418 câu hỏi trắc nghiệm môn sinh học lớp 9 (có đáp án)

63 35.9K 209

Đang tải... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 18/11/2014, 09:08

Câu 1: Đối tượng của Di truyền học là gì? (möùc 1 )A.Tất cả động thực vật và vi sinh vật.B.Cây đậu Hà Lan có khả năng töï thụ phấn cao.C.Cô sôû vaät chaát cô cheávà tính quy luật của hiện tượng di truyền và biến dị.D.Các thí nghiệm lai giống động vật, thực vật.Đáp án: CCâu 2: Di truyền là hiện tượng: (möùc 1)A.Con cái giống bố hoặc mẹ về tất cả các tính trạng.B.Con cái giống bố và mẹ về một số tính trạng.C.Truyền đạt các tính trạng của bố mẹ, tổ tiên cho các thế hệ con cháu.D.Truyền đạt các tính trạng của bố mẹ cho con cháu.Đáp án: C Tiết : 1 § Bài 1: Menđen và Di truyền học Câu 1: Đối tượng của Di truyền học là gì? (mức 1 ) A. Tất cả động thực vật và vi sinh vật. B. Cây đậu Hà Lan có khả năng tự thụ phấn cao. C. Cơ sở vật chất cơ chếvà tính quy luật của hiện tượng di truyền và biến dị. D. Các thí nghiệm lai giống động vật, thực vật. Đáp án: C Câu 2: Di truyền là hiện tượng: (mức 1) A. Con cái giống bố hoặc mẹ về tất cả các tính trạng. B. Con cái giống bố và mẹ về một số tính trạng. C. Truyền đạt các tính trạng của bố mẹ, tổ tiên cho các thế hệ con cháu. D. Truyền đạt các tính trạng của bố mẹ cho con cháu. Đáp án: C Câu 3: Hiện tượng con sinh ra khác với bố mẹ và khác nhau về nhiều chi tiết được gọi là : (mức 1) A. Biến dị có tính quy luật trong sinh sản. B. Biến dị khơng có tính quy luật trong sinh sản. C. Biến dị . D. Biến dị tương ứng với mơi trường. Đáp án: C Câu 4: Thế nào là tính trạng? (mức 1 ) A. Tính trạng là những kiểu hình biểu hiện bên ngồi của cơ thể. B. Tính trạng là những biểu hiện về hình thái của cơ thể. C. Tính trạng là những đặc điểm về hình thái, cấu tạo, sinh lí của một cơ thể. D. Tính trạng là những đặc điểm sinh lí, sinh hóa của cơ thể. Đáp án: C Câu 5: Phương pháp cơ bản trong nghiên cứu Di truyền học của Menđen là gì? (mức 1) A. Thí nghiệm trên cây đậu Hà Lan có hoa lưỡng tính. B. Dùng tốn thống kê để tính tốn kết quả thu được. C. Phương pháp phân tích các thế hệ lai. D. Theo dõi sự di truyền của các cặp tính trạng. Đáp án: C Câu 6: Theo Menđen, nhân tố di truyền quy định: (mức 1 ) A. Tính trạng nào đó đang được nghiên cứu. B. Các đặc điểm về hình thái, cấu tạo của một cơ thể. C. Các tính trạng của sinh vật. D. Các đặc điểm về sinh lí của một cơ thể. Đáp án: C Câu 7: Đặc điểm của đậu Hà Lan tạo thuận lợi cho việc nghiên cứu của Menđen là: (mức 1 ) A. Sinh sản và phát triển mạnh, mang nhiều tính trạng dễ theo dõi. B. Thời gian sinh trưởng và phát triển ngắn, số lượng con lai nhiều dễ phân tích số liệu. C. Dễ trồng, phân biệt rõ về các tính trạng tương phản, hoa lưỡng tính tự thụ phấn khá nghiêm ngặt dễ tạo dòng thuần. 