hạch toán tài sản cố định hữu hình tại công ty khai thác công trình thuỷ lợi Thanh Trì, Hà Nội

97 248 0

Đang tải... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 13/01/2015, 14:29

Lời nói đầu Tài sản cố định là yếu tố cơ bản tạo nên cơ sở vật chất kỹ thuật của toàn bộ nền kinh tế quốc dân. Đối với mỗi doanh nghiệp, TSCĐ là bộ phận cơ bản của vốn kinh doanh, là hình thái biểu hiện của vốn cố định, nó thể hiện trình độ công nghệ, năng lực và thế mạnh của doanh nghiệp trong sản xuất kinh doanh, đồng thời là điều kiện cần thiết để giảm bớt sức lao động và nâng cao năng suất lao động. TSCĐ gắn liền với doanh nghiệp trong mọi thời kỳ phát triển của nền kinh tế, đặc biệt trong điều kiện hiện nay khi mà khoa học kỹ thuật trở thành lực lợng sản xuất trực tiếp thì vai trò của TSCĐ lại càng quan trọng. Trong nền kinh tế thị trờng các doanh nghiệp không chỉ đơn thuần ở việc có và sử dụng TSCĐ mà điều quan trọng là phải bảo toàn, phát triển và sử dụng có hiệu quả các TSCĐ hiện có. Vì vậy các doanh nghiệp phải có chế độ quản lý thích đáng, toàn diện đối với TSCĐ từ tình hình tăng, giảm cả về số l- ợng và giá trị đến tình hình sử dụng, hao mòn và sữa chữa TSCĐ, phải sử dụng hợp lý, đầy đủ phát huy hết công suất của TSCĐ tạo điều kiện hạ giá thành sản phẩm, thu hồi vốn đầu t nhanh để tái sản xuất trang bị và đổi mới công nghệ từ đó góp phần thúc đẩy sản xuất phát triển, từng bớc cải thiện đời sống cho ngời lao động. Xuất phát từ đặc điểm riêng của TSCĐ là có giá trị lớn và thời gian sử dụng lâu dài, cũng nh vị trí quan trọng của TSCĐ trong quá trình sản xuất kinh doanh đòi hỏi công tác kế toán TSCĐ ngày càng đợc chú trọng và nâng cao tạo điều kiện củng cố và hoàn thiện công tác quản lý TSCĐ của nhà nớc nói chung và của doanh nghiệp nói riêng, đồng thời phát huy đợc khả năng mở rộng quy mô sản xuất của doanh nghiệp thông qua trang bị TSCĐ. Việc thực hiện công tác kế toán tốt hay không đều ảnh hởng trực tiếp đến chất lợng và hiệu quả của công tác quản lý. Việc thực hiện quản lý TSCĐ một cách khoa học không những giúp cho doanh nghiệp hạch toán TSCĐ một cách chính xác mà còn nâng cao hiệu quả sử dụng TSCĐ, chống thất thoát tài sản. 1 Công ty khai thác công trình thuỷ lợi Thanh Trì là một doanh nghiệp nhà nớc có quy mô và giá trị TSCĐ tơng đối lớn. Vì vậy, việc quản lý chặt chẽ, chính xác, kịp thời số lợng TSCĐ hiện có cũng nh tình hình biến động TSCĐ, vốn khấu hao TSCĐ là một yêu cầu tất yếu hiện nay nhằm giảm bớt chi phí, tăng thêm lợi nhuận cho công ty. Với mong muốn sử dụng những kiến thức học tập trong nhà trờng kết hợp với hoạt động thực tiễn của một doanh nghiệp cụ thể, em chọn đề tài: Hoàn thiện hạch toán TSCĐ HH tại công ty khai thác công trình thuỷ lợi Thanh Trì làm luận văn tốt nghiệp của mình. Đề tài của em gồm 3 phần chính: Ch ơng I : Những vấn đề lý luận cơ bản về hạch toán TSCĐ trong các doanh nghiệp SX Ch ơng II : Thực trạng hạch toán TSCĐ HH tại công ty khai thác công trình thuỷ lợi Thanh Trì Ch ơng III: Hoàn thiện hạch toán TSCĐ HH tại công ty khai thác công trình thuỷ lợi Thanh Trì. Trong quá trình thực tập tại công ty, đợc sự giúp đỡ nhiệt tình của các anh chị phòng kế toán tài chính cũng nh sự chỉ bảo của giáo viên hớng dẫn Tiến sỹ- Nguyễn Thị Lời đã giúp