HẠCH TOÁN TIỀN LƯƠNG và các KHOẢN TRÍCH THEO LƯƠNG tại CÔNG TY cổ PHẦN MAY THĂNG LONG

106 678 0

Đang tải... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 21/12/2014, 19:57

TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG NGHIỆP HÀ NỘI KHOA KẾ TOÁN & QUẢN TRỊ KINH DOANH LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP HẠCH TOÁN TIỀN LƯƠNG VÀ CÁC KHOẢN TRÍCH THEO LƯƠNG TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN MAY THĂNG LONG NGƯỜI THỰC HIỆN: SV ĐOÀN THỊ TƯƠI LỚP: KẾ TOÁN DOANH NGHIỆP A – K50 NGƯỜI HƯỚNG DẪN: GV NGUYỄN THỊ HOÀNG MAI i HÀ NỘI-2009 LỜI CẢM ƠN Trong suốt 4 năm học tập và rèn luyện ở trường ĐH Nông Nghiệp Hà Nội ngoài sự nỗ lực phấn đấu của bản thân tôi còn nhận được sự quan tâm giúp đỡ của nhiều tập thể, cá nhân trong và ngoài trường. Nhân dịp này cho phép tôi gửi lời cảm ơn chân thành tới các thầy cô giáo trong trường nói chung cũng như các thầy cô giáo trong Khoa Kế Toán và Quản Trị Kinh Doanh nói riêng đã tận tình giảng dạy và truyền đạt cho tôi những kiến thức quý báu. Đặc biệt cho tôi gửi lời cảm ơn sâu sắc tới cô giáo Nguyễn Thị Hoàng Mai người đã quan tâm, chỉ bảo hướng dẫn nhiệt tình trong suốt quá trình nghiên cứu đề tài để tôi có thể hoàn thành luận văn một cách tốt nhất. Tôi cũng xin được gửi lời cảm ơn chân thành tới toàn thể ban lãnh đạo, các anh chị trong phòng Kế toán tài chính của Công ty Cổ phần May Thăng Long, đã tạo điều kiện thuận lợi cho tôi, giúp tôi tiếp cận tình hình thực tế để nghiên cứu đề tài này. Cuối cùng, tôi xin bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc nhất tới gia đình, bạn bè và người thân, những người đã tạo điều kiện cho tôi học tập, quan tâm , động viên giúp đỡ tôi trong suốt quá trình học tập vừa qua. Tôi xin chân thành cảm ơn! Hà Nội, ngày tháng năm 2009 Sinh viên Đoàn Thị Tươi ii MỤC LỤC 2.1.1.9. Kế toán tiền lương 17 Chứng từ sử dụng 27 Tài khoản sử dụng 27 3.2.4. Hình thức trả lương và phương pháp tính lương 52 3.2.4.2. Hình thức trả lương theo thời gian 62 3.3. Kết quả nghiên cứu 3 77 3.3.1. Kế toán tổng hợp tiền lương tại công ty 77 3.3.1.1. Chứng từ sử dụng 77 3.3.1.2. Tài khoản sử dụng 77 3.3.1.3. Thanh toán lương 78 Căn cứ vào các chứng từ tính lương kế toán tiến hành lập “Bảng thanh toán lương tháng 2/2008” (Bảng 3.24 ); “Bảng phân bổ lương và BHXH” (bảng 3.25) 78 3.3.2. Kế toán các khoản trích theo lương tại Công ty 81 3.3.2.1. Chứng từ sử dụng 81 3.3.2.2. Tài khoản sử dụng 81 3.3.2.3. Phương pháp tính và thanh toán bảo hiểm 82 iii DANH MỤC BẢNG BIỂU Bảng 3.1. Tình hình tài sản và nguồn vốn của Công ty qua 3 năm (2006 – 2008)Error: Reference source not found Bảng 3.2. Kết quả hoạt động kinh doanh của Công ty qua 2 năm (2007 – 2008) Error: Reference source not found Bảng 3.3. Tình hình lao động của Công ty qua 3 năm (2006 – 2008) Error: Reference source not found Bảng 3.4. Bảng tổng hợp quỹ lương toàn công ty tháng 2/2008Error: Reference source not found Bảng 3.5. Báo cáo tổng hợp phân bổ và sử dụng quỹ khoán XN năm 2009 Error: Reference source not found Bảng 3.6. Phiếu xác nhận sản phẩm hoàn thành