0

Tuyển tập các đề thi học sinh giỏi môn hóa học lớp 11 (kèm đáp án chi tiết)

36 10,755 142

Đang tải.... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 31/08/2014, 16:48

Nguyên tử của nguyên tố R ở trạng thái cơ bản có tổng số electron ở các phân lớp s là 7.a. Viết cấu hình electron nguyên tử của R ở trạng thái cơ bản, xác định tên nguyên tố R.b. Với R có phân lớp 3d đã bão hoà, hoà tan hoàn toàn m gam một oxit của R trong dung dịch H2SO4 đặc, nóng, dư sinh ra 0,56 lít (điều kiện tiêu chuẩn) khí SO2 là sản phẩm khử duy nhất. Toàn bộ lượng khí SO2 trên phản ứng vừa đủ với 2 lít dung dịch KMnO4 thu được dung dịch T (coi thể tích dung dịch không thay đổi). Tuyển tập các đề thi học sinh giỏi môn hóa học lớp 11 (kèm đáp án chi tiết) ĐỀ SỐ 1: SỞ GIÁO DỤC-ĐÀO TẠO KỲ THI CHỌN HỌC SINH GIỎI TỈNH CẤP THPT HÀ TĨNH NĂM HỌC 2012-2013 MÔN THI: HOÁ HỌC LỚP 11 Thời gian làm bài: 180 phút ĐỀ CHÍNH THỨC (Đề thi có 02 trang, gồm 6 câu) Câu I:  !"# #$%&'()*+# #$  ,-*..!(!!!///0)--+1 2 34 5 *6((-78(9:;<*=>?@A>;34 2 !@/>-&#B!07C >;34 2 DEF*E 2;--+GH4 5 *7C--+B<I;- -+>J*A# K$%7'L(;/E!;M*0/N--+GH4 5 *.-O# KB;1--+B<PQR/A# S%)1 2 34 5 G T UVWXG 2 UT8 K2 # Câu II: T#B/T/--+HY 2 THE!T88/--+1 , THE!1 5 YTH*7CT88/- -+Z(P>%H<41A 2 *7C!>J[ S%\ 2 Mg(OH) T UT8 KT8(]9 E! , <1 A K UT8 K5("9 # 2#B;1--+*7C>0^--+\ #T8/--+Y1 , Y4418(T8HE T8/--+1Y1U5(88 #29/--+Y1 , Y4411U,(88E T9/--+G411 UTT(88 #T8/--+Y1 , Y4411U,(88E T8/--+)_/<1Y441A1U,(88# S%GY1 , Y441E!1Y441`7C!T8 K5(": E!T8 K,("9 <G;& aD2-& @>%QOA# Câu III: T#Y2(T:/bCM/ZE!H%--+)14 , .(*c --+ZE!55d/<*,95(]GE!]dd//1AbC>;SM/2>;>J/!(>J */!>J>;#Be>SE )f8("T:`e>Y4 2 E #g!/ >Z/0@h*7C&ij(j*%>7C>J**7C,(d5/ &ik#B;>7CjE!!``l/>7C/b>/bC *`# 2#Y28/bCZM/mY4 , (m(Y(ZDE :8/--+412H*7C 2(:dd;*#B/%E!'D"58/--+1YTHE!**%> F>;(*7CbC>;S(L*7C6Y<>JDC&ZA#YS& nFFE!--+7 EJ-7*7CT8/>%#YYD%E 14 , *6 -7*7C--+jE!T(T2;/0>;-&#YjDE --+41-7 *7C>%k#k*%>7C>J**7C//&i#B;>7C/b& Z(;/(%I;>;**=>?@# Câu IV: o!!8(85"/bCpM/,*/M!0@/ &nE!2;--+Y<41A 2 8(8999H*7C>%E!--+H#g7C--+H 6--+Y<41A 2 *`!,(T8d/#Y--+S<41A 2 -7E!--+H &>%`2)&?#B>7C>%`!28(]9/#YO7CbCp -nEF*E T;--+S 2 8(8]H#p*+JD(JD& *%2&O(>&p*= T Tuyển tập các đề thi học sinh giỏi môn hóa học lớp 11 (kèm đáp án chi tiết) qT88E!7CbC-nEF*E T88/--+Z4 , 8(2H1 , *7C,(Td/T>%# Câu V: T#1C&pJDY : 1 T8 -nE *e?/T\T>&)r# Yp-nE --+GH4 5 1 2 34 5 .(**7C144Y<Y1 2 A 5 Y441# #p*+JD&(LpE!E%7'D #$%7'D)pf--+GH4 5 7  2#o!!8(82/bCpM/,**MZ(S(Y#1&n!0 @/E!9("9;--+Y<41A 2 8(82H*7C>%E!