0

đánh giá quy trình và nội dung cuộc thanh tra của thanh tra bộ lao động - thương binh và xã hội tại trung tâm chữa bệnh - giáo dục - lao động xã hội tỉnh nam định

26 818 0

Đang tải.... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 07/02/2015, 20:08

HỌC VIỆN CHÍNH TRỊ - HÀNH CHÍNH QUỐC GIA HỒ CHÍ MINH HỌC VIỆN HÀNH CHÍNH  TIỂU LUẬN MÔN HỌC : THANH TRA, KIỂM TRA, GIÁM SÁT TRONG QUẢN LÝ HÀNH CHÍNH NHÀ NƯỚC Đề tài : Đánh giá quy trình và nội dung cuộc thanh tra của Thanh tra Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội tại Trung tâm Chữa bệnh - Giáo dục - Lao động Xã hội tỉnh Nam Định Giảng viên : Phó giáo sư, Tiến sỹ Lê Thiên Hương Trưởng khoa Nhà nước và Pháp luật - Học viện Hành chính Người thực hiện : Vũ Ngọc Sang Lớp : Cao học Quản lý công - K17C Nam Định, tháng 9/2012 Tiểu luận môn : Thanh tra, Kiểm tra, Giám sát trong Quản lý Hành chính Nhà nước. Vũ Ngọc Sang - Lớp Quản lý công K17C 2 MỤC LỤC TT Nội dung Trang Lời mở đầu 2 Nội dung chính Chương 1: Tổng quan về công tác Thanh tra, kiểm tra giám sát trong quản lý hành chính nhà nước 3 1.1 Sự cần thiết phải giám sát, kiểm tra, thanh tra đối với hoạt động hành chính 3 1.2 Kiểm soát hoạt động hành chính - một bộ phận hợp thành của quản lý nhà nước 4 1.3 Quy trình thanh tra 7 Chương 2: Quy trình và nội dung cuộc thanh tra của Thanh tra Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội tại Trung tâm Chữa bệnh - Giáo dục - Lao động Xã hội tỉnh Nam Định 17 2.1 Giới thiệu về Trung tâm Chữa bệnh – Giáo dục – Lao động Xã hội tỉnh Nam Định 17 2.2 Quy trình và nội dung cuộc thanh tra của Thanh tra Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội tại Trung tâm Chữa bệnh - Giáo dục - Lao động Xã hội tỉnh Nam Định. 20 Chương 3: So sánh, phân tích và đánh giá quy trình, nội dung cuộc thanh tra của Thanh tra Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội tại Trung tâm Chữa bệnh - Giáo dục - Lao động Xã hội tỉnh Nam Định 22 3.1 So sánh quy trình, nội dung cuộc thanh tra với những kiến thức cơ bản đã được tiếp thu sau môn học 22 3.2 Phân tích và đánh giá quy trình, nội dung cuộc thanh tra với những kiến thức cơ bản đã được tiếp thu sau môn học 23 Kết luận 24 LỜI MỞ ĐẦU 1.Tính cấp thiết của đề tài: Thời gian qua, việc tổ chức thanh tra còn nhiều vấn đề hạn chế và bất cập, một số cuộc thanh tra còn chưa cụ thể rõ ràng, thiếu tính thuyết phục đối với đối tượng thanh tra dẫn đến việc thực hiện chưa nghiêm túc, hiệu quả. Vì vậy việc tổ chức thanh tra đúng quy trình, quy định sẽ góp phần nâng cao hiệu quả hơn với công tác thanh tra, kiểm tra. 2. Mục tiêu, đối tượng và phạm vi nghiên cứu: Trên cơ sở hệ thống những vấn đề lý luận cơ bản của công tác thanh tra, kiểm tra tổ chức nghiên cứu, đánh giá nội dung quy trình cuộc thanh tra, kiểm tra của của Thanh tra Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội tại Trung tâm Chữa bệnh - Giáo dục - Lao động Xã hội tỉnh Nam Định. 3. Phương pháp nghiên cứu Trên cơ sở phương pháp luận duy vật biện chứng, chuyên đề sử dụng tổng hợp các phương pháp phân tích với khái quát hoá, kết hợp lý luận với so sánh thực tế từ nội dung quy trình cuộc thanh tra, kiểm tra của của Thanh tra Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội tại Trung tâm Chữa bệnh - Giáo dục - Lao động Xã hội tỉnh Nam Định. 4. Kết cấu của chuyên đề - Gồm có phần Mở đầu, Nội dung và Kết luận; - Phần nội dung chuyên đề gồm 3 chương: Chương 1: Tổng quan về công tác Thanh tra, kiểm tra giám sát trong quản lý hành chính nhà nước. Chương 2: Quy trình và nội dung cuộc thanh tra của Thanh tra Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội tại Trung tâm Chữa bệnh - Giáo dục - Lao động Xã hội tỉnh Nam Định. Chương 3: Đánh giá, phân tích và so sánh nội dung cuộc thanh tra của Thanh tra Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội tại Trung tâm Chữa bệnh - Giáo dục - Lao động Xã hội tỉnh Nam Định với những kiến thức cơ bản đã được tiếp thu sau môn học. CHƯƠNG 1 Tổng quan về công tác Thanh tra, kiểm tra, giám sát trong Tiểu luận môn : Thanh tra, Kiểm tra, Giám sát trong Quản lý Hành chính Nhà nước. Vũ Ngọc Sang - Lớp Quản lý công K17C 2 quản lý hành chính nhà nước. 1.1 Sự cần thiết phải giám sát, kiểm tra, thanh tra đối với hoạt động hành chính 1.1.1. Quyền lực nhà nước và sự cần thiết phải giám sát, kiểm tra, thanh tra quyền lực nhà nước - Quan niệm về quyền lực nhà nước Mọi xã hội chỉ có thể tồn tại và phát triển theo một trật tự có tính ổn định tương đối. Như vậy, trật tự và ổn định là điều kiện cần thiết để xã hội tồn tại và phát triển. Tuy nhiên, trật tự và ổn định chỉ có thể được đảm bảo bằng quyền lực công - tức quyền lực xã hội. Đến lượt mình, chính quyền lực xã hội cũng cần có trật tự và ổn định, nghĩa là nằm trong sự giám sát, kiểm tra, thanh tra (gọi chung là kiểm soát) nhất định. Như vậy, kiểm soát quyền lực xã hội (đặc biệt trong xã hội có giai cấp) mà trước hết là quyền lực nhà nước là một nhu cầu khách quan của tồn tại và phát triển xã hội. Xã hội càng phát triển, vai trò của nhà nước càng lớn thì yêu cầu về giám sát, kiểm tra, thanh tra quyền lực nhà nước càng cao. Điều này được lý giải bởi sự gia tăng của phạm vi tác động của quyền lực; bởi tính phức tạp trong tổ chức và thực hiện quyền lực; bởi sự đan xen, giao thoa và mâu thuẫn trong việc sử dụng quyền lực nhà nước. Nếu quyền lực nhà nước luôn là vấn đề tất yếu và cần thiết thì kiểm soát đối với quyền lực nhà nước cũng là vấn đề tất yếu và cần thiết không kém. Trong xã hội có giai cấp, bản thân nhà nước là tổ chức quyền lực và luôn chứa đựng trong nó nguy cơ lạm dụng quyền lực. Vì thế, để tránh nguy cơ lạm quyền, nhà nước cần tổ chức hoạt động giám sát, kiểm tra và thanh tra, theo đó, mỗi tổ chức khi thực hiện quyền lực nhà nước đều có sự độc lập cần thiết về quyền lực, đồng thời đều có quyền và phương tiện tương xứng để kiểm soát hoạt động các cơ quan khác, tạo thế cân bằng về quyền lực giữa các cơ quan công quyền. Thông qua hoạt động này nhằm xác định rõ ranh giới về quyền lực, bảo đảm cho quyền lực được thực thi trên thực tế nhưng không tuyệt đối, luôn bị hạn chế và chế ước bởi quyền lực khác, nhằm đảm bảo cho cơ quan nắm giữ quyền lực thực hiện đúng quyền hạn và trách nhiệm trong thực thi công vụ; đồng thời thông qua giám sát, kiểm tra và thanh tra để bảo đảm sự duy trì cân bằng về quyền lực giữa các cơ quan thực thi quyền lực, chống lạm quyền. Như vậy có nghĩa là, ở đâu có quyền lực nhà nước thì ở đó cần có giám sát, kiểm tra và thanh tra. Cho nên, để đạt được mục tiêu mà quyền lực nhà nước đặt ra thì nhất thiết phải duy trì giám sát, kiểm tra, thanh tra và thực hiện hoạt động giám sát, kiểm tra, thanh tra có hiệu quả. 1.1.2. Khái niệm, đặc điểm và phân loại kiểm soát quyền lực nhà nước a. Khái niệm về kiểm soát quyền lực nhà nước Quyền lực nhà nước được hiểu là sức mạnh hay khả năng của nhà nước có thể bắt các chủ thể khác trong xã hội phải phục tùng. Quyền lực nhà nước trên thực tế được thực hiện bởi các cơ quan trong bộ máy nhà nước mà cụ thể là bởi những con người làm việc trong bộ máy đó. Nhưng đam mê quyền lực vốn là thuộc tính của con người. Quyền lực - một khi đã thuộc về người nào đó thì họ luôn muốn níu giữ và cố gắng bằng mọi cách để củng cố và gia tăng quyền lực khi có cơ hội, từ đó dẫn đến dễ lạm quyền, dễ vụ lợi và vi phạm khi có điều kiện. Và một khi điều đó xảy ra (và rất dễ xảy ra) thì nó sẽ gây nguy hại đến quyền tự do công dân cũng như lợi ích của xã hội. Vì thế, muốn bảo vệ quyền tự do của công dân và lợi ích xã hội thì cần phải có một cơ chế để kiểm soát việc thực hiện quyền lực nhà nước, kiềm chế sự lạm quyền của nhân viên và cơ quan nhà nước. Từ sự phân tích trên đây, có thể hiểu: Kiểm soát quyền lực nhà nước là tổng hợp các hình thức và các biện pháp do luật định để đảm bảo cho hoạt động của hệ thống các cơ quan nhà Tiểu luận môn : Thanh tra, Kiểm tra, Giám sát trong Quản lý Hành chính Nhà nước. Vũ Ngọc Sang - Lớp Quản lý công K17C 3 nước có thẩm quyền trong việc giám sát, kiểm tra, thanh tra quá trình thực thi chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn của bộ máy công quyền cũng như hoạt động công vụ của đội ngũ cán bộ, công chức trong bộ máy nhằm đảm bảo hiệu lực, hiệu quả hoạt động quản lý nhà nước. b. Đặc điểm của kiểm soát quyền lực nhà nước - Kiểm soát quyền lực nhà nước bao gồm các hình thức và biện pháp do pháp luật qui định; - Hoạt động kiểm soát quyền lực nhà nước (thông qua hệ thống các cơ quan giám sát, kiểm tra, thanh tra) phải được tổ chức phù hợp với ba nhánh quyền lực nhà nước (lập pháp, hành pháp, tư pháp) nhằm đảm bảo tính khách quan, khoa học và đồng bộ trong quá trình thực hiện quyền lực nhà nước cũng như sự phối hợp và chế ước lẫn nhau trong việc thực hiện các quyền lập pháp, hành pháp và tư pháp. - Kiểm soát quyền lực nhà nước được thực hiện bằng một hệ thống các cơ quan nhà nước có thẩm quyền đối với một số đối tượng nhất định, đó chính là quá trình thực thi chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn của bộ máy công quyền cũng như hoạt động công vụ của đội ngũ cán bộ, công chức làm việc trong bộ máy nhà nước. - Mục đích của kiểm soát quyền lực nhà nước là nhằm làm cho quá trình thực thi chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn của bộ máy công quyền cũng như hoạt động công vụ của công chức đạt hiệu quả cao, phù hợp với các nguyên tắc pháp lý cơ bản và được đặt dưới sự kiểm tra, giám sát của xã hội công dân. c. Phân loại hoạt động kiểm soát quyền lực nhà nước Căn cứ vào sự phân công và phối hợp hoạt động trong việc thực hiện quyền lực nhà nước, có thể chia hoạt động kiểm soát quyền lực nhà nước thành 3 nhóm tương ứng với 3 nhánh quyền lực nhà nước là quyền lập pháp, quyền hành pháp và quyền tư pháp. - Kiểm soát quyền lực nhà nước bằng quyền lập pháp - Kiểm soát quyền lực nhà nước bằng quyền lập pháp được tiến hành bởi các chủ thể sau đây: Các Uỷ ban, hội đồng và các đại biểu của Quốc Hội; Bằng hoạt động của cơ quan dân cử ở địa phương (HĐND các cấp); Bằng các đoàn đại biểu Quốc Hội tại các địa phương. - Kiểm soát quyền lực nhà nước bằng quyền hành pháp Hoạt động kiểm soát quyền lực nhà nước bằng quyền hành pháp cũng mang đầy đủ các đặc điểm của hoạt động kiểm soát quyền lực nhà nước bằng quyền lập pháp và được thực hiện chủ yếu bằng các chủ thể sau đây: - Bằng hệ thống các cơ quan thanh tra nhà nước (thanh tra Chính phủ, thanh tra Tỉnh, thanh tra Huyện); Bằng hệ thống các cơ quan thanh tra chuyên ngành, lĩnh vực. - Kiểm soát quyền lực nhà nước bằng quyền tư pháp - Thông qua hệ thống Toà án nhân dân và hệ thống Viện kiểm sát nhân dân 1.2. Kiểm soát hoạt động hành chính - một bộ phận hợp thành của quản lý nhà nước 1.2.1. Nền hành chính nhà nước và sự cần thiết phải kiểm soát hoạt động hành chính Nền hành chính nhà nước - đó là hệ thống tổ chức hành chính, các thể chế và các hoạt động của hệ thống này với chức năng thực thi quyền hành pháp nhằm quản lý, điều hành các quá trình xã hội cũng như hành vi của cá nhân, tổ chức, nhằm tạo lập và duy trì trật tự quản lý cần thiết cho sự phát triển mọi mặt của đời sống xã hội. Nói một cách ngắn gọn, chức năng của nền hành chính là quản lý công vụ quốc gia. Xã hội loài người từ khi có nhà nước, dù ở giai đoạn phát triển nào chăng nữa thì cũng cần phải được kiểm tra, giám sát hoạt động của nhà nước, của các cơ quan nhà nước, các tổ chức và các cá nhân cụ thể, trong đó đặc biệt là hoạt động của bộ máy hành chính, thông qua các cơ Tiểu luận môn : Thanh tra, Kiểm tra, Giám sát trong Quản lý Hành chính Nhà nước. Vũ Ngọc Sang - Lớp Quản lý công K17C 4 quan giám sát, kiểm tra, thanh tra chuyên môn lẫn toàn bộ hệ thống tổ chức xã hội. Thông qua giám sát, kiểm tra, thanh tra nhằm thu nhận thông tin về các quá