Bộ câu hỏi trắc nghiệm môn sinh học lớp 12 ôn luyện thi đại học có đáp án

13 2.5K 1
Bộ câu hỏi trắc nghiệm môn sinh học lớp 12 ôn luyện thi đại học có đáp án

Đang tải... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Thông tin tài liệu

VINAMATH.COM S S NG TRONG CÁC ð I THÁI C - NGUYÊN SINH - C SINH Câu A) B) C) D) ðáp án Câu A) B) C) D) ðáp án Câu A) B) C) D) ðáp án Câu A) B) C) D) ðáp án Câu A) B) C) D) ðáp án Câu A) B) C) D) ðáp án ð i thái c b t ñ u cách hi n năm kéo dài bao lâu? B t ñ u cách ñây kho ng 3.500 tri u năm,kéo dài kho ng 900 tri u năm B t ñ u cách ñây kho ng 570 tri u năm,kéo dài kho ng 340 tri u năm B t ñ u cách ñây kho ng 220 tri u năm, kéo dài kho ng 150 tri u năm B t ñ u cách ñây kho ng 2.600 tri u năm, kéo dài kho ng 2.038 tri u năm A ð c ñi m c a v qu đ t đ i thái c Có s phân b l i ñ i l c ñ i dương nh ng ñ t t o núi l a l n Khí quy n nhi u CO2 núi l a ho t ñ ng m nh Chưa n ñ nh, nhi u l n t o núi phun d d i ð a th tương ñ i yên tĩnh, ñ i l c chi m ưu th , bii n ti n sâu vào l c ñ a C ð c ñi m dư i khơng thu c v đ i thái c : b t ñ u cách ñây kho ng 3500 tri u năm, kéo dài kho ng 90 tri u năm V qu ñ t chưa n ñ nh,nhi u l n t o núi phun l a d d i S s ng ñã phát sinh v i s có m t c a than chì đá vơi ðã có h u h t đ i di m nghành đ ng v t khơng xương s ng D ð c ñi m c a s s ng ñ i thái c : Vi khu n t o ñã phân b r ng Trong gi i th c v t, d ng ñơn bào v n chi m ưu th gi i ñ ng v t d ng ña bào ñã chi m ưu th Chuy n bi n ñ i s ng dư i n oclên c n Ph c t p hoá t ch c th hoàn thi n phương th c sinh s n Phát tri n ưu th c a h t tr n, bò sát phát tri n Phát tri n t d ng chưa có c u t o t bào, ñ n ñơn bào r i đa bào, phân hố thành hai nhánh đ ng v t th c v t v n cịn t p trung dư i nư c D ð c ñi m c a thưc v t ñ i thái c : Xu t hi n quy t tr n, chưa có có thân d thơ sơ Có d u v t c a t o l c d ng s i Quy t kh ng l b tiêu di t xu t hi n nh ng h t tr n Xu t hi n h t kín B ð c ñi m c a ñ ng v t ñ i thái c ð ng v t không xương s ng ñã có c lo i chân kh p da gai, tôm ba phát tri n m nh Xu t hi n ñ i di n c a ru t khoang Bò sát phát tri n, cá xương phát tri n,cá s n thu h p Xu t hi n bò sát thú B VINAMATH.COM VINAMATH.COM Câu A) B) C) D) ðáp án Câu A) B) C) D) ðáp án Câu A) B) C) D) ðáp án Câu 10 A) B) C) D) ðáp án Câu 11 A) B) C) D) ðáp án Câu 12 A) B) C) D) ðáp án Câu 13 A) D u hi u ch ng t s s ng ñã phát sinh ñ i thái c S có m t c a than chì đá vơi V t tích c a t o l c V t tích c a d i di n ru t khoang T t c ñ u ñúng -D ð i nguyên sinh b t ñ u cách hi n năm kéo dài lâu? B t ñ u cách ñay kho ng 3.500 tri u năm, kéo dài kho ng 900 tri u năm B t ñ u cách ñay kho ng 570 tri u năm, kéo dài kho ng 340 tri u năm B t ñ u cách ñay kho ng 220 tri u năm, kéo dài kho ng 150tri u năm B t ñ u cách ñay kho ng 2.600 tri u năm, kéo dài kho ng 2.038 tri u năm D ð c trưng c a v ñ t ñ i nguyên sinh? Có s phân b l i l c đ a ñ i dương nh ng ñ t t o núi l a l n Bi n ti n vào r i rút nhi u l n, nhi u dãy núi l n xu t hi n Chưa n ñ nh, nhi u l n t o núi phun l a d d i ð a th tương ñ i yên tĩnh, ñ i l c chi m ưu th , bi n ti n sâu vào l c ñ a A ð c ñi m dư i khơng thu c v đ i ngun sinh? Có nh ng đ t t o núi l a l n ñã phân b l i ñ i l c đ i dương ðã có đ i di n h u h t ngành ñ ng v t không xương s ng S s ng tr thành nhân t làm bi n ñ i m t ñ t, bi n ñ i thành ph n khí quy n, hình thành sinh quy n ðã xu t hi n th c v t c n ñ u tiên D ð c ñi m n i b t c a s s ng ñ i nguyên sinh là: Vi khu n t o phân b r ng ðã có đ i di n h u h t ngành đ ng v t khơng xương s ng, ñ ng v t nguyên sinh, b t bi n S s ng ñã làm bi n ñ i m t ñ t, bi n ñ i thành ph n khí quy n, hình thành sinh quy n Trong gi i th c v t, d ng ñơn bào v n chiêm ưu th gi i ñ ng v t d ng ña bào ñã chi m ưu th C ð c ñi m c a h th c v t ñ i nguyên sinh: Xu t hi n quy t tr n, chưa có có thân r thơ sơ T o phân b r ng, th c v t ñơn bào chi m ưu th Quy t kh ng l b tiêu di t xu t hi n h t tr n T o l c t o nâu chi m ưu th B ð c ñi m c a h ñ ng v t ñ i nguyên sinh? ð ng v t khơng xương s ng có c lo i chân kh p da gai, tôm phát tri n m nh VINAMATH.COM VINAMATH.COM B) C) D) ðáp án Câu 14 A) B) C) D) ðáp án Câu 15 A) B) C) D) ðáp án Câu 16 A) B) C) D) ðáp án Câu 17 A) B) C) D) ðáp án Câu 18 A) B) C) D) ðáp án Câu 19 A) B) Xu t hi n ñ i di n c a ru t khoang ðã có đ i di n h u h t lồi đ ng v t khơng xương s ng, ñ ng v t nguyên sinh, b t bi n Xu t hi n bò sát thú C ði m gi ng v ñ c ñi m c a s s ng ñ i thái c ñ i nguyên sinh S s ng t p trung ch y u dư i nư c, sinh v t g m vi khu n, t o; th c v t ch y u d ng ñơn bào, đ ng v t có đ i di n c a ngành không xương s ng Chuy n bi n ñ i s ng dư i nư c lên c n Ph c t p hoá t ch c th hoàn thi n phương th c sinh s n Cây h t tr n bò sát phát tri n Th c v t h t kín, sâu b , chim thú phát tri n A T i s s ng ñ i thái c nguyên sinh l i di tích Do nh ng bi n ñ ng l n v ñ a ch t làm phân b l i ñ i l c ñ i dương Do s s ng t p trung ch y u dư i nư c Do v qu ñ t chưa n ñ nh, nhi u l n t o núi phun l a d d i Do th c v t ch y u d ng ñơn bào, ñ ng v t g m đ i di n c a ngành khơng xương s ng D ð i c sinh b t ñ u cách hi n năm kéo dài bao lâu? B t ñ u cách ñây kho ng 2.600 tri u năm, kéo dài kho ng 2.038 tri u năm B t ñ u cách ñây kho ng 3.500 tri u năm, kéo dài kho ng 900 tri u năm B t ñ u cách ñây kho ng 570 tri u năm, kéo dài kho ng 340 tri u năm B t ñ u cách ñây kho ng 220 tri u năm, kéo dài kho ng 150 tri u năm C ð c ñi m n i b t c a s s ng tong ñ i c sinh là: Chuy n bi n ñ i s ng dư i nư c lên c n c a ñ ng v t th c v t ðã có đ i di n h u h t ngành đ ng v t khơng xương s ng, ñ ng v t nguyên sinh, b t bi n S s ng ñã làm bi n ñ i m t ñ t, bi n ñ i thành ph n khí quy n, hình thành sinh quy n Trong gi i th c v t d ng ñơn bào v n chi m ưu th gi i ñ ng v t d ng ña bào ñã chi m