Tuyển tập 50 đề thi học sinh giỏi môn Hóa học lớp 9 (có đáp án chi tiết)

266 7.1K 28
Tuyển tập 50 đề thi học sinh giỏi môn Hóa học lớp 9 (có đáp án chi tiết)

Đang tải... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Thông tin tài liệu

Sở Giáo dục đào tạo hoá D B S bỏo danh . Kỳ thi học sinh giỏi CP tỉnh Nm hc: 2014-2015 Mụn thi: HểA HC Lp -THCS Ngy thi: 25/03/2015 Thi gian: 150 phỳt (khụng k thi gian giao ) thi ny cú 10 cõu, gm 02 trang Cõu 1: (2 im) 1. Cú th coi st t oxit l hn hp cú cựng s mol ca FeO v Fe2O3 c khụng? Ti sao? 2. Tớnh s nguyờn t hoc phõn t cú 1cm3 khớ CO2( ktc), 1cm3 H2O 40C v 1cm3 nhụm. Cõu 2: (2 im) 1. Khi bp than ang chỏy, nu nhiu nc vo thỡ bp s tt cũn nu rc mt chỳt nc vo thỡ bp than bựng chỏy lờn. Em hóy vit cỏc phng trỡnh húa hc gii thớch hin tng trờn. 2. Tớnh lng tinh th Na2SO4.10H2O cn cho vo 100 ml dung dch Na2SO4 8% (d=1,07 gam/ml) lng cht tan dung dch tng lờn gp ụi. Cõu 3: (2 im) 1. Hn hp X gm O2 v O3 cú t so vi H2 l d. t chỏy hon ton lớt hn hp Y gm CO v H2 cn 0,4 lớt hn hp X. Bit t ca Y so vi H2 bng 7,5 v cỏc th tớch khớ o cựng iu kin nhit , ỏp sut. Tớnh d. 2. Cú mt hn hp mui NH4HCO3, NaHCO3, Ca(HCO3)2. Khi nung 48,8 gam hn hp ú n lng khụng i, thu c 16,2 gam bó rn. Ch húa bó rn vi dung dch HCl ly d, thu c 2,24 lớt khớ (kc). Tớnh % lng ca NH4HCO3 hn hp. Cõu 4: (2 im) Cho hn hp A gm Al v Fe3O4 cú lng 114,4 gam. Thc hin phn ng nhit nhụm n phn ng hon ton c cht rn B. Chia B thnh phn bng nhau: - Phn 1: cho td vi dd H2SO4 loóng, d thu c 10,08 l khớ (ktc). - Phn 2: cho td vi dd NaOH d, thy cũn 36,80 g cht khụng tan. a) Vit cỏc phng trỡnh húa hc. b) Tớnh % lng ca Al, Fe3O4 hn hp A. Cõu 5: (2 im) 1. Hon thnh cỏc phng trỡnh húa hc theo s (mi mi tờn ng vi mt phng trỡnh húa hc): Tinh bt glucoz ru etylic axit axetic natri axetat metan 2. Sau lm thớ nghim, cỏc mu kim loi natri tha nu cho vo thựng rỏc thỡ rt gõy chỏy n. Ngi ta thng hy cỏc mu kim loi ny bng cỏch ngõm cn. Em hóy vit cỏc phng trỡnh húa hc gii thớch vic lm ny. Cõu 6: (2 im) Hn hp A gm KClO3, Ca(ClO2)2, Ca(ClO3)2, CaCl2 v KCl nng 83,68 gam. Nhit phõn hon ton A ta thu c cht rn B gm CaCl2, KCl v 17,472 lớt khớ ( ktc). Cho cht rn B tỏc dng vi 360 ml dung dch K2CO3 0,5M (va ) thu c kt ta C v dung dch D. Lng KCl dung dch D nhiu gp 22/3 ln lng KCl cú A. Tớnh % lng KClO3 cú A. Cõu 7: (2 im) 1. t chỏy hp cht hu c A cho khớ CO2 v H2O. T hi ca A so vi H2 l 28. a) Tỡm cụng thc phõn t ca A b) Vit PTHH xy trựng hp A ng vi cỏc cụng thc cu to cha ni ụi ca A 2. Trong quỏ trỡnh tng hp CH3COOC2H5 t CH3COOH v C2H5OH ngi ta phi cho vo mt lng H2SO4 c. Hóy cho bit vai trũ ca H2SO4 c phn ng ny. Cõu 8: (2 im) Trn m1 gam mt ru n chc vi m2 gam mt axit n chc ri chia hn hp lm phn bng - Cho phn tỏc dng ht vi Na thy thoỏt 3,36 lớt H2(ktc) - t chỏy hon ton phn thu c 39,6 gam CO2 - un núng phn vi H2SO4 c thỡ thu c 10,2 gam este. Hiu sut phn ng este húa l 100%. t chỏy 5,1 gam este thỡ thu c 11 gam CO2 v 4,5 gam H2O. a) Xỏc nh cụng thc phõn t ca ru v axit. b) Tớnh m1 v m2. Cõu 9: (2 im) Hn hp khớ X gm 0,09 mol C2H2 ; 0,15 mol CH4 v 0,2 mol H2. Nung núng hn hp khớ X vi xỳc tỏc Ni ( th tớch Ni khụng ỏng k ) thu c hn hp Y gm cht khớ. Cho hn hp Y qua dung dch Brụm d thu c hn hp khớ A cú lng mol phõn t trung bỡnh (MA) bng 16. Khi lng bỡnh ng dung dch Brụm tng 0,82 gam. Tớnh s mol mi cht A. Cõu 10: (2 im) a) Hóy tỡm cỏch tỏch ly tng kim loi riờng bit hn hp rn gm: Na2CO3, BaCO3, MgCO3. b) Trong phũng thớ nghim thng iu ch CO2 t CaCO3 v dung dch HCl, ú CO2 cú ln mt ớt khớ hiroclorua v hi nc. Lm th no cú CO2 tinh khit. Cho bit: H =1; C = 12; N = 14; O = 16; Na = 23; Mg = 24; Al = 27; Cl = 35,5; K = 39; Ca = 40; Fe = 56; Cu = 64; Br = 80; Ba = 137. Chỳ ý: - Thớ sinh khụng c s dng bng tun hon cỏc nguyờn t húa hc. - Giỏm th khụng gii thớch gỡ thờm. Sở Giáo dục đào tạo hoá D B HNG DN CHM Kỳ thi học sinh giỏi CP tỉnh Nm hc: 2014-015 Mụn thi: HểA HC Lp -THCS Ngy thi: 25/03/2015 STT Cõu (2 im) Ni dung 1. V hỡnh thc cụng thc Fe3O4 cú th vit thnh FeO.Fe2O3, nhng khụng th xem Fe3O4 nh hn hp oxit FeO v Fe2O3 cựng s mol. Vỡ hn hp FeO v Fe2O3 khụng cú mt s tớnh cht ca Fe3O4 nh khụng cú t tớnh, . 2. S phõn t khớ cú 1cm3 khớ ktc bng 6.10 23 = 2,68.1022 phõn t 10 .22,4 S phõn t H2O cú 1cm3 nc bng 6.10 23 = 3,3.1022 phõn t ( Vỡ 40C lng riờng ca nc l 18 g/cm3) S nguyờn t nhụm cú 1cm3 nhụm bng 2,7 6.10 23 = 6.1022 phõn t ( Vỡ lng riờng ca nhụm l 2,7 gam/cm3) 27 1. t0 - Bp than chỏy c ch yu l phn ng: C + O2 CO2 - Nu nc nhiu vo thỡ nhit gim lm cho phn ng khụng xy ra. im 1,00 0,25 0,25 0,50 0,25 0,25 Cõu (2 im) t - Nu rc mt chỳt nc, thỡ xy phn ng: C + H2O CO + H2 Cỏc khớ CO v H2 u l cỏc khớ d chỏy, ú thy ngn la bựng chỏy lờn: t0 t0 CO + 1/2O2 CO2; H2 + 1/2O2 H2O 2. . =0,06 mol. nNa2SO4 = 100(ml).1,07(gam/ml). 100 142 Mun cho lng mui dung dch tng lờn gp ụi thỡ ta cng cn phi thờm 0,06 mol Na2SO4.10H2O hay 0,06.322 = 19,32 gam, 1. 