0

Báo cáo đánh giá tác động môi trường dự án đầu tư xây dựng công trình khai thác mỏ đá La Đông, xã La Hiên, huyện Võ Nhai, tỉnh Thái Nguyên

118 1,158 2

Đang tải.... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 01/02/2015, 17:04

Báo cáo đánh giá tác động môi trường dự án đầu tư xây dựng công trình khai thác mỏ đá La Đồng, xã La Hiên, huyện Võ Nhai, tỉnh Thái Nguyên MỞ ĐẦU 1. XUẤT XỨ CỦA DỰ ÁN 1.1. Tóm tắt về xuất xứ và hoàn cảnh ra đời của dự án Trong những năm gần đây, cùng với sự phát triển không ngừng của cả nước nói chung và tỉnh Thái Nguyên nói riêng ngày càng phát triển mạnh mẽ về mọi mặt. Tốc độ xây dựng ngày càng cao, cùng với đó là hàng loạt công trình xây dựng nhà ở và khu công nghiệp ra đời. Mặt khác đời sống nhân dân ngày càng được nâng cao dẫn đến nhu cầu xây dựng nhà cũng rất lớn. Từ thực tế đó, nhu cầu sử dụng vật liệu xây dựng, trong đó có đá vôi đang ngày càng tăng. Công ty Cổ phần Đại Hữu và Phát triển Dầu Khí tiến hành đầu tư xây dựng công trình mỏ đá La Đồng với công suất khai thác là 400.000m 3 đá nguyên khối/năm (tương đương 500.000m 3 đá thành phẩm/năm) nhằm khai thác và chế biến có hiệu quả đá làm vật liệu xây dựng cho ngành xây dựng trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên cũng như các địa phương khác trong cả nước. Mỏ đá La Đồng đi vào hoạt động sẽ là điều kiện thuận lợi để cung cấp vật liệu xây dựng cho các công trình xây dựng, cơ sở hạ tầng, giao thông, giải quyết được việc làm, tăng thu nhập cho nhân dân trong vùng, góp phần vào việc quản lý Nhà nước về tài nguyên khoáng sản, chấm dứt tình trạng khai thác tự do, trái phép ở khu vực, đồng thời đóng góp cho ngân sách Nhà nước thông qua việc nộp thuế và các khoản lệ phí quy định khác. Thực hiện Luật bảo vệ môi trường, Công ty Cổ phần Đại Hữu và Phát triển Dầu Khí tiến hành lập Báo cáo đánh giá tác động môi trường (ĐTM) cho dự án đầu tư xây dựng công trình mỏ đá La Đồng với công suất khai thác là 400.000m 3 đá nguyên khối /năm tại xã La Hiên, huyện Võ Nhai, tỉnh Thái Nguyên. 1.2. Cơ quan có thẩm quyền phê duyệt dự án đầu tư Hội đồng quản trị Công ty 1.3. Mối quan hệ của dự án với quy hoạch phát triển Dự án đầu tư xây dựng công trình mỏ đá La Đồng với công suất khai thác là 400.000m 3 đá nguyên khối/năm tại xã La Hiên, huyện Võ Nhai, tỉnh Thái Nguyên là dự án đầu tư mới, đáp ứng được nhu cầu nguyên vật liệu xây dựng chất lượng cao của tỉnh Thái Nguyên, phù hợp với các quy hoạch phát triển kinh tế của tỉnh cũng như của Nhà nước cụ thể như: Đơn vị tư vấn: Công ty cổ phần công nghệ môi trường Hiếu Anh ĐT: 0280.2468.999 Fax: 0280.375.6262 Website:www.hieuanh.com.vn Báo cáo đánh giá tác động môi trường dự án đầu tư xây dựng công trình khai thác mỏ đá La Đồng, xã La Hiên, huyện Võ Nhai, tỉnh Thái Nguyên - Luật Đầu tư ngày 29/11/2005 và Nghị định số 108/2006/NĐ-CP ngày 22/9/2006 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Đầu tư; - Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Thái Nguyên đến năm 2020; - Quy hoạch phát triển công nghiệp trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên giai đoạn 2006 - 2015 có tính đến 2020; - Quy