em hoàn thành luận văn này. Tuy nhiên giữa lý luận và thực tiễn còn có một khoảng cách nhất định, tình hình TSCĐ trong năm ít biến động bản thân lại cha có nhiều kinh nghiệm trong việc quản lý nên luận văn không tránh khỏi những hạn chế và thiếu sót. Rất mong muốn và chân thành tiếp thu ý kiến đóng góp bổ sung của các anh chị phòng kế toán cũng nh nhận xét đánh giá của giáo viên hớng dẫn Rất chân thành cảm ơn cô giáo và các anh chị! 2 Chơng I Những lý luận cơ bản về hạch toán TSCĐ hữu hình trong các doanh nghiệp sản xuất. I.Khái niệm, đặc điểm tài sản cố định hữu hình (TSCĐHH) 1.1 Khái niệm tài sản cố định hữu hình (TSCĐHH): -TSCĐ là những t liệu lao động chủ yếu có hình thái vật chất ( từng đơn vị tài sản có kết cấu độc lập hoặc là một hệ thống gồm nhiều chức năng nhất định) thoả mãn các tiêu chuẩn của TSCĐHH,tham gia vào nhiều chu kỳ sản xuất kinh doanh nhng vẫn giữ nguyên hình thái vật chất ban đầu nh nhà cửa, vật kiến trúc, máy móc, thiết bị và những tài sản khác có giá trị lớn và thời gian sử dụng lâu dài theo quy định trong chế độ quản lý TSCĐHH hiện hành. Nh vậy, t liệu lao động là từng tài sản hữu hình có kết cấu độc lập hoặc là một hệ thống gồm nhiều bộ phận tài sản riêng lẻ liên kết với nhau để cùng thực hiện một hay một số chức năng nhất định mà nếu thiếu bất kỳ một bộ phận nào đó thì cả hệ thống không thể hoạt động đợc. Tiêu chuẩn về giá trị và thời gian sử dụng của tài sản cố định hữu hình đ- ợc nhà nớc quy định tuỳ theo điều kiện kinh tế, yêu cầu và trình độ quản lý kinh tế trong thời gian nhất định. Theo chế độ quản lý, sử dụng và trích khấu hao TSCĐ ban hành kèm theo quyết định số 206/2003/QĐ-BTC ngày 12/12/2003 của bộ trởng bộ tài chính về giá trị và thời gian của tài sản cố định hữu hình hiện nay là: -Chắc chắn thu đợc lợi ích kinh tế trong tơng lai từ việc sử dụng tài sản đó. -Nguyên giá tài sản cố định phải đợc xác định một cách đáng tin cậy. -Có thời gian sử dụng từ một năm trở lên. -Có giá trị từ 10.000.000 đồng (Mời triệu đồng trở lên). -Trờng hợp một hệ thống gồm nhiều bộ phận tàu sản riêng lẻ liên kết với nhau, trong đó mỗi bộ phận cấu thành có thời gian sử dụng khác nhau và nếu thiếu một bộ phận nào đó mà cả hệ thống vẫn thực hiện chức năng hoạt động 3 chính của nó nhng do yêu cầu quản lý, sử dụng tài sản cố định đòi hỏi phải quản lý riêng từng bộ phận tài sản thì mỗi bộ phận tài sản đó nếu cùng thoả mãn đồng thời bốn tiêu chuẩn của tài sản cố định đợc coi là một tài sản cố định hữu hình độc lập. 1.2. Đặc điểm tài sản cố định hữu hình: Khi tham gia vào quá trình sản xuất - kinh doanh, tài sản cố định hữu hình có đặc điểm: -Tham gia vào nhiều chu kỳ sản xuất kinh doanh từ khi bắt đầu sử dụng cho đến khi loại thải vẫn giữ nguyên hình thái vật chất ban đầu của nó. - Trong quá trình tham gia sản xuất, tài sản cố định bị hao mòn dần về mặt giá trị. Phần giá trị này đợc chuyển dịch từng phần vào chi phí hoạt động sản xuất kinh doanh thông qua con đờng khấu hao. Xuất phát từ đặc điểm này để kế toán quản lý về mặt giá trị. 1.3. Yêu cầu quản lý TSCĐ: -Do đặc điểm của TSCĐ nh đã nói ở trên, cần phải quản lý chặt chẽ TSCĐ cả hiện vật và giá trị. Về hiện vật, cần phải quản lý chặt chẽ việc bảo quản, sử dụng TSCĐ ở doanh nghiệp. Về mặt giá trị, cần phải quản lý chặt chẽ tình hình hao mòn, việc thu hồi vốn đầu t ban đầu để tái sản xuất TSCĐ trong các doanh nghiệp. 