0

Sử dụng phần mềm mô phỏng một số đối tượng phục vụ cho việc biên soạn bài giảng điện tử môn Công nghệ Đóng và sửa chữa Tàu thủy

91 660 1

Đang tải.... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 03/02/2015, 19:55

- 1 - ĐỀ CƯƠNG LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP Họ và tên sinh viên: Ngô Đình Tuấn Lớp: 44TT Địa chỉ liên hệ: phòng 21-D8-KTX Đại Học Nha Trang Điện thoại: 0935392355 Tên đề tài: Sử dụng phần mềm mô phỏng một số đối tượng phục vụ cho việc biên soạn bài giảng điện tử môn công nghệ đóng sửa tàu kim loại. Ngành: Đóng Tàu Thủy Cán bộ hướng dẫn: Th.S HUỲNH VĂN VŨ I. ĐỐI TƯỢNG, PHẠM VI NGUYÊN CỨU VÀ MỤC TIÊU CỦA ĐỀ TÀI 1. Đối tượng nghiên cứu: chế tạo cụm chi tiết, phân đoạn và tổng đoạn 2. Phạm vi nghiên cứu: Xây dựng chương trình mô phỏng quy trình chế tạo một số cụm chi tiết, phân đoạn và tổng đoạn phục vụ cho việc biên soạn bài giảng điện tử môn công nghệ đóng sửa 3. Mục tiêu nghiên cứu: Giúp sinh viên dễ dàng hiểu được quy trình công nghệ chế tạo tàu trong quá trình học tập môn "Công Nghệ Đóng và Sửa Chữa Tàu Thủy" mà chưa có điều kiện tiếp xúc thực tế. Nâng cao kiến thức bản thân. II. NỘI DUNG NGHIÊN CỨU Chương 1. ĐẶT VẤN ĐỀ 1.1 Tổng quan 1.1.1 Tổng quan về ngành công nghiệp tàu thuỷ Việt Nam 1.1.2 Nội dung và giới hạn vấn đề nghiên cứu 1.2. Tìm hiểu quy trình chế tạo phân đoạn tàu vỏ thép 1.3. Phân tích và lựa chọn phần mềm thể hiện Đề Tài Tốt Nghiệp : Ngô Đình Tuấn - 2 - Chương 2. XÂY DỰNG CƠ SỞ DỮ LIỆU 2.1. Giới thiệu và phân tích về các đối tượng được lựa chọn mô phỏng 2.2. Xây dựng cơ sở dữ liệu Chương 3. XÂY DỰNG QUY TRÌNH CHẾ TẠO CÁC ĐỐI TƯỢNG CHO BÀI GIẢNG ĐIỆN TỬ 3.1. Giới Thiệu Chung. 3.2. Xây dựng bệ lắp ráp. 3.3. Xây dựng quy trình chế tạo các đối tượng cơ bản 3.2.1. Lập quy trình chế tạo các cụm chi tiết cơ bản. 3.2.2 Lập quy trình chế tạo các phân đoạn phẳng. 3.2.3 Lập quy trình chế tạo phân đoạn khối. 3.2.4 Lập quy trình chế tạo tổng đoạn. Chương 4. THẢO LUẬN KẾT QUẢ VÀ ĐỀ XUẤT Ý KIẾN 4.1. Thảo luận kết quả. 4.2. Đề xuất ý kiến. III. KẾ HOẠCH THỜI GIAN 1. Đi thực tế: không 2. Kế hoạch thực hiện bản thảo: - Đặt vấn đề: từ 05/02/2007 đến 10/02/2007 - Xây dựng cơ sở dữ liệu: từ 11/02/2006 đến 30/04/2007 - Xây dựng quy trình chế tạo các đối tượng cho bài giảng điện tử: từ 1/05/2007 đến 31/05/2007 - Thảo luận kết quả và đề xuất ý kiến: từ 01/06/2007 đến 07/06/2007 Hoàn thành bản thảo: Trước ngày 09/6/2007. Đề Tài Tốt Nghiệp : Ngô Đình Tuấn - 3 - NHẬN XÉT CỦA CÁN BỘ HƯỚNG DẪN Họ và tên sinh viên: Ngô Đình Tuấn Lớp 44TT Ngành: Đóng Tàu Thủy. Tên đề tài: sử dụng phần mềm mô phỏng một số đối tượng phục vụ cho việc biên soạn bài giảng điện tử môn công nghệ đóng sửa tàu kim loại. Hiện vật: 01 đĩa CD; tập bản vẽ thi công tổng đoạn. NHẬN XÉT CỦA CÁN BỘ HƯỚNG DẪN Nha trang, ngày…. tháng….năm 2007 CÁN BỘ HƯỚNG DẪN Đề Tài Tốt Nghiệp : Ngô Đình Tuấn - 4 - PHIẾU ĐÁNH