báo cáo đánh giá tác động môi trường (đtm) của mỏ đá cát kết lộc trung xã lộc ninh huyện dương minh

114 1.6K 1

Đang tải... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 13/01/2015, 06:57

CÔNG TY CP TƯ VẤN VÀ ĐẦU TƯ FICO ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG MÔI TRƯỜNG KHAI THÁC MỎ ĐÁ CÁT KẾT LỘC TRUNG MỤC LỤC Trang KÝ HIỆU CHỮ VIẾT TẮT 3 CÁC BẢNG SỐ LIỆU KÈM THEO 4 MỞ ĐẦU 6 1 Xuất xứ của dự án 5 2 Căn cứ pháp luật và kỹ thuật khi thực hiện đánh giá ĐTM 6 3 Tổ chức thực hiện ĐTM 8 CHƯƠNG 1. MÔ TẢ TÓM TẮT DỰ ÁN 10 1.1 Tên dự án 10 1.2 Chủ dự án 10 1.3 Vị trí địa lý khu vực khai thác 10 1.4 Nội dung cơ bản của dự án 12 1.5 Vị trí và phương án mở vỉa 14 1.6 Các công việc cần thiết khi mở vỉa 15 CHƯƠNG 2. ĐIỀU KIỆN TỰ NHIÊN, MÔI TRƯỜNG VÀ KINH TẾ – XÃ HỘI 30 2.1 Điều kiện tự nhiên và môi trường 30 2.2 Điều kiện địa chất mỏ ảnh hưởng đến môi trường 37 2.3 Chất lượng môi trường 43 CHƯƠNG 3. ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG KHAI THÁC – CHẾ BIẾN MỎ ĐÁ LỘC TRUNG TỚI MÔI TRƯỜNG 56 3.1 Nguồn gốc phát sinh các chất gây ô nhiễm 56 3.2 Đối tượng, quy mô bị tác động 64 3.3 Đánh giá tác động khai thác mỏ đến môi trường 65 CHƯƠNG 4. CÁC BIỆN PHÁP GIẢM THIỂU TÁC ĐỘNG XẤU PHÒNG NGỪA VÀ ỨNG PHÓ SỰ CỐ MÔI TRƯỜNG 71 4.1 Khống chế, đối phó các tác động xấu 71 4.2 An toàn lao động và phòng chống sự cố 88 CHƯƠNG 5. CAM KẾT THỰC HIỆN BIỆN PHÁP BẢO VỆ MT 91 CHƯƠNG 6. CÁC CÔNG TRÌNH XỬ LÝ MÔI TRƯỜNG CHƯƠNG TRÌNH QUẢN LÝ VÀ GIÁM SÁT MÔI TRƯỜNG 93 6.1 Các chương trình xử lý môi trường 93 6.2 Chương trình quản lý và giám sát môi trường 93 CHƯƠNG 7. DỰ TOÁN KINH PHÍ CHO CÁC CÔNG TRÌNH MÔI TRƯỜNG 95 7.1 Các công trình bảo vệ cần kinh phí 95 7.2 Chí phí các công trình bảo vệ môi trường 95 7.3 Hoàn thổ và đóng cửa mỏ sau từng giai đoạn khai thác 96 CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN KHẢO SÁT THIẾT KẾ trang 1 VÀ XÂY DỰNG MỎ- ĐỊA CHẤT CÔNG TY CP TƯ VẤN VÀ ĐẦU TƯ FICO ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG MÔI TRƯỜNG KHAI THÁC MỎ ĐÁ CÁT KẾT LỘC TRUNG 7.4 Chi phí, giám sát và quản lý chất lượng môi trường 96 CHƯƠNG 8. THAM VẤN Ý KIÉN CỘNG ĐỒNG 99 CHƯƠNG 9. NGUỒN CUNG CẤP SỐ LIỆU DỮ LIỆU VÀ PHƯƠNG PHÁP ĐÁNH GIÁ 101 9.1 Nguồn cung cấp số dữ liệu 101 9.2 Phương pháp áp dụng trong quá trình ĐTM 102 9.3 Mức độ chi tiết, độ tin cậy của các đánh giá 102 KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 104 Phụ lục I. Các văn bản có liên quan Phụ lục II : Các bản vẽ kèm theo Phụ lục III. Các kết quả phân tích mẫu CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN KHẢO SÁT THIẾT KẾ trang 2 VÀ XÂY DỰNG MỎ- ĐỊA CHẤT CÔNG TY CP TƯ VẤN VÀ ĐẦU TƯ FICO ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG MÔI TRƯỜNG KHAI THÁC MỎ ĐÁ CÁT KẾT LỘC TRUNG KÝ HIỆU CHỮ VIẾT TẮT BKHCN Bộ khoa học và Công nghệ BKHCN&MT Bộ Khoa học Công nghệ và Môi trường BOD Nhu cầu Oxy sinh hoá BTCT Bê tông cốt thép BTNMT Bộ Tài nguyên và Môi trường COD Nhu cầu Oxy hoá học ĐTM Đánh giá tác động môi trường ĐCTV Địa chất thuỷ văn ĐCCT Địa chất công trình KTXH Kinh tế xã hội PCCC Phòng cháy chữa cháy SS Chất rắn lơ lửng TCVN Tiêu chuẩn Việt Nam TP Thành phố TSS Tổng hợp chất rắn lơ lửng UBND Uỷ ban nhân dân UBMTTQ Uỷ ban mặt trận tổ quốc WHO Tổ chức y tế thế giới CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN KHẢO SÁT THIẾT KẾ trang 3 VÀ XÂY DỰNG MỎ- ĐỊA CHẤT CÔNG TY CP TƯ VẤN VÀ ĐẦU TƯ FICO ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG MÔI TRƯỜNG KHAI THÁC MỎ ĐÁ CÁT KẾT LỘC TRUNG CÁC BẢNG SỐ LIỆU KÈM THEO Bảng 1-1 Toạ độ các điểm gốc mỏ đá Lộc Trung 10 Bảng 1-2 Các chỉ tiêu về biên giới khai trường mỏ đá Lộc Trung 11 Bảng 1-3 Các thông số của tuyến đường mở vỉa 15 Bảng 1-4 Tổng hợp tính toán lượng nước ngầm chảy vào moong khai thác 18 Bảng 1-5 Tổng hợp tính toán lượng nước mưa và nước ngầm chảy vào moong 18 Bảng 1-6 Tổng hợp nhu cầu năng lượng, nhiên liệu, nước 19 Bảng 1-7 Tổng hợp nhu cầu cung cấp nước 20 Bảng 1-8 Tổng hợp khối lượng các công trình thi công 21 Bảng 1-9 Các thông số hệ thống khai thác 22 Bảng 1-10 Tổng hợp thiết bị sử dụng tại mỏ 23 Bảng 1-11 Tổng hợp các thông số khoan nổ mìn 24 Bảng 1-12 Tổng hợp vật tư, vật liệu 28 Bảng 1-13 Tổng hợp chi phí sản xuất 28 Bảng 1-14 Hiệu quả sản xuất kinh doanh 29 Bảng 2-1 Kết quả phân tích thành phần hoá học của các loại đá 37 Bảng 2-2 Tổng hợp tính chất cơ lý của đất phủ 38 Bảng 2-3 Tổng hợp tính chất cơ lý của đất phủ, lớp cát 38 Bảng 2-4 Tổng hợp chỉ tiêu cơ lý đá 39 Bảng 2-5 Thành phần hoá học của đá 39 Bảng 2-6 Kết quả đo tham số vật lý của đá trong các lỗ khoan 40 Bảng 2-7 Tổng hợp thành phần vi lượng các loại đá trong mỏ 41 Bảng 2-8 Tổng hợp khí hậu khu vực mỏ 42 Bảng 2-9 Kết quả đo môi trường không khí 45 Bảng 2-10 Kết quả phân tích chất lượng nước mặt 46 Bảng 2-11 Kết quả quan trắc mực nước trong 38 lỗ khoan 47 Bảng 2-12 Tổng hợp các thông số ĐCTV 47 Bảng 2-13 Tổng hợp kết quả quan trắc 48 Bảng 2-14 Kết quả bơm mước thí nghiệm tầng t 3 48 Bảng 2-15 Kết quả phân tích chất lượng nước ngầm 49 Bảng 2-16 Kết quả phân tích chất lượng đất 51 Bảng 2-17 Tổng hợp kết quả điều tra sức khoẻ cộng đồng 54 Bảng 3-1 Tổng hợp các nguồn ô nhiễm khi XDCB 56 Bảng 3-2 Tổng hợp ô nhiễm bụi và khí độc 56 Bảng 3-3 Tổng hợp các chất trong nước mưa 57 Bảng 3-4 Các nguồn chất thải trong quá trình khai thác chế biến 57 Bảng 3-5 Tổng hợp khối lượng nguyên liệu, nhiên liệu khi khai thác mỏ 58 Bảng 3-6 Tải lượng ô nhiễm khi sản xuất 58 Bảng 3-7 Các nguồn gây ô nhiễm nước 58 Bảng 3-8 Tổng hợp các nguồn nước thải và lượng ô nhiễm 61 CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN KHẢO SÁT THIẾT KẾ trang 4 VÀ XÂY DỰNG MỎ- ĐỊA CHẤT CÔNG TY CP TƯ VẤN VÀ ĐẦU TƯ FICO ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG MÔI TRƯỜNG KHAI THÁC MỎ ĐÁ CÁT KẾT LỘC TRUNG Bảng 3-9 Tổng hợp khối lượng ô nhiễm của CBCNV 63 Bảng 3-10 Tổng hợp nồng độ tối đa của các chất gây ô nhiễm 65 Bảng 3-11 Tổng hợp nồng độ tối đa các chất gây ô nhiễm trong nước thải 67 Bảng 4-1 Đặc tính kỹ thuật của thuốc nổ và vật liệu nổ 76 Bảng 4-2 Các thông số khoan nổ 78 Bảng 4-3 Tổng hợp tốc độ lắng 80 Bảng 4-4 Tổng hợp quãng đường lắng 80 Bảng 4-5 Tính toán góc dốc bờ moong 84 Bảng 4-6 Tính toán góc dốc ổn định bờ moong động 84 Bảng 4-7 Tính toán góc dốc ổn định bờ moong tĩnh 85 Bảng 4-8 Tính toán góc dốc ổn định bờ moong tĩnh các lớp đá 86 CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN KHẢO SÁT THIẾT KẾ trang 5 VÀ XÂY DỰNG MỎ- ĐỊA CHẤT CÔNG TY CP TƯ VẤN VÀ ĐẦU TƯ FICO ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG MÔI TRƯỜNG KHAI THÁC MỎ ĐÁ CÁT KẾT LỘC TRUNG MỞ ĐẦU 1. XUẤT XỨ CỦA DỰ ÁN Được sự chấp thuận của UBND tỉnh Tây Ninh, Cụng ty CP Tư vấn và Đầu tư FICO đó phối hợp với Công ty Coồ phaàn Phửụực Ngoùc Linh tiến hành thăm dũ đá cát kết làm vật liệu xây dựng thông thường vào tháng 5 năm 2006 tại mỏ đá cát kết Lộc Trung xã Lộc Ninh huyện Dương Minh Châu tỉnh Tây Ninh trên diện tích 22,68 ha, theo Giấy phép thăm dũ khoỏng sản số: 18/QĐ-UBND, ngày 11/01/2006 của Uỷ ban nhân dân tỉnh Tây Ninh V/v: Cấp giấy phép thăm dò khoáng sản. Sau khi được Uỷ ban nhân dân tỉnh Tây Ninh phê chuẩn kết quả báo cáo thăm dò khoáng sản, đá xây dựng mỏ Lộc Trung tại văn bản số: 98/QĐ-UB ngày 14 tháng 2 năm 2007, Cụng ty CP Tư vấn và Đầu tư FICO đã tiến hành lập “Dự ỏn đầu tư khai thác mỏ đá cát kết với cụng suất 800.000m 3 /năm”, làm cơ sở xin phép đầu tư khai thác mỏ. Mỏ đá cát kết Lộc Trung là công trình khai thác đá vật liệu xây dựng bằng phương pháp khai thác lộ thiên, Cơ quan thẩm quyền duyệt dự án đầu tư: Công ty CP Tư vấn và Đầu tư FICO. Tuân thủ Luật Bảo vệ Môi trường đó được Quốc hội nước Cộng hũa XHCN Việt Nam thụng qua ngày 29/11/2005, Luật Khoỏng sản và cỏc văn bản pháp luật liên quan đối với việc bảo vệ môi trường trong và sau khi kết thúc khai thác mỏ, Công ty CP Tư vấn và Đầu tư FICO đó phối hợp với Công ty CP Tư vấn khảo sát thiết kế và Xây dựng Mỏ-Địa chất lập Báo cáo Đánh giá tác động môi trường (ĐTM) của “Dự án đầu tư khai thác mỏ đá cát kết Lộc Trung xã Lộc Ninh huyện Dương Minh Châu tỉnh Tây Ninh, cụng suất 800.000m 3 /năm” nhằm đánh giá các tác động môi trường, đề xuất các biện pháp giảm thiểu các tác động xấu, phũng ngừa và ứng phú sự cố mụi trường, xây dựng chương trỡnh quản lý và giỏm sỏt mụi trường trong quá trỡnh khai thỏc và phương án phục hồi môi trường sau khi kết thúc khai thác mỏ. 2. CĂN CỨ PHÁP LUẬT VÀ KỸ THUẬT KHI THỰC HIỆN ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG MÔI TRƯỜNG (ĐTM) 2.1 Cơ sở pháp lý lập báo cáo - Hiến pháp nước Cộng hoà XHCN Việt Nam quy định: “Các cơ quan nhà nước, công ty, hợp tác xã, đơn vị vũ trang nhân dân đều có nghĩa vụ thực hiện chính sách bảo vệ, cải tạo và tái sinh các tài nguyên thiên nhiên, bảo vệ và cải tạo môi trường sống”. - Luật Bảo vệ MT Việt Nam số 52/2005/QH11, được Quốc hội nước CHXHCN CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN KHẢO SÁT THIẾT KẾ trang 6 VÀ XÂY DỰNG MỎ- ĐỊA CHẤT CÔNG TY CP TƯ VẤN VÀ ĐẦU TƯ FICO ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG MÔI TRƯỜNG KHAI THÁC MỎ ĐÁ CÁT KẾT LỘC TRUNG Việt Nam thông qua ngày 29 tháng 11 năm 2005 và có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 7 năm 2006. - Nghị định số 80/2006/NĐ-CP ngày 09/08/2006 của Chính phủ về việc quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật bảo vệ môi trường. - Nghị định số 81/2006/NĐ-CP ngày 09/8/2006 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bảo vệ môi trường. - Thông tư số 08/2006/TT-BTNMT, ngày 08 tháng 09 năm 2006 của Bộ Tài nguyên và Môi trường hướng dẫn về đánh giá môi trường chiến lược, đánh giá tác động môi trường và cam kết bảo vệ môi trường. - Luật Khoáng sản đã được Quốc hội nước Cộng hòa XHCN Việt Nam khóa IX thông qua tại kỳ họp thứ 9 ngày 23 tháng 3 năm 1996; - Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật Khoáng sản số 46/2005/QH11 được Quốc hội nước Cộng Hòa XHCN Việt Nam Khóa XI, kỳ họp thứ 7 thông qua ngày 14/6/2005. - Nghị định 160/2005/NĐ-CP ngày 27/12/2005 của Chính phủ Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Khoáng sản và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Khoáng sản. - Quyết định số 35/2002-QĐ-BKHCNMT ngày 25/6/2002 của Bộ trưởng Bộ Khoa học Công nghệ và Môi trường veà vieọc công bố danh mục Tiêu chuẩn Việt Nam về môi trường bắt buộc. - Các tiêu chuẩn Nhà nước Việt Nam về môi trường, TCVN-1995 , TCVN-2001 và TCVN-2005. - Quyết định số 22/2006-QĐ-BTNMT ngày 18/12/2006 của BTNMT về việc bắt buộc áp dụng Tiêu chuẩn Việt Nam về môi trường. Thông tư số 12/2006/TT-BTNMT ngày 26 tháng 12 năm 2006 của Bộ tài nguyên và Môi trường về việc hướng dẫn điều kiện hành nghề và lập thủ tục hồ sơ, đăng ký cấp giấy phép hành nghề, mã số quản lý chất thải nguy hại. - Thông tư liên tịch Bộ Tài chính - Công nghiệp - Khoa học, Công nghệ và Môi trường số 126/1999/TTLT-BTC-BCN-BKHCNMT, ngày 22 tháng 10 năm 1999 hướng dẫn việc ký quỹ để phục hồi môi trường trong khai thác khoáng sản. - Các tài liệu kỹ thuật của Tổ chức Y tế thế giới, Ngân hàng thế giới về xây dựng báo cáo đánh giá tác động môi trường. CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN KHẢO SÁT THIẾT KẾ trang 7 VÀ XÂY DỰNG MỎ- ĐỊA CHẤT CÔNG TY CP TƯ VẤN VÀ ĐẦU TƯ FICO ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG MÔI TRƯỜNG KHAI THÁC MỎ ĐÁ CÁT KẾT LỘC TRUNG - Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh Công ty CP tư vấn và Đầu tư FICO số 4103003091, ngày 01 tháng 02 năm 2006 của Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hồ Chí Minh. - Công văn số: 4929 của Bộ Quốc phòng, ngày 29/9/2005 cho phép Công ty cổ phần Tư vấn & Đầu tư FICO thăm dò khai thác đá xây dựng tại xã Lộc Ninh huyện Dương Minh Châu tỉnh Tây Ninh. - Quyết định số: 18/QĐ-UBND ngày 11/01/2006 của Uỷ ban nhân dân tỉnh Tây Ninh V/v: Cấp giấy phép thăm dò khoáng sản, cho phép Công ty cổ phần Tư vấn & Đầu tư FICO được phép thăm dò đá cát kết xây dựng với diện tích: 107,5 ha tại ấp Lộc Trung xã Lộc Ninh huyện Dương Minh Châu tỉnh Tây Ninh. 2.2. Cơ sở dữ liệu để lập báo cáo - Báo cáo kết quả thăm dò khoáng sản mỏ đá xây dựng - cát xây dựng Lộc Trung, xã Lộc Ninh, huyện Dương Minh Châu, tỉnh Tây Ninh. - Quyết định số 98/QĐ-UB ngày 14 tháng 2 năm 2007 của Uỷ ban nhân dân tỉnh Tây Ninh về việc phê chuẩn kết quả báo cáo thăm dò khoáng sản mỏ đá xây dựng mỏ Lộc Trung, xã Lộc Ninh, huyện Dương Minh Châu, tỉnh Tây Ninh. - Quyết định số: 3A/QĐ-HĐQT, của Chủ tịch Hội đồng quản trị, ngày 05 tháng 3 năm 2007, V/v: Phê duyệt dự án đầu tư xây dựng công trình khai thác - chế biến đá cát kết mỏ Lộc Trung - Dương Minh Châu - Tây Ninh, công suất 800.000m 3 /năm. - Báo cáo dự án đầu tư xây dựng công trình khai thác - chế biến đá cát kết Lộc Trung xã Lộc Ninh huyện Dương Minh Châu tỉnh Tây Ninh do Công ty CP Phước Ngọc Linh lập. - Các tài liệu lưu trữ về điều kiện tự nhiên trong khu vực. - Kết quả khảo sát, đo đạc và phân tích mẫu hiện trạng môi trường. - Số liệu điều tra về tình hình kinh tế - xã hội trong khu vực. - Kết quả thẩm vấn ý kiến cộng đồng - Tài liệu: Chương trình tiến bộ khoa học kỹ thuật cấp Nhà nước 42A về khí tượng. - Các phương pháp công nghệ xử lý chất thải. 3. TỔ CHỨC THỰC HIỆN ĐTM 3.1 Chủ dự án Tên công ty: Công ty CP tư vấn và Đầu tư FICO Địa chỉ: 29A, Cao Bá Nhạ, Quận 1, TP Hồ Chí Minh. Điện thoại:08.9206483 Giám đốc công ty: Ngô Ngọc Quang CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN KHẢO SÁT THIẾT KẾ trang 8 VÀ XÂY DỰNG MỎ- ĐỊA CHẤT CÔNG TY CP TƯ VẤN VÀ ĐẦU TƯ FICO ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG MÔI TRƯỜNG KHAI THÁC MỎ ĐÁ CÁT KẾT LỘC TRUNG - Đơn vị lập báo cáo ĐTM: Tên công ty : Công ty CP tư vấn khảo sát thiết kế và Xây dựng Mỏ - Địa chất Địa chỉ: H 4 , tổ 23, phường Yên Hoà, quận Cầu Giấy, TP Hà Nội. Điện thoại: 04.8341796 Giám đốc công ty: Nguyễn Sỹ Hội - Cơ quan phối hợp: 1. Tên cơ quan: Trường đại học Mỏ - Địa Chất Địa chỉ: Đông Ngạc – Từ Liêm – Hà Nội 2. Trung tâm nghiên cứu môi trường địa chất Địa chỉ: Đông Ngạc – Từ Liêm – Hà Nội Báo cáo đánh giá tác động môi trường do Công ty CP Tư vấn và Đầu tư FICO và