0

đề án bảo vệ môi trường công ty cổ phần đóng tàu thủy sản hải phòng

63 1,085 2

Đang tải.... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 01/02/2015, 17:13

ĐỀ ÁN BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG Công ty cổ phần Đóng tàu thuỷ sản Hải Phòng MỤC LỤC DANH MỤC BẢNG 5 DANH MỤC HÌNH 6 6 CHƯƠNG 1. KHÁI QUÁT VỀ QUY MÔ, ĐẶC ĐIỂM, CÁC HOẠT ĐỘNG CHÍNH CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN ĐÓNG TÀU THUỶ SẢN HẢI PHÒNG 7 1.1. CÁC THÔNG TIN CHUNG 7 1.1.1. Tên cơ sở 7 1.1.2. Địa chỉ 7 1.1.3. Số liên lạc 7 1.1.4. Cơ quan chủ quản 7 1.1.5. Loại hình doanh nghiệp 7 1.2. TÓM TẮT QUÁ TRÌNH VÀ HIỆN TRẠNG HOẠT ĐỘNG CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN ĐÓNG TÀU THUỶ SẢN HẢI PHÒNG 7 1.2.1. Hiện trạng hoạt động của Công ty cổ phần Đóng tàu thuỷ sản Hải Phòng 7 1.2.1.1. Sơ đồ vị trí 7 1.2.1.2. Diện tích mặt bằng sản xuất 8 1.2.1.3. Tình hình hoạt động của công ty 9 1.2.2. Loại hình sản xuất 9 1.2.3. Công nghệ sản xuất 10 1.2.3.1. Công nghệ đóng mới tàu thuỷ 10 1.2.3.2. Công nghệ sửa chữa tàu thuỷ 15 1.2.4. Các nguyên vật liệu và hoá chất được sử dụng 18 1.2.4.1. Các loại nguyên liệu chính 18 1.2.4.2. Các loại hoá chất sử dụng 19 1.2.4.3. Nguồn cung cấp nước và lượng nước sử dụng 20 1.2.5. Cán bộ công nhân viên Công ty 20 CHƯƠNG 2. TỔNG QUAN VỀ ĐIỀU KIỆN TỰ NHIÊN, KINH TẾ, XÃ HỘI VÀ MÔI TRƯỜNG LIÊN QUAN ĐẾN HOẠT ĐỘNG CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN ĐÓNG TÀU THUỶ SẢN HẢI PHÒNG 22 2.1. ĐIỀU KIỆN TỰ NHIÊN 22 2.1.1. Điều kiện về địa lý, địa chất 22 2.1.1.1. Điều kiện địa lý, địa hình 22 2.1.1.2. Đặc điểm địa chất 23 2.1.2. Điều kiện về khí tượng, thuỷ văn khu vực 23 TRUNG TÂM ĐÀO TẠO VÀ TƯ VẤN KHCN BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG THUỶ THE TRAINING AND ADVISORY CENTER OF SCIENCE AND TECHNOLOGY FOR MARINE ENVIRONMENT PROTECTION -1- ĐỀ ÁN BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG Công ty cổ phần Đóng tàu thuỷ sản Hải Phòng 2.1.2.1. Điều kiện khí tượng 23 2.1.2.2. Điều kiện thuỷ văn 27 2.2. ĐIỀU KIỆN KINH TẾ - XÃ HỘI 29 CHƯƠNG 3. HIỆN TRẠNG MÔI TRƯỜNG KHU VỰC BỊ TÁC ĐỘNG TIÊU CỰC TRỰC TIẾP TỪ HOẠT ĐỘNG CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN ĐÓNG TÀU THUỶ SẢN HẢI PHÒNG 31 3.1. HIỆN TRẠNG MÔI TRƯỜNG KHÔNG KHÍ 31 3.2. HIỆN TRẠNG MÔI TRƯỜNG NƯỚC 34 3.3. HIỆN TRẠNG MÔI TRƯỜNG TRẦM TÍCH 36 CHƯƠNG 4. THỐNG KÊ, ĐÁNH GIÁ CÁC NGUỒN TÁC ĐỘNG TIÊU CỰC ĐỐI VỚI MÔI TRƯỜNG TỪ HOẠT ĐỘNG CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN ĐÓNG TÀU THUỶ SẢN HẢI PHÒNG 37 4.1. ĐỐI VỚI NƯỚC THẢI 37 4.1.1. Nguồn phát sinh nước thải 37 4.1.1.1. Nước thải sản xuất 37 4.1.1.2. Nước thải sinh hoạt 38 4.1.1.3. Nước mưa chảy tràn 38 4.1.2. Đánh giá tác động 39 4.1.2.1. Tác động của nước thải sản xuất 39 4.1.2.2. Tác động của việc xả nước dằn tàu và dầu thải từ các tàu 39 4.1.2.3. Tác động của nước thải sinh hoạt 41 4.1.2.4. Tác động của nước mưa chảy tràn 41 4.2. ĐỐI VỚI CHẤT THẢI RẮN VÀ CHẤT THẢI NGUY HẠI 42 4.2.1. Nguồn phát sinh 42 4.2.1.1. Nguồn phát sinh chất thải rắn 42 4.2.1.2. Nguồn phát sinh chất thải nguy hại 42 Do Công ty chưa tiến hành thu gom riêng các loại chất thải nguy hại nên số lượng các loại chất thải trên chưa được thống kê chính xác, theo ước tính thì tổng lượng chất thải nguy hại của Công ty khoảng 50kg/tháng (không tính lượng cát làm sạch) 42 Đánh giá tác động của chất thải rắn 43 Đánh giá tác động của chất thải nguy hại 43 Công ty chưa tiến hành đăng ký chủ nguồn thải chất thải nguy hại với Sở Tài nguyên và môi trường và chưa ký hợp đồng với đơn vị có đủ chức năng thu gom xử lý. Chất thải nguy hại của Công ty đâng được quản lý như sau: 44 TRUNG TÂM ĐÀO TẠO VÀ TƯ VẤN KHCN BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG THUỶ THE TRAINING AND ADVISORY CENTER OF SCIENCE AND TECHNOLOGY FOR MARINE ENVIRONMENT PROTECTION -2- ĐỀ ÁN BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG Công ty cổ phần Đóng tàu thuỷ sản Hải Phòng - Cát làm sạch bề mặt được dùng để san lấp mặt bằng trong Công ty hoặc cho các hộ dân cư xung quanh để xây dựng 44 - Vỏ thùng sơn, dung môi được thu gom và bái cho đơn vị thu mua phế liệu. 44 - Các loại chất thải khác không dược thu gom hoặc thu gom cùng chất thải sinh hoạt 44 4.3. ĐỐI VỚI KHÍ THẢI, TIẾNG ỒN VÀ ĐỘ RUNG 44 4.3.1. Đối với bụi và khí thải 44 4.3.1.1. Nguồn phát sinh bụi và chất ô nhiễm dạng khí 44 4.3.2. Đối với tiếng ồn và rung động 50 4.4. ĐỐI VỚI CÁC SỰ CỐ MÔI TRƯỜNG 51 4.4.1. Sự cố kỹ thuật, an toàn lao động 51 4.4.2. Sự cố cháy nổ 51 4.4.3. Rủi ro của việc va chạm tàu thuyền, sự cố tràn dầu 52 CHƯƠNG 5. CÁC GIẢI PHÁP TỔNG THỂ, CÁC HẠNG MỤC CÔNG TRÌNH BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG VÀ KẾ HOẠCH THỰC HIỆN 56 5.1. CÁC BIỆN PHÁP BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG ĐÃ THỰC HIỆN 56 5.1.1. Đối với nước thải 56 - Công ty đã xây dựng 04 hệ thống bể phốt 2 ngăn dung tích 7m3/bể để xử lý nước thải sinh hoạt của công nhân và nhân viên làm việc trong nhà máy để hạn chế ảnh hưởng tiêu cực tới môi trường 56 - Công ty đã tiến hành kê khai và nộp phí bảo vệ môi trường đối với nước thải 56 5.1.2.Đối với chất thải rắn 56 - Công đã tiến hành thu gom chất thải sinh hoạt và thuê đơn vị thu gom của thành phố đem đi xử lý 56 - Công ty đã tiến hành thu gom một phần chất thải công nghiệp có thể tái chế để bán lại cho đơn vị thu mua phế liệu 56 5.1.3. Đối với khí thải 56 - Công ty đã xây dựng nhà xưởng rộng 450m3 để tiến hành công đoạn phun cát và phun sơn. Tuy nhiên, nhà xưởng chưa đảm bảo kín để hạn chế bụi lan truyền ra ngoài 56 5.1.4. Đối với môi trường lao động 56 5.2. CÁC BIỆN PHÁP BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG