0

đánh giá tác động môi trường dự án khai thác than tại khu vực iii mỏ than nước vàng

67 733 15

Đang tải.... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 01/02/2015, 17:20

MỞ ĐẦU I. XUẤT XỨ CỦA DỰ ÁN Than là một trong những nguyên liệu chất đốt chủ yếu của nền công nghiệp và dùng trong sinh hoạt của nhân dân. Ngoài việc than dùng làm chất đốt trong sinh hoạt, than còn là nguồn nhiên liệu chủ yếu cho các ngành công nghiệp lớn như: sản xuất thép, nhiệt điện, xi măng Trong những năm tới, than dùng cho tiêu thụ trong nước và xuất khẩu ngày càng tăng cao. Do vậy, bên cạnh việc khai thác than ở những mỏ có trữ lượng lớn, cần huy động cả những mỏ có trữ lượng nhỏ nhằm đáp ứng nhu cầu về than cho thị trường. Khu vực III mỏ than Nước Vàng là một mỏ than đã được điều tra, thăm dò. Theo đánh giá ban đầu đây là điểm than có chất lượng trung bình, trữ lượng than nhỏ nên trước đây không nằm trong quy hoạch khai thác của các đơn vị khai thác than nhà nước. Trong những năm 1998 trở lại đây tình trạng khai thác than trái phép tại khu vực khu III mỏ than Nước Vàng đang diễn ra đã làm mất trật tự, gây lãng phí nguồn tài nguyên khoáng sản và đã có nguy cơ xảy ra tai nạn cho người lao động. Mặc dù chính quyền địa phương đã áp dụng các biện pháp để ngăn chặn, nhưng hiện tượng khai thác than trái phép tại các địa phương trên vẫn chưa hoàn toàn xoá bỏ. Để đưa việc khai thác than trong vùng tuân thủ các quy trình, quy phạm kỹ thuật an toàn của nhà nước, nhằm khai thác than ngày càng có hiệu quả, tránh lãng phí nguồn tài nguyên khoáng sản và phục vụ nhu cầu tiêu dùng của nhân dân, đồng thời giải quyết công ăn việc làm cho người lao động tại địa phương. Vì vậy Công ty cổ phần Thương mại Bắc Giang đã tổng hợp tài liệu, tìm kiếm sơ bộ vùng than Đông Bắc Bảo đài Yên Tử do đoàn địa chất 2E của Liên đoàn địa chất II Uông Bí thực hiện năm 1966 – 1967. Do vây Công ty cổ phần Thương mại Bắc Giang xây dựng Báo cáo nghiên cứu khả thi và Báo cáo Đánh giá tác động môi trường dự án khai thác than tại khu vực III -mỏ than Nước Vàng thuộc xã Lục Sơn huyện Lục Nam -tỉnh Bắc Giang trình hội đồng thẩm định, các ban ngành hữu quan, UBND tỉnh Bắc Giang xin phê duyệt và cấp phép khai thác. TÀI LIỆU ĐƯỢC CUNG CẤP TẠI DIỄN ĐÀN MÔI TRƯỜNG XANH WWW.MTX.VN TÀI LIỆU CHỈ MANG TÍNH CHẤT THAM KHẢO II. CĂN CỨ PHÁP LÝ VÀ TÀI LIỆU KỸ THUẬT LẬP BÁO CÁO ĐTM II.1 Căn cứ pháp lý 1. Luật Bảo vệ môi trường được Quốc hội Nước CHXHCN Việt Nam thông qua, ngày 29/11/2005. 2. Nghị định 80/2006/NĐ-CP, ngày 9/8/2006 của Chính phủ về hướng dẫn thi hành Luật Bảo vệ môi trường. 3.Thông tư số 08/2006/TT-BTNMT, ngày 08/9/2006 của Bộ Tài nguyên và Môi trường hướng dẫn về lập báo cáo đánh giá tác động môi trường chiến lược, đánh giá tác động môi trường (ĐTM) và cam kết bảo vệ môi trường. 