1.4. Nhiệm vụ tổ chức hạch toán TSCĐ. Để đáp ứng các yêu cầu quản lý, kế toán TSCĐ phải thực hiện tốt các nhiệm vụ sau: 1. Tổ chức ghi chép, phản ánh, tổng hợp số liệu một cách chính xác đầy đủ, kịp thời về số lợng, hiện trạng và giá trị TSCĐ hiện có, tình hình tăng giảm và di chuyển TSCĐ trong nội bộ doanh nghiệp, việc hình thành và thu hồi các khoản đầu t dài hạn nhằm giám sát chặt chẽ việc mua sắm, đầu t,việc bảo quản và sử dụng TSCĐ ở doanh nghiệp. 2. Phản ánh kịp thời giá trị hao mòn TSCĐ trong quá trình sử dụng, tình hình trích lập và sử dụng các khoản giảm giá đầu t dài hạn, tính toán, phân bổ chính xác số khấu hao và các khoản dự phòng vào chi phí sản xuất kinh doanh. 3. Tham gia lập kế hoạch sửa chữa và dự toán chi phí sửa chữa TSCĐ, phản ánh chính xác chi phí thực tế về TSCĐ phát sinh, kiểm tra việc thực hiện kế hoạch và dự toán chi phí sửa chữa TSCĐ. 4 4. Tham gia kiểm kê, kiểm tra định kỳ hay bất thờng TSCĐ và các khoản đầu t dài hạn, tham gia đánh giá lại TSCĐ khi cần thiết, tổ chức phân tích tình hình bảo quản và sử dụng TSCĐ ở doanh nghiệp. II. Phân loại và đánh giá TSCĐ 1. Phân loại TSCĐ. TSCĐ trong doanh nghiệp có nhiều loại khác nhau đợc sử dụng trong nhiều lĩnh vực khác nhau và đợc hình thành từ nhiều nguồn khác nhau. Do vậy để thuận tiện cho việc quản lý sử dụng và hạch toán TSCĐ cần sắp xếp TSCĐ theo từng nhóm và theo những tiêu thức đặc trng nhất định. Thông thờng có các cách phân loại sau: 1.1. Phân loại TSCĐ theo hình thái biểu hiện: Theo cách phân loại này, TSCĐ trong doanh nghiệp bao gồm TSCĐHH và TSCĐVH . *TSCĐ hữu hình: Là những TSCĐ có hình thái vật chất cụ thể đảm bảo đúng tiêu chuẩn về giá trị và thời gian sử dụng theo chế độ quy định hiện hành nh nhà xởng, máy móc thiết bị, phơng tiện vận tải, vật kiến trúc. *TSCĐ Vô hình: Là những TSCĐ không có hình thái vật chất nhng phản ánh một lợng giá trị mà doanh nghiệp đã thực sự đầu t xuất phát từ lợi ích quyền hay đặc quyền của doanh nghiệp đại diện cho một quyền hợp pháp nào đó và ngời chủ sở hữu đợc hởng quyền lợi kinh tế nh chi phí thành lập doanh nghiệp, chi phí nghiên cứu và phát triển, bằng phát minh,sáng chế, chi phí về lợi thế thơng mại. Phân loại theo hình thức này giúp cho ngời quản lý có một cách nhìn tổng thể cơ cấu đầu t của doanh nghiệp. Đây là căn cứ quan trọng để xác định các quyết định đầu t hoặc điều chỉnh phơng hớng đầu t cho phù hợp với tình hình thực tế. 1.2. Phân loại theo quyền sở hữu: Theo cách phân loại này, TSCĐ của doanh nghiệp đợc chia thành TSCĐ tự có và TSCĐ đi thuê. 5 * TSCĐ tự có: là các TSCĐ đợc xây dựng, mua sắm và hình thành từ nguồn vốn ngân sách cấp hoặc cấp trên cấp, nguồn vốn vay, nguồn vốn liên doanh, các quỹ của doanh nghiệp và các TSCĐ đợc biếu, tặng. Đây là những TSCĐ thuộc quyền sở hữu của doanh nghiệp và đợc phản ánh trên bảng cân đối kế toán của doanh nghiệp. * TSCĐ thuê ngoài: Là những TSCĐ đi thuê để sử dụng trong một thời gian nhất định theo hợp đồng thuê tài sản. Tuỳ theo điều khoản của hợp đồng thuê mà TSCĐ đi thuê đợc chia thành TSCĐ thuê tài chính và TSCĐ thuê hoạt động. + TSCĐ thuê tài chính: Là TSCĐ mà doanh nghiệp đi thuê