ưu th A ð i c sinh cách ñay 570 tri u năm ñư c chia làm: k : (1) k Cambri; (2) k Xilua; (3) k tam ñi p; (4) k Giura k : (1) k th (2) k th k : (1) k tam ñi p; (2) k giura; (3) k ph n tr ng k : (1) k Cambri; (2) k Xilua; (3) k ðêvơn; (4) k than đá; (5) k pecmi D ð i c sinh cách ñây 570 tri u năm, k xilua b t ñ u cách ñây : 490 tri u năm 370 tri u năm VINAMATH.COM VINAMATH.COM C) D) ðáp án Câu 20 A) B) C) D) ðáp án Câu 21 A) B) C) D) ðáp án Câu 22 A) B) C) D) ðáp án Câu 23 A) B) C) D) ðáp án Câu 24 A) B) C) D) ðáp án Câu 25 A) B) C) D) 325 tri u năm 220 tri u năm A ð i c sinh cách ñây 570 tri u năm k cambri b t ñ u cách ñây: 325 tri u năm 220 tri u năm 490 tri u năm 570 tri u năm D ð i c sinh cách ñây 570 tri u năm, k đêvơn cách đây: 490 tri u năm 325 tri u năm 370 tri u năm 570 ti u năm C ð i c sinh cách 570 tri u năm, k than ñá b t ñ u cách ñây: 220 tri u năm 325 tri u năm 370 tri u năm 490 tri u năm B S ki n n i b t nh t ñ i c sinh là: S di chuy n c a sinh v t t dư i nư c lên c n S xu t hi n c a lư ng cư bò sát S hình thành đ y đ ngành đ ng v t không xương s ng Xu t hi n th c v t h t kín A ð c ñi m khí h u ñ a ch t c a k cambri? ð u k ñ t li n b lún, nhi u bi n nh ñư c t o thành, khí h u m, cu i k có đ t t o núi m nh làm n i lên đ i l c l n, khí h u khơ ð a th thay đ i nhi u, bi n ti n vào r i rút ra, nhi u dãy núi l n xu t hi n, phân hố thành khí h u l c đ a khơ hanh khí h u mi n ven bi n m t ð i l c b c hình thành nh ng sa m c l n ð u k khí h u m nóng, cu i k bi n rút lui nhi u, khí h u khơ Khí quy n nhi u CO2 núi l a hoat ñ ng m nh D ð c ñi m khí h u ñ a ch t c a k xilua: ð u k ñ t li n b lún, nhi u bi n nh ñư c t o thành, khí h u m, cu i k có đ t t o núi m nh làm n i lên đ i l c l n, khí h u khơ ð u k khí h u m nóng, cu i k bi n rút lui nhi u, khí h u khơ L c đ a ti p t c nâng cao, khí h u khô l nh N i lên ni u dãy núi l n, s vùng khí h u khơ rõ r t ð a th thay đ i nhi u l n, bi n ti n vào r i rút ra, nhi u dãy núi l n xu t hi n, phân hố thành khí h u l c đ a khơ hanh khí h u mi n ven bi n m t ð i VINAMATH.COM VINAMATH.COM ðáp án Câu 26 A) B) C) D) ðáp án Câu 27 A) B) C) D) ðáp án Câu 28 A) B) C) D) ðáp án Câu 29 A) B) C) D) ðáp án Câu 30 A) l c B c hình thành nh ng sa m c l n A ð c m khí h u ñ a ch t c a k ðêvôn? ð u kì khí h u m nóng, cu i k bi n rút lui nhi u, khí h u khơ l c ñ a ti p t c nâng cao, khí h u khơ l nh N i lên nhi u dãy núi l n, s vùng khí h u khơ rõ r t ð a th thay ñ i nhi u l n, bi n ti n vào r i rút ra, nhi u dãy núi l n xu t hi n, phân hóa thành khí h u l c đ a khơ hanh khí h u mi n ven bi n m t ð i l c B c hình thành nh ng sa m c l n ð u k ñ t li n b lún, nhi u bi n nh ñư c t o thành, khí h u m, cu i k có đ t t o núi m nh làm n i lên ñ i l c l n, khí h u khơ C ð c m khí h u ch t c a k than ñá? ð a th thay ñ i nhi u l n, bi n ti n vào r i rút ra, nhi u dãy núi l n xu t hi n, phân hố thành khí