Error: Reference source not found Bảng 3.7. Bảng đơn giá công đoạn một sản phẩm SM 8004 Error: Reference source not found Bảng 3.8. Bảng chấm công làm thêm giờ Error: Reference source not found Bảng 3.9. Bảng thanh toán tiền ăn ca Error: Reference source not found Bảng 3.10. Bảng thanh toán tiền thưởng Error: Reference source not found Bảng 3.11. Bảng tạm ứng lương kỳ I Error: Reference source not found Bảng 3.12. Bảng chấm công Error: Reference source not found Bảng 3.13. Bảng thanh toán lương Error: Reference source not found Bảng 3.14. Trích bảng hệ số tiền lương các chức danh và công việc khu vực phòng ban và đơn vị phục vụ Error: Reference source not found Bảng 3.15. Tiêu chuẩn xét thưởng Error: Reference source not found Bảng 3.16. Thưởng thâm niên Error: Reference source not found Bảng 3.17. Bảng phụ cấp một số đối tượng trong Công ty Error: Reference source not found Bảng 3.18. BẢNG XẾP LOẠI THI ĐUA Error: Reference source not found Bảng 3.19. Bảng chấm công làm thêm giờ Error: Reference source not found Bảng 3.20. Bảng thanh toán tiền ăn ca Error: Reference source not found Bảng 3.21. Bảng thanh toán tiền thưởng tết Error: Reference source not found Bảng 3.22. Bảng tạm ứng lương kỳ I Error: Reference source not found Bảng 3.23. BẢNG CHẤM CÔNG Error: Reference source not found Bảng 3.24. BẢNG THANH TOÁN LƯƠNG Error: Reference source not found iv Bảng 3.25. BẢNG PHÂN BỔ TIỀN LƯƠNG VÀ BHXH Error: Reference source not found Bảng 3.26. Bảng thanh toán BHXH Error: Reference source not found Biểu 3.1. Sổ chi tiết các tài khoản Error: Reference source not found Biểu 3.2. Sổ cái Error: Reference source not found Biểu 3.3. Sổ chi tiết các tài khoản Error: Reference source not found Biểu 3.4. Sổ chi tiết các tài khoản Error: Reference source not found Biểu 3.5. Sổ chi tiết các tài khoản Error: Reference source not found Biểu 3.6. Sổ cái Error: Reference source not found Biểu 3.7. NHẬT KÝ CHỨNG TỪ SỐ 7 Error: Reference source not found v DANH MỤC SƠ ĐỒ Sơ đồ 2.1. Sơ đồ hạch toán tiền lương Error: Reference source not found Sơ đồ 2.2. Sơ đồ hạch toán các khoản trích theo lương Error: Reference source not found Sơ đồ 3.1. Sơ đồ quy trình công nghệ sản xuất sản phẩm Error: Reference source not found Sơ đồ 3.2. Mô hình tổ chức bộ máy quản lý ở Công ty CP may Thăng Long Error: Reference source not found Sơ đồ 3.3. Sơ đồ tổ chức bộ máy kế toán tại Công ty Error: Reference source not found Sơ đồ 3.4. Trình tự ghi sổ kế toán Error: Reference source not found Sơ đồ 3.5. SƠ ĐỒ KẾ TOÁN TỔNG HỢP TK 334 Error: Reference source not found Sơ đồ 3.6. SƠ ĐỒ KẾ TOÁN TỔNG HỢP TK 338 Error: Reference source not found vi vii DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT BHXH Bảo hiểm xã hội BHYT Bảo hiểm y tế KPCĐ Kinh phí công đoàn BH Bảo kiểm QL Quỹ lương CBCNV Cán bộ công nhân viên DN Doanh nghiệp XN Xí nghiệp TL Tiền lương QLSX Quản lý sản xuất KTTV Kế toán tài vụ KT – CĐ Kỹ thuật cơ điện TT Thị trường SDĐK Số dư đầu kỳ SDCK Số dư cuối kỳ HĐQT Hội đồng quản trị LN Lợi nhuận DT Doanh thu DV Dịch vụ HĐKD Hoạt động kinh doanh