160 câu hỏi trắc nghiệm môn kỹ thuật mạng máy tính kèm đáp án

42 3,060 2
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 25/12/2014, 06:24

160câuhỏitrắcnghiệmmônkỹthuậtmạngmáytínhkèmđápán  TopofForm 1ThiếtbịnàohoạtđộngởtầngVậtlý(Physical)? [a]Switch [b]Cardmạng [c]Hubvàrepeater [d]Router  2Môitrườngtruyềntinthôngthuờngtrongmạngmáytínhlà? [a]Cácloạicápnhư:UTP,STP,cápđiệnthoại,cápquang,  [b]Sónghồngngoại [c]Tấtcảmôitrườngngnêutrên [d]Khôngcáigìđúng  3Cácthànhphầntạonênmạnglà? [a]Máytính,hub,switch [b]Networkadapter,cable [c]Protocol [d]Tấtcảđềuđúng  4TầngnàotrongmôhìnhOSIlàmviệcvớicáctínhiệuđiện? [a]DataLink [b]Network [c]Physical [d]Transport  5Protocollà? [a]Cácquitắcđểchophépcácmáytínhcóthểgiaotiếpđượcvớinhau [b]Mộttrongnhữngthànhphầnkhôngthểthiếutronghệthốngmạng [c]AvàBsai [d]AvàBđúng  6Thiếtbịnàosauđâyđượcsửdụngtạitrungtâmcủamạnghìnhsao? [a]Switch,Brigde [b]Netcard [c]Port [d]Repeater  7KiếntrúcmộtmạngLANcóthểlà? [a]RING [b]BUS [c]STAR [d]CóthểphốihợpcảA,BvàC  8Giátrịcủa11101101(giátrịcácbitnhịphân)trongcơsố16là? [a]CB [b]ED [c]CF [d]EC  9Môtảnàosauđâydànhchomạnghìnhsao(star)? [a]Truyềndữliệuquacápđồngtrục [b]Mỗinútmạngđềukếtnốitrựctiếpvớitấtcảcácnútkhác [c]Cómộtnúttrungtâmvàcácnútmạngkháckếtnốiđến [d]Cácnútmạngsửdụngchungmộtđườngcáp  10Loạicápnàođượcsửdụngphổbiếnnhấthiệnnay? [a]Cápđồngtrục [b]CápSTP [c]CápUTP(CAT5) [d]Cápquang  BottomofForm  Solutions! Đápáncâu1c Đápáncâu2a Đápáncâu3d Đápáncâu4c Đápáncâu5d Đápáncâu6a Đápáncâu7d Đápáncâu8b Đápáncâu9c Đápáncâu10c  2 TopofForm 1Nhượcđiểmcủamạngdạnghìnhsao(Star)là? [a]Khócàiđặtvàbảotrì [b]Khókhắcphụckhilỗicápxảyra,vàảnhhưởngtớicácnútmạngkhác [c]Cầnquánhiềucápđểkếtnốitớinútmạngtrungtâm [d]Khôngcókhảnăngthayđổikhiđãlắpđặt  2ĐặcđiểmcủamạngdạngBus? [a]Tấtcảcácnútmạngkếtnốivàonútmạngtrungtâm(VídụnhưHub) [b]Tấtcảcácnútkếtnốitrêncùngmộtđườngtruyềnvậtlý [c]Tấtcảcácnútmạngđềukếtnốitrựctiếpvớinhau [d]Mỗinútmạngkếtnốivới2nútmạngcònlại  3Trìnhtựđónggóidữliệukhitruyềntừmáynàyđếnmáykhác? [a]Data,frame,packet,segment,bit [b]Data,segment,frame,packet,bit [c]Data,packet,segment,frame,bit [d]Data,segment,packet,frame,bit  4Khisửdụngmạngmáytínhtasẽthuđượccáclợiích? [a]Chiasẻtàinguyên(ổcứng,cơsởdữliệu,máyin,cácphầnmềmtiệních ) [b]Quảnlýtậptrung [c]Tậndụngnănglựcxửlýcủacácmáytínhrỗikếthợplạiđểthựchiệncáccôngviệclớn [d]Tấtcảđềuđúng  5Thứtựcáctầng(layer)củamôhìnhOSItheothứtựtừtrênxuốnglà? [a]Application,Presentation,Session,Transport,DataLink,Network,Physical [b]Application,Presentation,Session,Network,Transport,DataLink,Physical [c]Application,Presentation,Session,Transport,Network,DataLink,Physical [d]Application,Presentation,Transport,Session,DataLink,Network,Physical  6Đểkếtnốihaimáytínhvớinhautacóthểsửdụng? [a]Hub [b]Switch [c]Nốicáptrựctiếp [d]Tấtcảđềuđúng  7ChọnchứcnăngcủatầngPresentation? [a]Mãhoádữliệuvànéndữliệu [b]Cungcấpcácdịchvụmạngngườidùng [c]Đánhđịachỉ [d]Tấtcảđềusai  8Biễudiễnsố125từcơsốdecimalsangcơsốbinary? [a]01111101 [b]01101111 [c]01011111 [d]01111110  9Lớpnào(Layer)trongmôhìnhOSIchịutráchnhiệmmãhoá(encryption)dữliệu? [a]Application [b]Presentation [c]Session [d]Transport  10Sốnhịphânnàodướiđâycógiátrịlà164? [a]10100100 [b]10010010 [c]11000100 [d]10101010  BottomofForm  Solutions! Đápáncâu1c Đápáncâu2b Đápáncâu3d Đápáncâu4d Đápáncâu5c Đápáncâu6d Đápáncâu7a Đápáncâu8a Đápáncâu9b Đápáncâu10a  3 TopofForm 1TrongmôhìnhInternet,chuẩnUNICODE(choviệcmãhoácáckýtự)sẽnằmởtầng? [a]Ứngdụng [b]Giaovận [c]Mạng [d]Liênkếtdữliệu  2  Khi kết nối máy tính từ nhà vào ISP thông qua đường dây điện thoại, tín hiệu trên đường                     điệnthoạisẽthuộcvềtầng? [a]Giaovận [b]Mạng [c]Liênkếtdữliệu [d]Vậtlý  3TheomôhìnhOSI,địnhdạngảnhJPGnằmởtầng? [a]Ứngdụng [b]Phiên [c]Trìnhdiễn [d]Mạng  4  Quá trình dữ liệu di chuyển từ hệ thống máy tính này sang hệ thống máy tính khác phải                     trảiquagiaiđoạnnào? [a]Phântíchdữliệu [b]Lọcdữliệu [c]Néndữliệuvàđónggói [d]Kiểmthửdữliệu  5Đơnvịdữliệuởtầngpresentationlà? [a]Byte [b]Data [c]Frame [d]Packet  6Khinốimạnggiữa2máytính,chúngtasửdụngloạicápnàođểnốitrựctiếpgiữachúng? [a]Cápquang [b]CápUTPthẳng [c]CápSTP [d]CápUTPchéo(crossover)  7Sợicápxoắnnốigiữacardmạngvớihubthì? [a]Bấmthứtự2đầucápgiốngnhau [b]Đổivịtrícácsợi1,2vớisợi3,6 [c]MộtđầubấmtheochuẩnTIA/EIAT568A,đầukiatheochuẩnTIA/EIAT568B [d]Tấtcảđềusai  8Cácquytắcđiềuquảnviệctruyềnthôngmáytínhđượcgọilà? [a]Cácgiaothức [b]Cácdịchvụ [c]Cáchệđiềuhànhmạng [d]Cácthiếtbịmangtải  9Haikiểumáytínhkhácnhaucóthểtruyềnthôngnếu? [a]Chúngcàiđặtcùnghệđiềuhànhmạng [b]ChúngtuânthủtheomôhìnhOSI [c]ChúngcùngdùnggiaothứcTCP/IP [d]Chúngcóphầncứnggiốngnhau  