0,25 0,25 0,25 0,25 0,50 - - Hn hp X: M hhX =2d ; VhhX =0,4 lit - Hn hp Y: VCO +VH =1 VCO =0,5 => => V[O ] = V =0,5 28V +2V =1.7,5.2=15 H CO H2 VO +VO =0,4 32+48 => => VO =VO =0,2 => d=d hhX/ = . =20 H2 2 2VO2 +3VO3 =1 Cõu (2 im) 2. Ký hiu: NH4HCO3: x mol; NaHCO3: y mol; Ca(HCO3)2: z mol. - Khi nung: t0 NH4HCO3 NH3 +CO2 +H2O x x x x t0 2NaHCO3 Na2CO3 + CO2 +H2O y 0,5y 0,5y 0,5y t0 Ca(HCO3)2 CaCO3 + CO2 +H2O z z z z t0 CaCO3 CaO + CO2 z z z - Cht rn tỏc dng HCl: t0 Na2CO3 + 2HCl 2NaCl + CO2 + H2O 0,25 0,25 0,50 0,25 0,5y 0,5y t0 CaO + 2HCl CaCl2 + H2O Z _ Theo phng trỡnh v bi ta cú h phng trỡnh: 79x+84y+162z=48,8 x=0,2 79x+31y+106z=48,8-16,2=32,6 => y=0,2 0x+0,5y+0z=2,24/22,4=0,1 z=0,1 0,2.79 => %NH HCO3 = .100%=32,38% 48,8 Cõu (2 im) Cõu (2 im) Cõu (2 im) 8Al + 3Fe3O4 4Al2O3 + 9Fe (1) => B: Al2O3, Fe v Ald( huc Fe3O4d ). + Td vi dd H2SO4: Fe + H2SO4 FeSO4 + H2 (2) Al2O3 + 3H2SO4 Al2(SO4)3 + 3H2O (3) Cú th cú: Fe3O4 + 4H2SO4 FeSO4 + Fe2(SO4)3 + 4H2O (4) 2Al + 3H2SO4 Al2(SO4)3 + 3H2 (5) + Td vi dd NaOH: 2NaAlO2 + H2O (6) Al2O3 + 2NaOH 2Al + 2NaOH + 2H2O 2NaAlO2 + 3H2 (7) P hon ton ( h = 100%) + Gi s Al ht =>sp: Fe3O4 d huc ht, Al2O3, Fe => mi phn: 10,08 =0,45 mol (trong trng hp tng quỏt nFe 0,45mol), nFe = 22,4 mFe O = 36,80,45.56 = 11,6 gam, mAl O = 114,4/2 36,8 = 20,4 gam 20,4 => hh u: mAl =2. 27.2. = 21,6 gam Al hay 18,88%; 81,12% 102 Fe3O4. 36,08 + Gi s Al d => sp: Al d, Al2O3, Fe => nFe = =0,64mol >0,45 mol 56 => vụ lý. 1. phng trỡnh húa hc 2. - Nu cho vo thựng rỏc, gp nc s xy phn ng: Na + HOH NaOH + 1/2H2 Phn ng ny rt mónh lit. Nhit t phn ng ny cú th to mi la t chỏy thựng rỏc, gõy hon. - Khi cho vo cn thỡ phn ng xy ờm du, khụng gõy hon: Na + C2H5OH C2H5OH + 1/2H2 n O2 = 0,78 mol. 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 1,00 0,25 0,25 0,25 0,25 to KClO to Ca(ClO3 )2 o t 83,68 gam A Ca(ClO2 )2 CaCl KCl ( A ) KCl + O2 (1) CaCl2 + 3O2 (2) CaCl2 + 2O2 (3) 0,50 CaCl KCl ( A ) 123 h2 B p dng nh lut bo ton lng ta cú: mA = mB + m O 0,25 mB = 83,68 32ì0,78 = 58,72 gam. Cho cht rn B tỏc dng vi 0,18 mol K2CO3 CaCl2 + K CO3 CaCO3 + 2KCl 0,36 mol hn hp D Hn hp B 0,18 0,18 KCl KCl (B) (B) m KCl ( B) = m B m CaCl2 (B) m KCl ( D ) = m KCl (B) + m KCl ( pt 4) = 58,72 0,18 ì111 = 38,74 gam 0,25 0,25 = 38,74 + 0,36 ì 74,5 = 65,56 gam 3 m KCl ( D ) = ì 65,56 = 8,94 gam 22 22 m KCl ( A ) = m KCl pt (1) = m KCl (B) m KCl (A) = 38,74 8,94 = 29,8 gam. Theo phn ng (1): m KClO3 29,8 = ì 122,5 = 49 gam. 74,5 49 ì100 = 58,55%. 83,68 1. Da vo sn phm chỏy, ta thy phõn t A cha cỏc nguyờn t C, H v cú th cú O t CTPT ca A l CxHyOz MA = 12x + y + 16z = 28.2 = 56 * Khi z = => 12x + y = 56 > Nghim thớch hp l : x = 4, y = CTPT ca A l: C4H8 * Khi z = => 12x + y = 40 Nghim thớch hp l: x = 3, y = CTPT ca A l C3H4O * Khi z = => 12x + y = 24 Khụng cú nghim no tha 2. vai trũ: - xỳc tỏc - hỳt nc nhn to nhiu este a) Khi t chỏy 5,1 gam este to ra: 0,25 0,25 0,25 %m KClO3 ( A ) = Cõu (2 im) Cõu (2 im) 0,25 0,25 0,25 0,25 0,50 0,50 11 = 0,25 mol CO2 => mC = 0,025.12 = gam 44 4,5 = 0,25 mol H2O => mH = 0,5 gam 18 => mO = 5,1 - - 0,5 = 1,6 gam. Gi cụng thc ca este l CxHyOz, ta cú 0,5 1,6 x:y:z= : : = 0,25 : 0,5 : 0,1 = : 10 : 12 16 Vy cụng thc n gin nht ca este l C5H10O2 v cựng ng thi l cụng thc phõn t ( vỡ este to thnh t axit n chc v ru n chc) Mt khỏc ta bit este l ng phõn chc ca axit => Khi vit di dng axit ta c C4H9COOH, vi gc C4H9- l gc no, iu ú chng t este phi c to thnh t axit no v ru no t cụng thc ca axit v ru ln lt l CnH2n + 1COOH v CmH2m + 1OH. Cỏc PTHH 2CnH2n + 1COOH + 2Na 2CnH2n + 1COONa + H2 (1) 2CmH2m + 1ONa + H2 2CmH2m + 1OH + 2Na (2) (3n + 1) to CnH2n + 1COOH + (n + 1)CO2 + (m + 1)H2O O2 (3) 3m to mCO2 + (m + 1)H2O CmH2m + 1OH + O2 (4) (5) 0,25 0,25 SO4 , CnH2n + 1COOH + CmH2m + 1OH H CnH2n + 1COOCmH2m + 1+ H2O CnH2n + 1COOCmH2m + 1+ 3(m + n) + to (n + m +1)CO2+(n + m + O2 1)H2O (6) Gi a, b l s mol ca ru v axit, ta cú 3,36 Theo (1), (2) ta cú: a + b = 2nH2 = = 0,3 (I) 22,4 39,6 Theo (3), (4): am + b(n + 1) = nCO2 = = 0,9 (II) 44 Theo cụng thc phõn t ca este: n + m = -1 = nguyờn t C (III) 10,2 = 0,1 mol v vỡ hiu sut 100% nờn cú trng hp Vỡ s mol este = 102 xy ra: Hoc s mol ru = 0,1 mol hoc s mol axit = 0,1 mol Trng hp 1: S mol ru = 0,1 mol => a = 0,1, b = 0,2 th vo (II) ta c m + 2n = Kt hp vi (III) ta tỡm c nghim l n = 3, m = Trng hp 2: S mol axit = 0,1 mol => b = 0,1, a = 0,2 th vo (II) ta c 2m + n = Kt hp vi (III) ta tỡm c nghim l m = 4, n = Vy cú cp nghim tha ru CH3OH ; axit C3H7COOH V ru C4H9OH ; axit HCOOH b) Tớnh m1, m2 Vi cp nghim th nht: CH3OH thỡ m1 = 0,1.3.32 = 9,6 gam 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 C3H7COOH thỡ m2 = 0,2.3.88 = 52,8 gam Vi cp nghim th hai: C4H9OH thỡ m1 = 0,2.3.74 = 44,4 gam HCOOH thỡ m2 = 0,1.3.46 = 13,8 gam t C2H2 + H2 a C2H4 + H2 b C2H4 a a t b (1) C2H6 (2) 0,25 0,25 0,25 b Gi a, b l s mol C2H2, C2H4 phn ng (1) v (2). Hn hp Y gm CH4 : 0,15 mol ; C2H2: (0,09 a ) mol ; C2H4 : (a b) mol; C2H6 : b mol; H2 d: 0,2 (a+b) mol Cõu (2 im) C2H4 + Br2 C2H4Br2 C2H2 d + 2Br2 C2H2Br4 Theo gi thit: mC2 H + mC2 H = 0,82 gam (3) (4) 28(a b) +26(0,09- a) = 0,82 14b a = 0,76 (I) 0,25 0,25 0,25 Hn hp A gm CH4: 0,15 mol ; C2H6 : b mol v H2 d : 0,2 ( a+b) mol 30b + 16.0,15 + ( 0, a b ) = 16 b + 0,15 + 0, a b 2b + a = 0,2 (II) Gii h (I, II ); suy a = 0,08 mol ; b = 0,06 mol Vy: nCH = 0,15 mol ; nC2 H = 0,06 mol v nHdu2 = 0,06 mol Theo ra: 0,25 0,50 a) Hũa tan hn hp vo nc, lc dung dch Na2CO3. Cho dung dch Na2CO3 tỏc dng vi dung dch HCl va , sau ú cụ cn dung dch ri in phõn núng chy Na Na2CO3 + 2HCl 2NaCl + CO2 + H2O ủpnc 2NaCl 2Na + Cl2 Cõu 10 (2 im) - Hũa tan hn hp rn BaCO3, MgCO3 HCl va dung dch cha MgCl2 v BaCl2 BaCO3 + 2HCl BaCl2 + CO2 + H2O MgCO3 + 2HCl MgCl2 + CO2 + H2O - Thờm dung dch Ba(OH)2 d vo dung dch sau phn ng Mg(OH)2 MgCl2 + Ba(OH)2 BaCl2 + Mg(OH)2 - Lc kt ta hũa tan vo axit HCl. Cụ cn dung dch thu c mui khan MgCl2 ri in phõn núng chy kim loi Mg. Mg(OH)2 + 2HCl MgCl2 + 2H2O 0,25 0,25 0,25 ủpnc MgCl2 Mg + Cl2 - Cho dung dch cũn li sau lc kt ta Mg(OH)2 tỏc dng vi HCl va . C cn ta c mui khan BaCl2 ri in phõn núng chy Ba. ủpnc 0,25 BaCl2 Ba + Cl2 b) u tiờn cho hn hp khớ i qua bỡnh ng dung dch NaHCO3 loi b HCl, sau ú cho i qua dung dch H2SO4 c loi b hi nc ta thu c CO2 tinh khit: 0,50 Phng trỡnh phn ng: NaHCO3 + HCl NaCl + CO2 + H2O Chỳ ý: Hc sinh lm cỏch khỏc ỳng chm im ti a. 0,50 PHềNG GIO DC V O TO THNH PH VNG TU K THI CHN HC SINH GII LP NM HC 2013 2014 Ngy thi: 02/01/2014 CHNH THC MễN THI: HểA HC Thi gian lm bi: 120 phỳt Bi 1:(5,0 im)Xỏc nh cỏc cht A, B, C, D v vit phng trỡnh hoỏ hc hon thnh s sau: C t A B A D Bit rng A l thnh phn chớnh ca ỏ phn; B l khớ dựng np cho cỏc bỡnh chachỏy. Bi 2: (5,0 im) a)Cú cht dng bt: Cu, Al, Fe, S v Ag. Hóy nờu cỏch phõn bit tng cht cú cỏc cht th cn thit. b) Trờn da cõn cc ng dung dch HCl (A) v H2SO4 loóng (B) cho cõn thng bng. Cho 25g CaCO3 vo cc HCl v a (g) nhụm vo cc H2SO4. Khi P hon ton thy cõn thng bng. Tỡm a. Bi 3: (5,0 im) a) Khi cho khớ clo tan vo nc thu c dung dch A. Lỳc u A lm mt mu qu tớm, ớt lõu sau thỡ lm qu tớm húa . Gii thớch hin tng v vit PTHH (nu cú). b) Nguyờn t Rto hp cht khớ vi hiro dng RH3, ú cú 8,82% lng hiro. Lp CTHH oxit cao nht ca R. Bi 4: (5,0 im) a)VitPTHH t chỏy cựng mol mi cht sau: CxHy; CnH2n; CnH2n+2; CnH2n-6. b)t ht 6g mt hp cht hu c X (cha C, H v O) oxi d. Sau phn ng, dn hn hp sn phm ln lt qua bỡnh (1) cha P2O5 v bỡnh (2) cha CaO (u ly d) thỡ lng bỡnh (1) tng 3,6g cũn bỡnh (2) tng 8,8g. Xỏc nh cụng thc phõn t v vit cụng thc cu to ca X, bit t X vi nit oxit l 2. + Cho:Al = 27; Ag = 108; C = 12; Fe = 56; S = 32; K = 39; Zn = 65; Mg = 24; P = 31;Ca = 40; N = 14; Na = 23; Cl = 35,5. + HS khụng c s dng ti liu. -Ht---------------------------------------------H v tờn thớ sinh: .Ch ký giỏm th 1: S bỏo danh: S bỏo danh: . Cõu 6: Vỡ ch cú mt hiro cacbon tỏc dng c vi ddBr2 mt cht ankan v mt cht cú k liờn kt . CTTQ : CmH2m + (t A) v CnH2n+2 -2k ( t B) Ta cú nX =0,14 ; nbrom = 0,2 nA = 0,04 ( khớ bay ) , nB = 0,14 0,04 = 0,1 mol Pt p : CnH2n+2 -2k + kBr2 CnH2n+2 -2kBr2k 0,2 0,2 k 0,2 Suy : = 0,1 k = ( B cú liờn kt cú dng CnH2n k + O2 + O2 CmH2m + mCO2 v : CnH2n -2 nCO2 0,04 0,04m (mol) 0,1 0,1n (mol) 2CO2 + Ca(OH)2 Ca(HCO3)2 2a a ( t) a (mol) CO2 + Ca(OH)2 CaCO3 + H2O (0,29 a) (0,29 a ) (mol) Ca(HCO3)2 + Ba(OH)2 BaCO3 + CaCO3 + 2H2O a a a (mol) Phng trỡnh biu din lng ca cỏc kt ta : 0,29.100 + 197a = 46,73 a = 0,09 mol Ta cú : 0,1n + 0,04 m = 0,38 n = 3,8 0,4m Vỡ A v B l cỏc hirocacbon khớ nờn ch s C n,m Z+ v n,m Bin lun : m n / / / Vy hai hiro cacbon l : C2H6 v C3H4 C2H6 cú cu to : CH3 CH3 C3H4 cú cu to mch h : CH2=C=CH2 v CHCCH3 --------------Ht--------------- Sở giáo dục đào tạo gia lai Kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 chuyên Năm học 2007-2008 Đề thức Môn thi : hóa học (Chuyên) Thời gian làm bài: 150 phút (không kể thời gian phát đề) Bài 1: (1 điểm) Bằng cách tách riêng muối hỗn hợp rắn gồm: Amoniclorua, bariclorua, magieclorua. Viết phơng trình hoá học phản ứng xảy ra. Bài 2: (1,5 điểm) Viết phơng trình hóa học thực d y chuyển hóa sau : (1) (2) (3) (4) (5) (6) X O n X Ca(XO2 )2 n X(OH)n XCl n X(NO3 )n X Bài 3: (2 điểm) (A) hỗn hợp Zn Cu đợc chia làm hai phần nhau: - Phần I: Hòa tan dung dịch HCl d lại gam chất rắn. - Phần II: Thêm vào gam Cu đợc hỗn hợp (B) phần trăm theo khối lợng Zn (B) nhỏ so với (A) 33,33%. Biết ngâm (B) vào dung dịch NaOH (d) đến phản ứng kết thúc thể tích khí hiđro thoát vợt 0,6 lít đo điều kiện tiêu chuẩn. Tìm phần trăm khối lợng Cu (A). Bài 4: (1,25 điểm) Có hợp chất hữu A, B, C có phân tử khối 46 (đvC) biết: A. Phản ứng đợc với kim loại Natri Natri hiđroxit B. Phản ứng đợc với kim loại Natri, không phản ứng với Natri hiđroxit. C. Không phản ứng đợc với kim loại Natri. H y xác định công thức cấu tạo của: A, B, C Bài 5: (1,25 điểm) Hỗn hợp khí A (gồm CO O2) có khối lợng mol 30,8 gam. Bật tia lửa điện để đốt cháy hoàn toàn hỗn hợp A