trình, hiện tượng diễn ra trong xã hội, về các cấu thành cụ thể của xã hội với các mục đích đã được dự tính, về các hành vi của công dân đối chiếu với các qui định pháp luật…, từ đó có những quyết sách phù hợp. Trong hệ thống quản lý nhà nước, kiểm soát hành chính đóng vai trò rất to lớn. Hoạt động kiểm soát của các cơ quan nhà nước theo nghĩa đầy đủ là hoạt động theo dõi, kiểm tra, xem xét, đánh giá hoạt động của một tổ chức hoặc các cá nhân xem có đúng với những điều đã được pháp luật qui định không, trong đó Hiến pháp được coi là chuẩn mực cao nhất, có tính chất nền tảng. Mọi hình thức kiểm soát, xét đến cùng đều là hoạt động thực hiện quyền lực nhà nước, nhằm đảm bảo cho pháp luật được thực hiện một cách nghiêm chỉnh và thống nhất. Ở Việt Nam, nhân dân là chủ thể duy nhất của quyền lực nhà nước. Khác với các nhà nước tư sản, nhà nước xã hội chủ nghĩa Việt Nam được tổ chức theo nguyên tắc tập quyền, mọi quyền lực nhà nước đều tập trung vào Quốc Hội - cơ quan quyền lực nhà nước cao nhất. Quốc Hội là cơ quan duy nhất có quyền lập Hiến và lập pháp; quyết định những vấn đề cơ bản về đối nội và đối ngoại…; Quốc Hội thực hiện quyền giám sát tối cao đối với toàn bộ hoạt động của bộ máy nhà nước. Để thực hiện quyền giám sát, một mặt Quốc Hội tự mình thực hiện, mặt khác giao cho các cơ quan nhà nước khác thực hiện. Thông qua giám sát nhằm mục đích kiểm soát việc tuân thủ Hiến pháp và pháp luật trong hoạt động của các cơ quan nhà nước, các tổ chức và mọi công dân. Như vậy, vai trò của kiểm soát hành chính đối với quyền lực nhà nước được thể hiện ở những điểm sau đây: Thứ nhất, xuất phát từ bản chất của nhà nước ta là nhà nước pháp quyền XHCN. Hiện nay chúng ta đang xây dựng nhà nước pháp quyền XHCN Việt Nam. Việc xây dựng nhà nước pháp quyền là một chủ trương, định hướng hoàn toàn đúng đắn và phù hợp vói tiến trình phát triển, cải cách ở Việt Nam. Nhà nước pháp quyền đã như là một giá trị chung của nhân loại, một phương thức tổ chức nhà nước với những yêu cầu, đặc trưng chung phù hợp với bản chất của nhà nước XHCN, đó là dân chủ và pháp luật mà suy cho cùng thì Nhà nước pháp quyền là nhà nước hướng đến mục tiêu là chống lại sự lạm quyền của nhà nước, sự vi phạm của viên chức nhà nước đối với các nguyên tắc của việc hành xử quyền lực để bảo vệ các quyền và tự do của con người. Chính vì vậy, trong Nhà nước pháp quyền không thể thiếu hệ thống kiểm soát quyền lực. Việc kiểm soát quyền lực là nhằm đảm bảo cho nhà nước vân hành trong quĩ đạo của những nguyên tắc của việc thực thi quyền lực. Khuôn khổ cho việc vận hành quyền lực là pháp luật. Sự kiểm soát quyền lực là để đảm bảo cho nhà nước luôn đảm bảo tính hợp pháp trong hành động của mình. Sự kiểm soát quyền lực là để nhà nước không vi phạm pháp luật. Thứ hai, đề cao giá trị dân chủ, đảm bảo nguyên tắc quyền lực nhà nước thực sự của dân, do dân, vì dân. Điều này cũng xuất phát từ bản chất của Nhà nước ta, một nhà nước mà quyền lực nhà nước thuộc về nhân dân, nhân dân là chủ thể của quyền lực. Vì thế, sự kiểm soát quyền lực trong trường hợp này nhằm đảm bảo quyền lực thực sự của dân, do dân, vì dân. Kiểm soát quyền lực thực chất là công cụ, phương thức để tổ chức và thực hiện quyền lực nhà nước. Thứ ba, đảm bảo nguyên tắc quyền lực nhà nước là thống nhất, có sự phân công và phối hợp giữa các cơ quan nhà nước trong việc thực hiện quyền lập pháp, hành pháp, tư pháp. Để đảm bảo quyền lực nhà nước là thống nhất, việc tổ chức và thực hiện quyền lực nhà nước phải tuân thủ các nguyên tắc và theo đó, cơ chế kiểm soát việc tổ chức, thực hiện quyền lực cũng phải đảm bảo các nguyên tắc pháp lý cơ bản, đó là nguyên tắc quyền lực thống nhất; Tiểu luận môn : Thanh tra, Kiểm tra, Giám sát trong Quản lý Hành chính Nhà nước. Vũ Ngọc Sang - Lớp Quản lý công K17C 5 nguyên tắc quyền lực nhà nước thuộc về nhân dân; nguyên tắc Đảng lãnh đạo; nguyên tắc tập trung dân chủ; nguyên tắc pháp