Công ty CP tư vấn khảo sát thiết kế và xây dựng Mỏ-Địa chất làm tư vấn với sự phối hợp và giúp đỡ của cơ quan chức năng sau đây: - Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Tây Ninh. - UBND huyện Dương Minh Châu. - Các cơ quan chuyên môn khác của Trung ương và địa phương. Danh sách các thành viên tham gia lập báo cáo TT Họ và tên Chức vụ Cơ quan công tác 1 TS. Nguyễn Sỹ Hội Chủ nhiệm Cty CP Tư vấn khảo sát Thiết kế và XD Mỏ- Điạ chất (Cty CPTVKSTK&XD M-ĐC) 2 GS-TS. Nhữ Văn Bách Thực hiện Trường đại học Mỏ - địa chất 3 TS. Nguyễn Phụ Vụ Thực hiện Trường đại học Mỏ - địa chất 4 ThS. Lê Thu Hoa Thực hiện Trường đại học Mỏ - địa chất 5 KS. Ngô Ngọc Quang Thực hiện Công ty CP Tư vấn và Đầu tư FICO 6 KS. Trần Đức Dậu Thực hiện Công ty CP Tư vấn và Đầu tư FICO 7 KS. Nguyễn Tuấn Anh Thực hiện Cty CPTVKSTK&XD M-ĐC 8 KS. Phạm Anh Thực hiện Cty CPTVKSTK&XD M-ĐC 9 KS. Phạm Văn Chinh Thực hiện Cty CPTVKSTK&XD M-ĐC 10 ThS. Đặng Ngọc Thuỷ Thực hiện Cty CPTVKSTK&XD M-ĐC 11 KS. Trần Văn Hùng Thực hiện Cty CPTVKSTK&XD M-ĐC 12 KS. Nguyễn Tuấn Thành Thực hiện Trường đại học Mỏ - địa chất 13 KS. Phạm Văn Thịnh Thực hiện Trường đại học Mỏ - địa chất 14 KS. Nguyễn Thị Thanh Thực hiện Cty CPTVKSTK&XD M-ĐC CHƯƠNG 1 CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN KHẢO SÁT THIẾT KẾ trang 9 VÀ XÂY DỰNG MỎ- ĐỊA CHẤT CÔNG TY CP TƯ VẤN VÀ ĐẦU TƯ FICO ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG MÔI TRƯỜNG KHAI THÁC MỎ ĐÁ CÁT KẾT LỘC TRUNG MÔ TẢ TÓM TẮT DỰ ÁN 1.1 TÊN DỰ ÁN Khai thác - chế biến đá xây dựng mỏ đá Lộc Trung xã Lộc Ninh huyện Dương Minh Châu tỉnh Tây Ninh. - Công suất khai thác: 800.000m 3 /năm. - Tuổi thọ mỏ: 10 năm. - Địa điểm thực hiện: xã Lộc Ninh, huyện Dương Minh Châu, tỉnh Tây Ninh. 1.2 CHỦ DỰ ÁN Chủ dự án: Công ty Cổ phần Tư vấn và Đầu tư FICO. Trụ sở: 29A, Cao Bá Nhạ, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh. Điện thoại: 08.9206483 Fax: 08.9206483 Họ và tên chủ dự án: KS Ngô Ngọc Quang, Giám đốc 1.3 VỊ TRÍ ĐỊA LÝ KHU VỰC KHAI THÁC 1.3.1 Vị trí địa lý Mỏ đá Lộc Trung nằm trên địa phận xã Lộc Ninh, huyện Dương Minh Châu, tỉnh Tây Ninh. Trung tâm khu mỏ cách thị xã Tây Ninh 20 km theo đường chim bay về phía Tây Bắc và cách núi Bà Đen 17 km về phía Bắc. Diện tích khu vực khai thác rộng 22,68 ha nằm trong ranh giới xác định thuộc tờ bản đồ địa hình hệ UTM, tờ 6231.I và hệ VN2000 múi 3 0 kinh tuyến Trung ương 105 0 30’ được giới hạn bởi các điểm góc có toạ độ như bảng 1-1 Bảng 1-1 Điểm góc Toạ độ UTM Toạ độ VN2000 X(m) Y(m) X(m) Y(m) 1 12 44.796 6 39.204 12 45.413 5 84.051 2 12 45.110 6 39.526 12 45.726 5 84.373 3 12 44.731 6 39.884 12 45.347 5 84.730 4 12 44.423 6 39.577 12 45.039 5 84.423 (Vị trí mỏ đá được thể hiện trên bản vẽ ku vực thăm dò số 01 tại phụ lục số II). Biên giới khai trường được xác định trên cơ sở các nguyên tắc sau: - Khai trường nằm trong ranh giới cho phép khai thác. - Khai trường nằm trong ranh giới khối trữ lượng cấp 122. - Khai thác dưới mức thoát nước tự chảy. CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN KHẢO SÁT THIẾT KẾ trang 10 VÀ XÂY DỰNG MỎ- ĐỊA CHẤT [...]