0

Báo cáo đánh giá tác động môi trường dự án đầu tư xây dựng mở rộng nghĩa trang Từ Thiện, phường Ba Láng, quận Cái Răng, thành phố Cần Thơ

53 620 2

Đang tải.... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 01/02/2015, 17:04

Báo cáo đánh giá tác động môi trường dự án đầu tư xây dựng ” Mở rộng Nghóa trang Từ Thiện, Phường Ba Láng, Quận Cái Răng, Tp Cần Thơ” MỞ ĐẦU I. SỰ CẦN THIẾT CỦA BÁO CÁO ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG MÔI TRƯỜNG: Thành phố Cần Thơ, đô thò loại 1 trực thuộc trung ương đang bước vào thời kì đẩy mạnh công nghiệp hoá, hiện đại hoá với tốc độ đô thò hoá ngày càng nhanh. Hiện nay, với quy mô của các khu vực của nghóa trang hiện hữu đã không thể đáp ứng nhu cầu chôn cất, mai táng, cải táng cho người dân trong thành phố. Bên cạnh đó, trong quá trình thực hiện các dự án quy hoạch Quận Cái Răng và khu đô thò mới phía Nam sông Cần Thơ, trên hiện trạng của các khu đất quy hoạch hiện hữu một số các khu mộ. Để việc triển khai các dự án được thuận lợi, nhu cầu bức xúc đặt ra là cần bố trí một khu vực nghóa trang tập trung để thực hiện việc di dời, cải táng các khu mộ nằm rải rác trên các khu đất quy hoạch trong thành phố. Do đó, việc quy hoạch mở rộng Nghóa trang Từ Thiện là hết sức cần thiết và cấp bách. Cùng với sự ra đời của dự án, trong quá trình xây dựng và đi vào hoạt động Dự án mở rộng Nghóa trang Từ Thiện lại tác động không nhỏ đến tài nguyên môi trường và đời sống của người dân xung quanh. Nếu chúng ta không có biện pháp để khắc phục vấn đề đó thì các các tác động không mong muốn này sẽ ngày càng trở nên nghiêm trọng hơn. Trước tình hình đó, nhằm ngăn chặn và giảm thiểu ô nhiễm môi trường, báo cáo đánh giá tác động môi trường đối với các dự án đầu tư, các cơ sở công nghiệp là một trong những công cụ hữu hiệu giúp cho các nhà quản lý, các chủ doanh nghiệp nắm rõ các nguồn ô nhiễm và các biện pháp xử lý có hiệu quả. Điều này chứng tỏ rằng công tác đánh giá tác động môi trường có tầm quan trọng to lớn nhằm làm rõ các mặt có lợi và có hại của dự án. Từ đó, thiết lập và đề xuất các biện pháp kỹ thuật cũng như quản lý nhằm giảm thiểu các tác động tiêu cực, đồng thời khuyến khích các tác động tích cực. Hiểu được tầm quan trọng của công tác đánh giá tác động môi trường, Công ty Công Trình Đô Thò Thành phố Cần Thơ tiến hành lập Báo cáo đánh giá tác động môi trường (ĐTM). Trong báo cáo này, Công ty phân tích toàn bộ các tác động mà dự án có khả năng gây ô nhiễm môi trường, mức độ ô nhiễm, các biện pháp kỹ thuật để quản lý, giảm thiểu các nguồn gây ô nhiễm. Đơn vò lập báo cáo:Công ty TNHH Môi Trường Xanh 152 B6 Đinh Công Tráng, Phường Bình Khánh, TP. Long Xuyên, An Giang ĐT: 076.956668 Fax: 076.956669 Email: mtx@vnn.vn 1 Báo cáo đánh giá tác động môi trường dự án đầu tư xây dựng ” Mở rộng Nghóa trang Từ Thiện, Phường Ba Láng, Quận Cái Răng, Tp Cần Thơ” II. CƠ SỞ PHÁP LÍ THỰC HIỆN BÁO CÁO: Báo cáo này được thực hiện dựa trên một số văn bản pháp luật do chính phủ ban hành như sau: - Căn cứ Luật bảo vệ môi trường được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghóa Việt Nam thông qua ngày 29/11/2005 có hiệu lực từ ngày 01/07/2006 - Nghò đònh số 80/2006/ NĐ - CP ngày 09 tháng 08 năm 2006 của Chính Phủ “Hướng dẫn thi hành Luật Bảo vệ Môi trường” - Thông tư số 08/2006/TT– BTNMT ngày 08/09/2006 của Bộ Tài Nguyên Môi Trường hướng dẫn về việc lập và thẩm đònh báo cáo ĐTM đối với các dự án đầu tư. - Tiêu chuẩn Nhà nước Việt Nam về Môi Trường - Các tài liệu về đòa lý tự nhiên, tình hình kinh tế xã hội đòa phương, cụ thể khu vực dự án nói riêng và Thành phố Cần Thơ nói chung. - Các số liệu điều tra và đo đạc thực tế tại hiện trường. - Các tài liệu kỹ thuật ĐTM của tổ chức Y tế Thế giới (WHO). III. MỤC TIÊU CỦA BÁO CÁO ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG MÔI TRƯỜNG : • Đánh giá hiện trạng môi trường tự nhiên, kinh tế, xã hội khu vực thực hiện dự án và vùng lân cận. • Mô tả sơ lược hoạt động dự án có khả năng tác động đến môi trường khi dự án đi vào hoạt động. • Phân tích có căn cứ khoa học những tác động có lợi, có hại mà dự án tác động đến môi trường và kinh tế xã hội. • Xây dựng các biện pháp khả thi nhằm hạn chế các tác động môi trường bất lợi của dự án mang lại. • Đề xuất các biện pháp thích hợp nhằm hạn chế tối thiểu những tác động tiêu cực của dự án đến môi trường. • Đề xuất chương trình giám sát, quan trắc môi trường khi dự án đi vào hoạt động. • Cung cấp cơ sở khoa học cho các cơ quan chức năng về bảo vệ môi trường của thành phố trong việc thẩm đònh, phê duyệt, giám sát và quản lý dự án. Đơn vò lập báo cáo:Công ty TNHH Môi Trường Xanh 152 B6 Đinh Công Tráng, Phường Bình Khánh, TP. Long Xuyên, An Giang ĐT: 076.956668 Fax: 076.956669 Email: mtx@vnn.vn 2 Báo cáo đánh giá tác động môi trường dự án đầu tư xây dựng ” Mở rộng Nghóa trang Từ Thiện, Phường Ba Láng, Quận Cái Răng, Tp Cần Thơ” IV. PHƯƠNG PHÁP THỰC HIỆN BÁO CÁO : Các phương pháp sau được sử dụng để đánh giá trong báo cáo : • Phương pháp thống kê: Ứng dụng thu thập và xử lý số liệu khí tượng, thủy văn, kinh tế xã hội tại khu vực của dự án. • Phương pháp khảo sát, đo đạc, lấy mẫu ngoài hiện trường và thí nghiệm phân tích: Nhằm xác đònh các thông số về hiện trạng chất lượng môi trường không khí, tiếng ồn, nước thải và môi trường nước xung quanh khu vực dự án. • Phương pháp so sánh: Dùng để đánh giá tác động môi trường từ các quá trình xây dựng và đi vào hoạt động của dự án trên cơ sở các tiêu chuẩn môi trường (TCMT) Việt Nam có liên quan. • Xem xét quy trình công nghệ, các thiết kế kỹ thuật, hình thức hoạt động dự kiến của dự án để từ đó xác đònh các nhân tố tác động đến môi trường và xếp loại theo mức độ tác động của chúng. • Phân tích, đánh giá và dự báo tác động đến môi trường do hoạt động của dự án về các phương diện như : nước thải, khí thải, chất thải rắn, vệ sinh lao động, bệnh nghề nghiệp. • Đề xuất các biện