>7C--+l 9(8d/#YS<41A 2 -7E!--+*7C(>%l/(>7C>% 2`!25(,89/# #p*+JD,* #p*+JD&Z(S(Y%\ KY,&*=>J!//&/!--+/# KG*E --+GH4 5 .1 2 34 5 'ZE!S*=O@/Y ] 1 : 4 : sY@/Y d 1 : 4 5 # KG*E //60iZe/0@///#Ys&S(Y/b& 2@/// $%7'LD) Câu VI: T#G; 2 4 5 >q/=(+/0`7'\  2 4 5<>;A  24 2<>;A  <TA BR?/%?><TA* f&T/\ ?*0 <8  YA ,9 59 h M <A  "2(598 ::(d88 < h M !>7C/'bC>;fA #B;*0α 2 4 5 ?*0*.# #B;ffG  <TA/b?*0# #Y%<TA!D?P?#t;[ <G;& aD,-&@A# 2#Yp1 , #1.%-'Lu1 , E!Z1 , # #3>%1p1aE!;# #a!*R[t;iL Sm , (1 , (34 , (um , # Y%v u UT9(v Z U,,(v 4 Ud(v m U](v S U9(v  U"(v 3 UT:# HẾT - Thí sinh không được sử dụng tài liệu (kể cả bảng Hệ thống tuần hoàn các nguyên tố hoá học). - Cán bộ coi thi không phải giải thích gì thêm# - Họ và tên thí sinh: Số báo danh 2 Tuyển tập các đề thi học sinh giỏi môn hóa học lớp 11 (kèm đáp án chi tiết) HƯỚNG DẪN CHẤM Câu 0,75+1,75(1+0,75) I 2,5 ABEPE! DR!\T 2 X 2 2 X, 2 X5 T UwY&'P/.! T 2 2 2 2 : , 2 , : 5 T UwvUT]!G T 2 2 2 2 : , 2 , : ,- 9 5 T UwvU25!Y/ T 2 2 2 2 : , 2 , : ,- T8 5 T UwvU2]!*M A$')Y-nE --+)_*6>;34 2 -*!*M <xA)<Y 2 4A A<829(8 2 moln SO = Y 2 4V21 2 34 5 → o t 2Y34 5 V34 2 V21 2 4 8(8298(829</A Uw/UT55#8(829U,(:<A 934 2 V2GH4 5 V21 2 4→21 2 34 5 VG 2 34 5 V2H34 5  8(8298(8T8(8T</A M*0/N--+GH4 5 !8(889<HA u7'*?)_\<y1 2 34 5 zU8(889HA 1 2 34 5  → 1 V V134 5 K  8(8898(8898(889<HA 134 5 K  1 V V34 5 2K  Y\8(8898(8898<HA yz\8(889K)8(889V))<HA Uw 2 T8 889(8 A#889(8< − = − + x xx Uw    −= = − 8T(8 T8#dT(2 , x x  Uwy1 V zU8(889V2(dT#T8 K, U"(dT#T8 K, <HAUw1U2(T8" 0,75 0,5 0,5 0,75 II 1+3(1+1+1) 1. G/T/--+HY 2 THE!T88/--+*?/' +2 Mg C *` UT8 K2 <HA# B\ 2 Mg(OH) T UyH 2V zy41 − z 2 UT8 KT8(]9 oI>%H<41A 2 'yH 2V zy41 − z 2 ≥T8 KT8(]9 ⇒y41 − z 2 ≥ [ ] 2 T8 − − + − = 10,95 2 10,95 10 Mg 10 UT8 Kd(]9 #1y41 − z≥T8 K5(5"9 {j-+\1 5 YTHV1 , TH# f%!\ 1 , V1 2 4 + 4 NH V41 − 3 NH K UG  UT8 K5("9 TT TK)TV)) G  U ( ) x1 x1x − + UT8 K5("9 ⇒)UT8 K5("9 1y41 − zUT8 K5("9  |T8 K5(5"9 # $h>/T/--+HY 2 THE!T88/--+1 , THE!1 5 YTH' >J)&?>%H<41A 2 # 0,5 0,5 2. a. Dung dịch HCl có pH = 4,0 ⇒ [H + ] = [HCl] = 10 -4 M 3>0\ , 5 9 1Y Y1 Y441 T8 #T8 Y 9#T8 H 28 8(T#T8 Y 8(89H 28 − − = = = = 1Y}1 V VY K  , Tuyển tập các đề thi học sinh giỏi môn hóa học lớp 11 (kèm đáp án chi tiết) 9#T8 K9 H9#T8 K9 H Y1 , Y441 € Y1 , Y44 K V1 V  Y8(89H 8 9#T8 K9 H ~Y ))) yz8(89K) )9#T8 K9 V) ( ) 9 5(": 9#T8 ) ) T8 8(89 ) − − + = − )Ud(]]T#T8 