0

Báo cáo đánh giá tác động môi trường nhà máy đóng tàu đặc chủng, sản xuất trang thiết bị tàu thủy và cẩu tàu trọng tải đến 20000 DWT

151 830 4

Đang tải.... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 01/02/2015, 16:54

Báo cáo đánh giá tác động môi trường Nhà máy đóng tàu đặc chủng, sản xuất trang thiết bị tàu thủy và cầu tàu trọng tải đến 20.000DWT TẬP ĐOÀN CÔNG NGHIỆP TÀU THỦY VIỆT NAM CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN CNTT SOÀI RẠP −−−−−−−−−−−−−−− BÁO CÁO ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG MÔI TRƯỜNG DỰ ÁN: XÂY DỰNG NHÀ MÁY ĐÓNG TÀU ĐẶC CHỦNG, SẢN XUẤT TRANG THIẾT BỊ TÀU THỦY VÀ CẦU TÀU TRỌNG TẢI ĐẾN 20.000DWT (Báo cáo đã được bổ sung và chỉnh sửa theo yêu cầu của hội đồng thẩm định ngày 05 tháng 10 năm 2007) CHỦ DỰ ÁN CƠ QUAN TƯ VẤN Công ty TNHH MTV Công ty cổ phần KT & CN BVMT Công nghiệp tàu thủy Soài Rạp BVMT phía Nam Vinashin Tổng giám đốc Giám đốc Đỗ Thành Hưng Trịnh Thị Thu Hà TP. Hồ Chí Minh, tháng 11 năm 2007 Công ty cổ phần KT & CN Bảo vệ môi trường phía Nam 1 Báo cáo đánh giá tác động môi trường Nhà máy đóng tàu đặc chủng, sản xuất trang thiết bị tàu thủy và cầu tàu trọng tải đến 20.000DWT Mục lục Chương mở đầu I. Xuất xứ dự án 5 1.Mục đích dự án. 5 2. Những căn cứ để lập báo cáo ĐTM 6 3. Sự cần thiết phải đầu tư và ý nghĩa của việc xây dựng Nhà máy đóng tàu đặc chủng và sản xuất trang thiết bị tàu thủy 6 4. Tổ chức thực hiện và xây dựng báo cáo ĐTM 13 Chương 1: MÔ TẢ TÓM TẮT DỰ ÁN I. 1. chủ đầu tư 15 I. 2. Các căn cứ lập dự án 15 I. 3. Mục tiêu đầu tư 16 I.4. Qui mô đầu tư 16 I. 5. Công suất Nhà máy 17 I. 6. Tổng vốn đầu tư 17 I. 7. Nhu cầu các yếu tố đầu vào 18 Công ty cổ phần KT & CN Bảo vệ môi trường phía Nam 2 Báo cáo đánh giá tác động môi trường Nhà máy đóng tàu đặc chủng, sản xuất trang thiết bị tàu thủy và cầu tàu trọng tải đến 20.000DWT I. 8. Dự kiến bố trí các hạng mục công trình 19 I. 9. Mô tả hạng mục cầu tàu trọng tải đến 20.000DWT 20 I. 10. Quy trình công nghệ Nhà máy 21 I. 11. Các trang thiết bị phục vụ sản xuất 24 Chương 2: CÁC ĐIỀU KIỆN TỰ NHIÊN MÔI TRƯỜNG VÀ KINH TẾ XÃ HỘI KHU VỰC DỰ ÁN 2.1. Các điều kiện tự nhiên tại khu vực dự án 33 2.1.1. Vị trí địa lý 33 2.1.2. Đặc điểm khí hậu thời tiết 33 2.1.3. Điều kiện thủy văn 34 2.1.4. Đặc điểm về địa chất địa hình 36 2.2. Hiện trạng các thành phần môi trường tự nhiên 37 2.2.1. Hiện trạng chất lượng môi trường nước tại khu vực dự án 37 2.2.2. Hiện trạng chất lượng môi trường không khí 40 2.2.3. Hiện trạng chất lượng tiếng ồn và rung động 41 Công ty cổ phần KT & CN Bảo vệ môi trường phía Nam 3 Báo cáo đánh giá tác động môi trường Nhà máy đóng tàu đặc chủng, sản xuất trang thiết bị tàu thủy và cầu tàu trọng tải đến 20.000DWT 2.2.4. Hiện trạng môi trường đất khu vực dự án 43 2.2.5. Hệ sinh thái khu vực Dự án 44 2.2.6. Hiện trạng chất thải rắn 50 2.3. Điều kiện kinh tế - xã hội tỉnh Đồng Nai 50 2.3.1. Đặc điểm chung 50 2.3.2. Hiện trạng hạ tầng cơ sở khu vực Dự án 50 2.4. Mục tiêu phát triển và các chỉ tiêu chủ yếu phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Đồng Nai thời kỳ 2006 – 2020 52 2.4.1. Mục tiêu tổng quát 52 2.4.2. Các chỉ tiêu chủ yếu 52 2.5. Tình hình kinh tế xã hội và hiện trạng môi trường xã Phước Khánh 54 Chương 3: ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG CỦA DỰ ÁN XẤY DỰNG NHÀ MÁY ĐÓNG TÀU ĐẶC CHỦNG VÀ SẢN XUẤT TRANG THIẾT BỊ TÀU THỦY 3.1. Nguồn gây tác động 55 3.1.1. Nguồn gây tác động có liên quan đến chất thải 55 3.1.2. Các vấn đề tiềm tàng của dự án Công ty cổ phần KT & CN Bảo vệ môi trường phía Nam 4 Báo cáo đánh giá tác động môi trường Nhà máy đóng tàu đặc chủng, sản xuất trang thiết bị tàu thủy và cầu tàu trọng tải đến 20.000DWT 56 3.1.3. Nguồn gây tác động không liên quan đến chất thải 57 3.2. Đối tượng, qui mô bị tác động 57 3.3. Đánh giá tác động trong giai đoạn dự án 58 3.3.1. Các nguồn gây tác động môi trường 58 3.3.2. Đánh giá tác động của dự án đến môi trường trong giai đoạn xây dựng 59 3.4. Đánh giá tác động trong giai đoạn vận hành của dự án 67 3.4.1. Các nguồn gây ô nhiễm môi trường 67 3.4.2. Đánh giá tác động môi trường không khí 70 3.4.3. Đánh giá tác động của tiếng ồn 75 3.4.4. Đánh giá tác động môi trường nước 78 3.4.5. Đánh giá tác động ô nhiễm nhiệt 82 3.4.6. Đánh giá tác động chất thải rắn từ môi trường 82 3.5. Các tác động do sự cố môi trường 83 Công ty cổ phần KT & CN Bảo vệ môi trường phía Nam 5 Báo cáo đánh giá tác động môi trường Nhà máy đóng tàu đặc chủng, sản xuất trang thiết bị tàu thủy và cầu tàu trọng tải đến 20.000DWT 83 84 3.6. Đánh giá tác động của dự án đến tài nguyên sinh vật 84 3.7. Đánh giá tác động của dự án đến kinh tế - xã hội khu vực 86 3.8. Các tác động ảnh hưởng lâu dài tới môi trường 86 3.9. Dự báo nước thải của nhà máy đóng tàu đặc chủng và sản xuất trang thiết bị tàu thủy tới nước sông Lòng Tàu – Nhà Bè 86 3.10. Đánh giá quy trình công nghệ của Nhà máy 89 3.11. Đánh giá về phương pháp sử dụng ĐTM 89 Chương 4: CÁC BIỆN PHÁP GIẢM THIỂU TÁC ĐỘNG XẤU, PHÒNG NGỪA VÀ ỨNG PHÓ SỰ CỐ MÔI TRƯỜNG 4.1. Nguyên tắc thực hiện 91 4.2. Các biện pháp giảm thiểu ô nhiễm trong thiết kế quy hoạch 91 4.2.1. Quy hoạch cây xanh trong tổng mặt bằng 91 4.2.2. Quy hoạch phân khu chức năng nhà máy 93 4.2.3. Phân cụm các nhà xưởng sản xuất 93 4.2.4. Khoảng cách bố trí và cấp độ công trình 94 Công ty cổ phần KT & CN Bảo vệ môi trường phía Nam 6 Báo cáo đánh giá tác động môi trường Nhà máy đóng tàu đặc chủng, sản xuất trang thiết bị tàu thủy và cầu tàu trọng tải đến 20.000DWT 4.2.5. Vị trí bố trí các nhà xưởng trong nhà máy 94 4.3. Biện