vấn: Trạm Quan trắc và Phân tích môi trường - Sở TNMT Bắc Ninh Đường Hai Bà Trưng, Phường Suối Hoa, thành phố Bắc Ninh. ĐT/Fax: (0241) 874 124- 874 125/ 811 257 7 CHƯƠNG I MÔ TẢ TÓM TẮT DỰ ÁN 1.1 Tên Dự án - Tên Dự án: Dự án Đầu tư xây dựng Khu liên hợp Khoa học - Đào tạo - Mục tiêu, qui mô Dự án: Đầu tư xây dựng cơ sở vật chất mở rộng (cơ sở 2) Trường Đại học Kinh doanh và Công nghệ Hà Nội. Đảm bảo đào tạo cho 5000 sinh viên (năm 2010), 8000 sinh viên (năm 2015) và 15.000 – 20.000 sinh viên (năm 2020). Bao gồm các hạng mục công trình như: Nhà hiệu bộ, lớp học, giảng đường, khu thể thao, trụ sở làm việc của TƯ Hội Khoa học Kinh tế Việt Nam, khu nhà ở của Chuyên gia nước ngoài Dự án Khu liên hợp Khoa học- Đào tạo là một công trình văn hoá phức hợp, bao gồm hai phân khu chính là khu Đại học với diện tích 10,3 ha và phân khu Khoa học rộng 9,7 ha. - Tổng vốn đầu tư dự kiến: 461.000.000.000 VNĐ (Bốn trăm sáu mươi một tỷ đồng Việt Nam) Gồm hai giai đoạn: Giai đoạn 1: (từ năm 2006- 2008): 152,0 tỷ đồng Giai đoạn 2: (từ năm 2008- 2012): 309,0 tỷ đồng. - Nguồn vốn để thực hiện Dự án: Dự án được đầu tư bằng nguồn vốn của Hội khoa học kinh tế Việt Nam do các đơn vị trực thuộc Hội khoa học kinh tế Việt Nam đóng góp, gồm: + Trường Đại học Kinh doanh và Công nghệ Hà Nội đóng góp 300,0 tỷ đồng. + Trung Ương Hội, các viện khoa học, trung tâm nghiên cứu và các đơn vị trực thuộc Hội Khoa học Kinh tế Việt Nam đóng góp 161 tỷ đồng. Số tiền đóng góp của các thành viên cũng được chia làm hai giai đoạn đầu tư của Dự án. - Thời hạn hoạt động của Dự án: Dài hạn theo thời hạn Nhà nước cho phép kể từ ngày được cấp giấy chứng nhận đầu tư. - Tiến độ thực hiện Dự án: Giai đoạn 1: (Từ năm 2006 - 2008): Chuẩn bị lập Dự án, thiết kế kỹ BÁO CÁO ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG MÔI TRƯỜNG Dự án Đầu tư xây dựng Khu liên hợp Khoa học - Đào tạo tại Từ Sơn - Bắc Ninh Cơ quan tư vấn: Trạm Quan trắc và Phân tích môi trường - Sở TNMT Bắc Ninh Đường Hai Bà Trưng, Phường Suối Hoa, thành phố Bắc Ninh. ĐT/Fax: (0241) 874 124- 874 125/ 811 257 8 thuật, giải phóng mặt bằng, xây dựng các cơ sở hạ tầng kỹ thuật của khu Liên hợp Khoa học – Đào tạo (Gồm: đường giao thông nội bộ, hệ thống cấp thoát nước, hệ thống điện, cây xanh, hồ nước, tường rào ). Giai đoạn 2: (Từ năm 2008- 2012): Tiếp tục huy động vốn đầu tư để xây dựng công trình còn lại của Khu liên hợp khoa học- đào tạo, gồm: các hạng mục công trình như giảng đường, ký túc xá, trung tâm nghiên cứu đào tạo, nhà làm việc dành cho chuyên gia, cán bộ giảng dạy, sân vận động, nhà luyện tập thi đấu thể thao, 1.2 Chủ Dự án - Tên Dự án: Đầu tư xây dựng Khu liên hợp Khoa học - Đào tạo. - Chủ đầu tư: Hội Khoa học Kinh tế Việt Nam. - Địa chỉ trụ sở: Số 1B, Cảm hội, quận Hai Bà Trưng, thành phố Hà Nội. - Điện thoại 04- 9717529; Fax: 04 - 9712932 - Người đại