K5 H<hA )UK](::5#T8 K5 H<A 1UKy1 V zUK<9#T8 K9 V)AU,(82,U,(82 b. Gọi C A là nồng độ M của dung dịch CH 3 COOH , , Y1 Y441 Y1 Y44 1 − + +€ Y Y Z  8 8 •Y ) ) ) yzY Z €) ) ) $ 1U,(8⇒)UT8 K, H ( ) , 2 , 5(": , Z : , T(25 T8 Z 5(": T8 T8 Y T8 T8 Y T8 T8 8(89d9H T8 − − − − − − − + − = − = + = ≈ j-+G411UTT(8⇒y41 K zUyG41zU T5 , TT T8 T8 H T8 − − − = 3>0\ , 2 Y1 Y441 , 5 G41 , , 2 8(89d9)29 Y 8(8,:9:H ,(::#T8 H 58 T8 )T9 Y ,("9#T8 H 58 Y1 Y441 G41 Y1 Y44G 1 4 − − − = = ≈ = = + → + uD,(::#T8 K2 ,("9#T8 K5 8 8 3D<,(::#T8 K2 €,("9#T8 K5 A8 ,("9#T8 K5 ,("9#T8 K5  G  U)<)V,("9#T8 K5 AN<8(8,:229K)AUT8 K5(": })U:(2TT#T8 K5 1U,(28"U,(2T c. Tương tự với câu trên: K j-+Y1 , Y4411U,(8DE  , Y1 Y441 Y 8(89d9H= K j-+1Y4411U,(8DE M*0)_/ ( ) 2 1 : 1 , 2(29 , , 1Y441 ,("9 1Y441 T8 T8 Y T8 T8 T8 T8 :(:2#T8 H G T8 − − − − − − − − = + = + = + = 3>0^\ , Y1 Y441 , , 1Y441 8(89d9#T8 Y 8(82]29H 28 :(:2#T8 #T8 Y ,(,T#T8 H 28 − − = = = = S!*?;\y1 V zUyY1 , Y44 K zVy1Y44 K z B\UY T G T N<G T VAVY 2 G 2 N<G 2 VA } , V 2 <G T VG 2 AV<G T G 2 €Y T G T KY 2 G 2 AK<Y T G T G 2 VY 2 G T G 2 AU8 1 1 , , Y1 Y441 Y1 Y44 1 − + + € Y •Y yz 8(8,:229 ,("9#T8 K5 8 ) ) ) 8(8,:229€))V,("9#T8 K5 ) 5 Tuyển tập các đề thi học sinh giỏi môn hóa học lớp 11 (kèm đáp án chi tiết) BU](]]"#T8 K5 #1U,(88 1 III 1,5+2 1. B%'SD 2 E! 2 4 B 2 2 2 2 2 2 8(55d#<]dd N ":8A N <8(8d2#,95(]A 8(82 8(8T #55 #2d 8(82#,2#8("T:#55 N 2d 8(8T N O N N O N O N N n n n n n n → + = = =       + = =      số mol e nhận để tạo ra 2 khí này là : 0,01(10+8) = 0,18 mol (I) jZ<4 , A , (H<4 , A 2 I1 5 4 , # 1 5 4 , } 2 4•V21 2 4 21 5 4 , → 2 ↑V4 2 ↑V51 2 4↑ 5Z<4 , A , →2Z 2 4 , VT24 2 ↑V,4 2 ↑ 2H<4 , A 2 →2H4V54 2 ↑V4 2 ↑ keZ 2 4 , E!H4# VtL)(`7C!/ZE!H?\ 2" 25 2(T: T82# 58 ,(d5 2 x y x y + =    + =    )UZU8(85/E!HU8(859/số mol e cho = 0,21 mol (II) VBF<x(xxA1 5 4 , #BF*-‚-!;*7C>%Q\ jM/\Z<4 , A , <d(92/AXH<4 , A 2 <:(::/AX1 5 4 , <8(,/AUT9(5d/#1b C*`98ƒ7C/b>/# 0,25 0,5 0,75 2. VGZ7E 41' 41 U8(T2/X 12 U8(T2/#341-7 ZV41V1 2 4}Z4 2 V,N21 2 # H\8(8d8(8d 8(8d 8(T2 37'\mY4 , VmVYV8(85/41-7V8(8d/Z4 2 # VG/E!8("5/1YE!'\ 41V1Y}YV1 2 4 H\8(858(85 Z4 2 V51YV1 2 4}YVZY , V,1 2 4 H\8(8d8(,2 3/1Ys27!8(,d/#S!>;SY4 2 V1 2 #Yi iY(ImY4 , Vm#H6>YV14 , }4 2 !>;-&Y>J IDmY4 , YYE!Im<mY4 , *.+1Ys%A# TH1: Fe dư.tL)!/mY4 , X!/m+sX„!/m-7(!