1 D. D trng, mang nhiu tớnh trng khỏc nhau, kiu hỡnh i F 2 phõn li rừ theo t l trung bỡnh 3 tri : 1 ln ỏp ỏn: C Cõu 8: Th no l ging thun chng? (mửực 1) A. Ging cú c tớnh di truyn ng nht th h F 1 . B. Ging cú c tớnh di truyn cỏc tớnh trng tt cho th h sau. C. Ging cú c tớnh di truyn ng nht v n nh.Cỏc th h sau ging cỏc th h trc. D. Ging cú biu hin cỏc tớnh trng tri cú li trong sn xut. ỏp ỏn: C Cõu 9: Yu t quan trng dn n thnh cụng ca Menen l gỡ? (mc 3) A. Chn u H Lan lm i tng thun li trong nghiờn cu. B. Chn lc v kim tra thun chng ca cỏc dng b m trc khi em lai. C. Cú phng phỏp nghiờn cu ỳng n. D. S dng toỏn thng kờ x lớ kt qu. ỏp ỏn: C Cõu 10: Ti sao Menen li chn cỏc cp tớnh trng tng phn thc hin cỏc phộp lai? (mửực 2) A. thc hin phộp lai cú hiu qu cao. B. d tỏc ng vo s biu hin cỏc tớnh trng. C. d theo dừi s biu hin ca cỏc tớnh trng. D. d thng kờ s liu. ỏp ỏn: C Cõu 11: Ni dung no sau õy khụng phi l ca phng phỏp phõn tớch cỏc th h lai? (mc 3) A. Lai cỏc cp b m khỏc nhau v mt hoc mt s cp tớnh trng thun chng tng phn. B. Theo dừi s di truyn riờng r ca tng cp tớnh trng qua cỏc th h lai. C. Theo dừi s di truyn ton b cỏc cp tớnh trng trờn con chỏu ca tng cp b m. D. Dựng toỏn thng kờ phõn tớch cỏc s liu thu c, t ú rỳt ra quy lut di truyn cỏc tớnh trng. ỏp ỏn: C Cõu 12: T thớ nghim no sau õy, Men en rỳt ra quy lut phõn li: (mửực 1) A. Lai cp b m khỏc nhau v hai cp tớnh trng . B. Lai cp b m khỏc nhau v mt cp tớnh trng . C. Lai cp b m khỏc nhau v mt cp tớnh trng thuan chuỷng tng phn. D. Lai cp b m khỏc nhau v mt hoc mt s cp tớnh trng tng phn. ỏp ỏn: C Cõu 13: Th no l cp tớnh trng tng phn? (mửực 1) A. Hai tớnh trng biu hin khỏc nhau. B. Hai trng thỏi khỏc nhau hai cỏ th khỏc nhau. C. Hai trng thỏi biu hin trỏi ngc nhau ca cựng mt loi tớnh trng. D. Cỏc gen khỏc nhau quy nh cỏc tớnh trng khỏc nhau. ỏp ỏn: C Cõu 14: í ngha thc tin ca Di truyn hc l: (mửực 1) A. Cung cp c s lớ thuyt liờn quan n quỏ trỡnh sinh sn ca sinh vt. 2 B. Cung cấp cơ sở lí thuyết cho quá trình lai giống tạo giống mới có năng suất cao. C. Cung cấp cơ sở lí thuyết cho khoa học chọn giống, y học và công nghệ sinh học hiện đại. D. Cung cấp kiến thức cơ bản liên quan đến thực vật, động vật… Đáp án: C Câu 15: Ở P, khi cho giống thuần chủng hoa phấn màu đỏ tự thụ phấn, F 1 thu được: (möùc 2) A. Đều là hoa màu trắng. B. Đều là hoa màu hồng. C. Đều là hoa màu đỏ. D. Có cả hoa màu đỏ, hoa màu hồng và hoa màu trắng. Đáp án: C Câu 16: Phép lai nào sau đây có cặp bố mẹ khác nhau về một cặp tính trạng tương phản? (mức 2) A. P: Hạt vàng, vỏ xám x Hạt xanh, vỏ trắng B. P: Hạt vàng, trơn x Hạt xanh, nhăn C. P: Hoa ở thân x Hoa ở ngọn D. P: Qủa đỏ x Hạt vàng Đáp án: C Câu 17: Ví dụ nào sau đây là đúng với cặp tính trạng tương phản? (möùc 2) A. Hạt vàng và hạt trơn. B. Quả đỏ và quả tròn. C. Hoa kép và hoa đơn. D. Thân cao và thân xanh lục. Đáp án: C Câu 18: Trên thực tế, khi nói đến kiểu hình của một cơ thể là: (möùc 2) A. Đề cập đến toàn bộ các tính trạng của cơ thể đó. B. Đề cập đến toàn bộ đặc tính của cơ thể đó. C. Đề cập đến một vài tính trạng đang nghiên cứu của cơ thể đó. D. Đề cập đến toàn bộ tính trạng trội được biểu hiện ra kiểu hình ở cơ thể đó. Đáp án: C Câu 19: Trên thực tế, khi nói giống thuần chủng là nói tới : (möùc 2) A. Sự thuần chủng về toàn bộ các tính trạng của cơ thể. B. Sự thuần chủng về các tính trạng trội của cơ thể. C. Sự thuần chủng về một hoặc một vài tính trạng nào đó đang được nghiên cứu. D. Sự thuần chủng về các tính trạng trội hoặc tính trạng lặn của cơ thể. Đáp án: C Câu 20: Ở đậu