0

Đánh giá tác động môi trường của dự án đầu tư xây dựng khu chung cư phong phú – khu b tại xã Phong Phú, huyện Bình Chánh, TP Hồ Chí Minh

76 1,965 20

Đang tải.... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 01/02/2015, 17:24

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ KINH DOANH NHÀ INTRESCO BÁO CÁO ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG MÔI TRƯỜNG DỰ ÁN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG CHUNG CƯ CAO CẤP PHONG PHÚ – KHU B TẠI XÃ PHONG PHÚ – HUYỆN BÌNH CHÁNH – TP.HCM (Đã chỉnh sửa theo ý kiến đóng góp của Hội Đồng Thẩm Định Báo cáo Đánh Giá Tác Động Môi trường ngày 20.03.2008 thuộc Sở Tài nguyên – Môi trường TP.HCM) TP.HCM, THÁNG 03/2008 Trang CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ KINH DOANH NHÀ INTRESCO BÁO CÁO ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG MÔI TRƯỜNG DỰ ÁN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG CHUNG CƯ CAO CẤP PHONG PHÚ – KHU B Tại xã Phong Phú – huyện Bình Chánh – TP.HCM CHỦ ĐẦU TƯ ĐƠN VỊ TƯ VẤN CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ KINH DOANH NHÀ INTRESCO P.Giám đốc Trương Minh Thuận CÔNG TY TNHH MÔI TRƯỜNG TẦM NHÌN XANH (GREE) Giám đốc Nguyễn Tuấn Anh Trang Sở Tài nguyên và Môi trường TP.HCM xác nhận Báo cáo đánh giá tác động môi trường của Dự án Đầu tư Xây dựng chung cư cao cấp Phong Phú – Khu B do Công ty CP. Đầu tư Kinh doanh nhà Intresco làm chủ đầu tư được phê duyệt tại quyết định số … /QĐ-TNMT-QLMT ngày …………của Sở Tài nguyên và Môi trường TP.HCM. Tp.Hồ Chí Minh, ngày…….tháng … năm 2008 KT.GIÁM ĐỐC P.GIÁM ĐỐC Nguyễn Văn Phước Trang 3 MỤC LỤC MỞ ĐẦU 10 CHƯƠNG 1. MÔ TẢ TÓM TẮT DỰ ÁN 13 I. TÊN DỰ ÁN: 13 II. CHỦ ĐẦU TƯ 13 III. ĐỊA ĐIỂM THỰC HIỆN DỰ ÁN 13 1. Vị trí địa lý của dự án 13 2. Hiện trạng cơ sở hạ tầng của dự án 13 IV. NỘI DUNG THỰC HIỆN DỰ ÁN 14 1. Giải pháp kiến trúc của dự án 14 1.1. Giải pháp chung: 14 1.2. Công năng phân bổ theo các tầng: 15 1.3. Cơ cấu căn hộ: 16 2. Giải pháp kết cấu của dự án 17 3. Quy hoạch hệ thống hạ tầng kỹ thuật dự án 18 3.1. Quy hoạch giải phóng mặt bằng 18 3.2. Công tác san nền 18 3.3. Hệ thống giao thông 18 3.4. Hệ thống cấp điện 19 3.5. Hệ thống cấp nước 19 3.6. Hệ thống thoát nước mưa 20 3.7. Hệ thống thu gom và xử lý nước thải 20 3.8. Thu gom và xử lý chất thải rắn 21 4. Chi phí đầu tư dự án 21 4.1. Nguồn vốn đầu tư 21 4.2. Tổ chức quản lý dự án 21 5. Các lợi ích kinh tế - xã hội của dự án 22 CHƯƠNG 2. ĐIỀU KIỆN TỰ NHIÊN, MÔI TRƯỜNG & KINH TẾ - XÃ HỘI 23 I. ĐIỀU KIỆN TỰ NHIÊN VÀ MÔI TRƯỜNG 23 1. Địa hình - Địa mạo 23 2. Điều kiện