pháp kỹ thuật để hạn chế tối đa các tác động tiêu cực phát sinh từ hoạt động của dự án đến môi trường. Trong quá trình xây dựng báo cáo, các tài liệu chủ yếu sau đây được sử dụng : - Dự án Mở rộng Nghóa trang Từ Thiện, Phường Ba Láng, Quận Cái Răng, Thành phố Cần Thơ. - Quy hoạch chi tiết tỷ lệ: 1/500 Mở rộng Nghóa trang Từ Thiện, Phường Ba Láng, Quận Cái Răng, Thành phố Cần Thơ. - Tài liệu thống kê về tình hình khí tượng thuỷ văn của khu vực dự án. - Các số liệu điều tra và đo đạt thực tế tại hiện trường. - Các tài liệu thống kê về xã hội học, kinh tế xã hội trong khu vực. - Các tài liệu về công nghệ xử lý khí thải, nước thải, chất thải rắn. - Ngoài ra còn tham khảo thêm một số báo cáo đánh giá tác động môi trường của các dự án khác. Đơn vò lập báo cáo:Công ty TNHH Môi Trường Xanh 152 B6 Đinh Công Tráng, Phường Bình Khánh, TP. Long Xuyên, An Giang ĐT: 076.956668 Fax: 076.956669 Email: mtx@vnn.vn 3 Báo cáo đánh giá tác động môi trường dự án đầu tư xây dựng ” Mở rộng Nghóa trang Từ Thiện, Phường Ba Láng, Quận Cái Răng, Tp Cần Thơ” CHƯƠNG 1 MÔ TẢ SƠ LƯC DỰ ÁN I.1- TÊN DỰ ÁN: Tên dự án đầu tư : "Mở rộng Nghóa trang Từ Thiện, Phường Ba Láng, Quận Cái Răng, Thành phố Cần Thơ" I.2- CƠ QUAN CHỦ QUẢN: Công Ty Công Trình Đô Thò Thành Phố Cần Thơ Đòa chỉ: Số 5 đường Võ Thò Sáu – Phường An Hội – Quận Ninh Kiều – Thành phố Cần Thơ. Giám đốc: Trần Minh Hùng Điện thoại: 071. 811583 Fax: 071. 825526 I.3 - ĐỊA ĐIỂM THỰC HIỆN DỰ ÁN: Dự án sẽ được xây dựng tại Phường Ba Láng - Quận Cái Răng – Thành phố Cần Thơ có tứ cận tiếp giáp sau: − Phía Đông Nam: giáp đất ruộng. − Phía Tây Bắc: giáp Quốc lộ 1A từ cầu Cần Thơ nối dài. − Phía Tây Nam: giáp đất ruộng. − Phía Đông Bắc: giáp đất ruộng. I.4 - MỤC TIÊU CỦA DỰ ÁN: − Đáp ứng cho nhu cầu mai táng, cải táng hài cốt và các khu mộ nằm rải rác trong các dự án quy hoạch. − Đáp ứng tạm thời tình trạng quá tải của các Nghóa trang hiện hữu trong thành phố trong thời gian chờ quy hoạch khu đất Nghóa trang Thành phố. − Là công trình phúc lợi xã hội phục vụ cho đời sống của nhân dân, thể hiện chính sách của Đảng và Nhà nước. − Quản lý chặt chẽ các vấn đề về ô nhiễm nguồn nước, mất đất sản xuất, ảnh hưởng đến cảnh quan đô thò, các đòa điểm mai táng phát triển một cách tự do không theo đònh hướng quy hoạch của cơ quan quản lý. Đơn vò lập báo cáo:Công ty TNHH Môi Trường Xanh 152 B6 Đinh Công Tráng, Phường Bình Khánh, TP. Long Xuyên, An Giang ĐT: 076.956668 Fax: 076.956669 Email: mtx@vnn.vn 4 Báo cáo đánh giá tác động môi trường dự án đầu tư xây dựng ” Mở rộng Nghóa trang Từ Thiện, Phường Ba Láng, Quận Cái Răng, Tp Cần Thơ” − Giảm diện tích đất sử dụng so với cách mai táng trước kia. − Đổi mới công nghệ hỏa táng bằng các thiết bò hiện đại thích nghi với phương pháp mai táng hiện nay trên thế giới. I.5 - NỘI DUNG CHÍNH CỦA DỰ ÁN: I.5.1 - Hoạt động của dự án: Dự án Mở rộng Nghóa trang Từ Thiện dự kiến sẽ mở rộng thêm diện tích là 50.082 m 2 . Với diện tích