4. Các Tiêu chuẩn Nhà nước Việt Nam (TCVN) về môi trường hiện hành. 5. Luật khoáng sản, ngày 20/3/1996 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật khoáng sản ngày 16/4/2005. 6. Nghị định số 160/2005/NĐ-CP của Chính phủ về hướng dẫn thi hành Luật khoáng sản và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật khoáng sản. 7. Thông tư liên tịch số 126/1999/TTLT-BTC-BCN-BKHCNMT, ngày 22/10/1999 của liên Bộ Tài chính, Bộ Công nghiệp, Bộ KHCN &MT hướng dẫn ký quĩ để phục hồi môi trường trong khai thác khoáng sản. 8. Công văn số 2737/VPCP ngày 22/5/2007 của thủ tướng chính phủ đồng ý việc khai thác mỏ than tại khu vực III – mỏ than Nước Vàng thuộc xã Lục Sơn - huyện Lục Nam -tỉnh Bắc Giang. 9. Quyết định số 35/2006/QĐ-BC, ngày 13/10/2006 của Bộ Công nghiệp về việc ban hành quy phạm khai thác than hầm lò và diệp thạch 18-TCN-5-2006 II.2 Tiêu chuẩn Việt Nam 1. Các tiêu chuẩn môi trường Việt Nam ban hành theo Quyết định số 22/2006/QĐ - BTNMT ngày 18/12/2006 của Bộ trưởng Bộ TN & MT và các tiêu chuẩn Việt Nam khác có liên quan. 2. Các tiêu chuẩn vệ sinh lao động ban hành theo Quyết định số 3733/2002/QĐ- BYT ngày 10/10/2002 của Bộ trưởng Bộ Ytế ( Bao gồm 21 tiêu chuẩn vệ sinh lao động, 5 nguyên tắc và 7 thông số vệ sinh lao động) và các tiêu chuẩn môi trường lao động khác có liên quan. TÀI LIỆU ĐƯỢC CUNG CẤP TẠI DIỄN ĐÀN MÔI TRƯỜNG XANH WWW.MTX.VN TÀI LIỆU CHỈ MANG TÍNH CHẤT THAM KHẢO II.3 Cỏc ti liu k thut 1. H s xin phộp khai thỏc than v Bỏo cỏo nghiờn cu kh thi khai thỏc than ti khu vc III -m than Nc Vng thuc xó Lc Sn huyn Lc Nam -tnh Bc Giang 2. Tng hp cỏc s liu v tỡnh hỡnh phỏt trin kinh t - xó hi ti a bn d kin thc hin d ỏn trong nhng nm gn õy. 3. Cỏc s liu v hin trng mụi trng trờn a bn d kin trin khai d ỏn do Trm Quan trc phõn tớch mụi trng tnh Bc Ninh thc hin thỏng 7/2007. III. T CHC THC HIN Ch u t d ỏn ó phi hp vi Trm Quan trc v phõn tớch mụi trng - S Ti nguyờn v Mụi trng Bc Ninh tin hnh cỏc bc cn thit lp Bỏo cỏo TM. - C quan t vn : Trm Quan trc v phõn tớch mụi trng - S Ti nguyờn v mụi trng Bc Ninh. - Trm trng : Nguyn i ng. - a ch liờn h : S 11 ng Hai B Trng - Phng Sui Hoa - Thnh Ph Bc Ninh - Tnh Bc Ninh. in thoi/Fax : 0241.874.125/811.257 Trỡnh t thc hin cỏc bc nh sau: 1. Nghiên cứu kỹ Báo cáo nghiên cứu khả thi khai thác than tại khu vực III- mỏ than Nớc Vàng thuộc Khe Dền xã Lục Sơn huyện Lục Nam-tỉnh Bắc Giang . 2. Tổ chức thu thập số liệu về điều kiện tự nhiên, kinh tế xã hội của xã Lục Sơn-huyện Lục Nam - tỉnh Bắc Giang. 3. Tổ chức điều tra hiện trạng môi trờng khu xây dựng dự án, hiện trạng môi trờng các khu vực lân cận, chú ý khả năng gây ô nhiễm đến môi trờng 4. Tổ chức điều tra hiện trạng môi trờng đa dạng sinh học các tác động của dự án môi trờng ảnh hởng đến môi trờng sinh học. 5. Tổ chức điều tra, lấy mẫu đo đạc, chất lợng môi trờng trờng không khí, và môi trờng nớc trong khu vực thực hiện dự án sẽ tiến hành và các vùng lân cận. TI LIU C CUNG CP TI DIN N MễI TRNG XANH WWW.MTX.VN TI LIU CH MANG TNH CHT THAM KHO 6. Trªn c¬ së c¸c sè liÖu ®iÒu tra, ph©n tÝch hiÖn tr¹ng m«i tr−êng, tæng hîp sè liÖu lËp b¸o c¸o ®¸nh gi¸ t¸c ®éng m«i tr−êng cña dù ¸n. Bảng 1: Danh sách thiết bị lấy mẫu, đo đạc, phân tích Stt Tên thiết bị Nước SX Các thiết bị đo đạc và lấy mẫu phân tích chất lượng môi trường không khí 1 Thiết bị lấy mẫu khí AS-3 Việt Nam 2 Máy đo tốc độ gió Anh 3 Máy đo nhiệt độ, độ ẩm Mỹ Các thiết bị đo bụi và tiếng ồn 4 Thiết bị đo tiếng ồn tích phân Mỹ 5 Thiết bị lấy mẫu bụi tổng số SL-15P Nhật Các thiết bị lấy mẫu và phân tích nước, đất 6 Thiết bị lấy mẫu nước cầm tay Mỹ 7 Tủ sấy Mỹ 8 Máy phân tích cực phổ Việt Nam 9 Tủ ổn nhiệt BOD Mỹ 10 Máy so màu DR 5000 Mỹ Bảng 2. Danh sách cán bộ tham gia lập Báo cáo ĐTM TT Họ và tên Chức vị, cơ quan, chuyên môn 1 Dương Thị Chung Kỹ sư Trưởng phòng TV- KTMT 2 Nguyễn Thị Diễm Hương Cử nhân Trưởng phòng quan trắc 3 Trần Thanh Nam Kỹ sư Cán bộ 4 Phùng Thế Tân Cử nhân Cán bộ TÀI LIỆU ĐƯỢC CUNG CẤP TẠI DIỄN ĐÀN MÔI TRƯỜNG XANH WWW.MTX.VN TÀI LIỆU CHỈ MANG TÍNH CHẤT THAM KHẢO 5 Đặng Trường Giang Cử nhân Cán bộ CHƯƠNG I MÔ TẢ TÓM TẮT DỰ ÁN I.1. TÊN DỰ ÁN Dự án đầu tư khai thác than tại khu vực III – mỏ than Nước Vàng I.2. CHỦ DỰ ÁN Công ty cổ phần Thương mại Bắc Giang + Người đứng đầu chủ dự án: Vũ Văn Tuấn + Chức vụ: Giám đốc Công ty TÀI LIỆU ĐƯỢC CUNG CẤP TẠI DIỄN ĐÀN MÔI TRƯỜNG XANH WWW.MTX.VN TÀI LIỆU CHỈ MANG TÍNH CHẤT THAM KHẢO + Địa chỉ: Số 36 đường Nguyễn Văn Cừ - phường Lê Lợi -thành phố Bắc Giang, tỉnh Bắc Giang. + Điện thoại /Fax : 0240.854875 I.3. VỊ TRÍ THỰC HIỆN DỰ ÁN Mỏ than Khu III cùng với mỏ than khu I thuộc mỏ than Nước Vàng thuộc địa phận xã Lục Sơn, huyện Lục Nam, tỉnh Bắc Giang. Khu I mỏ than Nước Vàng đã được UBND tỉnh cấp phép cho Công ty TNHH Việt Hoàng từ năm 2006. Khu 3 mỏ than Nước Vàng có diện tích 60 ha với toạ độ các điểm góc giới hạn như sau: Bảng 1.1: Toạ độ các điểm góc khu III mỏ than Nước Vàng Điểm góc Toạ độ VN -2000 X (m) Y (m) 1 2343 600 666 690 2 2444 210 666 630 3 2344 510 666 970 4 2344 510 667 370 5 2343 600 667 370 Mỏ khu III Nước Vàng đã được Đoàn địa chất 2E Liên đoàn địa chất II Uông Bí tìm kiếm và đánh giá từ năm 1966-1967 và xác định có 3 vỉa than V4, V5, V6, chiều dày vỉa không ổn định, trung bình từ 0,5-3,5m, Trữ lượng than khu III mỏ Nước Vàng nằm trong vùng than Bảo Đài -Yên Tử đã được tính trữ lượng ở cấp C 2 . Trữ lượng mỏ: 506.113 tấn, trữ lượng khai thác: 303.667tấn. Hiện trạng khu mỏ là đồi núi, mức cao địa hình cao nhất khoảng +455m và thấp nhất là +50m