pháp giảm thiểu ô nhiễm môi trường trong giai đoạn tiền xây dựng 96 4.4. Biện pháp giảm thiểu ô nhiễm môi trường trong giai đoạn xây dựng 96 4.4.1. Biện pháp giảm thiểu ô nhiễm môi trường trong kỹ thuật tổ chức thi công 96 4.4.2. Biện pháp giảm thiểu ô nhiễm môi trường nước 97 4.4.3. Khống chế ô nhiễm do khí thải từ các phương tiện thi công 98 4.4.4. Kiểm soát ô nhiễm do chất thải rắn trong xây dựng 98 4.4.5. Biện pháp giảm thiểu các tác động khác 98 4.5. Biện pháp giảm thiểu trong giai đoạn vận hành 99 4.5.1. Giảm thiểu ô nhiễm môi trường khí 99 4.5.2. Biện pháp giảm thiểu ô nhiễm tiếng ồn và độ rung 101 4.5.3. Biện pháp giảm thiểu ô nhiễm môi trường nước 102 4.5.4. Biện pháp thu gom và xử lý chất thải rắn 110 4.5.5. Biện pháp giảm thiểu ô nhiễm đối với môi trường vật lý khác Công ty cổ phần KT & CN Bảo vệ môi trường phía Nam 7 Báo cáo đánh giá tác động môi trường Nhà máy đóng tàu đặc chủng, sản xuất trang thiết bị tàu thủy và cầu tàu trọng tải đến 20.000DWT 112 4.6. Biện pháp an toàn và phòng chống sự cố 114 4.5.1. Vệ sinh và an toàn lao động 114 4.5.2. Phòng chống các sự cố 114 Chương 5: CAM KẾT THỰC HIỆN BIỆN PHÁP BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG 5.1. Cam kết chung 118 5.2. Cam kết tuân thủ các phương án quy hoạch 118 5.3. Cam kết thực hiện biện pháp giảm thiểu tác động trong giai đoạn đền bù và giải phóng mặt bằng 118 5.4. Cam kết thực hiện phương pháp giảm thiểu môi trường trong giai đoạn xây dựng 119 5.5. Cam kết thực hiện các biện pháp giảm thiểu trong giai đoạn hoạt động 119 5.6. Cam kết tuân thủ các tiêu chuẩn môi trường 119 5.7. Cam kết giám sát môi trường 119 Chương 6: CÁC CÔNG TRÌNH XỬ LÝ MÔI TRƯỜNG CHƯƠNG TRÌNH QUẢN LÝ VÀ GIÁM SÁT MÔI TRƯỜNG 6.1. Danh mục các công trình xử lý môi trường Công ty cổ phần KT & CN Bảo vệ môi trường phía Nam 8 Báo cáo đánh giá tác động môi trường Nhà máy đóng tàu đặc chủng, sản xuất trang thiết bị tàu thủy và cầu tàu trọng tải đến 20.000DWT 121 6.2. Chương trình quản lý và giám sát môi trường 122 6.2.1. Mục tiêu của chương trình quan trắc môi trường 122 6.2.2. Nội dung của chương trình quan trắc môi trường 122 6.2.3. Cơ sở quan trắc chất lượng môi trường 123 6.3. Quản lý môi trường trong giai đoạn xây dựng của dự án 123 6.3.1. Cơ cấu tổ chức 123 6.3.2. Các hạng mục cụ thể 123 6.4. Quản lý môi trường trong giai đoạn hoạt động của dự án 124 6.5. Chương trình quan trắc và phân tích môi trường 124 6.5.1. Quan trắc chất lượng môi trường không khí và tiếng ồn 124 6.5.2. Quan trắc chất lượng môi trường nước 125 6.5.3. Quan trắc chất lượng môi trường đất 126 Chương 7: DỰ TOÁN KINH TẾ CÁC CÔNG TRÌNH MÔI TRƯỜNG 7.1. Dự toán kinh phí xử lý môi trường Công ty cổ phần KT & CN Bảo vệ môi trường phía Nam 9 Báo cáo đánh giá tác động môi trường Nhà máy đóng