0

kế toán tài sản cố định ở công ty xuất nhập khẩu với lào

79 470 0

Đang tải.... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 06/02/2015, 07:15

Bộ công nghiệp TRƯỜNG CAO ĐẲNG KINH TẾ KỸ THUẬT CÔNG NGHIỆP I - * - * - * - Tên chuyên đề: KẾ TOÁN TÀI SẢN CỐ ĐỊNH Ở CÔNG TY XUẤT NHẬP KHẨU VỚI LÀO Người hướng dẫn: Giáo viên Nguyễn Ngọc Lan Sinh viên thực hiện : Hoàng Anh Tuấn Khoa : Kế Toán Líp : K9b-GT Líp : K9b-GT Hà nội 4/2003 Lời nói đầu Trong bất kỳ nền sản xuất nào, để tiến hành sản xuất kinh doanh đều phải cần các yếu tố như sức lao động, tư liệu sản xuất và đối tượng lao động. Khác với các đối tượng lao động (như nguyên vật liệu, sản phẩm dở dang ) các tư liệu lao động (như máy móc, thiết bị, nhà xưởng ) là những phương tiện vật chất mà con người sử dụng để tác động vào đối tượng lao động, biến đổi nó theo mục đích của mình. Bộ phận quan trong nhất trong các tư liệu lao động sử dụng trong qúa trình sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp là Tài sản cố định(TSCĐ). Đó là những lao động chủ yếu được sử dụng một cách trực tiếp hay gián tiếp trong quá trình sản xuất như máy móc thiết bị, phương tiện vận tải Đối với các doanh nghiệp kinh doanh thương mại, nơi tiêu thụ hàng hoá thì TSCĐ là một bộ phận quan trọng, nó phục vụ công tác quản lý và tiêu thụ hàng hoá của doanh nghiệp được tiến hành thuận lợi hơn. Cùng với sự phát triển mạnh mẽ của khoa học kỹ thuật, TSCĐ trong các doanh nghiệp nói riêng và trong nền kinh tế nói chung không ngừng được đổi mới, hiện đại hoá và tăng lên nhanh chóng để đạt được những thành tựu và hiệu quả kinh doanh sản phẩm ngày càng cao và có uy tín trên thị truờng. Vì vậy vấn đề quản lý và nâng cao hiệu quả sử dụng TSCĐ là một yêu cầu cấp bách đối với mọi doanh nghiệp nhằm tạo điều kiện cho việc sử dụng có hiệu quả, hợp lý công suất TSCĐ, phát triển sản xuất, thu hồi vốn đầu tư nhanh để tái sản xuất trang thiết bị, không ngừng đổi mới nâng cấp và hiện đại hoá TSCĐ. Để làm được điều đó, trong mỗi doanh nghiệp công tác kế toán và đặc biệt là công tác quản lý hoạt động sản xuất kinh doanh (quản lý TSCĐ) cần phải ngày càng được hoàn thiện hơn. Cũng như tất cả các doanh nghiệp khác trong nền kinh tế quốc dân, hiện nay công ty Xuất nhập khẩu với Lào cũng đang nghiên cứu, tìm tòi giải pháp tốt nhất để quản lý và nâng cao hiệu quả hiệu quả sử dụng TSCĐ phục vụ cho quá trình kinh doanh của mình đảm bảo cho công ty đứng vững được trong điều kiện cạnh tranh của nền kinh tế thị trường. Xuất phát từ lý luận và thực tiễn trên, trong quá trình thực tập tại công ty, nhận thức được tầm quan trọng cuả công tác kế toán TSCĐ, Em đã chọn chuyên đề "Kế toán tài sản cố định ở