GIÁ CHẤT LƯỢNG LVTN Họ và tên sinh viên: Ngô Đình Tuấn Lớp 44TT Ngành: Đóng Tàu Thủy. Tên đề tài: sử dụng phần mềm mô phỏng một số đối tượng phục vụ cho việc biên soạn bài giảng điện tử môn công nghệ đóng sửa tàu kim loại. Hiện vật: 01 đĩa CD; tập bản vẽ thi công tổng đoạn. NHẬN XÉT CỦA CÁN BỘ PHẢN BIỆN Điểm phản biện Nha trang, ngày…. tháng….năm 2007 CÁN BỘ PHẢN BIỆN ĐIỂM CHUNG Bằng số Bắng chữ Đề Tài Tốt Nghiệp : Ngô Đình Tuấn Nha trang, ngày…. tháng….năm 2007 CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG - 5 - LỜI CẢM ƠN Sau 3 tháng tích cực tìm hiểu và xây dựng đề tài “ sử dụng phần mềm mô phỏng một số đối tượng phục vụ cho việc biên soạn bài giảng điện tử môn công nghệ đóng sữa tàu kim loại” cho đến nay đề tài đã hoàn thành. Em xin chân thành cảm ơn: ban chủ nhiệm khoa cơ khí – trường Đại Học Nha Trang, các thầy trong bộ môn Đóng Tàu Thủy đã tạo mọi điều thuận lợi cho em thực hiện tốt đề tài này. Đặt biệt em xin chân thành cảm ơn thầy Th.S Huỳnh Văn Vũ đã trực tiếp hướng dẫn tận tình cho em trong suốt quá trình thực hiện đề tài. Cảm ơn thầy PGS.TS Nguyễn Văn Nhận, thầy Th.S Vũ Thăng Long đã đóng góp những ý kiến giúp em hoàn thành tốt đề tài này. Một lần nữa em xin chân thành cảm ơn sự quan tâm giúp đỡ của bố mẹ, anh, chị và tất cả bạn bè đã dành tình cảm động viên em vượt qua khó khăn để hoàn thành đề tài. Em xin chân thành cảm ơn! Đề Tài Tốt Nghiệp : Ngô Đình Tuấn - 6 - Mục lục ĐỀ CƯƠNG LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP 1 MỤC LỤC 6 LỜI NÓI ĐẦU 8 1.1 Tổng quan 10 1.1.1 Giới thiệu chung về ngành công nghiệp tàu thủy việt nam 10 1.1.2 Nội dung và giới hạn vấn đề nguyên cứu 11 1.2 Tìm hiểu quy trình chế tạo tổng đoạn tàu vỏ thép 12 1.2.1 Chuẩn bị sản xuất 12 1. Chuẩn bị nguyên liệu : 12 2. Chuẩn bị nhân công 13 3. Chuẩn bị máy móc thiết bị phục vụ cho quá trình sản xuất: 14 1.2.2. Công tác phóng mẫu 17 1.2.3. Chế tạo dưỡng mẫu 17 1.2.4 Chế tạo chi tiết 18 1. Phân công nhóm công nghệ 18 2. Vạch dấu trên nguyên vật liệu 19 3. Cắt kim loại 19 4. Công nghệ uốn 20 5. Chế tạo cụm chi tiết 20 6. Chế tạo phân đoạn 21 7. Chế tạo tổng đoạn 22 1.3.1. Phần mềm Macromedia Flash 23 1.3.2. Phần mềm Autocad 2004 23 1.3.4. Phần mềm Solid Works 23 2.1. Giới thiệu và phân tích về các đối tượng được lựa chọn mô phỏng 24 2.2. Xây dụng cơ sở dữ liệu 26 Đề Tài Tốt Nghiệp : Ngô Đình Tuấn - 7 - 2.2.1 Dữ liệu bản vẽ công nghệ 2D tàu DAMEN 27 2.2.2 Dữ liệu 3D từng chi tiết kết cấu trong tổng đoạn lựa chọn 28 2.2.4 Xây dựng dữ liệu ảnh. 30 3.1. Giới thiệu chung 37 3.2. Xây dựng bệ lắp ráp 40 3.3. Xây dựng quy trình chế tạo các đối tượng cơ bản 41 3.3.1. Lập quy trình chế tạo các cụm chi tiết 41 1. Chế tạo sườn đáy tàu 41 2. Chế tạo cụm chi tiết sườn boong 66 45 3.3.2. Lập quy trình chế tạo các phân đoạn phẳng 46 1. Quy trình chế tạo vách ngang 60: ( các chi tiêt của vách 60 xem ở phần phụ lục ) 47 