10MôhìnhOSItổchứccácgiaothứctruyềnthôngthànhbaonhiêutầng? [a]3 [b]5 [c]7 [d]9  BottomofForm  Solutions! Đápáncâu1a Đápáncâu2d Đápáncâu3c Đápáncâu4c Đápáncâu5b Đápáncâu6d Đápáncâu7a Đápáncâu8a Đápáncâu9b Đápáncâu10c 4 1Trongcáccơchếsauđây,cơchếnàođượcsửdụngđểcàiđặtWebcache? [a]KiểmchứngvàMãkiểmchứng401Authorizationrequire [b]Trườngtiêuđề"LastModified"và"IfModifiedSince" [c]PhươngthứcyêucầuPOST [d]AvàB  2PhátbiểunàosauđâyđúngvềgiaothứcHTTP? [a]Phiênbảngiaothứcluônđượcđặttrongtấtcảthôngđiệp [b]Tấtcảcáctiêuđềđềudướidạngtext [c]Tấtcảdữliệuđềutruyềndướidạngvănbản(text) [d]AvàB  3TrongnhữngthôngđiệpHTTPtrảlờidướiđây,thôngđiệpnàođúng? [a]200"OK" [b]201"MovedPermanently" [c]404"NotModified" [d]20"NotImplemented"  4NhữngthôngđiệpnàodướiđâyđượcgiaothứcPOP3hỗtrợ? [a]Kiểmchứng(Authorization) [b]Đọcmộtthư(Retrievingamessage) [c]Xoámộtthư [d]Tấtcảđềuđúng  5GiaothứcnàothuộctầngApplication? [a]IP [b]HTTP [c]NFS [d]TCP  6PhátbiểunàosauđâymôtảđúngnhấtchotầngApplicationtrongmôhìnhOSI? [a]Dịchvụinmạng [b]Đồngbộdữliệu [c]Hệkháchtruycậpcácdịchvụmạng [d]Mãhóadữliệu  7ChobiếtchứcnăngcủaProxy? [a]Là máy đại diện cho một nhóm máy đi thực hiện một dịch vụ máy khách (Client service)                  nàođó [b]Làmộtthiếtbịthốngkêlưulượngmạng [c]Tấtcảđềuđúng [d]Tấtcảđềusai  8ChobiếtứngdụngnàothuộcloạiClient/Server? [a]WWW(WorldWideWeb) [b]WinWord [c]Excel [d]Photoshop  9Mã404trongthôngđiệptrảlờitừWebserverchoWebcllientcóýnghĩa? [a]Đốitượngclientyêucầukhôngcó [b]Serverkhônghiểuyêucầucủaclient [c]Khôngcócâutrảlờinàođúng [d]YêucầucủaClientkhônghợplệ  10Giaothứcđượcsửdụngđểtruyềnthưgiữacácmáychủphụcvụthư(Mailserver)là? [a]HTTP [b]FTP [c]SMTP [d]POP Đápáncâu1d Đápáncâu2d Đápáncâu3a Đápáncâu4d Đápáncâu5b Đápáncâu6a Đápáncâu7a Đápáncâu8a Đápáncâu9a Đápáncâu10c  5 1Nhượcđiểmnếuxâydựnghệthốngdịchvụtênmiền(DNS)theomôhìnhtậptrunglà? [a]Nếuđiểmtậptrungbịhỏng,toànbộhệthốngsẽbịtêliệt [b]Sốlượngyêucầuphụcvụtạiđiểmtậptrungduynhấtsẽrấtlớn [c]Chiphíbảotrìhệthốngrấtlớn [d]Tấtcảcâutrảlờitrên  2GiảsửcómộtbảnghicủadịchvụDNSlà(cnn.com,r1.infor.cnn.com,CNAME) [a]cnn.comlàtênviếttắt(rútgọn)củar1.infor.cnn.com [b]r1.infor.cnn.comlàtênviếttắt(rútgọn)củacnn.com [c]CảAvàBđềuđúng [d]CảAvàBđềusai  3Giaothứcđượcsửdụngđể2bêntruyềnfilelà? [a]HTTP [b]FTP [c]SMTP [d]SNMP  4  Giả sử có một bản ghi của