công ty xuất nhập khẩu với Lào" để thực hiện báo cáo thực tập tốt nghiệp. Nội dung báo cáo gồm ba phần chính sau: Chương I: Các vấn đề chung về kế toán TSCĐ ở các doanh nghiệp sản xuất kinh doanh Chương II: Tình hình thực tế công tác kế toán TSCĐ ở công ty Xuất nhập khẩu với Lào Chương III: Mét sè ý kiến đề xuất nhằm hoàn thiện công tác kế toán TSCĐ ở công ty Xuất nhập khẩu với Lào. CHƯƠNG I CÁC VẤN ĐỀ CHUNG VỀ KẾ TOÁN TSCĐ TRONG DOANH NGHIỆP SẢN XUẤT KINH DOANH 1- Khái niệm TSCĐ, đặc điểm vai trò của TSCĐ trong quá trình sản xuất kinh doanh. 1.1- Khái niệm TSCĐ và đặc điểm của TSCĐ. ở bất kỳ nền sản xuất nào đều có sự tác động của con người vào các yếu tố tự nhiên nhằm thoả mãn nhu cầu của con người. Vì vậy muốn tiến hành sản xuất bao giê cũng phải có đầy đủ ba yếu tố: Sức lao động, đối tượng lao động và tư liệu lao động. Trong đó, tư liệu lao động đặc biệt là công cụ có ý nghĩa quyết định đối với quá trình sản xuất kinh doanh. Tuỳ theo điều kiện cụ thể của từng quốc gia, người ta quy định giá trị và thời gian sử dụng của những tư liệu lao động được coi là TSCĐ hay không được coi là TSCĐ mà chỉ là công cụ lao động nhỏ. Vậy TSCĐ là các tư liệu lao động có đủ tiêu chuẩn về giá trị và thời gian sử dụng theo quy định của chế độ kế toán hiện hành. ở Việt nam, theo quyết định số 166/1999/QĐ-TSCĐ ngày 30 tháng 12 năm 1999 về "chế độ quản lý và sử dụng trích khấu hao TSCĐ" áp dụng ngày 1 tháng 1 năm 2000 thì TSCĐ là những tài sản có giá trị từ 5.000.000đ trở lên và thời gian sử dụng từ 1 năm trở lên. Những tư liệu lao động không đủ một trong hai điều kiện trên sẽ được coi là công cụ dụng cụ (CCDC). Khi tham gia vào quá trình sản xuất kinh doanh TSCĐ có các đặc điểm chủ yếu sau: - TSCĐ tham gia vào nhiều chu kỳ sản xuất kinh doanh mà vẫn giữ nguyên hình thái vật chất ban đầu. - Trong quá trình sản xuất, giá trị của TSCĐ bị hao mòn dần, bị giảm dần tính năng, tác dụng cho đến khi hư háng hoàn toàn. Giá trị của TSCĐ chuyển dần vào giá trị sản phẩm sản xuất ra. Xuất phát từ đặc điểm cơ bản của TSCĐ để đề ra các biện pháp quản lý TSCĐ một cách chặt chẽ và hiệu quả cả về mặt hiện vật và mặt giá trị. Về mặt hiện vật: cần phải kiểm tra chặt chẽ việc bảo quản, sử dụng TSCĐ trong doanh nghiệp. Quản lý theo số lượng từ khi hình thành tài sản đưa vào sử dụng cho đến khi không thể sử dụng được phải thanh lý. Về mặt giá trị: quản lý chặt chẽ TSCĐ thông qua việc quản lý tình hình hao mòn, việc tính và phân bổ khấu hao một cách khoa học hợp lý để thu hồi vốn đầu tư phục vụ việc tái đâù tư TSCĐ. Xác định giá trị còn lại của TSCĐ để đánh giá hiện trạng TSCĐ từ đó có phương hướng đầu tư đổi mới TSCĐ. 1.2- Vai trò của TSCĐ trong quá