chế … Thứ tư, tôn trọng giá trị pháp luật, nguyên tắc pháp chế, đảm bảo tính pháp lý của việc tổ chức và thực hiện quyền lực nhà nước. Thứ năm, tôn trọng quyền con người, bảo vệ quyền tự do dân chủ của nhân dân. Thứ sáu, đảm bảo sự thống nhất nội tại, tính hệ thống của cơ chế kiểm soát đối với việc tổ chức và hoạt động của bộ máy nhà nước trên cơ sở đảm bảo sự lãnh đạo của Đảng đối với quá trình tổ chức và thực hiện quyền lực nhà nước, đồng thời kiểm soát được việc tổ chức, thực hiện quyền lực nhà nước thông qua các kênh khác nhau, bao gồm: - Hệ thống (cơ chế) kiểm soát bên trong bộ máy nhà nước, gồm có: sự giám sát, kiểm tra, thanh tra lẫn nhau giữa các cơ quan, các bộ phận của toàn thể bộ máy nhà nước và tự kiểm tra của từng bộ phận, từng cơ quan trong bộ máy đối với việc thực hiện quyền lực nhà nước của chính các cơ quan, bộ phận đó. - Hệ thống (cơ chế) kiểm soát bên ngoài bộ máy nhà nước bao gồm: kiểm tra của Đảng; kiểm tra, giám sát của xã hội. 1.2.2. Các phương thức kiểm soát đối với hoạt động hành chính Kiểm soát đối với hoạt động hành chính là loại hoạt động đặc biệt thuộc chức năng của nhà nước và xã hội nhằm đảm bảo tính hợp pháp và tính hợp lý trong quản lý hành chính nhà nước. Hoạt động này bao gồm tổng thể các phương thức tổ chức – pháp lý bao gồm hoạt động giám sát, kiểm tra, thanh tra do các cơ quan nhà nước, các tổ chức xã hội và công dân tiến hành nhằm thiết lập trật tự trong quản lý, bảo vệ lợi ích nhà nước, lợi ích xã hội cũng như quyền và lợi ích hợp pháp của công dân. Hoạt động giám sát, kiểm tra thanh tra có nội dung, tính chất, đối tượng tác động cũng như thủ tục tiến hành khác nhau. Mỗi loại hoạt động có vai trò, tác động xã hội nhất định, chúng phối hợp với nhau tạo thành “công lực” để đảm bảo hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước. Để kiểm soát đối với hoạt động hành chính nhà nước, cần sử dụng các phương thức cơ bản sau đây: a. Giám sát: Giám sát là khái niệm dùng để chỉ hoạt động của các cơ quan quyền lực nhà nước, các cơ quan tư pháp, các tổ chức xã hội và mọi công dân nhằm đảm bảo sự tuân thủ nghiêm chỉnh pháp luật trong quản lý nhà nước và quản lý xã hội. Như vậy, hoạt động giám sát chủ yếu được thực hiện ngoài quan hệ trực thuộc theo chiều dọc. Hoạt động này được tiến hành bởi Quốc Hội, HĐND các cấp, các cơ quan tư pháp và toàn thể nhân dân thông qua hoạt động thực hiện chức năng, thẩm quyền do pháp luật qui định. b. Kiểm tra: Kiểm tra là khái niệm rộng được hiểu theo hai góc độ: Thứ nhất, kiểm tra là hoạt động thường xuyên của cơ quan nhà nước cấp trên với cơ quan nhà nước cấp dưới (trong mối quan hệ trực thuộc) nhằm xem xét, đánh giá mọi mặt hoạt động của cấp dưới khi thấy cần thiết hoặc trong trường hợp cần kiểm tra một vấn đề cụ thể nào đó. Vì vậy khi tiến hành kiểm tra, cơ quan cấp trên hoặc thủ trưởng cơ quan có quyền áp dụng các biện pháp cưỡng chế kỷ luật, biện pháp bồi thường thiệt hại vật chất hoặc áp dụng các biện pháp tác động tích cực với đối tượng bị kiểm tra như động viên khen thưởng về vật chất hoặc tinh thần. Thứ hai, kiểm tra là hoạt động của các tổ chức chính trị - xã hội như kiểm tra của Đảng, kiểm tra, giám sát của các tổ chức xã hội đối với hoạt động hành chính nhà nước. Hoạt động kiểm tra này ít mang tính quyền lực nhà nước và không trực tiếp áp dụng các biện pháp cưỡng chế mà chỉ áp dụng các biện pháp tác động mang tính xã hội. Tiểu luận môn : Thanh tra, Kiểm tra, Giám sát trong Quản lý Hành chính Nhà nước. Vũ Ngọc Sang - Lớp Quản lý công K17C 6 c. Thanh tra: Thanh tra là phạm trù dùng để chỉ hoạt động của các tổ chức thanh tra Chính phủ và thanh tra chuyên ngành, lĩnh vực. Cơ quan thanh tra và đối tượng thanh tra thường không có quan hệ trực thuộc. Cơ quan thanh tra do thủ trưởng các cơ quan hành chính thành lập, do vậy, nó hoạt động với tư cách là cơ quan chức năng giúp thủ trưởng cùng cấp, vì thế có thể coi hoạt động thanh