0

Tuyển tập các đề thi học sinh giỏi môn ngữ văn lớp 10 (kèm đáp án)

44 12,932 63

Đang tải.... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 30/08/2014, 19:54

Bàn về văn học dân gian, nhà văn Gorki nói: “Rất cần nêu lên rằng, trong văn học dân gian hoàn toàn không có bóng dáng của chủ nghĩa bi quan mặc dầu những người sáng tác văn học dân gian sống trong nhọc nhằn, cực khổ. Tập thể dường như vẫn có ý thức về tính bất diệt của mình và tin rằng mình sẽ chiến thắng tất cả những lực lượng thù địch”.  ĐỀ THI OLYMPIC NGỮ VĂN LỚP 10 TRƯỜNG THPT ĐA PHÚC   Đề số 1: Câu 1:  !" !#$% !"#$%& '(#)$*!+, &' ()*+ !,-#.-/ 01 Câu 2:- 2#.#3'45#67% ./%011!2!&34 "%56&&#)%7758%9%9:;<%50* =88%34"%56=>!&"%2%?%#@,A5 3(%7BC%3DE/5F%9G3!2G=H%$I/%J* ?%KLM%+, 289: $#. !;<=>;45*?!@+ABCDE(F G  ĐỀ THI OLYMPIC NGỮ VĂN LỚP 10 TRƯỜNG THPT ĐA PHÚC   Câu 1:  !" !#$% !"#$%& '(#)$*!+, &' ()*+ !,-#.-/ 01 Câu 2:-  2#.#3'45#67% ./%011!2!&34 "%56&&#)%7758%9%9:;<%50* =88%34"%56=>!&"%2%?%#@,A5 3(%7BC%3DE/5F%9G3!2G=H%$I/%J* ?%KLM%+, 289: $#. !;<=>;45*?!@+ABCDE(F G TRƯỜNG THPT ĐA PHÚC ĐÁP ÁN CHẤM THI OLYMPIC LỚP 10 THPT MÔN NGỮ VĂN NĂM HỌC 2011-2012  Câu 1 (3,0 điểm). I. Yêu cầu về kĩ năng 2$A@#H@ CD?I%2JK#;JL+AMF2$#C 3KNJ)N. 4AH@ CF#OP!FQCN@ CRSF/ T@5 !$NKFUOVA@W3"XY53Z[59NAN5=PF II. Yêu cầu về kiến thức +7:-!*AA6A4 \NPXPPX\)9 I3 P+4 % 4F>4]^4-/ 0% QO\_J`+aNA:^4'b#C=P= ; ^4XT4F QX:a4@]5+TY^4XT4 I+JF QAJ;5 b O3\c@\5'Nd^4\_  IX_e7L,4Pf\_6XT\f_#a^4@g@c#IAF QD `NA#h@J#.+4 Z^4\_ I+J Xg!`V5: !F F2: ;^4-/ 0%>OZX43YNNi+X. \ff AX= JZ@5#-F FAXIg7XJ#f-/ 0%UOj@X7C#g+J5P ;#aX. jP'X:7NNg@P+AAH(@(^4 -k=A6$^4-k(@(`!@'b#+a+J^4 P'-F III. Biểu điểm: - Điểm 3,0: ANTX\)A!( g ( (e>#$7PDiF/T @# !$NKF&7:]I#+4+7BF Điểm 2,0:&PXANTX\)A!( g ( (F/T\4CN NiF&7:]I#+4+7BF Điểm 1,0:&\4: V!( g ^4X.FU$T++F&]V. @WF Điểm 0:UO: X.5+4@YN\NANF Câu 2 (7,0 điểm)  I. Yêu cầu về kĩ năng : X.5$A@#H@ C#F2$N'=3/TX: @+AB#`X.F2JKM5@CN@ CRSF#OP!F>#$7 PDiFUOVA@W3"XY53Z[59NAN5=PF II. Yêu cầu về kiến thức +7:-!