địa chất công trình – địa chất thủy văn 23 3. Địa chất thủy văn: 23 4. Khí hậu 24 5. Hiện trạng chất lượng môi trường khu vực dự án 25 5.1. Hiện trạng chất lượng môi trường không khí 25 5.2. Hiện trạng chất lượng môi trường nước ngầm 26 5.3. Hiện trạng chất lượng môi trường nước mặt (cô diệu: đặc điểm sông mã voi, cách thức lấy mẫu) 27 II. ĐIỀU KIỆN KINH TẾ XÃ HỘI 28 CHƯƠNG 3. ĐÁNH GIÁ CÁC TÁC ĐỘNG MÔI TRƯỜNG 30 I. DỰ BÁO ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG MÔI TRƯỜNG TRONG GIAI ĐOẠN THI CÔNG XÂY DỰNG 30 1. Các nguồn gây ô nhiễm 30 1.1. Bụi 30 1.2. Khí thải từ các phương tiện vận chuyển 31 Trang 4 1.3. Tiếng ồn 32 1.4. Nước thải 33 1.5. Rác xây dựng và rác thải sinh hoạt 35 1.6. Vấn đề an toàn lao động 35 2. Các tác động khác 36 2.1. Tác động đến các công trình kiến trúc trong khu vực 36 2.2. Tác động đến môi trường đất 36 2.3. Tác động đến tài nguyên sinh vật 36 2.4. Tác động đến tình hình trật tự an ninh khu vực 37 2.5. Tác động giao thông chung quanh 37 II. DỰ BÁO ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG MÔI TRƯỜNG TRONG GIAI ĐOẠN DỰ ÁN ĐI VÀO HOẠT ĐỘNG 37 1. Các nguồn gây ô nhiễm 37 1.1. Nguồn gây ô nhiễm nước 37 1.2. Chất thải rắn 39 1.3. Nguồn gây ô nhiễm môi trường không khí 41 1.4. Ô nhiễm tiếng ồn 43 1.4.1.Từ quá trình sinh hoạt 43 1.5. Khả năng gây cháy nổ 43 2. Các tác động đến môi trường và xã hội 44 2.1. Tác động đến môi trường từ nước thải 44 2.2. Tác động đến môi trường từ chất thải rắn 45 2.3. Tác động đến môi trường từ chất thải nguy hại 45 2.4. Tác động đến môi trường từ tiếng ồn 45 III. DỰ BÁO ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG ĐẾN KINH TẾ XÃ HỘI CỦA DỰ ÁN 45 1.Tác động tích cực 45 2.Tác động tiêu cực 46 CHƯƠNG 4. BIỆN PHÁP GIẢM THIỂU TÁC ĐỘNG XẤU, PHÒNG NGỪA VÀ ỨNG PHÓ SỰ CỐ MÔI TRƯỜNG 47 I. KHỐNG CHẾ Ô NHIỄM MÔI TRƯỜNG TRONG GIAI ĐOẠN THI CÔNG XÂY DỰNG 47 1. Tiếng ồn 47 2. Ô nhiễm không khí 47 3. Ô nhiễm môi trường nước 48 4. Chất thải rắn 48 5. Ô nhiễm môi trường đất 48 II. KHỐNG CHẾ Ô NHIỄM KHI DỰ ÁN ĐI VÀO HOẠT ĐỘNG 48 1. Khống chế ô nhiễm nước 48 1.1.Nước mưa 48 1.2.Nước thải sinh hoạt: bao gồm 2 hệ thống 49 2. Phương án thu gom và xử lý chất thải rắn 55 2.1. Biện pháp quản lý và thu gom rác sinh hoạt từ các hộ gia đình 55 2.2. Bùn thải từ bể tự hoại và hệ thống xử lý nước thải 56 3. Phương án xử lý chất thải nguy hại 56 4. Phương án giảm thiểu ô nhiễm không khí 56 4.1. Biện pháp quy hoạch 56 Trang 5 4.2. Biện pháp quản lý 56 4.3. Khống chế ô nhiễm khí thải từ máy phát điện dự phòng 57 4.4. Khống chế ô nhiễm khí thải và mùi từ bếp nấu