h u l c đ a khơ hanh khí h u mi n ven bi n m t ð i l c B c hình thành nh ng sa m c l n ð u k khí h u nóng m, cu i k bi n rút lui nhi u, khí h u khơ L c đ a ti p t c nâng cao, khí h u khơ l nh N i lên nhi u dãy núi l n, s vùng khí h u khơ rõ r t ð u k ñ t li n b lún, nhi u bi n nh ñư c t o thành, khí h u m, cu i kì có đ t t o núi l a m nh n i lên đ i l c l n, khí h u khơ B ð c m khí h u ñi ch t c a k pecmi? ð a th thay ñ i nhi u l n, bi n ti n vào r i rút ra, nhi u dãy núi l n xu t hi n, phân hoá thành khí h u l c đ a khơ hanh khí h u mi n ven bi n m t ð i l c B c hình thành nh ng sa m c l n ð u k ñ t li n b lún, nhi u bi n nh ñư c t o thành, khí h u m, cu i kì có đ t t o núi l a m nh n i lên ñ i l c l n, khí h u khơ ð u kì khí h u m nóng, cu i k bi n rút lui nhi u, khí h u khơ L c ñ a ti p t c nâng cao, khí h u khơ l nh N i lên nhi u dãy núi l n, s vùng khí h u khơ rõ r t D ð c ñi m c a h th c v t k cambri? Xu t hi n th c v t c n ñ u tiên quy t tr n, chưa có có thân r thơ sơ S s ng t p trung dư i bi n, t o l c t o nâu chi m ưu th Th c v t di cư lên c n hàng lo t, xu t hi n nh ng quy t th c v t đ u tiên có r , thân, có m ch d n bi u bì có l khí Cu i k quy t tr n thay th b i th ch tùng, dương x , m c t c Xu t hi n h t tr n có thân, r , hoa, th tinh không ph thu c vào môi trư ng thích nghi v i khí h u khơ B ð c ñi m c a h th c v t k Xilua? S s ng t p trung dư i bi n, t o l c t o nâu chi m ưu th VINAMATH.COM VINAMATH.COM B) C) D) ðáp án Câu 31 A) B) C) D) ðáp án Câu 32 A) B) C) D) ðáp án Câu 33 A) B) C) D) ðáp án Câu 34 A) B) C) Th c v t di cư lên c n hàng lo t, xu t hi n nh ng quy t th c v t ñ u tiên ñã có r , thân, có m ch d n bi u bì có l khí Cu i k quy t tr n thay th b i th ch tùng, dương x , m c t c Xu t hi n th c v t c n ñ u tiên quy t tr n, chưa có có thân r thơ sơ Xu t hi n h t tr n có thân, r , hoa, th tinh không ph thu c vào môi trư ng thích nghi v i khí h u khơ C ð c ñi m c a h th c v t k ðêvôn? S s ng t p trung dư i bi n, t o l c t o nâu chi m ưu th Xu t hi n th c v t c n ñ u tiên quy t tr n, chưa có có thân r thô sơ Th c v t di cư lên c n hàng lo t, xu t hi n nh ng quy t th c v t ñ u tiên ñã có r , thân, có m ch d n bi u bì có l khí Cu i k quy t tr n thay th b i th ch tùng, dương x , m c t c Xu t hi n h t tr n có thân, r , hoa, th tinh không ph thu c vào mơi trư ng thích nghi v i khí h u khơ C ð c m c a h th c v t k than đá? Hình thành r ng quy t kh ng l , cu i k xu t hi n dương x có h t Xu t hi n th c v t c n ñ u tiên quy t tr n, chưa có có thân r thơ sơ Th c v t di cư lên c n hàng lo t, xu t hi n nh ng quy t th c v t đ u tiên có r , thân, có m ch d n bi u bì có l khí Cu i k quy t tr n thay th b i th ch tùng, dương x , m c t c Xu t hi n h t tr n có thân, r , hoa, th tinh khơng ph thu c vào mơi trư ng thích nghi v i khí h u khơ A ð c ñi m c a h th c v t k Pecmi? Hình thành r ng quy t kh ng l , cu i k xu t