/ Y\116x + 56(y + z) + 64t = 20 – 0,08.27 = 17,84 (I) mY4 , V21Y}mY 2 VY4 2 •V1 2 4 H\)2))) mV21Y}mY 2 V1 2 • H\2 3/1YU2x + 2y = 0,38 (II) S)/Y4 2 V/*#jRE!7SE 7 EJx = 0,1 mol(III) Y„/m-7V/Y3z + 2t = 1,12/22,4 (IV) )U8(T/XU8(8]/X„U8(8T/E!U8(8T/# $hZ\8(T#TT:UTT(:/mY4 , V8(T#9:U9(:/mV8(8T#:5U:(5/YV 8(8d#2"U2(T:/Z VB;%*7C+/U/ Y4 V/ m24, U8(8T#d8V8(8T#T:8N2UT(:/# TH2: Fe hếtYeY/YU…4 2 U8(829/# Z8(T#T„T:UTT(:/mY4 , V8(829#:5UT(:/YV8(8d#2"U2(T:/ZV<28KTT(:K T(:K2(T:U5(:5A/m ;*7C/U/ Y4 U8(829#d8U2/# 0,5 0,75 0,75 IV 2,5 Y ) 1  V/Z4 , V/1 , }Y ) 1 K/ Z / V/1 5 4 , # 8(82/8(82N// 9 Tuyển tập các đề thi học sinh giỏi môn hóa học lớp 11 (kèm đáp án chi tiết) }/ † U,(TdU<8(82N/A<T2)VVT8"/A}T2)VU92/ jH 1jY |T88/UT()U5(U5# $hT&Y 5 1 5 \Y1 2 UY1KY‡Y1\8(82/ B*M Y4 2 VY<41A 2 <8(TTT/A} YY4 <)A , S<41A 2 Y<1Y4 A <8(TTTK)A SY4 <8(TTTK)AVYY4 <8(TTTK)A , 2 , ,    →   T88)V<8(TTTK)AT88V<8(TTTK)AT]"U28(]9})U8(8:T} Y42 U8(8:TV2<8(TTTK8(8:TAU 8(T:T } 124 U<8(8:T#T88V,(T8dK8(T:T#55ANTdU8(TTd V11jYs\ Y42 U8(T:TK8(82#5U8(8dTX 124 U8(TTdK8(82#2U8(8"d 3Y  U8(8dTN8(82"U, jp21jYOYB1 VB1T\21jYsO,Y  S2 U8(8]K8(82#,U8(8,w8(82"Y , 1 5  s!Y , 1 d 6Y , 1 :  KY , 1 d \XY , 1 5 \ 8(82" 8(8T2 2 8(8, 8(8T9 a b a TM b b → + = =     = =   KY , 1 : \XY , 1 5 \ 8(82" 8(825 2 8(8, 8(88, a b a TM a b b → + = =     + = =   VB12\T1jYsO5Y(1jYs!TY62Y KY 5 1  \)XY 2 1 - \ 8(82" 8(8T,9 5 2 8(8dT 8(8T,9 x y x x y y → + = =     + = =    8(8T,9N2V8(8T,9-N2U8(8"d}V-UTT(99 KY 5 1  \)XY1 5 \ 8(82" 8(8Td 5 T 8(8dT 8(88] x y x x y y → + = =     + = =   8(8TdN2V8(88]#5N2U8(8"d }U:(:" G%h\Y1 2 UY1KY‡Y1 Y1 2 UYUY1 2 Y , 1 : 6Y , 1 d 0,5 0,5 0,75 0,75 V 1,5+2,5 1# #Y : 1 T8  [ ] v π + U2 pDE 1 2 e?T\TpTEs9(:E!T>%*J G)p*7C@/D:pTEs:>J KYJD&p!\ )) 9 VdGH4 5 VT21 2 34 5  → 9144Y<Y1 2 A 5 Y441V5G 2 34 5 VdH34 5 VT21 2 4#  #uD\ 3 V2GH4 5 V51 2 4 → , OH OH V2H4 2 V2G41# 0,5 0,5 0,5 2. # Y<41A2 U8(TT9/ Y4 2 VY<41A 2 <8(T9T/A} YY4 <)A , S<41A 2 Y<1Y4 A <8(TT9K)A SY4 <8(TT9K)AVYY4 <8(TT9K)A , 2 , ,    →   T88)V<8(TT9K)AT88V<8(TT9K)AT]"U25(,89})U8(89} Y42 U8(89V2<8(TT9K8(89AU8(Td } 124 U<8(89#T88V9(8dK8(Td#55ANTdU8(T2 0,25 : Tuyển tập các đề thi học sinh giỏi môn hóa học lớp 11 (kèm đáp án chi tiết) KtLJDZ!Y ) 1  \ Y ) 1  V4 2  → )Y4 2 V 2 y 1 2 4 8(828(82)8(8T B\8(82)U8(Td ⇔ )U]E!8(8TU8(T2 ⇔ UT2 YJDZ(S(Y!Y ] 1 T2 ( [ ] v π + U5# #B%'Z(S(Y!-^)&„E'r>J!//&/!- -+S 2 # {Z(SQ--+GH4 5 N1 V  *7CY ] 1 : 4 :  Z(S,Y1 , XY Y d 1 : 4 5 Y2Es„<T€Y1 , E!T€Y 2 1 9 A# KG*E S 2 Nm'ZT@///sS(Y2@/ //JD&Z(S(Y!