tra là hoạt động của cơ quan cấp trên tiến hành với cơ quan cấp dưới trực thuộc. Trong quá trình tiến hành hoạt động thanh tra, cơ quan thanh tra có thể áp dụng các biện pháp cưỡng chế để bảo đảm công tác thanh tra, kể cả các biện pháp trách nhiệm kỷ luật (như tạm đình chỉ công tác…) và xử lý vi phạm hành chính nhưng không có quyền sửa đổi, bãi bỏ quyết định của đối tượng bị thanh tra mà chỉ có quyền tạm đình chỉ thi hành (trong một số trường hợp đặc biệt) một số loại quyết định quản lý hành chính nào đó hoặc đình chỉ hành vi hành chính vi phạm pháp luật. Tóm lại, các phương thức kiểm soát đối với hoạt động hành chính nhà nước có đối tượng tác động rất lớn, trong đó hoạt động của hệ thống cơ quan hành chính nhà nước là nhóm đối tượng chủ yếu. Bởi hệ thống cơ quan hành chính nhà nước có thẩm quyền rộng, tác động có tính quyền lực đến nhiều mặt đời sống chung của nhà nước và xã hội, hoạt động liên tục, tồn tại theo thứ bậc và tương đối ổn định. Đó là quyền lực pháp lý, chính thống hiện diện hàng ngày trước xã hội. Để bảo đảm tính hợp pháp và hợp lý trong hoạt động hành chính, cần phải có cơ chế kiểm soát bằng quyền lực nhà nước nhằm đảm bảo hiệu lực, hiêụ quả quản lý nhà nước. 1.3. Quy trình thanh tra 1.3.1. Xác định các vấn đề cần thanh tra Việc xác định các vấn đề cần thanh tra xuất phát từ rất nhiều phương diện khác nhau: * Phương diện thứ nhất: xuất phát từ những nhiệm vụ trọng tâm trong công tác quản lý nhà nước của các cấp, các ngành. Cơ quan, người có thẩm quyền thanh tra cần luôn xác định rõ vấn đề này để thực hiện kịp thời hoạt động thanh tra. Những vấn đề đó thường là: - Vấn đề ảnh hưởng sâu sắc đến quản lý nhà nước; Vấn đề liên quan đến nhiều ngành, nhiều lĩnh vực quản lý; Vấn đề có tính chất cấp thiết, bức xúc; Liên quan đến vấn đề này, chủ thể có thẩm quyền thanh tra thường gặp những vấn đề khó khăn sau: - Cùng một thời điểm có nhiều vấn đề ảnh hưởng sâu sắc đến quản lý nhà nước cần được thanh tra; Cùng một thời điểm có nhiều vấn đề có tính chất cấp thiết, bức xúc cần được thanh tra; Chủ thể có thẩm quyền thanh tra thường bận quá nhiều nhiệm vụ khác nhau trong quản lý nhà nước; Thông tin thiếu, thông tin không có độ tin cậy; Chủ thể quản lý thiếu hiểu biết sâu sắc về một lĩnh vực nào đó; Quan điểm của lãnh đạo. Phương án giải quyết những vấn đề khó khăc là: - Xác định vấn đề cần được ưu tiên nhất để thanh tra; Trao nhiệm vụ một cách hợp lý cho những chủ thể có thẩm quyền thanh tra khác. * Phương diện thứ hai: xuất phát từ đơn, thư khiếu nại, tố cáo của công dân, tổ chức . Trong trường hợp này vấn đề liên quan đến thanh tra, kiểm tra đã rõ. Chủ thể có thẩm quyền thanh tra cần xác định: - Vấn đề liên quan (khiếu nại, tố cáo) ảnh hưởng như thế nào đến quản lý nhà nước (tầm quan trọng); Vấn đề liên quan còn thuộc thẩm quyền của những cơ quan, tổ chức nào khác. → Từ vấn đề đó, cơ quan, người có thẩm quyền xác định nhiệm vụ thanh tra. Trong trường hợp đơn, thư tố cáo nặc danh thì cơ quan, người có thẩm quyền thanh tra không có trách nhiệm phải xem xét, giải quyết đơn, thư đó. Tuy nhiên, nếu đơn, thư tố cáo nặc Tiểu luận môn : Thanh tra, Kiểm tra, Giám sát trong Quản lý Hành chính Nhà nước. Vũ Ngọc Sang - Lớp Quản lý công K17C 7 danh có giá trị, ảnh hưởng đến quản lý nhà nước thì chủ thể có thẩm quyền cần xem xét, giải quyết đơn thư tố cáo đó. * Phương diện thứ ba: xuất phát từ yêu cầu của các tổ chức Đảng, Quốc hội, Hội đồng nhân dân, các cơ quan khác của nhà nước, cơ quan công luận ( báo chí, truyền hình…), tổ chức đoàn thể xã hội. Trong trường hợp này vấn đề cần thanh tra cũng đã rõ. Tuy vậy, chủ thể có thẩm quyền vẫn cần đánh giá những thông tin nhận được, đặc biệt là tính ảnh hưởng đến quản lý nhà nước. 1.3.2. Lập kế hoạch thanh tra Thanh tra quản lý nhà nước là một những hoạt động quan trọng. Do vậy, cũng như các hoạt động khác, hoạt động thanh tra rất cần được lập kế hoạch chi tiết, rõ ràng