Hà Lan, F 2 là thế hệ được sinh ra từ F 1 do: (möùc 2) A. Sự giao phấn giữa cơ thể F 1 mang kiểu hình trội với cơ thể mang kiểu hình lặn. B. Sự giao phấn giữa F 1 với một trong hai cơ thể bố mẹ ở P. C. Sự tự thụ phấn hoặc giao phấn giữa các F 1 . D. Sự giao phấn giữa F 1 với một cơ thể nào khác. Đáp án: C Tiết : 2 § Bài 2: Lai một cặp tính trạng Câu 21: Quy luật phân li được Menđen phát hiện trên cơ sở thí nghiệm: (möùc 1) 3 A. Phép lai hai cặp tính trạng. B. Phép lai nhiều cặp tính trạng. C. Phép lai một cặp tính trạng. D. Tạo dòng thuần chủng trước khi đem lai. Đáp án: C Câu 22: Theo Menđen, tính trạng được biểu hiện ở cơ thể lai F 1 gọi là gì? (möùc 1) A. Tính trạng tương ứng. B. Tính trạng trung gian. C. Tính trạng trội. D. Tính trạng lặn. Đáp án: C Câu 23: Theo Menđen, tính trạng không được biểu hiện ở cơ thể lai F 1 gọi là gì? (möùc 1) A. Tính trạng tương phản. B. Tính trạng trung gian. C. Tính trạng lặn. D. Tính trạng trội. Đáp án: C Câu 24: Kết quả được biểu hiện trong quy luật phân li là: (möùc 1) A. Con lai thuộc các thế hệ phân li tính trạng theo tỉ lệ trung bình 3 trội : 1 lặn B. F 1 đồng tính về tính trạng của bố hoặc mẹ và F 2 phân li tính trạng theo tỉ lệ 2 trội : 1 lặn. C. F 2 phân li tính trạng theo tỉ lệ trung bình 3 trội : 1 lặn D. F 2 phân li tính trạng theo tỉ lệ trung bình 1 trội : 2 trung gian : 1 lặn Đáp án: C Câu 25: Sự phân li của cặp nhân tố di truyền Aa ở F 1 tạo ra: (möùc 1) A. Hai loại giao tử với tỉ lệ 3A : 1a B. Hai loại giao tử với tỉ lệ 2A : 1a C. Hai loại giao tử với tỉ lệ 1A : 1a D. Hai loại giao tử với tỉ lệ 1A : 2a Đáp án: C Câu 26: Menđen giả định các nhân tố di truyền trong tế bào sinh dưỡng như sau: (möùc 1) A. Các nhân tố di truyền tồn tại độc lập. B. Các nhân tố di truyền được phân li. C. Các nhân tố di truyền tồn tại thành từng cặp. D. Các nhân tố di truyền liên kết thành từng cặp. Đáp án: C Câu 27: Thế nào là kiểu gen? (möùc 1) A. Kiểu gen là tổ hợp toàn bộ các gen trội được biểu hiện ra kiểu hình. B. Kiểu gen là tổ hợp toàn bộ các gen có trong cơ thể sinh vật. C. Kiểu gen là tổ hợp toàn bộ các gen trong tế bào của cơ thể. D. Kiểu gen là tổ hợp toàn bộ các kiểu gen trong tế bào của cơ thể. Đáp án: C Câu 28: Thế nào là kiểu hình? (möùc 1) A. Kiểu hình là tất cả các tính trạng được thể hiện trên hình dạng của cơ thể. B. Kiểu hình bao gồm toàn bộ các đặc điểm hình thái của cơ thể. C. Kiểu hình là tổ hợp toàn bộ các tính trạng của cơ thể. 4 D. Kiểu hình là tổ hợp các tính trạng trong tế bào cơ thể. Đáp án: C Câu 29: Điểm cơ bản trong quy luật phân li của Menđen là: (möùc 1) A. Sự tổ hợp ngẫu nhiên của các loại giao tử. B. Sự phân li của các cặp nhân tố di truyền. C. Sự phân li của cặp nhân tố di truyền ở F 1 tạo 2 loại giao tử tỉ lệ ngang nhau. D. Sự phân li tính trạng. Đáp án: C Câu 30: Qua thí nghiệm lai một cặp tính trạng, Menđen cho rằng các tính trạng không trộn lẫn vào nhau do: (möùc 2) A. F 1 đồng nhất tính trạng. B. F 2 phân li tính trạng. C. F 1 đều mang tính trạng trội, tính trạng lặn xuất hiện ở F 2 . D. Đổi vị trí giống làm cây bố và cây mẹ kết quả thu được như nhau. Đáp án: C Câu 31: Theo Menđen, các tổ hợp nào sau