Khu vực m, ỏ là đất lâm nghiệp với các loại cây trồng và cây bụi tự nhiên có độ che phủ lớn và mật độ cây tương đối dầy đặc. Trong khu vực mỏ không có hộ dân nào sinh sống, cách khu tập trung dân cư khoảng 4km theo đường chim bay. Đường vận chuyển than sau khi khai thác chủ yếu là đường của công ty Việt Hoàng đang sử dụng đi qua đường ĐT 293 nối với Quốc lộ 31. I.4. NỘI DUNG CHỦ YẾU CỦA DỰ ÁN I.4.1. Công su ất thiết kế và tuổi thọ của mỏ TÀI LIỆU ĐƯỢC CUNG CẤP TẠI DIỄN ĐÀN MÔI TRƯỜNG XANH WWW.MTX.VN TÀI LIỆU CHỈ MANG TÍNH CHẤT THAM KHẢO * Công suất khai thác: Căn cứ vào điều kiện địa chất khả năng đáp ứng về thiết bị, nhân lực và nhu cầu tiêu thụ, công suất mỏ được xác định trong khai thác hầm lò là 25.000 tấn/năm * Tuổi thọ của mỏ: Tuổi thọ mỏ là thời gian khai thác hết trữ lượng công nghiệp cộng với thời gian xây dựng cơ bản và thời gian khấu vét cuối cùng. Với trữ lượng đã xác định và sản lượng mỏ là 25.000 tấn /năm, tính cả thời gian xây dựng cơ bản và thời gian khấu vét than cuối cùng, thời gian thực tế của mỏ là 12 năm. I.4.2 Công nghệ và thiết bị khai thác than Căn cứ vào địa hình, cấu trúc vỉa than, điều kiện mỏ, dự án lựa chọn công nghệ khai thác hầm lò. Than được khai thác theo công nghệ truyền thống: khai thác hầm lò theo tính chất của vỉa than. Tuy nhiên, đặc điểm của khu III mỏ than Nước Vàng phần lớn các vỉa than nằm sâu dưới lớp đất mặt nên việc việc khai thác bằng công nghệ hầm lò sẽ cho hiệu quả kinh tế hơn so với công nghệ khai thác lộ thiên nhằm giảm chi phí để bóc lớp đất bề mặt. Trên cơ sở tài liệu hiện trạng địa chất-khai thác khu mỏ, điều kiện kỹ thuật, khả năng áp dụng công nghệ và trình độ tay nghề của công nhân đề án dự kiến công nghệ khai thác sau: * Hệ thống khai thác cột dài theo phương chống lò bằng gỗ, áp dụng cho vỉa có chiều dày < 3,5m, góc dốc α < 40 0 . Khấu than trong lò chợ bằng phương pháp khoan nổ mìn, điều khiển vách đá bằng phương pháp phá hoả toàn phần. * Hệ thống khai thác cột dài theo phương chống giữ lò chợ bằng gỗ, áp dụng cho vỉa có chiều dày từ 3-5m, góc dốc đến 45 0 . Khấu than lò chợ bằng phương pháp nổ mìn, điều khiển vách đá bằng phương pháp phá hoả toàn phần. TÀI LIỆU ĐƯỢC CUNG CẤP TẠI DIỄN ĐÀN MÔI TRƯỜNG XANH WWW.MTX.VN TÀI LIỆU CHỈ MANG TÍNH CHẤT THAM KHẢO Hình 1.1: Sơ đồ công nghệ khai thác, chế biến than (kèm dòng thải) MỎ THAN Đào lò khai thông Lò chợ khấu than Than nguyên khai Sàng tuy ển Đào lò chuẩn bị Đất đá thải đào lò, bụi, nước thải sinh hoạt của công nghiệp Bụi, khí độc hại, nước thải lò, nước thải sinh hoạt, tiếng ồn Khoan nổ mìn Lắp đặt điện, nước, các thiết bị trong lò Khoan nổ mìn Đất đá thải, tiếng ồn TÀI LIỆU ĐƯỢC CUNG CẤP TẠI DIỄN ĐÀN MÔI TRƯỜNG XANH WWW.MTX.VN TÀI LIỆU CHỈ MANG TÍNH CHẤT THAM KHẢO 1. Khai thông chuẩn bị khai