*. A6A4 \NPXPP9L P+4 % , NJE%AMO AP^4#3'4@'3'@4XI59\_@ O+J 85a6<5@ O 4;#H . `OF ANd56:@Y'  !;X:7#. IX_^4-5^4g@fN -F  !#C!5A-5A,^4ANd-@ OA@(.5. @Yl 4?@;#.+a$V^4AXkN5X. ;XJ#fAD` 5AAF ,PCO &' 7^4mF6@CXH#.#3'47 \X. j!( g T8 !;<=F2n#C!=+g@a4#N' =X\)93/T( : ^4:@Y !;<=X:TF 4FQ&%J=>%9656!&%8%%6%RF%@E%O  !;<=4X_PD?Il AXI[$XIOD?  !( o+4$XIN6$#NA:YD?IN6$F7 @$XID?IP!+. '  /5. Jl 4;NTYN5X7< @(@ IX` 4l !$@;944`NJJH#HHFaN'4 4`N#'  /X7:;n+aN' !$^4'#CF p 4 !;<=5AP3'47#. I+Ja6<585 @ OH P`O^44`N-F qH7@I+T@4XIr&'!*XJsF qH@[4Yr`&A5Y45&'!*XJsF qHXJD0`O5H6t5H .  4;r&'!6$5[45 Q`!#)7usF q& I+Jv6<56JZr&0b0sF ,!RF%@E%#)D%7758%9%9:;)3&A 3&=?%$I%9HJDF, X7v5$ 5#.+a`5X^Xg!rb^4Y 45@' X^4&0b05XP#&'!6$usF P+J`O5#.+aO853'^r&'!6$5&'!* XJsF #+TY^4-!( 7:#\)l 49J+' A#. XH4#H%4v@`!X\)Oi45OAv@`!X\)# 4F #+T+J`3;^4-%O`$X+J@Y. @g5W @g+J@Y@Yn(YSe[4nB@Jl A3Hn4 6OOFF #6P^4-+S$VAA5AD` r[45Q`!#) 7sF  aD `;^4(52Kh@\f5.^4'3'@4XI #.+TY^4@SNP5O@=#X. ;F w &A6$i7C ^4A !;<=g6-=@+a:;. XYXT5+a6xXH@Yl 4%n.RN@5APAAF ,S88O  !;<=4X_PD?I7. `OFAP3' 46OgY6N!aY6JZ I+J^4-F  !;<=6O.'!PA\5@ yng@Yl 4 `X/AANdF g@Yl 4=@+TYg@fiN#\)@( P+J`O5RvF'!@AH'#+' +V^4 !;<=F III. Biểu điểm: - Điểm 7,0:ANTX\)!( g ( (5##$+' +V53"XY+AF2 #$:;+a+AY5PK(F&7:]I#+4+7BF - Điểm 5-6:&PXANTX\)!( g (5##$\4C+' +V\3" XY+AF&7:VI#+4+7BF - Điểm 3-4:&P: !( g ^4X.F2JK#$MF&#N'= X\)3/T+L\4+' +VF&7:VI#+4+7BF - Điểm 1-2:&\4: M!( g ^4X.F"XY@ii5-!d PF - Điểm 0:4@YPI3 #N\NANF Đề số 2: z{|}>~• Q€•>Q‚&ƒ KỲ THI CHỌN HỌC SINH GIỎI TRẠI HÈ HÙNG VƯƠNG LẦN THỨ VII - NĂM 2011 MÔN THI: NGỮ VĂN Thời gian: 150’ không kể thời gian giao đề SD%6!&! Câu1 ( 8 điểm) \_47' 7%„$%7%88G)=H8T%8&, PJ6%U%0JK%4>…F  !,^44H#.l 4;+J(X'!1 Câu 2 ( 12 điểm) †TA'ANdS"%#E#AXY=!&5R15V WGr=!RFXDs^4 !" F Hết ‡ ĐỀ DỰ BỊ z{|}>~• Q€•>Q‚&ƒ KỲ THI CHỌN HỌC SINH GIỎI TRẠI HÈ HÙNG VƯƠNG LẦN THỨ VII - NĂM 2011 HƯỚNG DẪN CHẤM MÔN THI: NGỮ VĂN Q5(%/K%!