0

Tuyển tập 50 đề thi học sinh giỏi môn hóa học 8 (kèm đáp án)

129 73,793 681

Đang tải.... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 03/07/2014, 15:43

Tuyển tập 50 đề thi học sinh giỏi môn hóa học lớp 8 là một bộ đề tuyển chọn các đề thi chất lượng cao, giúp học sinh lớp 8 củng cố và nâng cao kiến thức môn hoá học. Bên dưới mỗi đề được kèm theo đáp án và thang điểm chấm chi tiết không những giúp các thầy cô có căn cứ để hướng dẫn và giảng dạy cho học sinh mà còn giúp cho các em tự học, tự kiểm tra và so sánh đối chiếu kết quả làm bài của mình khi không có sự trợ giúp của các thầy cô giáo. TUYỂN TẬP 50 ĐỀ THI HỌC SINH GIỎI MÔN HÓA HỌC LỚP 8 (kèm đáp án) Tuyển tập 50 đề thi học sinh giỏi môn hóa học lớp 8 là một bộ đề tuyển chọn các đề thi chất lượng cao, giúp học sinh lớp 8 củng cố và nâng cao kiến thức môn hoá học. Bên dưới mỗi đề được kèm theo đáp án và thang điểm chấm chi tiết không những giúp các thầy cô có căn cứ để hướng dẫn và giảng dạy cho học sinh mà còn giúp cho các em tự học, tự kiểm tra và so sánh đối chiếu kết quả làm bài của mình khi không có sự trợ giúp của các thầy cô giáo. Hy vọng bộ đề thi sẽ giúp ích cho các thầy cô trong việc bồi dưỡng HSG và giúp các em học sinh lớp 8 học tập tốt bộ môn hóa học lớp 8. Đề số 1: Câu 1 (2,0 điểm):Lập phương trình hóa học theo các sơ đồ sau: 1/ FeS 2 + O 2 > Fe 2 O 3 + SO 2 2/ KOH + Al 2 (SO 4 ) 3 > K 2 SO 4 + Al(OH) 3 3/ Fe x O y + CO > FeO + CO 2 4/ Al + Fe 3 O 4 > Al 2 O 3 + Fe Câu 2(1,0 điểm): Nguyên tử của một nguyên tố có tổng số các loại hạt là 34, trong đó số hạt mang điện nhiều hơn số hạt không mang điện là 10. Xác định số p, số n, số e của nguyên tử nguyên tố đó. Câu 3 (2,0 điểm): Dẫn từ từ 8,96 lít H 2 (đktc) qua a gam oxit sắt Fe x O y nung nóng. Sau phản ứng được 7,2 gam nước và hỗn hợp A gồm 2 chất rắn nặng 28,4 gam (phản ứng xảy ra hoàn toàn). 1/ Tìm giá trị a? 2/ Lập công thức phân tử của o xit sắt, biết A có chứa 59,155% khối lượng sắt đơn chất. Câu 4: (2,0 điểm) Cho luồng khí hiđro đi qua ống thuỷ tinh chứa 20 g bột đồng (II) oxit ở 400 0 C. Sau phản ứng thu được 16,8 g chất rắn. 1/ Nêu hiện tượng phản ứng xảy ra. 2/Tính thể tích khí hiđro tham gia phản ứng trên ở đktc. Câu 5: (3,0 điểm) Đặt cốc A đựng dung dịch HCl và cốc B đựng dung dịch H 2 SO 4 loãng vào 2 đĩa cân sao cho cân ở vị trí cân bằng. Sau đó làm thí nghiệm như sau: - Cho 11,2 gam Fe vào cốc đựng dung dịch HCl. - Cho m gam Al vào cốc đựng dung dịch H 2 SO 4 . Khi cả Fe và Al đều tan hoàn toàn thấy cân ở vị trí thăng bằng. Tính m? Cho: Fe = 56; Al = 27; Cu = 64; C =12; O = 16 ; Cl = 35,5. 