thu đợc hỗn hợp khí B. Tính thành phần phần trăm theo thể tích khí hỗn hợp B. Bài 6: (1 điểm) Cho 40 gam kim loại Canxi vào lít nớc nguyên chất thu đợc gam chất rắn? Biết độ tan Ca(OH)2 điều kiện thí nghiệm 0,15 gam, giả sử không bị thất thoát nớc bay hơi. Bài 7: (2 điểm) Đốt cháy hoàn toàn 2,24 lít hỗn hợp khí điều kiện tiêu chuẩn gồm hai hiđrocacbon phân tử có số nguyên tử cacbon, lợng khí oxi vừa đủ. Sản phẩm cháy cho hấp thụ hoàn toàn lần lợt vào bình đựng H2SO4 đặc dung dịch KOH khối lợng bình đựng H2SO4 đặc tăng thêm 2,7gam, bình đựng dung dịch KOH tăng thêm 8,8 gam. a. Xác định công thức phân tử hai hiđrocacbon hỗn hợp. b. Tính thành phần phần trăm theo thể tích hiđrocacbon. -----hết----Ghi chú: Thí sinh đợc sử dụng bảng tuần hoàn nguyên tố hóa học Họ tên thí sinh: , số báo danh: , phòng: . Chữ ký giám thị số 1: , Chữ ký giám thị số 2: S TUYN CHN CC THI HC SINH GII GIA LAI Thi gian : 150 phỳt / -------------------------------------------------- thi HSG Tnh Gia Lai Nm hc 1999-2000. Vũng Cõu1 (2): 1- n mũn kim loi l gỡ ? Yu t no nh hng n s n mũn kim loi ? Mi yu t hóy nờu mt vớ d minh ho. Cho cõy inh st vo cc Cc 1: Cha nc ct Cc 2: Cha nc t nhiờn un sụi ngui Cc 3: Cha nc t nhiờn Cõy inh st cc no b n mũn nhanh hn ? Gii thớch ? 3- Cho mu Zn vo cc : Cc : Cha dung dch HCl loóng Cc 2: Cha dung dch HCl loóng cú thờm vi git CuSO4 So sanh tc thoỏt khớ H2 trng hp trờn, vit phng trỡnh phn ng xy ra. Cõu 2(2): Cho nguyờn t A, B . Bit A nhúm I, B cú cụng thc oxit cao nht l B2O7 1. Nguyờn t B nhúm no bng HTTH cỏc nguyờn t hoỏ hc. 2. Nguyờn t B l gỡ ? Cho bit c A v B chu k 2,3 hoc 4. B l phi kim. 3. Ly 3,1 gam oxit ca A tỏc dng vi 100g dung dch HB 3,65% to mui. A,B l nguyờn t gỡ ? ( bit H l hiro) Cõu 3(2): Vit cỏc ptp xy theo ỳng trỡnh t: 1. Sc khớ CO2 t t vo dung dch Ba(OH)2 2. Cho tng git dung dch Na2CO3 vo dung dch HCl 3. Cho tng git dung dch HCl vo dung dch Na2CO3 4. Cho tng git NaOH vo dung dch AlCl3 Cõu 4(2): Ho tan 34,2 gam hn hp oxit Fe2O3 v Al2O3 vo lớt dung dch HCl 2M. Sau phn ng HCl d 25% so vi lng ban u. Dung dch A to thnh cho tỏc dng vi dung dch NaOH 1m cho kt ta to thnh va t lng nht. 1. Vit cỏc phng trỡnh phn ng xy 2. Tớnh lng ca mi oxit hn hp ban u. 3. Tớnh th tớch ca dung dch NaOH ó dựng. Cõu5 (2): kh hon ton 24 gam oxit kim loi cn 10,08 lớt H2 ( ktc). Ly lng kim loi sinh ho tan hon ton vo dung dch H2SO4 loóng d, thy cú 6,72 lớt H2 ( ktc). 1. Xỏc nh hoỏ tr ca kim loi oxit v mui to thnh ho tan vo dung dch H2SO4 loóng. 2. Xỏc nh cụng thc ca oxit. ---------------------- S thi HSG Tnh Gia Lai Nm hc 2000-2001. Vũng Cõu 1(2) : 1- Phõn bún hoỏ hc l gỡ ? Cú my loi phõn bún hoỏ hc chớnh ? Mi loi hóy cho vớ d minh ho 2- Nờu tỏc dng ch yu ca mi phõn bún hoỏ hc i vi cõy trng 3- Nhng phõn m thng dựng : Urờ CO(NH2)2 , Amoninitrat NH4NO3 , Amoniclorua NH4Cl, Amụnisunfat : (NH4)2SO4. a) Loi phõn m no tụta nht ? Tớnh hm lng m (%N) mi loi ? b) Hóy gii thớch ti khụng trn vụi vo phõn m bún rung, cõy trng ? Cõu 2(2) : Hon thnh phn ng theo s sau : + D3 + D1 + D2 A1 A2 A3 (4) M (3) (2) M (1) + E3 + E1 + E2 B1 B2 B3 M (7) (5) (6) Cho bit : A1 l oxit kim loi A : A thuc chu k 4, phõn nhúm chớnh nhúm II bng HTTH B1 l oxit phi kim B; B cú hoỏ tr cao nht i vi oxi l 4, cho oxyt ú tỏc dng vi KOH s to mt mui cú lng phõn t l 138 vC. Cõu (2) : Hóy lp biu thc tng quỏt tớnh nng % v nng mol pha trn cỏc dung dch sau: 1. Phi trn dung dch HCl cú nng x(M) vi dung dch HCl cú nng y(M) theo t l th tớch nh th no c dung dch HCl cú nng z(M) ? Bit x < z < y 2. Phi trn dung dch HCl cú nng x(%) vi dung dch HCl cú nng y(%) theo t l lng nh th no c dung dch HCl cú nng z(%) ? Bit x% < z% < y% 3. Trong trng hp trờn, cỏch lp biu thc ca trng hp no l chớnh xỏc hn . Vỡ ? Cõu 4(2) : Ta cú mt mui sunfat ngm nc RSO4.nH2O. 800C thỡ cú 53,6gam cũn 250C thỡ cú 23gam mui ny tan ti a 100gam nc ( tớnh theo mui khan RSO4). Nu ta lm lnh 25 gam dung dch bóo ho mui ny t 800C 250C thỡ cú 8,9 gam tinh th mui sunfat ngm nc kt tinh. Xỏc nh cụng thc ca mui dng hirat, cho bit n cú th cú mt cỏc giỏ tr 5,7,9 Cõu 5(2): A l hn hp hai mui cacbonat trung ho ca kim loi phõn nhúm chớnh nhúm I v kim loi phõn nhúm chớnh nhúm II. Ho tan hon ton 18 gam hn hp A bng 300ml dung dch HCl va thỡ thu c 3,36 lớt khớ H2 ( ktc) v mt dung dch B. 1/ Cụ cn dung dch B thỡ thu c bao nhiờu gam mui khan. 2/ Tớnh nng mol/l ca dung dch HCl ó dựng 3/ Nu t l mol ca mui cacbonat kim loi hoỏ tr I v mui cacbonat kim loi hoỏ tr II hn hp l :1. Hóy tỡm cụng thc hai mui. Bit rng cỏc phn ng xy hon ton. -------------------------------- thi HSG Tnh Gia Lai Nm hc 2000-2001. Vũng S Cõu 1(2,25) : 1/ Vit cỏc phng trỡnh phn ng thc hin dóy chuyn hoỏ sau õy ( mi mi tờn l mt phn ng): Al2O3 Al (1) (2 ) (3) NaAlO2 (4) Al(OH)3 (5) (6) AlCl3 (7) 2/ Vit phng trỡnh phn ng v nờu hin tng xy cho trng hp sau : a. Cho git dung dch AlCl3 vo dung dch NaOH (d ) b. Cho git dung dch NaOH vo dung dch AlCl3 ( d) Cõu 2(1,5) : Cho thit b dựng iu ch v thu khớ X t Y v Z nh sau: Z X (b) H2O Z X Y XXXXX XXXXX Y (a) XXXXX XXXXX 1/ Thit b (a) dựng iu ch v thu khớ cú tớnh cht gỡ ? 