CÒN TỒN TẠI CHƯA THỰC HIỆN 56 5.2.1. Đối với nước thải 56 5.3. CÁC BIỆN PHÁP BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG SẼ THỰC HIỆN BỔ SUNG 57 TRUNG TÂM ĐÀO TẠO VÀ TƯ VẤN KHCN BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG THUỶ THE TRAINING AND ADVISORY CENTER OF SCIENCE AND TECHNOLOGY FOR MARINE ENVIRONMENT PROTECTION -3- ĐỀ ÁN BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG Công ty cổ phần Đóng tàu thuỷ sản Hải Phòng 5.3.1. Hệ thống xử lý nước thải 58 5.3.2. Hệ thống xử lý khí thải 58 - Công ty sẽ cải tạo lại nhà xưởng phun cát, phun sơn đảm bảo độ kín để hạn chế phát tán bụi ra ngoài môi trường. Đối với quá trình phun cát, phun sơn ngoài trời Công ty sẽ thiết kế bạt che chắn để hạ chế ô nhiễm. Trong tương lai Công ty sẽ hiện đại hóa công nghệ làm sạch bề mặt để hạn chế ô nhiễm môi trường do công đoạn này gây ra 58 - Công ty sẽ bê tông hóa khu vực sản xuất và xây dựng khu chứa cát sau quá trình làm sạch để hạn chế phát sinh bụi 58 5.3.3. Biện pháp quản lý và xử lý chất thải rắn, chất thải nguy hại 58 5.3.4. Biện pháp giảm thiểu tiếng ồn 58 5.3.5. Kế hoạch ứng phó, khắc phục sự cố môi trường 59 5.3.5.1. Hạn chế tai nạn, va chạm tàu thuyền 59 5.3.5.2. Giải pháp về phòng chống cháy nổ 59 5.5. CHƯƠNG TRÌNH QUẢN LÝ VÀ GIÁM SÁT MÔI TRƯỜNG 60 5.5.1. Chương trình quản lý môi trường 60 5.5.2. Chương trình giám sát môi trường 60 5.6. CAM KẾT THỰC HIỆN ĐỀ ÁN BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG 61 TRUNG TÂM ĐÀO TẠO VÀ TƯ VẤN KHCN BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG THUỶ THE TRAINING AND ADVISORY CENTER OF SCIENCE AND TECHNOLOGY FOR MARINE ENVIRONMENT PROTECTION -4- ĐỀ ÁN BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG Công ty cổ phần Đóng tàu thuỷ sản Hải Phòng DANH MỤC BẢNG TRUNG TÂM ĐÀO TẠO VÀ TƯ VẤN KHCN BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG THUỶ THE TRAINING AND ADVISORY CENTER OF SCIENCE AND TECHNOLOGY FOR MARINE ENVIRONMENT PROTECTION -5- ĐỀ ÁN BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG Công ty cổ phần Đóng tàu thuỷ sản Hải Phòng DANH MỤC HÌNH Hình 1.1. Sơ đồ vị trí Công ty cổ phần Đóng tàu thuỷ sản Hải Phòng 8 Hình 1.2. Quy trình đóng mới tàu kèm theo dòng thải 11 Hình 1.3. Quy trình sửa chữa tàu thuỷ 16 TRUNG TÂM ĐÀO TẠO VÀ TƯ VẤN KHCN BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG THUỶ THE TRAINING AND ADVISORY CENTER OF SCIENCE AND TECHNOLOGY FOR MARINE ENVIRONMENT PROTECTION -6- ĐỀ ÁN BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG Công ty cổ phần Đóng tàu thuỷ sản Hải Phòng CHƯƠNG 1. KHÁI QUÁT VỀ QUY MÔ, ĐẶC ĐIỂM, CÁC HOẠT ĐỘNG CHÍNH CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN ĐÓNG TÀU THUỶ SẢN HẢI PHÒNG 1.1. CÁC THÔNG TIN CHUNG 1.1.1. Tên cơ sở Công ty cổ phần Đóng tàu thuỷ sản Hải Phòng. 