Tuyển tập 246 câu hỏi trắc nghiệm môn Quản trị doanh nghiệp (có đáp án)

30 5.4K 11
Tuyển tập 246 câu hỏi trắc nghiệm môn Quản trị doanh nghiệp (có đáp án)

Đang tải... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Thông tin tài liệu

SVST: Trần Ngọc Tuấn CHƯƠNG 1: Quản trị doanhnghiệp Câu 1: Từ góc độ tái sản xuẩt xã hội DN hiểu đơn vị A Sản xuất cải vật chất B Phân phối cải vật chất C Phân phối sản xuất cải vật chất D Cả ý Câu 2: Tìm câu trả lời Theo luật DN 1999 A DN tổ chức kinh tế B DN tổ chức trị C DN tổ chức xã hội D DN tổ chức trị xã hội Câu 3: DN tổ chức kinh tế đầu tư vốn A Do Nhà nước B Do đoàn thể C Do tư nhân D Do Nhà nước,đồn thể tư nhân Câu 4: Mục đích hoạt động chủ yếu DN A Thực hoạt động sản xuất – kinh doanh hoạt động cơng ích B Thực hoạt động sản xuất kinh doanh C Thực hoạt động cơng ích D Thực hoạt động mua bán hàng hoá sản phẩm Câu 5: Quản trị DN thuật ngữ đời gắn liền với phát triển A Nền công nghiệp hậu tư B Nền công nghiệp tiền tư C Nền công nghiệp cã hội chủ nghĩa D Cả ý Câu 6: Luật DN Quốc Hội nước CHXHCN VN thông qua năm nào? A Năm 1977 B Năm 2001 C Năm 1999 D Năm 2000 Câu 7: Hiện ta có thành phần kinh tế? A thành phần B thành phần C thành phần D thành phần Câu 8: Luật DN nhà nước thông qua vào năm: A Năm 1995 B Năm 1997 C Năm 1999 D Năm 2001 Câu 9: Trong thành phần kinh tế sau, thành phần kinh tế đóng vai trò chủ đạo kinh tế quốc dân? A Thành phần kinh tế Nhà Nước B Thành phần kinh tế Tư Nhân SVST: Trần Ngọc Tuấn C Thành phần kinh tế Tư Bản Nhà Nước D Thành phần kinh tế có vốn đầu tư nước ngồi Câu 10: Trong loại hình DN sau, DN có chủ sở hữu? A DN tư nhân B DN nhà nước DN tư nhân C DN liên doanh D DN nhà nước Câu 11: Theo luật pháp VN, phần kinh tế dướ tuân thủ theo quy định luật phá sản? A Thành phần kinh tế HTX B Thành phần kinh tế Nhà Nước C Thành phần kinh tế Tư Bản Nhà Nước D Thành phần kinh tế cá thể tiểu chủ Câu 12: Trong khái niệm DN Nhà Nước, khái niệm đúng? A DN Nhà nứơc tổ chức kinh tế Nhà Nước đầu tư vốn, thành lập tổ chức quản lý B DN Nhà Nước có tư cách pháp nhân,có quyền nghĩa vụ dân C DN Nhà Nước có tên gọi,có dấu riêng có trụ sở lãnh thổ VN D Cả ý Câu 13: Hội đồng thành viên công ty TNHH tổ chức, cá nhân, có số lượng tối đa không vượt A B 11 C 21 D 50 Câu 14: Hội đồng thành viên cơng ty TNHH tổ chức, cá nhân có số lượng tối thiểu A B 11 C 21 D 50 Câu 15: Hội đồng thành viên cơng ty TNHH có quyền, nhiệm vụ sau A Quyết định phương hướng phát triển công ty, định cấu tổ chức quản lý B Quyết định tăng giảm vốn điều lệ, phương thức huy động vốn phương thức đầu tư dự án đầu tư C Bầu, miễn nhiệm, bãi nhiệm chức danh cua Hội đồng thành viên, ban điều hành toàn hệ thống D Cả ý Câu 16: Trong loại hình DN sau, loại hình phát hành cổ phiếu thị trường? A Công ty TNHH B DN Nhà Nước C Công ty cổ phần D Công ty tư nhân Câu 17: Công ty cổ phần có cổ phần ưu đãi Người sở hữu cổ phần ưu SVST: Trần Ngọc Tuấn đãi gọi cổ đông ưu đãi Cổ phần ưu đãi gồm loại sau đây? A Cổ phần ưu đãi biểu B Cổ phần ưu đãi cổ tức, cổ phần ưu đãi hoàn lại C Cổ phần ưu đãi khác điều lệ công ty quy định D Cả ý Câu 18: Cổ phiếu có giá trị pháp lý: A Chủ sở hữu B Hưởng cổ tức C Có quyền biểu Đại hội đồng cổ đơng D Cả ý Câu 19: Trái phiếu có giá trị pháp lý: A Chủ sở hữu B Hưởng cổ tức C Có quyền biểu Đại hội đồng cổ đông D Cả ý Câu 20: Trong công ty cổ phần, số cổ đông tối thiểu để thành lập công ty A người B người C người D 11 người Câu 21: Loại hình DN quy định số vốn tối thiểu? A DN cá thể tiểu chủ B Công ty TNHH C Công ty cổ phần D DN nhà nước Câu 22: Phương pháp tiếp cận QTDN Theo: A Quá trình xác định hệ thống mục tiêu phát triển hoạt động sản xuất kinh doanh B Quá trình tổ chức hệ thống quản trị kinh doanh để đạt mục tiêu C Quá trình điều khiển, vận hành điều chỉnh hệ thống nhằm hướng đích hệ thống đạt hệ thống mục tiêu D Cả ý Câu 23: Mục tiêu DN bao gồm nhiều loại khác nhau, song suy đến DN phải theo đuổi: A Bảo đảm hoạt động DN diễn liên tục, trơi chảy B Bảo đảm tính bền vững phát triển cua DN C Hoạt động có hiệu để tìm kiếm lợi nhuận D Cả ý Câu 24: Mục tiêu số cua DN A Bảo đảm hoạt động Dn diễn liên tục trơi chảy B Bảo đảm tính bền vững phát triển DN C Hoạt động có hiệu để tìm kiếm lợi nhuận D Cả ý Câu 25: Theo Henry Fayol, ơng chia q trình quản trị DN thành chức Cách chia nhất? A Hoach định, tổ chức, huy, phối hợp kiểm tra B Tổ chức, phối hợp, kiểm tra, huy hoạch định C Chỉ huy, kiểm tra, phối hợp, hoạch định tổ chức SVST: Trần Ngọc Tuấn D Dự kiến, tổ chức, phối hợp, huy kiểm tra Câu 26: Abraham Maslow xây dựng lý thuyết “nhu cầu người” gồm loại xếp từ thấp đến cao Hãy xếp theo cách đắn A Vật chất, an tồn, xã hội, kính trọng “tự hồn thiện” B Xã hội, kính trọng, an tồn “tự hồn thiện” vật chất C An toàn, vật chất, “ tự hoàn thiện” kính trọng, xã