2/ Thit b (b) dựng iu ch v thu khớ cú tớnh cht gỡ ? 3/ Khi Z l dung dch HCl, khớ X l cht no cỏc khớ sau : Cl2, H2, CO2 ( xột cho tng thit b ). Chn Y cho phự hp vi cỏc trng hp ó xột, vit phng trỡnh phn ng xy ra. Cõu (2 ) : Cho 9,4 gam mt oxit M2O tan hon ton 100ml dung dch HCl 1M. Cụ cn dung dch sau phn ng thỡ thu c 13,05 gam phn rn khan. Kim loi M l kim loi no ? ( Cho M ch cú hoỏ tr I ) Cõu4 (2,25 ) : Thnh phn ca mt loi nc khoỏng c ghi nh sau : HCO3 SO4 = Ca (Na v K) Mg Thnh phn Cl mg/l 1420 366 288 60 ? 24 1/ Nu nc khoỏng khụng cú K thỡ hm lng Na l bao nhiờu ? 2/ Nu nc khoỏng trờn khụng cú Na thỡ hm lng ca K l bao nhiờu ? 3/ Nu nc khoỏng trờn cú c K,Na thỡ hm lng ca hai kim loi khong bao nhiờu ? 4/ Cụ cn lớt nc khoỏng trờn thỡ lng bó rn khan thu c l bao nhiờu gam ? Cõu 5(2) : Cho phn ng xy dung dch Na2CO3 tỏc dng vi dung dch CuSO4 : Na2CO3 + CuSO4 + H2O Cux(CO3)y(OH)z + CO2 + Na2SO4 1/ Cõn bng phn ng trờn. 2/ Cho thnh phn % v lng ca cỏc hp phn kt ta l : Hp phn Cu = CO3 OH % 57,66 27,03 15,31 Hóy xỏc nh cụng thc n gin nht ( cng l cụng thc phõn t ) ca kt ta. 3/ Tớnh th tớch dung dch Na2CO3 0,5M cn dựng phn ng va vi 30ml dung dch CuSO4 0,4M theo phn ng trờn. ------------------- S thi HSG Tnh Gia Lai Nm hc 2001-2002. Vũng Cõu ( 2): 1/ Lm th no tỏch KCl qung sinvinit ( sinvinit l hn hp gm ch yu cú KCl v NaCl). Cho bit : Nhit 200C 500C 1000C tan ca NaCl 35,8 gam 37,5 gam 39,1 gam tan ca KCl 34,7 gam 48,3 gam 56,6 gam 2. Cho bit nng ca dung dch KAl(SO4)2 bóo ho 20 C l 5,66%. a) Tớnh tan ca KAl(SO4)2 200C b) Ly m (gam) dung dch bóo ho ca KAl(SO4)2 200C em un núng bay bt 200 gam nc, phn cũn li c lm lnh ti 200C. Hi cú bao nhiờu gam tinh th phốn KAl(SO4)2.12H2O kt tinh ? Cõu (3): 1/ Cho khớ CO2 sc vo bỡnh ng dung dch nc vụi cha n mol Ca(OH)2 . Tỡm s mol ca CO2 bỡnh luụn luụn cú mt lng kt ta tỏch dung dch. V th biu din s mol ca kt ta CaCO3 ph thuc vo s mol ca CO2. 2/ Cho 10 lớt hn hp khớ ( ktc) gm N2 v CO2 i qua lớt dung dch Ca(OH)2 0,02M thu c gam kt ta. Hóy xỏc nh % theo th tớch ca CO2 hn hp. Cõu ( 2,75): 1/ Hn hp X cha CO2, CO, H2 cú % th tớch tng ng l a, b, c ; phn trm lng tng ng a b c ; y = ; z = . Hi x, y, z cú tr s ln hn hay nh hn 1. l a, b, c . t x = a b c 2/ Mt kim loi X cú hoỏ tr n. Nu % lng ca kim loi ú mui cacbonat l 40% thỡ % lng ca kim loi ú mui photphat l bao nhiờu ? Tng hay gim ? iu ú cú ỳng vi mi kim loi khụng ? Gii thớch ? Cõu (1,0): Ho tan hon ton 23,8 gam hn hp gm mui cacbonat ca kim loi hoỏ tr I v mui cacbonat ca kim loai hoỏ tr II dung dch HCl d to thnh 0,2 mol khớ. em cục cn dung dch sau phn ng thỡ thu c bao nhiờu gam mui khan ? Cõu ( 1,25 ): R,X,Y l cỏc kim loi hoỏ tr II. Khi lng nguyờn t tng ng l x,r,y (vC). Nhỳng kim loi R cựng lng vo hai dung dch mui nitrat ca X v Y. Khi s mol ca mui nitrat ca R dung dch bng thỡ lng th nht gim a% v th hai tng b% ( Gi s tt c kim loi X v Y bỏm vo R ). Tớnh r theo x, y, a, b. thi HSG Tnh Gia Lai Nm hc 2001-2002. Vũng S Cõu 1( 2): 1/ Cú th s dng phn ng hoỏ hc gỡ so sỏnh hot ng hoỏ hc ca cỏc phi kim ? Ly vớ d minh ho 2/ Cho phn ng sau : Cl2 + 2KBr 2KCl + Br2 Phn ng dựng chng t Cl2 hot ng hoỏ hc mnh hn Br2. Khi cho 50gam nc Cl2 vo dung dch cú cha 5,95 g KBr. Sau phn ng xy hon ton, cụ cn dung dch thỡ thu c 4,17 gam mui khan. a)Tớnh nng % ca nc Cl2 b) Tớnh thnh phn ca mui khan sau nung. ( Gi s Cl2 phn ng vi nc khụng ỏng k ) Cõu ( 1,5 ) : Cho kim loi Pt cú mt lp kim loi A trờn b mt. Nhỳng kim loi ny vo mui nitrat ca kim loi B cú d, sau phn ng hon ton lng ca kim loi tng lờn. Nhỳng tip kim loi thu c ú vo dung dch mui nitrat ca kim loai C cú d, sau phn ng hon ton thỡ lng cu dung dch cha mui ca kim loi C tng lờn .(Cho bit kim loi b y u bỏm vo Pt v cỏc kim loi u cú hoỏ tr II ) 1/ So sỏnh hot ng hoỏ hc ca cỏc kim loi A,B,C 2/ So sỏnh lng mol ca A,B,C 3/ Chn trng hp c th cho A,B,C. Cõu ( 2,5 ) : 1/ Hon thnh dóy chuyn hoỏ sau õy: Fe2O3 G + CO + CO + H2O A t0 H t0 +E B + CO t0 D +S t0 E + O2 t0 F + O2 t0,xt G F 2/ Hóy nhn bit cỏc l mt nhón cha cỏc dung dch sau : Na2CO3 , Na2CO3, Na2SO4, NaHCO3, Ba(HCO3)2 , Pb(NO3)2. Cõu (2) : Trn V1 lớt khớ A vi V2 lớt khớ B c hn hp X. Nung núng hn hp X iu kin thớch hp ph ng xy hon ton theo dng sau : A + B AB ( khớ ) Cho lng riờng ca khớ A l d1 v ca khớ B l d2 (n v g/l) 1/ Lp biu thc tớnh lng riờng ca hn hp X theo d1,d2,V1,V2. 