thực trạng kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương và kế toán tài sản cố định

68 317 0

Đang tải... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 06/02/2015, 18:18

Báo cáo thực tập tốt nghiệp Cù Thị Loan_KT28B Chương 1 Đặt vấn đề Ngày nay trước xu hướng hội nhập kinh tế toàn cầu đã và đang diễn ra rất mạnh mẽ, theo cả chiều rộng lẫn chiều sâu, đặc biệt khi Việt Nam đã trở thành thành viên chính thức của tổ chức thương mại thế giới (WTO). Điều này đã đặt các doanh nghiệp Việt Nam đứng trước một thử thách to lớn .Mặt khác, sự cạnh thanh ngày càng khốc liệt trong nền kinh tế thị trường không chỉ diễn ra giữa các doanh nghiệp trong nước mà áp lực cạnh tranh lớn luôn từcác tập đoàn kinh tế và các doanh nghiệp nước ngoài.Vì vậy, một doanh nghiệp muốn tồn tại và phát triển bền vững , thắng thế trên thị trường thì các doanh nghiệp cần phải biết tự chủ về mọi mặt trong hoạt động sản xuất kinh doanh từ việc đầu tư sử dụng vốn tổ chức sản xuất kinh doanh cho đến tiêu thụ sản phẩm, phải biết tận dụng năng lực, cơ hội để lựa chọn cho mình một huớng đi đúng đắn. Để có được điều đó, doanh nghiệp phải hạch toán và đảm bảo DN của mình có lợi nhuận, và phát triển lợi nhuận đó, từ đó nâng cao lợi ích của DN và của người lao động. Là một trong những phần hành quan trọng của công tác kế toán, kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương là một trong những vấn đề có ý nghĩa và cần thiết trong công tác kế toán của xí nghiệp. Bởi vì ngoài việc xây dựng cho mình một chế độ tiền lương và tiền thưởng đúng quy định, tiết kiệm chi phí thì các xí nghiệp còn phải chú trọng đến tính hợp lý tương đối của tiền lương trên góc độ của người lao động, nhằm thu hút lao động có trình độ tay nghề, đồng thời khuyến khích người lao động tích cực sản xuất, nâng cao năng suất và chất lượng lao động, đảm bảo tái sản xuất sức lao động. Hạch toán chính xác về chi phí lao động có ý nghĩa cơ sở, là căn cứ để xác định về nhu cầu lao động và xác định kết quả lao động. Qua đó nhà quản trị tìm ra cách thức để có thể quản trị nhân sự hiệu quả nhất, phát huy được năng lực lao động là tốt nhất để sản sinh ra các loại hàng hoá mang lại giá trị kinh tế cao nhất cho xã hội. Mặt khác, hạch toán về chi phí lao động cũng giúp việc xác định 1 Báo cáo thực tập tốt nghiệp Cù Thị Loan_KT28B nghĩa vụ của xí nghiệp đối với Nhà nước. Đồng thời Nhà nước cũng ra nhiều quyết định liên quan đến việc trả lương và tính lương cho người lao động. Nhận thức được tầm quan trọng của vấn đề trên, sau một thời gian thực tập tại công ty và những kiến thức đã được học tập tại nhà trường cùng với sự hướng dẫn tận tình của thầy giáo Phung Anh Đức và sự giúp đỡ nhiệt tình của các anh chị trong phòng kế toán công ty em đã mạnh dạn chọn đề tài “Thực trạng Kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương và kế toán tài sản cố định” tại công ty cổ phần kiến