hội D Vật chất, an tồn, xã hội, “tự hồn thiện” , kính trọng Câu 27: Tố chất cua GĐ DN : A Có kiến thức, có óc quan sát, có phong cách tự tin B Có lực quản lý kinh nghiệm tích luỹ, tạo dựng ê kíp giúp việc C Có khát vọng làm giàu đáng, có ý chí, có nghị lực, tính kiên nhẫn lòng tâm D Cả ý Câu 28 : Đặc điểm lao động chủ yếu giám đốc DN ? A Lao động trí óc B Lao động quản lý kinh doanh C Lao động nhà sư phạm D Lao động nhà hoạt động xã hội Câu 29: Khái niệm theo nghĩa rộng sau trình sản xuất sản phẩm DN đúng? A Từ khâu tổ chức, chuẩn bị sản xuất, mua sắm vật tư kĩ thuật đến tiêu thụ sản phẩm hàng hố dịch vụ tích luỹ tiền tệ B Từ khâu chuẩn bị sản xuất, mua sắm vật tư kĩ thuật, tổ chức sản xuất đến tiêu thụ sản phẩm, hàng hố, dịch vụ tích luỹ tiền tệ C A D A Câu 30: Chọn câu trả lời : Cơ cấu sản xuất DN bao gồm phận A Sản xuất chính, sản xuất phụ, phân xưởng ngành ( buồng máy) B Sản xuất phụ trợ, phục vụ sản xuất, sản xuất phụ phân xưởng C Sản xuất chính, sản xuất phụ, sản xuất phụ trợ va phục vụ sản xuất D Phục vụ sản xuất, sản xuất phụ, nơi làm việc phận sản xuất Câu 31: Chọn câu trả lời : Các cấp sản xuất DN bao gồm A Phân xưởng, ngành ( buồng máy) nơi làm việc B Bộ phận sản xuất phụ trợ, nơi làm việc phân xưởng C Bộ phận sản xuất chính, ngành (buồng máy) nơi làm việc D Phân xưỏng, ngành ( buồng máy ) nơi làm việc Câu 32: Chọn câu trả lời đúng: Hiện DN sản xuất chế biến nước ta có kiểu cấu sản xuất A B C D Câu 33: Các nhân tố sau ảnh hưởng đến cấu sản xuất doanh nghiệp? A Chủng loại, đặc điểm kết cấu chất lượng sản phẩm B Chủng loại, khối lượng tính chất lý hố ngun vật liệu C Máy móc thiết bị cơng nghệ, trình độ chun mơn hố hợp tác hố SVST: Trần Ngọc Tuấn DN D Cả ý Câu 34 : Các cấp quản trị doanh nghiệp bao gồm A Cấp cao B Cấp trung gian ( cấp thừa hành) C Cấp sở ( cấp thực ) D Cả ý Câu 35: Có loại quan hệ cấu tổ chức quản trị DN A Quan hệ tư vấn B Quan hệ chức C Quan hệ trực thuộc D Cả ý Câu 36: Ai quản tri điều hành cấp DN A Quản đốc phân xưởng B Giám đốc, tổng giám đốc C Trưởng ngành, đốc công D Kế toán trưởng Câu 37: Kiểu cấu tổ chức quản trị DN khoa học hiệu A Cơ cấu tổ chức quản trị không ổn định B Cơ cấu tổ chức trực tuyến C Cơ cấu tổ chức trực tuyến, chức D Cơ cấu tổ chức chức Câu 38: Trong tổ chức máy quản lý phân xưởng cịn có ? A Nhân viên kĩ thuật B Nhân viên điều độ sản xuất C Nhân viên kinh tế phân xưởng D Cả ý Câu 39: xây dựng mô hình tổ chức máy quản trị DN,các DN lựa chọn mơ hình ? A Theo sản phẩm B Theo lãnh thổ, địa lý C Theo khách hàng hay thị trường D Cả ý Câu 40: Nhược điểm cấu trúc ma trận ? A Mất ổn định tổ chức DN B Dễ gây lộn xộn, nguyên nhân gây tranh chấp quyền lực phận C Phối hợp thực hệ thống dự án phức tạp D Hiện tượng “ cha chung ko khóc” đổ lỗi phận Câu 41: Cấu trúc đa dạng hay hỗn hợp ? A Sử dụng riêng loại cấu trúc B Sự kết hợp C Sự kết hợp tổng hợp loại cấu trúc D Cả ý Câu 42: Lãnh đạo thành công việc tác động đến người khác để họ thực hoạt động nhằm đạt kết mong muốn cho dù người nhận tác động : A Mong muốn hay không mong muốn SVST: Trần Ngọc Tuấn B Chấp nhận hay không chấp nhận C Tâm phục phục D Cả ý Câu 43: Những công việc nhằm giúp DN thích nghi với mơi trường KD ? A Kế hoạch hoá quản trị B Kế hoạch hoá chiến lược C Kế hoạch hoá DN D Cả ý Câu 44: Định nghĩa sau ? A Cơng nghệ tất dùng để biến đổi đầu vào thành đầu B Công nghệ hệ thống kiến thức áp dụng để sản xuất sản phẩm dịch vụ C Công nghệ khoa học nghệ thuật dùng sản xuất phân phối hàng hoá dịch vụ D Cả ý Câu 45: Công nghệ chia thành phần ? A Phần cứng phần phát triển kĩ thuật máy móc thiết bị, cơng cụ, dụng cụ, lượng, nguyên vật liệu B Phần mềm phần vấn đề kĩ người lao động, kiện thông tin vấn đề tổ chức quản lý C Cả ý Câu 46: Công nghệ bao gồm yếu tố cấu thành ? A Phần vật tư kĩ thuật ( B Phần người () C Phần tổ chức () D Cả ý ), phần thong tin ( ) Câu 47: Nhân tố sau định đến hiệu đổi công nghệ DN ? A Năng lực công nghệ DN B Khả tài C Tư tưởng người lãnh đạo D Trình độ tổ chức quản lý trình độ công nhân Câu 48: Điều kiện để lựa chọn phương án công nghệ tối ưu dựa vào ? A Phương án có giá thành cao B Phươngán có chiphícaonhất C Phương án có giá thành thấp D Phương án có chi phí thấp Câu 49: Những tính chất đặc trưng chất lượng sẩn phẩm ? A Tính kinh tế B Tính kĩ thuật tính tương đối chất lượng sản phẩm C Tính xã hội D Cả ý Câu 50: Chọn câu trả lời đúng: Vai trò chất lượng kinh tế thị trường A Chất lượng sản phẩm ngày trở thành yếu tố cạnh tranh hàng đấu, SVST: Trần Ngọc Tuấn điều kiện tồn phát triển DN B Chất lượng sản phẩm yếu tố đảm bảo hạ giá thành sản phẩm, tăng lợi nhuận cho DN C Chất lượng sản phẩm điều kiện quan trọng để không ngừng thoả mãn nhu cầu phát triển liên tục người D Cả ý Câu 51: DN : A Tế bào xã hội B Tế bào trị C Tế bào kinh tế D Cả ý Câu 52: Tìm câu trả lời : Quản trị khái niệm sử dụng tất nước A Có chế độ trị - xã hội khác B Có chế độ trị - xã hội giống C Có chế độ trị - xã hội đối lập tư D Có chế độ trị - xã hội dân chủ Câu 53: DN có chức : A Sản xuất kinh doanh B Lưu thong, phân phối C Tiêu thụ sản phẩm D Thực hiện, dịch vụ Câu 54: Sản phẩm DN khơng phải A Hàng hố B Dịch vụ C Ý tưởng D Ý chí Câu 55: Hoạt động kinh doanh chủ yếu DN thương mại A Mua chỗ rẻ bán chỗ đắt B Mua người thừa, bán cho người thiếu C Yêu cầu có tham gia người trung gian nhà sản xuất người tiêu thụ D Cả ý Câu 56: Thực chất hoạt động DN thương mại A Hoạt động mua bán B Hoạt động dịch vụ thông qua mua bán C Hoạt động dịch vụ cho người bán D Hoạt động dịch vụ cho người mua Câu 57: Nhiệm vụ DN thương mại A Tạo giá trị sử dụng B Tạo giá trị C Thực giá trị D Cả ý Câu 58: Hoạt động chủ yếu DN thương mại bao gồm trình A Tổ chức B Kinh tế C Kỹ thuật D Cả ý SVST: Trần Ngọc Tuấn Câu 59:Trong DN nhân vật trung gian A Khách hàng B Khách hàng bán lẻ C Khách hàng bán buôn D Người tiêu dùng Câu 60: Trong DN thương mại nhân vật trung gian A Khách hàng B Khách hàng bán lẻ C Khách hàng bán buôn D Người tiêu dùng Câu 61: Ngân hàng thương mại VN : A DN chủ B DN nhiều chủ C Công ty TNHH D Công ty TN vô hạn Câu 62: Ngân hàng thương mại cổ phần Sài Gịn thương tín : A DN chủ B DN nhiều chủ C Công ty TNHH D Công ty TN vô hạn Câu 63: Theo tinh thần văn 681/CP-KTN thủ tướng phủ ban hành ngày 20/06/1998 quy định tạm thời tiêu chí thống DN vừa nhỏ nước ta DN có số vốn : A Nhỏ tỷ đồng B Nhỏ tỷ đồng C Nhỏ tỷ đồng D Nhỏ tỷ đồng Câu 64: Theo tinh thần văn 681/CP-KTN thủ tướng phủ ban hành ngày 20/06/1998 quy định tạm thời tiêu chí thống cho DN vừa nhỏ nước ta DN có số lao động năm : A Ít 100 người B Ít 200 người C Ít 300 người D Ít 400 người Câu 65: Mơi trường KD chung ( môi trường vĩ mô chủ yếu) : A Môi trường kinh tế B Môi trường trị pháp luật C Có mơi trường tự nhiên D Mơi trường văn hố xã hội Câu 66: Mơi trường KD bên ngồi DN : A Hệ thống toàn tác nhân bên DN B Môi trường KD đặc trưng ( môi trường vi mô ) C Môi trường KD chung ( môi trườn vĩ mô ) D Cả ý Câu 67: Môi trường KD bên DN : A Các yểu tố vật chất B Các yếu tố tinh thần C Văn hoá tổ chức DN SVST: Trần Ngọc Tuấn D Cả ý Câu 68: Những chuẩn bị cần thiết nhà nước quản trị DN A Nghiên cứu thị trường B Chuẩn bị vốn, nhân lực C Tìm kiếm hội KD D Kinh nghiệm, kiến thức, đốn Câu 69: Có phẩm chất khác mà nhà quản trị cần có A B C D Câu 70: Hoạt động quản trị DN nhằm góp phần đạt mục tiêu chung : A Trực tiếp B Gián tiếp C Bán trực tiếp D Bán gián tiếp Câu 71: Quản trị ? A Khoa học B Nghệ thuật C Cơng tác hành D Vừa khoa học vừa nghệ thuật Câu 72: Thực chất QTDN : A QTDN mang tính khoa học B QTDN mang tính nghệ thuật C QTDN mang tính khoa học ,QTDN mang tính nghệ thuật, QTDN nghề D QTDN nghề Câu 73: QTDN có chức ? A B C D Câu 74: Cách tiếp cận trường phái đánh dấu giai đoạn phân kì phát triển tư tưởng đại khơng có đóng góp chủ yếu học thuyết QTDN thuộc : A Trường phái QT Khoa học B Trường phái QT kĩ thuật C Trường phái QT hành D Trường phái QT tâm lí – XH Câu 75: Các quan điểm tiếp cận QTDN A Quan điểm tiếp cận trình B Quan điểm tiếp cận tình C Quan điểm tiếp cận hệ thống D Quan điểm tiếp cận đối sánh Câu 76: Mục tiêu lâu dài, thường xuyên đặc trưng tổ chức DN A Thu lợi nhuận B Cung cấp hàng hoá C Trách nhiệm XH D Đạo đức DN SVST: Trần Ngọc Tuấn dịch vụ Câu 77: Quyết định sứ mệnh DN, mục tiêu DN thời kì, mục tiêu phận lựa chọn P.Án chiến lược hay biện pháp tác nghiệp liên quan đến : A Hoạch định B Tổ chức C Lãnh đạo D Kiểm soát Câu 78: Quyết định áp dụng biện pháp khen, thưởng văn hướng dẫn nhân viên quyền thực cơng việc liên quan đến A Hoạch định B Tổ chức C Lãnh đạo D Kiểm soát Câu 79: Lựa chọn phương pháp đo lượng kết quả, đưa đánh giá kết định hành động điều chỉnh áp dụng liên quan tới A Hoạch định B Tổ chức C Lãnh đạo D Kiểm soát Câu 80: Hoạch định đòi hỏi điều kiện trả lời câu hỏi than DN A Chúng ta làm ? B Chúng ta làm ? C Chúng ta đâu, muốn đâu ? D Chúng ta đâu ? Câu 81: Xét thời gian hoạch định chia thành A Hoạch định dài, ngắn hạn B Hoạch định tác nghiệp Câu 82: Trên phương diện chiến lược phát triển DN, hoạch định chia thành A Hoạch đinh dài hạn B Hoạch định chiến lược, tác nghiệp C Hoạch định ngắn hạn D Hoach định theo mục tiêu Câu 83: Có nội dung hoạch định DN thương mại Câu 84: Điểm cuối việc hoạch định, điểm kết thúc công việc tổ chức đạo, kiểm tra : A Mục tiêu B Chiến lược C Chính sách D Thủ tục Câu 85: kế hoạch lớn, chương trình hành động tổng quát, chương trình mục tiêu việc xác định mục tiêu dài hạn DN : A Mục tiêu B Chiến lược C Chính sách D Thủ tục Câu 86: Những điều khoản hay quy định chung để khai thông suy 10 SVST: Trần Ngọc Tuấn A Kiểm sốt định kì B Kiểm soát liên tục C Kiểm soát