1.1.2. Địa chỉ Số 2, ngõ 103, đường Ngô Quyền, phường Máy Chai, quận Ngô Quyền, thành phố Hải Phòng. 1.1.3. Số liên lạc Điện thoại: (031)3837239 Fax: (031)3758856 1.1.4. Cơ quan chủ quản Uỷ ban Nhân dân thành phố Hải Phòng. 1.1.5. Loại hình doanh nghiệp Theo Quyết định số 191/QĐ/UB ngày 19/01/2004 của Uỷ ban nhân dân thành phố Hải Phòng, Xí nghiệp Sửa chữa và Đóng mới tàu cá là doanh nghiệp nhà nước được chuyển đổi thành Công ty cổ phần Đóng tàu thuỷ sản Hải Phòng thuộc loại hình công ty cổ phần. 1.2. TÓM TẮT QUÁ TRÌNH VÀ HIỆN TRẠNG HOẠT ĐỘNG CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN ĐÓNG TÀU THUỶ SẢN HẢI PHÒNG 1.2.1. Hiện trạng hoạt động của Công ty cổ phần Đóng tàu thuỷ sản Hải Phòng 1.2.1.1. Sơ đồ vị trí Công ty cổ phần Đóng tàu thuỷ sản Hải Phòng nằm trên địa bàn phương Máy Chai, quận Ngô Quyền, thành phố Hải Phòng. Sơ đồ vị trí của Công ty cổ phần Đóng tàu thuỷ sản Hải Phòng được thể hiện trong hình vẽ sau: TRUNG TÂM ĐÀO TẠO VÀ TƯ VẤN KHCN BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG THUỶ THE TRAINING AND ADVISORY CENTER OF SCIENCE AND TECHNOLOGY FOR MARINE ENVIRONMENT PROTECTION -7- ĐỀ ÁN BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG Công ty cổ phần Đóng tàu thuỷ sản Hải Phòng Hình 1.1. Sơ đồ vị trí Công ty cổ phần Đóng tàu thuỷ sản Hải Phòng 1.2.1.2. Diện tích mặt bằng sản xuất TT Hạng mục Cấp nhà Đơn vị Số lượng Năm xây dựng Nhà cửa 1 Khu nhà sản xuất Cấp 4 m 2 10348 2005 2 Nhà bảo vệ Cấp 4 m 2 30 2005 3 Nhà khung Tiệp 7 gian Cấp 4 m 2 450 1973 4 Nhà văn phòng Công ty 2 tầng m 2 108 2005 5 Văn phòng giao dịch – giới thiệu sản phẩm và khuôn viên xung quanh Cấp 4 m 2 54 1980 TRUNG TÂM ĐÀO TẠO VÀ TƯ VẤN KHCN BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG THUỶ THE TRAINING AND ADVISORY CENTER OF SCIENCE AND TECHNOLOGY FOR MARINE ENVIRONMENT PROTECTION -8- Vị trí Công ty ĐỀ ÁN BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG Công ty cổ phần Đóng tàu thuỷ sản Hải Phòng 1.2.1.3. Tình hình hoạt động của công ty Công ty Cổ phần Đóng tàu thuỷ sản Hải Phòng hoạt động trong lĩnh vực đóng mới và sửa chữa tàu thuỷ. Phòng kỹ thuật hoàn chỉnh hồ sơ kỹ thuật, phòng kế toán hoàn chỉnh hồ sơ kinh tế cho tàu. Từ năm 2005 trở lại đây, công ty đã sửa chữa và đóng mới một số tàu chính như sau: * Các sản phẩm đóng mới: - Tàu dầu Hồng Yến - 4900T - Tàu hàng 3800T - Tàu kéo HC54-CHP - 02 tàu Container 36/54 Teu - Tàu hàng Hương Giang 02 (3000T) - Tàu hàng Quang Vinh 17 (3000T) - Tàu dầu Thiên Tân – ALCI (3000T) - Một seri gồm 04 tàu hàng 5000T - Tàu dầu 6200T - Tàu kéo 300 CV x 2 * Các sản phẩm sửa chữa, hoán cải: - Hoán cải 01 bonton chở than thành tàu hút bùn công trình - Sửa chữa tàu Đại Nam 10 trọng tải 3000T - Sửa chữa tàu Sơn Hải 27 - Sửa chữa tàu Đại Nam 15 - Sửa chữa tàu Tiến Thành 36 - Sửa chữa tàu Cửu Long 16 - Sửa chữa tàu Prosimex 1.2.2. Loại hình sản xuất Các ngành nghề sản xuất, kinh doanh của Công ty cổ phần Đóng tàu thuỷ sản Hải Phòng được quy định trong Quyết định số 191/QĐ/UB ngày 19/01/2004 của Uỷ ban nhân dân thành phố Hải Phòng là: - Sửa chữa và đóng mới tàu đánh cá biển và các phương tiện vận tải thuỷ. TRUNG TÂM ĐÀO TẠO VÀ TƯ VẤN KHCN BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG THUỶ THE TRAINING AND ADVISORY CENTER OF SCIENCE AND TECHNOLOGY FOR MARINE ENVIRONMENT PROTECTION -9- ĐỀ ÁN BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG Công ty cổ phần Đóng tàu thuỷ sản Hải Phòng - Dịch vụ cơ khí tàu thuỷ. - Đại lý, kinh doanh các mặt hàng về nông, lâm, thuỷ hải sản. - Sản xuất, kinh doanh các mặt hàng khác mà Nhà nước không cấm. Trên cơ sở đó, Công ty đã lập kế hoạch đóng mới các loại tàu có trọng tải 4000, 3000 tấn và một số loại tàu nhỏ hơn. Do quy mô nhà xưởng có hạn nên hiện tại Công ty chỉ tiến hành sửa chữa các loại tàu có trọng tải nhỏ hơn 3500 tấn. 1.2.3. Công nghệ sản xuất 1.2.3.1. Công nghệ đóng mới tàu thuỷ Công ty cổ phần Đóng tàu thuỷ sản Hải Phòng có khả năng đóng mới các con tàu với trọng tải vừa và nhỏ. Quy trình công nghệ đóng mới đang được áp dụng tại công ty được thể hiện trong hình vẽ 1.2: TRUNG TÂM ĐÀO TẠO VÀ TƯ VẤN KHCN BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG THUỶ THE TRAINING AND ADVISORY CENTER OF SCIENCE AND TECHNOLOGY FOR MARINE ENVIRONMENT PROTECTION -10- [...]... KHCN BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG THUỶ -30- THE TRAINING AND ADVISORY CENTER OF SCIENCE AND TECHNOLOGY FOR MARINE ENVIRONMENT PROTECTION ĐỀ ÁN BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG Công ty cổ phần Đóng tàu thuỷ sản Hải Phòng CHƯƠNG 3 HIỆN TRẠNG MÔI TRƯỜNG KHU VỰC BỊ TÁC ĐỘNG TIÊU CỰC TRỰC TIẾP TỪ HOẠT ĐỘNG CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN ĐÓNG TÀU THUỶ SẢN HẢI PHÒNG 3.1 HIỆN TRẠNG MÔI TRƯỜNG KHÔNG KHÍ Ngày 7 tháng 9 năm 2009 Công ty cổ phần Đóng. .. KHCN BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG THUỶ -32- THE TRAINING AND ADVISORY CENTER OF SCIENCE AND TECHNOLOGY FOR MARINE ENVIRONMENT PROTECTION ĐỀ ÁN BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG Công ty cổ phần Đóng tàu thuỷ sản Hải Phòng TRUNG TÂM ĐÀO TẠO VÀ TƯ VẤN KHCN BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG THUỶ -33- THE TRAINING AND ADVISORY CENTER OF SCIENCE AND TECHNOLOGY FOR MARINE ENVIRONMENT PROTECTION ĐỀ ÁN BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG Công ty cổ phần Đóng tàu thuỷ sản. .. ENVIRONMENT PROTECTION ĐỀ ÁN BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG Công ty cổ phần Đóng tàu thuỷ sản Hải Phòng - Tổ lái cẩu: 13 người - Tổ bảo vệ: 22 người - Khối văn phòng: 30 người TRUNG TÂM ĐÀO TẠO VÀ TƯ VẤN KHCN BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG THUỶ -21- THE TRAINING AND ADVISORY CENTER OF SCIENCE AND TECHNOLOGY FOR MARINE ENVIRONMENT PROTECTION ĐỀ ÁN BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG Công ty cổ phần Đóng tàu thuỷ sản Hải Phòng CHƯƠNG 2 TỔNG QUAN VỀ... chữa và đóng mới tàu thuỷ, hàng năm Công ty cổ phần Đóng tàu thuỷ sản Hải Phòng đã sử dụng một khối lượng hoá chất và vật liệu phụ như sau: TRUNG TÂM ĐÀO TẠO VÀ TƯ VẤN KHCN BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG THUỶ -19- THE TRAINING AND ADVISORY CENTER OF SCIENCE AND TECHNOLOGY FOR MARINE ENVIRONMENT PROTECTION ĐỀ ÁN BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG 1 Dầu nhờn 2 Gas 3 Que hàn 4 Sơn lót 5 Công ty cổ phần Đóng tàu thuỷ sản Hải Phòng kg... tàu Hơi dung môi, bụi xỉ hàn, que hàn, vẩy sắt, giẻ lau, ống dây điện, cặn dầu nước, thải chứa dầu mỡ Thử nghiệm và bàn giao tàu mới Hình 1.2 Quy trình đóng mới tàu kèm theo dòng thải TRUNG TÂM ĐÀO TẠO VÀ TƯ VẤN KHCN BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG THUỶ -11- THE TRAINING AND ADVISORY CENTER OF SCIENCE AND TECHNOLOGY FOR MARINE ENVIRONMENT PROTECTION ĐỀ ÁN BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG Công ty cổ phần Đóng tàu thuỷ sản Hải Phòng. .. xuất hiện từ tháng 4 và kéo dài đến hết TRUNG TÂM ĐÀO TẠO VÀ TƯ VẤN KHCN BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG THUỶ -26- THE TRAINING AND ADVISORY CENTER OF SCIENCE AND TECHNOLOGY FOR MARINE ENVIRONMENT PROTECTION ĐỀ ÁN BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG Công ty cổ phần Đóng tàu thuỷ sản Hải Phòng tháng 10 nhưng tập trung nhiều vào các tháng 7, 8, 9 Tần suất của bão trong năm thường không phân bố đều trong các tháng Tháng 12 là thời gian... ĐỀ ÁN BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG Công ty cổ phần Đóng tàu thuỷ sản Hải Phòng chấp nhận và chạy thử tại bến, thử đường dài, hiệu chỉnh la bàn tiếp theo là bàn giao tàu thuộc trách nhiệm của phòng kỹ thuật hoàn thiện hồ sơ, phòng kế hoạch chuẩn bị đủ hồ sơ kỹ thuật, hồ sơ kinh tế bàn giao cho chủ tàu Tuy nhiên, do hạn chế về mặt bằng sản xuất và nhu cầu đóng mới tàu trong một vài năm trở lại đây Công ty CP đóng. .. ENVIRONMENT PROTECTION ĐỀ ÁN BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG Công ty cổ phần Đóng tàu thuỷ sản Hải Phòng 2.1.1.2 Đặc điểm địa chất Công ty CP Đóng tàu thuỷ sản Hải Phòng nằm trên khu vực có đặc điểm địa chất không ổn định, nền đất khá yếu do toàn khu vực có hệ thống luồng lạch dày đặc Tuy nhiên, đặc điểm địa chất như vậy khá thuận lợi cho việc đưa các tàu lên đà sửa chữa và hạ thuỷ các tàu sau khi đóng mới hoặc sửa chữa... cầu tàu gồm những nội dung sau: Sau khi tiến hành lắp ráp các phân đoạn khối, tổng đoạn Hoàn thiện việc lắp ráp để định hình vỏ tàu, thân tàu Tuy nhiên tàu đang ở dạng khô, đã lắp đặt TRUNG TÂM