&! Câu 1 (8 điểm) I.Yêu cầu kĩ năng: 2$A@H@ CD?I5JKRS5Y@YF "XY+A56O+4=P5#N PDi5+AYF II. Yêu cầu về kiến thức : 2#$gXYX\)9LP+4 % Nội dung trả lời Điểm 1. Giải thích ý nghĩa câu nói: 2A-#4b@4-P\)\X_+J#C`# g^4\_F &P'bhgX\) J%P'bhgX\)l 4'5 +7F ˆ‰&' 76xXHX_+Jghl 4#g$6O6E-X_ +J#C`F&gNP'85]494X_+J#C`#gX:7I I +JL,4F 2. Phân tích và lí giải vấn đề : _+J#C`@I9X. 6;#C`X:\_bY%5 R5nF&]'b@I$fg%\\n5-P#+ !,^4 \_F $ \_jiX_+J#C`- I+J+S@;@Y5XX; ##O,4F>C`$ $ J#/7AZXVN\'b-6O:F 'bl !$XH'A5@J+J5\\n^4W\_5@(EXkN '#W\_F>-#C!57hgX\) O3\cX:!$5 NNiF /TF 3. Bình luận vấn đề: '!@Il 4;+JXiXV#X:@Y4+' +V#.A+J 7L,4F &g$@5]494X_+J#C`#gX:W\_7I  I+JYNi5PA#7L,4a+aF QJ+J(#.i#C`4!gX. 7AYXJ#f I+J ^4W\_F Š(NA9\_7A-a3K6XAA#.\_@YX*4 ( =4AH#C`X:D$NYF 2XJ#fP'F 1,5 3,5 3,0 Câu 2 (12 điểm) I. Yêu cầu về kĩ năng : 2$A#C3K96$T#.AP5ANd#K:4XY$6j ‹>X$04Xg $6j‹‹X:P=5T5-@ CI#`X.#F Œ HDC DỰ BỊ 2JK@RS5)N@=F >#$ PDi5-P57+AYFUOV@W=P53Z[5#$' F II. Yêu cầu về kiến thức : 2#$gXYX\)9LP+4 % Nội dung trả lời Điểm 1.Giải thích: †TA'@+aLT#.AH^4AA:\_(.LT #. \_F [$6j‹>X$04Xg $6j‹‹5$4N6$@((5$XIN 6$X[6^PX$+ !A5. XY !"XIXA6V6*5A XIO6O](@(FFF‰_XY6$\_A'Tj5a6x XH-5XR;@6xXHAAHA'F >f9;+,57'A#A=XIXA\ !" 5LTA '^4X\):;6AMEl 4ANd#F 2. Phân tích, chứng minh: †TA'AANdrXY=s^4 !" &\_A'D7-5OXS"%#E% [W\'NC454+VH#Z3CNX$NhN^4: 45 C4' B#.JA#%@6O@_PXAN5aC`!-h@ #8%&#fAA?ZIZ !.#f: 4(XX$D7 \-5#-+aOX^445'A6O-X\)'94 IX_F &' BX)$!44FFFXg!WX4 6V6PF †T#.-!( 5YNiA'!&5R1rTruyện Kiều)% -!( ^4U. #fU@-!( Xg X_+A5*`N+6O6E Ngb5?@;5XV+4!F†TX\)X. X75(643 !(i!>'5 3ZX?l !$XH9$ IA3T6A5U. #/#OZX4 XfF"$ 'Y^4XY=X?:;+' +V#tXkN'b5'A5#XR ;@WX4 XfIZ^4U. 6-!( 5YNiH4#cFŠPLT+' +V5 4XI#.l !.+J5l !.X\)YNi5f\-5\ \_!( #X4 X$\#C!F †T#.'Nd5.\'VWGrTruyện Kiềus% ŠP+JJOK5U. S5X4 Xf6W!H`-+' ##hZ*JP'DA#'NdF4_$5\' -HX4X!53!DE J5'YOXX$Za5+J\6O +J4!6 <X_]4D 'F'!M@: ;^4LT#.'NdF 3. Đánh giá: †TA'ANd^4 !" @+PNd^4I_XY`XH5 Xb_X\)6$nIA=; CXIXA6O@RN@Y5X\):;O l 4A-T##:@Y# XY5@: ;^,4'XY Y^4 !" F ‰†TA'7NNgY(+T`N3/^4ANd !" #@(XR +V^4#>;4[$6j‹>X$04Xg $6j‹‹F 2,0 8,0 2,0 $ Đề số 3: • SỞ GD&ĐT VĨNH PHÚC ĐỀ CHÍNH THỨC KÌ THI CHỌN HỌC SINH GIỎI LỚP 10 THPT MÔN NGỮ VĂN NĂM HỌC 2010-2011 (Dành cho học sinh trường THPT chuyên) Thời gian làm bài: ZX)#&D).  