một số giải pháp góp phần phát triển hoạt động kinh doanh dịch vụ kho ngoại tại icd tanamexco

78 801 6
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 24/09/2014, 22:47

1 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƢỜNG ĐẠI HỌC HÙNG VƢƠNG TP. HỒ CHÍ MINH KHOA QUẢN TRỊ KINH DOANH  KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP MỘT SỐ GIẢI PHÁP GÓP PHẦN PHÁT TRIỂN HOẠT ĐỘNG KINH DOANH DỊCH VỤ KHO NGOẠI QUAN TẠI ICD TANAMEXCO Giảng viên hƣớng dẫn: TH.S HÀ MINH TIẾP Sinh viên thực hiện: NINH THỊ NGỌC YẾN Lớp: 08QKNT2 Niên khóa 2008-2012 2 MỤC LỤC LỜI CẢM ƠN NHẬN XÉT CỦA CƠ QUAN THỰC TẬP NHẬN XÉT CỦA GIÁO VIÊN HƢỚNG DẪN NHẬN XÉT CỦA GIÁO VIÊN PHẢN BIỆN DANH MỤC BẢNG BIỂU DANH MỤC HÌNH VẼ MỤC LỤC Mở đầu Chƣơng 1: Cơ sở lý luận về kho ngoại quan và dịch vụ cho thuê kho ngoại quan 1.1 Một số khái niệm về kho và dịch vụ cho thuê kho 1.1.1 Khái niệm về kho 1.1.2 Phân loại kho 1.2 Kho ngoại quan và dịch vụ liên quan đến kho ngoại quan 1.2.1 Khái niệm kho ngoại quan 1.2.2 Các dịch vụ liên quan đến kho ngoại quan 1.2.3 Các tiêu chí đánh giá hiệu lực hoạt động kho ngoại quan 1.3 Vai trò của dịch vụ cho thuê kho ngoại quan 1.4 Các yếu tố ảnh hƣởng đến đến hoạt động dịch vụ cho thuê kho ngoại quan 1.5 Công tác thực hiện thủ tục hàng hóa xuất/nhập kho ngoại quan 1.5.1Cơ sở thực hiện 1.5.2 Quy trình và thủ tục hải quan đối với hàng hóa xuất kho ngoại quan 1.5.3 Quy trình và thủ tục hải quan đối với hàng hóa nhập kho ngoại quan 3 1.6 Tình hình cho thuê kho ngoại quan và dịch vụ kho ngoại quan tại Việt Nam 1.7 Kết luận chƣơng 1 Chƣơng 2: Thực trạng hoạt động kinh doanh dịch vụ KNQ tại ICD 2.1 Giới thiệu chung về công ty TNHH MTV Tây Nam 2.2 Quá trình hình thành và phát triển của ICD Tanamexco 2.3 Phạm vi hoạt động của ICD Tanamexco 2.3.1 Dịch vụ của ICD Tanamexco 2.3.2 Nhiệm vụ của ICD Tanamexco 2.4 Cơ cấu tổ chức của ICD Tanamexco 2.4.1 Tổ chức nhân sự 2.4.2 Chức năng các phòng ban 2.4.3 Cơ sở vật chất kỹ thuật 2.5 Tình hình kinh doanh dịch vụ của ICD Tanamexco trong 3 năm 2.6 Thực trạng dịch vụ cho thuê kho ngoại quan hàng nhập 2.6.1Tình hình dịch vụ cho thuê kho ngoại quan 2.6.2 Tình hình dịch vụ cho thuê kho ngoại quan hàng nhập 2.6.3 Cơ sở pháp lý đối với hoạt động cho thuê kho ngoại quan 2.6.4 Quy trình và thủ tục nhập hàng hóa vào kho ngoại quan 2.7 Nhận xét về hoạt động kinh doanh dịch vụ kho ngoại qua 2.7.1 Ƣu điểm 2.7.2 Nhƣợc điểm 2.8 Kết luận chƣơng 2 Chƣơng 3: Môt số giải pháp góp phần phát triển dịch vụ cho thuê ngoại quan tại ICD Tanamexco 4 3.1 Căn cứ đề xuất giải pháp 3.1.1 Định hƣớng và phát triển dịch vụ kho ngoại quan tại ICD Tanamexco 3.1.2 Những thuận lợi, khó khăn đối với hoạt động kinh doanh dịch vụ kho ngoại quan ICD Tanamexco 3.1.3 Vị thế của ICD Tanamexco 3.2 Một số giải pháp góp phần phát triển hoạt động