2/ Lp biu thc tớnh lng riờng ca hn hp khớ bỡnh sau nung theo d1,d2,V1,V2 Cõu ( 2) : Cho lng kim loi M ho tan ht mt dung dch HNO3 c núng thỡ thu c 1,344 lớt khớ NO2 ( ktc) v dung dch A. Cụ cn dung dch A thu c 8,08 gam mui kt tinh B. Ho tan hon ton lng B vo nc, ri cho t t dung dch NaOH vo cho n kt ta hon ton, nhit phõn kt ta thu c thỡ cú 1,6 gam cht rn C nguyờn cht to thnh. Hóy xỏc nh kim loi M, cụng thc phõn t ca cht rn C v mui B. --------------------------------- S thi HSG Tnh Gia Lai Nm hc 2002-2003. Vũng Cõu ( 2) : Bit rng dựng dung dch NaOH v dung dch H2SO4 c thỡ cú th tỏch c N2 hn hp vi tng khớ sau : a) HCl; b) H2S ; c) SO2 ; d) CO2 ; e) Cl2 ; g) hi nc. Gii thớch v vit phng trỡnh phn ng nu cú ? Cõu ( 2) : Bng sau õy cho kim loi W , X, Y, Z ( khụng phi l kớ hiu hoỏ hc ) tỏc dng vi HCl loóng v vi nc. Kim loi Phn ng vi HCl loóng Phn ng vi nc W Sinh H2 mt cỏch chm chp Khụng phn ng X Sinh H2 mt cỏch nhanh chúng. Dung dch Cú phn ng nhit cao, sinh H2 núng lờn Y Khụng phn ng Khụng phn ng Z Sinh H2 mt cỏch nhanh chúng. Dung dch Cú phn ng nhit thng, sinh núng lờn H2 a) Mụ t cỏch the H2 mt cỏch nhanh chúng. b) Sp xp cỏc kim loi trờn theo chiu hot ng gim dn. Cỏc kim loi ú cú th l kim loi no s cỏc kim loi sau õy : Au, Mg, Ca, Sn, Pb, Fe, Na, Hg, K. Cõu ( 2) : Ba nguyờn t kim loi A,B,C ln lt cú hoỏ tr x,yz ; lng nguyờn t ln lt cú t l 12 :1 : 3. Khi trn 0,006 mol A,B,C theo t l mol 1:3:2 thỡ c hn hp cú lng 1,89 gam. a) Xỏc nh lng nguyờn t ca A,B,C; tờn ca cỏc nguyờn t ; hoỏ tr x,y,z v % lng tng ng ca chỳng hn hp. b) Sp xp A,B,C theo chiu hot ng ca kim loi tng dn. Cõu ( 2) : Hn hp B gm 0,306 gam Al ; 2,376 gam Ag ; v 3,726 ga, Pb . Cho hn hp B vo dung dch Cu(NO3)2 . Sau phn ng kt thỳc thu c 6,046 gam cht rn D. Tớnh % v lng ca cỏc cht rn D. Cõu ( 2) : Mt hp cht X to bi nguyờn t A v B , lng phõn t 76 vC. Bit A,B cú hoỏ tr cao nht cỏc oxit ln lt l nO, mO v cú hoỏ tr hp cht khớ vi hiro l nH, mH thoó cỏc iu kin : nO = nH v mO = 3mH . Hóy thit lp cụng thc phõn t ca X. Bit rng X : nguyờn t A cú hoỏ tr cao nht v B cú hoỏ tr thp nht. ---------------------------- thi HSG Tnh Gia Lai Nm hc 2002-2003. Vũng S Cõu 1(2): 1/ Phỏt biu sau õy cú ỳng cho mi trng hp hay khụng ? Ly vớ d minh ho a) Oxit axit l oxit ca cỏc phi kim b) Oxit ca cỏc nguyờn t phi kim l oxit axit c) Mui axit l mui m gc axit cũn hyro d) Mui trung l mui m gc axit khụng cũn hyro e) Hyroxyt l hp cht cú tớnh baz f) Mui ca axit yu tan c dung dch ca axit mnh hn. 2/ Ly vớ d minh ho cho trng hp sau : Dung dch mui A tỏc dng vi mui B to c kt ta C v khớ D. Cõu 2(2) : 1/ Vit cỏc phowng trỡnh phn ng xy cho dóy chuyn hoỏ sau : Cu H2SO4 t NaOH ? A Ag B t0 C O2 xt,t0 D H2O B Na2CO3 E CO2 2/ Nhn bit l dung dch mt nhón sau õy : Al2(SO4)3 , NaOH ( khụng dựng thờm cht khỏc ) Cõu 3(2): Cho dung dch A : 200ml HCl 1M v dung dch B : 100ml hn hp gm K2CO3 1M v KHCO3 0,5M. Kt qu cú ging trng hp sau khụng ? a) Cho rt t t A vo B b) Cho rt t t B vo A c) Cho nhanh B vo A Cõu 4(2) : 1/ Vit phng trỡnh phn ng xy theo th t u tiờn sc khớ CO2 t t vo dung dch cha hn hp NaOH v Ba(OH)2 n d. 2/ Khi sc t t 8,96 lớt khớ CO2 ( ktc) vo V (lớt) dung dch cú cha NaOH 1M v Ba(OH)2 0,5M thỡ thy cú 19,7 gam kt ta to thnh. Tớnh V. Cõu 5(2) : Cho m (gam) Fe tỏc dng vi O2 nhit cao mt thi gian thu c 4,32 gam phn rn A. Ho tan hon ton lng A trờn dung dch HNO3 d. Sau phn ng kt thỳc cú 0,448 lớt mt khớ NO bay ( ktc) v mt dung dch B ch cú mt mui. Gi s A gm Fe, Fe2O3: 1/ Hóy xỏc nh m 2/ Tớnh th tớch dung dch HCl ó phn ng 3/ Cú th s dng lng axit HNO3 2M ớt hn theo kt qu cõu ho tan ht lng A trờn hay khụng ? ----------------- S thi HSG tnh Gia Lai Nm hc 2003-2004. Vũng Cõu (2): 1/ Hóy nờu cỏc phng phỏp chớnh iu ch axit ? Cho vớ d minh ho. 2/ Cho cỏc phn ng sau : A+B C+D+E C+FD C+GH+I D+GK+I H+L+EK Chn cỏc cht A, B, C, D, E, F, G, H, I, K thớc hp. Vit v cõn bng cỏc phng trỡnh phn ng ó xy ra. Bit chỳng u l kớ hiu ca cỏc cht vụ c cn tỡm v A l mt oxit ca st. Cõu (2): 1/ Thi khớ CO2 t t vo dung dch nc vụi vi d. Ly dung dch sau phn ng un núng nh. Hóy nờu hin tng quan sỏt c. Vit phng trỡnh phn ng xy ra. 2/ Cú bn l mt nhón ng riờng bit dung dch : HCl , H2SO4, BaCl2 , Na2CO3 . Hóy nhn bit l no ng dung dch gỡ m khụng c dựng thờm bt k cht no khỏc. Cõu 3(3): 1/ Cn bao nhiờu gam SO3 ho tan vo dung dch H2SO4 50% iu ch c 100 gam dung dch H2SO4 79% ? 2/ Cn bao nhiờu lớt dung dch HNO3 40% ( d = 1,25 g/ml) v dung dch HNO3 10% ( d = 1,06 g/ml) pha ch thnh lớt dung dch HNO3 15% ( d = 1,08 g/ml) ? 3/ 200C, ngi ta cho 20 kg KNO3 vo bỡnh ng 80kg dung dch KNO3 25% ri khuy u cho n kt thỳc ho tan, c mt dung dch A. Hóy tớnh nng phn trm ( C%) ca dung dch A. Bit tan ca KNO3 nhit trờn l 42 gam Cõu 4(3) : Kh hon ton 11,6 gam mt oxit ca kim loi R bng khớ CO ( d ) nhit cao. Kt thỳc phn ng thu c kim loi R v 11,2 lớt hn hp khớ A nng 17,2 gam. Ho tan ht lng kim loi thu c trờn bng dung dch H2SO4 10% va , thu c 3,36 lớt khớ H2 thoỏt v dung dch B. a/ Vit cỏc phng trỡnh phn ng xy ra. b/ Xỏc nh cụng thc oxyt kim loi R c/ Tớnh nng % ca dung dch B ( Bit cỏc phn ng hon ton, cỏc th tớch khớ o iu kin tiờu chun ) ---------------------------------- thi HSG Tnh Gia Lai Nm hc 2003-2004. Vũng2 S Cõu 1(2): Ho tan hon ton oxit FexOy dung dch H2SO4 c núng, thu c dung dch A1 cú cha mui st (III) v khớ B1 khụng mu, mựi xc, gõy ho. a) Cho khớ B1 ln lt tỏc dng vi dung dch NaOH ; dung dch K2CO3 ( bit rng axit tng ng ca B1 mnh hn axit tng ng ca CO2 ). Vit