mở rộng này có thể dự kiến số lượng mộ như sau: • Số lượng mộ từ trần dự kiến 800 mộ. • Số lượng mộ hài cốt dự kiến 3.000 mộ. • Ngoài ra còn có phần đất dự trữ diện tích 1.088 m 2 dành cho khu vực xây dựng nhà chứa hài cốt. I.5.2 - Các công trình chính của dự án: I.5.2.1 - Khu vực mộ từ trần: - Diện tích: 8.207 m 2 . - Số lượng mộ từ trần: 866 mộ. - Kích thước quy đònh cho mỗi mộ là 1,6m x 3,0m. Khoảng cách giữa hai ngôi mộ là 0,4m. Khoảng cách giữa hai dãy mộ là: 1,4m. I.5.2.2 - Khu vực mộ hài cốt: - Diện tích: 7.618 m 2 . - Số lượng mộ từ trần: 3.604 mộ. - Kích thước quy đònh cho mỗi mộ là 1,6m x 3,0m. Khoảng cách giữa hai ngôi mộ là 0,5m. Khoảng cách giữa hai dãy mộ là: 0,8m. I.5.2.3 - Nhà quản trang và lò thiêu: - Diện tích: 1.736 m 2 . Gồm 2 công trình: + Nhà quản trang: có bố trí khu vực ở cho nhân viên quản trang và khu vệ sinh công cộng. + Lò thiêu: Bố trí 3 lò thiêu, có lối vào cho phương tiện giao thông cơ giới tiếp cận vào. - Mật độ xây dựng: ≤ 35%. I.5.2.4 - Nhà thắp hương kết hợp làm chòi nghỉ: - Diện tích: 501 m 2 . - Bố trí tại khu vực trung tâm khu mộ. - Mật độ xây dựng: ≤ 35%. Đơn vò lập báo cáo:Công ty TNHH Môi Trường Xanh 152 B6 Đinh Công Tráng, Phường Bình Khánh, TP. Long Xuyên, An Giang ĐT: 076.956668 Fax: 076.956669 Email: mtx@vnn.vn 5 Báo cáo đánh giá tác động môi trường dự án đầu tư xây dựng ” Mở rộng Nghóa trang Từ Thiện, Phường Ba Láng, Quận Cái Răng, Tp Cần Thơ” I.5.3 – Các công trình phụ trợ: I.5.3.1 – Quy hoạch san nền: - Cao độ sang nền tối thiểu: + 2,3m (theo hệ cao độ quốc gia Hòn Dấu). - Cao độ mép đường bình quân: + 2,4m. - Cao độï mép lề tối thiểu: + 2,6m. - Độ dốc đòa hình đối với mặt phủ tự nhiên: i ≥ 0,1%. - Tổng khối lượng san lấp: Giai đoạn 1: 93.481m 3 . Giai đoạn 2: 32.534m 3 . I.5.3.2 – Quy hoạch giao thông và lộ giới: Diện tích: 19.797 m 2 . Bao gồm đường giao thông cơ giới và đường đi bộ. Trong khu quy hoạch có các tuyến đường giao thông như sau: - Quốc lộ 1A có lộ giới dự kiến 80m. - Đường số 1: có lộ giới 14m; trong đó: lòng đường 9m, lề phải 5m. - Đường số 2: Có lộ giới 12m; trong đó: lòng đường 9m, lề phải 3m. - Đường đi bộ: Có lộ giới 10m; Với lòng đường 4m, lề đường 3mx2. - Đường đi bộ: Có lộ giới 9m; Với lòng đường 3m, lề đường 3mx2. I.5.3.3 – Nguồn điện cung cấp cho dự án: - Nguồn điện được cấp từ lưới cao – trung thế Cần Thơ. - Lưới điện thiết kế trong khu vực dự án: + Tuyến trung thế: Nhằm đảm bảo chất lượng điện năng, nâng cao độï tin cậy, đồng bộ, hiện đại và tự động hóa theo hướng phát triển chung của thành phố. Để đảm bảo mỹ quan và an toàn trong khu vực tuyến trung thế được thiết kế đi ngầm trong hầm kỹ thuật theo trục giao thông. Đảm bảo hành lang an toàn cho tuyến (3m) và tuân thủ theo các quy chuẩn ngành. Chiều dài tuyến trung thế xây mới: 80m. + Tuyến hạ thế: Đơn vò lập báo cáo:Công ty TNHH Môi Trường Xanh 152 B6 Đinh Công Tráng, Phường Bình Khánh, TP. Long Xuyên, An Giang ĐT: 076.956668 Fax: 076.956669 