0

rèn luyện kĩ năng sử dụng số liệu thống kê và biểu đồ trong dạy học địa lí 12 thpt – ban cơ bản

144 1,059 4

Đang tải.... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 31/10/2014, 18:58

Số hóa bởi Trung tâm Học liệu – Đại học Thái Nguyên http://www.lrc-tnu.edu.vn ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM ………….………… NGUYỄN LÂM TỚI RÈN LUYỆN KĨ NĂNG SỬ DỤNG SỐ LIỆU THỐNG KÊ VÀ BIỂU ĐỒ TRONG DẠY HỌC ĐỊA LÍ 12 THPT BAN CƠ BẢN LUẬN VĂN THẠC SĨ KHOA HỌC GIÁO DỤC Thái Nguyên – Năm 2010 Số hóa bởi Trung tâm Học liệu – Đại học Thái Nguyên http://www.lrc-tnu.edu.vn ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM ………….………… NGUYỄN LÂM TỚI RÈN LUYỆN KĨ NĂNG SỬ DỤNG SỐ LIỆU THỐNG KÊ VÀ BIỂU ĐỒ TRONG DẠY HỌC ĐỊA LÍ 12 THPT BAN CƠ BẢN Chuyên ngành: Lí luận và PP dạy học Địa lí Mã số: 60.14.10 LUẬN VĂN THẠC SĨ KHOA HỌC GIÁO DỤC NGƯỜI HƯỚNG DẪN KHOA HỌC: TS NGUYỄN PHƯƠNG LIÊN Thái Nguyên năm 2010 Số hóa bởi Trung tâm Học liệu – Đại học Thái Nguyên http://www.lrc-tnu.edu.vn DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT Viết tắt Nội dung ĐC Đối chứng GV Giáo viên GDP Tổng sản phẩm trong nước HS Học sinh KTXH Kinh tế xã hội KVI Khu vực I – Nông lâm ngư nghiệp KVII Khu vực II – Công nghiệp và xây dựng KVIII Khu vực III - Dịch vụ SGK Sách giáo khoa SLTK Số liệu thống kê THPT Trung học phổ thông TN Thực nghiệm Số hóa bởi Trung tâm Học liệu – Đại học Thái Nguyên http://www.lrc-tnu.edu.vn DANH MỤC CÁC BẢNG, HÌNH DANH MỤC CÁC BẢNG Bảng Tên bảng Trang 2.1 Thống kê số liệu, biểu đồ và các bài tập về số liệu thống kê và biểu đồ trong dạy học địa lí 12 THPT 16 2.2 Số liệu bổ xung phục vụ công tác giảng dạy và học tập môn địa lí 12 THPT 35 3.1 Giáo án thực nghiệm 97 3.2 Tổng hợp điểm kiểm tra các lớp ở trường THPT 113 3.3 Cơ cấu làn điểm kiểm tra các lớp ở trường THPT 113 3.4 Đánh giá xếp loại học lực của các lớp TN và ĐC 114 3.5 Tổng hợp đánh giá xếp loại học lực của HS ở 4 trường THPT 114 DANH MỤC CÁC HÌNH Hình Tên hình Trang 3.1 Biểu đồ so sánh cơ cấu học lực của HS ở 4 trường THPT 114 Số hóa bởi Trung tâm Học liệu – Đại học Thái Nguyên http://www.lrc-tnu.edu.vn MỤC LỤC Trang phụ bìa Lời cam đoan Mục lục Danh mục các kí hiệu, chữ viết tắt Danh mục các bảng, hình vẽ MỞ ĐẦU 1 1. Lí do chọn đề tài 1 2. Mục đích của đề tài 3 3. Nhiệm vụ của đề tài 3 4. Phương pháp nghiên cứu của đề tài 2 5. Phạm vi nghiên cứu của đề tài 5 6. Lịch sử nghiên cứu của đề tài 5 7. Dự kiến những điểm đóng góp mới của đề tài 6 8. Cấu trúc của đề tài 6 NỘI DUNG 7 Chương 1. CƠ SỞ LÍ LUẬN VÀ THỰC TIỄN 7 1.1. Cơ sở lí luận 7 1.1.1. Một số vấn đề về phương pháp dạy học 7 1.1.2. Một số vấn đề về số liệu thống kê và biểu đồ 7 1.2. Cơ sở thực tiễn 12 1.2.1. Đặc điểm chương trình SGK địa lí 12THPT - Ban cơ bản 12 1.2.2. Đặc điểm tâm sinh lí lứa tuổi HS lớp 12 14 1.2.3. Thực trạng của việc rèn luyện kĩ năng sử dụng SLTK và biểu đồ trong dạy học địa lí 12 ở trường THPT 15 Số hóa bởi Trung tâm Học liệu – Đại học Thái Nguyên http://www.lrc-tnu.edu.vn Chương 