hoạch VLXD tỉnh Thái Nguyên đến năm 2010 và định hướng đến năm 2015; Mỏ đá La Đồng không nằm trong khu công nghiệp, khu kinh tế, khu công nghệ cao, khu chế xuất. Trong khu vực dự án không có các di tích lịch sử, công trình tôn giáo, tín ngưỡng cần bảo vệ. 2. CĂN CỨ PHÁP LUẬT VÀ KỸ THUẬT CỦA VIỆC LẬP ĐTM 2.1. Căn cứ pháp luật - Luật Khoáng sản; Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật Khoáng sản số 46/2005/QH ngày 14/6/2005; - Luật Bảo vệ Môi trường do Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 29/11/2005 và có hiệu lực thi hành từ ngày 01/7/2006; - Luật Đầu tư do Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam khóa XI, kỳ họp thứ 8 thông qua ngày 29/11/2005 và có hiệu lực thi hành từ ngày 01/7/2006; - Luật Xây dựng được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 26/11/2003 và có hiệu lực thi hành ngày 01/7/2004; - Nghị Quyết số 41-NQ/TW ngày 15/11/2004 của Bộ chính trị về bảo vệ môi trường trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước; - Nghị định số 80/2006/NĐ-CP ngày 09/8/2006 của Chính phủ v/v quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Bảo vệ Môi trường; - Nghị định số 21/2008/NĐ-CP ngày 28/02/2008 của Chính phủ v/v sửa đổi bổ sung một số điều của Nghị định 80/2006/NĐ-CP ngày 9/8/2006 v/v Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Bảo vệ môi trường; - Nghị định số 59/2007/NĐ-CP của Chính phủ ngày 6/4/2007 về quản lý chất thải rắn; Đơn vị tư vấn: Công ty cổ phần công nghệ môi trường Hiếu Anh ĐT: 0280.2468.999 Fax: 0280.375.6262 Website:www.hieuanh.com.vn Báo cáo đánh giá tác động môi trường dự án đầu tư xây dựng công trình khai thác mỏ đá La Đồng, xã La Hiên, huyện Võ Nhai, tỉnh Thái Nguyên - Nghị định số 12/2009/NĐ-CP ngày 12/ 02 /2009 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình; - Nghị định số 83/2009/NĐ-CP ngày 15/10/2009 của Chính phủ v/v sửa đổi, bổ sung một số điều của nghị định số 12/2009/NĐ-CP ngày 12/02/2009 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình; - Quyết định số 256/2003/QĐ-TTg Thủ tướng Chính phủ ngày 02/12/2003 v/v phê duyệt chiến lược bảo vệ Môi trường Quốc gia đến năm 2010 và định hướng đến năm 2020; - Quyết định số 23/2006/QĐ-BTNMT ngày 26/12/2006 của Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc ban hành danh mục chất thải nguy hại; - Quyết định số 16/2008/QĐ-BTNMT ngày 31/12/2008 của Bộ Tài nguyên và Môi trường v/v ban hành các Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về môi trường; - Thông tư số 05/2008/TT-BTNMT ngày 08/12/2008 của Bộ Tài nguyên và Môi trường hướng dẫn về đánh giá môi trường chiến lược, đánh giá tác động môi trường và cam kết bảo vệ môi trường; - Thông tư số 12/2006/TT-BTNMT ngày 26/12/2006 của Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc hướng dẫn điều kiện hành nghề và thủ tục lập hồ sơ, đăng ký, cấp phép hành nghề, mã số quản lý chất thải nguy hại; - Thông tư số 16/2009/BTNMT ngày 07/10/2009 của Bộ Tài nguyên và Môi trường v/v ban hành các Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về môi trường; - Thông tư số 25/2009/BTNMT ngày 16/11/2009 của Bộ Tài nguyên và