Email: mtx@vnn.vn 6 Báo cáo đánh giá tác động môi trường dự án đầu tư xây dựng ” Mở rộng Nghóa trang Từ Thiện, Phường Ba Láng, Quận Cái Răng, Tp Cần Thơ” Từ bảng điện hạ thế trong trạm phân phối hợp bộ, tuyến hạ thế đi ngầm bằng cáp XLPE vỏ bọc ngoài bằng PC, cáp luồn trong ống nhựa PVC chòu lực và đặt trong hầm kỹ thuật cấp đến tủ phân phối thứ cấp. Chiều dài tuyến hạ thế xây mới: 400m. + Hệ thống chiếu sáng: Hệ thống chiếu sáng được bố trí dọc theo đường giao thông, sử dụng đèn trang trí và đèn cao áp Sodium có công suất 18W và 250W. Trụ đèn sử dụng trụ gang đúc và trụ bát giác STK hình côn cao 6 – 8m. Loại neon phù hợp với việc chiếu sáng trang trí và bảo vệ. Hệ thống neon chiếu sáng đóng cắt tự động theo 2 chế độ để tiết kiệm điện năng. Chiều dài hệ thống chiếu sáng xây mới: 1.600m. + Trạm biến áp: Dung lượng trạm 100 KVA. I.5.3.4 – Bãi xe: - Diện tích: 2.001 m 2 . - Được bố trí tại lối vào khu nghóa trang, với khu vực đậu xe 2 bánh và 4 bánh. I.5.3.5 – Trạm cấp nước: - Do khu đất quy hoạch chưa có hệ thống cấp nước chung nên được bố trí hệ thống giếng khoan để cấp nước tạm thời cho khu vực này. Lâu dài sẽ nối vào hệ thống cấp nước chung của khu vực. Trạm nước của nghóa trang được đặt cạnh nhà quản trang và lò thiêu có cây xanh cách ly chung quanh. - Tổng diện tích quy hoạch: 62.926m 2 . - Nước phục vụ nhà quản trang: 10%qt. - Nước rò rỉ, lưu lượng dự phòng: 15%qt. - Nước tưới đường, cây xanh: 3 lít/m 2 . - Thiết kế cấp nước phải đảm bảo tiêu chuẩn về cung cấp và phải cung cấp nước sạch đã qua xử lý. - Có thể ước tính lưu lượng nước cần cung cấp như sau: Lượng nước cấp chủ yếu để tưới cây và nhà quản trang: + Tổng diện tích quy hoạch: 62.926m 2 . + Tổng số người trong khu quy hoạch: 5 người. + Chỉ tiêu sử dụng nước: 150 l/ngđ. + Nước tưới đường, cây xamh: 3 l/m 2 /ngđ. Đơn vò lập báo cáo:Công ty TNHH Môi Trường Xanh 152 B6 Đinh Công Tráng, Phường Bình Khánh, TP. Long Xuyên, An Giang ĐT: 076.956668 Fax: 076.956669 Email: mtx@vnn.vn 7 Báo cáo đánh giá tác động môi trường dự án đầu tư xây dựng ” Mở rộng Nghóa trang Từ Thiện, Phường Ba Láng, Quận Cái Răng, Tp Cần Thơ” + Diện tích cần tưới: 1.500 m 2 . + Lưu lượng nước tưới đường, cây xanh: qt = 1.500m 2 x 3 l/m 2 /ngđ = 4.500 l/ngđ = 4.5 m 3 /ngđ. + Lưu lượng nước phục vụ nhà quản trang: qc = 10% x qt = 0.45 m 3 /ngđ. + Lưu lượng rò rỉ và lượng nước dự phòng: qr = 15% x qt = 0.68 m 3 /ngđ. + Tổng lưu lượng nước Qt = 6 m 3 /ngđ. - Hình thức đường ống và các công trình cấp nước khác: - Đặt các tuyến cấp nước theo quy hoạch và mạng cấp nước khép kín, mạng lưới cấp nước bao gồm các hệ thống đường ống: PVC: D360, D34 trong khu quy hoạch. + Khoan một giếng khoan sâu 100 – 120m để lấy nước ngầm. + Xây dựng bể chứa nước ngầm làm bằng bê tông cốt thép: dự trữ nước để tưới cây, và chữa cháy qua lắùng lọc để sử dụng cho sinh hoạt. + Xây dựng đài chứa nước để điều hòa lưu lượng, tạo áp lực cho hệ thống cấp nước. Bảng 1.1: Các