TSCĐ Tài sản cố định XDCB Xây dựng cơ bản CPNVLTT Chi phí nguyên vật liệu trực tiếp CPNCTT Chi phí nhân công trực tiếp CPSXC Chi phí sản xuất chung SXKD Sản xuất kinh doanh TK Tài khoản NKCT Nhật ký chứng từ CP Cổ phần VLĐ Vốn lưu động VCĐ Vốn cố định viii I. Më §ÇU 1.1. Đặt vấn đề Sản xuất ra của cải vật chất là cơ sở tồn tại và phát triển của xã hội loài người. Hoạt động sản xuất của con người là hoạt động có mục đích nhằm tác động vào vật thể tự nhiên để sản xuất sản phẩm cho mình và cho xã hội. Bất kỳ sản phẩm nào tạo ta đều không thể thiếu một trong ba yếu tố đó là lao động, đối tượng lao động và tư liệu lao động. Trong đó lao động là yếu tố quan trọng vì nó mang tính chủ động quyết định trong quá trình sản xuất. Lao động là hoạt động chân tay và trí óc của con người nhằm tác động biến đổi các vật thể tự nhiên thành những sản phẩm phục vụ nhu cầu sinh hoạt của con người. Gắn liền với lao động là chi phí về lao động, nó bao gồm tiền lương và các khoản BHXH, BHYT, KPCĐ. Tiền lương của người lao động do người sử dụng lao động và người lao động thoả thuận trong hợp đồng lao động. Tiền lương là hao phí lao động cần thiết mà người sử dụng lao động trả cho người lao động căn cứ vào thời gian, khối lượng và chất lượng của công việc đã hoàn thành. Tiền lương là một nhân tố có ý nghĩa rất lớn trong việc giúp cho tổ chức đạt được hiệu suất cao cũng như tác động một cách tích cực tới đạo đức lao động của mọi người lao động. Tiền lương là nguồn thu nhập chính để người lao động nuôi sống bản thân và gia đình họ, dùng để tái sản xuất giản đơn và tái sản xuất mở rộng sức lao động. Mặt khác, đối với doanh nghiệp thì tiền lương là một yếu tố chi phí đầu vào, doanh nghiệp phải tính toán chi phí này hợp lý , đầy đủ để vừa thu được lợi nhuận lớn lại vừa có khả năng thu hút được đội ngũ lao động giỏi. Tiền lương và các khoản BHXH, BHYT, KPCĐ đều được tính vào chi phí sản xuất kinh doanh, vì vậy công tác hạch toán tiền lương và các khoản trích theo lương là một phần quan trọng không thể thiếu được trong công tác hạch toán kế toán của các doanh nghiệp. 1 Tổ chức hạch toán lao động tiền lương tốt trong doanh nghiệp sẽ giúp cho việc tính lương, trả lương và trợ cấp xã hội đúng nguyên tắc, đúng chế độ đồng thời tạo được niềm tin cho người lao động hăng say làm việc. Hoạt động chính của Công ty Cổ phần may Thăng Long là sản xuất các mặt hàng may mặc phục vụ cho người tiêu dùng trong và ngoài nước, tiến hành kinh doanh và nhập khẩu trực tiếp, gia công các sản phẩm may mặc có chất lượng cao theo đơn đặt hàng của khách hàng. Do đó, yêu cầu đặt ra đối với Công ty là phải xây dựng được một hệ thống tiền lương vững chắc bên cạnh đó công tác tổ chức quản lý tiền lương phải tốt để đảm bảo cho hoạt động sản xuất kinh doanh và tạo cho Công ty chỗ đứng vững chắc trên thị trường. Xuất phát từ những vấn đề trên, chúng tôi tiến hành nghiên cứu đề tài: “Hạch toán tiền lương và các khoản trích theo lương tại Công ty Cổ phần May Thăng Long”. 