ăn 58 4.5. Ô nhiễm tiếng ồn 58 4.6. Ô nhiễm mùi 58 5. Phòng cháy chữa cháy 59 6. Hệ thống chống sét 60 7. Trồng cây xanh trong khuôn viên khu nhà ở 60 8. Một số biện pháp hỗ trợ 60 III. TRÁCH NHIỆM GIÁM SÁT CHẤT LƯỢNG MÔI TRƯỜNG KHI DỰ ÁN ĐÃ NGHIỆM THU 61 1. Trách nhiệm của chủ đầu tư: 61 2. Trách nhiệm của ban quản lý chung cư: 61 CHƯƠNG 5. CAM KẾT THỰC HIỆN BIỆN PHÁP BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG 62 CHƯƠNG 6. CÁC CÔNG TRÌNH XỬ LÝ MÔI TRƯỜNG, CHƯƠNG TRÌNH QUẢN LÝ VÀ GIÁM SÁT MÔI TRƯỜNG 63 I.CÔNG TRÌNH XỬ LÝ NƯỚC THẢI 63 II. CHƯƠNG TRÌNH QUẢN LÝ VÀ GIÁM SÁT MÔI TRƯỜNG 66 A. Giaùm saùt trong quaù trình xaây döïng 66 1. Giám sát chất lượng môi trường không khí 66 2. Giám sát chất lượng nước thải 67 3. Giám sát chất lượng nước ngầm 67 4. Giám sát chất lượng môi trường nước mặt 67 5. Các yếu tố khác 67 6. Chi phí giám sát chất lượng môi trường 67 7. Các biện pháp hỗ trợ 68 CHƯƠNG 7. DỰ TOÁN KINH PHÍ CHO CÁC CÔNG TRÌNH MÔI TRƯỜNG 69 I. PHẦN XÂY DỰNG 69 II. PHẦN THIẾT BỊ 69 CHƯƠNG 8. THAM VẤN Ý KIẾN CỘNG ĐỒNG 72 I. Ý KIẾN CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN CẤP XÃ 72 II. Ý KIẾN CỦA ỦY BAN MẶT TRẬN TỔ QUỐC CẤP XÃ 72 CHƯƠNG 9. NGUỒN CUNG CẤP SỐ LIỆU, DỮ LIỆU VÀ PHƯƠNG PHÁP ĐÁNH GIÁ 73 I. NGUỒN CUNG CẤP SỐ LIỆU, DỮ LIỆU 73 II. PHƯƠNG PHÁP ÁP DỤNG TRONG QUÁ TRÌNH ĐTM 73 III. NHẬN XÉT VỀ MỨC ĐỘ CHI TIẾT, ĐỘ TIN CẬY CỦA CÁC ĐÁNH GIÁ. 73 KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 75 1. Kết luận 75 1.1 Về mặt pháp lý 75 1.2 Về mặt hiệu quả kinh tế xã hội 75 2. Kiến nghị 75 PHẨN PHỤ LỤC 76 Trang 6 DANH MỤC CÁC BẢNG BIỂU Bảng 1: Bảng quy hoạch Chung cư cao cấp Phong Phú – Khu B 15 Bảng 2: Bảng diện tích để xe theo tiêu chuẩn TCXDVN 323:2004 16 Bảng 3: Bảng quy hoạch Chung cư từ tầng 3 đến tầng 22 14 Bảng 4: Bảng quy hoạch Chung cư từ tầng 14 đến tầng 15 14 Bảng 5: Bảng quy hoạch Chung cư tầng thượng 15 Bảng 6: Bảng tổng nhu cầu nước 18 Bảng 7: Bảng tổng hợp chi phí đầu tư dự án 20 Bảng 8: Kết quả đo đạc chất lượng không khí tại khu vực dự án 24 Bảng 9: Kết quả đo đạc chất lượng môi trường nước ngầm 25 Bảng 10: Kết quả đo đạc chất lượng môi trường nước mặt 26 Bảng 11: Thành phần các chất trong khói thải ô tô 30 Bảng 12: Hệ số ô nhiễm của xe hơi (kg/1.000 lít xăng) 30 Bảng 13: Mức ồn sinh ra từ hoạt động của các thiết bị thi công 31 Bảng 14: Thành phần và tính chất nước thải sinh hoạt (chưa qua bể tự hoại) 32 Bảng 15: Thành phần và tính chất nước thải sinh hoạt (sau khi qua bể tự hoại) 37 Bảng 16: Thành phần khí độc hại trong khói thải của động cơ ôtô 37 Bảng 17: Hệ số ô