dài hạn và đ- ợc bên cho thuê trao quyền quản lý và sử dụng trong hầu hết thời gian tuổi thọ của TSCĐ .Tiền thu về cho thuê đủ cho ngời cho thuê trang trải đợc chi phí của tài sản cộng với khoản lợi nhuận từ đó. +TSCĐ thuê hoạt động: Là những tài sản đơn vị đ i thuê của đơn vị khác để sử dụng trong một thời gian nhất định theo hợp đồng ký kết. 1.3.Phân loại theo nguồn hình thành: Căn cứ vào nguồn vốn dùng để đầu t, mua sắm tài sản, TSCĐ đợc chia: -Tài sản đầu t, mua sắm, xây dựng bằng nguồn vốn tín dụng. -Tài sản đầu t, mua sắm, xây dựng bằng nguồn vốn tự bổ sung nh quỹ đầu t phát triển, quỹ phúc lợi. -Tài sản thuộc nguồn vốn liên doanh do các bên tham gia liên doanh đóng góp. Cách phân loại này có thể giúp cho doanh nghiệp sử dụng và phân phối vốn khấu hao chính xác, hợp lý nh để trả tiền vay, trả vốn góp liên doanh, nộp ngân sách. Ngoài ra trong kế toán tài chính còn có các cách phân loại TSCĐ khác nhằm đáp ứng các yêu cầu quản lý cụ thể của doanh nghiệp nh phân loại TSCĐ theo công dụng kinh tế, theo tình hình sử dụng. 2.Đánh giá TSCĐ: Xuất phát từ đặc điểm và yêu cầu quản lý TSCĐ trong quá trình sử dụng, TSCĐ đợc đánh giá theo 3 loại giá: Nguyên giá, giá trị hao mòn, giá trị còn lại. 2.1Đánh giá theo nguyên giá TSCĐ: Nguyên giá TSCĐ là toàn bộ các chi phí mà doanh nghiệp phải bỏ ra để có TSCĐ đó và đa TSCĐ đó vào vị trí sẵn sàng sử dụng. 6 -TSCĐHH mua sắm: Nguyên giá TSCĐ HH mua sắm bao gồm giá mua ( (-) trừ các khoản đợc chiết khấu thơng mại), các khoản thuế ( không bao gồm các khoản thuế đợc hoàn lại), và các chi phí liên quan trực tiếp đến việc đa tài sản vào trạng thái sẵn sàng sử dụng nh chi phí chuẩn bị mặt bằng, chi phí vận chuyển và bốc xếp ban đầu, chi phí lắp đặt, chạy thử ( trừ (-) các khoản thu hồi về sản phẩm, phế liệu do chạy thử), chi phí chuyên gia và các chi phí liên quan trực tiếp khác. -TSCĐ HH do đầu t xây dựng cơ bản theo phơng thức giao thầu: Đối với TSCĐ HH hình thành do đầu t xây dựng theo phơng thức giao thầu, nguyên giá là giá quyết toán công trình đầu t xây dựng, các chi phí liên quan trực tiếp khác và lệ phí trớc bạ ( nếu có). -TSCĐHH mua trả chậm: Trờng hợp TSCĐHH mua sắm đợc thanh toán theo phơng thức trả chậm, nguyên giá TSCĐHH đó đợc phản ánh theo giá mua trả ngay tại thời điểm mua. Khoản chênh lệch giữa giá mua trả chậm và giá mua trả tiền ngay đợc hạch toán vào chi phí theo kỳ hạn thanh toán, trừ khi số chênh lệch đó đợc tính vào nguyên giá TSCĐHH ( vốn hoá) theo quy định của chuẩn mực chi phí đi vay. -TSCĐ HH tự xây dựng hoặc tự chế: Nguyên giá TSCĐHH tự xây dựng là giá thành thực tế của TSCĐ tự xây dựng hoặc tự chế cộng (+) chi phí lắp đặt chạy thử. Trờng hợp doanh nghiệp dùng sản phẩm do mình sản xuất ra để chuyển thành TSCĐ thì nguyên giá là chi phí sản xuất sản phẩm đó cộng (+) các chi phí trực tiếp liên quan đến việc đa TSCĐ vào trạng thái sẵn sàng sử dụng. Trong các trờng hợp trên mọi khoản lãi nội bộ không đợc tính vào nguyên giá của tài sản đó. Các chi phí không hợp lý nh nguyên vật liệu lãng phí, lao động hoặc các khoản chi phí khác vợt quá mức bình thờng trong quá trình tự xây dựng hoặc tự chế không đợc tính vào nguyên giá TSCĐ HH. -TSCĐ HH mua dới hình thức trao đổi: Nguyên giá TSCĐ HH mua dới hình thức trao đổi với một