kinh doanh dịch vụ kho ngoại quan tại ICD Tanamexco 3.2.1 Giải pháp nâng cao chất lƣợng dịch vụ và đa dạng hóa sản phẩm dịch vụ của kho ngoại quan nhằm đáp ứng những đòi hỏi mới của thị trƣờng 3.2.2 Giải pháp về quy trình cung ứng dịch vụ kho ngoại quan 3.2.3 Giải pháp hoàn thiện hệ thống thông tin trong quản lý 3.2.4 Giải pháp về hiện đại hóa cơ sở vật chất kỹ thuật 3.2.5 Hạn chế đến mức tối đa sự ảnh hƣởng của tính thời vụ để tạo thế chủ động trong hoạt động dịch vụ kho ngoại quan 3.2.6 Giải pháp đào tạo và phát triển nguồn nhân lực 3.3 Một số kiến nghị nhằm hoàn thiện và phát triển hoạt động kinh doanh dịch vụ kho ngoại quan tại ICD Tanamexco 3.3.1 Kiến nghị đối với cơ quan chức năng 3.3.2 Kiến nghị đối với tổ chức ngành nghề 3.4 Kết luận chƣơng 3 Kết luận TÀI LIỆU THAM KHẢO PHỤ LỤC 5 DANH MỤC BẢNG BIỂU Bảng 1.1: Hệ thống kho ngoại quan hiện nay tại Việt Nam Bảng 2.1: Kết quả hoạt động kinh doanh dịch vụ của ICD Tanamexco trong 3 năm (2009-2011) Bảng 2.2: Tình hình doanh thu theo hoạt động kinh doanh dịch vụ tại ICD Tanamexco trong 3 năm (2009-2011) Bảng 2.3: Bảng số liệu tình hình doanh thu theo nhóm hàng nhập kho ngoại quan ICD Tanamexco trong 3 năm (2009-2011) 6 DANH MỤC HÌNH VẼ Hình 1.1: Quy trình hàng hóa từ kho ngoại quan xuất vào nội địa Hình 1.2: Quy trình đối với hàng hóa từ kho ngoại quan xuất ra nƣớc ngoài Hình 1.3: Quy trình hàng nhập từ nƣớc ngoài gửi vào kho ngoại quan Hình 1.4: Quy trình đối với hàng hóa từ nội địa nhập vào kho ngoại quan Hình 2.1: Sơ đồ cơ cấu tổ chức của ICD Tanamexco Hình 2.2: Biểu đồ thể hiện kết quả sản xuất kinh doanh của ICD Tanamexco trong 3 năm (2009-2011) Hình 2.3: Tỷ trọng doanh thu theo hoạt động kinh doanh dịch vụ tại ICD Tanamexco năm 2009 Hình 2.4: Tỷ trọng doanh thu theo hoạt động kinh doanh dịch vụ tại ICD Tanamexco năm 2010 Hình 2.5: Tỷ trọng doanh thu theo hoạt động kinh doanh dịch vụ tại ICD Tanamexco năm 2011 Hình 2.6: Biểu đồ tình hình doanh thu nhóm hàng nhập kho ngoại quan ICD Tanamexco trong 3 năm (2009-2011) Hình 2.7: Quy trình hàng nhập từ nƣớc ngoài về kho ngoại quan ICD Tanamexco Hình 2.8: Quy trình hàng nhập kho ngoại quan ICD Tanamexco đƣa vào nội địa 7 MỞ ĐẦU Ý nghĩa chọn đề tài Từ khi gia nhập Tổ chức thƣơng mại thế giới WTO, các doanh nghiệp Việt Nam có nhiều cơ hội hơn để giao thƣơng và cạnh tranh với các quốc gia khác trên thế giới. Hàng hóa và sản phẩm chất lƣợng của Việt Nam đến đƣợc với nhiều cộng đồng khác nhau hơn. Một phần là nhờ chính sách xuất nhập khẩu mở rộng của Việt Nam. Phần khác là do các doanh nghiệp đã nắm bắt kịp thời xu hƣớng cũng nhƣ nhu cầu của khách hàng về các dịch vụ kho bãi, dịch vụ vận tải, dịch vụ hậu cần … Tuy nhiên, một thực tế không thể phủ nhận rằng đa số các doanh nghiệp Việt Nam có quy mô vừa và nhỏ, nguồn tài chính còn hạn hẹp không