1 TUYỂN TẬP 50 ĐỀ THI HỌC SINH GIỎI MÔN HÓA HỌC LỚP 8 (kèm đáp án) Đáp án: Câu Đáp án Điểm 1(2,0đ) 1) 4FeS 2 + 11O 2 2Fe 2 O 3 + 8 SO 2 2) 6KOH + Al 2 (SO 4 ) 3 3K 2 SO 4 + 2Al(OH) 3 3) Fe x O y + (y-x)CO xFeO + (y-x)CO 2 4) 8Al + 3Fe 3 O 4 4Al 2 O 3 +9Fe 0,5 0,5 0,5 0,5 2(2,0đ) Tổng số hạt bằng 34 ta có: n + p+ e = 34 (1) Số hạt mang điện nhiều hơn hạt không mang điện là 10, ta có: p+e – n = 10 ( 2) mà số p = số e ( 3) Từ (1), (2), (3) ta có: p = e = 11, n = 12 0,5 0,5 0,5 0,5 3 (2,0đ) 1 Số mol H 2 = 0,4 mol Số mol H 2 O = 0,4 mol => số mol oxi là 0,4 mol => m O = 0,4 x 16 = 6,4 gam Vậy a = 28,4 + 6,4 = 34,8 gam 0,5 0,25 0,25 2 Fe x O y + y H 2 x Fe + y H 2 O 0,4mol 0,4mol m Fe = 59,155 x 28,4= 16,8 gam => m O = 34,8 – 16,8 = 18 gam Gọi công thức o xit sắt là: Fe x O y ta có x:y = mFe/56 : mO /16 => x = 3, y = 4 => công thức Fe 3 O 4 0,25 0,25 0,5 4(2,0đ) PTPƯ: CuO + H 2  → C400 0 Cu + H 2 O Nếu phản ứng xảy ra hoàn toàn, lượng Cu thu được g16 80 64.20 = 16,8 > 16 => CuO dư. a, Hiện tượng PƯ: Chất rắn dạng bột CuO có màu đen dần dần chuyển sang màu đỏ (chưa hoàn toàn). b,Đặt x là số mol CuO PƯ, ta có m CR sau PƯ = m Cu + m CuO còn dư = m Cu + (m CuO ban đầu – m CuO PƯ ) 64x + (20-80x) =16,8  16x = 3,2  x= 0,2. n H2 = n CuO = x= 0,2 mol. Vậy: V H2 = 0,2.22,4= 4,48 lít 0,25 0,25 0,5 0,25 0,5 0,25 2 TUYỂN TẬP 50 ĐỀ THI HỌC SINH GIỎI MÔN HÓA HỌC LỚP 8 (kèm đáp án) 5(3,0đ) - n Fe = 56 2,11 = 0,2 mol, n Al = 27 m mol - Khi thêm Fe vào cốc đựng dd HCl (cốc A) có phản ứng: Fe + 2HCl → FeCl 2 +H 2 ↑ 0,2 0,2 - Theo định luật bảo toàn khối lượng, khối lượng cốc đựng HCl tăng thêm: 11,2 - (0,2.2) = 10,8g - Khi thêm Al vào cốc đựng dd H 2 SO 4 có phản ứng: 2Al + 3 H 2 SO 4 → Al 2 (SO 4 ) 3 + 3H 2 ↑ 27 m mol → 2.27 .3 m mol - Khi cho m gam Al vào cốc B, cốc B tăng thêm m - 2. 2.27 .3 m - Để cân thăng bằng, khối lượng ở cốc đựng H 2 SO 4 cũng phải tăng thêm 10,8g. Có: m - 2. 2.27 .3 m = 10,8 - Giải được m = 12,15 (g) 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 Đề số 2: Câu 1( 1,5 điểm): Cho các chất Na, H 2 O, CaCO 3 , KClO 3 ,P và các điều kiện cần thiết. Viết PTHH để điều chế: NaOH, CO 2 , O 2 , H 3 PO 4 Câu 2 ( 1,5 điểm): Giải thích hiện tượng + Cho kim loại kẽm vào dung dịch axit clohiđric + Dẫn luồng khí hiđro đi qua bột đồng ( II) oxit nung nóng Câu 3( 3 điểm): Khi sục 200 g khí sunfuric( SO 3 ) vào 1lít axit sunfuric 17% ( D = 1,12 g/ml) Tính nồng độ phần trăm của dung dịch thu được. Câu 4 ( 4 điểm): Hòa 99,8 g CuSO 4 vào 164 g H 2 O. Làm lạnh dung dịch tới 10 0 C thu được 30 g tinh thể CuSO 4 . 