0

ảnh hưởng xã hội và các hiệu ứng - môn xã hội học

10 176 0

Đang tải.... (xem toàn văn)

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 07/02/2015, 22:41

NỘI DUNG    !"# $%"&' ()* + ",-. /01).-"&234"5)6 -,-7 -8)"3)9-*# :;3)9&&* <=. >*? 721@ A721"28B $A721#CD %ED"282  ẢNH HƯỞNG XÃ HỘI VÀ CÁC HIỆU ỨNG I. Ảnh hưởng xã hội là gì ? ;&*""D2?6.*"D=-,2"". .F2?")G2-CF=6H 20" !""ICF.2G2=6.3") ",-  !""I.3")",. 2G2;J*)- "#3 #"&"? )F,KLH*- "#M2"&3N O"J*26"7 "&*". PN Q;&R;F0S1T U-83I2"J* "2V"" - "#3 " #"&"?KLH)F ,*-#AI2"J*WX=Y"", ","V"Z)"*&?"3)9-4- .*! L-*Z?1[==6"&* "C6 V")F  Ví dụ : E-\3\2R2?-\ C"&\,=V3)I  .""V")42= ".P"1)BC2 G2]) C^?3\N?_6` Y ;&*]C"8=.)D2*-4.?_ 8  Y- V")?)2-". P1) )5 II. Các khía cạnh của ảnh hưởng xã hội . a. Sự có mặt của người khác 0""&*Z =)R2"\-4-L* ". PN"D*#)D- #Ca !"N) -7)S423 'N"*)427U^ >b>;&=J"""D ""&* Z\12)R2"\-4"*)42753\2R242 "&cJ G23,)"6""&**"#V )F;&=JJ""8"V3&aJ G23,Y^Y $ D2J ) -7"&*d^='YJ  G23 "  ;&=J"""113"J*W"&*&`PL* "PL*J  -7Y-"&*"4 "1"&-, J U"&*^ b$ef=*&""D\12"Y "R3)C"**?-\gR3?-\ )B^L!"&"D=5="&-,2"\ R Z?-\d-,42?-\"C"* 42Y " ;8 ?6?-\3'\dY ZD2N"V3?6?-\)"* -c )h*")3)Y"2R"&*"&"*")"&* #])*")R)"I "") "23D"=i U5=j*)423]25&k&l?J Ob(eT]\12?-\C"*)h*3)-,N ;23\52f=*&"l?J8"V3D2"Cm N? L2m5-7?-\8"1&a53D2"6 )2*m).3""Li)h*")?_CD V"-\ *?6BC"*6j " 0"""I )6-,?2ZZ113nZ#"  \12f=*&")B*CD"Ca#5\L2-, 2%"D"IZ#" \12f=*&""? L2-,2LdN)B^L!5\"D  6B-)F-F] "3D2"6 -. %l@;&* ""&8)V2C)D2?9-]9)-\ O-,?6B,T"R2""&\?.?_Y3Y42 )Y-"I \Z)42" ; ["-4 !""", ",- "#U"*&)"j)o3.) "Y b.Vai trò xã hội 0""&*Z7 G2"&NV" j"?pLi "&*-7" I2?"Y"*#7 - "&'E*d-,#5=j") H2\3"J*P"1CV"B"j"]5=""&I?23 W nR\ "))B *)BqR ,)#?6j")B"DCa) 7 Z -"&')BI2"V2)*"Ij"))Fj" ( CD")B# *)Bj"*-Z# j"G27]-83 VD@%,-"&' "#*"&*)j")B * )B?_**r=[= #5C X %,-"&' "#-B N#?_ *)Bj""&" "#-B) )CD"^ ?)3\2"Yh* U*&"5] *)B-"&'&k&-4) N #-,"5;5?_"V3F2h"55G2". ",-B * K?26"3&B2sCC%h"5]?_"m") "5)"J*t-, *)B``"5 ?_CF"&u="38=""2**LA=" "3)9"uLr)"?5)hP*",Z) )*YO"&*"&#B=3T"I".3\ "&N Y5 ;8""j-F*#D R)BL3C*-"&' " &k&;V"j")42J #3-, G2"&N Y#-Nm72G2V""uZ#G2"&N V3Uj"V=23\"`-4-"J* *)B "-5"1"&"v-"#8=". ?.2?` Z23\"`3 %"&'"Li)F,-)42K) .?**=dB=-,2o - *)B N# 3.Sự lãnh đạo 0"C7=="3"D7 -4)**&a V"B)*\G2",? *)B  ")*= )6-,"V"5-7-G2"&NV"-4Z#" )]0&J*&*&a-4YC*#" -7-"D D2N "V3&a )B"5"&N-"83""# -7 ^ KY-?w?Y 0")*"^?_CD" "D*)I N #""-"u))"J*P 26N)* -"&'"*,"&*-7"91)F,)42K) .-j=*."&* `D"-,2Y 4.