TSCĐ HH không tơng tự hoặc tài sản khác đợc xác định theo giá trị hợp lý của các TSCĐ HH nhận về, hoặc giá trị hợp lý của tài sản đem trao đổi sau khi điểu chỉnh các khoản tiền hoặc tơng đơng tiền trả thêm hoặc thu về. 7 -Nguyên giá TSCĐ HH mua dới hình thức trao đổi với một TSCĐ HH t- ơng tự, hoặc có thể hình thành do đợc bán để đổi lấy quyền sở hữu một tài sản tơng tự ( tài sản tơng tự là tài sản có công dụng tơng tự trong cùng lĩnh vực kinh doanh). Trong cả hai trờng hợp không có bất kỳ khoản lãi hay lỗ nào đợc ghi nhận trong quá trình trao đổi. Nguyên giá TSCĐ nhận về đợc tính bằng giá trị còn lại của TSCĐ đem đi trao đổi. Ví dụ: Việc trao đổi các TSCĐ HH tơng tự nh trao đổi máy móc thiết bị, phơng tiện vận tải, các cơ sở dịch vụ hoặc TSCĐ HH khác. Các trờng hợp đặc biệt khác: - Nguyên giá TSCĐ HH nhận của đơn vị khác góp vốn liên doanh, liên kết là giá trị vốn góp đợc hội đồng liên doanh chấp thuận (+) cộng với chi phí tiếp nhận ( nếu có). -Nguyên giá TSCĐ HH do đợc viện trợ, biếu tặng là giá thị trờng của TSCĐ HH tơng đơng. - Nguyên giá TSCĐ HH do đợc cấp phát: + Cấp mới: Nguyên giá TSCĐ HH cấp mới (+) cộng với chi phí lắp đặt chạy thử mới. + Nhà nớc cấp: Là giá trị còn lại của TSCĐ HH đợc cấp (+) cộng với chi phí lắp đặt chạy thử mới. + Cấp trên cấp: Là giá trị còn lại của TSCĐ HH đợc cấp (+) cộng với giá trị hao mòn luỹ kế (+) cộng với chi phí lắp đặt chạy thử mới. Việc ghi sổ TSCĐ theo nguyên giá cho phép đánh giá tổng quát năng lực sản xuất, trình độ trang bị cơ sở vật chất, kỹ thuật và quy mô sản xuất của doanh nghiệp. Chỉ tiêu nguyên giá TSCĐ HH còn là cơ sở để tính khấu hao, theo dõi tình hình thu hồi vốn đầu t ban đầu và xác định hiệu suất sử dụng TSCĐ HH. Kế toán TSCĐ HH phải triệt để tôn trọng nguyên tắc ghi theo nguyên giá. Nguyên giá của từng TSCĐ HH trên sổ và báo cáo kế toán chỉ đợc xác định một lần khi tăng TSCĐ HH và không thay đổi trong suốt thời gian tồn tại của TSCĐ HH ở doanh nghiệp trừ các trờng hợp sau: 8 Xây dựng trang bị thêm một số bộ phận của TSCĐ HH. Cải tạo, nâng cấp làm tăng năng lực hoạt động và kéo dài tuổi thọ của TSCĐ HH. Tháo bớt một số bộ phận của TSCĐ HH làm giảm nguyên giá của TSCĐ HH. Do nhà nớc cho phép đánh giá lại TSCĐ HH ( tăng, giảm). 2.2. Đánh giá theo giá trị hao mòn: Là phần vốn đầu t ban đầu của doanh nghiệp coi nh đã thu hồi tại một thời điểm nhất định nào đó. Giá trị hao mòn = Nguyên giáTSCĐ HH - Giá trị còn lại củaTSCĐ HH 2.3. Đánh giá theo giá trị còn lại: - Là phần vốn đầu t của doanh nghiệp cha thu hồi đợc tại một thời điểm nhất định nào đó. - Giá trị còn lại ( còn gọi là giá trị kế toán) của TSCĐ HH là hiệu số giữa nguyên giá TSCĐ và số khấu hao luỹ kế . Giá trị còn lại = Nguyên giá - Khấu hao luỹ kế . - Trờng hợp nguyên giá TSCĐ đợc đánh giá lại thì giá trị còn lại của TSCĐ cũng đợc xác định lại. Đánh giá TSCĐ theo giá trị còn lại cho biết đợc số vốn cố định hiện có của đơn vị, biết đợc hiện trạng của TSCĐ cũ hay mới để có phơng pháp đầu t có kế hoạch bổ sung và hiện đại hoá TSCĐ. III. Hạch toán chi tiết TSCĐ HH: 3.1. Chứng từ, thủ tục: a). Biên bản giao nhận TSCĐ ( Mẫu số 01: TSCĐ). -Biên bản giao nhận TSCĐ là căn cứ để kế toán ghi sổ, thẻ TSCĐ nhằm xác nhận việc giao nhận TSCĐ sau khi hoàn thành xây dựng, mua sắm , đợc cấp phát, tặng biếu, viện trợ, nhận vốn góp liên doanh đa vào sử dụng tại đơn vị ( không dùng trong trờng hợp nhợng bán thanh lý hoặc thừa thiếu khi kiểm kê). 9 - Phơng pháp ghi: Khi có tài sản mới đa vào sử dụng hoặc điều chuyển tài sản cho đơn vị khác thì doanh nghiệp phải lập hội đồng giao nhận gồm có đại diện bên giao, đại diện bên nhận và một uỷ viên. Biên bản giao nhận TSCĐ phải lập cho từng loại. Đối với TSCĐ từng loại, giao nhận cùng một lúc, do cùng một đơn vị chuyển giao thì có thể lập chung một biên bản sau đó phòng kế toán phải sao chụp cho mỗi đối tợng 01 bản để lu vào hồ sơ riêng. Hồ sơ này gồm có biên bản giao nhận TSCĐ, hợp đồng hoá đơn mua TSCĐ và các chứng từ liên quan khác. Hồ sơ đợc lập thành 02 bộ: một lu ở phòng kỹ thuật, một lu ở phòng kế toán. b) Thẻ TSCĐ ( Mẫu 02: TSCĐ). - dùng để theo dõi chi tiết từng TSCĐ của đơn vị, tình hình thay đổi nguyên giá và giá trị hao mòn đã trích hàng năm của từng TSCĐ. - Phơng pháp ghi: Thẻ TSCĐ gồm 04 phần chính: + Các chỉ tiêu chung về TSCĐ nh: Tên, ký mã hiệu, quy cách, số hiệu. + Các chỉ tiêu nguyên giá TSCĐ: Từ khi bắt đầu hình thành TSCĐ và qua từng thời kỳ do đánh giá lại, xây dựng, trang bị thêm hoặc tháo bớt các bộ phận và giá trị hao mòn đã trích qua các năm. + Ghi số phụ tùng, dụng cụ đồ nghề kèm theo. + Ghi giảm TSCĐ. Thẻ do kế toán TSCĐ lập, kế toán trởng ký xác nhận và đợc lu ở phòng kế toán trong suốt quá trình sử dụng TSCĐ. c) Biên bản thanh lý TSCĐ ( Mẫu 03: TSCĐ). - Dùng để xác nhận việc thanh lý TSCĐ và làm căn cứ để ghi giảm TSCĐ Trên sổ kế toán. - Phơng pháp ghi: Khi có quyết định thanh lý TSCĐ,đơn vị phải lập ban thanh lý TSCĐ gồm có đại diện kỹ thuật, kế toán tài vụ, bộ phận sử dụng TSCĐ.Ban thanh lý TSCĐ sẽ tiến hành việc thanh lý tài sản và lập biên bản 10 [...]... Báo cáo kế toán Ghi chú: Ghi hàng ngày Quan hệ đối chiếu Ghi cuối kỳ 33 Chơng II Thực trạng hạch toán Tài sản cố định hữu hình tại công ty khai thác công trình thuỷ lợi Thanh Trì I) Tổng quan về công ty 1 Quá trình hình thành và phát triển: Công ty khai thác công trình thuỷ lợi Thanh trì là doanh nghiệp nhà nớc đợc thành lập theo quyết định số 4369/ QĐ- UB ngày 8/12/1995 của UBND thành phố Hà Nội với... ra công ty còn đợc thực hiện nhiệm vụ sản xuất kinh doanh ,dịch vụ kỹ thuật theo quyết định của UBND thành phố và phải hạch toán riêng theo quy định tài chính hiện hành Đến ngày 01/12/2000, công ty khai thác công trình thuỷ lợi Thanh Trì đã đợc chuyển giao nguyên trạng về trực thuộc sở nông nghiệp và phát triển nông thôn theo quyết định số 6131 của UBND thành phố Hà Nội Tháng 6/2001 , công ty khai thác. .. Tứ Hiệp ,huyện Thanh trì ,Hà Nội Theo quyết định số 2805/QĐ-UB ngày 21/7/1997 của UBND thành phố Hà Nội về việc chuyển công ty khai thác công trình thuỷ lợi Thanh Trì thành doanh nghiệp nhà nớc hoạt động công ích trực thuộc UBND huyện với nhiệm vụ quản lý vận hành hệ thống công trình thuỷ lợi đợc giao để tới tiêu nớc phục vụ dân sinh , nông nghiệp, đại tu sửa chữa nâng cấp bảo dỡng công trình kênh mơng... để quản lý có hiệu quả các công trình thủy lợi và phát triển mạng lới tới tiêu theo từng giai đoạn trên địa bàn Công ty, việc quản lý cũng nh đáp ứng yêu cầu chỉ đạo về tổ chức sản xuất theo phân cấp chức