5H 2 O. Biết độ tan của CuSO 4 khan ở 10 0 C là 17,4 g. Xác định xem CuSO 4 . 5H 2 O ban đầu có lẫn tạp chất hay tinh khiết? Tính khối lượng tạp chất nếu có. Đáp án: CÂU ĐÁP ÁN ĐIỂM 3 TUYỂN TẬP 50 ĐỀ THI HỌC SINH GIỎI MÔN HÓA HỌC LỚP 8 (kèm đáp án) Câu 1 ( 1,5 điểm): * Điều chế NaOH 2Na + 2H 2 O → 2NaOH + H 2 * Điều chế CO 2 CaCO 3 → 0t CO 2 + CaO * Điều chế O 2 2KClO 3 → 0t 2KCl + 3O 2 * Điều chế H 3 PO 4 4 P + 5 O 2 → 0t 2P 2 O 5 P 2 O 5 + 3H 2 O → 2H 3 PO 4 ( mỗi PTHH được 0,3 điểm, nếu thiếu điều kiện trừ 0,1 điểm) ( mỗi PTHH được 0,3 điểm, nếu thiếu điều kiện trừ 0,1 điểm) Câu 2 ( 1,5 điểm): + Khi Cho kim loại kẽm vào dung dịch axit clohiđric có chất khí thoát ra do phản ứng Zn + 2HCl → ZnCl 2 + H 2 ↑ + Dẫn luồng khí hiđro đi qua bột đồng ( II) oxit nung nóng, chất rắn màu đen dần chuyển thành màu đỏ của đồng H 2 + CuO → 0t Cu + H 2 O ( rắn, đen) ( rắn, đỏ) 0,5 0,25 0,5 0,25 Câu 3 ( 3,0 điểm): 2 4 â 2 4 3 2 2 dd dd 1000 1,12 1120 17 1120 190,4 100 100 200 2,5 80 1120 190,4 929,6 929,6 2,5 18 H SO H SO d u SO H O H O V D g C g mol g m m m n m n = × = × = = × = × = = = = − = ⇒ = >  SO 3 phản ứng hết PTHH: SO 3 + H 2 O → H 2 SO 4 Theo PTHH: 1 mol 1 mol 2 4 3 2 4 2,5 2,5 98 245 H SO SO H SO mol g n n m = = = × = ( axit sinh ra từ PTHH) + Dung dịch thu được: 2 4 2 4 dd ( ) dd 245 190,4 435,4 200 1120 1320 435,4 % 100% 100% 32,98% 1320 H SO ct H SO g g m C m m m = + = = + = = × = × = 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,5 4 TUYỂN TẬP 50 ĐỀ THI HỌC SINH GIỎI MÔN HÓA HỌC LỚP 8 (kèm đáp án) Câu 4 (4,0 điểm): 4 2 uS .5 160 5.18 250 C O H O g m = + = Gọi khối lượng tạp chất trong CuSO 4 . 5H 2 O ban đầu là x (g) ( nếu không có tập chất thì x =0) - Khi làm lạnh xuống 10 0 C thì khối lượng CuSO 4 . 5H 2 O cong hòa tan là: 99,8 – 30 – x = 69,8 – x ( g) - Trong dung dịch sau khi làm lạnh có: 4 2 uS 160 (69,8 ). 44,672 0,64 250 90 (69,8 ). 164 189,128 0,36 250 C O H O x x x x m m = − = − = − + = − Biết 0 4 (10 ) uS 17,4 khan C C O g T = nên ta có tỉ số: 44,672 0,64 17,4 189,128 0,36 100 20,375 x x x g − = − ⇒ = Vậy CuSO 4 . 5H 2 O có lẫn tpj chất và có khối lượng 20,375 g 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 ĐỀ SỐ 3: Câu 1. (2,0 điểm). Xác định công thức hóa học của A; B; C và viết phương trình hóa học hoàn thành chuỗi biến hóa sau: (ghi rõ điều kiện phản ứng, nếu có) KMnO 4 → A → Fe 3 O 4 → B → H 2 SO 4 → C → HCl Câu 2. (2,0 điểm) Tính khối lượng của hỗn hợp gồm: 4,5.10 23 nguyên tử oxi; 7,5.10 23 phân tử khí cacbonic; 0,12.10 23 phân