dịch vụ DNS là (alpha.com, 123.4.5.7, NS). Chọn câu trả lời                    đúng? [a]123.4.5.7làđịachỉIPcủamáyalpha.com [b]alpha.comlàmộtmiền,khôngphảilàmộtmáy [c]123.4.5.7làđịachỉIPcủamáyphụcvụthư(mailserver)cótênmiềnlàgoogle.com [d]Tấtcảđềusai  5  Giả sử tất cả các máy tính thuê bao Internet của FPT khi truy cập vào website google.com                    đều bị chuyển hướng sang một trang web khác. Các máy tính thuê bao các ISP khác không                  gặptìnhhuốngnày.Nguyênnhângâyralỗilớnnhấtsẽlà? [a]Cácmáytínhbịnhiễmvirus [b]Websitegooglebịlỗi [c]DNSservercủaFPTbịlỗi [d]RouterrangoàicủaISPFPTbịlỗi  6  Quan sát một người đang truy cập một trang web bạn thấy anh ta gõ đường dẫn như sau:                     http://www.tomang.net:3000. Hãy cho biết Server web mà trang web bên trên được tổ chức              trongđósửdụngTCPportnhưthếnào? [a]Sửdụngportmặcđịnh [b]Khôngsửdụngportmặcđịnh [c]Sửdụngportchuẩn [d]SửdụngportdànhriêngchoWebserver  7  Bạn đang sử dụng FTP trong Command Promt, bạn muốn tạo một thư mục mang tên                  "Test"trênmáycụcbộcủabạn(bạnvẫnkhôngthoátkhỏiFTP).Bạnsẽsửdụnglệnhgì? [a]#mdtest [b]!mdtest [c]MdTest [d]Mkdirtest  8CácWebclientthườngđượcgọilàgì? [a]NetscapeNavigator [b]Browers [c]Mosaic [d]HTMLinterpreter(trìnhthôngdịchHTML)  9Webserverthườngsửdụngphầnmềmchạytrên? [a]Cổng25 [b]Cổng404 [c]Cổng125 [d]Cổng80  [...]... [b]­­Thuộc lớp C   [c]­­Là địa chỉ riêng   [d]­­Là địa chỉ broadcast     10 ­ Thuật toán chạy trên gateway router là?  [a]­­Inter­routing   [b]­­Intra­routing   [c]­­Cả hai đều đúng   [d]­­Cả hai đều sai   Đáp án câu 1 b  Đáp án câu 2 b  Đáp án câu 3 b  Đáp án câu 4 a  Đáp án câu 5 c  Đáp án câu 6 d  Đáp án câu 7 a  Đáp án câu 8 c  Đáp án câu 9 c  Đáp án câu 10 c      ­­­­­­­­­­­­­­­­­9­­­­­­­­­­­­­­­­­­­  1 ­ Chuỗi số "00­08­ac­41­5d­9f" có thể là? ... Phương pháp truy nhập nào dưới đây lắng nghe lưu thông mạng trên cáp trước khi gửi dữ  liệu?  [a]­­Đa truy nhập cảm tín hiệu mang có dò xung đột (CSMA/CD)   [b]­­Đa truy nhập cảm tín hiệu mang có tránh xung đột (CSMA/CA)   [c]­­Chuyển thẻ bài   [d]­­Hệ kiểm tra vòng  Đáp án câu 1 a  Đáp án câu 2 d  Đáp án câu 3 a  Đáp án câu 4 a  Đáp án câu 5 a  Đáp án câu 6 d  Đáp án câu 7 d  Đáp án câu 8 d  Đáp án câu 9 b  Đáp án câu 10 a  ­­­­­­­­­­­­­­­­­­14­­­­­­­­­­­­­­­­ ... 