trúc và công nghệ xây dựng An Duy. CHƯƠNG 2 Cơ Sở Lý Luận 2.1. Khái quát chung về công tác kế toán của công ty 2.1.1. Cơ cấu bộ máy kế toán của công ty Sơ đồ bộ máy kế toán củacông ty: Sơ đồ 2.1 . Bộ máy kế toán trong công ty 2 PHÒNG KẾ TOÁN KẾ TOÁN TRƯỞNG Kế toán viên Thủ quỹ Báo cáo thực tập tốt nghiệp Cù Thị Loan_KT28B 2.1.2.Chức năng và quyền hạn của bộ máy kế toán 2.1.2.1 Chức năng  Tham mưu cho lãnh đạo xí nghiệp những nội dung về quản lý kinh tế Tài chính, công tác kế toán thống kê trong công ty Chỉ đạo và tổ chức thực hiện các hoạt động về Tài chính, kế toán, thống kê trong công ty theo nội dung phân cấp của Tổng công ty may Việt Nam và theo chế độ Tài chính kế toán Nhà nước.  Quản lý về nghiệp vụ nhân viên kế toán toàn công ty. Trực tiếp quản lý cán bộ phòng Tài chính kế toán công ty  Chịu sự chỉ đạo về nghiệp vụ của Kế toán trưởng cấp trên. 2.1.2.2. Nhiệm vụ  Kế toán trưởng: Có nhiệm vụ phân công lao động trong phòng kế toán, chỉ đạo và kiểm tra công tác kế toán của kế toán viên, chấp hành và áp dụng chế độ tài chính trongcông ty, ký duyệt chứng từ sổ sách và lập sổ báo cáo theo đúng chế độ quy định. Kế toán trưởng chịu trách nhiệm trước giám đốc công ty và công tác quản lý hành chính.  Kế toán viên: Chịu trách nhiệm theo dõi chi tiết về nhập xuất NVL; chịu trách nhiệm mở sổ sách theo dõi các khoản công nợ và các khoản thu chi; lập bảng phân bổ tiền lương , BHXH, BHYT, BHTN, cho các đối tượng cụ thể; mở sổ theo dõi việc nhập kho thành phẩm và bán thành phẩm cả về số lượng và giá trị, thu thập tổng hợp mọi chi phí sản xuất để tính giá thành, đảm bảo tính đúng, tính đủ, chính xác; kiêm nhiệm vụ về thuế và các khoản thanh toán với NSNN, quyết toán thuế và các chi phí khác.  Thủ quỹ: chịu trách nhiệm theo dõi chi tiết về tiền mặt, các khoản thu chi tiền mặt và quản lý quỹ tiền mặt của công ty  2.1.2.3. Quyền hạn 3 Báo cáo thực tập tốt nghiệp Cù Thị Loan_KT28B  Kiểm tra các chứng từ kế toán phát sinh. Có quyền từ chối thanh toán các khoản thu chi không đủ chứng từ hợp lệ theo quy định của Nhà nước.  Lập các chứng từ kế toán( chứng từ ghi chép ban đầu) theo quy định của các chuẩn mực kế toán và luật kế toán Nhà nước.  Lập báo cáo kế toán các hoạt động SXKD theo quy định của Nhà nước.  Chữ ký trong các chứng từ kế toán các báo cáo kế toán: o Nhân viên kế toán ký phần lập biểu, lập chứng từ trong các chứng từ và báo cáo kế toán. o Kế toán trưởng ký vào chứng từ kế toán ,các báo cáo kế toán, thống kê với với vị trí là chữ ký thứ 2 trong hệ thống quản lý tài chính công ty Ký công văn của phòng TCKT gửi cấp trên( Công văn không đóng dấu được văn thư ghi số và vào sổ đăng ký công văn.) 2.1.3. Công tác tổ chức bộ máy kế toán của công ty 2.1.3.1. Đặc điểm về hình thức ghi sổ và phương pháp luân chuyển chứng từ • Trong 5 hình thức ghi sổ kế toán, căn cứ vào đặc điểm, quy mô SXKD của công ty, công ty áp dụng hình thức kế toán “ nhật ký chung”. • Hệ thống tài khoản kế toán áp dụng tại xí nghiệp theo quy định số 15/2006/QĐ-BTC ngày 20/03/2006 của Bộ trưởng Bộ Tài Chính. • Niên độ kế toán của công ty bắt đầu từ ngày 01/01 đến 31/12 hàng năm. • Kỳ kế toán quy định là: tháng. • Đơn vị tiền tệ sử dụng: VNĐ- Việt Nam đồng • Công ty quản lý hành tồn kho theo phương pháp kê khai thường xuyên. • Pháp tính giá vốn hàng bán theo phương pháp bình quân gia quyền. • Công ty thực hiện nộp thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ. • Công ty không lập dự phòng. 4 Báo cáo thực tập tốt nghiệp Cù Thị Loan_KT28B • Phương pháp khấu hao tài sản cố định: phương pháp kỳ bình quân 2.1.3.2. Hình thức hạch toán Hiện nay công ty đang áp dụng hình thức “ Nhật ký chung”. Trình tự ghi sổ kế toán theo hình thức “ Nhật ký chung” được thực hiện như sau: Sơ đồ 2.2: Trình tự ghi sổ theo hình thức “ Nhật ký chung” (1a) (1c) (1b) (2a) (3) (4) (2b) (5) (6) Ghi chú: Ghi hàng ngày Ghi cuối tháng, hoặc định kỳ Quan hệ đối chiếu, kiểm tra 5 Chứng từ gốc Sổ thẻ kế toán chi tiết Nhật ký chung Sổ nhật ký đặc biệt Sổ cái tài khoản Bảng tổng hợp chi tiết Bảng cân đối số phát sinh BÁO CÁO TÀI CHÍNH Báo cáo thực tập tốt nghiệp Cù Thị Loan_KT28B Sơ đồ 2.3: Trình tự luân chuyển chứng từ của công ty Ghi chú: Ghi hàng ngày Ghi cuối tháng, hoặc định kỳ Quan hệ đối chiếu, kiểm tra Các sổ kế toán công ty sử dụng bao gồm: - Sổ nhật ký chung - Sổ chi tiết các TK - Sổ cái 6 Sổ kế toán chi tiết TK … Nhật kí chung Sổ nhật ký đặc biệt Sổ cái TK …. Bảng tổng hợp chi tiết các TK Bảng cân đối số phát sinh BÁO CÁO TÀI CHÍNH Chứng từ gốc Báo cáo thực tập tốt nghiệp Cù Thị Loan_KT28B 2.2. Công tác kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương tại công ty cổ phần kiến trúc và công nghệ xây dựng An Duy. 2.2.1. Một số quy định về tiền lương tại công ty 2.2.1.1. Hạch toán kết toán tiền lương • Hạch toán về số lượng lao động Đối với công nhân trực tiếp sản xuất: Để hoàn thành chỉ tiêu kế hoạch đề ra, công ty thường xuyên tuyển chọn thêm công nhân, số công nhân này sẽ được dạy nghề phù hợp với trình độ của từng công nhân, với từng công đoạn trong một thời gian nhất định. Đối với nhân viên quản lý: Thường nằm trong danh sách lao động thuộc biên chế, thuộc các phòng ban quản lý, số lượng nhân viên ít có sự biến động, trừ trường hợp nhân viên được chuyển công tác làm bộ phận khác dưới sự điều động củacông ty. • Hạch toán về thời gian lao động Hàng ngày Cán bộ công nhân viên đều làm việc và nghỉ theo quy định củacông ty: Sáng 8h đến 12h; Chiều từ 13h đến 17h. Còn với bộ phận sản xuất thì tuỳ thuộc vào ca sản xuất quy định. Khi ra vào cổng, công nhân đều được đội ngũ bảo vệ theo dõi. Trong quá trình làm việc nếu công nhân có nhu cầu muốn ra ngoài thì phải báo cho bộ phận phòng ban quản lý và tổ bảo vệ củacông ty. 2.2.1.2. Nội dung quỹ tiền lương và phân phối tiền lương trong công ty Quỹ tiền