2. RÈN LUYỆN KĨ NĂNG SỬ DỤNG SỐ LIỆU THỐNG KÊ VÀ BIỂU ĐỒ TRONG DẠY HỌC ĐỊA LÍ 12 THPT 16 2.1. Vị trí của số liệu thống kê, biểu đồ và các công thức tính toán được sử dụng trong sách giáo khoa địa lí 12 16 2.1.1. Thống kê số liệu, biểu đồ và các bài tập về SLTK và biểu đồ trong dạy học địa lí 12 THPT 16 2.1.2. Một số công thức chủ yếu phục vụ cho rèn luyện kĩ năng biểu đồ và phân tích SLTK trong dạy học địa lí 12 THPT 19 2.2. Sử dụng SLTK trong dạy học địa lí lớp 12 THPT - Ban cơ bản 23 2.2.1. Khái quát chung về SLTK trong SGK địa lí 12 THPT 23 2.2.2. Các kĩ năng sử dụng số liệu thống kê 23 2.2.3. Bổ sung các số liệu mới phục vụ cho dạy học địa lí 12 THPT - Ban cơ bản 35 2.2.4. Kĩ năng ghi nhớ số liệu 37 2.3. Rèn luyện kĩ năng biểu đồ trong dạy học địa lí lớp 12 THPT - Ban cơ bản 45 2.3.1. Khái quát về biểu đồ và những yêu cầu chung về rèn luyện kĩ năng biểu đồ trong dạy học địa lí 12 THPT – Ban cơ bản 45 2.3.2. Rèn luyện kĩ năng cho từng loại biểu đồ trong dạy học địa lí 12 THPT – Ban cơ bản. 53 2.3.3. Bổ sung một số dạng biểu đồ khác phục vụ cho rèn luyện kĩ năng biểu đồ trong dạy học địa lí 12 THPT 94 Chương 3. THỰC NGHIỆM 96 3.1. Mục đích thực nghiệm 96 3.2. Nguyên tắc thực nghiệm 96 3.3. Cách chức tổ chức thực nghiệm 96 3.3.1. Chọn bài 96 Số hóa bởi Trung tâm Học liệu – Đại học Thái Nguyên http://www.lrc-tnu.edu.vn 3.3.2. Chọn trường 97 3.3.3. Chọn lớp 97 3.3.4. Chọn giáo viên 98 3.3.5. Kiểm tra, đánh giá 99 3.4. Nội dung và kết qủa thực nghiệm 99 3.4.1. Nội dung 99 3.4.2. Kết quả 113 KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 117 TÀI LIỆU THAM KHẢO 119 PHẦN PHỤ LỤC Số hóa bởi Trung tâm Học liệu – Đại học Thái Nguyên http://www.lrc-tnu.edu.vn 1 PHẦN 1. MỞ ĐẦU 1. Lí do chọn đề tài Trong những năm gần đây, nền giáo dục nước ta đã và đang có những đổi mới tích cực nhằm đào tạo những con người Việt Nam mới phát triển toàn diện cả về trí lực, thẩm mĩ và nhân cách. Trong đó đổi mới nội dung, mục tiêu, chương trình và phương pháp giáo dục ở nhà trường phổ thông giữ một vai trò đặc biệt quan trọng, trở thành yêu cầu cấp thiết đối với nền giáo dục hiện nay, để thực hiện những yêu cầu đổi mới đó đòi hỏi thầy, trò và tất cả những người làm trong ngành giáo dục luôn phải phát huy tính chủ động, tích cực, tự giác và sáng tạo. Trên thực tế, việc đổi mới nội dung giáo dục ở nhà trường phổ thông hiện nay được thể hiện rất rõ thông qua việc biên soạn chương trình SGK mới, trong đó có SGK địa lí 12 THPT - Ban cơ bản. Từ những năm 90 của thế kỉ XX, cùng với việc đổi mới mục tiêu, chương trình SGK địa lí ở THPT theo những định hướng của cải cách giáo dục thì việc đổi mới phương pháp dạy học địa lí cũng được chú trọng. Tuy nhiên cho đến nay, việc đổi mới phương pháp dạy học địa lí diễn ra vẫn còn chậm chạp, nhất là ở trường THPT, chưa đáp ứng được yêu cầu và mục tiêu giáo dục. Như vậy đến thời điểm hiện nay, khi mà SGK địa lí 12 THPT - Ban cơ bản có nhiều nội dung được đổi mới đã đòi hỏi phương pháp cũng phải đổi mới nhanh chóng