nhiễm máy phát điện sử dụng dầu DO 40 Bảng 18: Tải lượng ô nhiễm của máy phát điện 41 Bảng 19: Tải lượng các chất ô nhiễm nước thải sinh hoạt theo đầu người 43 Bảng 20 : Bậc chịu lửa của chung cư bậc 1 59 Bảng 21: Các thông số lựa chọn thiết kế tính toán hệ thống xử lý nước thải 62 Bảng 22: Thông số kỹ thuật của máy móc thiết bị 64 Bảng 23: Bảng khái toán kinh phí phần xây dựng 68 Bảng 23: Bảng khái toán kinh phí phần thiết bị 68 Trang 7 DANH MỤC HÌNH Hình 1: Sơ đồ cấu tạo bể tự hoại 3 ngăn 49 Hình 2: Sơ đồ công nghệ xử lý nước thải công suất 948m 3 /ngày 52 Trang 8 DANH MỤC CÁC THUẬT NGỮ VIẾT TẮT Bộ KHCN&MT : Bộ Khoa Học Công Nghệ Và Môi Trường BTNNT BTCT : Bộ Tài Nguyên Môi Trường : Bê tông cốt thép BOD : Nhu cầu oxy sinh hóa COD : Nhu cầu oxy hóa học DO : Oxy hòa tan CTR : Chất thải rắn CTNH : Chất thải nguy hại ĐTM : Đánh giá tác động môi trường EC : Độ dẫn điện GPS : Hệ thống định vị toàn cầu PCCC : Phòng cháy chữa cháy KCN : Khu công nghiệp KĐT : Khu đô thị KCC : Khu chung cư NĐ-CP : Nghị định Chính Phủ QĐ-UB : Quyết định Ủy Ban TBVTV : Thuốc bảo vệ thực vật TCVN : Tiêu Chuẩn Việt Nam TCXD : Tiêu Chuẩn Xây dựng TT-BTNMT : Thông tư – Bộ Tài Nguyên Môi Trường TM&DV : Thương Mại và Dịch vụ UBND : Ủy ban Nhân dân GREE : Công ty Môi trường Tầm Nhìn Xanh Trang 9 MỞ ĐẦU Xuất xứ dự án Thành phố Hồ Chí Minh có tổng diện tích đất tự nhiên trên 2.000Km 2 , hiện nay có gần 1 triệu ngôi nhà với diện tích khoảng 41triệu m 2 , nhưng nhu cầu về chỗ ở ổn định vẫn đang là nhu cầu cấp thiết đối với nhiều người dân thành phố.Tình trạng ách tắc giao thông, nhà lụp xụp trên kênh rạch, nạn ô nhiễm môi trường… Đã trở thành những vấn đề nan giải đối với đời sống đô thị. Đây là những nguyên nhân khiến thành phố gặp nhiều khó khăn, phức tạp trong việc quản lí, điều hành và phát triển đô thị, đã ảnh hưởng đến trật tự an toàn xã hội, đến đời sống sinh hoạt của người dân. Huyện Bình Chánh là một huyện ngoại thành Thành phố Hồ Chí Minh, với lợi thế là quỹ đất dồi dào. Vì thế, nơi đây trong tương lai sẽ là hướng phát triển của Thành phố Hồ Chí Minh trong việc giãn dân từ nội thành, đồng thời thúc đẩy quá trình đô thị hoá cũng như việc phát triển đồng đều và toàn diện Thành phố. Mặt khác, kết hợp với chủ trương giảm áp lực dân cư trong nội thành, giải quyết nhu cầu nhà ở cho những người có thu nhập thấp và việc bố trí tái định cư cho người dân. Theo quy hoạch chung, diện tích cần thiết cho việc phát triển các khu đô thị mới khoảng 2.100 Hecta và các khu vực hiện hữu khác khoảng 900 Hecta, cơ cấu chiếm khoảng 11,7% so với tổng diện tích