tử ozon. Câu 3. (1,5 điểm) Xác định lượng muối KCl kết tinh lại khi làm lạnh 604g dung dịch muối KCl bão hòa ở 80 0 C xuống 20 0 C. Cho biết độ tan của KCl ở 80 0 C là 51(g) và ở 20 0 C là 34 (g). Câu 4. (2 điểm) Tổng số hạt proton, nơtron, electron của một nguyên tố X là 40, trong đó số hạt mang điện nhiều hơn số hạt không mang điện là 12. Xác định nguyên tử khối của X, tên gọi của nguyên tố X và vẽ sơ đồ cấu tạo nguyên tử của nguyên tố X. Câu 5. (2,5 điểm) Đồng nitrat bị nhiệt phân huỷ theo sơ đồ phản ứng sau: 5 TUYỂN TẬP 50 ĐỀ THI HỌC SINH GIỎI MÔN HÓA HỌC LỚP 8 (kèm đáp án) Cu(NO 3 ) 2(r) > CuO (r) + NO 2(k) + O 2(k) Nung 15,04 gam Cu(NO 3 ) 2 sau một thời gian thấy còn lại 8,56 gam chất rắn. a, Tính % về khối lượng Cu(NO 3 ) 2 đã bị phân huỷ. b, Tính tỷ khối của hỗn hợp khí thu được đối với H 2 . (Fe=56, Mg=24, C=12, O=16, Na=23, H=1, Al=27; Cu = 64; N = 14; K = 39 ) Đáp án: Câu Đáp án Điểm 1 A là O 2 B : H 2 O C : H 2 0,5 - HS viết đầy đủ phương trình hóa học, ghi đủ điều kiện: 0,25đ/pt - Không cân bằng hoặc thiếu điều kiện phản ứng trừ một nửa số điểm. 2 KMnO 4 o t → K 2 MnO 4 + MnO 2 + O 2 3 Fe + 2 O 2 o t → Fe 3 O 4 Fe 3 O 4 + 4 H 2 o t → 3 Fe + 4 H 2 O SO 3 + H 2 O → H 2 SO 4 H 2 SO 4 loãng + Mg → MgSO 4 + H 2 H 2 + Cl 2 as → 2HCl 1,5 2 (2đ) 2 2 23 23 4,5.10 0,75 0,75 32 24 6.10 O O n mol m gam= = ⇒ = × = 0, 5 2 2 23 23 7,5.10 1,25 1,25 44 55 6.10 CO CO n mol m gam= = ⇒ = × = 0,5 3 3 23 23 0,12.10 0,02 0,02 48 0,96 6.10 O O n mol m gam= = ⇒ = × = 0,5 Khối lượng của hợp chất là: 24 + 55 + 0,96 = 79,96 gam 0,5 3 (1,5đ) Độ tan của KCl ở 80 0 C = 51(g) 604g x(g) ⇒ x = 151 51.604 = 204 (g) Khối lượng chất tan KCl trong 604 gam dung dịch là: 204 (gam) 0,5 Khối lượng nước còn lại là: 604 - 204 = 400 (gam) 0,25 6 TUYỂN TẬP 50 ĐỀ THI HỌC SINH GIỎI MÔN HÓA HỌC LỚP 8 (kèm đáp án) Độ tan của KCl ở 20 0 C = 34 (g) 400(g) H 2 O y (g) ⇒ y= 400.34 100 = 136 (g) Khối lượng chất tan KCl trong 400 gam dung môi H 2 O là 136 (gam) 0,5 Vậy khối lượng KCl kết tinh được khi làm lạnh 604g KCl từ 80 0 C xuống 20 0 C là 204 - 136 = 68 (gam) 0,25 4 (2đ) Gọi số proton trong hạt nhân nguyên tử của nguyên tố X là: p Số nơtron trong hạt nhân nguyên tử của nguyên tố X là: n Lập hệ phương trình:    =− =+ 122 402 np np 0,5 giải ra ta được: p=13, n=14 0,25 Nguyên tử khối của nguyên tố X là: 13+14= 27 0,5 ⇒ Là nguyên tố nhôm, kí hiệu hoá học là Al 0,25 Sơ đồ cấu tạo nguyên tử: +13 0,5 5 (2,5đ) 2Cu(NO 3 ) 2 o t → 2CuO + 4NO 2 + O 2 0,5 Áp dụng định luật bảo toàn khối lượng, ta có: Khối lượng của hỗn hợp khí sau phản ứng = 15,04 - 8,56 = 6,48 (gam) 0,25 Gọi số mol Cu(NO 3 ) 2 tham gia phản ứng là: a mol => m NO 2 + m O 2 = 2a . 