ĐÀO TẠO VÀ TƯ VẤN KHCN BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG THUỶ -14- THE TRAINING AND ADVISORY CENTER OF SCIENCE AND TECHNOLOGY FOR MARINE ENVIRONMENT PROTECTION ĐỀ ÁN BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG Công ty cổ phần Đóng tàu thuỷ sản Hải Phòng. .. chất lượng môi trường nước Vị trí quan trắc Nước Lạch sông Cấm khu vực công ty Ký hiệu Thông số NM1 pH; DO; BOD5; COD; Coliform; Tổng dầu mỡ; TSS; PO43-; N-NH4+; NO2-; NO3-; F- TRUNG TÂM ĐÀO TẠO VÀ TƯ VẤN KHCN BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG THUỶ -34- THE TRAINING AND ADVISORY CENTER OF SCIENCE AND TECHNOLOGY FOR MARINE ENVIRONMENT PROTECTION ĐỀ ÁN BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG Công ty cổ phần Đóng tàu thuỷ sản Hải Phòng Việc . PROTECTION -5- ĐỀ ÁN BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG Công ty cổ phần Đóng tàu thuỷ sản Hải Phòng DANH MỤC HÌNH Hình 1.1. Sơ đồ vị trí Công ty cổ phần Đóng tàu thuỷ sản Hải Phòng 8 Hình 1.2. Quy trình đóng mới tàu kèm. PROTECTION -7- ĐỀ ÁN BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG Công ty cổ phần Đóng tàu thuỷ sản Hải Phòng Hình 1.1. Sơ đồ vị trí Công ty cổ phần Đóng tàu thuỷ sản Hải Phòng 1.2.1.2. Diện tích mặt bằng sản xuất TT Hạng. PROTECTION -6- ĐỀ ÁN BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG Công ty cổ phần Đóng tàu thuỷ sản Hải Phòng CHƯƠNG 1. KHÁI QUÁT VỀ QUY MÔ, ĐẶC ĐIỂM, CÁC HOẠT ĐỘNG CHÍNH CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN ĐÓNG TÀU THUỶ SẢN HẢI PHÒNG 1.1.
- Xem thêm -

Xem thêm: đề án bảo vệ môi trường công ty cổ phần đóng tàu thủy sản hải phòng, đề án bảo vệ môi trường công ty cổ phần đóng tàu thủy sản hải phòng, , CHƯƠNG 1. KHÁI QUÁT VỀ QUY MÔ, ĐẶC ĐIỂM, CÁC HOẠT ĐỘNG CHÍNH CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN ĐÓNG TÀU THUỶ SẢN HẢI PHÒNG, CHƯƠNG 2. TỔNG QUAN VỀ ĐIỀU KIỆN TỰ NHIÊN, KINH TẾ, XÃ HỘI VÀ MÔI TRƯỜNG LIÊN QUAN ĐẾN HOẠT ĐỘNG CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN ĐÓNG TÀU THUỶ SẢN HẢI PHÒNG, CHƯƠNG 3. HIỆN TRẠNG MÔI TRƯỜNG KHU VỰC BỊ TÁC ĐỘNG TIÊU CỰC TRỰC TIẾP TỪ HOẠT ĐỘNG CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN ĐÓNG TÀU THUỶ SẢN HẢI PHÒNG, CHƯƠNG 4. THỐNG KÊ, ĐÁNH GIÁ CÁC NGUỒN TÁC ĐỘNG TIÊU CỰC ĐỐI VỚI MÔI TRƯỜNG TỪ HOẠT ĐỘNG CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN ĐÓNG TÀU THUỶ SẢN HẢI PHÒNG, b. Tác động lượng bụi phát sinh trong các công đoạn sản xuất, d. Tác động lượng khí thải phát sinh trong các công đoạn sản xuất, - Công ty đã tiến hành thu gom một phần chất thải công nghiệp có thể tái chế để bán lại cho đơn vị thu mua phế liệu., - Công ty đã xây dựng nhà xưởng rộng 450m3 để tiến hành công đoạn phun cát và phun sơn. Tuy nhiên, nhà xưởng chưa đảm bảo kín để hạn chế bụi lan truyền ra ngoài.

Từ khóa liên quan

Mục lục

Xem thêm