trình sản xuất kinh doanh. TSCĐ là một bộ phận tư liệu sản xuất giữ vai trò là tư liệu lao động chủ yếu trong quá trình sản xuất. TSCĐ được coi là cơ sở vật chất kỹ thuật có vai trò đặc biệt quan trọng trong quá trình hoạt động sản xuất kinh doanh. Như cacmac nói: "các thời đại kinh tế được phân biệt với nhau không phải bởi vì nó sản xuất ra cải gì mà bởi vì nó sản xuất ra như thế nào và bằng tư liệu nào". Điều này cũng có nghĩa là đã khẳng định được tầm quan trọng và vị trí của TSCĐ trong hoạt động sản xuất kinh doanh. TSCĐ có ý nghĩa trong việc nâng cao năng suất lao động, cải thiện điều kiện lao động, giải phóng lao động thủ công, đảm bảo an toàn cho người lao động. Do đó việc quản lý và sử dụng TSCĐ chặt chẽ có hiệu quả là yêu cầu không thể thiếu đối với doanh nghiệp. 2- Nhiệm vụ kế toán TSCĐ trong công tác quản lý và sử dụng TSCĐ. Xuất phát từ dặc điểm, vị trí, vai trò của TSCĐ trong hoạt động sản xuất kinh doanh. Kế toán TSCĐ phải đảm bảo thực hiện các nhiệm vụ chủ yếu sau: - Tổ chức ghi chép, phản ánh, tổng hợp số liệu một cách chính xác đầy đủ, kịp thời về số lượng, hiện trạng và giá trị TSCĐ hiện có, tình hình tăng giảm và di chuyển TSCĐ trong nội bộ doanh nghiệp. Nhằm giám sát việc mua và bán đầu tư, bảo quản và nơi sử dụng TSCĐ trong doanh nghiệp. - Phản ánh kịp thời giá trị hao mòn TSCĐ trong quá trình sử dụng, tính toán phân bổ hoặc kết chuyển chính xác số khấu hao vào chi phí sản xuất kinh doanh. - Tham gia lập kế hoạch sửa chữa và dự toán chi phí sửa chữa TSCĐ, phản ánh chính xác chi phí thực tế về sửa chữa TSCĐ, kiểm tra việc thực hiện kế hoạch và dự toán chi phí sửa chữa TSCĐ. - Tham gia kiểm kê, kiểm tra định kỳ hay bất thường TSCĐ, tham gia đánh giá lại TSCĐ khi cần thiết, Tổ chức phân tích tình hình bảo quản và sử dụng TSCĐ ở doanh nghiệp. 3- Phân loại TSCĐ. TSCĐ trong doanh nghiệp sản xuất kinh doanh gồm nhiều loại, mỗi loại có những đặc điểm khác nhau về tính chất kỹ thuật, công dụng, thời gian sử dụng, quyền quản lý sử dông Để phục vụ cho công tác quản lý, kế hoạch hoá, thống kê và phân tích tình hình sư dụng TSCĐ, cần phải tiến hành phân loại TSCĐ. Có nhiều cách phân loại TSCĐ, sau đây là một số cách chủ yếu: 3.1- Phân loại TSCĐ theo hình thái biểu hiện. Theo cách phân loại này, TSCĐ trong doanh nghiệp bao gồm hai loại: TSCĐ hữu hình và TSCĐ vô hình. - TSCĐ hữu hình: là những tài sản có hình thái hiện vật cụ thể, có giá trị lớn và thời gian sử dụng lâu dài, tham gia vào nhiều chu kỳ kinh doanh nhưng vẫn giữ nguyên hình thái vật chất ban đầu. TSCĐ hữu hình phân theo kết cấu bao gồm: nhà cửa, vật kiến trúc, máy móc thiết bị, phương tiện vận tải - TSCĐ vô hình: là nhữnh tài sản không