thể mở rộng hay đầu tƣ cho việc xây dựng các kho bãi riêng. Và hiện nay, cũng rất ít ngân hàng đứng ra cho các doanh nghiệp này vay để mở rộng, xây dựng hệ thống kho bãi riêng cho doanh nghiệp mình. Dẫn đến hàng hóa tại các các cảng lớn nhỏ, ICD nhƣ VICT, Cát Lái, Tân Cảng, Transimex, Phƣớc Long,…không đƣợc giải phóng. Điều này cho thấy, hệ thống kho bãi tại Việt Nam đã không đáp ứng đƣợc lƣợng cầu. Dẫn đến cung cầu mâu thuẫn. Mâu thuẫn này cũng xuất phát từ nhiều vấn đề khó khăn khác nhau. Cụ thể nhƣ để đầu tƣ xây dựng hệ thống kho bãi thì doanh nghiệp phải có nguồn tài chính dồi dào, đƣợc nhà nƣớc cấp phép, trong khi đó chƣa có ngân hàng nào dám cho các doanh nghiệp vay với số vốn lớn để xây dựng hệ thống kho bãi. Trình độ quản lý hệ thống kho theo tiêu chuẩn nƣớc ngoài chƣa đƣợc cập nhật. Ngoài ra, các công ty này phải phải có nguồn nhân lực dồi dào, chuyên nghiệp mà hiện nay, tại Việt Nam chƣa có cơ sở, trung tâm nào đào tạo nào về chuyên ngành này, hoặc có cũng rất ít và yếu kém. Trong những năm gần đây, các hãng tàu phát triển mạnh, cùng với lƣu lƣợng hàng hóa ra vào Việt Nam càng lớn thì tìm kiếm kho bãi, cũng nhƣ các dịch vụ liên quan đến kho bãi càng đòi hỏi nhiều hơn. Việc thuê kho ngoại quan và các dịch vụ liên quan đến kho ngoại quan đang là vấn đề quan tâm của các công ty xuất nhập khẩu trong và ngoài nƣớc. Nhƣ vậy, phát triển dịch vụ cho thuê kho ngoại quan là việc cấp thiết cần làm hiện nay đối với các doanh nghiệp làm công tác xuất nhập khẩu. 8 Mục tiêu nghiên cứu Qua một thời gian đƣợc thực tập tại ICD Tanamexco, em nhận thấy việc quản lý, khai thác conatiner tại ICD Tanamexco đã không ngừng phát triển, đi vào ổn định. Dịch vụ cho thuê kho ngoại quan là hoạt động mới của ICD nên chƣa đƣợc công ty tập trung đầu tƣ khai thác một cách thực sự có hiệu quả. Do đó, em đã quyết định chọn đề tài nghiên cứu trong luận văn tốt nghiệp của mình: “Một số giải pháp góp phần phát triển hoạt động kinh doanh dịch vụ cho thuê kho ngoại quan của ICD Tannamexco”. Nhằm nghiên cứu tìm hiểu và đƣa ra một số giải pháp góp phần phát triển hệ thống kho bãi nói chung và kho ngoại quan nói riêng tại ICD Tanamexco. Đối tƣợng và phạm vi nghiên cứu  Đối tƣợng nghiên cứu của đề tài là hoạt động kho ngoại quan và các dịch vụ liên quan đến kho ngoại quan tại ICD Tanamexco  Đề tài sử dụng dữ liệu thứ cấp do công ty cung cấp từ năm 2009 đến 2011  Chỉ nghiên cứu và tìm hiểu các nội dung sau: + Hàng nhập khẩu kho ngoại quan đƣa vào nội địa + Hàng nhập khẩu từ nƣớc ngoài về kho ngoại quan Phƣơng pháp nghiên cứu  Phƣơng pháp phân tích và thống kê  Phƣơng pháp quan sát thực tế  Phƣơng pháp tổng hợp Kết cấu khóa luận tốt nghiệp Chƣơng 1: Cơ sở lý về kho ngoại quan và dịch vụ cho thuê kho ngoại quan Chƣơng 2: Thực trạng hoạt động kinh doanh dịch vụ kho ngoại