... m l thuc n Anfo chu nc - Tớnh toỏn s lng mỏy khoan t cụng sut khai thỏc m S dng mỏy khoan thu lc t hnh (hiu Kawasaki) v mỏy khoan cú ng kớnh trung bỡnh ca Nga (BMK5) Vi nng sut trung bỡnh ca 01 mỏy khoan thc t ti cỏc m cng nh ó s dng ti mt s m khu vc ng Nai, Bỡnh Dng, vi s một khoan yờu cu trong nm nh trờn v bo m s lng mỏy khoan s dng 04 mỏy khoan, (gm c mỏy khoan d tr, mi loi 02 chic) - Phỏ ỏ quỏ... DNG M- A CHT trang 11 CễNG TY CP T VN V U T FICO NH GI TC NG MễI TRNG KHAI THC M CT KT LC TRUNG - Mựa ma kộo di t thỏng 4 n thỏng 10 Nhit trung bỡnh 27,54 0C Lu lng ma trung bỡnh 278,7mm m trung bỡnh: 80% - Mựa khụ kộo di t thỏng 11 n thỏng 4 nm sau Nhit trung bỡnh 26,18 0C Lu lng ma trung bỡnh 48,6mm m trung bỡnh: 71% 1.4 NI DUNG C BN CA D N 1.4.1 Ni dung c bn ca d ỏn - Khai thỏc bng phng phỏp... bng khoan bn mỡn l khoan ng kớnh trung bỡnh, mỏy khoan cm tay P-20, bc xỳc mỏy xỳc thu lc E =2.3-3m3, vn chuyn bng ụtụ ti trng 15 tn 1.4.4.3 Phng phỏp ch bin ỏ p dng phng phỏp ch bin bng mỏy p - sng liờn hp Trong hot ng khai thỏc-ch bin ỏ cỏt kt Lc Trung khụng th trỏnh khi cỏc tỏc ng ti mụi trng (MT) t nhiờn kinh t v xó hi Vỡ vy, trong quỏ trỡnh khai thỏc m ỏ cỏt kt Lc Trung, Cụng ty s thc hin cỏc bin... trng thỏi t nhiờn trung bỡnh t 1.933 KG/cm 2 ; cng khỏng nộn trung bỡnh trng thỏi bóo hũa t 1.844 KG/cm2 - Cỏt bt kt dng quarzit b sng húa (lớp 3): cú cng khỏng nộn trng thỏi t nhiờn trung bỡnh t 1.686 KG/cm2 ; cng khỏng nộn trung bỡnh trng thỏi bóo hũa t 1.587 KG/cm2 - Sột bt kt b sng húa (lớp 4): cú cng khỏng nộn trng thỏi t nhiờn trung bỡnh t 1.577 KG/cm2 ; cng khỏng nộn trung bỡnh trng thỏi... p: 35 0, din tớch mt h l 18.000 m 2, cao trung bỡnh 2,5m vi dung tớch s dng ton bói thi l 35.000 m 3 Mt ờ bao quanh, rng 5m, di 1.320m ờ h lng s c p bng mỏy gt kt hp vi mỏy lu, dựng mỏy gt, gt t ỏ trong lũng h p cao ờ, sau mi lt p bng mỏy gt s dựng mỏy lu lốn cht t ỏ thõn ờ vi h s m nộn l 0,9 m bo bựn cỏt c lng ng v thu hi nc trong cung cp cho xng ch bin v ra thit b, ti ng, h c ngn thnh 2 ngn bng... cụng trỡnh ph tr cú th mua ti huyn Dng Minh Chõu - Cỏc vt t k thut chuyờn dựng, thit b, ph tựng mỏy múc thit b, vt liu n, phi mua ti Tõy Ninh, TP H Chớ Minh hoc nhp khu 1.6.8 Thụng tin liờn lc Hin ti lõn cn khu m ó cú mng in thoi quc gia vic iu hnh m qua liờn lc trc tip vi Xớ nghip bng in thoi thụng thng v in thoi di ng iu hnh h thng k toỏn, k hoch s dng h thng mỏy tớnh ni mng ni b (mng LAN) 1.6.9 Din... cụng trỡnh CễNG TY C PHN T VN KHO ST THIT K V XY DNG M- A CHT trang 12 