Môi trường v/v ban hành các Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về môi trường; - Thông tư số 01/2006/TT-BTNMT ngày 23/01/2006 của Bộ Tài nguyên và Môi trường về hướng dẫn thực hiện một số nội dung của nghị định số 160/2005/ND-CP ngày 27/12/2005 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành luật Khoáng sản và luật sửa đổi, bổ sung một số điều của luật khoáng sản; - Thông tư số 03/2007/TT-BCN ngày 18/6/2007 của Bộ Công nghiệp hướng dẫn lập, thẩm định và phê duyệt dự án đầu tư xây dựng công trình mỏ khoáng sản rắn; - Quyết định số 957/QĐ-BXD ngày 29/9/2009 của Bộ Xây dựng về công bố định mức chi phí quản lý dự án và tư vấn đầu tư xây dựng công trình. - Quy phạm kỹ thuật khai thác mỏ lộ thiên: TCVN-5326-2008. 2.2. Căn cứ kỹ thuật Đơn vị tư vấn: Công ty cổ phần công nghệ môi trường Hiếu Anh ĐT: 0280.2468.999 Fax: 0280.375.6262 Website:www.hieuanh.com.vn Báo cáo đánh giá tác động môi trường dự án đầu tư xây dựng công trình khai thác mỏ đá La Đồng, xã La Hiên, huyện Võ Nhai, tỉnh Thái Nguyên - Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Thái Nguyên đến năm 2020; - Số liệu, tài liệu về kinh tế - xã hội xã La Hiên, huyện Võ Nhai, tỉnh Thái Nguyên năm 2010; - Dự án đầu tư xây dựng công trình khai thác mỏ đá La Đồng, xã La Hiên, huyện Võ Nhai, tỉnh Thái Nguyên. - Thiết kế cơ sở dự án đầu tư xây dựng công trình mỏ đá La Đồng, huyện Võ Nhai, tỉnh Thái Nguyên. 2.3. Các tiêu chuẩn, quy chuẩn áp dụng - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về an toàn trong khai thác mỏ lộ thiên QCVN 04:2009/BCT ban hành theo thông tư số 20/2009/TT-BCT ngày 7/7/2009 của Bộ Công thương. - QCVN 03:2008/BTNMT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về giới hạn cho phép của một số của kim loại nặng trong đất được ban hành kèm theo Quyết định số 04/2008/QĐ-BTNMT ngày 18/7/2008 của Bộ Tài nguyên và Môi trường; - Các tiêu chuẩn vệ sinh lao động ban hành theo Quyết định số 3733/2002/QĐ-BYT ngày 10/10/2002 của Bộ trưởng Bộ Y tế (Bao gồm: 21 tiêu chuẩn vệ sinh lao động, 5 nguyên tắc và 7 thông số vệ sinh lao động) và các tiêu chuẩn môi trường lao động khác có liên quan; - Các Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về môi trường ban hành theo Quyết định số 16/2008/QĐ-BTNMT ngày 31/12/2008 của Bộ Tài nguyên và Môi trường, gồm: + 08:2008/BTNMT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng nước mặt; + 09:2008/BTNMT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng nước ngầm; + 14:2008/BTNMT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nước thải sinh hoạt. - Các Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về môi trường ban hành kèm theo Thông tư số 16/2009/BTNMT ngày 07/10/2009 của Bộ Tài nguyên và Môi trường, gồm: + QCVN 05:2009/BTNMT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng không khí xung quanh; + QCVN 06:2009/BTNMT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về một số chất độc hại trong không khí xung quanh; Đơn vị tư vấn: Công ty cổ phần công nghệ môi trường Hiếu Anh ĐT: 0280.2468.999 Fax: 0280.375.6262 Website:www.hieuanh.com.vn Báo cáo đánh giá tác động môi trường dự