Đề bài Câu 1rw5X:s  !" !#$% !"#$%& '(#)$*!+, &' ()4ŽH+ !,-#.-/ 01 Câu 2r•5X:s 2#.#3'45#67% ./%011!2!&34 "%56&&#)%7758%9%9:;<%50* =88%34"%56=>!&"%2%?%#@,A5 3(%7BC%3DE/5F%9G3!2G=H%$I/%J* ?%KLM%+, 289: $#. !;<=>;45?!@+ABCDE (F G &AI6OP=-( Q"1"%=uuuuuuuuuuuFF[>8&5uuuuuuuFF SỞ GD&ĐT VĨNH PHÚC HƯỚNG DẪN CHẤM THI CHỌN HỌC SINH GIỎI LỚP 10 THPT MÔN NGỮ VĂN NĂM HỌC 2010-2011 (Dành cho học sinh trường THPT chuyên) Thời gian làm bài: 180 phút (X)#&D,  • Câu 1 (3,0 điểm). I. Yêu cầu về kĩ năng 2$A@#H@ CD?I%2JK#;JL+AMF2$#C3K NJ)N. 4AH@ CF#OP!FQCN@ CRSF/T@5  !$NKFUOVA@W3"XY53Z[59NAN5=PF II. Yêu cầu về kiến thức 2#$NPXPPX\)9I3 P+4 % ,\6E%3BJO ]B#C3K6$T5: $#.I3 #L,4^49@_ e6P C!PX:C$8A9\f#-!( \^4kF ,]:%9!O6Oj@@_4#4X; X:3W3tB^ ]@+a:;'b5`@]\_A F$ ^4k@-P5@\f 5@@_0V'-^4\_k#f-F7T4XaX7PI :fg\_k7X\) JD'!3aXT4% Q@_!( \%T4Xa-!( #O_$^4k3F- !( `!5@+Pl LA`5@.a@fXkN`5@P I+J^4\_ kF Q@_g  !;5\f%!@+a0V\f#.\@4^4 #f+a\n#.:`#'b5+aO I+JF Q@_V^56 !(53Y!P%&T4XaP;^4 IX_\_ k5+a: $56A# !.K: $56;^4k5+a: $ #6;#.XY@\_5#.@S+JnX_5#.@SNPgNP '*5#.9 fYg$3[@Y5#.9Y/! !:(A5#.9\fX\_ W\_NPXl 4u &3Z@@_!( \5@_g  !;4!@_V^-h@ dH^4 \_k9XT4(X\_X_;Y#+4 !^475+a dH 6Oj86$T6;8P`@]#-!( FQSa(5 W\_k@ O4bPIA3K#IN\NANA3K^4A `X/!( \F FX)$%UO`!$56O3Z$56O:: $$56O +J$9-kX? dHl 4@_ `!% `@]43 #O_^4kF a*n5'Xc53- 3VX_^4kl 49@_ F • &PA`=4^4\_l 4P; IX_6-C@Y5P C@Y9-7X\)[@_ #-!( ^4\_kF Q_'^4\_#fk@@_4)+a#OA5#O_$^4-/ 0 k3F&' X@(P3H#`=4X^X:W\_X\)b@Y !(,X:PXI5+ !,F ,^GA88O 4F>4]^4-/ 0% QO\_J`+aNA:^4'b#C=P= ;^4XT4 F QX:a4@]5+TY^4XT4 I+JF QAJ;5 b O3\c@\5'Nd^4\_ I X_e7L,4Pf\_6XT\f_#a^4@g@c#IAF QD `NA#h@J#.+4 Z^4\_ I+JXg! `V5: !F F2: ;^4-/ 0%>OZX43YNNi+X. \ffA X= JZ@5#-F FAXIg7XJ#f-/ 0%UOj@X7C#g+J5P ;#aX. jP'X:7NNg@P+AAH(@(^4-k =A6$^4-k(@(`!@'b#+a+J^4P' -F III. Biểu điểm: - Điểm 3,0: ANTX\)A!( g ( (e>#$7PDiF/T@ # !$NKF&7:]I#+4+7BF Điểm 2,0:&PXANTX\)A!( g ( (F/T\4CNNiF&7 :]I#+4+7BF Điểm 1,0:&\4: V!