mục tiêu hay kết D Kiểm soát tất hay khơng kiểm sốt Câu 131: Phân loại kiểm sốt theo nội dung khơng phải : A Kiểm sốt tồn B Kiểm soát phận C Kiểm soát theo mục tiêu hay kết D Kiểm soát cá nhân Câu 132: Các giai đoạn kiểm sốt DN khơng phải A Xác định tiêu chuẩn đo lường kết B Thơng báo kết kiểm sốt C Các giải pháp, biện pháp điều chỉnh D Thực hoạt động điều chỉnh Câu 133: Hệ thống kiểm sốt DN khơng cần phải đảm bảo yêu cầu sau A Hệ thống kiểm soát cần mang tính chủ quan B Hệ thống kiểm sốt cần mang tính khách quan C Hệ thống kiểm sốt phải thiết kế theo kế hoạch, phù hợp với công tác tổ chức nhân DN D Hệ thống kiểm sốt cần phải có linh hoạt hiệu Câu 134 : Mối quan hệ hệ thống kiểm soát hệ thống quản trị cấp cao DN quan hệ : A Cấp , cấp B Tương tác quy định, hỗ trợ lẫn C Hợp tác, trợ giúp D Cả CHƯƠNG : QUẢN TRỊ NHÂN SỰ TRONG DN Câu 135 : Quản trị nhân DN là: A Tuyển dụng nhân B Đào tạo , phát triển nhân C Đãi ngộ nhân D Cả Câu 136: Quản trị nhân : A Biện pháp thủ tục tổ chức B Nghệ thuật tuyển dụng nhân C Hoạt động tạo trì phát triển sử dụng có hiệu nhân D Đào tạo phát triển người để đạt mục tiêu tối đa suất, chất lượng công việc Câu 137: Yếu tố định sản xuất KD A Lãnh đạo B Tổ chức C Kiếm soát D Nhân Câu 138: Loại vốn quan trọng : A Vốn vật chất B Vốn tài C Vốn người 16 SVST: Trần Ngọc Tuấn D Cả ý Câu 139: Nội dung quản trị nhân khơng phải là: A Mơ hình, cấu trúc tổ chức B Phân tích cơng việc C Tuyển dụng, đào tạo, phát triển nhân D Đãi ngộ nhân Câu 140: Mục đích phân tích cơng việc là: A Tuyển chọn người B Sử dụng người C Chọn người, việc D Cả ý Câu 141: Kết phân tích cơng viêc thường trình bày dạng A Báo cáo kết phân tích cơng việc B Mơ tả cơng việc C Bản tiêu chuẩn công việc D B&C Câu 142: Nguồn tuyển dụng nhân DN thường A Nguồn bên B Nguồn bên C Các trường ĐH dạy nghề D Các công ty giới thiệu việc làm Câu 143: Tuyển dụng nội là: A Đề bạt B Thuyên chuyển công tác C Tuyển D Tuyển em người doanh nghiệp Câu 144 : Ông A làm giám đốc cơng ty trực thuộc tổng cơng ty, yêu cầu nhiệm vụ tổng công ty, ông đảm nhận chức phó TGĐ, trường hợp ông A : A Đề bạt B Thuyên chuyển C Bổ nhiệm D A, B & C Câu 145: Như câu 144 Trong trường hợp ông A : A tuyển B tuyển dụng nội C tuyển bên D câu 146 : Mục đích nâng cao tay nghề, kỹ người lao động : A Tuyển dụng nhân B Đào tạo, huấn luyện nhân C Đãi ngộ nhân D Cả Câu 147: Đãi ngộ tài nhiệm vụ DN bao gồm: A Tiền lương B Tiền thưởng C Phúc lợi trợ cấp D Cả 17 SVST: Trần Ngọc Tuấn Câu 148 : Đãi ngộ nhân tồn hình thức A Đãi ngộ vật chất B Đãi ngộ tài C D Cả Câu 149: Đãi ngộ tài trực tiếp : A Lương thưởng B Phúc lợi C Trợ cấp D Cả Câu 150:Đãi ngộ tài gián tiếp : A Tiền lương B Tiền thưởng C Trợ cấp, phúc lợi D Cả Câu 151: Đãi ngộ phi tài khơng phải : A Đãi ngộ thông qua công việc B Đãi ngộ thông qua môi trường làm việc C Lương thưởng D Sự quan tâm đến đời sống tinh thần người lao động Câu 152: Các chức danh nhân DN theo cấp độ trình quản trị gồm A Cấp cao B Cấp trung gian C Cấp thấp D Cả Câu 153: Các chức danh nhân DN theo nội dung công việc QT là: A Các nhà Qt chức B Các nhà QT tổng hợp C Các nhà hoạch định chiến lược D Các nhà QT chuyên ngành Câu 154 : Một số chức danh Qt quan trọng DNTM không bao gồm: A Kinh doanh, tiếp thị B Xuất nhập khẩu, kho hàng C Tài văn phịng, lao động đào tạo, cơng nghệ D Cơ sở hạ tầng Câu 155 : Đối với nhà QT tiền lương : A Giá sức lao động B Yếu tố kích thích vật chất C Cơng cụ trì, phát triển nhân D Cả Câu 156: Phân loại cơng nghệ theo tính chất : A Công nghệ công nghiệp, CNNN, CNSXHTD, CNVL B CNSX, CNDV, CNTT, CNĐT C CN ô tô, xi măng, xe đạp, lượng D CN then chốt, mũi nhọn, truyền thống Câu 157: Phân loại công nghệ theo sản phẩm : A CNCN, CNNN, CNSXHTD, CNVL 18 SVST: Trần Ngọc Tuấn B CNSX, CNDV, CNTT, CNĐT C CN ô tô, CN xi măng, CN xe đạp, CNNL D CN then chốt, mũi nhọn, CN truyền thống Câu 158: Phân loại công nghệ theo ngành kinh tế : A CNCN, CNNN, CNSXHTD, CNVL B CNSX, DV, TT, ĐT C CN ô tô, xi măng, xe đạp, lượng D CN then chốt, mũi nhọn, truyền thống Câu 159: Phân loại cơng nghệ theo tính thiết yếu : A CNCN, CNNN, CNSXHTD, CNVL B CNSX, CNDV, CNTT, CNĐT C CN ô tô, xi măng, xe đạp, lượng D CN then chốt, mũi nhọn , truyền thống Câu 160: Trong biểu đồ nhân quả, yếu định đến chất lượng sản phẩm: A Con người, máy móc , method sx, nguyên liệu B Văn hoá DN, method sx, nguyên liệu, người C Method sx,nguyên liệu, máy móc, vốn D Nguyên vật liệu, người, máy móc, mean vehicle Câu 161: Trong tập tình số 1, cơng ty CAMUS chun sx loại : A B C D Câu 162: Trong tập tình số 2, “ Mạo hiểm, không liều mạng” ông giám đốc định nước cờ mạo hiểm Ông nhận làm khách hàng đặt hàng kính giá: A 100.000 B 200.000 C 300.000 D 400.000 Câu 163: Ông giám đốc đáp cầu bổ tiền để làm khuân cho hợp đồng A tr B 10 tr C 15 tr D 20 tr Câu 164 : Trong tình số 3, “tâm ơng chủ DN bị phá sản” trường hợp chủ số 1, ông lần xin từ chức không từ chức A B C D Câu 165 : Trong tình số 3, “tâm ông chủ bị phá sản”, trường hợp ông chủ số thua lỗ : A Thiếu kinh nghiệm kiến thức B K0 mạo hiểm đoán 19 SVST: Trần Ngọc Tuấn C Nhân cũ thiếu vốn D Câu 166: Trong tình số 4, chữ tín chữ…trong kinh doanh yếu tố quan trọng để tồn …DN A chất lượng phục vụ B Đa dạng hoá sản phẩm, dịch vụ C Giá hợp lý D Chữ tín với khách hàng Câu 167 : Trong tình số 4: “ Như bán chữ tín kinh doanh” tên thật bà : A Nguyễn Thị Dậu B NT Dâu C NT Đậu D NT Đỗ Câu 168 : Trong tình số 5: “vỏ trứng thành hàng mỹ nghệ” ông Nguyễn Thi tốt nghiệp : A Ngành hoạ trường kỹ nghệ B Ngành học trường dược C Ngành học trường kỹ thuật D Ngành học khoa học tự nhiên Câu 169 : Trong tình số “ mèo xơi chuột, chuột xơi mèo” nguyên tắc kinh doanh : A Giảm chi phí B Hạ giá thành C Tối đa hố lợi nhuận D Cả Câu 170: Thương mại điện tử : A Kinh doanh – máy tính B Kinh doanh – công nghệ thông tin C Thương mại – máy tính D Thương mại – cơng nghệ thơng tin Câu 171: Làm giá sản phẩm, hàng hoá dịch vụ dựa trên: A Cầu thị trường B Chi phí C Dựa cạnh tranh D Cả Câu 172: Quỹ tiền tệ quốc tế viết tắt : A WB B WTO C IMF D ICC Câu 173: Phòng thương mại quốc tế chữ viết tắt A WB B WTO C IMF D ICC Câu 174: Bộ thương mại nước CHXHCNVN có tên viết tắt Tiếng Anh : A MOM 20 SVST: Trần Ngọc Tuấn B MOB C MOT D MOE Câu 175: Bộ tài nước CHXHCNVN có chữ viết tắt tiếng anh : A MOF B SBV C MOS D SSC Câu 176: Hiện sống kỷ nguyên : A Kỷ nguyên công nghệ B Kỷ nguyên thông tin C Kỷ nguyên công nghệ thông tin D Kỷ nguyên công nghiệp dựa kiến thức Câu 177: Mạng giá trị cục chữ viết tắt : A LANS B VANS C WANS D WWW Câu 178: Mạng giá trị gia tăng chữ viết tắt : A LANS B VANS C WANS D WWW Câu 179: Mạng diện rộng : A LANS B VANS C WANS D WWW Câu 180: Tồn cầu hố phát sinh từ: A Thế kỷ 16 B Thế kỷ 17 C Thế kỷ 19 D Thế kỷ 20 Câu 181: Sự thách thức to lớn mà nhà quản trị công ty đa quốc gia ( MNE) gặp phải : A Phải có hiểu biết sâu sắc lĩnh vực khác môi trường quốc tế B Phải tạo mối quan hệ cụ thể nhân tố mơi trường quốc tế C Phải có hiểu biết ảnh hưởng nhân tố tới việc xây dựng thực chiến lược công ty đa quốc gia D Cả Câu 182: Sự đổi sản phẩm hàng hoá, dịch vụ khơng trải qua giai đoạn: A Hình thức phát triển B Cực thịnh C Bão hồ D Chuẩn hố / suy thoái Câu 183: Ngân hàng thương mại doanh nghiệp: A Sản xuất B Thương mại 21 SVST: Trần Ngọc Tuấn C Dịch vụ D Kinh doanh loại hàng hố đặc biệt Câu 184: Định nghĩa nói khơng định nghĩa sau : A séc coi tiền tệ B séc coi đồng tiền pháp lý C tiền gửi ngân hàng tiền tệ đồng tiền pháp lý D tiền gửi ngân hàng tiền tệ mà đồng tiền pháp lý câu 185: Hoạt động ngân hàng : A Nhận tiền gửi thường xuyên B Sử dụng tiền gửi thường xuyên để cấo tín dụng C Sử dụng tiền gửi ngân hàng thường xuyên để ứng dụng toán D Cả Câu 186: Trong luật tổ chức tín dụng Việt Nam , cổ đông : A Cá nhân tổ chức sở hữu 10 % vốn điều lệ B Cá nhân tổ chức sở hữu 15 % vốn điều lệ C Cá nhân tổ chức sở hữu 25 % vốn điệu lệ D Cả Câu 187: Chọn câu trả lời : thông qua việc nâng cao chất lượng sản phẩm nội doanh nghiệp nhằm : A Cải thiện tình trạng khó khăn đáp ứng xu hướng phát triển khách hàng B Tăng khả cạnh tranh sản phẩm, mở rộng chiếm lĩnh thị trường C Nâng cao chất lượng khâu phân phối, tiêu thụ, dịch vụ bán hàng bán hàng để tăng doanh số D Cả Câu 188: Tìm câu trả lời câu : A Quản lý nhân sự việc tuyển dụng, trì, phát triển, sử dụng, đãi ngộ xử lý môi quan hệ lao động, động viên phát huy lực tối đa người tổ chức B Quản lý nguồn nhân lực làm phát huy tối đa nguồn lực người C Quản lý nhân lực nhân lực tác động tới người hay nhóm người tổ chức nhằm hồn thành muc tiêu D Quản lý nhân đạo tạo môi trường lành mạnh để thành viên tự nguyện làm việc hết trách nhiệm khả sáng tạo Câu 189: Đào tạo doanh nghiệp nhằm mục đích: A Giúp cho người nâng cao trình độ B Khắc phục tình trạng yếu kiém đội ngũ lao động C Tránh tình trạng sai lỗi qúa trình làm việc D Cả Câu 190: Tìm câu trả lời câu trả lời sau : A Tuyển mộ nhân nhằm thu hút người có nhu cầu xin việc tới công ty để nộp đơn xin việc để đáp ứng nguyện vọng B Tuyển mộ nhân trình tìm kiếm, thu hút người có đủ khả ( ngồi doanh nghiệp) tới doanh nghiệp để nộp đơn ứng thi vào vị trí cần thiết mà doanh nghiệp cần tuyển C Tuyển mộ nhân trình hấp dẫn, khuyến khích người lao động tham gia ứng thi vào chức danh doanh nghiệp có nhu cầu 22 SVST: Trần Ngọc Tuấn D Tuyển mộ nhân q trình hấp dẫn lơi người đến doanh nghiệp để lựa chọn Câu 191: Chư ơng trình hội nhập mơi trường làm việc sẽ: A Giúp người lao động tránh lỗi sai trình làm việc, tránh mặc cảm tự ty, e dè người lao động chưa quen với môi trường B Giúp người lao động nhanh chóng thích nghi hội nhập môi trường sớm phát huy khả