0

Bài giảng luật hành chính Việt Nam

122 4,444 60

Đang tải.... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 17/09/2014, 23:00

CHƯƠNG V LUT HNH CHNH VIT NAM TÀI LIỆU HỌC TẬP Văn bn php lut:  Php lnh x l vi phm hnh chnh 2002 (sa đi 2007; 2008)  Lut x l vi phm hnh chnh 2012  Lut cn b công chc 2008  Lut viên chc 2010 Gio trnh, ti liu tham kho  Nh nưc v php lut đi cương, Khoa lut – ĐHQGHN- NXB ĐHQGHN  Gio trnh lut hnh chnh, Trưng đi hc lut H Ni, NXB CAND I. Khi niệm lut hnh chnh 1.1. Đi tưng điu chnh Nhng quan h pht sinh trong qu trnh hot đng qun l hnh chnh nh nưc Quản lý - Dưi góc đ chính trị: qun lý được hiểu là hành chính, là cai trị; - Dưi góc đ xã hi: qun lý là điều hành, điều khiển, chỉ huy. - Mt cách tng quát nhất, quản lý được xem là quá trình "tổ chức và điều khiển các hoạt động theo những yêu cầu nhất định", đó là sự kết hợp gia tri thc và lao đng trên phương din điều hành.  Tóm lại, quản lý là sự điều khiển, chỉ đạo một hệ thống hay một quá trình, căn cứ vào những quy luật, định luật hay nguyên tắc tương ứng cho hệ thống hay quá trình ấy vận động theo đúng ý muốn của người quản lý nhằm đạt được mục đích đã đặt ra từ trước. Quản lý nh nước Quản lý nhà nước là qun lý xã hi mang tính quyền lực nhà nưc, s dụng quyền lực nhà nưc để điều chỉnh các quan h xã hi chủ yếu và quan trng của con ngưi. Ðiểm khác nhau cơ bn gia qun lý nhà nưc và các hình thc qun lý khác (ví dụ: qun lý của các t chc xã hi ), là tính quyền lực nhà nưc gắn liền vi cưỡng chế nhà nưc khi cần. Từ khi xuất hin, nhà nuc điều chỉnh các quan h xã hi được xem là quan trng, cần thiết. Qun lý nhà nưc được thực hin bởi toàn b hot đng của các cơ quan trong b máy nhà nưc nhằm thực hin chc năng đối ni và đối ngoi của nhà nưc. Quản lý hnh chnh nh nước Quản lý hành chính nhà nước là hot đng chấp hành, điều hành của cơ quan hành chính nhà nưc, của các cơ quan nhà nưc khác và các t chc được nhà nưc ủy quyền qun lý trên cơ sở của lut và để thi hành lut nhằm thực hin chc năng t chc, qun lý, điều hành các quá trình xã hi của nhà nưc. Nói cách khác, qun lý hành chính nhà nưc (nói tắt là qun lý nhà nưc) chính là qun lý nhà nưc trong lĩnh vực hành pháp - được thực hin bởi ít nhất mt bên có thẩm quyền hành chính nhà nưc trong quan h chấp hành, điều hành. Qun lý hành chính nhà nưc trưc hết và chủ yếu được thực hin bởi h thống cơ quan hành chính nhà nưc: Chính phủ và các cơ quan chính quyền địa phương các cấp, không kể mt số t chc thuc nhà nưc mà không nằm trong cơ cấu quyền lực như các doanh nghip. I. Khi niệm lut hnh chnh 1.1. Đi tưng điu chnh (tip)  Cc quan h qun l pht sinh trong qu trnh cc cơ quan nh nưc thực hin hot đng chấp hnh-điều hnh trên cc lĩnh vực khc nhau của đi sống x hi.  Cc quan h qun l hnh thnh trong qu trnh cc cơ quan nh nưc xây dựng v củng cố chế đ công tc ni b của cơ quan nhằm n định về t chc để hon thnh chc năng, nhim vụ của mnh.  