phng trỡnh phn ng xy ra. b) Cho dung dch A1 tỏc dng vi NaOH d, lc kt ta ri nung núng khụng khớ n lng khụng i c cht rn A2. Vit phng trỡnh phn ng xy ra. Cõu 2(2) : Hon thnh cỏc phng trỡnh phn ng : A A1 A2 X X B X B1 X B2 Bit X l mui clorua ca kim loi hoỏ tr I v 0,93125 gam X sau quỏ trỡnh in phõn núng chy hon ton, thu c 0,14 (lớt) khớ iu kin tiờu chun. Cõu 3(2): Cho 49,03 gam dung dch HCl 29,78% vo bỡnh cha 53,2 gam mt kim loi hoỏ tr I, sau phn ng hon ton, cho bc hi cn thn iu kin khụng cú khụng khớ thu c mt bó rn. Xỏc nh kim loi cỏc trng hp sau: a) Bó rn l mt cht cú lng 67,4 gam b) Bó rn l hn hp hai cht cú lng 99,92 gam c) Bó rn l hn hp ba cht cú lng 99,92 gam. Cõu 4(2) : Chia 15 gam hn hp Mg v Al thnh hai phn bng nhau: Thớ nghim 1: Phn I cho vo 600ml dung dch HCl nng x(M) thu c khớ A v dung dch B, cụ cn dung dch B thu c 27,9 gam mui khan. Thớ nghim 2: Phn II cho vo 800ml dung dch HCl cú nng x(M) lm tng t thu c 32,55 gam mui khan. Tớnh VH ( ktc) thớ nghim ; tr s x ; phn trm (%) lng ca mi kim loi hn hp ban u. Cho hiu sut cỏc phn ng 100%. Cõu 5(2): Kh a (gam) mt oxyt st bng b (gam) hyro thỡ lng ca sn phm khớ to thnh vt quỏ lng Hyro cn dựng kh hon ton l 64 gam. Khi kh a (gam) oxit st ú bng b (gam) CO thỡ thu c 12 gam kim loi. Hóy xỏc nh xem oxyt no ó b kh , bit rng tỏc dng vi CO nú ó b kh hon ton n st kim loi. -------------------------- 10 thi HSG Tnh Gia Lai Nm hc 2004-2005. Vũng S 10 Cõu (2): Vit cỏc phng trỡnh phn ng thc hin chuyn hoỏ sau, bit A,B,C,D,E l nhng hp cht khỏc ca lu hunh. (1) (2) A B (3) (7) H2 S C (8) (6) E (5) D (4) Cõu 2(2) : 1/ Trỡnh by phng phỏp hoỏ hc nhn bit cỏc bỡnh khớ : CH4 , H2 , C2H4 , CO2 2/ Trỡnh by phng phỏp hoỏ hc loi b ru ờtylic axit axetic Cõu 3(2) : Cho a (gam) dung dch HCl nng C% tỏc dng ht vi mt lng hn hp hai kim loi Na v Fe ( dựng d ), thy lng khớd H2 bay l 0,05a gam. Tớnh nng C% Cõu 4(2) : Ho tan hn hp gm 3,2 gam CuO v gam Fe2O3 160ml dung dch HCl 2M n phn ng hon ton. Sau phn ng cú m gam cht rn khụng tan. 1/ Vit phng trỡnh phn ng xy 2/ Hi m bin thiờn khong no ? Cõu 5(2): Ho tan hon ton 27,6 gam hn hp mui cacbonat ca kim loi k tip thuc phõn nhúm IIA ca bng tun hon bng dung dch HCl d, thu c 6,72 lớt CO2 ( ktc). 1/ Xỏc nh tờn ca hai kim loi. 2/ Tớnh lng ca mi mui cacbonat. 3/ Nu dn ton b khớ CO2 trờn hp th hon ton vo lớt dung dch Ba(OH)2 , cú nng mol/l ca dung dch Ba(OH)2 l bao nhiờu thu c 49,25 gam kt ta. ----------------------- S 11 thi HSG Tnh Gia Lai Nm hc 2004-2005. Vũng Cõu 1(2) : Hon thnh cỏc phng trỡnh phn ng thc hin dóy chuyn hoỏ sau : t0 (A) (B) + (C) + O2 t0 (D) + O2 (E) (E) + H2SO4 (F) + (G) + H2O (F) + (A) + H2SO4 K2SO4 + MnSO4 + (G) + H2O Cõu 2( 1) : Vit phng trỡnh phn ng xy cho kim loi Kali vo dung dch tng cht sau : a/ NaCl ; b/ (NH4)2SO4 ; c/ Fe2(SO4)3 ; d/ Ca(HCO3)2 Cõu 3(2): a. Nguyờn t X to hp cht vi hiro cú dng XH3. Oxit cao nht ca X cha 56,34% oxi v lng. Xỏc nh nguyờn t X. b. A, B, C, D, E l cỏc hp cht cha oxi ca nguyờn t X cú tớnh cht nh sau : - Dung dch A lm quỡ tớm hoỏ - Khi cho A hoc B tỏc dng vi dung dch NaOH u cú th to C, D, E - C v D cú th phn ng vi dung dch axit hoc dung dch kim. Xỏc nh cụng thc ca cỏc cht A, B, C, D, E . Vit cỏc phng trỡnh phn ng ó xy trờn. Cõu 4(2) : 11 Cú 190ml dung dch cha ng thi NaOH v Ba(OH)2 cú nng tng ng l 3M v 4M. Tớnh th tớch dung dch cha ng thi HCl v H2SO4 cú nng tng ng l 1,98M v 1,1 M trung ho lng dung dch kim trờn. Cõu 5(3) : a) Dựng phng phỏp hoỏ hc nhn bit cỏc cht lng ng cỏc l mt nhón: Dung dch glucoz , dung dch axitaxetic , ru ờtylic , dung dch mui n , benzen , dung dch saccaroz. Mt hn hp A gm C2H2, C2H4 , v CH4. t chỏy hon ton 15,6 gam hn hp A thu c 21,6 gam H2O. 1,568 dm3 hn hp A ( ktc) phn ng va vi mt dung dch cha 9,6 gam brom. Xỏc nh thnh phn % theo th tớch ca mi khớ hn hp A. -------------------- thi HSG Tnh Gia Lai S 12 Nm hc 2005-2006.Vũng Cõu 1( ) : 1/ Cho nguyờn t X, nguyờn t ny cú in tớch ht nhõn bng 16 n v in tớch. Xỏc nh v trớ ca X bng tun hon cỏc nguyờn t hoỏ hc . Gii thớch . 2/ Xỏc nh cu to v nguyờn t ca nguyờn t trờn ( s lp electron , s electron mi lp , s electron lp ngoi cựng ). Vit CTPT ca oxit hoỏ tr cao nht ca nguyờn t X. Nhn xột gia s electron ngoi cựng v hoỏ tr cao nht. 3/ Vit phng trỡnh phn ng xy (nu cú ) cho KHXO4 tỏc dng ln lt vi FeO, K2SO3, Cu, Al, BaCl2. Cõu (1,5 ) : 1/ Cho hp cht hu c A cú cụng thc phõn t C6H6. Bit A lm mt mu dung dch Br2. Hóy ngh mt cụng thc cu to phự hp ca A. 2/ Trỡnh by cỏch nhn bit cỏc cht sau õy ch bng thuc th : C2H4, C2H2, C2H6, CO2 , SO2 Cõu 3( 2,25 ) : 1/ Trỡnh by cỏch tỏch riờng tng cht hn hp sau õy : CH3COOH, C2H5OH, CH3COOC2H5. Vit phng trỡnh phn ng xy ra. 2/ T cỏc cht CaCO3, H2O, CuSO4, KClO3, FeS2 , hóy vit cỏc phng trỡnh phn ng iu ch : Vụi sng, vụi tụi, CuCl2, KClO, Ca(OCl)2 , FeSO4 ( Cho cỏc iu kin v cht xỳc tỏc cú ) Cõu ( ) : Cho mt mu Fe cú lng 11,2 gam mt thi gian khụng khớ ( gi s ch xy phn ng oxi hoỏ to thnh oxit ) thỡ thu c mt hn hp A cú lng l m (gam). Ho tan hon ton A vo dung dch HNO3 loóng d, sau phn ng thu c mt dung dch cú m1 gam mui v 0,896 lớt khớ NO bay ( ktc). 