hi n dương x có h t Xu t hi n h t tr n có thân, r , hoa, th tinh không ph thu c vào môi trư ng thích nghi v i khí h u khơ Xu t hi n th c v t c n ñ u tiên quy t tr n, chưa có có thân r thơ sơ Th c v t di cư lên c n hàng lo t, xu t hi n nh ng quy t th c v t ñ u tiên ñã có r , thân, có m ch d n bi u bì có l khí Cu i k quy t tr n thay th b i th ch tùng, dương x , m c t c B ð c ñi m c a h ñ ng v t k Cambri? ð ng v t có bị c p tơm, c anh vũ Xu t hi n ñ i di n ñ u tiên c a ñ ng v t xương s ng cá giáp, chưa có hàm ð ng v t khơng xương s ng có c lo i chân kh p da gai Tôm phát tri n m nh va b t di t vào cu i k Cá giáp có hàm thay th cá giáp khơng hàm Cá s n, cá xương v i hàm vây VINAMATH.COM VINAMATH.COM D) ðáp án Câu 35 A) B) C) D) ðáp án Câu 36 A) B) C) D) ðáp án Câu 37 A) B) C) D) ðáp án Câu 38 A) ch n phát tri n Xu t hi n cá ph i cá vây chân Vào lư ng k t cá vây chân xu t hi n b n lư ng cư ( ch nhái) ñ u c ng M t s nhóm ch nhái đ u c ng thích nghi h n v i đ i s ng c n tr thành nh ng bò sát ñ u tiên ðã xu t hi n sâu b bay, côn trùng (gián, chu n chu n, cào cào) B ð c ñi m c a h ñ ng v t k Xilua? ð ng v t không xương s ng có c lo i chân kh p da gai Tôm phát tri n m nh va b t di t vào cu i k Cá giáp có hàm thay th cá giáp không hàm Cá s n, cá xương v i hàm vây ch n phát tri n Xu t hi n cá ph i cá vây chân Vào lư ng k t cá vây chân xu t hi n b n lư ng cư ( ch nhái) ñ u c ng ð ng v t có bị c p tơm, c anh vũ Xu t hi n đ i di n ñ u tiên c a ñ ng v t xương s ng cá giáp, chưa có hàm M t s nhóm ch nhái đ u c ng ñã thích nghi h n v i ñ i s ng c n tr thành nh ng bị sát đ u tiên ðã xu t hi n sâu b bay, côn trùng (gián, chu n chu n, cào cào) C ð c ñi m c a h ñ ng v t k ðêvơn? ð ng v t có bị c p tơm, c anh vũ Xu t hi n đ i di n ñ u tiên c a ñ ng v t xương s ng cá giáp, chưa có hàm M t s nhóm ch nhái đ u c ng thích nghi h n v i đ i s ng c n tr thành nh ng bò sát ñ u tiên ðã xu t hi n sâu b bay, côn trùng (gián, chu n chu n, cào cào) ð ng v t khơng xương s ng có c lo i chân kh p da gai Tôm phát tri n m nh va b t di t vào cu i k Cá giáp có hàm thay th cá giáp không hàm Cá s n, cá xương v i hàm vây ch n phát tri n Xu t hi n cá ph i cá vây chân Vào lư ng k t cá vây chân xu t hi n b n lư ng cư ( ch nhái) ñ u c ng D ð c ñi m c a h ñ ng v t k than đá? Cá giáp có hàm thay th cá giáp không hàm Cá s n, cá xương v i hàm vây ch n phát tri n Xu t hi n cá ph i cá vây chân Vào lư ng k t cá vây chân xu t hi n b n lư ng cư ( ch nhái) ñ u c ng ð ng v t có bị c p tơm, c anh vũ Xu t hi n đ i di n ñ u tiên c a ñ ng v t xương s ng cá giáp, chưa có hàm ð ng v t khơng xương s ng có c lo i chân kh p da gai Tôm phát tri n m nh va b t di t vào cu i k M t s nhóm ch nhái đ u c ng thích nghi h n v i ñ i s ng c n tr thành nh ng bị sát đ u tiên ðã xu t hi n sâu b bay, côn trùng (gián, chu n chu n, cào cào) D S s ng di cư t dư i nư c lên c n vào giai ño n: K Cambri