Ảnh hưởng của nhóm tới hành vi cá nhân  0"\12")I-4"&*  )BgJ*xJ?"J&"J3"J&-E2"y"D + ^ b/eAN)="7&7"B="&*  5"1;J*"3R2D"2"D=j"&* *"D=Z.)42CI27?526G23D&]- ?6D"))B"-=""&I"u?3 U-83 *?6D"*" )?)2 "-\,-?=." )UZ="&* 3&"&* -?6D" 3D2]=i"2-*P D)?6 U -V"#"W"&* - "&'-5d,)6-,-).0n )B" 8=&L"&\ZG23"`V")F-)"-\ ) "="2."ZG23"`V3%L*)- n"-\?_ )-* "25=[="J*"&8""V")F 5.Mức độ ảnh hưởng của cá nhân và truyền thông với việc vận động thay đổi hành vi của con người. ;&234"5&V",",8"1-") #L.;23\)I"3)9Z-)"&""G2J6 Z2*#"K"&234"5"5"5);D=j"& "D=Z.- )I"*28-""3)9- D"B=-,-7"23\"&234&&"&\=Y"7"&234"5 )j2525D"G2*V" "7 )=m-V*$ee#" "&?1mJ"6""&,-?2)*(^ " "&*D LFz6"zC*h *")-8)-4D 2. !"29"-? *I J l."&j";&*{{*&"58)B "? "23D"=i*OI"&\=Y"7"&234"5"T|}J*3 {*&" "DLF-8)5G2"-C*&L*-p ")7"p"&*-'^ '~"?*{*&"DLF 35Z)B-8)G2=Y"7"&234"5 }J*3 ')BC92"\?"D=j"&"D=Z .-, #L.-4DLFz6"z ED"G2@2(^ "? *I #;&*{*Y "&,)'#}J*3"L*)BJ"&\=Y"7"&234 "5\)"3)9 "?6"G2J"&*?*"'~"?* ?"D=j.")"3)9R2D""G2J?*"5  --*"5" *I Y 6. Thay đổi rủi ro : / v;3)9&&*)BJ  "7G2#CD vM23D")F&&*G23D")FZG23D")F"I )D ZD"G25 *)B "J&8"V3 "#23,&G23D")F V""&&&*42Y-,G23D")FL*"-\ )& Ld*G23D")F)"G2"&*-7"7 i) 5-7 E=)&G23D")F* "-V)4*))!"-V)4 )"&*"V""&#B=)42 " 1)&&*V")F" .2,N "== 1)&&*"IV= 8)B M23D")F )D n. 8-V)4-.2,"3)9G23D")F  )I" D ?"**C".WD2 i)5 -7)4&D"G2"6"".)BZG234B"uD" G2)D2 i)5-75"28B".?_ 5=F2"&7  " -)"&7 2    7. Sự phân cực nhóm : E"&* 342G2)I "&B2 -"2j"?6B"-\ V")F")"&* ) ?=.U-83?=. ?"h"342 G2)I -"&* j"I2)"-,2*!n "&B*2)I =""&I %l@"&* ")",G2)I "&*-7L3Ln* C6 X)& "G2)I '5C)& "G2 )I -83)?=."&* ) S48=",-V)43&V"42G2)I 2 0*?*--•-*Ob:bT)1 &a "I))D -7&G23D")FC*"Y]&&*YED"G2"*28 G2)I  CF=.Q"3)9"u3?U 2D2 "D=8-V)4"8"o"&N#8 "V3?"3)9,-4?o"&NUD2"D=8-V)4"J*  *I "?"3)9,-4?&&* A3g -03J&?Ob<>T@)48=""I)6-,? =. 0""&\Y?"Li"5"*&a"&* "*28 "-\"&* 8"5"C9?2" &k-V)4;5"C9?2)"&C3G2)I )?6%"DD2 : R2D" ?o"&N-2V=* n"-\"5 "C9?2"J*,3U"&* " R2D")42 G23D")F&&*"PL*NY?_PL*)B"*2842 V" U-83?=. "uPD2  3?6)5#"&* ?2) ,-7J ["3D2"6 &&*"&*-7G23D")F-V)4 8. So sánh xã hội : gP"23D"\12?*?xJ?"J&Ob/+T* &a*#\"i)C".6`,"72C". "J*"6"V" €J?*-l-?Ob<(T1 &aZ#"  \12]"#)Z#"))* "\-F42YZ#")G23,S4232V= "?6C9?2)6-,G2)I ?*?n "2 ,)B * 26))B""#Lr)"2 ,V3&k&``?_)B N#""-"D " #8["-4 "&*C63D2"6G2"&NR =")DD2 26" I2-N UZ#G2)I "I2?6"#"3)9G2)I   )I=dB=-,)?6 "I&a"&*."=["&\ L"&\ "??*?-,Z=["?6)5 III.Các hiệu ứng của ảnh hưởng xã hội  1. Hiệu ứng thuận lợi xã hội : v•2V"7. 5-7-,# 3\2"3 5-7V=LH\72G2*Y vE.d -7-,2 5"&#*")2 )?_".d6`Y"&*5-7? 7" m )-^?2V"*)?_"^\ 2.Hiệu ứng lười biếng xã hội : ‚A721#CDƒ2V"7@ vE.*&a5-725)G2". N  ""CG2#B""&*5-7 v„"1"&7 .