tàu đặc chủng, sản xuất trang thiết bị tàu thủy và cầu tàu trọng tải đến 20.000DWT 128 7.2. Kinh phí giám sát môi trường 128 Chương 8: THAM VẤN CỘNG ĐỒNG 8.1. Ý kiến của UBND xã Phước Khánh 129 8.2. Ý kiến của MTTQ xã Phước Khánh 129 8.3. Ý kiến của cộng đồng dân cư xung quanh 130 Chương 9: CHỈ DẪN NGUỒN CUNG CẤP SỐ LIỆU, DỮ LIỆU. 9.1. Nguồn cung cấp số liệu, dữ liệu 131 9.2.Phương pháp đánh giá tác động môi trường 131 KẾT LUẠN VÀ KIẾN NGHỊ I.Kết luận 133 II.Kiến nghị 133 Công ty cổ phần KT & CN Bảo vệ môi trường phía Nam 10 [...]... dựng báo cáo đánh giá tác động môi trường của dự án Công ty cổ phần KT & CN Bảo vệ môi trường phía Nam 19 Báo cáo đánh giá tác động môi trường Nhà máy đóng tàu đặc chủng, sản xuất trang thiết bị tàu thủy và cầu tàu trọng tải đến 20.00 0DWT Chương 1 MÔ TẢ TÓM TẮT DỰ ÁN I.1 Chủ đầu tư Chủ đầu tư của dự án đầu tư xây dựng Nhà máy đóng tàu đặc chủng, sản xuất trang thiết bị tàu thuỷ và cầu tàu trọng tải đến. .. 33 Báo cáo đánh giá tác động môi trường Nhà máy đóng tàu đặc chủng, sản xuất trang thiết bị tàu thủy và cầu tàu trọng tải đến 20.00 0DWT 54 Máy móc và thiết bị hàn (hàn bán tự động bảo vệ bằng khí co2 – 180- 650A) 55 Máy móc và thiết bị hàn (6 mỏ) 56 57 58 59 60 Máy móc và thiết bị hàn (Bảo vệ bằng khí Argon 200A một chiều) Máy móc và thiết bị hàn – hàn tay (Bảo vệ bằng khí Argon 300A một chiều) Máy. .. thiết bị tàu thủy và cầu tàu trọng tải đến 20.00 0DWT I.3 Mục tiêu đầu tư: Công ty cổ phần KT & CN Bảo vệ môi trường phía Nam 21 Báo cáo đánh giá tác động môi trường Nhà máy đóng tàu đặc chủng, sản xuất trang thiết bị tàu thủy và cầu tàu trọng tải đến 20.00 0DWT - Mục tiêu của Dự án đầu tư xây dựng Nhà máy là đóng sửa chữa tàu đến 20.00 0DWT, kèm theo dịch vụ chế tạo trang thiết bị tàu thuỷ, công nghệp phụ... rắn Tàu nằm tại ụ, tại cầu tàu Cho tàu ra khỏi ụ Hoàn thiện tại cầu tàu Chạy thử nghiệm, thử đường dài Dầu thải Nghiệm thu, bàn giao Công ty cổ phần KT & CN Bảo vệ môi trường phía Nam 29 Báo cáo đánh giá tác động môi trường Nhà máy đóng tàu đặc chủng, sản xuất trang thiết bị tàu thủy và cầu tàu trọng tải đến 20.00 0DWT I.11 Các trang thiết bị phục vụ sản xuất: Toàn bộ máy móc thiết bị trong Nhà máy. .. cho việc triển khai Dự án" Nhà máy đóng tàu đặc chủng, sản xuất trang thiết bị tàu thuỷ và cầu tàu trọng tải đến 20.00 0DWT" , vì thị trường tiêu thụ sản phẩm của dự án gắn bó mật thiết với sự phát triển của các nghành sản xuất công nghiệp nói trên Việc xây dựng nhà máy đóng tàu đặc chủng, sản xuất trang thiết bị tàu thuỷ và cầu tàu trọng tải đến 20.00 0DWT phục vụ ngành đóng sửa tàu sẽ đáp ứng nhu cầu phát... KT & CN Bảo vệ môi trường phía Nam Mỹ Mỹ Mỹ 1 2 Mỹ Ph áp 4 3 Pháp 31 Báo cáo đánh giá tác động môi trường Nhà máy đóng tàu đặc chủng, sản xuất trang thiết bị tàu thủy và