46 + a/2 . 32 = 6,48 0,25 => a = 0,06 (mol) Số mol Cu(NO 3 ) 2 tham gia phản ứng là 0,06 mol 0,25 Khối lượng Cu(NO 3 ) 2 tham gia phản ứng là: 0,06 . 188 = 11,28 (gam) 0,25 % Cu(NO 3 ) 2 bị phân huỷ = 11,28 .100 75(%) 15,04 = 0,25 Hỗn hợp khí sau phản ứng gồm: NO 2 : 0,12 (mol) và O 2 : 0,03 (mol) 0,12.46 0,03.32 43,2 0,12 0,03 hh M + = = + 0,5 Tỉ khối của hỗn hợp khí so với H 2 là: 0,25 7 TUYỂN TẬP 50 ĐỀ THI HỌC SINH GIỎI MÔN HÓA HỌC LỚP 8 (kèm đáp án) 2 / 43,2 21,6 2 hh H d = = Đề số 4: Bài 1: (3,5 điểm) Viết các phương trình hóa học theo sơ đồ biến hóa sau (ghi điều kiện phản ứng nếu có) a) KClO 3 → O 2 → P 2 O 5 → H 3 PO 4 b) CaCO 3 → CaO → Ca(OH) 2 Bài 2: (4 điểm) Nung nóng để phân hủy hoàn toàn 632 gam kali pemanganat KMnO 4 . a) Viết phương trình hóa học của phản ứng. b) Tính khối lượng mangandioxit tạo thành sau phản ứng? c) Tính thể tích chất khí sinh ra sau phản ứng (ở đktc)? (O = 16 ; K = 39 ; Mn = 55) Bài 3: (4 điểm) Đốt 9,2 gam Na trong bình chứa 4480 ml oxi (đktc) Hỏi sau phản ứng chất nào còn dư? Dư bao nhiêu gam? (O = 16 ; Na = 23) Bài 4: (3 điểm) Trong hợp chất oxit của lưu huỳnh có chứa 2 gam lưu huỳnh và 3 gam oxi Tìm công thức hóa học đơn giản nhất của hợp chất (O = 16 ; S = 32 ) Bài 5: (2,5 điểm) Em giải thích vì sao sau khi nung nóng một cục đá vôi thì khối lượng nhẹ đi còn khi nung nóng một que đồng thì khối lượng lại nặng thêm? Bài 6: (3 điểm) Đốt cháy hoàn toàn 120 gam than đá (có lẫn tạp chất không cháy). Sau phản ứng thu được 264 gam khí CO 2 Tính tỷ lệ phần trăm về khối lượng tạp chất có trong than đá? (C = 12 ; O = 16) Đáp án: Câu Đáp án Điểm 1 (3,5 điểm) a) 2KClO 3 → o t 2KCl + 3O 2 ↑ 5O 2 + 4P → 2P 2 O 5 P 2 O 5 + 3H 2 O → 2H 3 PO 4 b) CaCO 3 → o t CaO + O 2 ↑ CaO + H 2 O → Ca(OH) 2 (1 điểm) (0,5 điểm) (0,5 điểm) (1 điểm) (0,5 điểm) 8 TUYỂN TẬP 50 ĐỀ THI HỌC SINH GIỎI MÔN HÓA HỌC LỚP 8 (kèm đáp án) 2 (4 điểm) a) 2KMnO 4 → o t K 2 MnO 4 + MnO 2 + O 2 ↑ b) n KMnO 4 = mKMnO 4 : M KMnO 4 = 632 : 158 = 4 (mol) Theo PTHH: Cứ 2 mol KMnO 4 phân hủy tạo 1 mol MnO 2 Vậy 4 mol KMnO 4 phân hủy tạo x mol MnO 2 x = 4 . 1 : 2 = 2 (mol) → Khối lượng MnO 2 tạo thành sau phản ứng là: mMnO 2 = nMnO 2 . MMnO 2 = 2 . 87 = 174 (gam) c) Theo PTHH cứ 2 mol KMnO 4 phân hủy tạo thành 1 mol O 2 Vậy 4 mol KClO 3 phân hủy tạo thành y mol O 2 → y = 4 . 1 : 2 = 2 (mol ) Ở đktc 1 mol chất khí có V = 22,4 lít nên thể tích khí oxi thu được là: VO 2 = nO 2 . 22,4 = 2 . 