VINAMATH.COM VINAMATH.COM B) C) D) ðáp án Câu 39 A) B) C) D) ðáp án Câu 40 A) B) C) D) ðáp án Câu 41 A) B) C) D) ðáp án Câu 42 A) B) C) D) ðáp án Câu 43 A) B) C) D) ðáp án Câu 44 A) B) C) D) ðáp án Câu 45 A) K ðêvơn K than đá K Xilua D ð ng v t không xương s ng ñ u tiên lên c n là: Cá vây tay Nh n c anh vũ Bị c p tơm B ð ng v t có xương s ng đ u tiên lên c n: ch nhái c ng ñ u Cá vây chân Cá giáp Cá vây tay B Th c v t ñ u tiên lên c n là: Dương x có h t Quy t th c v t Cây h t tr n Quy t tr n D Cây h t tr n ñ u tiên xu t hi n vào k ? Pecmi Xilua ðêvôn Than ñá A Quy t tr n xu t hi n ñ u tiên vào k : Cambri Xilua ðêvôn Than ñá B Quy t th c v t xu t hi n vào k : Cambri Xilua ðêvơn Than đá C Cá giáp chưa có hàm, đ i di n ñ u tiên c a ñ ng v t có xương s ng, xu t hi n ñ u tiên vào k : Cambri VINAMATH.COM VINAMATH.COM B) C) D) ðáp án Câu 46 A) B) C) D) ðáp án Câu 47 A) B) C) D) ðáp án Câu 48 A) B) C) D) ðáp án Câu 49 A) B) C) D) ðáp án Câu 50 A) B) C) D) ðáp án Câu 51 A) B) C) D) ðáp án Xilua ðêvơn Than đá B B n lư ng cư ( ch nhái) ñ u cưng xu t hi n ñ u tiên vào k ? Cambri Xilua ðêvơn Than đá C Nh ng bị sát đ u tiên xu t hi n ñ u tiên vào k : Cambri Xilua ðêvơn Than đá D Bị sát thú có phân hoá thành c a, nanh, hàm xu t hi n ñ u tiên vào k : Pecmi Xilua ðêvơn Than đá A ð i di n đ u tiên c a đ ng v t có xương s ng là: Cá giáp chưa có hàm Cá ph i cá vây chân Bị c p tơm Cá chân kh p da gai A Th c v t di cư lên c n hàng lo t giai ño n: K Cambri K Xilua K ðêvơn K than đá C S s ng t dư i nư c có ñi u ki n di cư lên c n nh : Ho t ñ ng quang h p c a th c v t có di p l c t o oxy phân t làm hình thành l p ozon làm ch n tia t ngo i Sinh kh i l n c a th c v t c n Do bi n ti n vào r i rút nhi u l n, nhi u dãy núi l n xu t hi n, phân hoá thành khí h u l c đ a khơ hanh khí h u mi n bi n m t A, B ñúng A VINAMATH.COM VINAMATH.COM Câu 52 A) B) C) D) ðáp án Câu 53 A) B) C) D) ðáp án Câu 54 A) B) C) D) ðáp án Câu 55 A) B) C) D) ðáp án Câu 56 A) B) C) D) ðáp án Câu 57 A) B) C) D) ðáp án Câu 58 A) B) C) ð ng v t t dư i nư c có u ki n di cư lên c n nh : Ho t ñ ng quang h p c a th c v t có di p l c t o oxy phân t làm hình thành l p ozon làm ch n tia t ngo i Sinh kh i l n c a th c v t c n Do b n lư ng cư ( ch nhái) đ u c ng có kh v a s ng dư i nư c, v a s ng c n A, B -D Tơm phát tri n m nh b t di t giai đo n K Cambri K Xilua K ðêvơn K Pecmi A Quy t tr n b t di t giai đo n: K Cambri K ðêvơn K Xilua K than ñá B ð c ñi m dư i khơng v i k ðêvơn? Nhi u dãy núi l n xu t hi n, phân hố thành l c đ a khí h u khơ hanh khí h u mi n ven bi n m t Quy t tr n ti p t c phát tri n chi m ưu th Cá giáp có hàm thay th cá giáp khơng hàm phát tri n ưu th Xu t hi n cá ph i cá vây chân, v a bơi nư c, v a bò c n B B n lư ng cư ñ u c ng v a s ng dư i nư c v a s ng c n xu hi n vào giai ño n: Cu i K ðêvôn ð u k ðêvôn Cu i K Xilua Cu i k Pecmi A Dương x có h t xu t hi n vào giai đo n: Cu i k ðêvôn ð u k Xilua Cu i k than ñá Cu i k Pecmi C Các r ng quy t kh ng l xu t hi n vào giai ño n: K Xilua K Pecmi K Xilua VINAMATH.COM VINAMATH.COM D) ðáp án Câu 59 A) B) C) D) ðáp án Câu 60 A) B) C) D) ðáp án Câu 61 A) B) C) D) ðáp án Câu 62 A) B) C) D) ðáp án Câu 63 A) B) C) D) ðáp án Câu 64 A) B) K ðêvơn C Trong k than đá, r ng quy t kh ng l b vùi l p do: Do l c ñ a ti p t c nâng cao nên khí h u tr nên khơ l nh N i lên nh ng dãy ní l n, m t s vùng có khí h u khơ rõ r t Quy t kh ng l v n ch thích nghi v i khí h u m nóng nên b t di t Do mưa nhi u nh ng r ng quy t b vùi l p t i ch ho c cu n trôi vùi sâu xu ng ñáy bi n Do bi n ti n vào r i rút nhi u l n n r ng quy t b vùi l p Khơng thíh nghi v i khí h u m nóng c a k than đá B Lí ñã làm cho quy t kh ng l b t di t? Do bi n ti n vào r i rút nhi u l n n r ng quy t b vùi l p Không thíh nghi v i khí h u m nóng c a k than ñá Do l c ñ a ti p t c nâng cao nên khí h u tr nên khô l nh N i lên nh ng dãy ní l n, m t s vùng có khí h u khơ rõ r t Quy t kh ng l v n ch thích nghi v i khí h u m nóng nên b t di t Do mưa nhi u nh ng r ng quy t b vùi l p t i ch ho c cu n trôi vùi sâu xu ng ñáy bi n C Quy t kh ng l b t di t giai ño n? K Pecmi K ðêvơn K Xilua K Xilua A ð c m dư i khơng v i k than ñá? Vào cu i k quy t kh ng l b tiêu di t xu t hi n nh ng h t tr n ñ u tiên Mưa nhi u làm r ng quy t b s t l , vùi l p sau bi n thành nh ng m than ñá Xu t hi n dương x có h t đ m b o cho th c v t phát tán ñ n nh ng vùng khơ M t s nhóm lư ng cư ñ u c ng ñã thíh nghi v i ñ i s ng c n tr thành bị sát đ u tiên A Sinh s n b ng h t ñã thay th th c v t sinh s n b ng bào t do: Th tinh không l thu c vào nư c Phơi đư c b o v h t có ch t d tr ð m b o cho th c v t d phân tán đ n nh ng vùng khơ T t c ñ u ñúng -D Các sâu b bay ñ u tiên chi m lĩnh khơng trung th i kì: K Cambri K Pecmi VINAMATH.COM VINAMATH.COM C) D) ðáp án Câu 65 A) B) C) D) ðáp án Câu 66 A) B) C) D) ðáp án Câu 67 A) B) C) D) ðáp án Câu 68 A) B) C) D) ðáp án Câu 69 A) B) C) D) ðáp án Câu 70 A) K than đá K ðêvơn D Trong ñ i c sinh, sâu b bay giai ño n m i xu t hi n ñã phát tri n r t m nh do: Khơng có k thù th c ăn th c v t phong phú Có k thù th c ăn th c v t phong phú Khơng có k thù th c ăn ñ ng v t phong phú Th c ăn th c v t phong phú A ñ i c sinh, nhóm lư ng cư đ u c ng ñã tr thành nh ng bò sát ñ u tiên, thích nghi h n v i đ i s ng c n b ng cách: ð tr ng có v c ng Ph i tim hoàn thi n Da có v y s ng ch u đư c khí h u khơ T t c đ u -D Chu n chu n, gián b t ñ u xu t hi n giai ño n: K Pecmi K than đá K ðêvơn K tam p B ð c m dư i khơng ph i c a k Pecmi? Bò sát thú xu t hi n, có b phân hố thành c a, nanh, hàm Cây h t tr n ñ u tiên xu t hi n th tinh không l thu c vào nư c nên thích nghi v i khí h u khơ Quy t kh ng l ti p t c phát tri n m nh Bò sát phát tri n nhanh, ña s ăn c , s ăn th t C Trong ñ i c sinh, nguyên nhân d n ñ n s phát tri n ưu