C Cung cấp cho người lao động thông tin đầy đủ doanh nghiệp cơng việc D Tạo ấn tượng tốt hình ảnh cơng ty mắt người lao động giúp họ tránh thất vọng ảo tưởng Câu 192: Việc đào tạo nguồn nhân lực doanh nghiệp nhà nước thường dựa vào: A Hoàn toàn ngân sách nhà nước cấp B Ngân sách trích từ khoản lợi nhuận doanh nghiệp C Từ quỹ đào tạo doanh nghiệp ngân sách hỗ trợ nhà nước D Ngân sách từ quỹ hỗ trợ bên doanh nghiệp Câu 193: Hoạch định nguồn lực nhằm mục đích: A Triển khai chương trình nhằm cung cấp lực lượng số lượng, phân bổ nơi, lúc đáp ứng nhu cầu tổ chức doanh nghiệp thời kỳ kinh doanh B Cung cấp số lượng chất lượng lao động cần thiết doanh nghiệp C Đáp ứng nhu cầu chuẩn bị cách có hệ thống cơng việc có liên quan tới nhân tổ chức Câu 194: Căn để thăng chức: A Dựa vào mục tiêu, nhiệm vụ hồn thành cơng việc, thời gian làm việc doanh nghiệp B Dựa vào khả trình độ đáp ứng nhu cầu công việc C Dựa vào yêu cầu xếp doanh nghiệp, lực quản lý, trình độ đáp ứng yêu cầu công việc D Dựa vào thành tích cơng tác than cống hiến cho doanh nghiệp Câu 195: Tác dụng thăng chức: A Lựa chọn người có lực, phù hợp với việc thực chức quản trị cơng việc, phát huy đầy đủ trí lực đội ngũ quản trị viên giỏi công nhân lâu năm, lành nghề B Tạo dựng đội ngũ quản trị viên kế cận với vị trí quản trị đội ngũ người lao động có trình độ tay nghề giỏi C Kích thích đội ngũ nhân viên, quản trị viên cấp không ngừng học tập, bồi dưỡng nâng cao trình độ D Cả Câu 196: Tìm câu trả lời sai: Doanh nghiệp buộc người lao động : A Năng suất lao động thấp thường hay kêu ca, phàn nàn lương thấp, hay đòi hỏi thuyên chuyển ý thức B Mắc khuyết điểm gây hậu nghiêm trọng tới quyền lợi chung doanh nghiệp C Thường xuyên vô tổ chức kỷ luật không chấp hành nội quy, quy định chung làm thất thoát tài sản doanh nghiệp 23 SVST: Trần Ngọc Tuấn D Các lý có nội dung chưa đến mức người lao động việc CHƯƠNG V: QUẢN TRỊ THIẾT BỊ CÔNG NGHỆ TRONG DOANH NGHIỆP Câu 197 : Trong doanh nghiệp phận quan trọng máy móc thiết bị : A Thiết bị gia công B Thiết bị phân xưởng C Bộ phận sản xuất D Cả Câu 198: Thiết bị gia công bao gồm: A Những máy móc dụng cụ, phụ tùng cho hoạt động B Tất máy công cụ, dụng cụ, thiết bị, phụ trợ hệ thống thiết bị khác sử dụng trực tiếp cho việc sản xuất, xử lý bao gói chi tiết gia coong hay sản phẩm C Tổng thể máy móc, dụng cụ phụ tùng thiết bị phân xưởng , phận sản xuất D Những thiết bị chuyên dụng thiết kế sử dụng để sản xuất nhiều chi tiết sản phẩm đặc biệt Câu 199: Theo hình thức tổ chức quản lý cơng tác sửa chữa có: A Sửa chữa phân tán B Sửa chữa tập trung C Sửa chữa hỗn hợp D Cả Câu 200: Nếu xét mục tiêu kinh tế doanh nghiệp thường phân loại MMTB nhằm A Để dễ dàng cho việc quản lý đổi MMTB B Phân biệt phận dùng để thực xác loại cơng việc chun mơn hố C Phân bịêt rõ mục đích sử dụng loại MMTB sửa chữa kỹ thuật công nghệ giai đoạn sản phẩm D Giải mối quan hệ MMTB sửa chữa kỹ thuật công nghệ giai đoạn sản phẩm Câu 201: Phân loại MMTB theo kết cấu lắp đặt loại sau : A Dụng cụ khí thiết bị cố định, dụng cụ khí, thiết bị di động, dụng cụ cầm tay, thiết bị phụ trợ B Dụng cụ thiết bị cố định, dụng cụ khí thiết bị cầm tay, thiết bị văn phòng C Dụng cụ thiết bị phụ trợ, dụng cụ cầm tay, thiết bị chuyên dụng, dụng cụ khí thiết bị chuyên dùng D Dụng cụ khí thiết bị di độngm thiết bị văn phòng, thiết bị vạn năng, dụng cụ cầm tay Câu 202: Phân loại MMTB theo cơng dụng có loại sau : A Thiết bị văn phòng, thiết bị vạn B Thiết bị vạn năng, dụng cụ cầm tay C Thiết bị vạn năng, thiết bị chuyên dùng D Dụng cụ khí, thiết bị chuyên dùng Câu 203: Kiểm tra định kỳ : A Việc bảo dưỡng MMTB theo định kỳ quy định kế hoạch 24 SVST: Trần Ngọc Tuấn B Căn vào tiến kiểm tra quy định kế hoạch định kỳ xem xét, phát phận hư hỏng cần sửa chữa C Bao gồm việc kiểm tra thay dầu mỡ, giữ gìn máy móc Câu 204: Theo đặc điểm nội dung cơng tác sửa chữa có A Một hình thức sửa chữa : sửa chữa nhỏ B Hai hình thức sửa chữa: nhỏ vừa C Ba hình thức sửa chữa : nhỏ, vừa, lớn D Bốn hình thức sửa chữa: nhỏ, vừa, lớn, phân tán Câu 205: Công nghệ bao gồm: A yếu tố cấu thành : phần vật tư kỹ thuật B yếu tố cấu thành : phần người, phần vật tư kỹ thuật C yếu tố cấu thành: phần người, phần vật tư kỹ thuật, phần thông tin, phần tổ chức D yếu tố cấu thành : phần người, vật tư kỹ thuật, thông tin, tổ chức Câu 206: Sửa chữa vừa : A Loại hình có đặc điểm khơng phải tháo rời máy khỏi bệ khối lượng sửa chữa lớn B Là hình thức sửa chữa mà khơng phải tháo rời máy khỏi bệ trình sửa chữa thay sửa chữa ,1 ô chi tiết phận C Là hình thức sửa chữa phải tháo rời máy khỏi bệ, khối lượng sửa chữa vừa phải D Là hình thức sửa chữa phải tháo rời máy khỏi bệ, khối lượng sửa chữa phải thay nhiều, phận chi tiết máy đồng thời q trình sửa chữa có kết hợp với việc đại hoá MMTB Câu 207: Chỉ tiêu kỳ doanh nghiệp bao gồm : A Chi tiêu cho trình mua hàng B Chi tiêu cho trình sản xuất C Chi tiêu cho hoạt động kinh doanh D Cả Câu 208: Sửa chữa tập trung : A Hình thức sửa chữa mà việc phận doanh nghiệp đảm nhận B Hình thức sửa chữa mà phân xưởng tổ chức sửa chữa lấy C Đang sửa chữa vừa lớn phận sửa chữa doanh nghiệp đảm nhận D Hình thức tập trung nhiều phận bị hư hỏng lúc doanh nghiệp tiến hành sửa chữa Câu 209: Khi xác định giá thành sản phẩm cần ý đến: A Tính đúng, tính đủ chi phí giá thành sản phẩm B Xác định đối tượng giá thành sản phẩm C A & B D A & B sai Câu 210: Thuật ngữ : “ công nghệ - technogia” bắt nguồn từ: A Tiếng Anh B Tiếng Pháp C Tiếng Đức D Tiếng HyLạp Câu 211: Hao mòn : 25 SVST: Trần Ngọc Tuấn A Sự giảm giá đơn vị MMTB khoảng thời gian B Sự tăng giá trị MMTB tiến hành lý C Lượng giá trị tiêu hao dần trình phục vụ kinh doanh mà doanh nghiệp khơng có khả thu hồi lại D Sự giảm giá trị MMTB mà doanh nghiệp phải bù đắp cách đầu tư Câu 212: Thị trường chuyển giao công nghệ bao gồm : A Thị trường phần cứng B Thị trường phần mềm C A & B D A & B sai Câu 213: Nhu cầu đổi công nghệ bắt nguồn từ: A Nhu cầu doanh nghiệp B Thị trường C Các sách D Cả Câu 214: Trong kết cấu giá thành sản phẩm, tỷ trọng nguyên vật liệu chiếm A Từ 20 – 40% B 40 – 60% C 60 – 80% D 80 – 100% Câu 215: Hoạt động chuyển giao công nghệ phát triển mạnh nước A Chậm phát triển B Đang phát triển C Phát triển D Cả Câu 216: Cơng nghệ tồn cơng tác tính giá thành sản phẩm : A Xác định chi phí bỏ q trình sản xuất sản phẩm B Xác định đối tượng tính giá thành sản phẩm C Xác định chi phí trực tiếp gián tiếp D Cả Câu 217: Công nghệ : A Việc áp dụng khoa học vào công nghệ cách sử dụng kết nghiên cứu xử lý cách có hệ thống method B Hệ thống kiến thức quy trình kỹ thuật dùng để chế biến vật liệu thơng tin bao gồm kỹ kiến thức thiết bị method sử dụng sản xuất chế tạo dịch vụ quản lý thông tin C Tất dùng để biến đổi đầu vào thành đầu Câu 218: Phần cứng công nghệ : A Bao gồm tồn máy móc thiết bị nguyên vật liệu, phương tiện coi cốt lõi công nghệ B Chi vấn đề kỹ lao động liệu thông tin, vấn đề tổ chức quản lý C Các phương tiện kỹ thuật máy móc trang bị cơng cụ lượng nguyên vật liệu D Cả Câu 219: Phần vật tư kỹ thuật coi : 26 SVST: Trần Ngọc Tuấn A Sức mạnh công nghệ B Cốt lõi công nghệ C Động lực công nghệ D Cả Câu 220: Chu yển giao công nghệ : A Hoạt động nhằm đua công nghệ tiên tiến đến tay người tiêu dùng ( trước hết sản xuất kinh doanh chủ yếu hình thức mua bán thị trường đặc biệt thị trường quốc tế) B Hoạt động chuyển giao bí quýêt MMTB cho doanh nghiệp hình thức mua bán, biếu , tặng, cho C Đưa thiết bị nghiên cứu khoa học từ nơi nước sang nơi khác nước khác D Những tham quan nghiên cứu khảo sát nước ngoài, hội nghị khoa học quốc tế mà người mua người bán gặp giới thiệu thoả thuận công nghệ chuyển giao Câu 221: Thị trường phần cứng : A Thị trường mà người mua bán trang thiết bị sản xuất đặt trả bán với giá ổn định thị trường B Thị trường mà người ta mua bán thiết bị phát minh sáng chế nằm giai đoạn nghiên cứu thử giá loại sản phẩm thường không ổn định không theo quy luật giá trị C A & B D A & B sai Câu 222: Chu yển giao dọc : A Quá trình chuyển giao diễn nghiên cứu chuyển sang nghiên cứu ứng dụng triển khai cơng nghệ hố B Q trình chuyển giao cơng nghệ triển khai từ nơi, khu vực ngành quốc gia khác C Quá trình chuyển giao cơng nghệ với điều kiện, yếu tố giá khơng đổi chi phí MMTB nặng vốn tăng lên chi phí lao động giảm xuống D Q trình chuyển giao cơng nghệ yếu tố lao động MMTB tăng lên chi phí lao động giảm xuống Câu 223: Chu yển giao công nghệ : A Bên giao bên nhận thuộc quốc gia khác B Bên giao bên nhận thuộc quốc gia C Không cần thiết đến quốc tịch bên miễn việc giao nhận xảy quốc gia D Cả Câu 224: Chu yển giao công nghệ trực tiếp xảy : A Q trình chuyển giao có mặt bên giao nhận B Quá trình chuyển giao có mặt bên giao bên nhận đựơc thực qua hay nhiều trung gian C Quá trình chuyển giao thực bên giao bên nhận không thuộc tổ chức D Quá trình chuyển giao thực bên giao bên nhận thuộc tổ chức Câu 225: Khi lựa chọn phương án công nghệ tối ưu quan điểm giá thành: A Phương án có giá thành lớn xem phương án tối ưu 27 SVST: Trần Ngọc Tuấn B Phương án có giá thành lớn chi phí xem phương án tối ưu C Phương án có giá thành nhỏ chi phí xem phương án tối ưu D Phương án có giá thành hạ xem phương án tối ưu Câu 226: Công thức chung sử dụng để chọn phương án tối ưu dựa quan điểm giá thành : A Z = C + V.Q B Z = C.V.Q C Z = Q + VC D Z = Q – VC Câu 227: Trong công thức Z = C + VQ người ta phân chia chi phí cố định chi phí biến đổi vào : A Mối quan hệ giá thành chi phí B Mối quan hệ giá thành sản lượng C Mối quan hệ chi phí sản lượng chi phí D Mối quan hệ chi phí sản lượng Câu 228: Giá thành sản phẩm doanh