22,4 = 44,8 (lít) (1 điểm) (0,5 điểm) (0,5 điểm) (0,5 điểm) (0,5 điểm) (0,5 điểm) (0,5 điểm) 3 (4 điểm) 4480 ml = 4,48 lít Ở điều kiện tiêu chuẩn 1 mol chất khí có thể tích bằng 22,4 (lít) → nO 2 = V : 22,4 = 4,48 : 22,4 = 0,2 (mol) nNa = mNa : MNa = 9,2 : 23 = 0,4 (mol) 4Na + O 2 → 2Na 2 O 4 mol 1 mol Lập tỉ lệ: 1 2,0 4 4,0 〈 sau phản ứng chất dư là oxi Ta dựa vào natri để tính Theo PTHH cứ 4 mol Na phản ứng với 1mol O 2 Vậy 0,4 x mol Na phản ứng với x mol O 2 x = 0,4 . 1 : 4 = 0,1 (mol) Số mol oxi còn dư là: 0,2 – 0,1 = 0,1 (mol) Khối lượng oxi còn dư là: mO 2 = nO 2 . MO 2 = 0,1 . 32 = 3,2 (gam) (0,25 điểm) (0,25 điểm) (0,5 điểm) (0,5 điểm) (0,5 điểm) (0,5 điểm) (0,5 điểm) (0,5 điểm) (0,5 điểm) 4 (3 điểm) Hợp chất A có công thức hóa học dạng chung là S x O y (x, y là số nguyên dương) Khối lượng của hợp chất: m A = 2 + 3 = 5 (gam) → thành phần phần trăm về khối lượng các nguyên tố: %S = %40%100. 5 2.100 = %O = %60%100. 5 100.3 = Ta có tỷ lệ: y x = 16 60 : 32 40 = 3 1 Chọn x = 1 và y = 3 thế vào công thức dạng chung ta có công thức hóa học là SO 3 (0,5 điểm) (0,5 điểm) (0,5 điểm) (0,5 điểm) (0,5 điểm) (0,5 điểm) 9 TUYỂN TẬP 50 ĐỀ THI HỌC SINH GIỎI MÔN HÓA HỌC LỚP 8 (kèm đáp án) 5 (2,5 điểm) Khi nung nóng đá vôi CaCO 3 sẽ phân hủy thành CaO và khí CO 2 thoát ra ngoài nên làm cho khối lượng nhẹ đi. CaCO 3 → CaO + CO 2 Còn khi nung nóng một que đồng thì khối lượng lại nặng thêm vì đồng hóa hợp với oxi tạo oxit đồng. 2Cu + O 2 → 2CuO (0,75 điểm) (0,5 điểm) (0,75 điểm) (0,5 điểm) 6 (3 điểm) C + O 2 → CO 2 12 gam 44 gam x gam 264 gam → x = 264 . 12 : 44 = 72 (gam) Khối lượng tạp chất có trong than đá là: mtc = mtđ - mC = 120 – 72 = 48 (gam) % tạp chất có trong than đá là: %tc = %100 120 100.48 = 40% (0,5 điểm) (1 điểm) (0,5 điểm) (1 điểm) Đề số 5: Bài 1: (2,5 điểm) Hoàn thành các phương trình phản ứng sau: 1. Fe 2 O 3 + CO → 2. AgNO 3 + Al → Al(NO 3 ) 3 + … 3. HCl + CaCO 3 → CaCl 2 + H 2 O + … 4. C 4 H 10 + O 2 → CO 2 + H 2 O 5. NaOH + Fe 2 (SO 4 ) 3 → Fe(OH) 3 + Na 2 SO 4 . 6. FeS 2 + O 2 → Fe 2 O 3 + SO 2 7. KOH + Al 2 (SO 4 ) 3 → K 2 SO 4 + Al(OH) 3 8. CH 4 + O 2 + H 2 O → CO 2 + H 2 9. Al + Fe 3 O 4 → Al 2 O 3 + Fe 10. Fe x O y + CO → FeO + CO 2 Bài 2: (2,5 điểm) Đặt cốc A đựng dung dịch HCl và cốc B đựng dung dịch H 2 SO 4 loãng vào 2 đĩa cân sao cho cân ở vị trí cân bằng. Sau đó làm thí nghiệm như sau: - Cho 11,2g Fe vào cốc đựng dung dịch HCl. - Cho m gam Al vào cốc đựng dung dịch H 2 SO 4 . Khi cả Fe và Al đều tan hoàn toàn thấy cân ở vị trí thăng bằng. Tính m? Bài 3: (2,5 điểm) Cho luồng khí hiđro đi qua ống thuỷ tinh chứa 20 g bột đồng (II) oxit ở 400 0 C. Sau phản ứng thu được 16,8 g chất rắn. a) Nêu hiện tượng phản ứng xảy ra. b) Tính thể tích khí hiđro tham gia phản ứng trên ở đktc. Bài 4: (2,5 điểm) 10 [...]