án đầu tư xây dựng công trình khai thác mỏ đá La Đồng, xã La Hiên, huyện Võ Nhai, tỉnh Thái Nguyên - Các Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về môi trường ban hành kèm theo Thông tư số 25/2009/BTNMT ngày 16/11/2009 của Bộ Tài nguyên và Môi trường, gồm: + QCVN 19:2009/BTNMT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về khí thải công nghiệp đối với bụi và các chất vô cơ; + QCVN 24:2009/BTNMT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nước thải công nghiệp. - Các Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về môi trường ban hành kèm theo Thông tư số 39/2010/BTNMT ngày 16/12/2010 của Bộ Tài nguyên và Môi trường, gồm: + QCVN 26:2010/BTNMT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về tiếng ồn. + QCVN 27:2010/BTNMT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về độ rung. 2.4. Nguồn cung cấp tài liệu, dữ liệu - Số liệu khảo sát điều kiện địa lý, tự nhiên, kinh tế xã hội, xã La Hiên, huyện Võ Nhai do UBND xã La Hiên cung cấp năm 2011. - Các số liệu đo đạc, phân tích các chỉ tiêu môi trường tại khu vực dự án và các khu vực xung quanh do Công ty cổ phần công nghệ môi trường Hiếu Anh phối hợp với Trung tâm nghiên cứu phát triển vùng - Bộ Khoa học và Công nghệ thực hiện tháng 4/2011. Các tài liệu tham khảo 1. GS.TS. Trần Ngọc Trấn, Ô nhiễm không khí và xử lý khí thải - tập 1, Nxb Khoa học kỹ thuật, Hà Nội, 2004. 2. GS.TSKH. Phạm Ngọc Đăng, Môi trường không khí, Nxb Khoa học kỹ thuật, Hà Nội, 2003. 3. Trần Đức Hạ, Quản lý môi trường nước, Nxb Khoa học kỹ thuật, 2006 4. PGS TSKH. Nguyễn Xuân Nguyên - Công nghệ xử lý nước thải - Trung tâm tư vấn và chuyển giao công nghệ nước sạch và môi trường. 5 . GS.TS. Lâm Minh Triết - Kỹ thuật môi trường - Nxb ĐHQG TP Hồ Chí Minh, 2006. 6. Lê Trình, Đánh giá tác động môi trường - Phương pháp và ứng dụng, Nxb khoa học và kỹ thuật, Hà Nội - 2000. 7. Sổ tay về công nghệ môi trường - tập 1: Đánh giá nguồn ô nhiễm không khí, nước và đất. Đơn vị tư vấn: Công ty cổ phần công nghệ môi trường Hiếu Anh ĐT: 0280.2468.999 Fax: 0280.375.6262 Website:www.hieuanh.com.vn Báo cáo đánh giá tác động môi trường dự án đầu tư xây dựng công trình khai thác mỏ đá La Đồng, xã La Hiên, huyện Võ Nhai, tỉnh Thái Nguyên 8. Cẩm nang Công nghệ và thiết bị mỏ - tập 1: Khai thác mỏ lộ thiên,Nxb khoa học và kỹ thuật, Hà Nội - 2006. 9. Niên giám thống kê tỉnh Thái Nguyên các năm 2007, 2008, 2009. 10. Một số tài liệu có liên quan khác. 3. PHƯƠNG PHÁP ÁP DỤNG TRONG QUÁ TRÌNH ĐTM Các phương pháp nghiên cứu khoa học và phương pháp luận được sử dụng để lập báo cáo ĐTM dự án đầu tư xây dựng công trình khai thác mỏ đá La Đồng, xã La Hiên, huyện Võ Nhai, tỉnh Thái Nguyên bao gồm: Phương pháp thống kê: Phương pháp này được sử dụng để thu thập và xử lý các số liệu về: Khí tượng thủy văn, địa hình, địa chất, điều kiện kinh tế xã hội tại khu vực thực hiện dự án. Phương pháp liệt kê: Phương pháp này nhằm chỉ ra các tác động và thống kê đầy đủ các tác động đến môi trường cũng như các yếu tố kinh tế xã hội cần chú ý, quan tâm giảm thiểu trong quá trình hoạt động của dự án, bao gồm cả quá trình thi công xây dựng cơ bản, quá trình dự án đi vào hoạt động sản xuất. Phương pháp mạng lưới: Phương pháp này nhằm chỉ rõ các tác động trực tiếp và các tác động gián tiếp, các tác động thứ cấp và các tác động qua lại lẫn nhau giữa các tác động đến môi trường tự nhiên và các yếu tố kinh tế xã hội trong quá trình thực hiện dự án. Phương pháp điều tra xã hội học: Điều tra các vấn đề về môi trường và kinh tế xã hội thông qua phỏng vấn lãnh đạo và nhân dân địa phương tại khu vực thực hiện dự án. Phương pháp tổng hợp, so sánh: Tổng hợp các số liệu thu thập được, so sánh với tiêu chuẩn môi trường Việt Nam. Từ đó đánh giá hiện trạng chất lượng môi trường nền tại khu vực nghiên cứu, dự báo đánh giá và đề xuất các giải pháp giảm thiểu tác động tới môi trường do các hoạt động của dự án. Phương pháp lấy mẫu ngoài hiện trường và phân tích trong phòng thí nghiệm: Nhằm xác định các thông số về hiện trạng chất lượng môi trường không khí, tiếng ồn, môi trường nước, đất tại khu vực dự án bằng phương pháp tiến hành đo đạc, quan trắc và lấy mẫu các thành phần môi trường nền. Phương pháp mô hình hoá: Sử dụng các mô hình tính toán để dự báo lan truyền các chất ô nhiễm trong môi trường không khí và môi trường nước, từ đó xác Đơn vị tư vấn: Công ty cổ phần công nghệ môi trường Hiếu Anh ĐT: 0280.2468.999 Fax: 0280.375.6262 Website:www.hieuanh.com.vn Báo cáo đánh giá tác động môi trường dự án đầu tư xây dựng công trình khai thác mỏ đá La Đồng, xã La Hiên, huyện Võ Nhai, tỉnh Thái Nguyên định mức độ, phạm vi ô nhiễm môi trường không khí và môi trường nước do các hoạt động của dự án gây ra. Phương pháp ma trận môi trường: Đánh giá tổng hợp các tác động của dự án. Phương pháp đánh giá nhanh trên cơ sở hệ số ô nhiễm: Phương pháp này do Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) thiết lập và được Ngân hàng Thế giới (WB) phát triển thành phần mềm IPC nhằm dự báo tải lượng các chất ô nhiễm (khí thải, nước thải, chất thải rắn). Trên cơ sở các hệ số ô nhiễm tuỳ theo từng ngành sản xuất và các biện pháp BVMT kèm theo, phương pháp cho phép dự báo các tải lượng ô nhiễm về không khí, nước, chất thải rắn khi dự án triển khai. Phương pháp chuyên gia: Báo cáo ĐTM sau khi được dự thảo sẽ được gửi đi xin ý kiến các nhà khoa học, quản lý địa phương trước khi làm thủ tục xin thẩm định, phê duyệt của cơ quan quản lý nhà nước (QLNN) về bảo vệ môi trường (BVMT). Các ý kiến đóng góp của các nhà khoa học sẽ được nhóm soạn thảo nghiêm túc tiếp thu, bổ sung và chỉnh sửa vào báo cáo ĐTM nhằm hoàn thiện báo cáo, vừa mang tính khoa học và tính thực tiễn cao. 4. TỔ CHỨC THỰC HIỆN ĐTM Báo cáo đánh giá tác động môi trường dự án đầu tư xây dựng công trình khai thác mỏ đá La Đồng tại xã La Hiên, huyện Võ Nhai, tỉnh Thái Nguyên do Công ty Cổ phần Đại Hữu và Phát triển Dầu Khí thực hiện, thuê đơn vị tư vấn kỹ thuật là Công ty cổ phần công nghệ môi trường Hiếu Anh. Chủ đầu tư: Công ty Cổ phần Đại Hữu và Phát triển Dầu Khí Địa chỉ: Số 121, đường Bắc Nam, tổ 19. phường Gia Sàng , thành phố Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên Điện thoại: 0280.3737.226 Fax: 0280.3737.226 Đại diện: Ông Xuân Thế Điều Chức