để phù hợp giữa nội dung và phương pháp dạy học cụ thể nhằm đạt hiệu quả giáo dục cao nhất. Cốt lõi của vấn đề này là hướng đến phương pháp dạy học tích cực, chủ động, sáng tạo, xoá dần và loại bỏ thói quen truyền thụ kiến thức một chiều của GV và thói quen học tập thụ động của HS nhằm đạt hiệu quả giáo dục cao nhất, mà ở đó HS phát huy được tính chủ động, sáng tạo, độc lập, tự giác trong quá trình lĩnh hội tri thức của mình. Để đạt được mục tiêu đó là sự tổng hợp của nhiều phương pháp khác nhau, Số hóa bởi Trung tâm Học liệu – Đại học Thái Nguyên http://www.lrc-tnu.edu.vn 2 trong đó đối với dạy học địa lí 12, phương pháp rèn luyện kĩ năng sử dụng SLTK và biểu đồ giữ một vai trò đặc biệt quan trọng. Trên thực tế, việc rèn luyện kĩ năng biểu đồ và sử dụng SLTK cho HS trong dạy học đia lí ở các trường THPT hiệu quả còn thấp, chưa phát huy được tác dụng vốn có của nó, chính vì vậy mà kĩ năng biểu đồ và sử dụng SLTK của hoc sinh THPT, nhất là HS 12 còn nhiều yếu kém. Trong quá trình dạy học, GV mới chỉ dừng lại ở việc hướng dẫn sơ thảo về biểu đồ và sử dụng SLTK mang tính chất minh hoạ cho kiến thức lí thuyết mà chưa đi sâu vào rèn luyện kĩ năng sử dụng SLTK và biểu đồ với vai trò để tìm ra nguồn tri thức mới từ đó, đặc biệt là chưa lưu ý đến kĩ năng nhận định, thao tác, kĩ thuật vẽ và nhận xét biểu đồ, chưa lưu ý đến kĩ năng tìm tòi, sáng tạo của HS để tìm ra kiến thức mới, tìm ra mối quan hệ địa lí dựa trên các số liệu đã cho. Trong SGK địa lí 12 THPT - Ban cơ bản, số lượng các biểu đồ, các bài tập liên quan đến biểu đồ và các SLTK chiếm một tỉ lệ khá lớn. Có nhiều nội dung kiến thức và kĩ năng địa lí được thể hiện chủ yếu qua các biểu đồ, các bài tập liên quan đến biểu đồ và qua các SLTK. Các biểu đồ, các bài tập liên quan đến biểu đồ và qua các SLTK ngoài vai trò minh hoạ, bổ sung, làm sáng tỏ kiến thức lí thuyết, còn là một kênh tri thức giúp hình thành những kiến thức và kĩ năng mới. Trong các đề thi, kiểm tra địa lí 12 (từ kiểm tra thường xuyên, kiểm tra định kì đến các kì thi tốt nghiệp, cao đẳng đại học hay các kì thi HS giỏi các cấp), nội dung các câu hỏi liên quan đến SLTK và biểu đồ chiếm một phần quan trọng HS rất dễ đạt điểm cao nếu kĩ năng trên được rèn luyện tốt, ngược lại HS sẽ gặp rất dễ mất điểm nếu như không nắm chắc kĩ năng đó. Trước tình hình đổi mới nội dung và yêu cầu đổi mới phương pháp giáo dục, trước những vai trò quan trọng của việc rèn luyện kĩ năng sử dụng SLTK và biểu đồ, trước những thực trạng ở trường THPT trong việc rèn luyện kĩ năng sử dụng SLTK Số hóa bởi Trung tâm Học liệu – Đại học Thái Nguyên http://www.lrc-tnu.edu.vn 3 và biểu đồ còn nhiều bất cập và trước những thay đổi của SGK địa lí, trong đó có SGK địa lí 12 THPT – Ban cơ bản hiện nay. Với tất cả những lí do trên, tôi đã chọn đề tài nghiên cứu cho mình là: “Rèn luyện kĩ năng sử dụng số liệu thống kê và biểu đồ trong dạy học địa lí 12 THPT – Ban cơ bản”. 