Cc quan h qun l hnh thnh trong qu trnh cc c nhân v t chc được nh nưc trao quyền thực hin cc hot đng qun l hnh chnh nh nưc trong mt số trưng hợp cụ thể do php lut quy định. * Quan hệ dọc 1. Quan hệ hình thành giữa cơ quan hành chính nhà nước cấp trên với cơ quan hành chính nhà nước cấp dưới theo hệ thống dọc. Ðó là những cơ quan nhà nước có cấp trên, cấp dưới phụ thuộc nhau về chuyên môn kỷ thuật, cơ cấu, tổ chức Ví dụ: Mối quan hệ giữa Chính phủ với UBND tỉnh Cần Thơ; Bộ Tư pháp với Sở Tư pháp 2. Quan hệ hình thành giữa cơ quan hành chính nhà nước có thẩm quyền chuyên môn cấp trên với cơ quan hành chính nhà nước có thẩm quyền chung cấp dưới trực tiếp nhằm thực hiện chức năng theo quy định của pháp luật. Ví dụ: Mối quan hệ giữa Bộ Tư pháp với UBND tỉnh Cần Thơ; giữa Sở Thương mi tỉnh Cần Thơ vi UBND huyn Ô Môn 3. Quan hệ giữa cơ quan hành chính nhà nước với các đơn vị, cơ sở trực thuộc. Ví dụ: Quan hệ giữa Bộ Giáo dục - Ðào tạo với Trường đại học Cần Thơ, Giữa B Y tế và các bnh vin nhà nưc. * Quan hệ ngang 1. Quan h hình thành gia cơ quan hành chính nhà nưc có thẩm quyền chung vi cơ quan hành chính nhà nước có thẩm quyền chuyên môn cùng cấp. Ví dụ: Mối quan hệ giữa UBND tỉnh Cần Thơ với Sở Thương mại tỉnh Cần Thơ; Giữa Chính Phủ với Bộ Tư pháp 2. Quan h gia cơ quan hành chính nhà nưc có thẩm quyền chuyên môn cùng cấp vi nhau. Các cơ quan này không có sự phụ thuc nhau về mặt t chc nhưng theo quy định của pháp lut thì có thể thực hin 1 trong 2 trưng hợp sau: - Mt khi quyết định vấn đề gì thì cơ quan này phi được sự đồng ý, cho phép hay phê chuẩn của cơ quan kia trong lĩnh vực mình qun lý. Ví dụ: Mối quan hệ giữa Bộ Tài chính với Bộ Giáo dục - Ðào tạo trong việc qun lý ngân sách Nhà nưc; gia Sở Lao đng Thương binh -Xã hi vi các Sở khác trong vic thực hin chính sách xã hi của Nhà nưc. - Phi phối hợp vi nhau trong mt số lĩnh vực cụ thể Ví dụ: Thông tư liên Bộ do Bộ giáo dục đào tạo phối hợp với Bộ tư pháp ban hành về vấn đề liên quan đến việc đào tạo cử nhân Luật; Thông tư liên ngành do Bộ trưởng Bộ tư pháp phối hợp với Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao liên quan đến lĩnh vực tội phạm ban hành. * Quan hệ ngang 3. Quan h gia cơ quan hành chính nhà nưc ở địa phương vi các đơn vị, cơ sở trực thuộc trung ương đóng tại địa phương đó. Ví dụ: quan hệ giữa UBND TP. Hà nội với Học viện Ngân hàng. [...]... đảm bảo thực hiện bởi nhà nước I Khái niệm luật hành chính 1.3 Định nghĩa Luật hành chính là một nghành luật trong hệ thống pháp luật Việt Nam bao gồm hệ thống những quy phạm pháp luật điều chỉnh những quan hệ xã hội mang tính chất chấp hành điều hành phát sinh trong quá trình hoạt động quản lý hành chính nhà nước I Khái niệm luật hành chính 1.4 Nguồn của luật hành chính Là... hành chính bao gồm xử phạt vi phạm hành chính và các biện pháp xử lý hành chính khác (Điều 1 Luật VPHC 2012) 3.2 Xử lý vi phạm hành chính Xử phạt vi phạm hành chính là việc người có thẩm quyền xử phạt áp dụng hình thức xử phạt, biện pháp khắc phục hậu quả đối với cá nhân, tổ chức thực hiện hành vi vi phạm hành chính theo quy định của pháp luật về xử phạt vi phạm hành. .. chính  Thời gian, địa điểm  Công cụ phương tiện  Hậu quả  Mặt chủ quan Lỗi  Động cơ, mục đích  Chủ thể  - -  Chủ thể vi phạm hành chính là các tổ chức, cá nhân có năng lực trách nhiệm hành chính đã thực hiện hành vi vi phạm pháp luật hành chính Chủ thể là cá nhân Người không có năng lực trách nhiệm hành chính (khoản 15 Điều 2 Luật xử lý VPHC) Tuổi chịu trách nhiệm... cán bộ, công chức, viên chức Cán bộ là công dân Việt Nam, được bầu cử, phê chuẩn, bổ nhiệm giữ chức vụ, chức danh theo nhiệm kỳ trong