\ CH 3 CH 3 H 3 C  CH 3 CH 3 H 3 C  CH 3 CH 2 CH 3 <ZA<SA<YA YD)@ 5 CH 3 CH 3 H 3 C VTdGH4 5 V2"1 2 34 5  → 5 COOH COOHHOOC V]G 2 34 5 VTdGH4 5 V521 2 4# 5 H 3 C CH 3 CH 3 VTdGH4 5 V2"1 2 34 5  → 5 COOH COOHHOOC V]G 2 34 5 VTdGH4 5 V521 2 4# 5 CH 2 CH 3 CH 3 VTdGH4 5 V2"1 2 34 5  → 5 COOH COOH V9Y4 2 VTdH34 5 V]G 2 34 5 V521 2 4 CH 3 CH 3 H 3 C VS 2  8 (Fe t → CH 3 H 3 C CH 3 Br V1S H 3 C CH 3 CH 3 VS 2  8 (Fe t →  CH 3 H 3 C CH 3 Br 6 H 3 C CH 3 CH 3 Br V1S CH 2 CH 3 CH 3 VS 2  8 (Fe t →  CH 2 CH 3 Br CH 3 6 CH 2 CH 3 CH 3 Br V1S 0,5 0,75 0,75 0,25 VI 2(0,5+1+0,5)+1,5 1. Ao6!/ 2 4 5 *`( α!*0 2 4 5   Y )qf\  2 4 5  24 2 /*`   8 /I α  2α /rf <TKαA 2α B/>;ˆ*I/f!<TVαA G7C/'bC>;\ h 92a 92 M a(1 ) 1 = = + α + α 0,5 " Tuyn tp cỏc thi hc sinh gii mụn húa hc lp 11 (kốm ỏp ỏn chi tit) K,9 Y' h M U"2(59 92 1 + U"2(59 U8(2"8 2" K59 Y' h M U::(d U8(,"" ,"(" ABG U [ ] [ ] 2 2 2 2 2 4 2a NO V 4a a(1 ) (1 )V N O V = = $!I;<;A'D>; $!u$U 3 #BBU S PV PV n a(1 ) = + BB(G E!IDG u UG # n (RT) * UTG u U 2 2 2 4a PV P.4. . (1 )V a(1 ) 1 = + ,9 Y'U8(2"G u U8(,T9 59 Y'U8(,"" , p K U8(::, A$'>l?*0F,9 Y59 Y'*0*? 2 4 5 l<G u lAYD P>?*0l'fI=h<D4 2 A-* ;fg3<gYA'Dh?# 1 0,5 2. #u\T 2 2 2 2 : , 2 , , XZ\T 2 2 2 2 : , 2 , : ,- T8 5 2 5 , uE!Z*=9+E!*.,*0p1 , X H H H X ụỷ traùng thaựi lai hoựa sp 3 . p1 , '/( #1u1wZ1(E'*0/*?/u E Z 6>%uK1`E ZK1R*@/# #>JR F B F F O S O O uR H N H H F P F F 2&*`&&*)DR 0,5 0,5 0,5 S 2: SjB1tB S GIO DC V O TO oY11B1Y K THI CHN HC SINH GII VN HểA LP 11 THPT Nm hc: 2013 - 2014 Khúa thi ngy: 19/3/2014 Mụn thi: HểA HC Thi gian lm bi: 180 phỳt (khụng k thi gian giao ) <o=M/2A Cõu 1.(4,0 im) d Tuyển tập các đề thi học sinh giỏi môn hóa học lớp 11 (kèm đáp án chi tiết) 1. Ye-O/0--+!/(.h*M*Ih%5--+?D &\G , u4 5 (GY(G4 , (G 2 3<>J`DA# 2. Y--+OM*0D&\Z 2 <34 5 A , (14 , (G4 , ( 2 Y4 , #1. %--+1P&E!;[ 3.a) $%7'D*=%R%&\ 2 (14 , (1 , u4 5 s; ?/E!J?# b)1!!7'D\ G 2 34 , VGH4 5 VG134 5  →  GH4 5 VmY 2 V1 2 34 5  → j-+eD/_ 4. Y2/Z 2 34 5 E!334 5 E!7 &E!>&*=*%>**7C--+. s    ?  *0  s#  p  *+  M  *0    Z V  E!  3 2V #  S%  f    ?  *0    D 9 B T(9#T8 Z 34 2 5 − = ( " B 2(d#T8 334 5 − = # Câu 2.(4,0 điểm) 1.BFQ6(I*=%*7C)*M\ ‹6 → u → u 2 4 9  → 1 , u4 5 # $%7'D)E!;>7CQ6D",ƒY , <u4 5 A 2 `*I *=%T&--+1 , u4 5 98ƒ#t?&/b**=*]8ƒ# 2. YbCZM/m3E!mY4 , -nE --+14 , *6-7(D! !(*7C--+Z T eDm<4 , A , (1 2 34 5 E!14 , -7XbCSM/2>;!pE!‘e >E 1 2 f22(d# $%7'DE!;`l/>7C/b/Z# 3. GO/07C>/HE!