th c a nh ng thê ph ac t p v t ch c, hoàn thi n v cách sinh s n do: ði u ki n s ng c n ph c t p dư i nư c nên ch n l c t nhiên ñã d n ñ n két qu Do ñ i c sinh ñã x y nhiêu bi n c khí h u, đ a ch t ph c t p nên ch n l c t nhiên ñã d n ñ n k t qu Do xu t hi n c a nhi u lồi đ ng v t ăn c ăn th t làm cho sinh v t ña d ng ph c t p Do ho t đ ng c a lị phóng x t nhiên làm gia tăng t n s ñ t bi n áp l c ch n l c A Ý nghĩa s di cư th c v t, ñ ng v t t dư i nư c lên c n? Sinh kh i l n c a th c v t c n quang h p c a th c v t có di p l c t o VINAMATH.COM VINAMATH.COM B) C) D) ðáp án Câu 71 A) B) C) D) ðáp án Câu 72 A) B) C) D) ðáp án Câu 73 A) B) C) D) ðáp án oxy phân t làm hình thành l p ozon làm ch n tia t ngo i t o ñi u ki n cho sinh v t phát tri n m t ñ t Thúc ñ y s hình thành dương x có h t bị sát v i c u trúc th ph c t p phương th c sinh s n hoàn thi n Thúc đ y hình thành th c v t h t kín l p thú Do ñi u ki n c n ph c t p dư i nư c nên áp l c ch n l c t nhiên ñã ñ m b o s phát tri n ưu th c a nh ng th ph c t p v t ch c th hoàn thi n phương th c sinh s n D ði u ki n k than ñá ñã làm xu t hi n dương x có h t? Mưa nhi u làm r ng quy t kh ng l b vùi d p Vào cu i k bi n rút lui nhi u, khí h u tr nên khơ hơn, t o ñi u kiên cho s phát tri n c a dương x có h t Khơng b tàn phá b i sâu b bay HÌnh thành nh ng sa m c l n, có nh ng tr n mưa l n xen k v i nh ng kì h n hán kéo dài B ð th c v t ñ ng v t di cư tư bi n lên ñ t li n ñã c n nh ng ñi u ki n nào? Vào cu i k Xilua có đ t t o núi l a m nh làm n i lên ñ i l c l n, khí h u khơ làm xu t hi n nh ng d ng th c v t c n ñ u tiên quy t tr n có thân r thơ sơ S t p trung nhi u di v t h u ñ t li n d n t i s xu t hi n c a n m th c v t d dư ng ñ u tiên Sinh kh i l n c a th c v t c n ho t ñ ng quang h p c a th c v t có di p l c t o oxy phân t làm hình thành l p ozon ch n tia t ngo i t o ñi u ki n cho ñ ng vc t di cư lên c n T t c ñ u ñúng -D ð c ñi m n i b t nh t c a th c v t ñ ng v t đ i c sinh gì? S phát tri n c a th c v t h t tr n bò sát ð ng v t th c v t chinh phuc ñ t li n S xu t hi n phát tri n c a th c v t h t kín, sâu b , thú chim S phát tri n c a quy t th c v t, ch nhái bò sát B VINAMATH.COM ...VINAMATH.COM Câu A) B) C) D) ðáp án Câu A) B) C) D) ðáp án Câu A) B) C) D) ðáp án Câu 10 A) B) C) D) ðáp án Câu 11 A) B) C) D) ðáp án Câu 12 A) B) C) D) ðáp án Câu 13 A) D u hi u ch ng t s s ng ñã phát sinh. .. VINAMATH.COM VINAMATH.COM Câu 52 A) B) C) D) ðáp án Câu 53 A) B) C) D) ðáp án Câu 54 A) B) C) D) ðáp án Câu 55 A) B) C) D) ðáp án Câu 56 A) B) C) D) ðáp án Câu 57 A) B) C) D) ðáp án Câu 58 A) B) C) ð... VINAMATH.COM VINAMATH.COM D) ðáp án Câu 59 A) B) C) D) ðáp án Câu 60 A) B) C) D) ðáp án Câu 61 A) B) C) D) ðáp án Câu 62 A) B) C) D) ðáp án Câu 63 A) B) C) D) ðáp án Câu 64 A) B) K ðêvơn C Trong

Ngày đăng: 20/02/2015, 23:22

Từ khóa liên quan

Tài liệu cùng người dùng

Tài liệu liên quan