lương là toàn bộ số tiền dùng để trả cho CBCNV, gồm các khoản: - Tiền lương tính theo thời gian cấp bậc. - Tiền lương khoán. - Tiền thưởng. - Tiền trả cho người lao động trong thời gian điều động đi công tác, đi làm nghĩa vụ trong phạm vi chế độ quy định. 7 Báo cáo thực tập tốt nghiệp Cù Thị Loan_KT28B - Tiền trả cho người lao động trong thời gian ngừng sản xuất do nguyên nhân khách quan. - Các khoản phụ cấp… 2.2.1.3. Các hình thức trả lương tại công ty  Hình thức trả lương theo thời gian Là hình thức dùng để trả lương cho bộ phận không trực tiếp sản xuất. Đối tượng bao gồm những người quản lý trong công ty như: Giám đốc, PGĐ, trưởng phòng … Tiền lương mà Xí nghiệp trả cho người lao động hưởng lương theo thời gian phụ thuộc vào cấp bậc, chức vụ người lao động đó đang hưởng và ngày công được hưởng theo chế độ. Tiền lương của từng người được tính như sau: L CBCNV = L cb + L bs + L cđ + L pc Trong đó: L CBCNV : Tiền lương của CBCNV. L cb : Tiền lương cơ bản tính L bs : Tiền lương bổ sung L pc : Tiền phụ cấp lương L cđ : Tiền lương chế độ( Lễ, phép). - Ngày nghỉ lễ tết được hưởng nguyên lương trong các ngày sau: + Tết dương lịch nghỉ 01 ngày ( ngày 01 tháng 01 dương lịch). + Tết âm lịch nghỉ 04 ngày ( 01 ngày cuối năm và 03 ngày đầu năm âm lịch). + Ngày thống nhất đất nước 30 tháng 04 nghỉ 01 ngày. + Ngày Quốc tế lao động nghỉ 01 ngày ( ngày 01 tháng 05 dương lịch). + Ngày giỗ tổ Hùng Vương được nghỉ 01 ngày (Ngày 10/03 năm âm lịch). Nêú các ngày nghỉ trên trùng vào ngày nghỉ hàng tuần thì được nghỉ bù vào ngày tiếp theo ( Trừ 04 ngày tết âm lịch là không được nghỉ bù). Ngoài ra, Nhà nước còn quy định người lao động còn được hưởng nguyên lương trong các ngày sau: 8 Báo cáo thực tập tốt nghiệp Cù Thị Loan_KT28B + Nghỉ kết hôn: 03 ngày. + Nghỉ con kết hôn: 01 ngày. + Nghỉ bố, mẹ ( cả bên vợ, chồng ), con chết 03 ngày. *) Quy chế trả lương Do thay đổi cơ cấu chính sách tiền lương của Nhà nước, trên cơ sở tình hình thực tế củacông ty, Ban lãnh đạo công ty quyết định tiến hành hệ thống tính và trả lương mới theo quy chế sau: - Gắn thu nhập với kết quả lao động và tinh thần trách nhiệm trong công việc, làm tiền đề cho việc nâng cao năng suất và chất lượng lao động. - Đảm bảo thu nhập của người lao động tương xứng với mức độ đóng góp vào kết quả chung. - Đảm bảo các quyền lợi về bảo hiểm cho người lao động - Quản lý tốt hơn chi phí tiền lương cũng như các khoản trích theo lương. *) Xác định lương thực lĩnh Tiền lương dựa trên hệ số cấp bậc: được căn cứ vào trình độ chuyên môn, dựa vào hệ số cấp bậc người lao động được hưởng các chế độ theo quy định của Nhà nước, bao gồm tiền lương cơ bản và phụ cấp lương theo quy định của Nhà nước. Bảng 2.1. Hệ số lương cấp bậc theo quy định của công ty cổ phần kiến trúc và công nghệ xây dựng An Duy 9 Báo cáo thực tập tốt nghiệp Cù Thị Loan_KT28B STT Chức danh Hệ số 1 Giám đốc 4,66 2 Phó giám đốc 