( g ^4X.FU$T++F&]V. @WF Điểm 0:UO: X.5+4@YN\NANF Câu 2 (7,0 điểm) I. Yêu cầu về kĩ năng : X.5$A@#H@ C#F2$N'=3/TX:@ +AB#`X.F2JKM5@CN@ CRSF#OP!F>#$7PDiF UOVA@W3"XY53Z[59NAN5=PF II. Yêu cầu về kiến thức ‘ =+7:-!*. A6A4 \NPXPP9LP +4 % , NJE%AMO AP^4#3'4@'3'@4XI59\_@ O+J 85a6<5@ O 4;#H . `OF ANd56:@Y'  !;X:7#. IX_^4-5^4g@fN-F  !#C!5A-5A,^4ANd-@ OA@(.5.@Y l 4?@;#.+a$V^4AXkN5X. ;XJ#fAD` 5AAF ,PCO &' 7^4mF6@CXH#.#3'47 \X.j !( g T8 !;<=F2n#C!=+g@a4#N'=X\) 93/T( : ^4:@Y !;<=X:TF 4FQ&%J=>%9656!&!RF%@E%O  !;<=4X_PD?Il AXI[$XIOD? !( o +4$XIN6$#NA:YD?IN6$F7@$XID?IP! +. '  /5. Jl 4;NTYN5X7<@(@ IX` 4l !$ @;944`NJJH#HHFaN'44`N#'  /X7:;n +aN' !$^4'#CF p 4 !;<=5AP3'47#. I+Ja6<585@ OH P`O^44`N-F qH7@I+T@4XIr&'!*XJsF qH@[4Yr`&A5Y45&'!*XJsF qHXJD0`O5H6t5H .  4;r&'!6$5[45Q`!#) 7usF q& I+Jv6<56JZr&0b0sF ,!RF%@E%#)D%7758%9%9:;)3&A 3&=?%$I%9HJDF, X7v5$ 5#.+a`5X^Xg!rb^4Y45 @' X^4&0b05XP#&'!6$usF P+J`O5#.+aO853'^r&'!6$5&'!* XJsF #+TY^4-!( 7:#\)l 49J+' A#.XH4 #H%4v@`!X\)Oi45OAv@`!X\)# 4F  [...]... Thanh Hải) Hết Cán bộ coi thi không giải thích gì thêm Họ tên thí sinh Số báo danh 26 HNG DN CHM THI HSG LP 10 môn Ngữ văn -Câu 1: ( 4 điểm) Học sinh có thể sắp xếp trình bày theo nhiều cách khác nhau Cụ thể cần nêu đợc một số ý nh sau : Sự khác nhau giữa Văn học đân gian và Văn học viết - Về thời điểm ra đời: Văn học dân gian có từ rất sơm khi cha có chữ viết; Văn hoc viết ra đời muộn... CHUYÊN Đề LầN THứ NHấT LớP 10 môn Ngữ văn -I Phần chung (4 điểm) Câu 1: Học sinh có thể sắp xếp trình bày theo nhiều cách khác nhau Cụ thể cần nêu đợc một số ý nh sau : Sự khác nhau giữa Văn học đân gian và Văn học viết - Về thời điểm ra đời: Văn học dân gian có từ rất sơm khi cha có chữ viết; Văn hoc viết ra đời muộn hơn khi có chữ viết 34 - Về tác giả: VHDG là kết quả quá trình sáng tác tập thể,... th vn chng tt -Ht - s 8: Sở GD&ĐT Vĩnh Phúc Trờng THPT Vĩnh Yên Kỳ thi chọn hsg lớp 10 cấp trờng môn Ngữ văn Năm học 2 010 - 2011 Thời gian làm bài: 120 phút, không kể thời gian giao đề Câu 1 (4 điểm) Từ những đặc trng cơ bản của văn học dân gian, hãy nêu rõ sự khác nhau giữa văn học dân gian và văn học viết Câu 2 (6 điểm) Cảm nhận của em về giá trị nội dung và nghệ thuật của đoạn thơ:... ( Theo Ng vn 10, trang 118,NXB GD-2006) Hết Cán bộ coi thi không giải thích gì thêm Thớ sinh khụng c s dng ti liu v sỏch giỏo khoa Họ tên thí sinh Số báo danh HNG DN CHM CHUYÊN Đề LầN THứ ba LớP 10 - môn Ngữ văn -I Phần chung (4 điểm) Câu 1: a Về kĩ năng: Hiểu đúng yêu cầu của đề bài Biết cách làm bài văn nghị luận xã hội, bố cục rõ ràng, diễn đạt dễ hiểu; không mắc lỗi ngữ pháp, chính... sai sót Điểm 0 : Không hiểu đề, sai lạc cả về nội dung và phơng pháp -Lu ý chung: Điểm của bài thi là tổng điểm của các câu cộng lại; cho từ điểm 0 đến điểm 10 Điểm lẻ làm tròn tính đến 0, 5 s 11: Sở GD&ĐT Vĩnh Phúc Trờng THPT Vĩnh Yên Kỳ thi chuyên đề lần thứ nhất lớp 10 môn Ngữ văn Năm học 2 010 - 2011 Thời gian làm bài: 120 phút, (không kể thời gian giao đề) I Phần chung:(4 điểm) Câu... * Kt bi: khng nh rừ hn vn 0,5 Lu ý: Giỏm kho chi cho im tụi a khi thớ sinh cú dn chng chng minh cho tng lun im Bi viờt khụng mc li.Din t mch lc, cú sc hp dn s 10: Sở GD&ĐT Vĩnh Phúc Trờng THPT Vĩnh Yên đề thi CHUYÊN Đề lần thứ ba lớp 10 môn Ngữ văn Năm học 2 010 - 2011 Thời gian làm bài: 150 phút, (không kể thời gian giao đề) Đề bài I Phần chung:(4 điểm) Câu 1 V mi quan h gia ni dung v hỡnh thc,... cách làm bài nghị luận văn học, bố cục rõ ràng, kết cấu hợp lí, diễn đạt tốt; không mắc các lỗi chính tả, dùng từ, ngữ pháp B/ Về nội dung : Học sinh có thể sắp xếp trình bày theo nhiều cách khác nhau đôi chỗ có thể có những cảm nhận riêng miễn là phải bám sát tác phẩm, tránh suy diễn tuỳ tiện Đại ý cần làm nổi bật đợc: Câu 2 a: Dành cho học sinh lớp 10A6 1 Từ cảm xúc mùa xuân của thi n nhiên đất trời,... cho học sinh lớp 10A6 Cm nhn ca em v quan nim sng v v p nhõn cỏch Nguyn Bnh Khiờm qua bi th Nhn Mt mai, mt cuc, mt cn cõu, Th thn du ai vui thỳ no Ta