diện theo pháp luật của Hội Khoa học Kinh tế Việt Nam Ông Vũ Văn Dung (bí danh Trần Phương) Ngày sinh: 01/11/1927 Dân tộc: Kinh Quốc tịch: Việt Nam Chức vụ: Nguyên phó Chủ tịch hội đồng Bộ trưởng nước cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Hiện nay, là Giáo sư - Chủ tịch Hội Khoa học Kinh tế Việt Nam - Hiệu trưởng trường Đại học Kinh doanh và Công nghệ Hà Nội. CMND số: 011782408 do công an Thành phố Hà Nội cấp ngày 29/3/1993. Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: 28 Tăng Bạt Hổ, quận Hai Bà Trưng, Thành phố Hà nội. Chỗ ở hiện nay: 28 Tăng Bạt Hổ, quận Hai Bà Trưng, Thành phố Hà Nội. 1.3 Vị trí địa lý của Dự án Khu đất xây dựng Khu liên hợp Khoa học - Đào tạo có diện tích 20ha, nằm ở phía nam Đền Đô, thuộc xã Đình Bảng, huyện Từ Sơn, tỉnh Bắc Ninh Khu đất dự kiến có hình bình hành, bề rộng khoảng 300m, bề dài gần 700m, cách đường Quốc lộ 1B chỗ gần nhất dưới 500m và cách quốc lộ 1A chỗ gần nhất dưới 1500m. Các bề mặt tiếp giáp khu đất triển khai Dự án như sau: Phía Nam giáp bờ Bắc của Kênh Nam, bờ Nam Kênh Nam giáp Quốc lộ 1B. Phía Đông giáp khu đô thị Nam Từ Sơn 2 BÁO CÁO ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG MÔI TRƯỜNG Dự án Đầu tư xây dựng Khu liên hợp Khoa học - Đào tạo tại Từ Sơn - Bắc Ninh Cơ quan tư vấn: Trạm Quan trắc và Phân tích môi trường - Sở TNMT Bắc Ninh Đường Hai Bà Trưng, Phường Suối Hoa, thành phố Bắc Ninh. ĐT/Fax: (0241) 874 124- 874 125/ 811 257 9 Phía Tây Bắc giáp đường qui hoạch Phía Tây Nam giáp ruộng canh tác xã Đình Bảng. (Sơ đồ vị trí xem phần phụ lục) Hiện trạng khu đất: Theo trích lục bản đồ địa chính của xã Đình Bảng và bản đồ đo đạc của Trung tâm phát triển quỹ đất Bắc Ninh cấp tháng 1 năm 2006, theo khảo sát hiện trường hiện trạng thì đây là khu vực trồng lúa, với năng suất thấp, cả năm dưới 5 tấn/ha. Trong khu vực hoàn toàn không có nhà dân và công trình đặc biệt nào. 1.4 Nội dung chủ yếu của Dự án 1.4.1 Phần hoạt động của Khu liên hợp và Đào tạo 1.4.1.1 Hoạt động của Hội khoa học kinh tế Việt Nam: Hội khoa học kinh tế Việt Nam được thành lập từ năm 1975, xuất phát từ một yêu cầu đấu tranh ngoại giao, với số thành viên ban đầu chỉ khoảng 100 người, chủ yếu thuộc 3 cơ quan: Viện Kinh tế học, Trường Đại học Kinh tế Kế hoạch và Viện Khoa học Tài chính. Đại hội thành lập Hội đã bầu ra Ban chấp hành Trung ương gồm 5 thành viên do đồng chí Trần Phương - Viện trưởng Viện kinh tế học làm chủ tịch, đồng chí Trần Văn Tập, phó Viện trưởng Viện kinh tế học làm Phó Chủ tịch kiêm Tổng thư ký Hội. Hoạt động đối ngoại đầu tiên là tham dự đại hội Hội kinh tế thế giới tại Praha (Tiệp Khắc) và nộp đơn xin gia nhập Hiệp hội Kinh tế quốc tế IEA, đáp ứng nhu cầu đấu tranh ngoại giao. Sau đó, Hội đã làm thủ tục đầy đủ xin phép Chính phủ cho hoạt động và giấy phép số 75 đã đưa Bộ trưởng Chủ nhiệm văn phòng Chính phủ ký