năng hoạt động, Công ty hoạt động với bộ máy quản lý có mô hình nh sau: 35 Sơ đồ cơ cấu tổ chức công ty khai thác công trình thuỷ lợi thanh trì giám đốc Công ty KTCTTL thanh trì phó giám đốc phòng... khai thác công trình thuỷ lợi Thanh Trì đã đợc UBND thành phố Hà Nội xếp hạng là doanh nghiệp loại III theo quyết định số 3453/ QĐ-UB 34 Với sự phát triển của công ty, UBND thành phố Hà Nội đã giao thêm nhiệm vụ cho doanh nghiệp là xây dựng các công trình giao thông ,thuỷ lợi quy mô vừa ,san lắp mặt bằng ,xây dựng dân dụng theo quyết định số 389 QĐ-UB ngày 16/01/04 Là doanh nghiệp hoạt động công ích... Mẫu sổ chi tiết tài sản cố định Sổ chi tiết tài sản cố định Loại tài sản Ghi tăng TSCĐ Chứng từ Tên Nớc Th/ sản năm Số Ngày đặc đa hiệu tháng điểm xuất ký vào hiệu sử TS dụng Số hiệu tài sản Khấu hao Ng/giá Khấu hao Khấu tài sản Tỉ lệ Mức hao tính khấu khấu đến hao hao khi giảm Ghi giảm Chứng từ Số ngày hiệu tháng Cộng IV Hạch toán tổng hợp TSCĐ HH 4.1 .Hạch toán tăng TCSĐ HH: 4.1.1 .Tài khoản sử dụng:... kết cấu nội dung khác nhau đợc liên kết với nhau trong một trình tự hạch toán trên cơ sở của chứng từ gốc Các doanh nghiệp khác nhau về loại hình, quy mô và điều kiện kế toán sẽ hình thành cho mình một hình thức tổ chức sổ kế toán khác nhau Để xây dựng hình thức sổ kế toán cho một đơn vị hạch toán, doanh nghiệp có thể dựa vào các điều kiện sau: - Đặc điểm về loại hình sản xuất cũng nh quy mô sản xuất... Cần đợc chú ý các công trình sửa chữa phục hồi, nâng cấp, cải tạo làm tăng năng lực và kéo dài thời gian hoạt động của TSCĐ thì phải đợc quản lý và hạch toán nh công tác đầu t xây dựng cơ bản không đợc coi là sửa chữa lớn TSCĐ và hạch toán nh chi phí sửa chữa vào SXKD 28 VII Các hình thức sổ kế toán áp dụng trong hạch toán TSCĐ: Hình thức sổ kế toán là một hệ thống các loại sổ kế toán có chức năng... chủ yếu là bơm nớc tới tiêu phục vụ sản xuất nông nghiệp,dân sinh xã hội cho nên công ty luôn giữ mối quan hệ gắn bó với chi nhánh điện lực Thanh Trì để đảm bảo cung cấp đủ điện phục vụ sản xuất 1.2 Cơ cấu tổ chức bộ máy quản lý: Công ty mang đặc thù riêng của ngành thủy lợi, lĩnh vực hoạt động chuyên về tới tiêu phục vụ sản xuất nông nghiệp Ngoài ra tài sản cố định của doanh nghiệp lớn và địa bàn... doanh là vận hành hệ thống tới ,tiêu nớc phục vụ sản xuất nông nghiệp ; dịch vụ về nớc với dân sinh và các ngành nghề kinh tế khác ; khảo sát ,tu bổ sửa chữa công trình thuỷ lợi nhỏ trong phạm vi huyện Thanh Trì, lắp đặt thiết bị bơm,điện hạ thế của các trạm bơm;dịch vụ vật t thiêt bị chuyên ngành thủy lợi. Với số vốn là 1.986 triệu đồng trong đó vốn cố định là 1.979 triệu đồng Trụ sở chính đặt tại trạm . về hạch toán TSCĐ trong các doanh nghiệp SX Ch ơng II : Thực trạng hạch toán TSCĐ HH tại công ty khai thác công trình thuỷ lợi Thanh Trì Ch ơng III: Hoàn thiện hạch toán TSCĐ HH tại công ty khai. dụng tài sản cố định đòi hỏi phải quản lý riêng từng bộ phận tài sản thì mỗi bộ phận tài sản đó nếu cùng thoả mãn đồng thời bốn tiêu chuẩn của tài sản cố định đợc coi là một tài sản cố định hữu. định hữu hình độc lập. 1.2. Đặc điểm tài sản cố định hữu hình: Khi tham gia vào quá trình sản xuất - kinh doanh, tài sản cố định hữu hình có đặc điểm: -Tham gia vào nhiều chu kỳ sản xuất kinh