di ta tỡm ni vng v, Ngi khụn ngi n chn lao xao Thu n mng trỳc ụng n giỏ, Xuõn tm h sen, h tm ao Ru, n ci cõy, ta s ung, Nhỡn xem phỳ quý ta chiờm bao ( Theo Ng vn 10, trang 129,NXB GD-2006) Câu 2 b: Dành cho học sinh lớp 10A7 Cm nhn ca em v bc tranh thi n... học 2 010 - 2011 Thời gian làm bài: 120 phút, (không kể thời gian giao đề) I Phần chung:(4 điểm) Câu 1 Từ những đặc trng cơ bản của văn học dân gian, hãy nêu rõ sự khác nhau giữa văn học dân gian và văn học viết II Phần riêng: ( 6 điểm) 33 Câu 2 a : Dành cho học sinh lớp 10A6 Cảm nhận của em về giá trị nội dung và nghệ thuật của đoạn thơ: Ta làm con chim hót Ta làm một cành hoa Ta nhập vào hòa ca Một... Hiểu đúng yêu cầu của đề bài Biết cách làm bài nghị luận văn học, bố cục rõ ràng, kết cấu hợp lí, diễn đạt tốt; không mắc các lỗi chính tả, dùng từ, ngữ pháp B/ Về nội dung : Học sinh có thể sắp xếp trình bày theo nhiều cách khác nhau đôi chỗ có thể có những cảm nhận riêng miễn là phải bám sát tác phẩm, tránh suy diễn tuỳ tiện Đại ý cần làm nổi bật đợc: 1.Từ cảm xúc mùa xuân của thi n nhiên đất trời, . _N8#J&I3*R1%0%95(%/88@;8%9 E=,P0#R$#E%*3$%7%/34%7*=R:=8`&, _'F%%$7=>%9%8%%6%8%BJJJ&#)=F%3@ %9%63K%>/!&T%/,SYK%!a$b= #c%/&3%T@& Đề số 4:  SỞ GD&ĐT VĨNH PHÚC ĐỀ CHÍNH THỨC KÌ THI CHỌN HỌC SINH GIỎI LỚP 10 THPT MÔN NGỮ VĂN NĂM HỌC 2 010- 2011 (Dành cho học sinh các trường THPT) Thời gian. $6j‹‹F 2,0 8,0 2,0 $ Đề số 3: • SỞ GD&ĐT VĨNH PHÚC ĐỀ CHÍNH THỨC KÌ THI CHỌN HỌC SINH GIỎI LỚP 10 THPT MÔN NGỮ VĂN NĂM HỌC 2 010- 2011 (Dành cho học sinh trường THPT chuyên) Thời.  5-,4F G &AI6OP=-( Q"1"%=uuuuuuuuuuuFF[>8&5uuuuuuuFF SỞ GD&ĐT VĨNH PHÚC HƯỚNG DẪN CHẤM THI CHỌN HỌC SINH GIỎI LỚP 10 THPT MÔN NGỮ VĂN NĂM HỌC 2 010- 2011 (Dành cho học sinh các trường THPT) Thời gian làm bài: 180 phút (X)#&D,  Câu
- Xem thêm -

Xem thêm: Tuyển tập các đề thi học sinh giỏi môn ngữ văn lớp 10 (kèm đáp án), Tuyển tập các đề thi học sinh giỏi môn ngữ văn lớp 10 (kèm đáp án),

Từ khóa liên quan