--+14 , *6-7E!--+1 2 34 5 .-7(D!!'I;>;4 2 <@/>-&A*7C&,`I; >;1 2 O*=>??*0E!&#G7C/_*7Cf:2(dTƒ>7C /!#p*+>/H# 4. u!/0&>;*0*7C*=%D\Y4<>AVY 2 <>A → Y4Y 2 <>A 3?R?/28  YE=*0LD!7\ B;?/ yY4z*`</N;A yY 2 z*`</N;A B*0*`</N;#A T T(88 8(T8 T(2]#T8 K2] 2 8(T8 8(T8 T(,,#T8 K,8 , 8(T8 T(88 T(,8#T8 K2] 5 8(T8 8(8T T(,2#T8 K,T a) 1.E%ID*0D# b) % yY4z*`!T(88/N;E!yY 2 z*`8(T8/N;('ˆyY 2 z s8(8d/N;# Câu 3.(4,0 điểm) 1. YbCM/YY4 , (m , 4 5 E!Z!/2`#u`T-nE --+14 , .-7(@/>!4-&#u`2-n--+41-7*7C&i#Y *J&i(M-n`7CE --+1 2 34 5 .-7E!Y4-7(#$% 7'D)(%D)!!# 2.?7CE!E%7'D)7ˆC\ a)Y*M>/E!--+bC1 5 4 , E!1 2 34 5 .# b)3n>;1 , FF*%-7E!--+vY 2 # c)Y--+G134 5 *%-7E!--+S<1Y4 , A 2 # 3. 1bCM/T(]2/HE!5(5d/mDEF%E bC>;pM/E!) *7CbC‘eM/)E!/#1s‘`-O/07CEF*!T28/- -+1Y2H(*7C--+v#YZ4 , -7E!--+v(D!!(*7C9:(:] />%#B;`l/I;>;bCp# Câu 4.(4,0 điểm) 1. o!!*(*7Ce?/1 2 4E!Y4 2 7DfT(T29# a)p*+JD# ] Tuyển tập các đề thi học sinh giỏi môn hóa học lớp 11 (kèm đáp án chi tiết) b) T !*M(>-nE Y 2 (*=>?;C(e?/T\T'*7C/0-^ )&/-&< 2 A#tL T ( 2 E!E%7'D)# 2. B'!7L*&*I?/b6&-7 *D '?/&.E!E%7'D)\ a) /K/E!„/# b))E!# c) )E!# d) Y1 2 UY<Y1 , A€Y441E!)_/# 3. BF**D(/ZIIR%!SE!)j7D( FSE!j*=%k# a) $%7'DE!;e>7C/kE!Z# b) %*//kE 7C-7--+G41'*7C/ T //>(sE  7C-7--+Y<41A 2 ’/ 2 //)#S%/ 2 |/|/ T # p*+JD&Z(S(j(k(%D)!!# 4. 4)/07CYf)()r(*7CbCp#Yp!`f\ u`T-nE --+Z4 , /-7*7C2T(:/Z# u`2-nE --+1Y4 , -7*7C2(25;>;# u`,-nE EF**7C5(5d;>;E!29(d/&i># a)$%7'D)# b)p*+JD&Y(%*YE 1 2 34 5 *6(T"8  Y*7C >(&>;**>E!D)!!# Câu 5.(4,0 điểm) 1.p*+JD&C&aZ(S(Y(j(Z T (Z 2 (Z , (Z 5 *M D<>JDA\ a)Z 1Y → S 1 4 , + → Y 2 5 → o H SO ñaëc, t j Y1 41 , → Y1 2 UY<Y1 , A€Y44Y1 , Z T <>;A Z 2 Z , Z 5 <Y , 1 : 4A<K2KAZ 9 VS„N1 V V1 2 4N1 V V4 2 N) Y  1 2V2 Yaêêê> VTA4 2 (2A1 2 34 5 <TA <2A <,A <9A <5A b) 2. 1!!7'D\ a ) CH 2 CH(CH 3 ) 2 VGH4 5   → b)t)VY<41A 2  → c)V4 2   $ 4 (,98 598 Y 9 2 − →  d)„VY 2   m( (T\T →  3. Z))‘E />J(JD*&!Y14#YD T/‘-n%E 1Y4 , 2/Y4 2 #jOu 2 4 9 *I7 >P‘*7C &v&/Es#%)„f)()r(*7C&v(Y4 2 E!1 2 4# 1.'/JD&(L‘E!E%D)# 4. 1C&p<Y T8 1 T: AI&n*#4„p*7C)(* _/E!2K)*<4U1Y€Y4€Y1 2 €Y1 2 €Y1U4A# a) $%JD&pP/.;&# b) 1*!!2("2/&pM&@/-nE x 2 N41*7C T9(":/>%/!E!#jOJD&pE%7'D<e-O @/;(?&7T88ƒA# Y\1UT(4UT:(U2,(HU25(uU,T(YU,9(9XGU,](YU58(mU9:(ZUT8d(xUT2"# Hết ĐỀ SỐ 3: SỞ GD&ĐT VĨNH PHÚC ―――――― ĐỀ CHÍNH THỨC KỲ THI CHỌN HSG LỚP 11 THPT NĂM HỌC 2009 – 2010 ĐỀ THI MÔN: HÓA HỌC Dành cho học sinh trường THPT không chuyên T8 [...]