vụ: Giám đốc Danh sách những người tham gia lập báo cáo: TT Họ và tên Chức vụ 1 Xuân Thế Điều Giám đốc 2 Lưu Hồ Nam Uỷ viên HĐQT Đơn vị tư vấn: Công ty cổ phần công nghệ môi trường Hiếu Anh Đơn vị tư vấn: Công ty cổ phần công nghệ môi trường Hiếu Anh ĐT: 0280.2468.999 Fax: 0280.375.6262 Website:www.hieuanh.com.vn Báo cáo đánh giá tác động môi trường dự án đầu tư xây dựng công trình khai thác mỏ đá La Đồng, xã La Hiên, huyện Võ Nhai, tỉnh Thái Nguyên Địa chỉ : số 444, tổ 22, phường Phan Đình Phùng, TP Thái Nguyên Điện thoại: 0280. 2468.999 Fax: 0280.375.6262 Website: www.hieuanh.com.vn Giám đốc: Trần Mạc Hoài Nam Danh sách cán bộ Công ty tham gia lập báo cáo: TT Họ và tên Chuyên ngành đào tạo Chức vụ 1 Ngô Thanh Quân Kỹ sư môi trường Trưởng phòng KH-KD 2 Vũ Sỹ Tùng Kỹ sư môi trường Nhân viên KHKD 3 Hoàng Thị Hương Kỹ sư môi trường Trưởng phòng ĐTM 4 Hoàng Hồng Hạnh Kỹ sư môi trường Nhân viên phòng ĐTM 5 Nguyễn Hồng Nhung Kỹ sư môi trường Nhân viên phòng ĐTM 6 Ngô Thúy Liên Kỹ sư môi trường Nhân viên phòng ĐTM Đơn vị tư vấn: Công ty cổ phần công nghệ môi trường Hiếu Anh ĐT: 0280.2468.999 Fax: 0280.375.6262 Website:www.hieuanh.com.vn Báo cáo đánh giá tác động môi trường dự án đầu tư xây dựng công trình khai thác mỏ đá La Đồng, xã La Hiên, huyện Võ Nhai, tỉnh Thái Nguyên Chương 1 MÔ TẢ TÓM TẮT DỰ ÁN 1.1. TÊN DỰ ÁN Dự án đầu tư xây dựng công trình mỏ đá La Đồng Xã La Hiên, huyện Võ Nhai, tỉnh Thái Nguyên 1.2. CHỦ DỰ ÁN - Tên cơ quan chủ dự án: Công ty cổ phần Đại Hữu và Phát triển Dầu Khí - Địa chỉ liên hệ: Số 121, đường Bắc Nam, tổ 19, phường Gia Sàng, thành phố Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên. - Điện thoại: 0280.3737.226 Fax: 0280.3737.226 - Đại diện dự án: Ông Xuân Thế Điều Chức vụ: Giám đốc 1.3. VỊ TRÍ ĐỊA LÝ CỦA DỰ ÁN Mỏ đá La Đồng thuộc xã La Hiên, huyện Võ Nhai, tỉnh Thái Nguyên có diện tích 16,79ha, nằm cách thị trấn La Hiên khoảng 5 km theo đường Quốc lộ 1B hướng Thái Nguyên - Lạng Sơn. Mỏ được giới hạn bởi các điểm góc xác định trên bản đồ địa hình, hệ toạ độ VN2000 như sau: Bảng 1.1. Tọa độ các điểm giới hạn mỏ đá La Đồng Số thứ tự Tên điểm Tọa độ VN-2000 (KT 105 - múi 6) X (m) Y (m) 1 A 2,402,332.00 597,136.00 2 B 2,402,678.00 597,259.00 3 C 2,402,806.00 597,703.00 4 D 2,402,569.00 597,759.00 5 E 2,402,456.00 597,416.00 6 F 2,402,273.00 597,380.00 Hệ thống đường giao thông đến khu vực khai thác đi theo quốc lộ 1B từ thành phố Thái Nguyên đến xã La Hiên khoảng 25km, sau đó rẽ trái vào vùng khai thác Đơn vị tư vấn: Công ty cổ phần công nghệ môi trường Hiếu Anh ĐT: 0280.2468.999 Fax: 0280.375.6262 Website:www.hieuanh.com.vn Báo cáo đánh giá tác động môi trường dự án đầu tư xây dựng công trình khai thác mỏ đá La Đồng, xã La Hiên, huyện Võ Nhai, tỉnh Thái Nguyên khoảng 500m. Việc đi lại trong vùng chủ yếu là đường mòn liên xóm. Nhìn chung, do khu vực dự án nằm gần đường quốc lộ 1B nên giao thông đi lại trong vùng tương đối thuận lợi cho công tác khai thác. Khu vực mỏ nằm trên sườn núi có độ cao từ +70 đến +340m thuộc dãy núi Lân Hồng, địa hình vùng núi thấp đến trung bình. Sườn núi có độ dốc 30-35 0 , phần phía Đông Bắc