quan của ICD Tanamexco Chƣơng 3: Một số giải pháp nhằm góp phần phát triển hoạt động kinh dịch vụ cho thuê kho ngoại quan tại ICD Tanamexco 9 CHƢƠNG 1 CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ KHO NGOẠI QUAN VÀ DỊCH VỤ CHO THUÊ KHO NGOẠI QUAN 1.1 Một số khái niệm về kho và dịch vụ cho thuê kho 1.1.1 Khái niệm về kho Kho là loại hình cơ sở logistics thực hiện việc dự trữ, bảo quản và chuẩn bị hàng hóa nhằm cung ứng hàng hóa cho khách hàng với trình độ dịch vụ cao nhất và chi phí thấp nhất. 1.1.2 Phân loại kho Có nhiều loại hình kho khác nhau đƣợc phân loại dựa theo đối tƣợng phục vụ, theo quyền sở hữu, theo điều kiện thiết kế, thậm chí theo đặc điểm kiến trúc hay theo mặt hàng bảo quản…Tuy nhiên, do cách sử dụng khá linh hoạt đáp ứng nhu cầu lựa chọn và mục đích sử dụng kho nhằm mang lại hiệu quả kinh kế cao nhất mà có thể có các loại kho nhƣ sau: 1.1.2.1 Phân loại theo đối tƣợng phục vụ. Kho định hƣớng thị trƣờng: kho đáp ứng yêu cầu của khách hàng trên thị trƣờng mục tiêu. Kho này có chức nƣng chủ yếu là dịch vụ khách hàng: tổng hợp các lô hàng và cung ứng thỏa mãn các nhu cầu của khách hàng. Kho định hƣớng nguồn hàng: Kho có vị trí ở các khu vực sản xuất, đáp ứng các yêu cầu cung cấp nguyên liệu, phụ tùng, và các yếu tố đầu vào khác của các nhà sản xuất và do đó chức năng chủ yếu là thu nhận và tập trung vận chuyển, tiếp tục quá trình sản xuất và dự trữ thời vụ. 1.1.2.2 Phân loại theo điều kiện thiết kế, thiết bị Kho thông thƣờng: có đặc điểm thiết kế, kiến trúc xây dựng và thiết bị thực hiện quá trình công nghệ trong điều kiện bình thƣờng. Kho đặc biệt: Có đặc điểm thiết kế-kiến trúc xây dựng và thiết bị riêng biệt để bảo quản những hàng hóa đặc biệt do tính chất thƣơng phẩm và yêu cầu 10 của quá trình vận động hàng hóa nhƣ kho lạnh, kho ngoại quan, kho bảo thuế… 1.1.2.3 Phân theo đặc điểm kiến trúc Kho kín: Có khả năng tạo môi trƣờng bảo quản kín; chủ động duy trì chế độ bảo quản, ít chịu ảnh hƣởng của các thông số môi trƣờng bên ngoài. Kho nửa kín: chỉ có thể che mƣa nắng cho hàng hóa, không có các kết cấu (tƣờng) ngăn cách với môi trƣờng ngoài kho. Kho lộ thiên (bãi chứa hàng): Chỉ là các bãi tập trung dự trữ những hàng hóa ít hoặc không bị ảnh hƣởng bởi những thay đổi của khí hậu, thời tiết. 1.1.2.4 Phân loại theo mặt hàng bảo quản Kho tổng hợp: Có trình độ tập trung hóa và chuyên môn hóa cao. Kho bảo quản nhiều loại hàng hóa theo các khu kho và nhà kho chuyên môn hóa. Kho chuyên nghiệp: Chuyên bảo quản một nhóm hàng/loại hàng nhất định. Kho hỗn hợp: Có trình độ tập trung hóa và chuyên môn hóa thấp nhất. Kho bảo quản nhiều loại hàng hóa trong một khu kho hoặc nhà kho. 1.2 Kho ngoại quan và dịch vụ liên quan đến kho ngoại quan 1.2.1 Khái niệm kho ngoại quan: Kho ngoại quan là khu vực kho, bãi đƣợc lập trên lãnh thổ Việt