toàn huyện. Để góp một phần thực hiện chủ trương chính sách nói trên, đồng thời góp phần xây dựng một đô thị hoàn chỉnh đảm bảo đúng tiêu chuẩn về mặt kỹ thuật cũng như mỹ thuật, Công ty Cổ phần Đầu tư Kinh doanh nhà InTresCo sẽ xây dựng Chung cư cao cấp Phong Phú – khu B tại xã Phong Phú – huyện Bình Chánh – TP. Hồ Chí Minh với diện tích: 12.396m 2 . Dự án đã được Uỷ Ban Nhân Dân Thành Phố Hồ Chí Minh – Ban quản lý Khu Nam chấp thuận về việc phê duyệt quy hoạch chi tiết xây dựng theo Quyết định số 21/QĐ-BQLKN ngày 29/5/2003 và Quyết định số 45/QĐ-BQL ngày 21/05/2007. Thực hiện Luật Bảo vệ Môi trường Công ty Cổ phần đầu tư Kinh doanh nhà InTresCo đã tiến hành lập báo cáo đánh giá tác động môi trường (ĐTM) cho “Dự án đầu tư xây dựng Khu chung cư Phong Phú – Khu B tại xã Phong Phú – huyện Bình Chánh – TP.Hồ Chí Minh”. Căn cứ pháp luật và kỹ thuật • Luật Bảo vệ Môi trường Việt Nam số 52/2005/QH11 được Quốc Hội Nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 29/11/2005. • Nghị định số 80/2006/NĐ-CP ngày 09/08/2006 của Chính Phủ về việc “Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Bảo vệ Môi trường”. • Nghị định số 81/2006/NĐ-CP ngày 09/08/2006 của Chính Phủ về “Xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bảo vệ môi trường”. • Nghị định số 67/2003/NĐ-CP ngày 13/06/2003 của Chính Phủ về “Phí bảo vệ môi trường đối với nước thải”. • Nghị định số 04/2007/NĐ-CP ngày 08/01/2007 của Chính Phủ về việc Sửa đổi, Trang 10 [...]... HIỆN DỰ ÁN 1 Vị trí địa lý của < /b> dự < /b> án < /b> Khu < /b> đất đầu tư < /b> xây < /b> dựng Chung < /b> cư < /b> Phong < /b> Phú < /b> – < /b> Khu < /b> B có diện tích 12.396m2, được qui hoạch xây < /b> dựng < /b> trên địa b n xã Phong < /b> Phú, hụn Bình Chánh, TP Hờ Chí Minh • Các mặt tiếp giáp của khu < /b> đất xây < /b> dựng < /b> dự < /b> án < /b> như sau: - Phía B ́c : Giáp với Khu < /b> A dự < /b> án < /b> chung < /b> cư < /b> Phong < /b> Phú < /b> - Phía Nam : Giáp với đường số 1 - Phía Đơng : Giáp đường D1 - Phía Tây : Giáp với Khu.< /b> .. xã Phong < /b> Phú, hụn Bình Chánh (Phần quy hoạch hạ tầng kỹ tḥt) 11 Trang Tổ chức thực hiện B o cáo ĐTM cho dự < /b> án < /b> đầu < /b> tư < /b> xây < /b> dựng < /b> Khu < /b> chung < /b> cư < /b> Phong < /b> Phú < /b> – < /b> Khu < /b> B với diện tích 12.396m2 tại xã Phong < /b> Phú < /b> – < /b> huyện B nh Chánh – < /b> TP. Hồ Chí Minh do Cơng ty Cổ phần Đầu tư < /b> Kinh doanh nhà Intresco chủ trì thực hiện với sự tư < /b> vấn của < /b> Cơng ty TNHH Mơi trường < /b> Tầm Nhìn Xanh (GREE) Các thơng tin về đơn vị tư < /b> vấn:... 