10 ­ Trong mô hình OSI, việc xác định địa chỉ vật lý từ địa chỉ logic là trách nhiệm của?  [a]­­Tầng ứng dụng   [b]­­Tầng liên kết dữ liệu   [c]­­Tầng mạng   [d]­­Tầng giao vận     Đáp án câu 1 a  Đáp án câu 2 d  Đáp án câu 3 b  Đáp án câu 4 d  Đáp án câu 5 c  Đáp án câu 6 a  Đáp án câu 7 b  Đáp án câu 8 d  Đáp án câu 9 d  Đáp án câu 10 b  ­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­  15­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­  1 ­ Hình trạng mạng nào cho phép tất cả các cặp thiết bị đều có 1 đường nối vật lý trực tiếp? ... 10 ­ Dịch vụ nào sau đây mà tầng liên kết dữ liệu nào cũng phải cung cấp?  [a]­­Đặt gói tin tầng mạng vào các Frame   [b]­­Định tuyến   [c]­­Mã hoá các bit thành các tín hiệu vật lý   [d]­­Tạo đường truyền tin cậy   Đáp án câu 1 c  Đáp án câu 2 a  Đáp án câu 3 c  Đáp án câu 4 a  Đáp án câu 5 b  Đáp án câu 6 c  Đáp án câu 7 d  Đáp án câu 8 d  Đáp án câu 9 b  Đáp án câu 10 a  ­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­10­­­­­­­­­­­­­­  1 ­ Giao thức MAC liên quan đến tình huống khi... 10 ­ Đẳng thức nào sau đây mô tả chính xác nhất giao thức UDP?  [a]­­UDP = IP   [b]­­UDP = TCP ­  (tính tin cậy)   [c]­­UDP = ICMP + (phân kênh theo địa chỉ cổng)   [d]­­UDP = TCP ­ IP   Đáp án câu 1 c  Đáp án câu 2 d  Đáp án câu 3 c  Đáp án câu 4 b  Đáp án câu 5 d  Đáp án câu 6 c  Đáp án câu 7 a  Đáp án câu 8 b  Đáp án câu 9 d  Đáp án câu 10 b  ­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­16­­­­­­­­­­­­­­  1 ­ Ưu điểm của chuyển gói so với chuyển mạch kênh là? ... 10 ­ TCP port mặc định được sử dụng cho FTP server có giá trị là bao nhiêu?  [a]­­20 và 21   [b]­­80 và 8080   [c]­­110 và 80   [d]­­8080 và 1080   Đáp án câu 1 a  Đáp án câu 2 c  Đáp án câu 3 d  Đáp án câu 4 b  Đáp án câu 5 c  Đáp án câu 6 b  Đáp án câu 7 c  Đáp án câu 8 c  Đáp án câu 9 d  Đáp án câu 10 a  ­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­  8­­­­­­­­­­­­­­­  1 ­ Địa chỉ nào sau đây thuộc lớp A?  [a]­­172.29.14.10   [b]­­10.1.1.1  ... ta đã phát triển một kiểu định dạng  đặc biệt. Định dạng trang chuẩn được dùng trong Web là?  [a]­­HTTP   [b]­­Mosaic   [c]­­HTML   [d]­­Netscape   Đáp án câu 1 d  Đáp án câu 2 a  Đáp án câu 3 b  Đáp án câu 4 b  Đáp án câu 5 c  Đáp án câu 6 d  Đáp án câu 7 b  Đáp án câu 8 b  Đáp án câu 9 d  Đáp án câu 10 c  ­­­­­­­­­­­­­­­6­­­­­­­­­­­­­­­­­­­    Top of Form  1 ­ HTTP làm nhiệm vụ gì?  [a]­­Cung cấp một cơ chế để lấy dữ liệu từ server chuyển đến client  ... [c]­­Dữ liệu sẽ được khôi phục lại tại máy nhận   [d]­­Cả A và C đúng     9 ­ Công nghệ LAN nào sử dụng kỹ thuật CSMA/CD?  [a]­­Token Ring   [b]­­Ethernet   [c]­­FDDI   [d]­­Tất cả các câu trên     10 ­ Trang thiết bị mạng nào sau đây làm giảm bớt sự va chạm (collisions)?  [a]­­Hub   [b]­­NIC   [c]­­Switch   [d]­­Transceiver   Đáp án câu 1 d  Đáp án câu 2 c  Đáp án câu 3 d  Đáp án câu 4 b  Đáp án câu 5 c  Đáp án câu 6 a  Đáp án câu 7 c ... [b]­­Kiểm tra các máy tính có hoạt động tốt hay không?   [c]­­Kiểm tra các máy tính trong mạng có liên thông không?   [d]­­Kiểm tra các máy tính có truy cập vào Internet không?     10 ­ Lệnh nào dưới đây được dùng để xác định đường truyền (trong hệ điều hành Windows)?  [a]­­nslookup   [b]­­ipconfig   [c]­­Route   [d]­­Tracert   Đáp án câu 1 d  Đáp án câu 2 d  Đáp án câu 3 a  Đáp án câu 4 a  Đáp án câu 5 d  Đáp án câu 6 c ... [c]­­Kiểm soát việc truyền tin giữa hai máy tính trên mạng máy tính   [d]­­Kiểm soát việc truyền dữ liệu giữa hai máy tính trên cùng một môi trường truyền     10 ­ Giả sử trường Length của một gói dữ liệu UDP có giá trị 150. Dữ liệu thực sự sẽ có?  [a]­­67 byte   [b]­­142 byte   [c]­­150 byte   [d]­­158 byte     Bottom of Form    Solutions! ­­­­­­­­   Đáp án câu 1 a  Đáp án câu 2 c  Đáp án câu 3 a  Đáp án câu 4 d  Đáp án câu 5 d  Đáp án câu 6 a  Đáp án câu 7 b  .  [b]Sónghồngngoại [c]Tấtcảmôitrườngngnêutrên [d]Khôngcáigìđúng  3Cácthànhphầntạonên mạng là? [a] Máy tính, hub,switch [b]Networkadapter,cable [c]Protocol [d]Tấtcảđềuđúng  4TầngnàotrongmôhìnhOSIlàmviệcvớicáctínhiệuđiện? [a]DataLink [b]Network [c]Physical [d]Transport  5Protocollà? [a]Cácquitắcđểchophépcác máy tính cóthểgiaotiếpđượcvớinhau [b]Mộttrongnhữngthànhphầnkhôngthểthiếutronghệthống mạng  [c]AvàBsai [d]AvàBđúng  6Thiếtbịnàosauđâyđượcsửdụngtạitrungtâmcủa mạng hìnhsao? [a]Switch,Brigde [b]Netcard [c]Port [d]Repeater  7Kiếntrúcmột mạng LANcóthểlà? [a]RING [b]BUS [c]STAR [d]CóthểphốihợpcảA,BvàC  8Giátrịcủa11101101(giátrịcácbitnhịphân)trongcơsố16là? [a]CB [b]ED [c]CF [d]EC  9Môtảnàosauđâydànhcho mạng hìnhsao(star)? [a]Truyềndữliệuquacápđồngtrục [b]Mỗinút mạng đềukếtnốitrựctiếpvớitấtcảcácnútkhác [c]Cómộtnúttrungtâmvàcácnút mạng kháckếtnốiđến [d]Cácnút mạng sửdụngchungmộtđườngcáp  10Loạicápnàođượcsửdụngphổbiếnnhấthiệnnay? [a]Cápđồngtrục [b]CápSTP [c]CápUTP(CAT5) [d]Cápquang  BottomofForm  Solutions! Đáp án câu 1c Đáp án câu 2a Đáp án câu 3d Đáp án câu 4c Đáp án câu 5d Đáp án câu 6a Đáp án câu 7d Đáp án câu 8b Đáp án câu 9c Đáp án câu 10c  2 TopofForm 1Nhượcđiểmcủa mạng dạnghìnhsao(Star)là? [a]Khócàiđặtvàbảotrì [b]Khókhắcphụckhilỗicápxảyra,vàảnhhưởngtớicácnút mạng khác [c]Cầnquánhiềucápđểkếtnốitớinút mạng trungtâm [d]Khôngcókhảnăngthayđổikhiđãlắpđặt  2Đặcđiểmcủa mạng dạngBus? [a]Tấtcảcácnút mạng kếtnốivàonút mạng trungtâm(VídụnhưHub) [b]Tấtcảcácnútkếtnốitrêncùngmộtđườngtruyềnvậtlý [c]Tấtcảcácnút mạng đềukếtnốitrựctiếpvớinhau [d]Mỗinút mạng kếtnốivới2nút mạng cònlại  3Trìnhtựđónggóidữliệukhitruyềntừ máy nàyđến máy khác? [a]Data,frame,packet,segment,bit [b]Data,segment,frame,packet,bit [c]Data,packet,segment,frame,bit [d]Data,segment,packet,frame,bit  4Khisửdụng mạng máy tính tasẽthuđượccáclợiích? [a]Chiasẻtàinguyên(ổcứng,cơsởdữliệu, máy in,cácphầnmềmtiệních. ) [b]Quảnlýtậptrung [c]Tậndụngnănglựcxửlýcủacác máy tính rỗikếthợplạiđểthựchiệncáccôngviệclớn [d]Tấtcảđềuđúng  5Thứtựcáctầng(layer)củamôhìnhOSItheothứtựtừtrênxuốnglà? [a]Application,Presentation,Session,Transport,DataLink,Network,Physical [b]Application,Presentation,Session,Network,Transport,DataLink,Physical [c]Application,Presentation,Session,Transport,Network,DataLink,Physical [d]Application,Presentation,Transport,Session,DataLink,Network,Physical  6Đểkếtnốihai máy tính vớinhautacóthểsửdụng? [a]Hub [b]Switch [c]Nốicáptrựctiếp [d]Tấtcảđềuđúng  7ChọnchứcnăngcủatầngPresentation? [a]Mãhoádữliệuvànéndữliệu [b]Cungcấpcácdịchvụ mạng ngườidùng [c]Đánhđịachỉ [d]Tấtcảđềusai  8Biễudiễnsố125từcơsốdecimalsangcơsốbinary? [a]01111101 [b]01101111 [c]01011111 [d]01111110  9Lớpnào(Layer)trongmôhìnhOSIchịutráchnhiệmmãhoá(encryption)dữliệu? [a]Application [b]Presentation [c]Session [d]Transport  10Sốnhịphânnàodướiđâycógiátrịlà164? [a]10100100 [b]10010010 [c]11000100 [d]10101010  BottomofForm  Solutions! Đáp án câu 1c Đáp án câu 2b Đáp án câu 3d Đáp án câu 4d Đáp án câu 5c Đáp án câu 6d Đáp án câu 7a Đáp án câu 8a Đáp án câu 9b Đáp án câu 10a  3 TopofForm 1TrongmôhìnhInternet,chuẩnUNICODE(choviệcmãhoácáckýtự)sẽnằmởtầng? [a]Ứngdụng [b]Giaovận [c] Mạng  [d]Liênkếtdữliệu  2.  