có hình thái vật chất cụ thể nhưng đại diện cho một quyền hợp pháp nào đó và người chủ sở hữu được hưởng quyền lợi kinh tế. TSCĐ vô hình bao gồm: chi phí thành lập doanh nghiệp, chi phí nghiên cứu phát triển, bằng sáng chế, phát minh, quyền sử dụng đất Phương pháp phân loại này giúp cho người quản lý có một cách nhìn tổng thể về cơ cấu đầu tư của doanh nghiệp. Đây là một căn cứ quan trọng để xây dựng các quyết định đầu tư của doanh nghiệp hoặc điều chỉnh phương hướng đầu tư phù hợp với tình hình thực tế. Ngoài ra cách phân loại này còn giúp cho doanh nghiệp có các biện pháp quản lý tài sản, tính toán khấu hao khoa học và hợp lý đối với từng loại tài sản. 3.2- Phân loại TSCĐ theo quyền sở hữu. Căn cứ vào quyền sở hữu, TSCĐ của doanh nghiệp được chia thành hai loại sau: TSCĐ tự có và TSCĐ thuê ngoài. - TSCĐ tự có là các TSCĐ được xây dựng, mua sắm và hình thành từ nguồn vốn ngân sách hoặc cấp trên cấp, nguồn vốn vay, nguồn vốn liên doanh, quỹ của doanh nghiệp hoặc các TSCĐ được biếu tặng. Đây là những TSCĐ thuộc quyền sở hữu của doanh nghiệp và được phản ánh trên bảng cân đối kế toán của doanh nghiệp. - TSCĐ thuê ngoài là TSCĐ đi thuê để sử dụng trong một thời gian nhất định theo hợp đồng thuê tài sản. Tuỳ theo tiêu chuẩn của hợp đồng thuê mà TSCĐ đi thuê được chia thànhTSCĐ thuê tài chính và TSCĐ thuê hoạt động. + TSCĐ thuê tài chính: là các tài sản đi thuê nhưng doanh nghiệp có quyền kiểm soát và sử dụng lâu dài theo các điều khoản của hợp đồng thuê. Các TSCĐ được gọi là thuê tài chính nếu thoả mãn một trong 4 điều kiện sau: 1- Quyền sở hữu TSCĐ thuê được chuyển cho bên đi thuê khi hết hạn hợp đồng. 2- Hợp đồng cho phép bên đi thuê được lùa chọn mua TSCĐ thuê với giá thấp hơn giá trị thực tế của TSCĐ thuê tại thời điểm mua lại. 3- Thời hạn thuê theo hợp đồng Ýt nhất phải bằng 3/4 (75%) thời gian hữu dụng của TSCĐ thuê. 4- Giá trị hiện tại của khoản chi theo hợp đồng Ýt nhất phải bằng 100% giá trị của TSCĐ thuê tại điểm thuê. TSCĐ thuê cũng được coi như TSCĐ của doanh nghiệp được phản ánh trên bảng cân đối kế toán. Doanh nghiệp có trách nhiệm quản lý, sử dụng và trích khấu hao như các TSCĐ tự có của doanh nghiệp. + TSCĐ thuê hoạt động: là những tài sản thuê không thoả mãn bất cứ điều khoản nào của hợp đồng thuê tài chính nêu trên. Bên đi thuê chỉ được quản lý, sử dụng trong thời hạn hợp đồng và phải hoàn trả khi kết thúc hợp đồng. Cách phân loại TSCĐ theo quyền sở hữu giúp cho doanh nghiệp tổ chức, quản lý hạch toán TSCĐ phù hợp theo từng loại TSCĐ, góp phần sử dụng hợp lý và có hiệu quả TSCĐ ở doanh nghiệp. 