trường * Khai thông tầng lò bằng - Vị trí cửa lò: Chọn vị trí cửa lò bằng + 270 ở phía Đông Bắc mỏ - Chiều sâu khai khai thác: Chiều sâu tầng khai thác lựa chọn phù hợp, với chiều dài lò chợ từ 100 -:- 150m, trữ lượng huy động của tầng đảm bảo khai thác ổn định 10-:-12 năm. - Giải pháp khai thông: Căn cứa tài liệu địa chất mỏ, chia khai trường ra làm 2 khu khai thác: vỉa V4, vỉa V5, vỉa V6. Khai trường được khai thông lò bằng các mức +270, +280 và Lò xuyên vỉa vận tải mức + 150 khu 2 đào từ mặt bằng + 150 dài 454m khai thông cho vỉa 4,5 và 6. Xuyên vỉa II mức + 150 dùng vận tải than lò chợ 4-6 và 4- 4 trong giai đoạn đạt công suất thiết kế và các lò chợ duy trì sản xuất tầng lò bằng + 150 -:- +225. Đường lò này sẽ được duy trì làm lò thông gió khi khai thác tầng lò giếng. Lò xuyên vỉa + 300 đào từ mặt bằng + 300 vào khai thông trước hết cho vỉa 6, lò chiều dài 198m. Đây là lò vận tải than trong lò chợ. * Khai thông tầng lò giếng mức + 150 -:- ± 0+ Khai thông cho tầng lò giếng ± 0 -:- +150 bằng hai giếng nghiêng: Giếng chính băng tải +150 -:- -25 dài 635m, góc dốc 16 0 , diện tích khi đào S đ =16.0m 2 , khi chống S c 13.1m 2 chống bằng thép CBI27. Giếng phụ trục tải +150-:- -5 dài 384m, góc dốc 23 0 , diện tích khi đào S đ =13.1m 2 , khi chống S c =10.5m 2 chống bằng thép CBI22. Từ sân ga bên giếng mức +0 tiến hành đào lò xuyên vỉa ± 0 khai thông cho vỉa 4,5 và 6. 2. Đào lò chuẩn bị: - Các đường lò chuẩn bị đào trong mỏ than dùng tổ hợp thiết bị: Máy khoan điện cầm tay xúc bốc bằng máng cào kết hợp với thủ công đổ lên goòng và đưa ra Than thành phẩm TÀI LIỆU ĐƯỢC CUNG CẤP TẠI DIỄN ĐÀN MÔI TRƯỜNG XANH WWW.MTX.VN TÀI LIỆU CHỈ MANG TÍNH CHẤT THAM KHẢO ngoài bằng xe goòng 3 tấn. - Các đường lò chuẩn bị đào trong đá áp dụng tổ hợp thiết bị: Máy khoan khí ép, kết hợp búa chèn, máy nén khí di động, xúc bốc bằng máy xúc đá kết hợp thủ công đổ lên goòng và đưa ra ngoài. - Thông gió khi đào lò chuẩn bị bằng quạt cục bộ CBM - 6M hoặc loại tương đương với ống gió bằng nhựa tổng hợp. 3. Khấu than chống lò: Lò chợ chống gỗ: Thực hiện khấu than bằng khoan nổ mìn kết hợp với phá than bằng choòng, cuốc. Luồng khai thác được chống bằng gỗ dạng theo dọc, luồng bảo vệ chống bằng các cũi lợn gỗ. 4. Vận tải trong lò: * Vận tải phần lò bằng. - Vận tải than ở lò chợ bằng máng cào cho các vỉa thoải và bằng máng trượt cho các vỉa dốc. - Vận tải than ở các lò dọc vỉa phân tầng, lò song song bằng máng cào, băng tải. - Vận tải than ở các lò dọc vỉa và xuyên vỉa các mức bằng xe goòng, bằng tời. - Đất đá thải trong quá trình đào lò được xúc vào các goòng chuyển ra ngoài mặt bằng cửa lò sau đó ra bãi thải. - Vận tải thiết bị và vật liệu: Gỗ chống lò được vận tải qua các lò thông gió cấp gỗ thủ công, sau đó thả xuống các lò chợ. Thiết