4,51 3 Kế toán trưởng 4,51 4 Trưởng phòng kỹ thuật 3,89 5 Nhân viên phòng kế toán 2,37 6 Phó phòng TCHC & thủ quỹ 3,33 … … … ( Nguồn tư liệu:công ty cổ phần kiến trúc và công nghệ xây dựng An Duy) Ví Dụ 1: Xét trường hợp Kế toán trưởng, với mức lương hệ số 1 theo quy định của Nhà nước là 73.0.000 đồng, tiền lương dựa theo hệ số cấp bậc được tính như sau: Tiền lương cơ bản = 730.000 x 4.51 = 3.292.300 đồng Phụ cấp trách nhiệm = 730.000 x 0.1 = 73.000 đồng Tiền lương hàng tháng của Kế toán trưởng = 3.292.300 + 73.000 = 3.365.300 đồng Theo cách tính này, tiền lương mà người lao động được nhận không gắn với kết quả hoạt động kinh doanh củacông ty, không phản ánh chính xác đóng góp của người lao động, chỉ đơn thuần là áp dụng theo công thức, đúng với quy định của Nhà nước. Do vậy, trên thực tế công ty sử dụng mức lương từ cách tính này để tính cho các ngày nghỉ chế độ, lễ, phép, ốm đau, đóng BHXH, BHYT, KPCĐ, BHTN theo luật định. *) Tiền lương dựa trên hệ số lương thực tế 10 [...]... Và các tài liên quan khác như: TK 642, TK 111, 112,131…  Chứng từ kế toán và sổ kế toán sử dụng: Khi phát sinh các nghiệp vụ liên quan đến tiền lương và các khoản trích theo lương, kế toán phải lập và thu thập đầy đủ các chứng từ phù hợp theo 13 Báo cáo thực tập tốt nghiệp Cù Thị Loan_KT28B đúng nội dung quy định của Nhà nước nhằm đảm bảo cơ sở pháp lý để ghi sổ kế toán Để hạch toán kế toán tiền lương. .. lương, kế toán phải lập và thu thập đầy đủ các chứng từ phù hợp theo đúng nội dung quy định của Nhà nước nhằm đảm bảo cơ sở pháp lý để ghi sổ kế toán Để hạch toán kế 14 Báo cáo thực tập tốt nghiệp Cù Thị Loan_KT28B toán tiền lương và các khoản trích theo lương, nhà máy sử dụng các chứng từ sau: + Bảng chấm công + Bảng thanh toán lương + Phiếu chi + Sổ Nhật ký chung, sổ chi tiết, sổ Cái tài khoản TK... bộ phận kế toán theo dõi tiền lương và bảo hiểm xã hội của phòng kế toán tiến hành tính lương phải trả cho CBCNV của bộ phận văn phòng công ty và từ đó thiết lập bảng thanh toán tiền lương Bảng này được lưu trữ ở phòng kế toán + Mục đích của bảng thanh toán tiền lương là chứng từ làm căn cứ thanh toán tiền lương, phụ cấp cho người lao động, đồng thời làm căn cứ để thống kê về lao động tiền lương Ví... hạch toán kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương, công ty sử dụng các chứng từ sau: + Bảng chấm công + Phiếu chi + Bảng thanh toán lương + Bảng phân bổ tiền lương và KPCĐ, BHXH, BHYT, BHTN + Sổ Nhật ký chung, sổ chi tiết, sổ Cái tài khoản Ngoài ra, sử dụng một số chứng từ ban hành theo các văn bản pháp luật khác… 2.2.3 Hạch toán kế toán tiền lương  Hình thức trả lương tập thể Hàng tháng,... cáo thực tập tốt nghiệp Cù Thị Loan_KT28B Căn cứ vào kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh củacông ty, phản ánh thu nhập thực tế của người lao động thực tế Tiền lương thực lĩnh là tổng thu nhập mà người lao động nhận được: Tiền