cầu tàu trọng tải đến 20.00 0DWT 30 31 32 33 34 35 36 37 38 quang 1200 Ampe Biến áp hàn hồ quang Máy móc và thiết bị hàn (hàn bán tự động bảo vệ bằng khí CO2 180 - 650A) Máy móc và thiết bị hàn (6 mỏ) Máy móc và thiết bị hàn (Bảo vệ... Báo cáo đánh giá tác động môi trường Nhà máy đóng tàu đặc chủng, sản xuất trang thiết bị tàu thủy và cầu tàu trọng tải đến 20.00 0DWT - Nhà máy đã ký hợp đồng với nhà máy nước Vĩnh Thanh – Đồng Nai cung cấp nước cho toàn bộ hoạt động sinh hoạt và sản xuất của Nhà máy I.8 Dự kiến bố trí các hạng mục công trình 1 Cầu tàu phục vụ bốc xếp cho sản xuất Cầu tàu phục vụ cho bốc xếp nguyên vật liệu cho sản xuất. .. tiện nổi Thiết kế các công trình biển, cảng, nhà máy đóng tàu và lập các dự án để đầu tư xây dựng Công ty cổ phần KT & CN Bảo vệ môi trường phía Nam 20 Báo cáo đánh giá tác động môi trường Nhà máy đóng tàu đặc chủng, sản xuất trang thiết bị tàu thủy và cầu tàu trọng tải đến 20.00 0DWT - Sản xuất, lắp đặt các thiết bị cơ khí, điện, điện tử, tự động hoá, trên các phương tiện giao thông tư vấn, thiết kế,... chỉnh): xây dựng Nhà máy đóng tàu đặc chủng, sản xuất trang thiết bị tàu thủy, địa điểm: Huyện Nhơn Trạch – Tỉnh Đồng Nai do Công ty Đầu tư và phát triển Công nghiệp tàu thủy phía Nam lập tháng 10 năm 2005 1.3 Sự cần thiết phải đầu tư và ý nghĩa của việc xây dựng Nhà máy đóng tàu đặc chủng và sản xuất trang thiết bị tàu thủy và cầu tàu trọng tải đến 20.00 0DWT 1.3.1 Dự báo thị trường đóng sửa tàu của nghành... Khoa học, Công nghệ Công ty cổ phần KT & CN Bảo vệ môi trường phía Nam 13 Báo cáo đánh giá tác động môi trường Nhà máy đóng tàu đặc chủng, sản xuất trang thiết bị tàu thủy và cầu tàu trọng tải đến 20.00 0DWT và Môi trường về việc hướng dẫn khắc phục sự cố tràn dầu • Các tiêu chuẩn Nhà Nước Việt Nam về Môi trường 1955 – 2002 dùng cho Đánh giá tác động môi trường đối với các dự án xây dựng công trình giao . & CN Bảo vệ môi trường phía Nam 13 Báo cáo đánh giá tác động môi trường Nhà máy đóng tàu đặc chủng, sản xuất trang thiết bị tàu thủy và cầu tàu trọng tải đến 20.000DWT và Môi trường về việc. trình xử lý môi trường Công ty cổ phần KT & CN Bảo vệ môi trường phía Nam 8 Báo cáo đánh giá tác động môi trường Nhà máy đóng tàu đặc chủng, sản xuất trang thiết bị tàu thủy và cầu tàu trọng. Bảo vệ môi trường phía Nam 14 Báo cáo đánh giá tác động môi trường Nhà máy đóng tàu đặc chủng, sản xuất trang thiết bị tàu thủy và cầu tàu trọng tải đến 20.000DWT I 1 Đội tàu vận tải biển Tàu
- Xem thêm -

Xem thêm: Báo cáo đánh giá tác động môi trường nhà máy đóng tàu đặc chủng, sản xuất trang thiết bị tàu thủy và cẩu tàu trọng tải đến 20000 DWT, Báo cáo đánh giá tác động môi trường nhà máy đóng tàu đặc chủng, sản xuất trang thiết bị tàu thủy và cẩu tàu trọng tải đến 20000 DWT,

Từ khóa liên quan