bị vật tư phục vụ sản xuất ở lò vận tải chính được đưa đến nơi sử dung bằng goòng điện ắc quy kết hợp với đẩy thủ công. 5. Quy trình công nghệ sàng tuyển, chế biến than Đầu tư xây dựng dây chuyền sàng tuyển công suất 25.000 tấn /năm với các công đoạn chủ yếu sau - Sàng tách cục quá cỡ +300mm bằng sàng song tĩnh a =300mm - Sàng phân loại than nguyên khai 0-300mm thành 3 cấp hạt: than cám 0- 15mm, than cấp hạt 15-70mm và 70-300mm. TÀI LIỆU ĐƯỢC CUNG CẤP TẠI DIỄN ĐÀN MÔI TRƯỜNG XANH WWW.MTX.VN TÀI LIỆU CHỈ MANG TÍNH CHẤT THAM KHẢO [...]... LIỆU ĐƯỢC CUNG CẤP TẠI DIỄN ĐÀN MÔI TRƯỜNG XANH WWW.MTX.VN TÀI LIỆU CHỈ MANG TÍNH CHẤT THAM KHẢO Ghi chú: (-)Không quy định k; Kphđ: Không phát hiện được CHƯƠNG III ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG CỦA DỰ ÁN ĐẾN MÔI TRƯỜNG III. 1 CÁC YẾU TỐ TÁC ĐỘNG ĐẾN MÔI TRƯỜNG, NGUỒN PHÁT SINH Các nguồn phát sinh chất thải gây ô nhiễm môi trường liên quan đến dự án Đầu tư khai thác than tại khu III mỏ than Nước Vàng -xã Lục Sơn... II.2 HIỆN TRẠNG MÔI TRƯỜNG Để đánh giá hiện trạng môi trường khu vực cũng như tạo cơ sở cho việc đánh giá những thay đổi đến môi trường khu vực trong tương lai, nhóm công tác đã thực hiện việc đo đạc chất lượng môi trường khu vực Dự án Kết quả đo đạc, phân tích các thông số môi trường được trình bày như sau: II.2.1 Hiện trạng môi trường không khí TÀI LIỆU ĐƯỢC CUNG CẤP TẠI DIỄN ĐÀN MÔI TRƯỜNG XANH WWW.MTX.VN... đến môi trường và sức khoẻ con người Tuy nhiên do môi trường thi công mặt bằng rộng, thoáng và rễ phân tán nên tác động của chúng đến môi trường và con người là rất hạn chế 2 Giai đoạn khai thác mỏ TÀI LIỆU ĐƯỢC CUNG CẤP TẠI DIỄN ĐÀN MÔI TRƯỜNG XANH WWW.MTX.VN TÀI LIỆU CHỈ MANG TÍNH CHẤT THAM KHẢO Khu III mỏ than Nước Vàng là mỏ dùng công nghệ khai thác hầm lò nên các tác động xấu do khai thác đến môi. .. đá thải do công tác đào lò và sàng tuyển than được mỏ vận chuyển bằng ô tô đi đổ tại bãi thải của mỏ sẽ xây dựng theo đung quy định, do đó khả năng tác động xấu của đất đá thải đến môi trường là không đáng kể và có thể kiểm soát được III. 3 TÁC ĐỘNG ĐẾN MÔI TRƯỜNG SINH THÁI Các hoạt động khai thác chế biến than tại khu III mỏ than Nước Vàng nếu không được chú trọng công tác bảo vệ môi trường và xử lý... và khả năng tiếp nhận nước thải trong khu vực: Khai trường mỏ Nước Vàng có suối Khe Dền Vàng chảy qua mặt bằng đổ vào sông Lục Nam, khả năng tiếp nhận nước thải của suối là tốt do có lòng suối rộng và chưa bị bồi lấp Ảnh hưởng đến môi trường nước mặt: Hoạt động khai thác than khu III mỏ than Nước Vàng có thể gây ô nhiễm môi trường nguồn nước mặt trong khu vực mà chủ yếu là nguồn nước suối Khe Dền là... toàn bộ cán bộ công nhân viên trong Mỏ cần tuân thủ chặt chẽ những quy trình, quy phạm trong khi khai thác, sử dụng máy