dốc hơn khoảng 40 0 . Phía Nam khu vực mỏ là thung lũng hẹp trước núi. Phía Nam khu vực mỏ có một suối nhỏ. Suối này bắt nguồn từ sườn của dãy Núi Voi chảy theo hướng Đông Bắc - Tây Nam. Đoạn thung lũng suối ở chân núi thường bị ngập nước sau các trận mưa to, chiều sâu mực nước có thể đến >2m, thời gian ngập nước từ vài ngày đến hàng tháng (vào mùa mưa). Cách khu vực mỏ về phía Nam (khoảng 500m) là khu dân cư thuộc thôn La Đồng, xã La Hiên, huyện Võ Nhai, tỉnh Thái Nguyên. Phần đông dân cư của thôn La Đồng tập trung chủ yếu ở dọc đường giao thông. Dân cư chủ yếu là dân tộc Tày và dân tộc Nùng, họ sống bằng nghề nông và chăn nuôi. Nhìn chung kinh tế nhân dân còn nghèo nàn, lạc hậu, sản xuất mang tính chất tự cung, tự cấp. Trong vùng chưa có các cơ sở công nghiệp lớn. Trong khu vực dự án không có các công trình văn hóa, tôn giáo, các di tích lịch sử phải bảo tồn. Do đó, việc đầu tư dự án xây dựng công trình mỏ đá La Đồng trong khu vực này tương đối thuận lợi. Đơn vị tư vấn: Công ty cổ phần công nghệ môi trường Hiếu Anh ĐT: 0280.2468.999 Fax: 0280.375.6262 Website:www.hieuanh.com.vn [...]... Website:www.hieuanh.com.vn Báo cáo đánh giá tác động môi trường dự án đầu tư xây dựng công trình khai thác mỏ đá La Đồng, xã La Hiên, huyện Võ Nhai, tỉnh Thái Nguyên Công ty Cổ phần Đại Hữu và Phát triển Dầu Khí trực tiếp quản lý và thực hiện dự án đầu tư xây dựng công trình khai thác mó đá La Đồng, xã La Hiên, huyện Võ Nhai, tỉnh Thái Nguyên Chương 2 ĐIỀU KIỆN TỰ NHIÊN, MÔI TRƯỜNG KINH TẾ XÃ HỘI 2.1 ĐIỀU KIỆN TỰ NHIÊN VÀ MÔI... Website:www.hieuanh.com.vn Báo cáo đánh giá tác động môi trường dự án đầu tư xây dựng công trình khai thác mỏ đá La Đồng, xã La Hiên, huyện Võ Nhai, tỉnh Thái Nguyên Vật liệu nổ Bụi, ồn Bụi, ồn, đất đá thải Hình 1.1.Sơ đồ công nghệ khai thác và các nguồn thải b./ Công tác chế biến khoáng sản Đây là mỏ khai thác đá làm vật liệu xây dựng phục vụ các công trình xây dựng, sản phẩm chủ yếu là đá hộc, đá 1x2, đá 4x6 nên công tác. .. Website:www.hieuanh.com.vn Báo cáo đánh giá tác động môi trường dự án đầu tư xây dựng công trình khai thác mỏ đá La Đồng, xã La Hiên, huyện Võ Nhai, tỉnh Thái Nguyên 1.4.9.3 Nguồn lao động Lao động trực tiếp sản xuất của mỏ được ký hợp đồng dưới hình thức hợp đồng lao động mùa vụ, đối tư ng lao động hợp đồng là người trong độ tuổi lao động, có sức khoẻ, ưu tiên lao động đối với người ở xã La Hiên, huyện Võ Nhai, tỉnh Thái Nguyên. .. công trình phụ trợ khác 1.4.5.1 Cung cấp điện * Nhu cầu điện năng: Đơn vị tư vấn: Công ty cổ phần công nghệ môi trường Hiếu Anh ĐT: 0280.2468.999 Fax: 0280.375.6262 Website:www.hieuanh.com.vn Báo cáo đánh giá tác động môi trường dự án đầu tư xây dựng công trình khai thác mỏ đá La Đồng, xã La Hiên, huyện Võ Nhai, tỉnh Thái Nguyên + Khai thác: Công trường khai thác Mỏ đá La Đồng là công trường khai thác. .. phẩm Báo cáo đánh giá tác động môi trường dự án đầu tư xây dựng công trình khai thác mỏ đá La Đồng, xã La Hiên, huyện Võ Nhai, tỉnh Thái Nguyên Hình 1.3 Sơ đồ tổ chức sản xuất Theo mô hình trên Giám đốc điều hành mỏ sẽ chịu trách nhiệm trước Giám đốc Công ty toàn bộ hoạt động khai thác