lương thực lĩnh = Lương cứng + Lễ + Phép + Phụ cấp Mức lương cứng (lương cố định) = Mức lương hệ số 1 x Hệ số mức lương Phụ cấp trách nhiệm = Mức lương cơ bản (Nhà nước quy định) ... thu của các khoản bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp, kinh phí công đoàn được căn cứ vào bảng của lao động tiền lương đã được Giám đốc phê duyệt Trên bảng lương cũng đã tính các khoản phải nộp của người lao động bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế và bảo hiểm thất nghiệp Từ đó kế toán tiền lương hạch toán theo quy định đồng thời trích các khoản người lao động phải nộp theo quy định 34... dựng kế hoạch sản xuất cho công ty, phân công công việc, đôn đốc và kiểm tra việc thực hiên các nhiệm vụ của Tổng công ty giao • Phòng kế toán: tiến hành hạch toán tổng hợp các nghiệp vụ kinh tế phát sinh của xí nghiệp theo từng kì báo cáo, lập các báo cáo hoạt động theo từng niên độ kế toán Từ đó làm cơ sở cho việc lập kế hoạch sản xuất kinh doanh cho các kỳ tới • Phòng kỹ thuật: có trách nhiệm các. .. thức trả lương theo sản phẩm tập thể áp dụng cho công nhân trực tiếp sản xuất và nhân viên kinh doanh, dịch vụ Thu nhập của người lao động được chia ra làm 2 phần: phần lương theo đơn giá tiền lương và phần thưởng *) Phân tích các điều kiện trả lương theo tập thể Chế độ trả lương cho tập thể được áp dụng để trả lương cho một nhóm người lao động (tổ sản xuất …) khi họ hoàn thành một khối lượng sản phẩm... giá tiền công cho mỗi giai đoạn là khác nhau Tuy nhiên, để tính được đơn giá đó đều phải căn cứ vào định mức chi phí trên một sản phẩm, cụ thể như sau:  Căn cứ vào quỹ tiền lương được phân chia cho từng bộ phận  Căn cứ vào định mức chi phí nguyên vật liệu trực tiếp  Căn cứ vào định mức chi phí sản xuất chung  Căn cứ vào định mức chi phí quản lý xí nghiệp  Căn cứ vào định mức chi phí bán hàng  Định. .. Tính tiền lương của nhân viên kế toán Lê Thị Hải Anh Tiền lương cơ bản = lương cơ bản + LT + Lễ = 1.977.257 + 494.314 = 2.471.571 đồng Phụ cấp = lương cơ bản x hệ số phụ cấp = 730.000 x 0,1 = 73.000 đồng Số tiền thực lĩnh = tiền lương cơ bản + LT + Lễ + phụ cấp + ăn ca = 2.471.571 + 73.000 + 182.000 = 2.726.571 Như vậy số tiền lương đ/c Lê Thị Hải Anh thực lĩnh là 2.726.571 đồng Các CBCNV khác lương . Đức và sự giúp đỡ nhiệt tình của các anh chị trong phòng kế toán công ty em đã mạnh dạn chọn đề tài Thực trạng Kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương và kế toán tài sản cố định . chứng từ kế toán các báo cáo kế toán: o Nhân viên kế toán ký phần lập biểu, lập chứng từ trong các chứng từ và báo cáo kế toán. o Kế toán trưởng ký vào chứng từ kế toán ,các báo cáo kế toán, thống. BHTN Và các tài liên quan khác như: TK 642, TK 111, 112,131…  Chứng từ kế toán và sổ kế toán sử dụng: Khi phát sinh các nghiệp vụ liên quan đến tiền lương và các khoản trích theo lương, kế toán

Từ khóa liên quan

Tài liệu liên quan