2. Mục đích của đề tài Hướng dẫn cho HS biết sử dụng và phân tích các SLTK trong dạy học địa lí 12, từ các dạng số liệu đơn lẻ, các số liệu trong các bảng, số liệu trong biểu đồ đến các số liệu được thể hiện trong biểu đồ, bản đồ, lược đồ, lược đồ và các số liệu bổ sung khác. Rèn luyện cho HS kĩ năng biểu đồ trong dạy học địa lí 12, từ khâu phân tích, nhận biết, lựa chọn, kĩ năng tính toán, kĩ năng vẽ đến kĩ năng hoàn thiện và nhận xét biểu đồ. 3. Nhiệm vụ của đề tài Trong quá trình nghiên cứu, đề tài sẽ đề ra và giải quyết một số nhiệm vụ cơ bản sau: * Thống kê các biểu đồ, các bài tập liên quan đến biểu đồ và các dạng SLTK và các bài tập về nhà trong SGK địa lí 12 THPT - Ban cơ bản. * Đưa ra một số công thức tính toán chủ yếu phục vụ cho các kĩ năng biểu đồ và sử dụng SLTK trong dạy học địa lí 12 THPT - Ban cơ bản. * Rèn luyện cho HS các kĩ năng biểu đồ trong dạy học địa lí 12 THPT - Ban cơ bản. * Hướng dẫn phân tích và sử dụng các SLTK trong dạy học địa lí 12 THPT - Ban cơ bản. 4. Phƣơng pháp nghiên cứu của đề tài a. Nhóm phương pháp lí thuyết * Kế thừa các công trình, các tác phẩm khoa học đã công bố ở trong và ngoài nước. [...]... toán trong sách giáo khoa địa lí 12 2.1.1 Thống kê số liệu, biểu đồ và các bài tập về SLTK và biểu đồ trong dạy học địa lí 12 THPT Ghi chú: (1) - Số liệu đơn lẻ đi cùng kiến thức lí thuyết (2) - Số liệu đơn lẻ trong các biểu đồ (3) - Số liệu đơn lẻ trong các bản đồ, lược đồ, át lát (4) - Bảng SLTK Bảng 2.1 Thống kê SLTK, biểu đồ và các bài tập về SLTK và biểu đồ trong dạy học địa lí 12 THPT Biểu đồ SLTK... rèn luyện kĩ năng sử dụng SLTK và biểu đồ trong dạy học địa lí 12 THPT - Ban cơ bản nhằm nâng cao kĩ năng địa lí, phuc vụ tốt và có hiệu quả trong việc học tập, kiểm tra và thi cử * Qua lí luận và kết quả TN kiểm chứng, dự kiến luận văn sẽ xác định được tính khả thi của việc Rèn luyện kĩ năng sử dụng số liệu thống kê và biểu đồ trong dạy học địa lí 12 THPT - Ban cơ bản ”, góp phần quan trọng vào việc... dạy học địa lí 12 THPT - Ban cơ bản 7 Dự kiến những điểm đóng góp mới của đề tài * Tổng kết cơ sở lí luận về phương pháp dạy học, về biểu đồ, SLTK và vai trò của chúng trong dạy học địa lí 12 THPT - Ban cơ bản * Tập hợp và hướng dẫn HS sử dụng một số công thức có liên quan phục vụ và bổ trợ cho việc rèn luyện kĩ năng sử dụng SLTK và biểu đồ trong dạy học địa lí 12 THPT - Ban cơ bản * Hướng dẫn HS rèn. .. trạng của việc rèn luyện kĩ năng sử dụng SLTK và biểu đồ trong dạy học địa lí 12 còn nhiều bất cập và chưa hiệu quả Đó là những cơ sở nền tảng cho nội dung nghiên cứu của đề tài Số hóa bởi Trung tâm Học liệu – Đại học Thái Nguyên http://www.lrc-tnu.edu.vn 15 Chƣơng 2 RÈN LUYỆN KĨ NĂNG SỬ DỤNG SỐ LIỆU THỐNG KÊ VÀ BIỂU ĐỒ TRONG DẠY HỌC ĐỊA LÍ 12 THPT 2.1 Vị trí của số liệu thống kê, biểu đồ và các công... các dạng SLTK và biểu đồ cụ thể làm cơ sở cho rèn luyện kĩ năng, phân tích và sử dụng trong dạy học địa lí 12 THPT - Ban cơ bản * Phương pháp so sánh: Thông qua việc so sánh sẽ giúp cho ta thấy được những lợi thế và hạn chế trong việc lựa chọn, rèn luyện kĩ năng và sử dụng từng