CễNG TY CP T VN V U T FICO NH GI TC NG MễI TRNG KHAI THC M CT KT LC TRUNG 1.4.4.1 Tr lng ỏ nguyờn liu Kt qu kho sỏt, thm dũ cho thy m ỏ cỏt kt Lc Trung xó Lc Ninh huyn Dng Minh Chõu tnh Tõy Ninh cú chiu dy thõn khoỏng khong 50m Tr lng a cht ỏ cỏt kt tớnh theo cp 121 v 122 ca m xỏc nh t mc +0m xung mc -40m l: 8.856.665m3 nguyờn v... u tiờn phi m bo rng thit b khai thỏc (mỏy khoan, gt, mỏy xỳc v ụ tụ) hot ng an ton, hiu qu, ng thi bo m cú d tr ỏ sn sng cho nhng t n mỡn khai thỏc u tiờn Vi iu kin c th ca m ỏ Lc Trung, mt bng khai thỏc u tiờn c xõy dng nh sau: - Tin hnh o ho dc bng phng phỏp khoan - n mỡn trong ỏ phong hoỏ (ti nhng v trớ khụng cú t ph) to din hot ng u tiờn cho mỏy xỳc, mỏy gt - ng thi vi vic o ho dc, to din khai... nguyờn/nm 1.4.2 Li ớch kinh t ca d ỏn u t khai thỏc, ch bin ỏ xõy dng ti m Lc Trung cung cp ỏ vt liu xõy dng cho th trng tnh Tõy Ninh nhm thay th ngun ỏ thnh phm t cỏc m ỏ xõy dng ang khai thỏc khu vc nỳi B en phi úng ca theo ch trng ca Nh nc Ngoi vic cung cp cho th trng Tõy Ninh, sn phm ca d ỏn cũn cung cp cho th trng thnh ph H Chớ Minh khu vc C Chi, Qun 12 (ng b) v cỏc khu vc khỏc bng ng thu 1.4.3 Sn... t búc (t ph + ỏ thi) trung bỡnh hng nm l: 297.600 m3 n ri/nm Khi lng t ph, mỏy gt tham gia gt ph tr cho mỏy xỳc chim 10%, tng ng 29.760 m3/nm Khi lng san gt ph tr cho khõu xỳc bc ỏ trờn tng chim 10% khi lng ỏ khai thỏc hng nm l: 80.000m 3 nguyờn khai CễNG TY C PHN T VN KHO ST THIT K V XY DNG M- A CHT trang 26 CễNG TY CP T VN V U T FICO NH GI TC NG MễI TRNG KHAI THC M CT KT LC TRUNG n ri/nm, tng khi . ấp Lộc Trung xã Lộc Ninh huyện Dương Minh Châu tỉnh Tây Ninh. 2.2. Cơ sở dữ liệu để lập báo cáo - Báo cáo kết quả thăm dò khoáng sản mỏ đá xây dựng - cát xây dựng Lộc Trung, xã Lộc Ninh, huyện. thác mỏ đá cát kết Lộc Trung xã Lộc Ninh huyện Dương Minh Châu tỉnh Tây Ninh, cụng suất 800.000m 3 /năm” nhằm đánh giá các tác động môi trường, đề xuất các biện pháp giảm thiểu các tác động xấu,. biến đá cát kết mỏ Lộc Trung - Dương Minh Châu - Tây Ninh, công suất 800.000m 3 /năm. - Báo cáo dự án đầu tư xây dựng công trình khai thác - chế biến đá cát kết Lộc Trung xã Lộc Ninh huyện Dương

Từ khóa liên quan

Mục lục

 • Kí HIU CH VIT TT

 • M U

 • Mễ T TểM TT D N

 • 1.1 TấN D N

  • S lưng

 • - Chiu rng ln nht

  • H tiờu th Nhu cõu v in

   • d. Cụng tỏc san gt

   • e. Cụng tỏc ch bin ỏ

  • b. Kin to

  • c. Khoỏng sn và thành phần hc

  • a. Thõn khoỏng ỏ xõy dng

  • b. Thõn khoỏng cỏt xõy dng

  • 2.2.4 Thnh phn húa hc

  • 2.2.5 Hot tớnh phúng x

   • CHưNG 3

   • Cht ụ nhim ch th

   • CHưNG 5

   • CHưNG 6

   • CHưNG 7

   • CHưNG 8

  • 8.2.1. Y kien cua aựi dien cong ong daừn c

  • 8.2.2. Y kien cua cong ong daừn c song quanh khu vực mo

   • CHưNG 9

Tài liệu cùng người dùng

  Đang cập nhật ...

Tài liệu liên quan