1 MƠ TẢ TĨM TẮT DỰ ÁN I TÊN DỰ ÁN: CHUNG < /b> CƯ CAO CẤP PHONG < /b> PHÚ – < /b> KHU < /b> B Tên khác: THE MANSION Địa điểm thực hiện dự < /b> án:< /b> Tại xã Phong < /b> Phú < /b> – < /b> huyện B nh Chánh – < /b> TP. Hồ Chí Minh II CHỦ ĐẦU TƯ • Chủ đầu < /b> tư:< /b> CƠNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ KINH DOANH NHÀ INTRESCO • Đại diện: Ơng TRƯƠNG MINH THUẬN – < /b> Chức vụ: Phó tổng Giám đốc • Địa chỉ liên hệ: 18 Nguyễn B nh Khiêm, Phường Đa Kao, Quận 1, Tp HCM • ĐT: 08.8230256; Fax:... Phong < /b> Phú < /b> Nhận xét: • Khu < /b> đất đầu < /b> tư < /b> xây < /b> dựng < /b> Khu < /b> chung < /b> cư < /b> cao tầng Phong < /b> Phú < /b> - Khu < /b> B tại xã Phong < /b> Phú < /b> - huyện B nh Chánh đã được đền b hồn chỉnh và tái định cư < /b> các hộ dân trong khu < /b> vực dự < /b> án < /b> xong Hiện nay tồn b khu < /b> đất trống, đã được san lấp, khơng có các cơng trình cơng cộng, cơng trình nhà ở trong khu < /b> vực • Khu < /b> đất dự < /b> án < /b> khơng có các di tích lịch sử văn hóa, các lồi động < /b> thực vật q hiếm cư < /b> trú... trường < /b> đơ thị huyện B nh Chánh thu gom và xử lý chất thải theo đúng các quy định hiện hành 4 Chi phí đầu < /b> tư < /b> dự < /b> án < /b> Khái tốn cơng trình: Khu < /b> B của < /b> dự < /b> án < /b> xây < /b> dự < /b> ng trên khu < /b> đất có diện tích 12.396m2, có quy mơ tổng diện tích sàn xây < /b> dựng < /b> là 105.941,41m² được ước tính như sau: B ng 7 Tổng hợp chi phí đầu < /b> tư < /b> dự < /b> án < /b> Diễn giải Chi phí quyền sử dụng đất Chi phí xây < /b> dựng < /b> hạ tầng, đường sân bay Chi phí xây < /b> dựng < /b> Tổng... điều kiện vi khí hậu tại khu < /b> vực xây < /b> dựng < /b> dự < /b> án < /b> tại Khu < /b> dân cư < /b> Intresco Phong < /b> Phú < /b> (13E), xã Phong < /b> Phú, hụn Bình Chánh, thành phố Hồ Chí Minh Vị trí lấy mẫu tại giữa khu < /b> đất hiện hữu của < /b> dự < /b> án < /b> B ng 8: Kết quả đo đạc chất lượng khơng khí tại khu < /b> vực dự < /b> án < /b> Mẫu 1: Được lấy ở đầu < /b> hướng gió (đường số 1) Các chỉ tiêu Đơn vị đo Kết quả 14/12/2007 Tiêu chuẩn cho phép TCVN 5937 - 2005 B i mg/m3 0,27 0,30... giáp xã Đa Phước, huyện B nh Chánh, Tp Hồ Chí Minh + B ́c giáp xã B nh Hưng, huyện B nh Chánh, Thị trấn An Lạc, Tp Hồ Chí Minh Sau 30 năm giải phóng, cùng với sự phát triển chung < /b> của khu < /b> vực, xã Phong < /b> Phú < /b> đã và đang trong quá trình phát triển đơ thị hóa nhanh Nhiều cơng ty, xí nghiệp kinh doanh trên địa bàn đã tạo việc làm cho lao đợng xã tư< /b> ng buớc thêm thu nhập, ởn... đoạn xây < /b> dựng < /b> cơ b n của < /b> dự < /b> án,< /b> do vận chuyển đất đá san lấp sẽ xuất hiện nhiều b i chủ yếu là b i vơ cơ, che phủ thân lá cây cối, làm giảm khả năng quang hợp, cản trở sự phát triển của < /b> cây xanh trong khu < /b> vực dự < /b> án < /b> Khi xây < /b> dựng < /b> dự < /b> án,< /b> một số cây cối và thảm thực vật trên khu < /b> đất dự < /b> án < /b> b mất đi do phải san nền để b trí mặt b ng các cơng trình Vì vậy, để đảm b o cân b ng sinh thái và giảm b t các tác < /b> động.< /b> .. Ưu đãi đầu < /b> tư < /b> - Thuế suất thu nhập doanh nghiệp (28%) Thuế này được thanh tốn khi hồn tất thủ tục b n căn hộ 4.2 Tổ chức quản lý dự < /b> án < /b> • Việc quản lý dự < /b> án < /b> xây < /b> dựng < /b> Khu < /b> chung < /b> cư < /b> cao cấp Phong < /b> Phú < /b> – < /b> Khu < /b> B được thực hiện theo Điều lệ quản lý đầu < /b> tư < /b> và xây < /b> dựng < /b> ban hành theo Nghị định số 21 Trang 52/1999/NĐ-CP ngày 08/07/1999, Nghị định số 12/2000/NĐ-CP ngày 05/05/2000 và Thơng tư < /b> số 09/2000/TT-BXD ngày... tế của < /b> xã Phong < /b> Phú < /b> hoàn toàn dựa vào nơng nghiệp là chính, hệ thớng cơ sở hạ tầng chưa có, mật đợ dân cư < /b> sớng thưa thớt, trình đợ dân trí còn thấp, do đó đời sớng nhân dân gặp nhiều khó khăn Các hướng tiếp giáp của < /b> xã Phong < /b> Phú:< /b> + Phía Đơng của xã giáp huyện Nhà B , Tp Hồ Chí Minh + Tây giáp xã Hưng Long, huyện B nh Chánh, Tp Hồ Chí Minh + Nam giáp xã Đa Phước, huyện . INTRESCO B O CÁO ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG MÔI TRƯỜNG DỰ ÁN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG CHUNG CƯ CAO C P PHONG PHÚ – KHU B Tại xã Phong Phú – huyện B nh Chánh – TP.HCM CHỦ ĐẦU TƯ ĐƠN VỊ TƯ VẤN CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ. CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ KINH DOANH NHÀ INTRESCO B O CÁO ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG MÔI TRƯỜNG DỰ ÁN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG CHUNG CƯ CAO C P PHONG PHÚ – KHU B TẠI XÃ PHONG PHÚ – HUYỆN B NH CHÁNH – TP.HCM (Đã chỉnh. Cổ phần đầu tư Kinh doanh nhà InTresCo đã tiến hành l p b o cáo đánh giá tác động môi trường (ĐTM) cho Dự án đầu tư xây dựng Khu chung cư Phong Phú – Khu B tại xã Phong Phú – huyện B nh Chánh
- Xem thêm -

Xem thêm: Đánh giá tác động môi trường của dự án đầu tư xây dựng khu chung cư phong phú – khu b tại xã Phong Phú, huyện Bình Chánh, TP Hồ Chí Minh, Đánh giá tác động môi trường của dự án đầu tư xây dựng khu chung cư phong phú – khu b tại xã Phong Phú, huyện Bình Chánh, TP Hồ Chí Minh,

Từ khóa liên quan