3.3- Phân loại TSCĐ theo đặc trưng kỹ thuật: Theo đặc trựng kỹ thuật, từng loại TSCĐ hữu hình và TSCĐ vô hình được phân loại, sắp xếp một cách chi tiết, cụ thể hơn. - Đối với TSCĐ hữu hình gồm: + Nhà cửa, vật kiến trúc: gồm nhà làm việc, nhà xưởng, nhà kho, xưởng sản xuất, cửa hàng + Máy móc thiết bị: gồm máy móc thiết bị động lực, máy móc thiết bị công tác, các loại máy móc thiết bị khác + Phương tiên vận tải, truyền dẫn: ôtô, máy kéo dùng vận chuyển, hệ thống ống dẫn nước, đường dây điện + Thiết bị dụng cụ quản lý: các thiết bị sử dụng trong quản lý kinh doanh + Cây lâu năm gia súc cơ bản + TSCĐ khác gồm các loại TSCĐ chưa được xếp vào các loại TSCĐ nói trên. - Đối với TSCĐ vô hình gồm: + Quyền sử dụng đất: là giá trị đất, mặt nước mặt biển hình thành do phải bỏ chi phí để mua, đền bù, san lấp, cải tạo nhằm mục đích có mặt bằng sản xuất kinh doanh. + Chi phí thành lập doanh nghiệp: là các chi phí phát sinh để thành lập doanh nghiệp như chi phí thăm dò, lập dự án đầu tư, chi phí hội họp nếu những người tham gia thành lập doanh nghiệp xem xét, đồng ý coi như một phần vốn góp của mỗi bên và được ghi trong vốn điều lệ của doanh nghiệp. + Bằng phát minh sáng chế: giá trị bằng phát minh sáng chế là các chi phí doanh nghiệp phải trả cho công trình nghiên cứu, số tiền doanh nghiệp mua lại bản quyền bằng sáng chế, phát minh. + Chi phí nghiên cứu, phát triển + Chi phí về lợi thế thương mại + TSCĐ vô hình khác gồm quyền đặt nhượng, quyền thuê nhà, bản quyền tác giả, quyền sử dụng hợp đồng, độc quyền nhãn hiệu và tên hiệu Phân loại TSCĐ theo đặc trưng kỹ thuật giúp cho việc quản lý và hạch toán chi tiết, cụ thể cho từng loại, nhóm TSCĐ và phương pháp khấu hao trích hợp đối với từng loại, nhóm TSCĐ. 4- Đánh giá TSCĐ. Đánh giá TSCĐ là biểu hiện giá trị TSCĐ bằng tiền theo những nguyên tắc nhất định. Đánh giá TSCĐ là điều kiện cần thiết để hạch toán TSCĐ, trích khấu hao và phân tích hiệu quả sử dụng TSCĐ trong doanh nghiệp. Xuất phát từ đặc điểm và yêu cầu quản lý TSCĐ trong quá trình sử dụng, TSCĐ được đánh giá theo nguyên giá và giá trị còn lại. 4.1- Nguyên giá TSCĐ. Nguyên giá TSCĐ là toàn bộ các chi phí bình thường và hợp lý mà doanh nghiệp phải bỏ ra để có tài sản đó và đưa TSCĐ đó vào vị trí sẵn sàng sử dụng. - Nguyên giá TSCĐ mua sắm (không kể còn mới hay đã sử dụng) bao gồm giá mua ghi trên hoá đơn trừ đi các khoản triết khấu, giảm giá, thuế nhập khẩu(nếu có), các loại thuế không phải thu hồi, chi phí vận chuyển, chi phí lắp đặt chạy thử, các chi phí sửa chữa tân trang trước khi đưa TSCĐ vào sử dụng. - Nguyên giá TSCĐ xây dựng (tự làm và thuê ngoài) là giá thực tế của công trình xây dựng, các chi phí khác có liên quan và lệ phí trước bạ(nếu có). - Nguyên giá TSCĐ nhận của đơn vị khác góp vốn liên doanh