loại SLTK, qua đó nhằm làm sáng tỏ các kĩ năng biểu đồ và sử dụng SLTK trong dạy học địa lí 12 THPT - Ban cơ bản đạt hiệu quả... việc đổi mới và nâng cao chất lượng dạy và học ở trường THPT hiện nay 8 Cấu trúc của đề tài Luận văn ngoài phần mở đầu, kết luận và các phụ lục, luận văn cấu trúc gồm 3 chương: Chƣơng 1 Cơ sở lí luận và thực tiễn của việc rèn luyện kĩ năng sử dụng SLTK và biểu đồ trong dạy học địa lí 12 THPT - Ban cơ bản Chƣơng 2 Rèn luyện kĩ năng sử dụng SLTK và biểu đồ trong dạy học địa lí 12 THPT - Ban cơ bản Chƣơng... và biểu đồ trong dạy học địa lí ở các trường THPT hiện nay, nhất là đối với HS 12 Qua việc khảo sát điều tra, ngoài việc nắm bắt được thực trạng rèn luyện kĩ năng sử dụng SLTK và biểu đồ trong dạy học địa lí nêu trên còn có thể phần nào tìm hiểu được kiến thức, kĩ năng và kinh nghiệm của GV và HS thông qua việc rèn luyện kĩ năng sử dụng SLTK và biểu đồ trong dạy học địa lí 12 THPT - Ban cơ bản * Phương... giới hạn trong việc Rèn luyện kĩ năng sử dụng SLTK và biểu đồ trong dạy học địa lí 12 THPT - Ban cơ bản 6 Lịch sử nghiên cứu của đề tài Nghiên cứu về các vấn đề có liên quan đến việc rèn luyện kĩ năng sử dụng SLTK và biểu đồ trong dạy học địa lí đã có khá nhiều các tác giả cả đã nghiên cứu Tiểu biểu phải kể đến PGS - TS Nguyễn Trọng Phúc với công trình “Phương pháp sử dụng SLTK trong dạy học địa lí KTXH”,... kiến thức lí thuyết, vừa là nguồn khai thác tri thức mới, đồng thời là thư viện bài tập cho rèn luyện kĩ năng biểu đồ cho người dạy và người học * Về biểu đồ: SGK địa lí 12 – THPT ban cơ bản có 18 biểu đồ khác nhau, thể hiện đầy đủ 5 loại biểu đồ cơ bản là biểu đồ hình tròn, biểu đồ hình cột, biểu đồ đường, biểu đồ kết hợp và biểu đồ miền, trong đó dạng biểu đồ hình tròn được thể hiện nhiều nhất Số hóa... chung về SLTK trong SGK địa lí 12 THPT - Ban cơ bản Các SLTK trong SGK địa lí 12 THPT - Ban cơ bản được thể hiện ở đầy đủ các dạng phân loại của SLTK: - Dạng số liệu đơn lẻ:  Dạng số liệu đơn lẻ đi cùng với kiến thức lí thuyết  Dạng số liệu đơn lẻ trong các biểu đồ  Dạng số liệu đơn lẻ trong các lược đồ, bản đồ và át lát - Dạng số liệu trong các bảng thống kê: Gần như trong tất cả các bài học đều có . kĩ năng biểu đồ trong dạy học địa lí 12 THPT – Ban cơ bản 45 2.3.2. Rèn luyện kĩ năng cho từng loại biểu đồ trong dạy học địa lí 12 THPT – Ban cơ bản. 53 2.3.3. Bổ sung một số dạng biểu đồ. kĩ năng biểu đồ và sử dụng SLTK trong dạy học địa lí 12 THPT - Ban cơ bản. * Rèn luyện cho HS các kĩ năng biểu đồ trong dạy học địa lí 12 THPT - Ban cơ bản. * Hướng dẫn phân tích và sử dụng. Cơ sở lí luận và thực tiễn của việc rèn luyện kĩ năng sử dụng SLTK và biểu đồ trong dạy học địa lí 12 THPT - Ban cơ bản. Chƣơng 2. Rèn luyện kĩ năng sử dụng SLTK và biểu đồ trong dạy học địa
- Xem thêm -

Xem thêm: rèn luyện kĩ năng sử dụng số liệu thống kê và biểu đồ trong dạy học địa lí 12 thpt – ban cơ bản, rèn luyện kĩ năng sử dụng số liệu thống kê và biểu đồ trong dạy học địa lí 12 thpt – ban cơ bản,

Từ khóa liên quan