để góp phần quan trọng vào việc thực hiện có hiệu quả thanh tra. Chủ thể có thẩm quyền thanh tra cần tiến hành xây dựng kế hoạch thanh tra. Kế hoạch thanh tra, kiểm tra cần phải: a. Xác định rõ mục đích thanh tra - Mục đích chung của thanh tra đã được quy định trong văn bản pháp luật, chẳng hạn: Hoạt động thanh tra nhằm phòng ngừa, phát hiện và xử lý các hành vi vi phạm pháp luật; phát hiện những sơ hở trong cơ chế, chính sách để kiến nghị với các cơ quan nhà nước có thẩm quyền có các biện pháp khắc phục; phát huy nhân tố tích cực; góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước; bảo vệ lợi ích hợp pháp của Nhà nước, quyền và lợi ích hợp pháp của cơ quan, tổ chức và cá nhân (Điều 3 Luật thanh tra năm 2004). - Trên cơ sở mục đích thanh tra đã được quy định trong các văn bản pháp luật, cơ quan, người có thẩm quyền thanh tra cần phải: cụ thể hoá mục đích thanh tra trong vụ việc cụ thể. b. Xác định rõ nội dung thanh tra Nội dung thanh tra cần được xác định rất rõ để đạt được mục đích đề ra. Nội dung thanh tra là những việc chủ thể có thẩm quyền thanh tra cần làm và những việc mà chủ thể có thẩm quyền thanh tra không được làm (bị cấm). - Những việc cần làm: + Vấn đề cần sáng tỏ; Giới hạn và mức độ của vấn đề đó; Những sai phạm và nguyên nhân của những sai phạm; Dự kiến phương hướng giải quyết; - Những việc không được làm: Những việc không được làm (bị cấm) được quy định trong các văn bản pháp luật hoặc quy chế hoạt động tuỳ theo từng lĩnh vực nhất định. Ví dụ: Điều 12 Luật thanh tra năm 2004 quy định các hành vi bị nghiêm cấm, trong đó có các hành vi bị nghiêm cấm đối với cơ quan, người có thẩm quyền thanh tra như: + Lợi dụng chức vụ, quyền hạn thanh tra để thực hiện hành vi trái pháp luật, sách nhiễu, gây khó khăn, phiền hà cho đối tượng thanh tra; + Thanh tra vượt quá thẩm quyền, phạm vi và nội dung trong quyết định thanh tra; + Cố ý kết luận sai sự thật, quyết định, xử lý trái pháp luật, bao che cho người có hành vi vi phạm pháp luật; + Tiết lộ thông tin, tài liệu về nội dung thanh tra trong quá trình thanh tra khi chưa có kết luận chính thức; + Các hành vi khác bị nghiêm cấm trong hoạt động thanh tra theo quy định của pháp luật. c. Xác định rõ yêu cầu thanh tra Tiểu luận môn : Thanh tra, Kiểm tra, Giám sát trong Quản lý Hành chính Nhà nước. Vũ Ngọc Sang - Lớp Quản lý công K17C 8 [...]... ng Trung tâm Chữa bệnh - Giáo dục - Lao động - Xã hội đợc thành lập năm 1992 theo Quy t định số 522 ngày 29/11/1992 của Uỷ ban nhân dân tỉnh Nam Hà Ngày 22/4/2005 Giám đốc Sở Lao động Thơng binh và Xã hội tỉnh Nam Định đã ra Quy t định số 20/LĐTBXH-TC về việc qui định chức năng, nhiệm vụ, tổ chức biên chế của Trung tâm Chữa bệnh Giáo dục Lao động Xã hội; Ngày 07/10/2009 Uỷ ban nhân dân tỉnh Nam Định. .. 2011 i vi Trung tõm Cha bnh - Giỏo dc - Lao ng Xó hi tnh Nam nh, thi hn thanh tra t 01 n 02 ngy, bt u t 11/11/2011 - Quyt nh thanh tra cng nờu rừ thnh phn on thanh tra, nhim v quyn hn ca trng on thanh tra, thnh viờn on thanh tra theo quy nh ti iu 53, 54 ca Lut thanh tra; ng thi quyt nh thanh tra cng c gi ti thnh viờn on thanh tra v i tng c thanh tra ( õy c th l Trung tõm Cha bnh - Giỏo dc - Lao ng Xó... giỏ ni dung cuc thanh tra ca Thanh tra B Lao ng Thng binh v Xó hi ti Trung tõm Cha bnh - Giỏo dc - Lao ng Xó hi tnh Nam nh vi nhng kin thc c bn ó c tip thu sau mụn hc 3.1 So sỏnh quy trỡnh, ni dung cuc thanh tra vi nhng kin thc c bn ó c tip thu sau mụn hc: TT Quy trỡnh, ni dung thanh tra Quy trỡnh, ni dung cuc thanh tra ca Thanh tra B Lao ng Thng binh v Xó hi ti Trung tõm Cha bnh - Giỏo dc - Lao ng... - Bỏo cỏo vi ngi ra quyt nh thanh tra nhng vn m i tng thanh tra cũn khiu ni hoc t cỏo (nu cú) b Ngi ra quyt nh thanh tra Ngi ra quyt nh thanh tra cú trỏch nhim sau: - Bỏo cỏo kt qu thanh tra lờn cp trờn; Ra quyt nh x lý theo thm quyn nhng vn ó c on thanh tra kt lun; - Xem xột, gii quyt khiu ni, t cỏo ca i tng