là trị giá thoả thuận của các bên liên doanh cộng các chi phí trước khi sử dụng (nếu có). - Nguyên giá TSCĐ được cấp là giá ghi trong "biên bản bàn giaoTSCĐ" của đơn vị cấp và các chi phí lắp đặt, chạy thử (nếu có). - Nguyên giá TSCĐ được tặng, biếu là giá tính toán trên cơ sở giá thị trường của các TSCĐ tương đương. Việc ghi sổ TSCĐ theo nguyên giá cho phép đánh giá tổng quát năng lực sản xuất, trình độ trang bị cơ sở vật chất, kỹ thuật và quy mô của doanh nghiệp. [...]... cụng ty xut nhp khu vi lo I c im chung ca cụng ty xut nhp khu vi lo Tờn cụng ty : Cụng ty Xut nhp khu vi Lo -VILEXIM Tờn giao dch : Vn phũng giao dch : P4A-ng gii phúng H Ni 1.Quỏ trỡnh hỡnh thnh v phỏt trin ca cụng ty: 1-1/ Cụng ty Xut nhp khu vi Lo VILEXIM l cụng ty trc thuc B Thng Mi,c thnh lp t nm 1967 vi cỏi tờn ban u l Cụng ty xut nhp khu Biờn Gii Trong 9 nm u tiờn (t 1967 n 1976) cụng ty c... TSC hu hỡnh v TSC vụ hỡnh TK211,213 TK128,222 (1) Ghi chú (1)- Góp vốn liên doanh bằng TSCĐ (2)- Cho thuê TSCĐ (3)- Thanh lý nhợng bán TSCĐ (4)- Kết chuyển chi phí thanh lý (5)- Kết chuyển thu thanh lý (6)- Thu nhập do thanh lý TSCĐ (7)- Kết chuyển lỗ (8)- Kết chuyển lãi (9)- TSCĐ thiếu chờ xử lý TK214 TK412 (2) (3) TK228 TK821 TK911 (4) TK721 (5) TK111,112 (6) TK 214 (9) TK 1381 (7) (8) TK214 6.6-... nc XHCN,vn chuyn quỏ cnh mt phn hng hoỏ ú cho Lo v Campuchia Nm 1976 cụng ty i tờn thnh Tng cụng ty Xut nhp khu Vit Nam cú nhim v tip nhn hng hoỏ vin tr ca cỏc nc XHCN,va thc hin cỏc hot ng xut nhp khu theo ch tiờu ,k hoch ca nh nc Thỏng 2 nm 1987,sau khi tỏch khi Tng cụng ty xut nhp khu Vit Nam Cụng ty chớnh thc ly tờn l Cụng ty xut nhp khu vi Lo (VILEXIM) chuyờn lm nhim v xut nhp khu vi Lo Thc hiờn... sn xut ký 4 a vo S Nguyờ hiu n Giỏ TSC s 5 6 7 Ngi ghi sK toỏn trng (ký, h tờn) (ký, h tờn) (ký, họ tên) 8 Ghi gim TSC Chng t Lýdogim ó t l M KH(% TSC toán trởng Khu hao TSC Khu hao KH c ) 9 KH 10 tớnh n 11 TSC S Ngy hiu thỏng 12 13 14 Kế 6- K toỏn tng hp TSC 6.1- Ti khon k toỏn s dng - TK 211 - Ti sn c nh hu hỡnh TK211 c chi tit thnh 6 ti khon cp 2 tu thuc theo c trng k thut v kt cu ca ti... ch ũi truy thu mt cỏch vụ lý gn 1,7 t ng tin thu ken,ó nh hng n hot ng kinh doanh ca Cụng ty nờn kt qu t c hi thp, cỏc nm cũn li kim ngch trung bỡnh t 20trUSD/nm,doanh s xp x 200 t,np ngõn sỏch t 19 n 37 t/nm v c bit nm no cụng ty cũng co lói.,i sng ca cỏn bộ CNV khụng ngng c ci thin - V cụng tỏc Xut khu ca cụng tythng xuyờn c coi trng,kim ngch khỏ ,riờng nm 199 kim ngch ó vt kim ngch kim ngch xut khu(xut... 2000 cng vt trờn mc 10 tr USD,tng hn nm 1999 vt k hoch 108% Qua ú cú th thy rng cụng ty xut nhp khu vi Lo ó trng thnh trờn con ng y thỏc ghnh ca c