... Trờng THPT ứng Hòa A Đề thi chọn học sinh giỏi lớp 11 năm 2010 Môn: Hóa học (Thời gian làm bài: 120 phút) Câu 1: (5 điểm) 1 Cho các dung dịch sau có cùng nồng độ mol/lit: NH 4Cl, CH3COONH4, H2SO4, CH3COONa, HCl a Em hãy viết các quá trình điện li khi hòa tan các chất trên vào nớc b Sắp xếp giá trị pH của các dung dịch trên theo thứ tự tăng dần Giải thích ngắn gọn c Dùng quỳ tím và một hóa chất khác, em... nguyờn t cacbon ng nht, khi tỏc dng vi Cl 2 khi cú chiu sỏng thu c mt dn xut mono clo duy nht Xỏc nh cụng thc cu to ca X2 -Ht Cỏn b coi thi khụng gii thớch gỡ thờm H tờn thớ sinh SBD 11 Tuyn tp cỏc thi hc sinh gii mụn húa hc lp 11 (kốm ỏp ỏn chi tit) S GD&T VNH PHC K THI CHN HSG LP 11 THPT NM HC 2009 2010 HNG DN CHM MễN HểA HC Dnh cho hc sinh trng THPT khụng chuyờn Bi Bi 1 (1,5) Ni... electron khụng liờn kt ca N y N N H H H F F F sp3 Gúc liờn kt gim theo chiu HNH - FNF vỡ õm in ca F ln hn ca H l in tớch lch v phớa F nhiu hn lc y kộm hn sp3 S 6: a S GIO DC V O TO TNH IN BIấN Kè THI CHN HC SINH GII CP C S NM HC 2012 - 2013 CHNH THC Mụn: Húa hc - lp 11 Ngy thi: 15/4/2013 Thi gian: 180 phỳt, khụng k thi gian giao ( thi cú 02 trang) BI Cõu 1 (4,5 im) 1.Vit cỏc phng trỡnh húa hc theo... khi tỏc dng vi Clo cú chiu sỏng cho dn xut mono Clo nờn X2 phi l hp cht no hoc hp cht thm Cỏc nguyờn t cacbon trong X2 hon ton ng nht nờn ch cú cu to sau 15 0,5 0,25 0,5 Tuyn tp cỏc thi hc sinh gii mụn húa hc lp 11 (kốm ỏp ỏn chi tit) tha món: HC CH CH CH CH HC CH CH * Chỳ ý: khi chm nu hc sinh gii theo cỏc phng phỏp khỏc, nu ỳng vn cho s im S 4: TRNG THPT GIO LINH Kè THI CHN HC SINH GII CP TRNG T... phot pho trắng Hỏi A, B, D là những chất gì? Viết phơng trình phản ứng Câu 2: (5 điểm) 1 Từ Metan và các hóa chất vô cơ cần thi t khác Em hãy viết các phản ứng để điều chế cao su Buna, polipropilen, polistiren Ghi rõ điều kiện phản ứng (nếu có) 31 Tuyn tp cỏc thi hc sinh gii mụn húa hc lp 11 (kốm ỏp ỏn chi tit) 2 Crackinh hoàn toàn 1 ankan X mạch thẳng thu đợc hỗn hợp khí Y có tỷ khối hơi so với không... (với thành phần các chất nh trên) qua bình dung dịch chứa nớc Brom d Sau phản ứng, thấy khối lợng bình Brom tăng 0,468g và có 806,4ml hỗn hợp khí thoát ra Biết các thể tích khí đo ở điều kiện tiêu chuẩn, các phản ứng xảy ra hoàn toàn 1 Tìm công thức phân tử của A, B, C Biết chúng thuộc trong các dãy đồng đẳng ankan, anken, ankin 2 Tìm phần trăm thể tích các chất khí trong X 3 Tìm m (Học sinh đợc