hạng mục công trình cấp nước STT Hạng mục công trình Đơn vò tính Số lượng Đơn giá Thành tiền 1 2 3 4 Đường ống: PVC D60 PVC D34 Giếng khoan Bể nước ngầm Đài nước m m giếng bể đài 250 2.300 1 1 1 32.000 32.000 1.500.000 60.000.000 70.000.000 8.000.000 73.600.000 1.500.000 60.000.000 70.000.000 Nguồn: Quy hoạch chi tiết Mở rộng Nghóa trang Từ Thiện I.5.3.6 - Cây xanh: - Diện tích: 8.836 m 2 . - Cây xanh trong khu vực quy hoạch vừa có vai trò cách ly vừa trang trí, kiến tạo cảnh quan chung. - Cây trồng trong khoảng cách ly là loại cây lấy bóng mát, không tiết ra chất độc hại hoặc hấp dẫn côn trùng, không dễ gãy, đổ. Đơn vò lập báo cáo:Công ty TNHH Môi Trường Xanh 152 B6 Đinh Công Tráng, Phường Bình Khánh, TP. Long Xuyên, An Giang ĐT: 076.956668 Fax: 076.956669 Email: mtx@vnn.vn 8 Báo cáo đánh giá tác động môi trường dự án đầu tư xây dựng ” Mở rộng Nghóa trang Từ Thiện, Phường Ba Láng, Quận Cái Răng, Tp Cần Thơ” I.5.3.7 - Quy hoạch thoát nước - Các chỉ tiêu kỹ thuật tính toán: Nước mưa: + Cường độ mưa trung bình q = 450,4 lít/ s-ha. + Hệ số dòng chảy ψ = 0,9 phụ thuộc vào các loại mặt phủ (tính trung bình). + Vận tốc dòng chảy trong ống V min (vận tốc tự làm sạch). + Độ dốc đặt ống I = I min = 1/D (D là đường kính ống(mm)). Nước sinh hoạt: + Tiêu chuẩn thoát nước = 120 lít/người.ngđ. + Hệ số không điều hòa = 1,45. - Xác đònh lưu lượng cần thiết: + Lưu lượng tính toán nước mưa Q (l/s) xác đònh theo phương pháp cường độ giới hạn và tính theo công thức sau: Q = p. ψ .F (l/s) = 450,4 x 0,9 x 6,2926 (l/s) = 2550,77 (l/s). Trong đó: Q: cường độ mưa tính toán (l/s.ha) ψ : Hệ số dòng chảy F: Diện tích thu nước tính toán (ha) - Giải pháp thoát nước: + Hệ thống thoát nước được thiết kế theo hình thức thoát nước sinh hoạt nước mưa chung vì lượng nước thải trong quy hoạch không đáng kể. + Nước mưa và nước sinh hoạt được thu vào hố gas nhờ hệ thống tuyến ống, vận chuyển, xả thẳng ra kênh thủy lợi hiện hữu. - Phương án thiết kế: Dùng phương pháp phân chia lưu vực để tính toán cho từng đoạn ống, từng tuyến ống và cả hệ thống. Đơn vò lập báo cáo:Công ty TNHH Môi Trường Xanh 152 B6 Đinh Công Tráng, Phường Bình Khánh, TP. Long Xuyên, An Giang ĐT: 076.956668 Fax: 076.956669 Email: mtx@vnn.vn 9 Báo cáo đánh giá tác động môi trường dự án đầu tư xây dựng ” Mở rộng Nghóa trang Từ Thiện, Phường Ba Láng, Quận Cái Răng, Tp Cần Thơ” + Hình thức đường ống: Nước được vận chuyển trong hệ thống ống kín, loại ống được sử dụng: ống bê tông cốt thép đúc sẵn. + Hình thức hố gas, cửa thu nước: Trên từng đường ống có đặt hố gas theo cự ly tập trung nước thích hợp, nhằm thu hết nước bề mặt và nước trong lưu vực tính toán. Qua tính toán sơ bộ, quy mô xây dựng hệ thống thoát nước đường ống thoát nước được khái toán trong bảng 1.2. Bảng 1.2: Khái toán kinh phí mạng lưới thoát nước: STT Hạng mục công trình Đơn vò tính toán Số lượng Đơn giá (đ/đvt) Thành tiền (đồng) 1 2 Tổng Đường ống BTCT D300 BTCT D400 Hố ga, cửa