thanh tra i vi kt lun thanh tra hoc i vi chớnh on thanh tra; - T chc kim tra vic i tng thanh. .. nghị định 135/NĐ-CP, Trung tâm cấp Giấy chứng nhận chấp hành xong Quy t định đa vào cơ sở chữa bệnh cho các học viên đã thực hiện đủ thời gian chữa bệnh theo Quy t định của UBND huyện (thành phố); Học viên khi chấp hành xong Quy t định sẽ đợc bàn giao bằng Biên bản giữa Trung tâm và gia đình học viên 2.2 Quy trỡnh, ni dung cuc thanh tra ca Thanh tra B Lao ng - Thng binh v Xó hi ti Trung tõm Cha bnh -. .. chc nu cú); - Biờn bn thanh tra; - Bỏo cỏo ca i tng thanh tra cú kốm theo nhng ti liu b sung, gii trỡnh - Vn bn kt lun thanh tra; - Vn bn v vic x lý, kin ngh vic x lý; - Cỏc ti liu khỏc cú liờn quan n cuc thanh tra d Bỏo cỏo kt qu thanh tra - on thanh tra cú trỏch nhim bỏo cỏo kt qu thanh tra vi ngi ra quyt nh thanh tra; bỏo cỏo vi cp trờn (nu ngi ra quyt nh thanh tra yờu cu) - on thanh tra t chc tng... ngh quỏn trit kt lun thanh tra ca Thanh tra B Lao ng - Thng binh v Xó hi ti cỏn b ch cht ca n v, ng thi khn trng khc phc nhng hn ch, thiu sút v bỏo cỏo kt qu v Thanh tra B Lao ng - Thng binh v Xó hi theo quy nh nhng n nay cụng tỏc sau thanh tra ca Thanh tra B Lao ng - Thng binh v Xó hi cng cha c thc hin ỳng quy nh 3.2.2 V ni dung: V c bn, on thanh tra ca Thanh tra B Lao ng - Thng binh v Xó hi ó tin hnh... binh v Xó hi ti Trung tõm Cha bnh - Giỏo dc - Lao ng Xó hi tnh Nam nh 2.2.1 Quy trỡnh cuc thanh tra ca Thanh tra B Lao ng - Thng binh v Xó hi ti Trung tõm Cha bnh - Giỏo dc - Lao ng Xó hi tnh Nam nh: - Ngy 27 thỏng 10 nm 2011, Chỏnh thanh tra B Lao ng - Thng binh v Xó hi cú Quyt nh s 125/Q-TTr v vic quyt nh kim tra cụng tỏc phũng, chng ti phm, theo ú quyt nh kim tra vic t chc cai nghin, qun lý sau cai... thanh tra - on thanh tra ngh ngi ra quyt nh thanh tra khen thng nhng cỏ nhõn, tp th cú thnh tớch xut sc trong vic thc hin thanh tra - Nu cú vi phm phỏp lut, vi phm quy ch hot ng ca on thanh tra thỡ on thanh tra ngh ngi ra quyt nh thanh tra k lut cỏ nhõn, tp th ó vi phm 1.3.6 Cụng tỏc sau thanh tra a on thanh tra on thanh tra, kim tra cú trỏch nhim sau: - Chuyn h s v vic n cỏc c quan, ngi cú thm quyn... tr, dy ngh v lao ng tr liu cho i tng nghin ma tỳy, mi dõm ti n v; - Cụng tỏc thu, chi ti chớnh v tỡnh hỡnh s dng kinh phớ ca n v; - n v t ỏnh giỏ v kin ngh; 2.2.2 Ni dung cuc thanh tra ca Thanh tra B Lao ng - Thng binh v Xó hi ti Trung tõm Cha bnh - Giỏo dc - Lao ng Xó hi tnh Nam nh: - Thc hin yờu cu ca Thanh tra B Lao ng - Thng binh v Xó hi, Trung tõm Cha bnh - Giỏo dc - Lao ng Xó hi tnh Nam nh ó xõy . Giáo dục – Lao động Xã hội tỉnh Nam Định 17 2.2 Quy trình và nội dung cuộc thanh tra của Thanh tra Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội tại Trung tâm Chữa bệnh - Giáo dục - Lao động Xã hội tỉnh. và nội dung cuộc thanh tra của Thanh tra Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội tại Trung tâm Chữa bệnh - Giáo dục - Lao động Xã hội tỉnh Nam Định 17 2.1 Giới thiệu về Trung tâm Chữa bệnh – Giáo. tế từ nội dung quy trình cuộc thanh tra, kiểm tra của của Thanh tra Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội tại Trung tâm Chữa bệnh - Giáo dục - Lao động Xã hội tỉnh Nam Định. 4. Kết cấu của chuyên
- Xem thêm -

Xem thêm: đánh giá quy trình và nội dung cuộc thanh tra của thanh tra bộ lao động - thương binh và xã hội tại trung tâm chữa bệnh - giáo dục - lao động xã hội tỉnh nam định, đánh giá quy trình và nội dung cuộc thanh tra của thanh tra bộ lao động - thương binh và xã hội tại trung tâm chữa bệnh - giáo dục - lao động xã hội tỉnh nam định, , Thời gian qua, việc tổ chức thanh tra còn nhiều vấn đề hạn chế và bất cập, một số cuộc thanh tra còn chưa cụ thể rõ ràng, thiếu tính thuyết phục đối với đối tượng thanh tra dẫn đến việc thực hiện chưa nghiêm túc, hiệu quả. Vì vậy việc tổ chức thanh tra đú, Mục tiêu, đối tượng và phạm vi nghiên cứu:

Từ khóa liên quan

Mục lục

Xem thêm