đây đều biểu hiện kiểu hình trội? (möùc 2) A. AA và aa B. Aa và aa C. AA và Aa D. AA, Aa, aa Đáp án: C Câu 32: Theo Menđen, tỉ lệ nào ở F 2 được biểu hiện trong quy luật phân li? (möùc 2) A. 1Bb: 1bb B. 1BB: 1Bb C. 1BB: 2Bb: 1bb D. 1Bb: 2BB: 1bb Đáp án: C Câu 33: Kết quả biểu hiện đồng tính theo thí nghiệm của Menđen là: (möùc 2) A. Tất cả các thế hệ con lai đều đồng tính trội. B. Các con lai thuộc các thế hệ đồng tính về tính trạng của bố hoặc mẹ. C. Các con lai thuộc thế hệ thứ nhất đồng tính về tính trạng của bố hoặc mẹ. D. Các con lai thuộc thế hệ thứ nhất biểu hiện tính trạng của bố. Đáp án: C Câu 34: Theo thí nghiệm của Menđen, tỉ lệ các loại hợp tử ở F 2 là 1AA : 2Aa : 1aa . Vì sao F 2 có tỉ lệ kieåu hình 3 hoa đỏ : 1 hoa trắng? (möùc 2) A. Hoa đỏ là tính trạng trội, hoa trắng là tính trạng lặn. B. Tổ hợp AA biểu hiện kiểu hình hoa đỏ, aa biểu hiện kiểu hình hoa trắng. C. Các tổ hợp AA và Aa đều biểu hiện kiểu hình hoa đỏ. D. Tổ hợp Aa biểu hiện kiểu hình hoa đỏ, aa biểu hiện kiểu hình hoa trắng. Đáp án: C Câu 35: Kết quả thí nghiệm của Menđen ở F 2 , xét riêng trên tính trạng trội có: (möùc 2) A. 1 4 số cây thuần chủng và 2 4 số cây không thuần chủng. B. 2 3 số cây thuần chủng và 1 3 số cây không thuần chủng. C. 1 3 số cây thuần chủng và 2 3 số cây không thuần chủng. 5 D. 2 4 số cây thuần chủng và 1 4 số cây không thuần chủng. Đáp án: C Câu 36: Ở chó, lông ngắn trội hoàn toàn so với lông dài. P: Lông ngắn thuần chủng x lông dài, kết quả ở F 1 như thế nào trong các trường hợp sau đây? (möùc 2) A. Toàn lông dài. B. 1 lông ngắn : 1 lông dài. C. Toàn lông ngắn. D. 3 lông ngắn : 1 lông dài Đáp án: C Câu 37: Ở cà chua, gen A quy định thân đỏ thẫm, gen a quy định thân xanh lục. Theo dõi sự di truyền màu sắc của thân cây cà chua, người ta thu được kết quả sau: möùc 3) P: Thân đỏ thẫm x Thân đỏ thẫm  F 1 : 75% thân đỏ thẫm : 25% thân xanh lục. Hãy chọn kiểu gen của P phù hợp với phép lai trên trong các công thức lai sau đây: A. P: AA x AA B. P: AA x Aa C. P: Aa x Aa D. P: AA x aa Đáp án: C Câu 38: Ở người, gen A quy định mắt đen trội hoàn toàn so với gen a quy định mắt xanh. Mẹ và bố phải có kiểu gen và kiểu hình nào trong các trường hợp sau để con sinh ra có người mắt đen, có người mắt xanh. (möùc 3) A. Mẹ mắt đen (AA) x Bố mắt xanh (aa) B. Mẹ mắt đen (Aa) x Bố mắt đen (AA) C. Mẹ mắt đen (Aa) x Bố mắt đen (Aa) D. Mẹ mắt xanh (aa) x Bố mắt đen (AA) Đáp án: C Câu 39: Ở lúa, tính trạng thân cao (A) là trội hoàn toàn so với tính trạng thân thấp (a). Hai cây lúa đem lai ở P cùng kiểu hình, đời F 1 thu được 100% thân cao. Hãy chọn kiểu gen của P phù hợp với phép lai trên trong các công thức lai sau đây: (möùc 3) A. P: AA x AA hoặc P: Aa x Aa B. P: Aa x Aa hoặc P: AA x Aa C. P: AA x AA hoặc P: AA x Aa D. P: AA x AA hoặc P: aa x aa Đáp án: C Tiết : 3 § Bài 3: Lai một cặp tính trạng (tiếp theo) ( 21 câu ) Câu 40: Thế nào là thể đồng hợp? (möùc 1) A. Kiểu gen chứa cặp gen gồm 2 gen tương ứng giống hoặc khác nhau. B. Kiểu gen chứa các cặp gen gồm 2 gen không tương ứng giống nhau. C. Kiểu gen chứa cặp gen gồm 2 gen tương ứng giống nhau. D. Các cặp gen trong tế bào cơ thể đều giống