cơ quan của Đảng Cộng sản Việt Nam, Nhà nước, tổ chức chính trị - xã hội ở trung ương, ở tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương (sau đây gọi chung là cấp tỉnh), ở huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh (sau đây gọi chung là cấp huyện), trong... vi phạm hành chính 3.1 Vi phạm hành chính 3.1.1 Khái niệm vi phạm hành chính Vi phạm hành chính là hành vi có lỗi do cá nhân, tổ chức thực hiện, vi phạm quy định của pháp luật về quản lý nhà nước mà không phải là tội phạm và theo quy định của pháp luật phải bị xử phạt vi phạm hành chính (Điều 2 Luật xử lý vi phạm hành chính) 3.1 Vi phạm hành chính 3.1.2 Cấu thành vi... phạm hành chính 2012) 3.2.2 Các hình thức xử lý vi phạm hành chính Xử phạt hành chính Các hình thức xử phạt chính  Cảnh cáo  Phạt tiền Các hình thức xử phạt bổ sung    Tước quyền sử dụng giấy phép, chứng chỉ hành nghề Tịch thu tang vật, phương tiện được sử dụng để vi phạm hành chính Trục xuất (chỉ áp dụng với người nước ngoài-có thể là hình phạt chính hoặc hình... giáo dưỡng Đưa vào cơ sở giáo dục Đưa vào cơ sở chữa bệnh Quản chế hành chính 3.2.2 Các hình thức xử lý vi phạm hành chính Xử phạt hành chính (Điều 21 – 27 Luật xử lý VPHC)      Cảnh cáo Phạt tiền Tước quyền sử dụng giấy phép, chứng chỉ hành nghề Tịch thu tang vật, phương tiện được sử dụng để vi phạm hành chính Trục xuất Các biện pháp xử lý hành chính khác (Điều 89... Mức xử phạt(phạt tiền) CHƯƠNG VII LUẬT LAO ĐỘNG TÀI LIỆU HỌC TẬP VĂN BẢN PHÁP LUẬT  Bộ luật lao động 2012  Luật Bảo hiểm xã hội 2006 GIÁO TRÌNH  Giáo trình Nhà nước và pháp luật đại cương – Khoa Luật – Đại học Quốc gia Hà Nội  Giáo trình Luật lao động – Trường ĐH Luật Hà Nội  Giáo trình Luật an sinh xã hội – Trường ĐH Luật Hà Nội I - KHÁI NIỆM LUẬT LAO ĐỘNG 1 Đối tượng điều... công chức 2008) Cán bộ xã, phường, thị trấn (sau đây gọi chung là cấp xã) là công dân Việt Nam, được bầu cử giữ chức vụ theo nhiệm kỳ trong Thường trực Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Bí thư, Phó Bí thư Đảng ủy, người đứng đầu tổ chức chính trị - xã hội; công chức cấp xã là công dân Việt Nam được tuyển dụng giữ một chức danh chuyên môn, nghiệp vụ thuộc Ủy ban nhân dân cấp xã,... cấp huyện), trong biên chế và hưởng lương từ ngân sách nhà nước ( Điều 4 Luật cán bộ công chức 2008) Công chức là công dân Việt Nam, được tuyển dụng, bổ nhiệm vào ngạch, chức vụ, chức danh trong cơ quan của Đảng Cộng sản Việt Nam, Nhà nước, tổ chức chính trị - xã hội ở trung ương, cấp tỉnh, cấp huyện; trong cơ quan, đơn vị thuộc Quân đội nhân dân mà không phải là sĩ quan, quân . nghĩa Luật hành chính là một nghành luật trong hệ thống php luật Việt Nam bao gm hệ thống những quy phạm php luật điều chỉnh những quan hệ xã hội mang tính chất chấp hành điều hành pht. qun lý nhà nưc trong lĩnh vực hành pháp - được thực hin bởi ít nhất mt bên có thẩm quyền hành chính nhà nưc trong quan h chấp hành, điều hành. Qun lý hành chính nhà nưc trưc hết và chủ. quan hệ giữa Chính phủ với UBND tỉnh Cần Thơ; Bộ Tư pháp với Sở Tư pháp 2. Quan hệ hình thành giữa cơ quan hành chính nhà nước có thẩm quyền chuyên môn cấp trên với cơ quan hành chính nhà nước
- Xem thêm -

Xem thêm: Bài giảng luật hành chính Việt Nam, Bài giảng luật hành chính Việt Nam,

Từ khóa liên quan