ngày 01/7/1975. Sau khi trở thành hội viên của Hiệp hội kinh tế quốc tế IEA, Hội Khoa học Kinh tế Việt Nam đã tham gia nhiều hoạt động của Hiệp hội, phát biểu trên nhiều diễn đàn của Hiệp hội. Đại hội II của Hội (năm 1990) tiến hành khi đất nước bước vào thời kỳ đổi mới, đại biểu đã quyết định chuyển hướng hoạt động: phát triển tổ chức của Hội để đẩy mạnh các hoạt động ở trong nước. Nhiều tỉnh hội, nhiều hội khoa học kinh tế ngành, nhiều chi hội thuộc các Viện nghiên cứu, các trường đại học được thành lập. Nhiều hoạt động nghiên cứu, hội thảo khoa học, phổ biến kiến thức được tiến hành. Tuy nhiên, hoạt động của Hội vẫn gặp nhiều trở ngại do thiếu kinh phí, chủ yếu từ nguồn bao cấp của Nhà nước. Trong điều kiện xoá bỏ chế độ bao cấp, thách thức lớn nhất của các tổ chức Hội là: muốn phát triển tổ chức và đẩy mạnh hoạt động thì phải tìm phương hướng và phương thức hoạt động thích hợp để tự BÁO CÁO ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG MÔI TRƯỜNG Dự án Đầu tư xây dựng Khu liên hợp Khoa học - Đào tạo tại Từ Sơn - Bắc Ninh Cơ quan tư vấn: Trạm Quan trắc và Phân tích môi trường - Sở TNMT Bắc Ninh Đường Hai Bà Trưng, Phường Suối Hoa, thành phố Bắc Ninh. ĐT/Fax: (0241) 874 124- 874 125/ 811 257 10 tài trợ. Trong điều kiện đổi mới, Hội Khoa học Kinh tế đề ra nguyên tắc là: Chất xám phải được sử dụng trả tiền, mà muốn được người sử dụng trả tiền thì chất xám phải đem lại lợi ích thiết thực cho người sử dụng. Theo nguyên tắc này, nhiều tổ chức khoa học công nghệ và dịch vụ khoa học trực thuộc Trung ương Hội lần lượt ra đời: - Thời báo kinh tế Việt Nam ra đời năm 1991, dần trở thành một trong những tờ báo kinh tế có uy tín của đất nước, xuất bản tiếng Việt và tiếng Anh. Đến nay, thời báo Việt nam có 5 ấn phẩm khác nhau, kể cả nhật báo, tuần báo, nguyệt báo và báo điện tử (mạng INTERNET). Doanh thu của báo đã tăng nhanh đạt 50 tỷ đồng mỗi năm. Sự phát triển của Báo đòi hỏi có những cơ sở hiện đại và tiện nghi hơn, tập hợp nhiều nhà nghiên cứu kinh tế và hoạt dộng thực tiễn trong các lĩnh vực quản lý, kinh doanh và công nghệ hiện đại từ các địa phương và ở nước ngoài cùng tham gia. - Trường đại học kinh doanh và công nghệ Hà Nội thành lập năm 1996, đến nay đã đạt quy mô trên 8.000 sinh viên. Hàng nghìn sinh viên tốt nghiệp ra trường đã được các cơ quan tuyển dụng đánh giá cao. Nhiều sinh viên tạo được việc làm cho chính mình và cho nhiều người khác. Với các hoạt động đa dạng, doanh thu của trường mỗi năm trên 30 tỷ đồng. Trường đã xây dựng được cơ sở mới với diện tích gần 1ha tại Vĩnh Tuy, nhưng cũng chỉ đủ sức chứa giáo viên và 5.000 sinh viên. Nhà trường vẫn phải thuê thêm địa điểm khác để làm giảng đường. Trường vẫn không có điều kiện để đẩy mạnh giáo dục toàn diện như thiếu sân thể thao, thư viện lớn, ký túc xá cho sinh viên từ các nơi đến. - Hội Khoa học Kinh tế