nhau. Đáp án: C Câu 41: Thế nào là thể dị hợp? (möùc 1) A. Kiểu gen chứa cặp gen gồm 2 gen tương ứng giống hoặc khác nhau. B. Kiểu gen chứa các cặp gen gồm 2 gen không tương ứng khác nhau. C. Kiểu gen chứa cặp gen gồm 2 gen tương ứng khác nhau. 6 D. Các cặp gen trong tế bào cơ thể đều khác nhau. Đáp án: C Câu 42: Thế nào là lai phân tích? (möùc 1) A. Là phép lai giữa cá thể mang kiểu gen dị hợp với cá thể mang kiểu gen đồng hợp. B. Là phép lai giữa cá thể mang tính trạng trội cần xác định kiểu gen với cá thể mang kiểu gen đồng hợp. C. Là phép lai giữa cá thể mang tính trạng trội cần xác định kiểu gen với cá thể mang tính trạng lặn. D. Là phép lai giữa cá thể mang kiểu gen dị hợp với cá thể mang tính trạng lặn. Đáp án: C Câu 43: Để xác định độ thuần chủng của giống, cần thực hiện phép lai nào? (möùc 1) A. Giao phấn. B. Tự thụ phấn. C. Lai phân tích. D. Lai với cơ thể đồng hợp khác. Đáp án: C Câu 44: Mục đích của phép lai phân tích là gì? (möùc 1) A. Phát hiện thể đồng hợp trội và thể đồng hợp lặn. B. Phát hiện thể dị hợp và thể đồng hợp lặn. C. Phân biệt thể đồng hợp trội với thể dị hợp. D. Phát hiện thể đồng hợp trội, thể đồng hợp lặn và thể dị hợp . Đáp án: C Câu 45: Ý nghĩa của phép lai phân tích trong chọn giống là gì? (möùc 1) A. Phát hiện được thể dị hợp trong thực tế chọn giống. B. Phát hiện được tính trạng trội và tính trạng lặn sử dụng trong chọn giống. C. Phát hiện được thể đồng hợp để sử dụng trong chọn giống. D. Phát hiện được thể đồng hợp và thể dị hợp sử dụng trong chọn giống. Đáp án: C Câu 46: Thế nào là trội không hoàn toàn? (möùc 1) A. F 1 biểu hiện tính trạng trung gian giữa bố và mẹ, F 2 có tỉ lệ kiểu hình 3trội : 1lặn B. F 1 có tỉ lệ kiểu hình 1trội : 2trung gian : 1lặn C. F 1 biểu hiện tính trạng trung gian giữa bố và mẹ, F 2 có tỉ lệ kiểu hình 1trội : 2trung gian : 1lặn D. Các thế hệ con lai biểu hiện tính trạng trung gian giữa bố và mẹ. Đáp án: C Câu 47: Theo quy luật phân li, để xác định tương quan trội - lặn của một cặp tính trạng tương phản cần phải tiến hành: (möùc 1) A. Phương pháp lai phân tích. B. Lai với cơ thể mang kiểu hình lặn. C. Phương pháp phân tích các thế hệ lai. D. Phương pháp tự thụ phấn. Đáp án: C Câu 48: Điều kiện cơ bản để cơ thể lai F 1 chỉ biểu hiện một tính trạng trong cặp tính trạng tương phản, hoặc của bố hoặc của mẹ là: (möùc 1) A. Bố mẹ đem lai phải thuần chủng. B. Phải có nhiều cá thể lai F 1 . 7 C. Trong cặp tính trạng tương phản của cặp bố mẹ thuần chủng đem lai phải có một tính trạng là trội hoàn toàn. D. Tổng tỉ lệ kiểu hình ở F 2 phải bằng 4. Đáp án: C Câu 49: Trong di truyền trội không hoàn toàn, tại sao F 2 có tỉ lệ kiểu hình 1:2:1 ? (möùc 2) A. F 1 biểu hiện tính trạng trung gian giữa bố và mẹ. B. Mỗi gen quy định một tính trạng riêng biệt. C. Mỗi kiểu gen ở F 2 có 1 kiểu hình riêng biệt. D. P thuần chủng, F 1 dị hợp về các cặp gen. Đáp án: C Câu 50: Ở cà chua, tính trạng quả đỏ trội hoaøn toaøn so với tính trạng quả vàng. Khi cho cây cà chua quả đỏ thuần chủng lai phân tích thì thu được: (möùc 2) A. Toàn quả vàng. B. Tỉ lệ 1 quả đỏ : 1 quả vàng. C. Toàn quả đỏ. D. Tỉ lệ 3quả đỏ : 1 quả vàng. Đáp án: C Câu 51: Gen B trội không hoàn toàn so với gen b. Nếu đời P là BB x bb thì ở F 2 có tỉ lệ kiểu hình: (möùc 2) A. 1 trung gian : 1 lặn B. 3 trung gian : 1 lặn C. 1 trội : 2 trung gian : 1 lặn D. 100% kiểu hình trung gian Đáp án: C Câu 52: Tương quan trội - lặn có ý nghĩa gì trong sản xuất? (möùc 1) A. Biết được tính trạng trội là những tính trạng tốt, tính trạng lặn là những tính trạng xấu. B. Dễ theo dõi sự di truyền của mỗi cặp tính trạng qua nhiều thế hệ. C. Tập trung nhiều gen trội quý vào một kiểu gen để tạo ra giống có giá trị kinh tế cao. D. Tự thụ phấn ở thực vật để tạo ra các dòng thuần chủng. Đáp án: C Câu 53: Ở lúa tính trạng thân cao (A) là trội hoàn toàn so với tính trạng thân thấp (a). Nếu đời F 1 có tỉ lệ kiểu hình 50% thân cao : 50% thân thấp thì 2 cơ thể đem lai ở P có kiểu gen như thế nào? (möùc 2) A. P: AA x aa B. P: Aa x Aa C. P: Aa x aa D. P: AA x aa hoặc P: Aa x aa Đáp án: C Câu 54: Tính trạng hoa đỏ trội không hoàn toàn so với tính trạng hoa trắng. Nếu đời P là hoa hồng x hoa hồng thì ở F 1 có tỉ lệ kiểu hình: (möùc 2) A. 1 hoa đỏ : 1 hoa hồng : 1 trắng B. 100% hoa hồng C. 1 hoa đỏ : 2 hoa hồng : 1 trắng D. 1 hoa hồng : 2 hoa đỏ : 1 hoa trắng Đáp án: C 8 Câu 55: Cho biết tính trạng thân cao (B) là trội hồn tồn so với tính trạng thân thấp (b). Lai cây thân cao thuần chủng với cây thân thấp thu được F 1 . Lai phân tích F 1 thì tỉ lệ kiểu gen ở con lai tạo ra là: (mức 3) A. 1 BB : 2 Bb : 1bb B. 1 BB : 1bb C. 1 Bb : 1bb D. 100% Bb Đáp án: C Câu 56: Cho biết tính trạng thân cao là trội hồn tồn so với tính trạng thân thấp. Lai cây thân cao thuần chủng với cây thân thấp thu được F 1 , cho F 1 tự thụ phấn thu được F 2 . Lai cây F 1 với một cây thân cao F 2 thì tỉ lệ kiểu hình ở con lai là: (mức 3) A. 50% thân cao : 50% thân thấp B. 75% thân cao : 25% thân thấp C. Là một trong hai kết quả 75% thân cao : 25% thân thấp hoặc 100% thân cao. D. 100% thân cao. Đáp án: C Câu 57:Tính trạng hoa đỏ (B) trội khơng hồn tồn so với tính trạng hoa trắng (b). Nếu đời P là Bb x bb thì ở F 1 có tỉ lệ kiểu hình: (mức 2) A. 1 hoa đỏ : 1 hoa trắng B. 100% hoa hồng C. 1 hoa hồng : 1 hoa trắng D. 1 hoa đỏ : 2 hoa hồng : 1 trắng Đáp án: C Câu 58: Màu sắc hoa mõm chó do 1 gen quy định. (mức 2) P: Hoa hồng x Hoa hồng  F 1 : 25% hoa đỏ : 50% hoa hồng : 25% hoa trắng. Kết quả của phép lai này là do: A. Hoa đỏ trội hồn tồn so với hoa trắng. B. Hoa hồng trội hồn tồn so với hoa trắng. C. Hoa đỏ trội khơng hồn tồn so với hoa trắng. D. Hoa hồng trội khơng hồn tồn so với hoa trắng. Đáp án: C Câu 59: Gen B quy định quả đỏ trội hồn tồn so với gen b quy định quả vàng. Hai cơ thể đem lai ở P có kiểu gen như thế nào để F 1 thu được có cả quả đỏ và quả vàng? (mức 3) A. P: BB x BB Hoặc P: Bb x BB B. P: Bb x BB Hoặc P: BB x bb C. P: Bb x Bb Hoặc P: Bb x bb D. P: BB x bb Hoặc P: BB x BB Đáp án: C Tiết : 4 § Bài 4: LAI HAI CẶP TÍNH TRẠNG Câu 60: (mức 1) Khi giao phấn giữa cây đậu Hà lan thuần chủng có hạt vàng, vỏ trơn với cây hạt xanh, vỏ nhăn thuần chủng thì kiểu hình thu được ở các cây lai F 1 là : (biết vàng là trội hồn tồn so với xanh, trơn là trội hồn tồn so với nhăn) A. hạt vàng, vỏ trơn B. hạt vàng, vỏ nhăn 9 C. hạt xanh, vỏ trơn D. hạt xanh, vỏ nhăn Đáp án: A Câu 61: (möùc 1) Ở phép lai hai cặp tính trạng về màu hạt và vỏ hạt của Menden, kết quả ở F 2 có tỉ lệ thấp nhất thuộc về kiểu hình A) hạt vàng, vỏ trơn B) hạt vàng, vỏ nhăn C) hạt xanh, vỏ trơn D) hạt xanh, vỏ nhăn Đáp án: D Câu 62: (möùc 1) Trong phép lai 2 cặp tính trạng của Menden ở cây đậu Hà lan, khi phân tích từng cặp tính trạng thì F 2 tỉ lệ mỗi cặp tính trạng là: A. 9 : 3 : 3 : 1 B. 3 : 1 C. 1 : 1 D. 1 : 1 : 1 : 1 Đáp án: B Câu 63: (möùc 1) Hình thức sinh sản tạo ra nhiều biến dị tổ hợp ở sinh vật là: A. sinh sản vô tính B. sinh sản hữu tính C. sinh sản sinh dưỡng D. sinh sản nẩy chồi Đáp án: B Câu 64: (möùc 1) Căn cứ vào đâu mà Menden cho rằng các tính trạng màu sắc và hình dạng hạt đậu trong thí nghiệm của mình di truyền độc lập với nhau? A. tỉ lệ kiểu hình ở F 1 B. tỉ lệ mỗi kiểu hình ở F 2 bằng tích các tỉ lệ của các tính trạng hợp thành nó. C. tỉ lệ kiểu gen ở F 1 D. tỉ lệ kiểu gen ở F 2 Đáp án: B Câu 65: (möùc 1) Thí nghiệm của Menden đem lai hai thứ đậu Hà lan thuần chủng khác nhau về 2 cặp tính trạng tương phản, F 2 thu được số kiểu hình: A. 2 kiểu hình B. 3 kiểu hình C. 4 kiểu hình D. 5 kiểu hình Đáp án: C Câu 66: (möùc 2) Thực chất của sự di truyền độc lập các tính trạng là nhất thiết F 2 phải có: A. tỉ lệ phân li mỗi cặp tính trạng là 3 trội: 1 lặn B. tỉ lệ của mỗi kiểu hình bằng tích tỉ lệ của các tính trạng hợp thành nó. C. 4 kiểu hình khác nhau D. xuất hiện 2 kiểu hình mới 10 [...]... ngẫu nhiên khi thụ tinh D các gen phân li độc lập trong giảm phân Đáp án: B Câu 89: (mức 1) Những loại giao tử có thể tạo ra được từ kiểu gen AaBb là: A AB, Ab, aB, ab B AB, Ab C Ab, aB, ab D AB, Ab, aB Đáp án: A Câu 90 : (mức 1) Sinh học hiện đại gọi nhân tố di truyền của Menden là: A ADN B Nhiễm sắc thể C gen D ARN 15 Đáp án: C Câu 91 : (mức 2) Phép lai dưới đây được xem là phép lai phân tích 2 cặp... ddRr Đáp án: B Tiết : 8 Bài 8 : NHIỄM SẮC THỂ (21 câu) Câu 95 : (mức 1) Nhiễm sắc thể là cấu trúc có ở : A bên ngồi tế bào B trong các bào quan C trong nhân tế bào D trên màng tế bào Đáp án : C Câu 96 : (mức 1) Trong tế bào của các lồi sinh vật ở kỳ giữa của nguyên phân, NST có dạng : A Hình que, hình hạt B Hình hạt, hình chữ V C Hình chữ V, hình que D Hình hạt, hình que, hình chữ V Đáp án : D 16 Câu 97 ... hai Đáp án : B Câu 178: Trong quá trình phát sinh giao tử đực, số tinh trùng hình thành là 40 Vậy số lượng tế bào sinh tinh (tế bào mầm)là bao nhiêu? (Mức 3) A) 20 tế bào C) 5 tế bào B) 10 tế bào D) 40 tế bào Đáp án : B Câu 1 79: Trong q trình phát sinh giao tử cái, quan sát thấy có 30 thể cực thứ hai Vậy số tế bào sinh trứng (tế bào mầm) là bao nhiêu? (Mức 3) A) 10 tế bào sinh trứng C) 20 tế bào sinh. .. Câu 1 19: Ngun phân xảy ra ở các loại tế bào nào? (Mức 1) A) Tế bào sinh dưỡng, tế bào sinh dục B) Tế bào sinh dục sơ khai (tế bào mầm), tế bào sinh dưỡng C) Tế bào sinh dục D) Tế bào sinh dưỡng Đáp án : B Câu 120: Trong ngun phân ở kì nào các nhiễm sắc thể bắt đầu đóng xoắn ? (Mức 1) A) Kì sau C) Kì đầu B) Kì giữa D) Kì cuối Đáp án : C Câu 121: Ở kì nào của q trình ngun phân nhiễm sắc thể có hình dạng... D) 