1.2. Mục tiêu nghiên cứu 1.2.1. Mục tiêu chung Thực trạng hạch toán tiền lương và các khoản trích theo lương tại Công ty Cổ phần May Thăng Long, trên cơ sở đó đề xuất các giải pháp nhằm hoàn thiện công tác hạch toán tiền lương và các khoản trích theo lương tại Công ty Cổ phần May Thăng Long. 1.2.2. Mục tiêu cụ thể - Hệ thống hoá cơ sở lý luận và thực tiễn của kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương. - Tìm hiểu thực trạng hạch toán tiền lương và các khoản trích theo lương tại Công ty Cổ phần May Thăng Long. - Nhận xét chung và đề xét một số giải pháp chủ yếu để hoàn thiện công tác hạch toán tiền lương và các khoản trích theo lương tại Công ty Cổ phần May Thăng Long. 1.3. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu 1.3.1. Đối tượng nghiên cứu 2 [...]... tỏc k toỏn tin lng v cỏc khon trớch theo lng ti Cụng ty C phn May Thng Long 1.3.2 Phm vi nghiờn cu - Phm vi thi gian: + Thi gian thc tp: T 01/01/2009 n 10/05/2009 + Thi gian nghiờn cu: S dng s liu v thụng tin ca Cụng ty t nm 2006 2008 - Phm vi khụng gian: Cụng ty C phn May Thng Long - Phm vi ni dung: Hch toỏn tin lng v cỏc khon trich theo lng 3 II tổng quan tài liệu và phơng pháp nghiên cứu 2.1 Tng quan... ch ny tr theo thi gian, thng tr theo thỏng v da vo bng lng chc v 2.1.1.7 Cỏc hỡnh thc tr lng a, Hỡnh thc tr lng theo sn phm 9 - Hỡnh thc ny th hin thự lao lao ng c chi tr cho ngi lao ng da vo n giỏ v sn lng thc t m ngi lao ng hon thnh v t c yờu cu cht lng ó quy nh sn - Tin lng theo sn phm ỏp dng i vi cỏ nhõn hoc tp th ngi lao ng cn c vo mc hon thnh s lng, cht lng sn phm c giao - Vic tr lng theo sn... lao ng Theo hỡnh thc ny thỡ cú cỏc hỡnh thc tr lng theo sn phm sau: b, Hỡnh thc tr lng theo sn phm trc tip cỏ nhõn - Hỡnh thc ny c ỏp dng i vi nhng cụng nhõn trc tip sn xut, cụng vic ca h cú tớnh cht tng i c lp, cú th nh mc c Cỏch tớnh n giỏ tin lng: Lcb G = Qtk Trong ú: G: n giỏ sn phm Lcb: Lng cp bc ca cụng nhõn viờn trong k Qtk: Sn lng ca cụng nhõn viờn trong k Tin lng tr theo sn phm c xỏc nh theo. .. tr lng theo thi gian - õy l hỡnh thc m thự lao lao ng c chi tr cho ngi lao ng da vo hai cn c ch yu l thi gian lao ng v trỡnh nghip v - Tin lng theo thi gian ỏp dng i vi nhng ngi lm cụng tỏc qun lý, chuyờn mụn, k thut nghip v, nhng ngi lm cụng vic theo cỏc dõy chuyn cụng ngh mỏy múc thit b m nhng ngi lm cỏc cụng vic m tr lng theo thi gian cú hiu qu hn cỏc hỡnh thc tr lng khỏc h, Ch tr lng theo thi... = Tin lng tr theo thi gian gin n Tin lng thng (tớnh + theo t l % ca t l tin lng) - u im: Hỡnh thc tr lng theo thi gian phự hp vi nhng cụng vic m ú khụng nh mc hoc khụng nờn nh mc, mt khỏc tớnh toỏn li n gin, d hiu - Nhc im: Hỡnh thc tr lng theo thi gian lm suy yu vai trũ ũn by kinh t ca tin lng v duy trỡ ch ngha bỡnh quõn ca tin lng k, Tin lng khoỏn Tin lng khoỏn c tr cho ngi lao ng theo dừi khi lng... h, gm tin lng tr theo cp bc v cỏc khon ph cp kốm theo + Qu lng ph: L tin lng tr cho ngi lao ng trong thi gian h thc hin cỏc nhim v khỏc do doanh nghip iu ng nh: hi hp, tp quõn s, ngh phộp nm theo ch , Ngun hỡnh thnh qu lng Cn c vo kt qu thc hin nhim v sn xut kinh doanh, doanh nghip xỏc nh ngun hỡnh thnh qu lng tng ng tr lng cho ngi lao ng Ngun hỡnh thnh qu lng bao gm: + Qu tin lng theo n giỏ tin lng... chia cho s gi quy nh ti iu 68 b lut lao ng 13 - u im: n gin, d theo dừi - Nhc im: Khụng khuyn khớch c ngi lao ng cú trỡnh tay ngh, cha phỏt huy ht kh nng lao ng i, Ch tr lng theo thi gian cú thng L s kt hp gia ch tr lng theo thi gian gin n v tin thng khi t c nhng ch tiờu v s lng v cht lng ó quy nh Vi ch ny, ngi lao ng ngoi tin lng theo thi gian gin n cũn nhn c mt khon tin lng thng do kt qu nng... giỏ: + n giỏ c nh: Dựng tr lng cho nhng sn phm thc t ó hon thnh + n giỏ lu tin: Dựng tớnh lng cho nhng sn phm vt mc khi im Tin lng theo sn phm lu tin c tớnh theo cụng thc: Llt = g ìQ1+g ì K(Q1-Q0) 12 Trong ú: Llt: Tng tin lng tr theo sn phm lu tin g: n giỏ c nh tớnh theo sn phm Q1: Sn lng sn phm thc t ó hon thnh K: T l tng thờm cú n giỏ lu tin Q0: Sn lng t mc khi im - u im: Vic tng n giỏ cho nhng... tr lng theo sn phm cú thng õy l hỡnh thc tr lng theo sn phm kt hp vi hỡnh thc tin thng Phn tin thng tớnh da vo trỡnh hon thnh v hon thnh vt mc cỏc ch tiờu c v s lng v cht lng sn phm - u im: Khuyn khớch cụng nhõn tớch cc lm vic, hon thnh vt mc sn lng - Nhc im: Vic phõn tớch, tớnh toỏn chớnh xỏc cỏc ch tiờu tớnh thng khụng chớnh xỏc cú th lm tng chi phớ tin thng, bi chi qu lng f, Ch tr lng theo sn... vic c giao t 2 bc tr nờn phi m bo hon thnh nh 15 mc cụng vic c giao hng lng theo sn phm v khon chờnh lch mt bc lng so vi cụng vic c giao Cụng nhõn lm vic khụng cú tớnh cht c nh, giao vic gỡ hng vic y Trng hp cụng nhõn lm ra sn phm hng hoc khụng ỳng quy cỏch, cht lng do nguyờn nhõn khỏch quan: thỡ c tr lng theo thi gian hoc theo sn phm Cụng nhõn lm ra sn phm hng quỏ t l quy nh, do ch quan gõy nờn thỡ . của kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương. - Tìm hiểu thực trạng hạch toán tiền lương và các khoản trích theo lương tại Công ty Cổ phần May Thăng Long. - Nhận xét chung và đề xét. thiện công tác hạch toán tiền lương và các khoản trích theo lương tại Công ty Cổ phần May Thăng Long. 1.3. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu 1.3.1. Đối tượng nghiên cứu 2 Công tác kế toán tiền lương. tại Công ty Cổ phần May Thăng Long . 1.2. Mục tiêu nghiên cứu 1.2.1. Mục tiêu chung Thực trạng hạch toán tiền lương và các khoản trích theo lương tại Công ty Cổ phần May Thăng Long, trên cơ

Từ khóa liên quan

Mục lục

 • 2.1.1.9. Kế toán tiền lương

  • Chứng từ sử dụng

  • Tài khoản sử dụng

  • 3.2.4. Hình thức trả lương và phương pháp tính lương

   • 3.2.4.2. Hình thức trả lương theo thời gian

  • 3.3. Kết quả nghiên cứu 3

  • 3.3.1. Kế toán tổng hợp tiền lương tại công ty

   • 3.3.1.1. Chứng từ sử dụng

   • 3.3.1.2. Tài khoản sử dụng

   • 3.3.1.3. Thanh toán lương

   • Căn cứ vào các chứng từ tính lương kế toán tiến hành lập “Bảng thanh toán lương tháng 2/2008” (Bảng 3.24 ); “Bảng phân bổ lương và BHXH” (bảng 3.25).

  • 3.3.2. Kế toán các khoản trích theo lương tại Công ty

   • 3.3.2.1. Chứng từ sử dụng

   • 3.3.2.2. Tài khoản sử dụng

   • 3.3.2.3. Phương pháp tính và thanh toán bảo hiểm

Tài liệu cùng người dùng

  Đang cập nhật ...

Tài liệu liên quan