phép... tuần hoàn các nguyên tố hóa học. ) -Hết - Đáp án thang điểm Câu 1: (5 điểm) 1a Các quá trình điện ly (1 điểm) +) NH4Cl NH4+ + Cl+) CH3COONH4 CH3COO- + NH4+ Nội dung NH4+ + H2O NH3 + H3O+ CH3COO- + H2O CH3COOH + OH- (1) NH4+ + H2O NH3 + H3O+ (2) +) CH3COONa CH3COO- + Na+ CH3COO- + H2O CH3COOH + OH +) H2SO4 H+ + HSO4HSO4- + H2O SO42- + H3O+ +) HCl H+ + Cl1b Sắp xếp các giá trị... 0,06 (mol); y = 0,16 (mol) Gi a, b ln lt l s mol Al v Zn 12 im 0,5 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 Tuyn tp cỏc thi hc sinh gii mụn húa hc lp 11 (kốm ỏp ỏn chi tit) => 27a + 65b = 11, 9 3a + 2b = 8.0,06 + 2.0,16 = 0,8 => a = 0,2 (mol); b = 0,1 (mol) 0, 2.27 100% = 45,38% => % Al = 11, 9 %Zn = 100% - %Al = 54,62% Bi 3 (1) 0,25 S mol ZnCl2 = 0,025 < s mol K2CO3 = 0,075 2ZnCl2 + 2K2CO3 + H2O [ZnOH]2CO3... Tuyn tp cỏc thi hc sinh gii mụn húa hc lp 11 (kốm ỏp ỏn chi tit) 2 Fe3+ + 3Cl10-3 H2O Fe(OH)2+ + a) FeCl3 10-3 Fe 3+ + [] -x Ka = x = 0,25 0,25 PH = 3,06 Fe(OH)2+ + H+ Ka = x x b) Fe + H2O [ ] C-x (1) Fe3+ + 3OH- Fe(OH)3 Ta cú : x x = 8,78 3+ Ka = H+ Ka = 0,25 T= 3 = T 1,2 (C-x) = th vo (2) (2) x= (C-x) = = = 0,25 pH = 1,8 C = 0,05566M 0,25 Lu ý: - Phng trỡnh húa hc thiu cõn bng hoc thiu iu kin...Tuyn tp cỏc thi hc sinh gii mụn húa hc lp 11 (kốm ỏp ỏn chi tit) Thi gian lm bi : 180 phỳt, khụng k thi gian phỏt Bi 1 Cho 20,80 gam hn hp X gm Fe, FeS, FeS 2, S tỏc dng vi dung dch HNO3 c núng d thu c V lớt khớ NO2 (l sn phm kh duy nht, o ktc) v dung dch . thêm 1L;####################################################################################################################3Sj################# TT Tuyển tập các đề thi học sinh giỏi môn hóa học lớp 11 (kèm đáp án chi tiết) SỞ GD&ĐT VĨNH PHÚC •••••• KỲ THI CHỌN HSG LỚP 11 THPT NĂM HỌC 2009 – 2010 HƯỚNG DẪN CHẤM MÔN HÓA HỌC Dành cho học. Tuyển tập các đề thi học sinh giỏi môn hóa học lớp 11 (kèm đáp án chi tiết) ĐỀ SỐ 1: SỞ GIÁO DỤC-ĐÀO TẠO KỲ THI CHỌN HỌC SINH GIỎI TỈNH CẤP THPT HÀ TĨNH NĂM HỌC 2012-2013 MÔN. ĐỀ SỐ 3: SỞ GD&ĐT VĨNH PHÚC ―――――― ĐỀ CHÍNH THỨC KỲ THI CHỌN HSG LỚP 11 THPT NĂM HỌC 2009 – 2010 ĐỀ THI MÔN: HÓA HỌC Dành cho học sinh trường THPT không chuyên T8 Tuyển tập các đề thi học
- Xem thêm -

Xem thêm: Tuyển tập các đề thi học sinh giỏi môn hóa học lớp 11 (kèm đáp án chi tiết), Tuyển tập các đề thi học sinh giỏi môn hóa học lớp 11 (kèm đáp án chi tiết),

Từ khóa liên quan