2 Đáp án : B Câu 1 59: Ở ruồi giấm 2n = 8 Số lượng nhiễm sắc thể kép ở kì giữa của giảm phân II là? (Mức 3) A) 2 B) 4 C) 8 D) 16 Đáp án : B Tiết : 11 § Bài : 11 PHÁT SINH GIAO TỬ VÀ THỤ TINH (22 câu) Câu 160: Ở cơ thể động vật, loại tế bào nào dưới đây được gọi là giao tử? (Mức 1) A) Nỗn bào, tinh trùng C) Trứng, tinh bào B) Trứng, tinh trùng D) Nỗn bào, tinh bào Đáp án : B Câu 161: Ở động vật sinh. .. cực Đáp án : C Câu 165: Kết quả của q trình phát sinh giao tử cái từ một nỗn ngun bào cho ra: (Mức 1) A) 1 trứng và 1 thể cực C) 1 trứng và 3 thể cực 25 B) 1 trứng và 2 thể cực D) 1 trứng Đáp án : C Câu 166: Loại tế bào nào có bộ nhiễm sắc thể đơn bội? (Mức 1) A) Hợp tử C) Tế bào sinh dưỡng B) Giao tử D) Tế bào mầm Đáp án : B Câu 167: Ở động vật sinh sản hữu tính, qua giảm phân 2 của q trình phát sinh. .. : A Kì trung gian B Kì đầu C Kì giữa D Kì sau Đáp án : C Câu 98 : (mức 1) Ở trạng thái co ngắn cực đại, chiều dài của NST là : A từ 0,5 đến 50 micrơmet B từ 10 đến 20 micrơmet C từ 5 đến 30 micrơmet D 50 micrơmet Đáp án : A Câu 99 : (mức 1) Thành phần hóa học của NST gồm : A phân tử prơtêin B phân tử ADN C Prơtêin và phân tử ADN D axit và bazơ Đáp án : C Câu 100 : (mức 1) Đường kính của NST ở trạng... nhiễm sắc thể đơn C) 92 nhiễm sắc thể đơn B) 46 nhiễm sắc thể đơn D) 92 crơmatit 24 Đáp án : B Câu 156: Ở ruồi giấm 2n = 8 có số lượng nhiễm sắc thể kép ở kì đầu của giảm phân II là bao nhiêu? (Mức 3) A) 4 B) 8 C) 0 D) 16 Đáp án : A Câu 157: Ở ruồi giấm 2n = 8 Hỏi ở kì sau của giảm phân I có số lượng nhiễm sắc thể kép trong tế bào là bao nhiêu? (Mức 3) A) 4 B) 8 C) 16 D) 2 Đáp án : A Câu 158: Ở ruồi giấm... AABb × aabb C P: AaBb × AAbb D P: AaBb × aaBB Đáp án: A Câu 92 : (mức 3) Phép lai tạo ra con lai đồng tính, tức chỉ xuất hiện duy nhất 1 loại kiểu hình là: A AABb × AABb B AaBB × Aabb C AAbb × aaBB D Aabb × aabb Đáp án: C Câu 93 : (mức 3) Phép lai tạo ra 2 loại kiểu hình ở con lai là: A MMpp × mmpp B MMPP × mmpp C MmPp × MmPp D MmPp × MMpp Đáp án: D Câu 94 : (mức 3) Phép lai tạo ra con lai có 1 nhiều... cặp tính trạng : 13 A AABB B AABb C AaBB D AaBb Đáp án : A Câu 79 : (mức 1) Kiểu gen dưới đây được xem là khơng thuần chủng về cả hai cặp tính trạng : A AABb B aaBb C Aabb D AaBb Đáp án : D Câu 80: (mức 1) Để cho 4 loại giao tử F1 phải có kiểu gen dị hợp về: A 1 cặp gen B 2 cặp gen C 2 cặp gen phân li độc lập D 3 cặp gen Đáp án: C Câu 81: (mức 1) Trong thí nghiệm lai hai giống đậu Hà lan thuần chủng khác . con. ỏp ỏn : B Cõu 1 19: Nguyờn phõn xy ra cỏc loi t bo no? (Mc 1) A) T bo sinh dng, t bo sinh dc. B) T bo sinh dc s khai (teỏ baứo mam), t bo sinh dng. C) T bo sinh dc. D) T bo sinh dng ỏp ỏn :. là: A. 9 : 3 : 3 : 1 B. 3 : 1 C. 1 : 1 D. 1 : 1 : 1 : 1 Đáp án: B Câu 63: (möùc 1) Hình thức sinh sản tạo ra nhiều biến dị tổ hợp ở sinh vật là: A. sinh sản vô tính B. sinh sản hữu tính C. sinh. Các tính trạng của sinh vật. D. Các đặc điểm về sinh lí của một cơ thể. Đáp án: C Câu 7: Đặc điểm của đậu Hà Lan tạo thuận lợi cho việc nghiên cứu của Menđen là: (mức 1 ) A. Sinh sản và phát triển

Từ khóa liên quan

Tài liệu cùng người dùng

    Đang cập nhật ...

Tài liệu liên quan