Từ khóa liên quan

Mục lục

 • Chứng từ tăng,giảm TSCĐ

  • Thẻ TSCĐ

  • Nhật ký chung

  • Sổ chi tiết TSCĐ

 • Báo cáo kế toán

  • Thẻ, sổ chi tiết TSCĐ

 • Báo cáo kế toán

 • Báo cáo kế toán

 • Thẻ TSCĐ

 • Sổ chi tiết TSCĐ

  • Báo cáo kế toán

 • Sổ chi tiết TSCĐ

 • Thẻ TSCĐ

  • Chứng từ gốc

  • Sổ Nhật ký chung

 • Báo cáo kế toán

 • Bảng cân đối

  • Sổ cái

  • II. Phân loại và đánh giá TSCĐ

   • Mẫu biên bản bàn giao TSCĐ

    • Mẫu số: 01- TSCĐ

    • Đơn vị: Ban hành theo QĐ số 186 TC/CĐKT

     • Biên bản giao nhận TSCĐ

 • * Dụng cụ phụ tùng kèm theo

  • TT

 • Tên quy cách phụ tùng

 • Số lượng

 • Giá trị

  • Chương II

   • Sơ đồ cơ cấu tổ chức

    • Trình tự sổ kế toán theo hình thức Nhật ký chung

  • Liên 02: Giao cho khách hàng Ký hiệu: AA/98

 • Ngày 21 tháng 12 năm 2004 Số: 0065018

  • Trích Nhật ký chung phần Sửa chữa lớn TSCĐ tháng 8 năm 2004.

 • Chứng từ

  • Chứng từ

 • Diễn giải

 • TK đối ứng

 • Chi tăng nguyên giá

 • Chi phí thuê ngoài

 • Số phát sinh

  • Bảng tính và phân bổ khấu hao

  • Tháng 10 năm 2004

 • STT

  • Nơi sử dụng

 • Số khấu hao

  • I . Số khấu hao đã trích tháng trước

  • Nợ TK 642 ( 6424): 3.456.166

   • Trích Nhật ký chung

 • Tại thời điểm cuối năm 2004

Tài liệu cùng người dùng

  Đang cập nhật ...

Tài liệu liên quan