xả m m Cái 2.100 450 113 350.000 450.000 1.600.000 1.118.300.000 735.000.000 202.00.000 180.800.000 Nguồn: Quy hoạch chi tiết Mở rộng Nghóa trang Từ Thiện I.6 - KINH PHÍ KHÁI TOÁN DẦU TƯ CHO DỰ ÁN: - Đường giao thông: 3.459.150.000 đồng. (1) - San lấp mặt bằng: + Giai đoạn 1: 976.020.000 đồng. (2) + Giai đoạn 2: 2.705.640.000 đồng. (3) - Cấp điện: 1.022.000.000 đồng. (4) - Cấp nước: 213.100.000 đồng. (5) - Thoát nước: 1.331.400.000 đồng. (6) - Tổng kinh phí đầu tư: Cộng: (1)+ (2)+ (3)+ (4)+ (5)+ (6) = 9.707.310.000 đồng. (Kinh phí khái toán trên chưa kể chi phí bồi hoàn giải tỏa và các chi phí khác). Đơn vò lập báo cáo:Công ty TNHH Môi Trường Xanh 152 B6 Đinh Công Tráng, Phường Bình Khánh, TP. Long Xuyên, An Giang ĐT: 076.956668 Fax: 076.956669 Email: mtx@vnn.vn 10 [...]... mtx@vnn.vn 26 Báo cáo đánh giá tác động môi trường dự án đầu tư xây dựng ” Mở rộng Nghóa trang Từ Thiện, Phường Ba Láng, Quận Cái Răng, Tp Cần Thơ CHƯƠNG 3 ĐÁNH GIÁ CÁC TÁC ĐỘNG MÔI TRƯỜNG CỦA DỰ ÁN III.1 - NGUỒN, ĐỐI TƯNG VÀ THỜI GIAN TÁC ĐỘNG: Khi triển khai thực hiện dự án sẽ phát sinh những vấn đề môi trường Tùy theo loại hình của dự án sẽ có những vấn đề môi trường khác nhau, nhất là khi dự án đi vào... Trung tâm dự báo khí tư ng Cần Thơ, 2005) Đơn vò lập báo cáo: Công ty TNHH Môi Trường Xanh 152 B6 Đinh Công Tráng, Phường Bình Khánh, TP Long Xuyên, An Giang ĐT: 076.956668 Fax: 076.956669 Email: mtx@vnn.vn 20 Báo cáo đánh giá tác động môi trường dự án đầu tư xây dựng ” Mở rộng Nghóa trang Từ Thiện, Phường Ba Láng, Quận Cái Răng, Tp Cần Thơ II.3.6 - Thiên tai và các hiện tư ng khác Hiên tư ng sạt lỡ... mưa nắng rõ rệt Mùa mưa từ tháng 5 đến tháng 11 Mùa khô từ tháng 12 đến tháng 4 Đơn vò lập báo cáo: Công ty TNHH Môi Trường Xanh 152 B6 Đinh Công Tráng, Phường Bình Khánh, TP Long Xuyên, An Giang ĐT: 076.956668 Fax: 076.956669 Email: mtx@vnn.vn 16 Báo cáo đánh giá tác động môi trường dự án đầu tư xây dựng ” Mở rộng Nghóa trang Từ Thiện, Phường Ba Láng, Quận Cái Răng, Tp Cần Thơ II.3.1 - Nhiệt độ trung... 25,5 Đơn vò lập báo cáo: Công ty TNHH Môi Trường Xanh 152 B6 Đinh Công Tráng, Phường Bình Khánh, TP Long Xuyên, An Giang ĐT: 076.956668 Fax: 076.956669 Email: mtx@vnn.vn 17 Báo cáo đánh giá tác động môi trường dự án đầu tư xây dựng ” Mở rộng Nghóa trang Từ Thiện, Phường Ba Láng, Quận Cái Răng, Tp Cần Thơ Trung bình 27 27 27 Nguồn: trung tâm dự báo khí tư ng TP .Cần Thơ, 2005 II.3.2 - Ẩm độ tư ng đối trung... khi thải ra môi trường - Tác động của chất phân hủy từ cơ thể người đối với hình thức đòa táng: Đơn vò lập báo cáo: Công ty TNHH Môi Trường Xanh 152 B6 Đinh Công Tráng, Phường Bình Khánh, TP Long Xuyên, An Giang ĐT: 076.956668 Fax: 076.956669 Email: mtx@vnn.vn 30 Báo cáo đánh giá tác động môi trường dự án đầu tư xây dựng ” Mở rộng Nghóa trang Từ Thiện, Phường Ba Láng, Quận Cái Răng, Tp Cần Thơ + Khối... nghóa trang, các chất mùi sinh ra từ quá trình phân rã vật chất hữu cơ - Tính toán