trảiquagiaiđoạnnào? [a]Phântíchdữliệu [b]Lọcdữliệu [c]Néndữliệuvàđónggói [d]Kiểmthửdữliệu  5Đơnvịdữliệuởtầngpresentationlà? [a]Byte [b]Data [c]Frame [d]Packet  6Khinối mạng giữa2 máy tính, chúngtasửdụngloạicápnàođểnốitrựctiếpgiữachúng? [a]Cápquang [b]CápUTPthẳng [c]CápSTP [d]CápUTPchéo(crossover)  7Sợicápxoắnnốigiữacard mạng vớihubthì? [a]Bấmthứtự2đầucápgiốngnhau [b]Đổivịtrícácsợi1,2vớisợi3,6 [c]MộtđầubấmtheochuẩnTIA/EIAT568A,đầukiatheochuẩnTIA/EIAT568B [d]Tấtcảđềusai  8Cácquytắcđiềuquảnviệctruyềnthông máy tính đượcgọilà? [a]Cácgiaothức [b]Cácdịchvụ [c]Cáchệđiềuhành mạng  [d]Cácthiếtbịmangtải  9Haikiểu máy tính khácnhaucóthểtruyềnthôngnếu? [a]Chúngcàiđặtcùnghệđiềuhành mạng  [b]ChúngtuânthủtheomôhìnhOSI [c]ChúngcùngdùnggiaothứcTCP/IP [d]Chúngcóphầncứnggiốngnhau  10MôhìnhOSItổchứccácgiaothứctruyềnthôngthànhbaonhiêutầng? [a]3 [b]5 [c]7 [d]9  BottomofForm  Solutions! Đáp án câu 1a Đáp án câu 2d Đáp án câu 3c Đáp án câu 4c Đáp án câu 5b Đáp án câu 6d Đáp án câu 7a Đáp án câu 8a Đáp án câu 9b Đáp án câu 10c 4 1Trongcáccơchếsauđây,cơchếnàođượcsửdụngđểcàiđặtWebcache? [a]KiểmchứngvàMãkiểmchứng401Authorizationrequire [b]Trườngtiêuđề"LastModified"và"IfModifiedSince" [c]PhươngthứcyêucầuPOST [d]AvàB  2PhátbiểunàosauđâyđúngvềgiaothứcHTTP? [a]Phiênbảngiaothứcluônđượcđặttrongtấtcảthôngđiệp [b]Tấtcảcáctiêuđềđềudướidạngtext [c]Tấtcảdữliệuđềutruyềndướidạngvănbản(text) [d]AvàB  3TrongnhữngthôngđiệpHTTPtrảlờidướiđây,thôngđiệpnàođúng? [a]200"OK" [b]201"MovedPermanently" [c]404"NotModified" [d]20"NotImplemented"  4NhữngthôngđiệpnàodướiđâyđượcgiaothứcPOP3hỗtrợ? [a]Kiểmchứng(Authorization) [b]Đọcmộtthư(Retrievingamessage) [c]Xoámộtthư [d]Tấtcảđềuđúng  5GiaothứcnàothuộctầngApplication? [a]IP [b]HTTP [c]NFS [d]TCP  6PhátbiểunàosauđâymôtảđúngnhấtchotầngApplicationtrongmôhìnhOSI? [a]Dịchvụin mạng  [b]Đồngbộdữliệu [c]Hệkháchtruycậpcácdịchvụ mạng  [d]Mãhóadữliệu  7ChobiếtchứcnăngcủaProxy? [a]Là
- Xem thêm -

Xem thêm: 160 câu hỏi trắc nghiệm môn kỹ thuật mạng máy tính kèm đáp án, 160 câu hỏi trắc nghiệm môn kỹ thuật mạng máy tính kèm đáp án, 160 câu hỏi trắc nghiệm môn kỹ thuật mạng máy tính kèm đáp án

Từ khóa liên quan