... 0 ,50 0 ,50 0 ,50 3O2 a 3a (74,5) 22,4 122,5 + 2 K2MnO4 + b b 197 1 58 2.1 58 a b b 74,5 = 197 + 87 122,5 2.1 58 2.1 58 0,25 0,25 + MnO2 0 ,50 + O2 b b 87 22,4 2.1 58 + 2 0 ,50 0 ,50 TUYN TP 50 THI HC SINH GII MễN HểA HC LP 8 (kốm ỏp ỏn) a 122,5(197 + 87 ) = 1, 78 b 2.1 58. 74,5 3a b a 22,4 : 22,4 = 3 4.43 2 2 b 0 ,50 0 ,50 ======================================== s 15: Cõu 1 (2,0 im) Xỏc nh cụng thc húa hc ca... l 11,2 2,4 = 8, 8 0,25 0,2 0,2 0,2 0,1 0,1 0,1 0,1 0,2 21 TUYN TP 50 THI HC SINH GII MễN HểA HC LP 8 (kốm ỏp ỏn) g 0,1 S mol Cu l 8, 8 : 64 = 1,375 mol 0,1 Theo PTHH (2) nCuO = nCu = 0,1375 mol 0,2 => Khi lng oxit l: 0,1375 80 = 11g trỏi vi gi thit l 12 gam oxit Vy Mg cũn d sau phn ng (1) x 0,2 Gi khi lng Mg d l x => S mol Mg d l: 24 8, 8 x => Khi lng Cu l 8, 8 x => S mol Cu l 64 8, 8 x Theo PTHH(2)... 2 K2MnO4 + b b 197 1 58 2.1 58 a b b 74,5 = 197 + 87 122,5 2.1 58 2.1 58 a 122,5(197 + 87 ) = 1, 78 b 2.1 58. 74,5 3a b a 22,4 : 22,4 = 3 4.43 2 2 b + MnO2 0 ,50 + O2 b b 87 22,4 2.1 58 + 2 0 ,50 0 ,50 0 ,50 0 ,50 s 6: Cõu 1 ( 2,0 ): a Viờt PTHH thc hiờn nhng biờn ụi hoa hoc sau ( Ghi ro iờu kiờn- nờu co): S (1) SO2 (2) SO3 (3) H2SO4 (4) CuSO4 b Tụng sụ hat trong nguyờn t nguyờn tụ X la 58 Sụ hat mang iờn nhiờu... 5. 18 = 250 g Gi khi lng tp cht trong CuSO4 5H2O ban u l x (g) ( nu khụng cú tp cht thỡ x =0) - Khi lm lnh xung 100C thỡ khi lng CuSO4 5H2O cong hũa tan l: 99 ,8 30 x = 69 ,8 x ( g) - Trong dung dch sau khi lm lnh cú: 160 = 44, 672 0, 64 x m CuSO4 250 90 m H2O = (69 ,8 x) 250 + 164 = 189 ,1 28 0,36 x = 17, 4 g nờn ta cú t s: Bit T CuSO = (69 ,8 x) 4 khan (100 C ) 44, 672 0, 64 x 17, 4 = 189 ,1 28 0,36... lng Cu thu c 80 = 16 g 16 ,8 > 16 => CuO d Hin tng P: Cht rn dng bt CuO cú mu en dn dn chuyn sang mu (cha hon ton) 0,25 0,25 0,25 11 TUYN TP 50 THI HC SINH GII MễN HểA HC LP 8 (kốm ỏp ỏn) t x l s mol CuO P, ta cú mCR sau P = mCu + mCuO cũn d 0 ,50 = mCu + (mCuO ban u mCuO P) 64x + (20 -80 x) =16 ,8 16x = 3,2 x= 0,2 0 ,50 nH2 = nCuO= x= 0,2 mol Vy: VH2= 0,2.22,4= 4, 48 lớt 0 ,50 Bi 4: (2,5 im) 2KClO3 ... Theo PTHH(2) : n CuO = n Cu = 64 (8, 8 x) .80 (8, 8 x).5 Khi lng CuO l : m CuO = = 64 4 x Theo PTHH(3) : n MgO = n Mg = 24 x 5.x => m MgO = 40 = 24 3 (8, 8 x).5 5.x Theo bi ra ta cú phng trỡnh: + = 12 4 3 0,2 0,1 0,1 0,1 0,1 0,2 Gii phng trỡnh tỡm c x = 2,4 Vy khi lng Mg d l 0,2 