2. Quy trình chế tạo phân đoạn phẳng vách chống va 64 50 3.Quy trình chế tạo vách dọc tâm ( từ vách 64 đến mút mũi ) 53 4. Quy trình chế tạo phân đoạn phẳng boong chính ( từ vách 60 đến vách 64 ) 55 5. Quy trình chế tạo phân đoạn phẳng boong chính ( từ vách 64 đến mũi ) 57 6. Chế tạo phân đoạn phẳng tôn sàn 2700 – S 60 7. Chế tạo phân đoạn phẳng tôn sàn 2700 – P. 61 8. Chế tạo phân đoạn phẳng tôn sàn 4100 62 3.2.3 Lập quy trình chế tạo phân đoạn khối 68 1. Lập quy trình chế tạo phân đoạn khối thứ I. 69 2. Lập quy trình chế tạo phân đoạn khối thứ II 73 3.2.4. Lập quy trình chế tạo tổng đoạn mũi 78 4.1. Thảo luận kết quả 81 4.2. Đề xuất ý kiến 82 TÀI LIỆU THAM KHẢO 83 7) QUY PHẠM PHÂN CẤP VÀ ĐÓNG TÀU BIỂN VỎ THÉP 2003 83 Đề Tài Tốt Nghiệp : Ngô Đình Tuấn - 8 - PHỤ LỤC 84 LỜI NÓI ĐẦU Nước ta là một nước ven biển, có vùng biển rộng rất thuận lợi cho ngành thủy sản, vận tải đường thủy và ngành công nghiệp đóng tàu thuỷ phát triển. Trong đó ngành công nghiệp đóng tàu thủy giữ vai trò tiên phong, tạo tiền đề cho các ngành kia phát triển. Tuy vậy trong những năm gần đây chính phủ nước ta mới có những bước đầu quan tâm đến ngành công nghiệp đầy tiềm năng này. Để ngành công nghiệp đóng tàu thuỷ phát triển một cách nhanh chóng thì những sinh viên ngành đóng tàu thuỷ phải không ngừng học hỏi để tiếp thu những công nghệ tiên tiến của các nước trên thế giới. Sinh viên sau khi ra trường không những phải giỏi lý thuyết mà phải nắm vững thực hành, để có được điều đó hiện nay bộ môn đóng tàu của trường Đại Học Nha Trang đã không ngừng thay đổi cách dạy, cách học của giảng viên và sinh viên. Để giúp cho các bạn sinh viên dễ dàng tiếp thu và nắm bắt quy trình công nghệ đóng tàu thuỷ, để cho bài giảng và giờ học trở nên sôi nổi hơn em thực hiện Đề Tài Tốt Nghiệp : Ngô Đình Tuấn - 9 - đề tài “ sử dụng phần mềm mô phỏng một số đối tượng phục vụ cho việc biên soạn bài giảng điện tử môn công nghệ đóng sửa tàu kim loại ’’ Đề tài thực hiện gồm 4 chương Chương I : Đặt vấn đề Chương II: Xây dựng cơ sở dữ liệu ChươngIII:Xây dựng chương trình mô phỏng quy trình chế tạo các đối tượng cho bài giảng điện tử Chương IV: Thảo luận kết quả và đề xuất ý kiến Do thời gian thực hiện có hạn nhưng khối lượng công việc thực hiện tương đối nhiều nên sẽ không tránh khỏi những thiếu sót, em mong các quý thầy các bạn góp ý giúp em hoàn thành tốt đề tài này. Đề Tài Tốt Nghiệp : Ngô Đình Tuấn - 10 - 1.1 Tổng quan 1.1.1 Giới thiệu chung về ngành công nghiệp tàu thủy việt nam. Trong những năm gần đây ngành công nghiệp tàu thủy Việt Nam phát triển một cách vượt bậc về mọi mặt từ đóng mới, sửa chữa, vận tải cho đến dịch vụ. Hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2006 của tổng công ty công nghiệp tàu thuỷ việt nam đạt mức tăng trưởng cao. Bên cạch đó ngành không ngừng nâng cấp mở rộng đầu tư chiều sâu các nhà máy sẵn có, xây dựng một số nhà máy mới và các cơ sở vệ tinh, hợp lý hoá cơ cấu sản xuất và kinh doanh. Mục tiêu của ngành là làm sao trong trong những năm tới chúng ta phải tự sửa đồng bộ ( cả vỏ, máy, điện, điện tử, điều kiển tự động…) các loại tàu có trọng tải đến 50000DWT và tự đóng mới tàu có trọng tải trên 50000DWT, tàu Đề Tài Tốt Nghiệp : Ngô Đình Tuấn CHƯƠNG I ĐẶT VẤN ĐỀ [...]