lượng khí thải ra môi trường: Đơn vò lập báo cáo: Công ty TNHH Môi Trường Xanh 152 B6 Đinh Công Tráng, Phường Bình Khánh, TP Long Xuyên, An Giang ĐT: 076.956668 Fax: 076.956669 Email: mtx@vnn.vn 32 Báo cáo đánh giá tác động môi trường dự án đầu tư xây dựng ” Mở rộng Nghóa trang Từ Thiện, Phường Ba Láng, Quận Cái Răng, Tp Cần. .. Xuyên, An Giang ĐT: 076.956668 Fax: 076.956669 Email: mtx@vnn.vn 24 Báo cáo đánh giá tác động môi trường dự án đầu tư xây dựng ” Mở rộng Nghóa trang Từ Thiện, Phường Ba Láng, Quận Cái Răng, Tp Cần Thơ (Nguồn : Báo cáo hiện trạng môi trường Cần Thơ, 2006) II.5.2 – Chất lượng nước ngầm khu vực quận Cái Răng: Chất lượng nước ngầm ở quận Cái Răng nhìn chung không bò ô nhiễm, chỉ có chỉ tiêu vi sinh (coliforms)... Khánh, TP Long Xuyên, An Giang ĐT: 076.956668 Fax: 076.956669 Email: mtx@vnn.vn 19 Báo cáo đánh giá tác động môi trường dự án đầu tư xây dựng ” Mở rộng Nghóa trang Từ Thiện, Phường Ba Láng, Quận Cái Răng, Tp Cần Thơ (Nguồn:Trung tâm dự báo khí tư ng thuỷ văn TP Cần Thơ, 2005) II.3.5 - Mưa Trong thời gian qua sự thay đổi của lượng mưa ở Cần Thơ không có sự chênh lệch nhiều Mùa khô lượng mưa không đáng... ra môi trường một lượng chất ô nhiễm do sinh hoạt là: BOD COD SS : 45-54 g/ngày : 1,6 BOD : 75-154 g/ngày Đơn vò lập báo cáo: Công ty TNHH Môi Trường Xanh 152 B6 Đinh Công Tráng, Phường Bình Khánh, TP Long Xuyên, An Giang ĐT: 076.956668 Fax: 076.956669 Email: mtx@vnn.vn 29 Báo cáo đánh giá tác động môi trường dự án đầu tư xây dựng ” Mở rộng Nghóa trang Từ Thiện, Phường Ba Láng, Quận Cái Răng, Tp Cần Thơ ... Giải quyết được vấn đề ô nhiễm môi trường, nhất là nguồn nước ngầm và bảo vệ rừng Đơn vò lập báo cáo: Công ty TNHH Môi Trường Xanh 152 B6 Đinh Công Tráng, Phường Bình Khánh, TP Long Xuyên, An Giang ĐT: 076.956668 Fax: 076.956669 Email: mtx@vnn.vn 11 Báo cáo đánh giá tác động môi trường dự án đầu tư xây dựng ” Mở rộng Nghóa trang Từ Thiện, Phường Ba Láng, Quận Cái Răng, Tp Cần Thơ - Góp phần thay đổi các . Báo cáo đánh giá tác động môi trường dự án đầu tư xây dựng ” Mở rộng Nghóa trang Từ Thiện, Phường Ba L ng, Quận Cái Răng, Tp Cần Thơ” MỞ ĐẦU I. SỰ CẦN THIẾT CỦA BÁO CÁO ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG MÔI. mtx@vnn.vn 3 Báo cáo đánh giá tác động môi trường dự án đầu tư xây dựng ” Mở rộng Nghóa trang Từ Thiện, Phường Ba L ng, Quận Cái Răng, Tp Cần Thơ” CHƯƠNG 1 MÔ TẢ SƠ L C DỰ ÁN I.1- TÊN DỰ ÁN: Tên dự án đầu. mtx@vnn.vn 1 Báo cáo đánh giá tác động môi trường dự án đầu tư xây dựng ” Mở rộng Nghóa trang Từ Thiện, Phường Ba L ng, Quận Cái Răng, Tp Cần Thơ” II. CƠ SỞ PHÁP L THỰC HIỆN BÁO CÁO: Báo cáo này
- Xem thêm -

Xem thêm: Báo cáo đánh giá tác động môi trường dự án đầu tư xây dựng mở rộng nghĩa trang Từ Thiện, phường Ba Láng, quận Cái Răng, thành phố Cần Thơ, Báo cáo đánh giá tác động môi trường dự án đầu tư xây dựng mở rộng nghĩa trang Từ Thiện, phường Ba Láng, quận Cái Răng, thành phố Cần Thơ,

Từ khóa liên quan