-,-"91  <  a.Thực nghiệm nghiên cứu “Hiệu ứng lười biếng xã hội”: ;7 @ …;@g"J~ ?-A†?Ob<bT  …0i"\2"7 @1 &a. -7"J*  ?6`"u"-\"#5D"  "u.  "  …"D@53\2R2?-\"*&"Dh42 "6" …ED"G2@AN8"V3?-\)-,#-7"* &"DhCF"YN  " ED"G2"7 )*)B @;&* " +#" "*&"DhKV=$R"D h "."*&UD2"&* :#"DhN"*& KY "#$+RED"G23*".3&a) 2."#56`D"  …UZ\12C9?2@g"J~ ?-A†??2) "D ""7 58=&‚ ƒ)!C7" ;&*Z)427"7 3?-\1[""* "  -H"&a )["d#UZ11 "7 )K&&a@?-\5"*&42"Dh d -,#0"#" "7 K"*>$‡?6 "Dh?*-,N"*&"Dh " D2NW&a  )"*&"Dhd-, "#UD2*&a "*& "\h-,/#"NK"*<+‡"Dhl4231"m &a)5 -7-,42#."#"6`Y -*&a)Z#"7  %  ]  "  7  -4  "  #  CD  "&*     0 ˆJ Ob$eT)H)sF " Z#)5[*D" ?1"I "?BL.36-, "Lii)*#)I)*[*N E5)\"9?6[*"^\?6"-\ "&* "^ Bảng số liệu: Lực kéo trung bình của một người E[* "  Kéo 3 người Kéo 8 người 63kg 53kg 31kg   ED"G2"&\*"V3 ")42)\"&2 C"I7?6` n#"&* ) 26 ?6"-\"&* "^;7 0ˆJ "2)B *"V3[*"&2C "# 26?6#" > "&* "^\A7"B3)BN721#CD   ;&* ""7 -4"#CD"&* ~JL* -}&*Ob>>T3\2R2Z)6"B"7 O?-\ $,T) "?65-7 p3N"&\ "?6 !" %L2))-4"#?". 8")h7=?"3 )95-70"?6)6"B)BCD"&aN#L23V") 5-73"&*Z#N)BCD"&aNK ""&*:#" )%7)*#"&)) )6"B)B"28Ca-7)FC*\2"5""I Ld)BN)?pLi"&*-7 )NED"G2*"V3 Z#WN#)L23V"5-7LV272* )-V"-YZ)"B NW&aN=?c5 -73-,/#U-837"B#CD252V" 7. -72"&* ;7 $@ …;@E0*&"J?JO$ee+T …0i"\2"7 @)*J RC*\2Ch"o )*"&* "=\"'["p"*72G2V" …"D@;&* "2"p7 #")"*& "C6 ["p"*-?*?72G2 -7*Ch"o @   "Ch"o )*$"-\- :"-\ Ca1)&62)*Ch"o ;J*P"23D"" )"IL)*&a)*Ch"o $#?_ -7 [ 72G2Y)*:# …ED"G2@;7 *"V3@"-\"&*)*Ch"o $ #"D27"""&*-7J ["‰Ca1) " =\=ECa16CF*"m&&V"?1"23D" =i""&*)*Ch"o $#"Š7"-\Cm=D2"" -7D""CF*"Y)*:"-\O""J*"Š7=R"&^ T ')6-,Ca1"m&"D2?1"23D"=i""&*)*Ch "o $#"Š7?6#RuCm=D2*-7"C9CF* 42Y …y28@@%7\12721‚#CDƒPW &V","&*""r2?6t#""I=Li D"G2\127"B3)I)F?6B#"&*)* Ch"o "'a .*72G2)*Ch"o b  ED"282@A721#CD252V"7 . -7"&*  IV, Kết luận chung@ U-83 N).)42F2? D2?" #-*)N ‹D2"6"3)9&&*?=.  Z23\."))D-*# ")."6"&\Lr&"J*, *! *-*#"&\"6"Y72G2Y*! *.) `n42Y ;&\Y?I2Z."6)D-* #."IDZ")"\2-7 "5G2-7L2"&,? ?_CF ")]Z&&* ?_!==)ID?" )Ca-7"3)9").   e . "??*? -, Z=["?6)5 III .Các hiệu ứng của ảnh hưởng xã hội  1. Hiệu ứng thuận lợi xã hội : v•2V"7. 5 - 7 -, # 32"3 5 - 7V=LH72G2*Y vE.d. >*? 721@ A721"28B $A721#CD %ED"282  ẢNH HƯỞNG XÃ HỘI VÀ CÁC HIỆU ỨNG I. Ảnh hưởng xã hội là gì ? ;&*""D2?6.*"D= -, 2"". .F2?")G2 - CF=6H 20". Y ;&*]C"8=.)D2* -4 .?_ 8  Y -  V")?)2 - ". P1) )5 II. Các khía cạnh của ảnh hưởng xã hội . a. Sự có mặt của người
- Xem thêm -

Xem thêm: ảnh hưởng xã hội và các hiệu ứng - môn xã hội học, ảnh hưởng xã hội và các hiệu ứng - môn xã hội học,