2,4 g 0,1 Khi lng Mg ban u l 2,4 + 2,4 = 4 ,8 g 0,1 Khi lng Cu trong hn hp ban u l 11,2 4 ,8 = 6,4 g =============================================================... thu c 16 ,8 > 16 => CuO d Hin tng P: Cht rn dng bt CuO cú mu en dn dn chuyn sang mu (cha hon ton) t x l s mol CuO P, ta cú mCR sau P = mCu + mCuO cũn d = mCu + (mCuO ban u mCuO P) 64x + (20 -80 x) =16 ,8 16x = 3,2 x= 0,2 nH2 = nCuO= x= 0,2 mol Vy: VH2= 0,2.22,4= 4, 48 lớt Bi 4: (2,5 im) 2KClO3 a 122,5 2KMnO4 2KCl + 32 0,25 0 ,50 0 ,50 0 ,50 3O2 a 3a (74,5) 22,4 122,5 + 2 K2MnO4 + b b 197 1 58 2.1 58 a b... + 2MnCl2 + 8H2O + 5Cl2 c) 10Al + 36HNO3 10Al(NO3)3 +18H2O + 3N2 d) FexOy + yH2 xFe + yH2O Câu 2 (2,5im) im 0,5 0,5 0,5 0,5 ỏp ỏn Số mol H2 = 0,4 mol a/=> số mol oxi im 0,5đ nguyên tử là 0,4 mol Số mol nớc 0,4 mol => mO = 0,4 x16 = 6,4 gam 0,5đ Vậy m = 28, 4 + 6,4 = 34 ,8 gam 0,25đ FexOy +y H2 xFe+ y H2O 0,4mol 0,4mol b/ mFe = 59,155 x 28, 4= 16 ,8 gam =>Khối lợng oxi là mO = 34 ,8 16 ,8 = 18 gam Gọi công... 233y (a) 80 Theo PTHH (1) ta cú: n H O = n CuO = x mol 2 Theo PTHH (2) ta cú: n H O = n PbO = ymol x + y = 0,005 => y = 0,05 x (b) Thay (b) vo (a) giai ra ta cú x = 0,041; y = 0,00935mol 2 m CuO = 0,041 .80 = 3,252 gam => %m CuO = 3,52 100% = 59 ,88 % 5,43 m PbO = 0,00935.233 = 2,1 785 5 => % m PbO = 2,1 785 5 100% = 40,12% 5,43 0,25 im 0,25 im 0,25 im 0,2 im Vy % theo khi lng ca CuO v PbO l 59 ,88 %; 40,12%... + 3CO2 12 3AgNO3 + Al Al(NO3)3 + 3Ag 13 2HCl + CaCO3 CaCl2 + H2O + CO2 14 2C4H10 + 13O2 8CO2 + 10H2O 15 6NaOH + Fe2(SO4)3 2Fe(OH)3 + 3Na2SO4 16 4FeS2 + 11O2 2Fe2O3 + 8 SO2 31 TUYN TP 50 THI HC SINH GII MễN HểA HC LP 8 (kốm ỏp ỏn) 17 6KOH + Al2(SO4)3 3K2SO4 + 2Al(OH)3 18 2CH4 + O2 + 2H2O 2CO2 + 6H2 19 8Al + 3Fe3O4 4Al2O3 +9Fe 20 FexOy + (y-x)CO xFeO + (y-x)CO2 Bi 2: (2,5 im) - nFe= 11,2 = . TUYỂN TẬP 50 ĐỀ THI HỌC SINH GIỎI MÔN HÓA HỌC LỚP 8 (kèm đáp án) Tuyển tập 50 đề thi học sinh giỏi môn hóa học lớp 8 là một bộ đề tuyển chọn các đề thi chất lượng cao, giúp học sinh lớp 8 củng. 0,25 7 TUYỂN TẬP 50 ĐỀ THI HỌC SINH GIỎI MÔN HÓA HỌC LỚP 8 (kèm đáp án) 2 / 43,2 21,6 2 hh H d = = Đề số 4: Bài 1: (3,5 điểm) Viết các phương trình hóa học theo sơ đồ biến hóa sau (ghi điều. thức hóa học của muối là CaSO 4 .2H 2 O 1 điểm 0,75 điểm 0,25 điểm 18 TUYỂN TẬP 50 ĐỀ THI HỌC SINH GIỎI MÔN HÓA HỌC LỚP 8 (kèm đáp án) 4 PTHH: 4Al + 3O 2 2Al 2 O 3 Số mol Al: 2 Al O 32,4 21 ,504 n
- Xem thêm -

Xem thêm: Tuyển tập 50 đề thi học sinh giỏi môn hóa học 8 (kèm đáp án), Tuyển tập 50 đề thi học sinh giỏi môn hóa học 8 (kèm đáp án),

Từ khóa liên quan