1/ Vit cỏc phng trỡnh phn ng xy ra. 2/ Tớnh m1, m Cõu ( 2,25 ): Cho hn hp A gm mt axit (X) v mt ru ( Y) cú cụng thc ln lt l RCOOH v R1OH - m gam A tỏc dng va vi 100ml dung dch Ba(OH)2 0,5 M - m gam A tỏc dng va vi 3,45 gam Na - t chỏy hon ton m gam hn hp A, khớ sinh sau phn ng cho qua dung dch cú cha 0,5 mol Ca(OH)2 thỡ thu c 20 gam kt ta. un nh dung dch thu c li cú thờm kt ta xut hin. Cho bit gc R cú dng CnH2n +1 , gc R1 cú dng CmH2m + v s nguyờn t cacbon mt phõn t ru nhiu hn s nguyờn t cacbon mt phõn t axit n v. a) Xỏc nh CTPT v CTCT cú th cú ca X v Y b) Tớnh % lng ca cỏc cht hn hp A. --------------------------- 12 S 13 thi HSG Tnh Gia Lai Nm hc 2005-2006. Vũng Cõu ( 2,5 ) : 1/ Cho hn hp gm cỏc cht rn sau : Na2CO3, NaCl , CaCl2 , NaHCO3, NaBr . Lm th no thu c NaCl tinh khit ? Vit phng trỡnh cỏc phn ng ó dựng. 2/ Hai nguyờn t A,B hai nhúm liờn tip bng tun hon ( Nhúm khụng cha cỏc kim loi chuyn tip ), B thuc nhúm V. Tng s electron cỏc nguyờn t A v B l 23. trng thỏi n cht thỡ A v B cú th phn ng vi to thnh hp cht X. a)Xỏc nh v trớ ca A,B bng tun hon. b) Cho a mol X tỏc dng vi dung dch cha b mol NaOH to hai hp cht Y v Z va cú th tỏc dng vi dung dch NaOH, va cú th tỏc dng vi dung dch HCl. Xỏc nh mi tng quan gia a v b Cõu (1,5 ) : Cú cỏc mui A,B,C ng vi cỏc gc axit khỏc nhau, cho bit : A + dung dch HCl cú khớ thoỏt A + dung dch NaOH cú khớ thoỏt B + dung dch HCl cú khớ thoỏt B + dung dch NaOH cú kt ta. dng dung dch C + A cú khớ thoỏt dng dung dch C + B cú kt ta v khớ thoỏt Xỏc nh cụng thc phõn t ca mui, vit phng trỡnh phn ng. Cõu ( 1): Dựng phng phỏp hoỏ hc nhn bit cỏc bỡnh khớ mt nhón cha cỏc hn hp khớ sau : ( CH4, C2H4, CO2 ), ( CH4, C2H4, SO2) , ( CH4, C2H4, C2H2) v ( N2, H2, CO2 ). Vit cỏc phng trỡnh phn ng xy ra. Cõu ( 3): Cho dung dch A cha CuSO4 - Cho hn hp mt gm 1,4 gam Fe v 0,24 gam Mg vo 200ml dung dch A ri khuy u n phn ng hon ton thỡ thu c 2,2 gam phn khụng tan B. - Nhỳng mt inh st nng 11,2 gam vo 200ml dung dch A. Sau mt thi gian ly inh st ra, cụ cn dung dch thỡ thu c 4,6 gam cht rn khan C. Xỏc nh lng mi cht B, C. Cõu ( 2) : t chỏy hon ton 0,44 gam mt hp cht hu c Y ( gm C,H,O ) thu c CO2 v hi nc cú cựng s mol. Lng CO2 v H2O ny qua bỡnh cha CaO d thỡ lng bỡnh tng a (gam). -------------------- 13 s 14 thi HSG Gia Lai Nm hc 2006-2007 ( thi mt vũng ) ------------------------- Cõu 1: ( im) Cú th tn ti ng thi hn hp cỏc cht sau õy c khụng ? Vỡ ? a) Na2CO3 (r) , Ca(OH)2 (r) , NaCl (r) , Ca(HSO4)2 (r) ; b) SO2 (k) ; H2S (k) ; Cl2 (k) c) NaHSO4(dd) , KOH (dd) ; Na2SO4 (dd) ; d) (NH4)2CO3 (dd) ; NaHSO4 (dd) Cõu 2: ( im) Trong CN sn xut NaOH ngi ta in phõn dung dch NaCl bóo ho, cú mng ngn xp. a) Vit phng trỡnh phn ng xy b) Sn phm thu c cú ln NaCl, lm th no cú c NaOH tinh khit ( Bit SNaOH > SNaCl ) c) Cho bit SNaCl 250C l 36 gam. Hóy tớnh lng ca dung dch bóo ho NaCl cn dựng sn xut c tn dung dch NaOH 40%, bit hiu sut phn ng in phõn l 90%. Cõu 3: ( im) Mt loi phõn bún phc hp NPK cú ghi trờn nhón l: 15 . 11 . 12 a) Thụng tin trờn cú ý ngha gỡ ? b) Tớnh lng mi mui : KCl, NH4NO3, Ca(H2PO4)2 cn dựng pha trn thnh 50kg phõn bún núi trờn Cõu 4: ( im) t chỏy hon ton 15,6 gam hp cht hu c (A) thu c 26,88 lớt CO2 ( ktc)v 10,8 gam H2O. 1) Xỏc nh CTG ca (A) 2) Xỏc nh CTCT v vit PTHH xy ca (A) trng hp sau õy: a. Bit : 1mol (A) + mol H2 ( xỳc tỏc Ni, t0C); mol (A) + 1mol Br2/CCl4 v d(A)/He =26. b. Bit : 0,1 mol (A) phn ng vi AgNO3 d/ NH3 thỡ thu c 15,9 gam kt ta. (A) cú dng mch h. Cõu 5: ( im) Hn hp X gm Al v mt kim loi M húa tr II tan hon ton dung dch H2SO4 c núng thỡ cho dung dch Y v khớ SO2, hp th khớ vo dung dch NaOH d, to 50,4 gam mui. Khi thờm vo X mt lng kim loi M gp ụi lng kim loi M cú sn hn hp X ( gi nguyờn lng Al) thỡ lng mui thu c tng 32 gam. Cũn nu gim ẵ lng Al trong X (gi nguyờn lng M), thỡ thu c 5,6 dm3 khớ B ( o ktc). a) Xỏc nh tờn kim loi M. b) Tớnh thnh phn phn trm v lng ca cỏc kim loi hn hp X Cõu 6: ( im) t chỏy hon ton x gam hn hp ru CnH2n + OH v CmH2m + OH thu c a gam CO2 v b gam H2O. a) Lp biu thc tớnh x theo a v b. 9(1 + k)a 22kb 9a [...]... CH CH + HCl HgCl CH2=CHCl t , xt nCH2=CHCl (-CH2-CHCl-) (P.V.C) 9 . GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO PHÚ THỌ ĐỀ THI CHỌN HỌC SINH GIỎI CẤP TỈNH LỚP 9 THCS NĂM HỌC 2013– 2014 Môn: Hóa học Thời gian: 150 phút không kể thời gian giao đề (Đề thi có: 02 trang) Câu 1:. ĐÀO TẠO HẢI DƯƠNG KÌ THI CHỌN HỌC SINH GIỎI TỈNH LỚP 9 THCS Năm học: 2013 - 2014 MÔN: HÓA HỌC Thời gian làm bài: 150 phút Ngày thi: 20 tháng 3 năm 2014 ( Đề này gồm 05 câu, 01 trang). 2:……………………………… ĐỀ THI CHÍNH THỨC HƯỚNG DẪN CHẤM ĐỀ THI CHỌN HỌC SINH GIỎI LỚP 9 MÔN THI: HÓA HỌC (Hướng dẫn chấm gồm 05 trang) Câu Ý Đáp án Biểu điểm 1 1,0 Cho Na vào dd Al 2 (SO 4 ) 3

Ngày đăng: 25/09/2015, 16:50

Từ khóa liên quan

Tài liệu cùng người dùng

Tài liệu liên quan