... phỏng một số đối tượng phục vụ cho việt biên soạn bài giảng điện tử mô công nghệ đóng sửa tàu kim loại ” các đối tượng mô phỏng là các chi tiết, cụm chi tiết, phân đoạn, tổng đoạn của tàu DAMEN Tất cả các quá trình chế tạo các đối tượng đều được mô phỏng dưới dạng 3D đó là nội dung của vấn đề nguyên cứu Để thực hiện đề tài này em chọn tổng đoạn 8 (tổng đoạn mũi từ sườn 60 đến sườn 70) của tàu DAMEN ... 2010: Đóng mới tàu đến 100000DWT, sửa chửa tàu đến 400000DWT, chế tạo và lắp ráp được các thiết bị vật tư cho ngành CNTT - Tổng công ty cần tìm đối tác nước ngoài là những tập đoàn, công ty của các nước có kỹ thuật đóng tàu cao để thiết lập các dự án liên doanh xây dựng các nhà máy đóng tàu với công nghệ tiên tiến 1.1.2 Nội dung và giới hạn vấn đề nguyên cứu  Nội dung “ sử dụng phần mềm mô phỏng một số. ..- 11 - khách tàu công trình, tàu du lịch dàu khí, giàn khoan dầu khí, tàu đánh cá xa bờ, tàu chế biến hải sản, các đoàn tàu đẩy trên sông và ven biển, tàu tuần tra, tàu quân sự thông dụng .Đến năm 2010 hoàn thành việc xây dựng các cơ sở đóng mới, đầu tư hoàn chỉnh công nghệ, thiết bị đóng và sửa chữa tàu lên mức hiện đại trong khu vực nâng cao tỷ lệ nội địa... tiết và phân đoạn phẳng 7 Chế tạo tổng đoạn Ngày nay trong các nhà máy đóng tàu hiện đại thường có xu hướng đóng các tổng đoạn lớn Tổng đoạn là bao gồm phân đoạn phẳng và phân đoạn khối hợp lại .Việc chế tạo tổng đoạn hoàn toàn dựa vào các dấu đã vạch sẵn trên các phân đoạn phẳng và khối 1.3 Phân tích và lựa chọn phần mềm thực hiện Ngày nay việc xây dựng bài giảng điện tử, chương trình mô phỏng môn học... biết phần mềm Autocad là phần mềm khá quen thuộc với sinh viên cơ khí Nhờ phần mềm này chúng ta có thể thiết kế các bản vẽ kỹ thuật 2D và 3D với độ chính xác cao Đây là phần mềm không thể thiếu 1.3.4 Phần mềm Solid Works Đây cũng là phần mềm đồ hoạ 3D khá mạnh, lĩnh vực 2D không mạnh bằng Autocad nhưng Solid Works có một số ưu điểm rất nổi bậc là khả năng mô phỏng động học, tháo rời, lắp ráp và tính... tiết 1 Phân công nhóm công nghệ Đề Tài Tốt Nghiệp : Ngô Đình Tuấn - 19 - Các chi tiết kết cấu thân tàu có nhiều hình dạng phức tạp kích thước khác nhau Do đó để gia công một chi tiết, nguyên liệu phải qua nhiều nguyên công khác nhau của dây chuyền công nghệ Để có thể tổ chức quá trình gia công một cách hợp lý, các chi tiết kết cấu phân ra thành các nhóm công nghệ Trong một nhóm công nghệ gia công bao... thuộc vào quá trình chế tạo thân tàu thủy, có các nhóm vạch dấu sau − Vạch dấu cho gia công các chi tiết − Vạch