móc trang thiết bị, bảo quản vận chuyển nguyên, nhiên liệu, vật liệu nổ.v.v III. 6 MA TRẬN ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG MÔI TRƯỜNG Bảng ma trận môi trường sau đây sẽ tổng quát các tác động của dự án đến môi trường Trong ma trận dự báo tác động môi trường, các hoạt động phát triển của dự án bao... Xây dựng mỏ - Khai thác, chế biến Về mức độ tác động đến môi trường được chia thành: TÀI LIỆU ĐƯỢC CUNG CẤP TẠI DIỄN ĐÀN MÔI TRƯỜNG XANH WWW.MTX.VN TÀI LIỆU CHỈ MANG TÍNH CHẤT THAM KHẢO - Tác động tiêu cực nặng (- -) - Tác động tiêu cực nhẹ (-) - Không có tác động hoặc tác động không đáng kể (0) - Tác động tích cực (+ ) - Tác động rất tích cực (+ +) Bảng 3.3: Ma trận dự báo ĐMT TT Thành phần môi trường. .. được mô tả tại bản đồ kèm theo phụ lục báo cáo) II.2.2 Hiện trạng môi trường nước 1 Nước bề mặt Để đánh giá chất lượng môi trường nền, cơ quan tư vấn đã tiến hành lấy mẫu và phân tích chất lượng nước tại các thủy vực có khả năng chịu ảnh hưởng của dự án gồm: Nước suối sát khu III mỏ than Nước Vàng, xã Lục Sơn, huyện Lục Nam Kết quả phân tích cho thấy: Hiện tại, nồng độ hầu hết các thông số đánh giá chất... lao động STT 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Thời gian tác động (số giờ trong ngày) 8,0 6,0 4,0 3,0 2,0 1,5 1,0 0,5 0,25 Mức ồn (dB) 90 92 95 97 100 102 105 110 115 Nhìn chung tiếng ồn do hoạt động khai thác than do hoạt động khai thác than tại khu III mỏ than Nước Vàng chỉ ảnh hưởng trực tiếp đến công nhân vận hành, không gây ảnh hưởng đến môi trường bên ngoài và người dân trong khu vực xung quanh III. 2.3 Tác động. .. vị trí bắt đầu vào khu vực khai thác than K2 vị trí lấy mẫu cổng vào khu khai thác than K3, K4 – vị trí lấy mẫu trong khu vực khai thác TÀI LIỆU ĐƯỢC CUNG CẤP TẠI DIỄN ĐÀN MÔI TRƯỜNG XANH WWW.MTX.VN TÀI LIỆU CHỈ MANG TÍNH CHẤT THAM KHẢO Kết quả khảo sát do Trạm Quan trắc và phân tích môi trường -Sở TN &MT Bắc Ninh thực hiện trong tháng 7/2007 cho thấy: Khu vực mỏ và xưởng tuyển, môi trường không khí . cổ phần Thương mại Bắc Giang xây dựng Báo cáo nghiên cứu khả thi và Báo cáo Đánh giá tác động môi trường dự án khai thác than tại khu vực III -mỏ than Nước Vàng thuộc xã Lục Sơn huyện Lục Nam. Môi trường hướng dẫn về lập báo cáo đánh giá tác động môi trường chiến lược, đánh giá tác động môi trường (ĐTM) và cam kết bảo vệ môi trường. 4. Các Tiêu chuẩn Nhà nước Việt Nam (TCVN) về môi. Giang Cử nhân Cán bộ CHƯƠNG I MÔ TẢ TÓM TẮT DỰ ÁN I.1. TÊN DỰ ÁN Dự án đầu tư khai thác than tại khu vực III – mỏ than Nước Vàng I.2. CHỦ DỰ ÁN Công ty cổ
- Xem thêm -

Xem thêm: đánh giá tác động môi trường dự án khai thác than tại khu vực iii mỏ than nước vàng, đánh giá tác động môi trường dự án khai thác than tại khu vực iii mỏ than nước vàng,

Từ khóa liên quan