nghiệp : A Biểu tiền toàn hao phí lao động sống lao động văn hoá mà doanh nghiệp thời kỳ để thực hịên hoạt động sản xuất kinh doanh loại B Biểu tiền toàn hao phí lao động sống lao động văn hoá mà doanh nghiệp để sản xuất tiêu thụ sản phẩm C Biểu tiền tồn hao phí chi tiêu mà doanh nghiệp kỳ kinh doanh D Biểu tiền toàn hao phí lao động sống lao động văn hố mà doanh nghịêp phải năm để thực hoạt động sản xuất kinh doanh tiêu thụ sản phẩm Câu 229: Chi phí sản xuất kinh doanh tạo nên : A Giá thành sản phẩm B Giá trị sản phẩm C Cả A & B D A & B sai Câu 230: Chi phí sản xuất xã hội tạo nên : A Giá thành sản phẩm B Giá trị sản phẩm C Cả A & B D Cả A & B sai Câu 231: Để quản lý sản phẩm có hiệu kinh tế doanh nghiệp phải quản lý Zsp thông qua loại hạch toán A Hạch toán thống kê B Hạch toán kế toán C Hạch toán nghiệp vụ D Cả Câu 232: Chi phí biến đổi: A Là chi phí khơng thay đổi sản lượng sản phẩm làm tăng hay giảm giới hạn đầu tư định B Là chi phí thay đổi ứng , giảm tỷ lệ thuận hay tỷ lệ nghịch với tình hính thay đổi sản lượng sản phẩm sản phẩm C Là chi phí có quan hệ trực tiếp với q trình sản xuất loại sản 28 SVST: Trần Ngọc Tuấn phẩm tính vào giá thành đơn vị sản phẩm D Là chi phí có liên quan đến hoạt động chung phân xưởng doanh nghiệp tính giá thành cách gián tiếp method phân bổ Câu 234: Điểm nút : A Tại ứng với số lượng sản phẩm định, giá thành phương án = B Tại ứng với chi phí định, giá thành phương án = C Tại ứng với số lượng sản phẩm định, giá thành phương án = D Tại ứng với số sản phẩm định , giá thành phương án = Câu 235: Khi chuyển giao công nghệ doanh nghiệp cần xem xét mối quan hệ giữa: A Vốn – chi phí – giá thành B Vốn – công nghệ - giá thành C Vốn – cơng nghệ - chi phí D Vốn – cơng nghệ - tiêu thụ Câu 236: Những nước có khả đổi công nghệ cao gọi công nghệ cao cấp thường bắt đầu công nghệ có hàm lượng cao : A Lao động B Vốn C Nguyên nhiên liệu D Tri thức E Cả Câu 237: Để thực chuyển giao công nghệ có hiệu cần phải có điều kiện: A Xác định nhu cầu đổi hình thức chuyển giao công nghệ thị trường chuyển giao công nghệ B Động lực bên cung ứng tiếp nhận công nghệ C Năng lực công nghệ thực tế bên chuyển giao bên tiếp nhận công nghệ D Thông tin công nghệ E Cả Câu 238: Nhân tố quan trọng chi phối kinh tế đại làm cho kinh tế trở nên động hơn: A Chuyển giao công nghệ B Đổi công nghệ C A & B D A & B sai Câu 239: Tồn q trình đổi công nghệ bao gồm việc tạo triển khai ứng dụng tồn cơng nghệ vào thực tiễn cấu thành giai đoạn có tính bao gồm: A Truyền bá đổi phát minh B Đổi truyền bá phảt minh C Phát minh đổi truyền bá Câu 240: Tiêu chuẩn để có khả cấp sáng chế : A Tính sáng tạo B Tính lạ C Tính có ích D Cả 29 SVST: Trần Ngọc Tuấn Câu 241: Hình thức đổi cơng nghệ diễn thường xuyên : A Đổi B Đổi C Đổi có hệ thống D Đổi công nghệ hệ sau Câu 242: Giá thành công xưởng bao gồm giá thành phân xưởng : A Chi phí ngồi sản xuất B Chi phí quản lý doanh nghiệp C Chi phí sử dụng MMTB D Chi phí quản lý phân xưởng Câu 243: Q trình đổi cơng nghệ tiên tiến bao gồm bước theo thứ tự sau : A Dự đốn cơng nghệ, thực cơng nghệ, khai thác cơng nghệ khuyến khích cơng nghệ B Dự đốn cơng nghệ , khai thác công nghệ , thực công nghệ, khuyến khích cơng nghệ, có cơng nghệ C Dự đốn cơng nghệ , có cơng nghệ , thực công nghệ , khai thác công nghệ , khuyến khích cơng nghệ D Khuyến khích cơng nghệ , dự đốn cơng nghệ , khai thác cơng nghệ , thực cơng nghệ , có cơng nghệ Câu 245: Các hình thức đổi cơng nghệ bao gồm : A Đổi , đổi tiên tiến, đổi có hệ thống, đổi cơng nghệ hệ sau B Đổi có hệ thống, đổi bản, đổi dọc, đổi công nghệ hệ sau C Đổi , đổi ngang, đổi dọc, đổi có hệ thống D Đổi công nghệ hệ sau , đổi dọc , đổi có tiên tiến, đổi ngang Câu 246: Chi phí : A Tồn chi phí doanh nghiệp bỏ để sản xuất sản phẩm B Tồn chi phí nguyên vật liệu, lao động doanh nghiệp bỏ để sản xuất sản phẩm C Biểu tiền tồn hao phí lao động sống , lao động văn hóa mà doanh nghiệp thời kỳ để thực hoạt động sản xuất kinh doanh định D Biểu tiền tồn hao phí lao động sống, lao động văn hoá mà doanh nghiệp thời kỳ để thực hoạt động sản xuất kinh doanh định 30 ... ngồi doanh nghiệp) tới doanh nghiệp để nộp đơn ứng thi vào vị trí cần thiết mà doanh nghiệp cần tuyển C Tuyển mộ nhân trình hấp dẫn, khuyến khích người lao động tham gia ứng thi vào chức danh doanh. .. thoát tài sản doanh nghiệp 23 SVST: Trần Ngọc Tuấn D Các lý có nội dung chưa đến mức người lao động việc CHƯƠNG V: QUẢN TRỊ THIẾT BỊ CÔNG NGHỆ TRONG DOANH NGHIỆP Câu 197 : Trong doanh nghiệp phận... Tuấn DN D Cả ý Câu 34 : Các cấp quản trị doanh nghiệp bao gồm A Cấp cao B Cấp trung gian ( cấp thừa hành) C Cấp sở ( cấp thực ) D Cả ý Câu 35: Có loại quan hệ cấu tổ chức quản trị DN A Quan hệ

Ngày đăng: 21/12/2014, 09:10

Từ khóa liên quan

Tài liệu cùng người dùng

Tài liệu liên quan