dấu cho việc chế tạo các phân đoạn và tổng đoạn − Vạch dấu trên thiết bị hạ thủy 3 Cắt kim loại Trong gia công chế tạo chi tiết thân tàu thường sử dụng hai phương pháp cắt kim loại cơ bản : cắt hơi và cắt cơ khí Tuỳ thuộc vào quy cách và hình dạng của chi tiết cần cắt mà chọn phương pháp cắt cho. .. máy sử dụng nhiều nhất 2 Chuẩn bị nhân công Tùy thuộc vào khối lượng công việc, tiến độ giao hàng theo hợp đồng, máy móc thiết bị tại công ty và quy trình công nghệ quyết định đến lượng nhân công và đội ngũ cán bộ kỹ thuật cho quá trình sản xuất Công nhân phải đảm bảo đủ số lượng, trình độ tay nghề trước khi gia công Cán bộ kỹ thuật phải có trình độ chuyên môn và kinh nghiệm Đề Tài Tốt Nghiệp : Ngô... thật Cho nên việc phóng mẫu để đưa về tỷ lệ 1:1 phục vụ cho việc làm mẫu gia công hoặc lắp ráp Các phương pháp phóng mẫu  Phương pháp phóng mẫu cổ điển  Phương pháp phóng mẫu quang học  Phương pháp phóng mẫu bằng máy tính điện tử Hiện nay phần lớn các nhà máy đóng tàu của nước ta đều dùng phương pháp phóng mẫu cổ điển vì nó tỏ ra phù hợp và hiệu quả với quy mô các nhà máy đóng tàu trong nước Việc. .. thực hiện với nhiều phần mềm khác nhau nhưng hiện nay trên thị trường có nhiều phần Đề Tài Tốt Nghiệp : Ngô Đình Tuấn - 23 - mềm thực hiện như sau HTML, Multimedia Flash, Microsoft Office frontPage, PHP, ASP, 3D Max, Solid Edge, SolidWorks v v …Vì vậy vấn đề ở đây là chúng ta phải chọn phần mềm nào cho phù hợp Sơ lược về một số phần mềm 1.3.1 Phần mềm Macromedia Flash Đây là phần mềm được đánh giá rất . Thủy. Tên đề tài: sử dụng phần mềm mô phỏng một số đối tượng phục vụ cho việc biên soạn bài giảng điện tử môn công ngh đóng sửa tàu kim loại. Hiện vật: 01 đĩa CD; tập bản vẽ thi công tổng đoạn. NHẬN. với công ngh tiên tiến. 1.1.2 Nội dung và giới hạn vấn đề nguyên cứu  .Nội dung “ sử dụng phần mềm mô phỏng một số đối tượng phục vụ cho việt biên soạn bài giảng điện tử mô công ngh đóng sửa. để cho bài giảng và giờ học trở nên sôi nổi hơn em thực hiện Đề Tài Tốt Nghiệp : Ngô Đình Tuấn - 9 - đề tài “ sử dụng phần mềm mô phỏng một số đối tượng phục vụ cho việc biên soạn bài giảng điện
- Xem thêm -

Xem thêm: Sử dụng phần mềm mô phỏng một số đối tượng phục vụ cho việc biên soạn bài giảng điện tử môn Công nghệ Đóng và sửa chữa Tàu thủy, Sử dụng phần mềm mô phỏng một số đối tượng phục vụ cho việc biên soạn bài giảng điện tử môn Công nghệ Đóng và sửa chữa Tàu thủy, , Chuẩn bị máy móc thiết bị phục vụ cho quá trình sản xuất:, Chế tạo tổng đoạn, Chế tạo sườn đáy tàu, Quy trình chế tạo vách ngang 60: ( các chi tiêt của vách 60 xem ở phần phụ lục ), Quy trình chế tạo phân đoạn phẳng vách chống va 64., Quy trình chế tạo phân đoạn phẳng boong chính ( từ vách 64 đến mũi ), Chế tạo phân đoạn phẳng tôn sàn 4100., Lập quy trình chế tạo phân đoạn khối thứ I., Lập quy trình chế tạo phân đoạn khối thứ II

Từ khóa liên quan

Mục lục

Xem thêm