về mặt kỹ thuật an toàn mỏ Chỉ huy công tác khoan nổ mìn và một số việc được phân công theo quy định của Giám đốc Công. . .Báo cáo đánh giá tác động môi trường dự án đầu tư xây dựng công trình khai thác mỏ đá La Đồng, xã La Hiên, huyện Võ Nhai, tỉnh Thái Nguyên Sơ đồ vị trí địa lý của dự án 1.4 NỘI DUNG CHỦ YẾU CỦA DỰ ÁN 1.4.1 Mục tiêu và quy mô của dự án 1.4.1.1 Mục tiêu - Mở rộng sản xuất kinh doanh, đa dạng hoá sản phẩm, làm cho Công ty ngày càng ổn định và phát triển - Cung cấp vật liệu xây dựng cho các công trình. .. Website:www.hieuanh.com.vn Báo cáo đánh giá tác động môi trường dự án đầu tư xây dựng công trình khai thác mỏ đá La Đồng, xã La Hiên, huyện Võ Nhai, tỉnh Thái Nguyên nhân của mỏ dự kiến 50 người Vậy tổng lượng nước dùng cho sinh hoạt cần: 5m3/ngày đêm Mỏ đá La Đồng do khai thác đá lộ thiên nên không sử dụng nước trong quá trình khai thác Bảng 1.6 Nhu cầu sử dụng nước sạch của mỏ STT Nhu cầu nước Lượng... trung bình tháng trong các năm gần đây Tháng/năm 2006 2007 2008 2009 Tháng 1 15,7 17,7 16,2 14,4 Đơn vị tư vấn: Công ty cổ phần công nghệ môi trường Hiếu Anh ĐT: 0280.2468.999 Fax: 0280.375.6262 Website:www.hieuanh.com.vn Báo cáo đánh giá tác động môi trường dự án đầu tư xây dựng công trình khai thác mỏ đá La Đồng, xã La Hiên, huyện Võ Nhai, tỉnh Thái Nguyên Tháng 2 17,6 18,0 21,6 13,5 Tháng 3 18,8 20,0... 120,8 Tháng 6 224,5 233,5 238,1 238,8 Tháng 7 328,2 262,7 317,2 523,3 Đơn vị tư vấn: Công ty cổ phần công nghệ môi trường Hiếu Anh ĐT: 0280.2468.999 Fax: 0280.375.6262 Website:www.hieuanh.com.vn Báo cáo đánh giá tác động môi trường dự án đầu tư xây dựng công trình khai thác mỏ đá La Đồng, xã La Hiên, huyện Võ Nhai, tỉnh Thái Nguyên Tháng 8 410,9 328,5 120,8 395,7 Tháng 9 292,3 215,9 273,3 207,1 Tháng 10... Website:www.hieuanh.com.vn Báo cáo đánh giá tác động môi trường dự án đầu tư xây dựng công trình khai thác mỏ đá La Đồng, xã La Hiên, huyện Võ Nhai, tỉnh Thái Nguyên Hàng năm, Công ty tổ chức khám sức khỏe định kỳ cho công nhân lao động chăm lo đời sống cho công nhân và tổ chức điều dưỡng cho những người sức khỏe yếu và có bệnh nghề nghiệp theo đúng Luật Lao động 1.4.8.3 Các biện pháp phòng chống cháy Đảm bảo an toàn lao động . Website:www.hieuanh.com.vn Báo cáo đánh giá tác động môi trường dự án đầu tư xây dựng công trình khai thác mỏ đá La Đồng, xã La Hiên, huyện Võ Nhai, tỉnh Thái Nguyên + Khai thác: Công trường khai thác Mỏ đá La Đồng. trường dự án đầu tư xây dựng công trình khai thác mỏ đá La Đồng, xã La Hiên, huyện Võ Nhai, tỉnh Thái Nguyên Chương 1 MÔ TẢ TÓM TẮT DỰ ÁN 1.1. TÊN DỰ ÁN Dự án đầu tư xây dựng công trình mỏ đá La. Báo cáo đánh giá tác động môi trường dự án đầu tư xây dựng công trình khai thác mỏ đá La Đồng, xã La Hiên, huyện Võ Nhai, tỉnh Thái Nguyên MỞ ĐẦU 1. XUẤT XỨ CỦA DỰ ÁN 1.1. Tóm tắt
- Xem thêm -

Xem thêm: Báo cáo đánh giá tác động môi trường dự án đầu tư xây dựng công trình khai thác mỏ đá La Đông, xã La Hiên, huyện Võ Nhai, tỉnh Thái Nguyên, Báo cáo đánh giá tác động môi trường dự án đầu tư xây dựng công trình khai thác mỏ đá La Đông, xã La Hiên, huyện Võ Nhai, tỉnh Thái Nguyên,

Từ khóa liên quan