Nam, ngăn cách với khu vực xung quanh để tạm lƣu giữ, bảo quản hoặc thực hiện một số dịch vụ đối với hàng hóa từ nƣớc ngoài, hoặc từ trong nƣớc đƣa vào kho theo hợp đồng thuê kho ngoại quan đƣợc ký giữa chủ hàng và chủ kho dƣới sự kiểm tra, giám sát của Hải quan. Kho ngoại quan thƣờng có 2 loại: kho ngoại quan công cộng và kho ngoại quan tƣ nhân. + Kho ngoại quan công cộng: thƣờng do các tổ chức chính phủ hoặc cơ quan nhà nƣớc quản lý + Kho ngoại quan tƣ nhân: do các doanh nghiệp khai thác, kinh doanh các dịch vụ có liên quan đến kho bãi nhƣng phải đƣợc Hải quan cấp phép. [...]... ty Kho vận Miền Nam Tp.HCM 29 7.1 Nhận xét chƣơng 1 Ở chƣơng này nêu ra những cơ sở lý thuyết, những khái niệm chung về kho ngoại quan và dịch vụ liên quan đến kho ngoại quan làm nền tảng để phân tích thực trạng cho thuê kho ngoại tại ICD Tanamexco và hƣớng phát triển của ICD đối với dịch vụ kho ngoại quan trong thời gian tới 30 CHƢƠNG 2 THỰC TRẠNG HOẠT ĐỘNG KINH DOANH DỊCH VỤ KHO NGOẠI QUAN CỦA ICD. .. thuê kho hoặc của chủ kho không làm tăng thêm giá thuê kho Những hoạt động phát 12 sinh sau hợp đồng theo yêu cầu của chủ hàng thì chủ hàng phải trả chi phí cho việc thực hiện các dịch vụ ấy Dịch vụ kho ngoại quan là một loại hình mới trong dịch vụ kho vận tại Việt Nam Song, lại rất phổ biến ở các nƣớc có nền kinh tế phát triển nhƣ Mỹ, Pháp, Ấn Độ, các nƣớc EU… Dịch vụ kho ngoại quan bao gồm:  Dịch vụ. .. dịch vụ cho thuê máy móc…) và dịch vụ mang tính thƣơng mại thuần túy (dịch vụ quảng cáo, giám định hàng hóa, tƣ vấn…) 1.2.2.2 Dịch vụ kho vận Dịch vụ kho vận là hình thức dịch vụ phục vụ khách hàng ở kho bao gồm các dịch vụ chính nhƣ cho thuê kho để chứa, bảo quản và vận chuyển hàng hóa…Ngoài ra, còn có các dịch vụ khác nhƣ: xếp dỡ, đóng gói, giám định hàng hóa… 1.2.2.3 Dịch vụ kho ngoại quan Mọi kho. .. dịch vụ 15 1.3 Vai trò của dịch vụ cho thuê kho ngoại quan đối với hoạt động xuất nhập khẩu Trong lĩnh vực xuât nhập khẩu, kho ngoại quan và các dịch vụ liên quan đến kho ngoại quan nhƣ một chất xúc tác thu hút các doanh nghiệp nội địa và quốc tế, giúp hoạt động kinh doanh mua bán đƣợc thuận lợi và dễ dàng hơn Doanh nghiệp có nhu cầu xuất nhập khẩu sẽ chủ động hơn, gửi hàng kho ngoại quan để phục vụ. .. năm sắp đến Đây là những yếu tố ảnh hƣởng đến hoạt động kinh doanh dịch vụ kho ngoại quan, ngoài ra còn một số yếu tố khác: yếu tố dân số, yếu tố văn hóa… 1.5 Công tác tổ chức thực hiện xuất/nhập hàng hóa tại kho ngoại quan 1.5.1 Cơ sở thực hiện Việc thuê kho ngoại quan và các dịch vụ liên quan đến kho ngoại quan phải dựa trên cơ sở pháp lý nhƣ: các quy phạm pháp Luật Quốc tế, công ƣớc về hợp đồng mua... dịch vụ kho ngoại quan tại Việt Nam Ở các nƣớc có nền kinh tế phát triển, kho ngoại quan và dịch vụ liên quan đến kho ngoại quan đã đƣợc biết và áp dụng từ lâu Hàng hóa đƣợc lƣu trong kho ngoại quan đã giúp các doanh nghiệp tiết kiệm một kho ng chi phí khá lớn Thay vì phải tốn kém cho việc tìm kiếm và lƣu kho, lo sợ hàng hóa không đƣợc bảo quản tốt Thì dịch 27 vụ cho thuê kho ngoại quan nhƣ một chiếc...11 1.2.2 Các dịch vụ liên quan đến kho ngoại quan 1.2.2.1 Dịch vụ Dịch vụ là những hoạt động hỗ trợ cho quá trình kinh doanh, bao gồm các hỗ trợ trƣớc, trong và sau khi bán Khác với hàng hóa vật chất, dịch vụ là một quá trình và có bốn đặc điểm riêng biệt sau: o Một là, các dịch vụ là vô hình: chất lƣợng của dịch vụ chủ yếu phụ thuộc vào sự cảm nhận của khách hàng o Hai là, dịch vụ không đồng nhất... và đa số đều phải cần phải tốn chi phí để thuê lao động sống  Yếu tố đổi thủ cạnh tranh Thƣờng là các công ty hoạt động kinh doanh dịch vụ kho bãi nói chung, các công ty kinh doanh dịch vụ kho ngoại quan nói riêng Nhiều tập đoàn lớn của nƣớc ngoài hiện đang có mặt tại Việt Nam xây dựng những kho ngoại quan tƣ nhân cạnh tranh với nhiều công ty Việt Nam Họ hơn cả về công nghệ, quy mô và dịch vụ cung... thì nhu cầu gửi hàng sẽ tăng Cũng nhƣ nhiều lĩnh vực kinh doanh khác, hoạt động cho thuê kho ngoại quan và các dịch vụ liên quan đến kho ngoại quan có thể tồn tại và phát triển đòi hỏi các doanh nghiệp phải kiểm soát đƣợc các yếu tố ảnh hƣởng của môi trƣờng đến hoạt động và kết quả mà dịch vụ này mang lại  Yếu tố chính phủ và chính trị Hoạt động của doanh nghiệp luôn đòi hỏi gắn liền với các yếu tố chính... các doanh nghiệp nƣớc ngoài Đây là một thực trạng hiện nay của các doanh nghiệp Việt Nam trong lĩnh vực kinh doanh dịch vụ kho bãi nói chung và kho ngoại quan nói riêng 28 Bảng 1.1 Hệ thống một số kho ngoại quan hiện nay tại Việt Nam Stt Kho ngoại quan Diện tích Trực thuộc công ty Địa điểm (m2) 1 KNQ khu công nghiệp Tân 64.000 Tập đoàn Tân Tạo TP HCM Tạo 2 KNQ công ty cổ phần ICD 56.800 Công ty cổ phần . của ICD Tanamexco 3.2 Một số giải pháp góp phần phát triển hoạt động kinh doanh dịch vụ kho ngoại quan tại ICD Tanamexco 3.2.1 Giải pháp nâng cao chất lƣợng dịch vụ và đa dạng hóa sản phẩm dịch. về kho ngoại quan và dịch vụ cho thuê kho ngoại quan Chƣơng 2: Thực trạng hoạt động kinh doanh dịch vụ kho ngoại quan của ICD Tanamexco Chƣơng 3: Một số giải pháp nhằm góp phần phát triển hoạt. theo hoạt động kinh doanh dịch vụ tại ICD Tanamexco năm 2009 Hình 2.4: Tỷ trọng doanh thu theo hoạt động kinh doanh dịch vụ tại ICD Tanamexco năm 2010 Hình 2.5: Tỷ trọng doanh thu theo hoạt động
- Xem thêm -

Xem thêm: một số giải pháp góp phần phát triển hoạt động kinh doanh dịch vụ kho ngoại tại icd tanamexco, một số giải pháp góp phần phát triển hoạt động kinh doanh dịch vụ kho ngoại tại icd tanamexco, một số giải pháp góp phần phát triển hoạt động kinh doanh dịch vụ kho ngoại tại icd tanamexco

Từ khóa liên quan