Việt Nam hiện có trên 20 Trung tâm và Viện nghiên cứu hoạt động trong các lĩnh vực đào tạo, nghiên cứu, chuyển giao công nghệ, thông tin, tư vấn đã cung cấp cho xã hội nhiều sản phẩm khoa học và dịch vụ khoa học được đánh giá cao. Trên 1.000 nhà khoa học đã được thu hút vào hoạt động của các tổ chức nêu trên. Một số tỉnh hội, chi hội thuộc các trường đại học và hội ngành cũng tìm được những đề tài nghiên cứu, những Dự án nghiên cứu hoặc những hoạt động đào tạo và phổ biến kiến thức, vừa đem lại thu nhập cho tổ chức của mình vừa phát huy được trí tuệ, chất xám của các nhà khoa học. Để tiến tới đại hội III (2001), Trung ương Hội đã có một quyết định quan trọng về đăng ký Hội viên. Đợt đăng ký đầu tiên năm 2000 đã có trên 1.400 [...]... 214/Q-SXD ngy 2/1/2006 nh sau: - Khu A l khu trng i hc Kinh doanh v Cụng ngh H Ni Khu A c phõn thnh 3 phõn khu: + Khu A1: Khu lp hc, ging ng + Hiu b + Khu A2: Khu ký tỳc xỏ sinh viờn, nh n, dch v, cõu lc b sinh viờn + Khu A3: Khu th thao sinh viờn, giỏo viờn gm nh tp th thi u th thao, sõn búng v cỏc sõn tp th thao khỏc, b bi - Khu B l khu nghiờn cu khoa hc, bao gm cỏc khu: + Khu B1: Gm cỏc cụng trỡnh nh:... dng Khu liờn hp Khoa hc - o to ti T Sn - Bc Ninh Đờng quy hoạch Lối vào chính Đờng quy hoạch A1 A1 A1 Khu học tập + giảng đờng Khu học tập + Hiệu bộ Khu học tập + Giảng đờng A3 A2 Khu thể thao sinh viên + giáo viên Khu ở sinh viên dịch vụ, CLB sinh viên B1 B1 B2 B2 Cây xanh , mặt nớc Cây xanh , mặt nớc BQL + CLB khu B, để xe B1 B1 B2 B2 Lối vào khu B Lối vào khu làm việc B2 Lối vào khu B C quan t vn:... cht Hi Khoa hc Kinh t Vit Nam l mt tng hi khoa hc kinh t ang phỏt trin, vi h thng Trng i hc v cỏc vin nghiờn cu ng dng L mt t chc xó hi ngh nghip trong lnh vc khoa hc kinh t, Hi kinh t Vit Nam tip tc phỏt huy cỏc thnh qu ó t c, ra sc tp hp i ng cỏc nh khoa hc trong lnh vc kinh t, hot ng vỡ s phn vinh ca t nc Hi khoa hc kinh t Vit Nam la chn cho mỡnh s mnh l t chc qun chỳng, tp hp cỏc nh Kinh t lm tt... BO CO NH GI TC NG MễI TRNG D ỏn u t xõy dng Khu liờn hp Khoa hc - o to ti T Sn - Bc Ninh - Ti chớnh - K toỏn - Kinh t i ngoi - Qun lý doanh nghip - Hnh chớnh doanh nghip 3 S dng tng i thnh tho Ting anh kinh doanh 4 S dng thnh tho mỏy vi tớnh C nhõn ting anh c trang b 3 cụng c ngh nghip: 1 S dng thnh tho ting anh kinh doanh 2 Cú kin thc v k nng v kinh t kinh doanh m nhim vai trũ tr lý i ngoi ca giỏm... 2002, n lt Hi Khoa hc kinh t Vit Nam ng ra t chc cuc hi tho khoa hc quc t ca Liờn hip cỏc hi khoa hc kinh t cỏc nc ụng Nam FAEA Cỏc cuc hi tho c tin hnh ti H Ni vi ch : Ton cu hoỏ kinh t - c hi v thỏch thc i vi cỏc nc ASEAN Th tng chớnh ph ó n d khai mc Hi tho ny Hi tho c cỏc nh kinh t trong v ngoi nc ỏnh giỏ cao v cht lng cỏc bỏo cỏo tho lun v cụng tỏc t chc Hng nm, Hi khoa hc Kinh t Vit Nam u cú Hi... l: + Hi khoa hc kinh t nụng nghip C quan t vn: Trm Quan trc v Phõn tớch mụi trng - S TNMT Bc Ninh ng Hai B Trng, Phng Sui Hoa, thnh ph Bc Ninh T/Fax: (0241) 874 12 4- 874 125/ 811 257 17 BO CO NH GI TC NG MễI TRNG D ỏn u t xõy dng Khu liờn hp Khoa hc - o to ti T Sn - Bc Ninh + Hi khoa hc kinh t Nng lng + Hi kinh t lng Hi cú 50 chi hi hot ng cỏc vin nghiờn cu (vin Kinh t Vit Nam, vin kinh t v Chớnh tr... trng - S TNMT Bc Ninh ng Hai B Trng, Phng Sui Hoa, thnh ph Bc Ninh T/Fax: (0241) 874 12 4- 874 125/ 811 257 14 BO CO NH GI TC NG MễI TRNG D ỏn u t xõy dng Khu liờn hp Khoa hc - o to ti T Sn - Bc Ninh 7/ Trung tõm h tr v chuyn giao k thut cho nụng dõn v min nỳi: c thnh lp theo quyt nh s 57/Q-CT ngy 14/10/2003 ca Hi Khoa hc Kinh t Vit Nam Tr s chớnh ti 177 Thanh Nhn - Qun Hi B Trng H Ni Chc nng nhim v: -. .. doanh - th trng cho cỏc i tng khỏc nhau - T chc thc hin cỏc D ỏn h tr ng dng tin b k thut phc v phỏt trin nụng thụn 8/ Trung tõm t vn phỏt trin vỡ sc kho cng ng: c thnh lp theo quyt nh s 59/Q-CT ngy 20/10/2003 ca Hi Khoa hc Kinh t Vit Nam Tr s chớnh ti 3B Quc T Giỏm - Qun ng a Thnh Ph H Ni Chc nng nhim v: - Nghiờn cu khoa hc trong lnh vc i sng v phỏt trin cng ng; nghiờn cu cỏc yu t kinh t, phi kinh. .. 874 12 4- 874 125/ 811 257 25 BO CO NH GI TC NG MễI TRNG D ỏn u t xõy dng Khu liờn hp Khoa hc - o to ti T Sn - Bc Ninh - Nh nc to iu kin cho cỏc trng t chc nghiờn cu, ng dng, ph bin khoa hc cụng ngh, kt hp o to vi nghiờn cu khoa hc v sn xut nhm nõng cao cht lng giỏo dc v phc v xó hi, tng bc thc hin vai trũ trung tõm vn hoỏ, khoa hc, cụng ngh ca a phng hoc ca c nc - Trng cao ng, i hc, vin nghiờn cu khoa. .. trng - S TNMT Bc Ninh ng Hai B Trng, Phng Sui Hoa, thnh ph Bc Ninh T/Fax: (0241) 874 12 4- 874 125/ 811 257 28 BO CO NH GI TC NG MễI TRNG D ỏn u t xõy dng Khu liờn hp Khoa hc - o to ti T Sn - Bc Ninh 4.2.2 Phng ỏn quy hoch tng mt bng la chn a/ S phõn khu chc nng Mt bng quy hoch khu liờn hp nghiờn cu khoa hc v o to c phõn lm 2 khu chc nng chớnh ó c S xõy dng phờ duyt tng mt bng ti quyt nh 214/Q-SXD . thuật Dự án “Đầu tư xây dựng Khu liên hợp Khoa học - Đào tạo của BQL Dự án Hội Khoa học Kinh tế Việt Nam. - Hồ sơ thiết kế Dự án Khu liên hợp Khoa học – Đào tạo. - Các số liệu đo đạc, khảo. trình kinh tế kỹ thuật Dự án “Đầu tư xây dựng Khu liên hợp Khoa học - Đào tạo của BQL Dự án Hội Khoa học Kinh tế Việt Nam. 2. Tổ chức thu thập số liệu về điều kiện địa lý tự nhiên, kinh tế xã hội. cán bộ giảng dạy, sân vận động, nhà luyện tập thi đấu thể thao, 1.2 Chủ Dự án - Tên Dự án: Đầu tư xây dựng Khu liên hợp Khoa học - Đào tạo. - Chủ đầu tư: Hội Khoa học Kinh tế Việt Nam. -
- Xem thêm -

Xem thêm: đánh giá tác động môi trường của dự án khu liên hợp khoa học - đào tạo của hội khoa học – kinh tế việt nam, đánh giá tác động môi trường của dự án khu liên hợp khoa học - đào tạo của hội khoa học – kinh tế việt nam,

Từ khóa liên quan