ch th trng 2 Nhim v kinh doanh nghnh hng v th trng kinh doanh: 2.1/ Nghnh hng v th trng kinh doanh: Cụng ty VILEXIM vi hot ng chớnh l kinh doanh xut nhp khu ngoi ra Cụng ty cũn kinh doanh cỏc dch v quỏ cnh,tm nhp tỏi xut,gia cụng ch bin hng xut khu,mua bỏn... in dõn dng 2.2/ Nhim v kinh doanh: Cụng ty VILEXIM cú nhng chc chc nng,nhim v ch yu sau õy: -Chc nng: +Trc tip thc hin vic xut khu v nhp khu hang hoỏ gia Vit Nam vi Lo,vi cỏc nc khỏc trong khu vc v trờn th gii + Trc tip liờn doanh sn xut v nhp vt t,nguyờn liu phc v cho sn xut kinh doanh ca Cụng ty + Nhn u xut nhp khu v nhn lm dch v thuc phm vi kinh doanh ca cụng ty, theo yờu cu ca khỏch hng trong v ngoi... phc v vic xut khu + Liờn doanh,liờn kt hp tỏc kinh doanh vi cỏc t chc kinh t thuc thnh phn kinh t trong v ngoi nc - Cỏc nhim v chớnh ca cụng ty l : +Xõy dng v t chc thc hn cỏc k hoch sn xut kinh doanh ca cụng ty theo cỏc ch hin hnh thc hin cỏc chc nmg ca cụng ty +Nghiờn cu kh nng sn xut,nhu cu th trng trong v ngoi nc a ra cỏc bin phỏp nhm thỳc y quan h kinh t thung mi gia nc ta vi cac nc khỏc trờn... phõn b ca nh nc,liờn doanh sn xut thộp vi Lo,xut khu cú thi hn lao ng v chuyờn gia sang cỏc nc Cụng ty kinh doanh cỏc mt hang ch yu sau: -V xut khu:Ch yu xut khu cỏc mt hng nụng sn (go,lc,vng,u cỏc loi,thc phm ch bin ) lõm sn(cfờ,ht iu,chố) mỏy múc nụng nghip,hng m ngh,gm s,mõy tre an,nún lỏ -V nhp khu:Cụng ty thng nhp khu cỏc loi vt t,nguyờn liu phc v cho sn xut trong nc ,cỏc phng tin vn ti ,cỏc kim loi... Hoặc ghi: N TK228- u t di hn khỏc(nu cú ly lói) Nợ TK228- Đầu t dài hạn khác(nếu có lấy lãi) Cú TK111, TK112- TM, TGNH ng thi ghi CúTK099 -TSC ó s dng (ó trớch khu hao) nhn c do iu chuyn ni b cụng ty, tng cụng ty N TK211- TSC hu hỡnh (nguyờn giỏ TSC) Cú TK411- Ngun vn kinh doanh (giỏ tr cũn li) Cú TK214- Hao mũn TSC (khu hao lu k) Trong quỏ trỡnh s dng TSC thuờ ti chớnh, doanh nghip phi trớch khu hao . về kế toán TSCĐ ở các doanh nghiệp sản xuất kinh doanh Chương II: Tình hình thực tế công tác kế toán TSCĐ ở công ty Xuất nhập khẩu với Lào Chương III: Mét sè ý kiến đề xuất nhằm hoàn thiện công. ty, nhận thức được tầm quan trọng cuả công tác kế toán TSCĐ, Em đã chọn chuyên đề " ;Kế toán tài sản cố định ở công ty xuất nhập khẩu với Lào& quot; để thực hiện báo cáo thực tập tốt nghiệp. Nội. Bộ công nghiệp TRƯỜNG CAO ĐẲNG KINH TẾ KỸ THUẬT CÔNG NGHIỆP I - * - * - * - Tên chuyên đề: KẾ TOÁN TÀI SẢN CỐ ĐỊNH Ở CÔNG TY XUẤT NHẬP KHẨU VỚI LÀO Người hướng dẫn: Giáo
- Xem thêm -

Xem thêm: kế toán tài sản cố định ở công ty xuất nhập khẩu với lào, kế toán tài sản cố định ở công ty xuất nhập khẩu với lào, , Nhiệm vụ kinh doanh nghành hàng và thị trường kinh doanh: